You are here

Інструкція про порядок висунення та оформлення документів робіт, які подаються для участі у конкурсі зі здобуття премій Президента України для молодих вчених

КОМІТЕТ З ДЕРЖАВНИХ ПРЕМІЙ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ

_______________________________________________________________

Інструкція

про порядок оформлення документів та робіт, які висуваються для участі у конкурсі зі здобуття премій Президента України для молодих вчених

 

Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки (далі Комітет) приймає наукові роботи для участі у конкурсі зі здобуття премії Президента України для молодих вчених (далі - премія), щороку до 1 березня.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Премія присуджується за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які сприяють дальшому розвитку науки, суспільному прогресу і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі (у тому числі дослідження теми Голодомору 1932-1933 років в Україні).

1.2. Присуджується щороку до сорока премій (з них до двадцяти премій для молодих вчених вищих навчальних закладів) у розмірі 40 тисяч гривень кожна.

1.3. Премія присуджується громадянам України.  Премії повторно не присуджуються.

1.4. На здобуття премії можуть висуватись наукові роботи, опубліковані у закінченій формі не менше ніж за рік до їх висунення. Допускається включення до роботи наукових праць, опублікованих менше ніж за рік до висунення роботи, якщо їх питома вага в загальній кількості  публікацій складає не більше  20% . До розгляду не висуваються роботи, за які їх претендентів вже було удостоєно державних нагород України.

1.5. У конкурсі робіт на здобуття премії можуть брати участь наукові працівники, науково-педагогічні працівники, аспіранти, ад'юнкти, докторанти, інші вчені та інженерно-технічні працівники наукових установ (організацій), вищих навчальних закладів, організацій та підприємств як індивідуально, так і у складі колективу претендентів.

1.6. Колектив претендентів, робота якого висувається на здобуття премії, не може перевищувати чотирьох осіб. При цьому кожен із претендентів повинен бути безпосереднім учасником виконання роботи і кожному з претендентів повинен належати значний творчий внесок.

1.7. До складу колективу претендентів, робота якого висувається на здобуття премії, не включаються особи, удостоєні за цю працю державної нагороди, включені у поточному році до іншого колективу претендентів, робота якого висувається на здобуття цієї премії або Державної премії України.

1.8. Вік осіб, які висуваються на здобуття премії, не може перевищувати 35 років для осіб, які мають вищу освіту другого (магістерського) рівня, та 40 років, для осіб, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі, на час висування роботи для участі у конкурсі зі здобуття премії (станом на 1 березня поточного року).

2. ПОРЯДОК ВИСУНЕННЯ РОБІТ

2.1. Висування робіт для участі у конкурсі зі здобуття премії провадиться науковою установою, вищим навчальним закладом, юридичною особою, що має відповідні наукові підрозділи (у значенні Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"), (далі – організація) за рішенням їх вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради, керівними органами громадських наукових організацій, а також колегіями міністерств, інших центральних органів виконавчої влади. Висування робіт  на здобуття Премії провадиться із забезпеченням їх широкого обговорення.

2.2. Висунення осіб до складу колективу претендентів здійснюється за місцем їх роботи вченими (науковими, науково-технічними, технічними) радами організацій шляхом таємного голосування.

2.3. Рішення про остаточний склад колективу претендентів приймається в організації, яка висуває роботу для участі у конкурсі зі здобуття премії, шляхом таємного голосування за кожного претендента окремо, в т.ч. представників від інших організацій (на підставі результатів таємного голосування за місцем їх основної роботи).

1. ПЕРЕЛІК ТА ЗМІСТ ДОКУМЕНТІВ І МАТЕРІАЛІВ РОБІТ

 До Секретаріату  Комітету особисто одним із претендентів подаються:

 1. документи (том 1) – 2 примірники у паперовому вигляді (з них один примірник – оригінальні документи);
 2. опис роботи (том 2) – 1 примірник у паперовому вигляді (1 примірник на флеш-накопичувачі);
 3. додаткові матеріали до опису роботи;
 4.  основні монографії (не більше 2).

В електронному вигляді інформація подається на USB флеш-накопичувачі на який записується :

 • анотація роботи українською мовою;
 • коротка анотація англійською мовою;
 • дані про цитування праць претендентів;
 • реферат роботи (з першого тому);
 • довідки про творчий внесок кожного  претендента  (з першого тому), скановані копії одним файлом у PDF форматі;
 • презентація роботи;
 • опис роботи (том 2) –  PDF формат.

Крім того, один примірник всіх поданих документів зберігається в організації, яка висунула роботу на премію.

3.1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ РОБІТ

3.1.1. Документи – том 1 і  опис роботи – том 2  у паперовому вигляді друкуються  на одному або на двох (бажано) боках аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм) через 1,5 міжрядкового інтервалу, з використанням текстового редактора Word, шрифт - Times New Roman, розмір шрифту - 14 рt.

3.1.2. На обкладинці кожного тому вказуються повна назва організації, яка висуває роботу для участі у конкурсі; назва роботи; прізвище, ім'я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада та місце основної роботи кожного претендента.

