You are here

Творчі здобутки молодих вчених (огляд 2019)

ВСТУП

     З  метою підтримки талановитих молодих науковців Указом Президента України  присуджено сорок премій Президента України для молодих вчених 2019 року. Така державна форма підтримки молодих науковців робить з маловідомої молодої особи людину, яку визнала держава. 

     Премію засновано у 2001 році для відзначення  молодих вчених віком до 35 років. Перші два роки присуджувалось 10 премій молодим вченим Національної академії наук України. Указом Президента України від 24 березня 2003 року №253 встановлено  25 премій (з них – 10  премій для молодих вчених Національної академії наук України) у розмірі 10 тисяч гривень кожна.  У 2009 році кількість премій збільшено до 40 (з них – 15 премій для молодих вчених Національної академії наук України) у розмірі  20 тисяч гривень кожна. Починаючи з 2014 року, розмір премії – 40 тисяч гривень кожна. З 2016 року вік осіб, які висуваються на здобуття премії, не може перевищувати 35 років для осіб, які мають вищу освіту другого (магістерського) рівня, та 40 років, для осіб, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі, на час висування роботи для участь у конкурсі зі здобуття премії.

     Всього за дев'ятнадцять років існування цієї найвищої нагороди молодих науковців (2001-2019 р.р.) присуджено 607 премій, лауреатами стали 1255 осіб,  з них на момент присудження 89 докторів наук та 903 кандидати наук.

 

 

     Серед відзначених за19 років робіт лідирують прикладні наукові  розробки.

     З Київського національного університету імені Тараса Шевченка нагороджено 27 робіт, Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 18 робіт, Інституту математики НАН України – 12 робіт, Державної наукової установи "Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" Національної академії наук України" – 11 робіт, по 10 робіт – з Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України, Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, Національного технічного університету "Дніпровська політехніка", Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Розподіл робіт за підпорядкуванням організацій, де працюють лауреати

 

********

     Указом Президента України від13  грудня 2019 №903/2019 премії Президента України для молодих вчених 2019 року присуджено 40 роботам, у т.ч. 20 роботам, які представили вищі навчальні заклади.

     До складу авторських колективів премійованих робіт входять 88 науковців (89% мають науковий ступінь). Серед них 15 докторів наук: 11 докторів наук – представники  вищих навчальних закладів (МОН України -8, МВС України - 2, Державної прикордонної служби України – 1); 2 – з інститутів  Національної академії медичних наук України, 1 –Національної академії наук України, 1 – Національної академії педагогічних наук  України.

     Відзначено 12 робіт, виконавці яких захистили докторські дисертації, з них дві роботи практикуючих лікарів - співробітників  провідних медичних установ Національної академії медичних наук України:

  • Артема БОРОДАЯ, доктора медичних наук (Державна установа "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска" НАМН України) за роботу "Серцево–судинні події та якість життя у хворих на фібриляцію–тріпотіння передсердь".

Робота вирізняється надзвичайною актуальністю, так як смертність, що пов'язана з фібриляцією-тріпотінням передсердь (ФП/ТП), збільшилася вдвічі за останні 20 років, а їх ускладнення займають одне із провідних місць у структурі захворюваності та смертності населення. Автором проведено дослідження щодо частоти тромбоемболічних ускладнень, серцево-судинної та загальної смертності. Визначено їх клінічні й ультразвукові предиктори, розроблено засоби зниження ризику розвитку та проведено валідацію інструментів вимірювання якості життя і аналіз факторів, що її обумовлюють. Встановлено шляхи зниження ризику ішемічного інсульту та серцевої смерті. Визначено шляхи вимірювання та прогнозування рівня якості життя в пацієнтів з ФП-ТП неклапанного походження. Запропоновано удосконалені підходи до проведення як медикаментозної, так і електричної кардіоверсії. Впровадження запропонованих автором додаткових критеріїв дозволить своєчасно проводити профілактичні заходи, запобігти розвитку інсульту, та покращити якість життя пацієнтів.

  • Анну ШАЛІМОВУ, доктора медичних наук (Державна установа "Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої НАМН України") за роботу "Роль генетичних, кардіогемодинамічних і метаболічних механізмів у розвитку коморбідної патології – гіпертонічної хвороби та цукрового діабету 2 типу".

В роботі піднято актуальну проблему діагностики і терапії коморбідного перебігу двох найбільш розповсюджених захворювань - гіпертонічної хвороби і цукрового діабету. Автором проведено широкомасштабне дослідження з визначенням ролі ендотеліальної дисфункції, оксидативного стресу, модулюючого впливу генетичних маркерів на гемодинамічні показники та метаболізм міокарда, що дозволило диференціювати терапію, що особливо важливо, на первинній ланці надання медичної допомоги. Реалізовано низку лікувально-діагностичних засобів, що сприяють зниженню ризику серцево-судинних ускладнень, збереженню працездатності та збільшенню тривалості життя пацієнтів. Впроваджений алгоритм диференційованого лікування таких хворих дозволяє практичному лікарю призначати пацієнтам із зазначеною коморбідністю медикаментозну терапію з урахуванням генетичних поліморфізмів, впливу препаратів на ремоделювання серця і судин, фактори імунного запалення, серцеву недостатність і, тим самим, знизити показники смертності від цих життєзагрозливих станів.

     У роботі "Стратегія профілактики наркозалежності у військових навчальних закладах" доктора психологічних наук Лесі ЛИТВИНЧУК (Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького) представлено теоретичне узагальнення та нове вирішення проблеми профілактики наркозалежності у військових навчальних закладах. Встановлено особливості залежності: порівняно швидке звикання до наркотику та формування синдрому залежності, виражені зміни реактивності організму, психічна та соціальна дезадаптація. Концептуалізація психологічної профілактики, теоретико-методологічним підґрунтям якої слугував системний підхід, уможливила конструювання авторської програми профілактики вживання психоактивних речовин у військових навчальних закладах. Розкрито принципи та описано систему побудови психологічної профілактики наркозалежності. Основні заходи і технології програми психологічної профілактики та лікування наркозалежності дозволяють значною мірою досягти ефективних показників щодо даної проблеми, якісної зміни особистості, зміни ставлення членів сімей військовослужбовців.

