You are here

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №809/2022 Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2022 року

За Правове забезпечення енергетичної безпеки України
За Правовий статус адвоката в умовах становлення громадянського суспільства та правової держави в Україні
За Інноваційні технології ресайклінгу об'єктів громадської та виробничої інфраструктури з використанням композиційних матеріалів
За Цифрова трансформація засобів керування процесами економіко-виробничих систем
За Електромеханічні системи підвищеної енергоефективності для об'єктів промисловості та транспорту
За Функціональні мікро- і наноструктуровані багатошарові матеріали
За Інноваційні технології саморозповсюджувального високотемпературного синтезу
За Науково-технологічні засади підвищення екологічної безпеки при експлуатації водоочисних об'єктів
За Нові мультифункціональні монокристалічні та полікристалічні матеріали для акумуляторів, накопичувачів водню, сенсорної техніки та електроніки
За Синтез, термодинамічні властивості та фазові рівноваги халькогенідних та халькогалогенідних систем різного функціонального застосування
За Низьковимірні напівпровідникові металооксиди для газової сенсорики
За Міграційна активність населення України: соціально-економічні виклики та механізми регулювання
За Концептуальні основи вибору хімічного складу сталі для залізничних коліс з підвищеною стійкістю
За Матеріали і технології для адитивного формування і зварювання полімерних виробів
За Інвестиційна та інноваційна складові розвитку агропромислового виробництва
За Антирефлюксна терапія у хворих на плоскоклітинний рак гортані
За Створення нових поліфункціональних каталізаторів процесів "зеленої хімії" для отримання промислово важливих органічних продуктів з відновлювальної сировини
За Розвиток життєстійкості та зміцнення етнонаціональної ідентичності української молоді
За Формування стійких урбоекосистем з автохтонних та алохтонних деревних рослин
За Екстремальні проблеми і алгебраїчно-аналітичні методи комплексного та гіперкомплексного аналізу
За Магнон-магнонні та магнон-фононні процеси в елементах магнітоелектроніки та магнітокалорики
За Молекулярний дизайн функціоналізованих аміноантрахінонів як перспективних сполук фармацевтичного призначення
За Електромагнітні методи при вивченні рудопроявів корисних копалин
За Дитина в епоху війн і соціальних катаклізмів: історико-антропологічний аналіз моделі дитинства в Гетьманщині
За Мікробні технології для біоремедіації та підвищення продуктивності агроекосистем

Pages