 (зразок 1)

3.1.3. На початку кожного тому наводиться опис документів із зазначенням сторінок у зростаючій послідовності.

3.1.4. У представлених документах допускається скорочення лише при повторенні раніше розшифрованих назв.

3.1.5. Роботи, оформлені з порушенням вимог даної Інструкції, до розгляду не приймаються. 

3.2. ДОКУМЕНТИ – том 1

3.2.1. Лист–подання, у якому вказується організація, яка висуває роботу, назва роботи, наукова значимість, масштаби реалізації, техніко-економічні показники та їх порівняння з кращими вітчизняними і зарубіжними аналогами, досягнутий економічний ефект, прізвище, ім'я, по батькові, посада та місце роботи кожного претендента. Лист-подання друкується на бланку організації, яка висуває роботу, і підписується її керівником та скріплюється печаткою. Якщо керівник входить до складу колективу претендентів, лист та всі інші документи підписуються його заступником.

3.2.2. Додаток до листа–подання, в якому вказуються:

комплектність подачі матеріалів до Комітету (перелік документів та їх обсяг); 

назва організації, поштовий індекс, адреса, куди повинна бути повернута робота після її розгляду в Комітеті;  прізвище, ім'я, по батькові, посада, службовий та мобільний телефон особи, призначеної відповідальною за ознайомлення з матеріалами роботи за вимогою представників Комітету, зацікавлених організацій, окремих громадян (один із претендентів).

 (зразок 2)

3.2.3. Дозвіл на оприлюднення відомостей, пов’язаних з інформацією стосовно роботи та персональними даними особи, чия робота висувається на участь у конкурсі, в т.ч. її творчий внесок в роботу з врахуванням вимог законодавства з питань інтелектуальної власності, Закону України "Про захист персональних даних".

Дозвіл підписується керівником організації, яка висунула роботу на премію. Дозвіл подається в одному примірнику і вкладається до першого примірника  документів.

(зразок 3)

3.2.4. Реферат роботи (обсягом до 10 сторінок), підписаний всіма претендентами.

Короткий опис роботи, в якому викладено її суть та основні результати і показники, зазначені в Описі роботи.  Науково-технічні(прикладні) результати одержані під час проведення прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок нові або істотно вдосконалені матеріали, продукти, процеси, пристрої, технології, системи, нові або істотно вдосконалені послуги, введені в дію нові конструктивні чи технологічні рішення, завершені випробування, розробки, що впроваджені або можуть бути впроваджені в суспільну практику.  Вказується ступінь новизни, масштаби реалізації, загальнодержавне значення, значимість одержаних результатів у порівнянні з кращими вітчизняними та світовими аналогами, патентна захищеність, кількість охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності, що отримані в Україні і за кордоном та використані в роботі та інша інформація, яка характеризує роботу.  Кількість публікацій за роботою та занальна кількість публікаціц автора:  монографій, у т.ч. виданих за кордоном, кількість наукових статей, зокрема у англомовних журналах з імпакт-фактором, загальна кількість посилань на публікації авторів та h-індекс (згідно баз даних Web of Science, Scopus, Google Shcolar та інших),  діючих патентів України, міжнародних патентів.

Якщо робота подається повторно, в рефераті необхідно відобразити розвиток, який вона одержала з часу попереднього висування.

До реферату додається:

  1) Перелік наукових публікацій претендентів, які увійшли до роботи: монографії, наукові посібники, статті, діючі патенти (у паперовому вигляді друкується  на двох  боках аркуша через 1,0 міжрядкового інтервалу, розмір шрифту - 12 рt).

2) Дані про цитування праць претендентів. Оформлюються у вигляді таблиці, яка складається відповідно до зразка п.п.3.5.

 

3.2.5. Протокол(и) або витяг із протоколу(ів) засідання вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради організації стосовно включення особи (осіб) до складу колективу претендентів, роботи якого висуваються на здобуття премії. Обов'язково вказується назва роботи, прізвища всіх претендентів, хід обговорення та результати таємного голосування за кожного кандидата окремо. Протокол(и) з відповідними підписами завіряються печаткою.

(зразок 4)

3.2.6. Довідка про творчий внесок у роботу на кожного претендента окремо (на 1–2 сторінках), де вказується його посада під час виконання роботи та конкретний творчий внесок в подану роботу.  Наводяться основні наукові, науково-технічні (прикладні результати)   наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, які увійшли в зазначену роботу. Розроблення наукових основ, побудова концепцій, визначення закономірностей, розроблення технічних умов та завдань, нові наукові результати досліджень та їх впровадження тощо. 

 Загальна кількість опублікованих монографій, у т.ч. виданих за кордоном, кількість наукових статей, зокрема у англомовних журналах з імпакт-фактором, Обов'язково вказується загальна кількість посилань на публікації  претендента та h-індекс (згідно баз даних Web of Science, Scopus, Google Shcolar). Кількість отриманих (діючих) патентів України на винахід, міжнародних патентів та патентів на корисну модель.  

Довідка підписується керівником організації  та претендентом, скріплюється печаткою.