     Враховуючи гібридні військові дії проти України за останні роки, захист інформації став одним з пріоритетним напрямків державної політики. Премійована робота "Теоретичні засади прогнозування та попередження несанкціонованого доступу в спеціальних інформаційних мережах" доктора технічних наук Івана ОПІРСЬКОГО (Національний університет "Львівська політехніка") присвячена питанням підвищення захищеності спеціальних інформаційних мереж (СІМ) за рахунок розвитку теорії прогнозування та попередження про несанкціонований доступ (НСД) для оперативного реагування та протидії створеним загрозам і забезпечення ефективного та надійного рівня захисту. Запропоновано метод прогнозування стану параметрів СІМ, завдяки якому можливо отримати прогноз параметрів НСД за рахунок адаптації математичних виразів і співвідношень для аналізу векторного апостеріорного випадкового процесу. Запропоновано методику визначення набору прогнозних параметрів на основі відбору контрольних за залежних та незалежних параметрів контрольованої мережі, що дає змогу підвищити достовірність та ефективність прогнозу про НСД. Впровадження розроблених алгоритмів та програмного модулю дозволить створити універсальну підпрограму прогнозування несанкціонованого доступу у волоконно-оптичних лініях зв’язку, що  дасть можливість підвищити  їх рівень захищеності від несанкціонованого доступу та суттєво оптимізувати процес попередження про нього. 

     Премійовано роботу "Оптимізація конструкцій вантажних вагонів" доктора технічних наук Олексія ФОМІНА (Державний університет інфраструктури та технологій). На основі теоретичних досліджень і експериментів отримано комплекс багатофакторних математичних залежностей основних показників та параметрів базових елементів несучих систем вантажних вагонів. Ряд запропонованих автором технічних рішень використовується вітчизняними вагонобудівниками при виготовленні напіввагонів, а саме використання у несучих елементах конструкції вантажних вагонів перспективних профілів, що  позитивно зарекомендували себе в експлуатації: при знижені собівартості і ваги вагона  збільшено вантажопідйомність. Використання у несучих системах вантажних вагонів труб круглого перерізу здатне змінити існуючі стереотипи проектування вантажних вагонів не тільки на вітчизняному, але й на світовому рівні.

Результати роботи впроваджено на ПрАТ "ДМЗ", ПАТ "Дніпровагонмаш", ПАТ "КВБЗ", ДП "УкрНДІВ". Економічний ефект від впровадження складає  понад 4,5 млн. грн.

     Робота "Математичне та комп’ютерне моделювання оптимізаційних задач розміщення тривимірних об’єктів з урахуванням технологічних обмежень" доктора технічних наук Андрія ЧУГАЯ (Інститут проблем машинобудування імені А.М.Підгорного НАН України) об’єднана єдиною методологією, основою якої є математичне та комп’ютерне моделювання, методи оптимізації, комп’ютерні технології, призначені для ефективного вирішення проблеми пошуку оптимального розміщення неорієнтованих тривимірних тіл з урахуванням різних технологічних обмежень. Світовий рівень створених засобів математичного моделювання підтверджено публікаціями у високорейтингових міжнародних журналах, апробацією на міжнародних конференціях та симпозіумах. Отримані результати впроваджено на етапі конструкторського проектування при розв’язанні задач компонувального синтезу для авіаційної промисловості на державному підприємстві “Харківський машинобудівний завод ”ФЕД”.

     Поступальне підвищення рівня життя суспільства є кінцевою метою державної фінансової політики, що потребує забезпечення базисних передумов для стійкого економічного зростання та довгострокової макроекономічної стабільності. Саме даному спектру питань присвячена премійована робота, представлена Київським національний торговельно–економічний університетом, "Державна фінансова політика суспільного розвитку" трьох докторів економічних наук Людмили КОЗАРЕЗЕНКОВалентини МАКОГОН та Миколи ПАСІЧНОГО. Авторами обґрунтовано доцільність інституційних змін щодо формування і реалізації державної фінансової політики суспільного розвитку, що сприятимуть посиленню її стимулюючої функції в умовах економічних перетворень. Визначено, що базовими принципами формування фінансової політики країни на стадії розвитку її інституційної структури є логічна послідовність, адаптивність, альтернативність, системність, інституційна визначеність та нейтральність. Надано пропозиції щодо стратегічних напрямів фінансової політики суспільного розвитку, враховуючи потребу посилення обороноздатності країни, утримання соціальної стабільності в суспільстві, технологічної модернізації вітчизняної економіки, розвитку людського потенціалу та розбудови інституційної інфраструктури фінансової системи.

     В умовах глобалізації економіки і необхідності дотримання принципів сталого розвитку конкурентоспроможним може бути тільки той суб’єкт господарювання, який здатен у свою діяльність гармонійно інтегрувати соціальні та екологічні складові. Наукова робота "Концептуальні засади сталого розвитку соціально-економічних систем" докторів економічних наук Юрія ДАНЬКА, Вікторії МЕДВІДЬ та к.е.н. Інни КОБЛЯНСЬКОЇ (Сумський національний аграрний університет) спрямована на поглиблення теоретичних, обґрунтування методологічних положень щодо змісту, методів та інструментів регулювання розвитку соціально-економічних систем різних рівнів ієрархії. Обґрунтовано концептуальні основи регулювання соціально-економічних систем, в основі якої лежить локалізація ринкових зусиль та побудова коротких ланцюгів поставок продукції із урахуванням принципів забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва. Удосконалено методичні підходи щодо порівняльної оцінки використання потенціалу і ефективності економіки регіональних систем. Запропоновано модель взаємодії аграрних підприємств та сільських територій.

