You are here

Secretariat of the Committee of State prizes of Ukraine in science and technology

Керівник Секретаріату Комітету

Стогній

Вадим Сергійович
(044)246-73-38
АТС10 59-33

Vadim_Stogny@kdpu-nt.gov.ua

Відомості про доходи
З
віт керівника за 2017 рік

Заступник керівника Секретаріату Комітету

Жданенко

Олена Іванівна

(044) 246-78-19

lena_zd@meta.ua
lena_zd@kdpu-nt.gov.ua

Головний бухгалтер Секретаріату Комітету

Тригуб

Олена Володимирівна

(044) 246-62-89

 

 

 

 

Головний спеціаліст Секретаріату Комітету
Шкурпола

Марія Євгенівна

(044)246-62-89, 246-63-00

Головний спеціаліст Секретаріату Комітету
Маруня

Олена Володимирівна

(044)246-63-00

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 Постанова президії Комітету

з Державних премій України  в галузі науки і техніки.

від 17 червня 2016 року №3

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Секретаріат Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки

Положення про Секретаріат Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки розроблено відповідно до "Положення про Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки", затвердженого Указом Президента України від 14.06.2000 року № 800/2000, "Положення про Державну премію України в галузі науки і техніки", затвердженого Указом Президента України від 31.05.2016 року № 230/2016; "Положення про премію Президента України для молодих вчених", затвердженого Указом Президента України від 12.06.2000 року № 779/2000; "Положення про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 №560; "Положення про стипендії Президента України для молодих учених", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 1994 року №582 .

1.   Секретаріат Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки (далі – Секретаріат) є постійно діючим органом, що забезпечує діяльність Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки (далі – Комітет).

2.   Секретаріат у своїй роботі керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3.   Основними завданнямиСекретаріату є організаційне, інформаційне, фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності Комітету.

4.  Секретаріат відповідно до мети своєї діяльності:

1)  готує проекти рішень з питань організації роботи Комітету, в т.ч. президії Комітету та  спеціалізованих секцій Комітету;

2)  проводить консультації та веде прийом робіт на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки та премій Президента України для молодих вчених;

3)  організовує розгляд робіт у Комітеті, в т.ч. спеціалізованими секціями, на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки та премій Президента України для молодих вчених:

-   організовує засідання Комітету, в т.ч. президії Комітету та спеціалізованих секцій, готує матеріали для розгляду на засіданнях;

-    оформлює документи та надсилає роботи для здійснення науково-технічної експертизи, забезпечує своєчасне її проведення;

-    під час другого етапу конкурсного відбору організовує проведення громадського обговорення робіт та їх експертний розгляд;

-   забезпечує в установленому порядку розгляд робіт, що становлять державну таємницю;

4)  готує проекти указів Президента України про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки та премій Президента України для молодих вчених;

5)  виплачує лауреатам грошову частину Державної премій України в галузі науки і техніки та  премій Президента України для молодих вчених;

6)  розробляє пропозиції щодо зразка Диплома і  нагрудного знака лауреата Державної премії України та свідоцтва і почесного знака лауреата премії Президента України, забезпечує їх виготовлення  та організовує вручення в урочистій обстановці;

7)  опрацьовує матеріали щодо призначення стипендій Президента України, Кабінету Міністрів України для молодих вчених, здійснює контроль за додержанням установленого порядку їх подання та щомісячно перераховує стипендіатам;

8)  оперативно інформує громадськість про свою діяльність у засобах масової інформації та  на офіційному веб-сайті Комітету;

9)  сприяє поширенню творчого досвіду і досягнень лауреатів, здійснює в установленому порядку редакційно-видавничу та інформаційно-просвітницьку діяльність.

10)  створює належні матеріально-технічні умови для забезпечення діяльності Комітету;

11)  організовує бухгалтерський облік в Комітеті;

12)  аналізує ефективність використання бюджетних коштів в Комітеті;

13)   забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у Комітеті;

14)  здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5.   Секретаріат має право:

1)  одержувати в установленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, державних установ і організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань і функцій;

2)  скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

3)  вносити пропозиції щодо проектів нормативно-правових актів з питань, які належать до його компетенції.

6.  Фінансування діяльності Секретаріату здійснюється за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України.

7.  Секретаріат очолює заступник голови Комітету, керівник секретаріату Комітету (далі – керівник Секретаріату), який призначається на посаду та звільняється з посади наказом Голови Комітету на підставі Указу Президента України.

8.  Структуру та штатний розпис Секретаріату затверджує Голова Комітету за погодженням з Міністерством фінансів України.

9.  Працівники Секретаріату є державними службовцями, призначаються на посади і звільняються з посад керівником Секретаріату за погодженням з Головою Комітету.

10.  Керівник Секретаріату здійснює керівництво діяльністю Секретаріату, несе персональну відповідальність перед Комітетом за виконання покладених на Секретаріат завдань.

11.  Керівник Секретаріату має заступника, який під час його відсутності виконує його обов’язки.

12.  Керівник Секретаріату:

1)   представляє Комітет у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, збанківськими установами, підприємствами, установами і організаціями;

2)   здійснює безпосереднє керівництво роботою Секретаріату, забезпечує додержання вимог законодавства (в т.ч. забезпечує охорону державної таємниці), виконавської дисципліни;

3)   приймає рішення, що стосуються основних напрямів діяльності Комітету в установленому законодавством порядку;

4)   видає в межах своїх повноважень накази, розпорядження, організовує та забезпечує контроль за їх виконанням;

5)  розпоряджається коштами в межах кошторису Комітету, затвердженого в установленому порядку;

6)    встановлює,змінює та скасовує згідно із законодавством стимулюючі виплати до посадових окладів працівникам Секретаріату;

7)    присвоює в установленому порядку працівникам Секретаріату ранги державних службовців;

8)    забезпечує додержання законодавства про працю, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, соціального страхування;

9)    застосовує до працівників Секретаріату заходи матеріального і морального заохочення за зразкове виконання службових обов'язків та накладає в установленому порядку дисциплінарні стягнення на працівників Секретаріату;

10)  здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.