Ви є тут

Будова та еволюція Всесвіту на галактичних та космологічних масштабах, прихована маса і темна енергія: теоретичні моделі та спостережні результати


Номер роботи - P 33 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

 

Автори:

Берцик П.П., Вавилова І.Б.,  Жданов В.І., Жук О.І., Караченцева В.Ю., Мінаков А.О., Новосядлий Б.С., Павленко Я.В., Пелих В.О., Пілюгін Л.С.

Представлена Головною астрономічною обсерваторією НАН України.

   Авторами отримано пріоритетні результати щодо походження та еволюції нашого Всесвіту та його структур на галактичних і космологічних масштабах. Проведено ретельний аналіз проявів темної матерії і темної енергії як з використанням додаткових вимірів просторово-часового континууму, додаткових скалярних полів, так і в рамках традиційного підходу з космологічною сталою та холодною темною матерією.

Розроблено нові методи дослідження великомасштабної будови Всесвіту; створено унікальні каталоги позагалактичних об’єктів, які знайшли широке використання в міжнародних проектах, у т.ч. з використанням Космічного телескопу Габбла, з картографії околиць нашої Галактики в межах до 30 млн. світлових років.

Розробки авторів в області гравітаційно-лінзових систем – гравітаційних міражів у Всесвіті, що виникають завдяки ефектам ейнштейнівської загальної теорії відносності, – надали унікальні можливості для вивчення просторового розподілу матерії, в тому числі її небаріонної компоненти. На основі оригінальних астрофізичних методів отримано унікальні дані про фізико-хімічну еволюцію нашої та інших галактик, подолано неузгодженості старих моделей та показано, що вміст кисню у Всесвіті є значно меншим, ніж приймалося раніше.

На основі розроблених авторами числових алгоритмів проведено безпрецедентні за роздільною здатністю чисельні моделювання еволюції галактичного центру включно з рухом надмасивної чорної діри. Отримано пріоритетні результати щодо кінематики, динамічної еволюції та розподілу елементів в нашій та інших галактиках, а також розподілу ультрахолодних зір – найбільш чисельної популяції галактичних об’єктів.

     Отримані результати суттєво просувають розуміння світобудови на найбільших масштабах, становлять вагомий внесок українських вчених у розвиток світової астрономії, створюючи теоретичну та експериментальну основу для розв’язання фундаментальної проблеми сучасного природознавства – з’ясування природи темної матерії і темної енергії.

 Кількість публікацій:  1080, в.т.ч.  422, у т.ч. 5 монографій, 9 підручників, 24 розділи у монографіях, 375 статей  у реферованих журналах, 4 бази даних та 5 праць у реферованих збірниках наукових праць. Кількість посилань на роботи авторів у базі даних SAO/NASA/ADS понад 8600 (у т.ч. на статті в роботі, понад 6500), h = 44.

За даною тематикою захищено 9 докторських та 25  кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося 18 версеня  2013 року на розширеному засіданні Вченої ради НДІ астрономіїї  Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.