     На фоні потужного аграрного потенціалу України біржовий ринок агропродовольчої продукції перебуває на стадії примітивного функціонування, демонструючи хронічні вади становлення і незначні обсяги торгівлі у порівнянні не лише з розвиненими країнами світу, а й в структурі внутрішнього товарного обміну. Сучасний етап розвитку світової біржової торгівлі характеризується переходом до електронної системи торгівлі товарними деривативами на сільськогосподарську продукцію. Обґрунтування причин і визначення напрямків розв’язання вказаних проблем, врахування світового досвіду функціонування біржових ринків обумовлює надзвичайно високу актуальність і науково-практичну цінність дослідження "Детермінанти розвитку біржового ринку агропродовольчої продукції в Україні" докторки економічних наук Надії РЕЗНІК та кандидатки економічних наук Анни СЛОБОДЯНИК (Національний університет біоресурсів і природокористування України). Сформовано базові концептуальні засади запровадження електронних торгів, що сприятиме розробці та використанню сучасного інструментарію ефективного втручання у процеси ринкового формування товарообміну між сільським господарством і переробним підприємством Запропонований авторами алгоритм моделі оцінки цінової кон’юнктури  дозволяє учасникам аграрного ринку спрогнозувати цінову динаміку на основні сільськогосподарські культури та підвищити конкурентоспроможність своєї продукції на світовому ринку. Основні положення роботи використано Білоцерківською районною адміністрацією, Українською міжбанківською валютною біржою, Державною товарною біржою "Аграрна біржа" та використовуються у навчальному процесі  ряду  вищих навчальних закладів.

     Співвідношення нормативного і договірного (індивідуального) регулювання цивільних відносин шляхом запровадження правил взаємодії договору і закону, надання сторонам права відступати від норм актів цивільного законодавства зумовлюють потребу у зміні положень цивільного законодавства. В роботі "Юридичні факти в доктрині приватного права України" доктором юридичних наук Мар'яною ПЛЕНЮК (Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака НАПрН України) проведено теоретичне узагальнення правового регулювання цивільно-правових відносин, нових підходів розуміння встановлення юридичних фактів, юридичних складів та нових підходів до критеріїв їх класифікації. З’ясовано роль актів цивільного законодавства України у приватноправових відносинах. Визначено значення рішень судів України та рішень Європейського суду з прав людини як юридичних фактів у приватноправових відносинах.  Запропоновано нові концептуальні підходи до розуміння юридичних фактів в доктрині приватного права України, що відображаються у закріпленні в договорі згоди сторін можливості самостійного врегулювання їх поведінки без зайвого втручання з боку держави.

      В умовах реформування органів кримінальної юстиції, оновлення кримінального процесуального законодавства України, актуальними є питання консолідації зусиль теоретиків та практиків з протидії злочинності з метою її забезпечення гідним арсеналом можливостей. Доктором юридичних наук Юлією ЧОРНОУС (Національна академія внутрішніх справ) в роботі "Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів"  проведено аналіз особливостей правового регулювання діяльності з розслідування злочинів згідно міжнародного та національного законодавств. Визначено механізм взаємодії органів досудового розслідування України із компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями. Розроблено загальні засади методики розслідування злочинів за сучасних умов та безпосередньо методики розслідування злочинів міжнародного характеру. Надано пропозиції з удосконалення кримінального процесуального законодавства, рекомендації для правоохоронних органів, навчально-методичного забезпечення освітнього процесу.

     Корупція, що охопила всі сфери суспільства, особливо органи державного управління і самоврядування, не дає нормально розвиватися економіці, є основною перешкодою для надходження інвестицій до України. Особливе незадоволення населення викликають корупційні прояви в діяльності правоохоронних органів, де рівень корумпованості не знижується протягом багатьох років. Не залишилась осторонь негативних процесів і органи Національної поліції України. Тому надзвичайно важливим і актуальним є дослідження доктора юридичних наук Сергія ШАТРАВИ (Харківський національний університет внутрішніх справ) "Теорія і практика запобігання корупції в органах Національної поліції України: адміністративно-правове дослідження". Автором розроблено прикладне поняття запобігання корупції та її завдання, об’єкти запобігання, виділені її структурні елементи, окреслені види діяльності, які містять найбільшу кількість корупційних ризиків, охарактеризовані адміністративні інструменти запобігання останнім. Сформовано базові концептуальні засади загальнодержавної антикорупційної політики, яка об’єднана національною ідеєю подолання цього негативного явища та включає стратегію розвитку публічно-правових відносин щодо усунення, нейтралізації чи обмеження дії посадових осіб органів Національної поліції.

     Завдяки комплексному підходу до розуміння сутності та природи феномену "правомірна поведінка" кандидатами юридичних наук  Сергієм СУНЄГІНИМ (Інститут держави і права імені В.М.Корецького НАН України) та Ганною СВИРИДЕНКО (ТОВ "Юридична фірма "Добродії")  в премійованій роботі "Моральні засади правомірної поведінки" обґрунтовано, що формування її належного рівня передбачає удосконалення не лише формально-юридичних засад її забезпечення, а й розвиток у суб’єктів внутрішньо усвідомленої морально-ціннісної системи координат. Визначено, що реальний зміст правомірної поведінки, особливо соціально активної, виходить за межі відповідних моделей, закріплених у правових нормах, і передбачає певне моральне насичення. Сформульовано шляхи формування належного рівня правомірної поведінки, зокрема, через позитивний вплив на моральну свідомість особистості як її безпосереднього суб’єкта, що надає змогу належним чином упорядкувати внутрішні мотиви правомірної поведінки і забезпечити таким чином її найвищий соціально корисний ефект.

     Молоді вітчизняні вчені, кандидати технічних наук Валерій КОНОНЕЦЬ, Антон КРЕЧ (Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України) у співавторстві з Іваном БОРДУНОМ, кандидатом фізико-математичних наук (Львівський національний університет імені Івана Франка) показали високий рівень професіоналізму під час виконання роботи "Новітні сцинтиляційні матеріали на основі оксидних сполук активовані тривалентними елементами".  Сучасні дослідження у розробці ефективних сцинтиляторів сприяють розвитку фізики високих енергій, ядерної безпеки та ядерної медицини. Автори, маючи досвід у вирощуванні великогабаритних кристалів, успішно зробили перехід на інші методи вирощування кристалів та створили альтернативні оксидні неорганічні сцинтилятори, здатні задовольнити потреби у різних напрямках. Отримано монокристалічні волокна, об'ємні монокристали, розроблено радіаційно-стійкі композиційні сцинтилятори на основі монокристалічних гранул та досліджено їх вдосконалені оптичні і сцинтиляційні параметри. Розроблені авторами нові функціональні матеріали закладають підґрунтя для конструювання детектуючих приладів нового покоління.