У випадку, коли довідка про творчий внесок оформляється не за місцем основної роботи претендента, документи повинні бути доповнені листом організації, де він працює, за підписом керівника організації.

3.2.7. Відомості про претендента:

прізвище, ім'я та по батькові (у відповідності із записом у паспорті) у називному  та давальному відмінках;

дата народження;

освіта;

спеціальність;

науковий ступінь;

вчене звання;

назва  посади, яку обіймає  (відповідно до наказу про призначення на посаду);

місце основної роботи;

службова адреса (вказати поштовий індекс) та телефони (службовий і мобільний);

домашня адреса та  телефон.

Відомості заповнюються на бланку тієї організації, де працює претендент, підписуються ним, завіряються керівником організації, скріплюються печаткою. Вказується дата заповнення.

 (зразок 5)

 Примітки:

а) якщо після представлення роботи змінились відомості на претендента, про це необхідно протягом двох тижнів повідомити Комітет;

б) якщо претендента представляють посмертно, то у відомостях необхідно вказати адресу, прізвище, ім’я, по батькові та телефон спадкоємця (спадкоємців).

 

3.2.9. Згода на збір та обробку персональних даних кожного претендента.Згода подається в одному примірнику і вкладається до оригінального  примірника  1 тому документів.

(згода)

Документи тому 1 повинні бути підшиті у швидкозшивачі у описаній вище послідовності.

При повторному висуненні роботи оформлення документів провадиться знову.

3.3. ОПИС РОБОТИ – том 2

3.3.1. Опис роботи – викладається її зміст.  Науково-технічні (прикладні) результати одержані під час проведення прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок нові або істотно вдосконалені матеріали, продукти, процеси, пристрої, технології, системи, нові або істотно вдосконалені послуги, введені в дію нові конструктивні чи технологічні рішення, завершені випробування, розробки, що впроваджені або можуть бути впроваджені в суспільну практику. Вказується науково-технічний рівень дослідження, ступінь новизни, масштаби реалізації, загальнодержавне значення, значимість одержаних результатів у порівнянні з кращими вітчизняними та світовими аналогами, патентна захищеність, кількість охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності, що отримані в Україні і за кордоном , які використані в роботі  та  інша інформація,  яка детально характеризує роботу, досягнутий ефект та інші техніко-економічні показники.

3.3.2. До складу 2 тому також можуть включатися:

копії основних статей, патентів (1 сторінка) які відносяться до роботи; копії документів про випробування і впровадження роботи у виробництво; довідка про економічну ефективність, одержану від впровадження роботи у виробництво. Довідка підписується керівником підприємства, організації (установи), де здійснено це впровадження

Обсяг матеріалів 2 тому не повинен перевищувати 250 аркушів, примірник в паперовому вигляді повинен бути переплетений.

 

3.4.  АНОТАЦІЯ РОБОТИ.

В анотації роботи вказується назва роботи, прізвища та ініціали претендентів, назва організації, яка висунула роботу.

Список  виконавців роботи( претендентів) у якому необхідно зазначити: прізвище, ім'я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання кожного виконавця, точну назву посади, яку він обіймає (відповідно до наказу про призначення на посаду).

  Короткий опис роботи, в якому викладено її суть та основні результати і показники, зазначені в Описі роботи.

 Кількість публікацій які увійшли до роботи:   кількість монографій, у т.ч. виданих за кордоном, кількість наукових статей, зокрема у англомовних журналах з імпакт-фактором, загальна кількість посилань на публікації авторів та h-індекс (згідно баз даних Web of Science, Scopus, Google Shcolar та інших),  діючих патентів України на винахід, міжнародних патентів та патентів на корисну модель.

 Анотація подається українською і англійською мовами в електронному вигляді обсягом до 1–ї сторінки на кожній з мов  (текстовий редактор Microsoft Word, розмір шрифту - 14).

зразок 6)

3.5. ДАНІ ПРО ЦИТУВАННЯ ПРАЦЬ ВИКОНАВЦІВ

Дані про цитування подаються у вигляді таблиці, яка складається відповідно до зразка. 

(зразок 7)

До Комітету представляється презентація роботи (до 20 слайдів в PDF форматі).

*   *   *

Роботи приймаються Секретаріатом Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки за адресою:

03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11, корпус 4. кім.1409

телефони:  (044)200 90-04, т/ф  (044)200-90-03.

***

Інструкція про порядок  висунення та оформлення документів робіт, які подаються для участі у конкурсі зі здобуття  Державної премії України в галузі науки і техніки розроблено відповідно до "Положення про Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки", затвердженого Указом Президента України № 800/2000 від 14.06.2000 року (із змінами, внесеними згідно з Указами Президента N17/2003 від 14.01.2003, N314/2006 від 19.04.2006 N571/2006 від 23.06.2006, N1179/2007 від 04.12.2007, N178/2013  від 02.04.2013, N230/2016 від 31.05.2016),  "Положення про Державну премію України в галузі науки і техніки", затвердженого Указом Президента України від 31.05.2016 року № 230/2016.

Інструкцію затверджено  постановою президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від  31 січня 2020 року №1.