Ви є тут

Цикл наукових праць "Відкриття та розвиток принципів суперсиметрії і супергравітації і їх застосування до побудови єдиної теорії фундаментальних взаємодій елементарних частинок"


Номер роботи - P 3 НАГОРОДЖЕНА

Р3

Автори:

Волков Д.В., Акулов В.П., Бандос І.А., Гершун В.Д.

Желтухін О.О., Нурмагамбетов О.Ю., Пашнев А.І.,

Сорока В.О., Сорокін Д.П., Ткач В.І.

 

Представлений Національним науковим центром "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України.

 

Цикл научных работ "Открытие и развитие принципов суперсимметрии и супергравитации и их приложение к построению единой теории фундаментальных взаимодействий элементарных частиц"

Авторы: Волков Д.В., Акулов В.П., Бандос И.А., Гершун В.Д., Желтухин А.А., Нурмагамбетов А. Ю.,

Пашнев А.И., Сорока В.А., Сорокин Д.П., Ткач В.И.

Рapers cycle " Discovery and development of priniciples of supersymmetry and supergravity and their application to the construction of unified theory of fundamental interactions of elementary particles"

Authors: Volkov D.V., Akulov V.P., Bandos I.A., Gershun V.D., Nurmagambetov O.Yu, Pashnev A.I., Soroka V.O.,

Sorokin D.P., Tkach V.I., Zheltukhin O.O.

 

Цикл робіт об’єднує піонерські роботи, в яких було запропоновано концепцію суперсиметрії – принципово новий тип симетрії, що об’єднує  простір-час і елементарні частинки, побудовано перший варіант супергравітації – суперсиметричного узагальнення теорії тяжіння Ейнштейна, а також роботи, в яких було реалізовано застосування цих основоположних ідей в теорії елементарних частинок.

Суперсиметрія є одним з найважливіших фундаментальних відкриттів фізики XX сторіччя і сьогодні залишається провідним принципом вивчення простору-часу і структури матерії. Цей принцип лежить в основі теорій, що узагальнюють існуючу Стандартну Модель фізики елементарних частинок і космології, і вирішує ряд важливих проблем, таких як проблема ієрархії елементарних частинок, уніфікації калібровочних констант зв’язку, природи маси нейтріно, темної матерії у Всесвіті та ін.

Цикл із 45 наукових праць, відібраних з  понад 400 оригінальних робіт, виконаних авторами починаючи з 1969 року, включає відкриття суперсиметрії і механізму її спонтанного порушення ферміонними голдстоунівськими полями; побудову першого варіанта супергравітації і розвиток цих результатів для створення нових моделей теорії поля та нових передбачуваних суперсиметричних частинок і струн; формулювання методу супервкладень, який дозволив розв’язати низку принципових проблем теорії суперструн та динаміки супермембран – багатовимірних об’єктів теорії струн, що відіграють важливу роль у феноменологічних узагальненнях Стандартної Моделі.

Досягнення авторів цього циклу робіт отримали широке міжнародне визнання, про що свідчить унікально високий індекс цитування, і на сучасному етапі стали основою для подальшого розвитку науки про закономірності будови матерії. Завдяки дослідженням такого рівня Україна вважається однією з провідних країн в області фізики.