     Романом КОБИЛЯНСЬКИМ кандидатом фізико-математичних наук (Інститут термоелектрики НАН України та МОН України) у премійованій  роботі "Розробка термоелектричних приладів для медицини" запропоновано узагальнену фізичну модель біологічної тканини, на поверхні якої розміщено термоелектричний перетворювач, з врахуванням теплофізичних властивостей біологічної тканини, кровообігу та процесів метаболізму. Комп’ютерні методи моделювання теплових та електричних процесів у системі "термоелектричний перетворювач – тіло людини" дали можливість визначити закономірності теплової взаємодії термоелектричних перетворювачів та біологічної тканини тіла людини. Розроблено та створено сучасну термоелектричну медичну апаратуру діагностичного та лікувального призначення, проведено її клінічні випробування.

     Співробітниками Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" кандидатами технічних наук Русланом БОРИСОМ та Андрієм ЧОРНИМ в роботі "Розробка та впровадження інноваційних технологій виготовлення виробів наукоємного машинобудування з шаруватих металевих та металокерамічних матеріалів" впроваджено інноваційні технології виготовлення виробів наукоємного машинобудування з шаруватих металевих та металокерамічних матеріалів. Побудовано математичну модель процесу сумісного деформування двох різнорідних металів при витягуванні із потоншенням у нагрітому стані. Розроблені технічні рекомендації для плазмового напилення захисних покриттів з застосуванням плакованих керамічних порошків, що дозволяє підвищити зносостійкість покриттів у 5-6 разів, корозійно-ерозійної стійкості - у 2-3 рази, межу міцності на вигин композиції - на 20%. Авторами розроблено способи отримання таких матеріалів та науково обґрунтовано можливості їх технологічної обробки з прогнозуванням експлуатаційних властивостей кінцевого виробу.  Результати роботи впроваджені на АТ "Мотор Січ" та ЗМКБ "Прогрес".

     За результатами досліджень "Квантові ефекти взаємодії в наносистемах" кандидата фізико-математичних наук Гліба СКОРОБАГАТЬКА (Інститут фізики конденсованих систем НАН України) отримано принципово нові теоретичні результати з ефектів взаємодії в одноелектронних транзисторах, що має обмежену кількість світових аналогів. Теорія квантових детекторів із взаємодією та низка дотичних точних результатів поки що не мають світових аналогів. Вперше виявлено якісно нові низькотемпературні ефекти у квантовому детектуванні за допомогою квантових точкових контактів із взаємодією та вперше здійснено точний математичний опис цих ефектів. Створено наукові основи конструювання молекулярних транзисторів із заданими транспортними властивостями та побудови квантових детекторів із заданою якістю квантового детектування станів зарядових кубітів. Впроваджено якісне теоретичне пояснення незвичайно довгих часів декогеренції кубітів.

     Премійована робота "Нові методи аналізу крайових задач у функціональних просторах" кандидатів фізико-математичних наук Анни АНОП, Віталія СОЛДАТОВА та Ірини ЧЕПУРУХІНОЇ (Інститут математики НАН України) присвячена розробці нових та удосконаленню відомих методів дослідження еліптичних крайових задач і одновимірних крайових задач. Авторами побудовано теорію розв’язності загальних еліптичних крайових задач у просторах Хермандера, досліджено регулярні і нерегулярні еліптичні задачі, формально змішані еліптичні задачі, еліптичні задачі з параметром і еліптичні задачі для систем диференціальних рівнянь. Побудовано теорію розв’язності еліптичних за Б.Лавруком крайових задач у шкалах просторів Хермандера.  Результати роботи та методи їх отримання знаходять застосування у теорії еволюційних рівнянь, у математичній фізиці, в теорії апроксимації.

     Важливою проблемою для паливно-енергетичного комплексу України є подовження ресурсу діючих енергоагрегатів, що обумовлює актуальність  премійованої  роботи "Збільшення ресурсу експлуатації зварних з'єднань енергетичного обладнання сучасних енергоблоків ТЕС". Кандидатами технічних наук Альоною ГЛУШКО (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут") та Андрієм ПЕРЕПІЧАЄМ (Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"), разом з Максимом НІМКОМ (Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України) та Віталієм ШАРИМ (АТ "Турбоатом") розв’язано проблему продовження терміну роботи та надійності елементів енергоблоків, які відпрацювали свій парковий ресурс. Проаналізовано зв'язок між структурними змінами і деформаціями в зварних з'єднаннях паропроводів з їх пошкоджуваністю. Проведено дослідження схильності до утворення відпускних і холодних тріщин в з’єднаннях складнолегованих теплостійких сталей та визначено заходи з їх попередження. Із застосуванням критеріїв механіки руйнування виконано аналіз статичної міцності в стикових кільцевих швах паропроводів.

     Розвиток будівництва в сучасних конкурентних ринкових умовах супроводжується підвищенням вимог до забезпечення надійності конструкцій при постійному ускладненні будівельних об'єктів. Авторами роботи "Конструктивне забезпечення надійності складних будівельних систем: безпековий аспект" кандидатами технічних наук Юлією ЧУРСОЮ, Юрієм АВРАМЕНКОМ, Олександром ЗИМОЮ  та кандидатом економічних наук Олександрою МАСЛІЙ сформовано базові концептуальні засади виникнення, прояву та впливу загроз на безпеку національної економіки та складних будівельних систем у її складі: від ідентифікації причин і факторів, що порушують її рівновагу, стійкість, розвиток до характеристики негативних ознак загроз, які проявляються у вихідних параметрах безпеки. Запропоновано структурну модель виникнення, поширення і впливу загроз безпеці національної економіки, яка на відміну від ситуативного реагування дає можливість урахувати етапи життєвого циклу загрози і здійснювати їх нейтралізацію на початковому етапі зародження. Розроблено практичну методику ймовірнісного розрахунку надійності конструкції лінійної частини сталевого магістрального трубопроводу.

     Сучасний стан розвитку мереж мобільного зв'язку характеризується стрімким зростанням обсягів трафіку, що зумовлено появою нових видів послуг та нових технологій безпровідного доступу. Виникає цілком зрозуміла та очікувана проблема недостачі радіочастотного ресурсу, яка ставить нові виклики. Кандидат технічних наук Марина ЄВДОКИМЕНКО (Харківський національний університет радіоелектроніки)  у роботі "Моделі та методи структурно-функціональної самоорганізації безпроводових інфокомунікаційних мереж" запропонувала підвищити продуктивність безпроводових інфокомунікаційних систем за рахунок вирішення задач структурно-функціональній самоорганізації. Розвинуто теорію оптимального розподілу мережних ресурсів безпроводових інфокомунікаційних мереж в умовах їх обмеженості шляхом розробки й удосконалення засобів підвищення їх продуктивності на основі використання гіперграфових моделей та методів. Результати досліджень впроваджено у Харківському національному університеті радіоелектроніки,  Харківському державному регіональному науково-технічному центрі з питань технічного захисту інформації, ТОВ "Евро-Ютрейд", ТОВ "ВОРКНЕСТ" м.Харків.

     Із запуском сузір'я європейських супутників Sentinel (системи Copernicus) та надання безкоштовного доступу до величезних обсягів супутникових даних відкрилася унікальна можливість вирішення широкого кола прикладних завдань, що є надзвичайно важливими як для органів місцевого самоврядування, так і для управління держави у цілому.  Кандидатами технічних наук Андрієм КОЛОТІЄМ, Богданом ЯЙЛИМОВИМ та Миколою ЛАВРЕНЮКОМ з Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України на основі нейромережевих методів машинного навчання розроблена технологія, що базується на сучасних методах глибинного навчання, яка дозволяє з високою точністю будувати карти земного покриву для всієї території України та на їх основі оцінювати посівні площі кожної з культур, ідентифікувати вирубки лісів, обчислювати продуктивність земель та рахувати індикатори для цілей сталого розвиткую. "Технологія глибинного навчання для задач супутникового моніторингу земного покриву" демонструє результати роботи з великими масивами даних на рівні всієї країни. Вперше побудовано карти земного покриву для всієї території України протягом кількох десятиліть (1990, 2000, 2010, 2016-2018 роки) із високим просторовим розрізненням (10-30 м). Результати роботи впроваджено в Українському гідрометеорологічному центрі, Міжнародному комітеті GEO в контексті створення системи глобальних спостережень Землі GEOSS, напрямок “AG-07-03: Global Agricultural Monitoring”, JECAM, UN-SPIDER, проект ERA-PLANET європейської програми HORIZON 2020, Конвенція ООН з боротьби з опустелюванням.

     Метою премійованої роботи "Моделювання системи соціальних комунікацій "розумного" міста" є розроблення комплексу вербальних, концептуальних, інформаційних та математичних моделей системи соціальних комунікацій "розумного" міста. Кандидатом технічних наук Марією НАЗАРУК (Рівненський державний гуманітарний університет) разом з  кандидатами наук із соціальних комунікацій Наталією ВЕРЕТЕННІКОВОЮ та Антонієм РЖЕУСЬКИМ (Національний університет "Львівська політехніка") сформовано базові концептуальні засади комплексу різнотипових моделей інноваційної системи міських соціальних комунікацій, у якому втілюється концепція "розумного" міста. Автори обґрунтували використання та визначили набір хмарних сервісів для зберігання та опрацювання інформаційних ресурсів, розробили набір програм для супроводу процесів підготовки фахівців, що враховує потреби особистості, а також вимоги ринку праці. Досліджено соціально комунікаційні процеси у віртуальних наукових колективах, що проводять дослідження на інформаційно-технологічній платформі, яка отримала назву "Електронна наука". Реалізовано інформаційну систему рекомендаційного типу "Інформаційний асистент науковця" для забезпечення дослідників інформацією у віртуальних наукових колективах.

     У сучасних умовах інтенсивної антропогенної трансформації природних комплексів, урбанізації навколишнього середовища,  промислово-техногенного забруднення мегаполісів дослідження адаптації деревних рослин за дії металовмісних промислових викидів є дуже важливим. У премійовані роботі "Фізіологічна стійкість рослин в культурфітоценозах промислових міст" кандидата біологічних наук  Ольги ЗУБРОВСЬКОЇ (Криворізький ботанічний сад НАН України) представлено результати вивчення одного із шляхів покращення екологічної ситуації - розробки заходів щодо біологічної фіторемедіації навколишнього середовища. Завдяки добору рослин, які мають високу здатність до фітоекстракції та різофільтрації, значна кількість сполук важких металів може виводитися з активного кругообігу, що мінімізує дію вкрай небезпечних сполук важких металів і є досить економічним методом очищення довкілля. Встановлене дозволило розробити асортимент рослин для екологічно-обґрунтованого вдосконалення зелених насаджень промислових міст степової зони України.

     Зниження енергетичної залежності –  стратегічна проблема України, а частка споживання житлового сектору від загального енергоспоживання в Україні є однією із найвищих у світі і становить 33%, що обумовлює першочергову необхідність підвищення енергоефективності будівель.  Кандидатами технічних наук Іриною СУХОДУБ, Надією БУЯК, Оленою ШЕВЧЕНКО з Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" та Ігорем БОЖКОМ  (Інститут технічної теплофізики НАН України)  в премійованій роботі "Науково-технічні та управлінські підходи до підвищення енергоефективності будівель" розроблено багаторівневу систему енергетичного менеджменту для галузі освіти, що включає галузевий рівень (МОН), рівень закладів освіти (комплекси будівель) та локальний (окремі будівлі). Будівля розглядається як складна енергетична система та визначається оптимальний рівень теплового захисту для будівель з різними типами системи опалення та джерела теплопостачання. Запропоновано оцінювати енергетичну та ексерегтичну ефективність системи "джерело теплоти – огороджувальні конструкції"  із врахуванням забезпечення умов комфортності. Створено динамічні моделі теплового стану та інженерних систем будівлі. Запропоновано і реалізовано моделі теплового комфорту, що дозволяють визначити оптимальну енергопотребу на опалення; створено методику вибору теплового захисту огороджувальних конструкцій будівлі у комплексі з джерелом генерації теплової енергії.

     Метою премійованої роботи "Методи і засоби контролю якості палив та підвищення ефективності їх спалювання" кандидатів  технічних наук з Інституту технічної теплофізики НАН України Артура ЗАПОРОЖЦЯ, Сергія ІВАНОВА, Романа СЕРГІЄНКА є забезпечення високоефективного використання паливних ресурсів зі зменшенням утворення шкідливих викидів при спалюванні у котлоагрегатах. Розроблено систему вимірювання теплоємності та теплоти випаровування вологи і органічних рідин з неоднорідних матеріалів, що реалізує метод синхронного теплового аналізу. Запропоновано спосіб підвищення точності вимірювання коефіцієнта надлишку повітря для зменшення втрат теплової енергії в котлоагрегатах. Впроваджено на ДП "Завод "Електроважмаш" (м.Харків), КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго", ДП "Рівнестандартметрологія", ПП "Полтава-Теплоприлад", ТОВ НВП "Машинобудування" (м.Дніпро), ДП "НТЦ енергетичного приладобудування" та ТОВ "Укрекоконсалт" (м. Київ).

     До 60% електроенергії споживають електроприводи, в яких часто використовують електродвигуни з параметрами, далекими від оптимальних. Це призводить до підвищеного енергоспоживання та передчасного виходу електромеханічних перетворювачів енергії з ладу. Вирішення цих проблем представлено в роботі "Енергоефективні електротехнічні комплекси з моніторингом та керуванням робочими параметрами" кандидатами технічних наук з Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Анною КОСТЕНКО, Марією МАЛЯКОВОЮ, Вячеславом МЕЛЬНИКОВИМ у співавторстві з Олегом ЗАЙЧЕНКОМ з Інституту електродинаміки НАН України. Розроблено нові та удосконалено існуючі методи корекції режимів роботи асинхронних двигунів з пошкодженнями в силовому електричному колі статора, що дозволяють покращити енергетичні показники та збільшити строк експлуатації частотно-керованого електропривода зі скалярним та векторним керуванням. Розроблено новий метод оптимального регулювання струму в обмотках намагнічування сепаратора та продуктивності з використанням нечіткої логіки за критеріями оптимальності (мінімальне споживання електричної енергії, максимальна продуктивність, максимальна якість струму споживання при заданій якості вихідної продукції).

     Впровадження розроблених науково-технічних рішень, запропонованих авторським колективом з Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" (кандидат технічних наук Іван ЛУЦЕНКО і Сергій ФЕДОРЯЧЕНКО, Марія ВЕСЕЛА, Олександр БЕШТА) в премійованій роботі "Наукові основи ефективної інтеграції електротранспорту в інфраструктуру населених пунктів України", має підвищити ефективність роботи розподільчих електричних мереж міст шляхом зниження втрат електричної енергії в них та раціонального використання номінальних параметрів елементів систем електропостачання. Запропоновано методику розрахунку електричних навантажень міських електричних мереж з урахуванням використання електромобілів в якості споживачів-регуляторів для типових об’єктів міст. Дано теоретичне обґрунтування та методичне пояснення пошуку цільової функції оптимального розміщення зарядних станцій та проектних потужностей сервісних станцій на основі теорії масового обслуговування. Це забезпечить отримання значного ресурсозберігаючого, екологічного та соціального ефекту за рахунок зменшення витрати палива й зниження шкідливих викидів на пиловугільних блоках теплових електростанцій і переходу до екологічно чистого виду транспорту, оптимального розташування зарядних станцій. 

     Більшість енергогенеруючих потужностей України морально застарілі та фізично зношені, майже 90% ТЕЦ і котельних відпрацювали свій граничний ресурс. Перед енергетикою України стоїть непосильна з погляду фінансування задача: або їх повна заміна, що неможливо за відсутності належних інвестицій, або модернізація з використанням сучасних інноваційних технологій. Рішення, запропоновані  кандидатами технічних наук з Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Романом РАДЧЕНКОМ, Катериною БУРУНСУЗ, Богданом ПОРТНИМ, Вікторією КОРНІЄНКО в роботі "Ресурсовідновлювальні енергокомплекси глибокої утилізації теплоти з низькотемпературними конденсаційними поверхнями", не потребують значних капіталовкладень і, в той же час, забезпечують значне прирощення енергогенеруючих потужностей за суттєвого скорочення шкідливих викидів. До таких новітніх технологій відносяться і розроблені авторами технології глибокої утилізації теплоти із заміщенням природних палив водопаливними емульсіями (ВПЕ) і синтез-газом застосування ВПЕ як для допалюванням природного палива з метою підвищення температури газів перед утилізаційними котлами і отримання пари більш високих параметрів, так і глибокої утилізації теплоти продуктів згоряння сірчистих палив з відведенням від них практично у півтора рази більшої кількості теплоти зі зниженням їх температури до 90 °С і нижче порівняно з традиційними 150…160 °С. Додавання до палива 5…10 % води прискорює процес згоряння в 5…6 разів внаслідок мікровибухів крапель ВПЕ при спалюванні сірчистих палив. Результати досліджень впроваджені в Науково-дослідному інституті експериментальної та теоретичної фізики Казахського національного університету імені Аль-Фарабі (Казахстан), Техаському університеті A&M (США), в ДП НВКГ „Зоря-Машпроект”; ТОВ "Хладотехніка". Економічний ефект від впровадження складає понад 3,5 млн. грн.

     Метою премійованої роботи "Керований синтез біонанокомпозитів, їх структура та морфологія" кандидата фізико-математичних наук Володимира КУЗНЕЦОВА та Яни ТРОФИМЕНКО (Інститут прикладної фізики НАН України) є комплексне дослідження впливу фізико-хімічних факторів, а саме, умов синтезу, температури відпалювання, додавання полімерної складової у вихідному розчині на кристалічну структуру та морфологію матеріалів на основі гідроксиапатиту та брушиту. Одержані результати дозволяють оцінити вплив фізико-хімічних факторів на кристалічну структуру і мікроструктуру біоматеріалів на основі апатиту. Систематизація якості та ступеня змін властивостей кристалічної структури фосфатів кальцію під впливом фізико-хімічних факторів сприяє створенню біопрепаратів із заданими параметрами - ступенем розчинності, механічною міцністю, додатковими властивостями та ступенем біоміметичності.

     Останнім часом для України все більш нагальною стає проблема швидкого погіршення якості водних ресурсів. Основними причинами забруднення поверхневих вод є скидання неочищених та недостатньо очищених господарсько-побутових і виробничих стічних вод. В роботі  "Нові високоефективні методи очищення води від розчинних та нерозчинних полютантів" кандидатами  технічних наук Ярославом РАДОВЕНЧИКОМ, Інною ТРУС, кандидатом хімічних наук Вітою ГАЛИШ (Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського") і співавторстві з кандидатом  технічних наук СКИБОЮ Маргаритою (ДВНЗ "Український державний хіміко–технологічний університет") вирішено проблему розробки інноваційних високоефективних методів водопідготовки та очищення стічних вод від розчинних та нерозчинних полютантів для використання у різних галузях промисловості, що дозволяє створити комплексні маловідходні технології демінералізації, дезактивації, знезараження та зневоднення мінеральних залишків для екологічно безпечних систем водокористування. Економічний ефект від впровадження іонообмінного знесолення та пом’якшення вод з підвищеним вмістом сульфатів та іонів жорсткості та модифікованих наносріблом матеріалів (сорбентів, фільтрів) у системах очищення та знезараження питної води становить 1,5 млн.грн/рік; термін окупності - 1,2 року.

     До найпоширеніших та погано контрольованих інфекцій людини, якими, згідно даних Всесвітньої організації охорони здоров’я, інфіковано майже 90% населення, відносяться захворювання, викликані герпесовірусами. Пошук нових високоактивних препаратів проти вірусів, зважаючи на їхню мінливість та онкогенний потенціал, є першочерговим завданням. Новий підхід до лікування вірусних захворювань запропонували кандидати біологічних наук з Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного НАН України Любов БІЛЯВСЬКА, Кристина НАУМЕНКО та Ольга ШИДЛОВСЬКА в роботі "Особливості репродукції вірусів герпесу в умовах змішаної інфекції та розробка перспективних засобів антивірусної дії". Виявлено нові класи противірусних засобів із вираженою антигерпетичною активністю, досліджено механізми та мішені їх дії. Встановлено, що сполуки впливають на пізні стадії репродуктивного циклу вірусів: реплікацію ДНК, синтез білків, формування повноцінного та інфекційного вірусного потомства. 

Базуючись на використанні для досліджень інноваційних моделей змішаної інфекції досліджено антивірусну дію різнофункціональних препаратів, їх стабілізованих та нестабілізованих форм. Результати досліджень мають важливе значення для сучасних медико-біологічних досліджень захворювань людини та доклінічних досліджень нових препаратів з потенційною противірусної активністю. 

     Онкологічні захворювання  залишаються однією з основних причин смертності, а метастазування раку ускладнює лікування. Метастази ракових пухлин є найчастішою причиною рецидивів онкозахворювань та смерті пацієнтів. Шлях до усунення причин замість боротьби з наслідками - фундаментальні дослідження клітинних процесів цієї патології. Гармонійне поєднання фундаментальних досліджень з можливістю застосування на практиці являє собою премійована робота "Експресія та міжмолекулярні взаємодії білків родин інтерсектинів та верпролінів, задіяних в метастазуванні ракових клітин" кандидата біологічних наук Сергія КРОПИВКИ (Інститут молекулярної біології та генетики НАН України). Автором  вивчаються міжмолекулярні взаємодії основних білків, які беруть участь в інвазії ракових клітин, досліджено різноманіття білкових форм та міжмолекулярних взаємодій родин інтерсектинів та верпролінів, задіяних в різноманітних клітинних функціях, зокрема, перебудовах актинового цитоскелету, ендоцитозі, метастазуванні ракових клітин.  Одержані наукові результати важливі для розуміння молекулярних взаємодій та мереж генної регуляції компонентів клітини, що беруть участь у розвитку, перебігу та діагностиці інвазійних ракових захворювань людини. Запропоновано нові підходи для діагностики подальшого перебігу захворювань на рак молочної залози для персоналізованого підходу лікування даної патології.

     Продовольча безпека будь-якої держави включає такий показник як забезпечення особливих верств населення продуктами спеціального призначення. Виробництво таких продуктів часто є нерентабельним, і населення не може бути в достатній мірі забезпечене необхідними продуктами. Це стосується осіб похилого віку, осіб, хворих на цукровий діабет та іншими специфічними захворюваннями, військовослужбовців та осіб зі складними умовами роботи. Кандидатами технічних наук Олегом ГАЛЕНКОМ, Анастасією ШЕВЧЕНКО та Ольгою КОВАЛЬ (Національний університет харчових технологій) в премійованій роботі "Інноваційні технології харчових продуктів спеціального призначення в контексті продовольчої безпеки України" розроблено інноваційні технології продуктів спеціального призначення на основі принципів здорового харчування та сучасних досягнень у розвитку технологій харчових продуктів. Розроблено рецептури, дози, відпрацьовано технологічні прийоми та режими, удосконалено технологію хлібобулочних виробів для хворих на діабет, розроблено нову технологію білково-кальцієвого збагачувача геродієтичного. Визначено конформаційні зміни білкових молекул виробів. Клінічними дослідженнями підтверджено безпечність харчових продуктів для організму людини та ефективність розробок.

     Соя - важлива бобова культура насамперед з точки зору накопичення високоцінного білка (45%), містить велику кількість незамінних амінокислот, тому широко використовується як цінна продовольча культура, з якої виробляють олію і застосовують у медицині. Отримання високого і якісного врожаю сільськогосподарських культур з одночасною мінімізацією хімічного навантаження на агроекосистеми є можливим завдяки застосуванню агрономічно цінних мікроорганізмів. Премійована робота "Хвороби сої: діагностика, біоконтроль, профілактика" спрямована на комплексне рішення проблеми. Авторським колективом у складі кандидатів біологічних наук Тетяни БУЛИГІНОЇ, Тетяни ГНАТЮК (Інститут мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного НАН України) та кандидатів сільськогосподарських наук Марії БОЙКО (Національний університет біоресурсів і природокористування України) і Анни КИСЛИНСЬКОЇ (Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН України) проведено моніторинг 9 областей України, що розташовуються в різних грунтово-кліматичних зонах України щодо поширення хвороб сої.  Проведено аналіз хвороб сої, ідентифікацію збудників, з’ясовано механізми взаємодії бактерій-збудників і рослини-господаря та розроблено профілактичні заходи для боротьби зі шкідниками. Проаналізовано 1729 зразків рослин сої з характерними бактеріальними ураженнями, з яких виділено 1271 ізолятів, після бактеріологічного аналізу відібрано 860 штамів для подальшої роботи. Обґрунтовано доцільність передпосівної обробки насіння сої мікробним препаратом "Хетомік", що сприяє індукуванню системного імунітету рослини.

     Запорукою отримання високих сталих врожаїв є дбайливе ставлення до ґрунту, до його природної родючості, запобігання деградації та ерозії. Водночас, вдосконалення технологій вирощування сільськогосподарських культур пов’язано з подальшим збільшенням навантаження на ґрунт. Пошуку точної моделі посівного шару ґрунту з оптимальними параметрами його структурного складу і щільності будови присвячено роботу "Модель оптимального шару ґрунту для опрацювання технологій та знарядь передпосівного обробітку" кандидата сільськогосподарських наук Світлани КРИЛАЧ з Національного наукового центру "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського" НААН України. Розроблено модель орного шару з оптимальними параметрами структурного складу і щільності будови з урахуванням потреб сільськогосподарських культур із різним розміром насіння та нову методологію моделювання оптимального шару і принципово нову грунтозбережну технологію передпосівного обробітку ґрунту, яка сприяє усуненню прояву фізичної деградацію орного шару ґрунту. Економічний ефект від диференціації передпосівного обробітку ґрунту відповідно до вимог сільськогосподарських культур досягає 1300 грн/га.

     Премійована робота "Системне обґрунтування структури і використання технологічних комплексів машин для збирання та післязбиральної обробки врожаю зернових культур" молодих вчених Національного наукового центру "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства" спрямована на розроблення нових методичних підходів системного обґрунтування параметрів збирально-транспортних комплексів і параметрів технічного оснащення пунктів післязбиральної обробки зерна. Кандидатами технічних наук Віктором ДНЕСЕМ та Володимиром СКІБЧИКОМ розроблено інноваційну автоматизовану систему проектування та управління технологічними процесами збирання ранніх зернових культур, яка дозволяє автоматизувати процес обґрунтування раціональних варіантів міжгосподарського використання збирально-транспортних комплексів, що підвищує ефективність прийняття управлінських рішень під час збирання ранніх зернових культур суб’єктом господарювання та процесів збирання в цілому. Результати роботи впроваджено у практику сільськогосподарських товаровиробників регіонів України. Додатковий прибуток від реалізації збереженого врожаю складе до 8 млрд грн/рік.

     З підписанням Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом спостерігається стрімкий розвиток економічних, фінансових та наукових взаємовідносин. На сучасному етапі державотворення ця проблема повною мірою проявляє себе у площині практичної реалізації Угоди про асоціацію з ЄС та намірів керівництва країни здійснити інтеграцію до євроатлантичних структур. У премійованій роботі "Цивілізаційний вимір національного державотворення: адаптація державної служби України до стандартів Європейського Союзу"  кандидатів наук з державного управління Анастасії ЧАРКІНОЇ та Вікторії ЧЕРНЯХІВСЬКОЇ (Міжрегіональна академія управління персоналом)  вивчено досвід становлення державної служби в європейських демократіях, окреслено перспективи інституційної розбудови державної служби.  Запропоновано обґрунтування необхідності розуміння змісту адміністративної реформи в Україні та адаптації її державної служби до "acquis communautaire" як двох відносно автономних процесів, які перетинаються у сферах реалізації та вдосконалення інституту державної служби, зокрема створенні і реалізації на основі соціокультурного підходу моделей гендерної політики та паритетної демократії.

Результати досліджень впроваджено у Комітеті з питань соціальної політики Верховної Ради України, Міністерстві юстиції України, Київській міській державній адміністрації, Центрі адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, Національному агентстві України з питань державної служби та ін.

     В умовах глибокої демографічної кризи, яка сьогодні склалася в Україні, проблема втрати людського потенціалу та зниження рівня медичних послуг і якості життя населення дедалі загострюються.  Кандидатом економічних наук Ольгою ЛЕВИЦЬКОЮ (ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього Національної академії наук України") "Розвиток людського потенціалу системи охорони здоров’я України в умовах внутрішніх трансформацій і глобальних викликів" розроблено практичні рекомендації щодо збереження, зміцнення та розвитку людського потенціалу вітчизняної системи охорони здоров’я на основі проактивної кадрової політики та з врахуванням регіональних особливостей її реалізації.

Розроблено методику комплексного оцінювання здоров’я населення і розрахунку інтегрального індексу, котрий визначає рівень соціально-медичної ефективності кадрової політики у сфері охорони здоров’я і охоплює систему демографічних, медико-санітарних індикаторів, показники доступності та якості медичної допомоги.

     У сучасному інформаційному світі вкрай важливо впровадження нових форм роботи та засобів навчання. Кандидатом педагогічних наук Майєю ПОПЕЛЬ (Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України) в премійованій роботі "Формування професійних компетентностей вчителя математики за допомогою хмарного сервісу СoСalc" проаналізовано і узагальнено вітчизняний та зарубіжний досвід щодо використання хмарних сервісів в освітньому процесі педагогічних університетів, запропоновано власне трактування ключового поняття дослідження. Запропоновано оригінальні підходи до розв'язання актуальних проблем в цій галузі, розроблено компоненти методики використання хмарного сервісу CoCalc як засобу формування професійних компетентностей учителя математики. Створено електронні освітні ресурси у навчанні учителів математики диференціальної геометрії і топології, диференціальних рівнянь, елементарної математики, теорії ймовірностей та математичної статистики.

*****

Відзначені премією Президента України у 2019році досягнення молодих вчених  є  яскравою ілюстрацією того, що наука відкриває дорогу у майбутнє і формує сучасне інформаційне суспільство, якому властиві риси глибоких знань, високої динаміки розвитку.

Секретаріат Комітету з Державних премій  України в галузі науки і техніки.

 

Share: