Офіційний веб сайт

Зовнішнє біологічне керування: теорія і практика

Р43

Представлено державним підприємством Український науково-дослідний інститут медицини транспорту.

Автори: д.м.н. Гоженко А.І., д.м.н. Коршняк В.О., Криничко В.В., д.м.н. Насібуллін Б.А.

 Авторами на основі теоретичних досліджень і експериментів визначено, що сенсорна депривація створює сприятливі основи для відновлення центральної нервової системи у післятравматичний період.

Створено наукові основи для розробки технологій керованого лікування уражень центральної нервової системи. Сформовано базові засади корегування наявних біологічних захисних механізмів. Запропоновано використати для цього сенсорну депривацію для зменшення як сенсорного навантаження, так і гравітації. Реалізовано принципово нову технологію відновлення функцій центральної нервової системи.

Запропоновану технологію впроваджено в клінічну практику ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України».

Кількість публікацій: 2 монографії, 11 статей (2 – у зарубіжних виданнях).

Коментарі

к. мед. н. А.А..Васильїв

Сформовані колективом авторів принципи зовнішнього біокерування є першими в Україні розробками, які формують підходи до наукового обґрунтування принципів медичної реабілітації.
Автори користуючись сформованими принципами розробили методику програмованої сенсорної деривації і, згідно з опублікованими даними успішно використовували її для відновлення стану хворих з наслідками черепно-мозкової травми та іншими психосоматичними захворюваннями.
Розроблені авторами принципи на наш погляд слід розповсюдити на відновлення стану хворих після хірургічних порожнинних втручань.
Розроблений колективом авторів новий принцип відновлювального лікування дуже перспективний і заслуговує присудження Державної премії України.
Асистент кафедри хірургії № 2 Одеського національного медичного університету к.мед.н. А.А. Васильїв.

Д. мед. н. Савицький І.В.

На підставі розробленої концепції зовнішнього біологічного керування, яка розроблена колективом авторів, сформульована модифікація методу сенсорної деривації — програмована сенсорна деривація. Цей метод призводить до позитивних змін стану осіб, що перебувають в стані психоемоційного дістресу, що особливо важливо для учасників бойових дій на Сході України. Впровадження,доки досить обмеження, цього метода надало дуже добрі результати по реабілітації хворих з наслідками бойової черепно-мозкової травми. Подальше впровадження цього методу принесе позитивні наслідки для реабілітації в6етеранів АТО.
Метод розроблений колективом наших авторів не має аналогів в світі. Вважаю, що розробки колективу авторів під керівництвом А.І. Гоженко достойна присудження їм Державної премії України. Професор кафедри патофізіології Одеського медичного національного університету д.мед.н. проф. І.В. Савицький.

к. мед. н. Павленко К.В.

Сформульовані принципи біологічного зовнішнього керування і розроблена авторами методика програмованої сенсорної деривації є новітньою для України за останні роки. Застосування і впровадження її в діяльність неврологічних клінік дає, згідно з публікаціями авторів, стабільні позитивні результати. Цю методику перевірено нами в процесі реабілітації посттравматичних хворих, результати дають надію на успішний і досить швидкий результат.
Вважаємо, що розроблена методика достойна присудження колективу авторів, що її розробили присудження Державної премії України.
Асистент кафедри травматології Одеського національного медичного Університету к.мед.н. К.В. Павленко.

Д.мед.н. професор Р.С. Вастьянов

Представлена робота актуальна та новітна. Колектив авторів вперше в СНГ сформулював концепцію зовнішнього біологічного керування і знайшов можливість реалізувати її через метод програмованної сенсорної деривації. Означена методика впровадження в практику лікування хворих з наслідками черепно-мозкової травми і її найтяжчого варианту —бойової черепно-мозкової травми. Авторами крім розроблення досконального теоретичного обґрунтування метода здійсненна робота по впровадженню його в практику, що захищено 5 патентами України. В цілому слід вказати на фундаментальність отриманих результатів. Особливу принадність запропонованого метода лікування є його безмедикаментозність, що значно знижує матеріальні затрати на лікування хворих і робить його більш доступним. Враховуючи все вищезгадане запропонована концепція і пов'язаний з нею метод лікування сприяє покращенню медичного обслуговування хворих.
Вважаю, що колектив авторів даної роботи заслуговує на присудження державної премії України в галузі науки та техніки.
Завідувач кафедри загальної та клінічної патофізіології Одеського національного медичного університету д.мед.н. професор Р.С.Вастьянов.

Елена Анатольевна Хоренко

Считаю своим долгом выразить благодарность авторам данной методики. Всвязи с АТО поменяла место жительства,неоднократно проходила лечение сосудистой терапии - безрезультатно, по этой причине я согласилась пройти курс програмированной сенсорной депривации. Мое состояние значительно улучшилось! Считаю, данная инновация является эффективной альтернативой медикаментозному лечению. Хочу поблагодарить авторов данной методики.

Психолог Писарєва Єлизавета Павлівна

Даний метод роботи з психоемоційною сферою діяльностю людини є дуже актуальний в данний час. Вивчати психологічну складову діяльності психіки людини на такому високому рівні та дієво допомагати хворому без застосування медикаментозних препаратів є дуже важлим та коріснім вікриттям. Змога зменшити, а то і зовсім зняти стресссове напруження, що впливає на все життя хворого, дає нам надію на кращє.
Програмована сенсорна депривація дає відчуття впевненості в собі та безпеки, дозволяє позбутися страху невдачі або провалу, тим самим знижує навантаження на нервову систему. Допомагає впоратися з Синдромом Емоційного Вигоранння, а також в лікуванні великої кількості психологічних проблем та розладів. Наприкінці хочу зазначіти важлівість сенсорної депрівації в лікуванні хворих із проблемами хребта та м'язовими болями, що вважаються психосоматичними.
Автори цієї нової методки варті найвіщої нагороди - Державної премії України.

проф. д.п.н. Хомуленко Тамара Борисівна

У роботі наведено теоретичне та практичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання сучасної медицини, суть якого полягає у встановленні ролі вегетативної нервової системи та нейропсихологічних порушень в патогенезі захворювань. В даній роботі детально обґрунтована можливість застосування програмованої сенсорної депривації для відновлення роботи надсегментарних структур вегетативної нервової системи.
1. Нейрогенне порушення циклу «сон-неспання», антено-невротичними симптомами, порушенням в діяльності вегетативної нервової системи, що є результатом десинхронізації в діяльності надсегментарних структур мозку.
2. Розлади в системі лімбіко-ретикулярного комплексу у хворих, призводять до розладів в діяльності вищих ретикулярних центрів кори мозку (порушення біоелектричної активності мозку, підвищеної тривожності, агресії, зниженням психічног та фізичного стану здоров’я), утворення «хибного кола» сприяє клінічно погіршенню стану хворих.
3. Виявлені розлади порушення вищих регуляторних центрів сприяє погіршенню в діяльності нейрогормональної ланки симпатоадреналової системи, що зумовлює порушення обробки сенсорної інформації та десинхронізації функціональних систем ЦНС.
4. Програмована сенсорна депривація позитивно впливає на клінічну картину: об’єктивні ознаки дисфункції вегетативної нервової системи, що свідчить про достатнє відновлення ВНС.
5. Одержані позитивні результати у хворих після проведеної програмованої сенсорної депривації обумовлені зменшенням аферентного навантаження на структури мозку і сприяє відновленню діяльності цих структур, як цілісної системи, що в свою чергу допомогає організму подолати той патологічний процес, який вже сформувався, та є основою патогенетичного впливу програмованої сенсорної депривації.

К.мед.н., лікар-експерт МСЕК Решетняк Т.В.

Запропонована методика програмованої сенсорної депривації є чудовою альтернативою або доповненням до медикаментозної терапії. Результати і неоднорічні спостереження за пацієнтами з віддаленими наслідками бойової ЧМТ наочно підтверджують результативність даного методу і реабілатаційну ефективність.
Вважаю,цей напрям новітнім, перспективним і актуальним!!

Доцент кафедри ХУН ім.В.Н.Каразіна, к.мед.н. Вашкіте І.Д.

Розроблена та впроваджена новітня методика програмованої сенсорної депривації є безумовно новим методом лікування хворих з наслідками закритих черепно-мозкових травм, але й корисна людям, які постійно знаходяться в постійному психоемоційному перевантажені.
Запропонований метод лікування вперше розроблений в нашими вченими, немає аналогів в світовій медицині. Дана методика скорочує термін перебування в стаціонарі, не має протипоказань, сприяє швидкому одужанню.
Вважаю, що розроблена методика колективом авторів достойна присудження їм Державної премії України.

Свидло Ірина Миколаївна

Упродовж 10-ти років періодично проходжу лікування у ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» із приводу розладів вегетативної нервової системи. Завжди сприйнятлива до інновацій у цій галузі медицини, і цього разу погодилась випробувати на собі метод сенсорної депривації. Мною було пройдено десять сеансів, які допомогли не тільки розвантажити нервову систему, не використовуючи медикаменти, а й зміцнити психоемоційний стан, що є досить важливим з огляду на постійні нервові та емоційні перевантаження, невирішеність побутових та виробничих питань та періодичні мігренеподібні болі.

Свидло Ірина Миколаївна,
інженер-хімік ДУ "Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського"

Смирнов Алексей Валерьевич

Для меня был полной неожиданностью эффект от сенсорной депривации. В 14-15годах, в ходе антитеррористической операции, я получил травмы головы, головокружения, боли в затылке, " каменная" шея... После первых трёх сеансов нормализовался сон, ушло чувство постоянной усталости и давления в голове, шея расслабилась,сразу ощущается ясность мысли,цвета стали более насыщенными, предметы четкими. Хочу искренне поблагодарить авторов этого метода.
Участник АТО, УБД ЮА 052617 Смирнов А. В.

Д.м.н., проф.каф. нервових хв. ЗДМУ Дарій Володимир Іванович

Актуальність роботи не викликає питань. Дуже важливо те, що колективу авторів вдалося вперше в Україні впровадити метод програмованої сенсорної депривації для лікування хворих з наслідками бойової черепно-мозкової травми. Дана методика є дуже перспективною і не несе медикаментозного навантаження на пацієнта. Безумовно, колектив авторів гідний присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Білобривка Ростислав Іванович

Науково-дослідна робота кандидатів Гоженко А.І., і співавторів, які вперше в Україні розробили оригінальну методику лікування хворих з бойовою черепно-мозковою травмою, є беззаперечно своєчасною, актуальною і затребуваною в умовах сьогодення, які склалися в країні. Автори не тільки теоретично обґрунтували, але й впровадили в практичну охорону здоров'я метод програмованої сенсорної депривації, - що не вдалося покищо зробити науковцям з Великої Британії та Росії. Я вважаю, що дана методика, розроблена цим колективом авторів, є насправді вартою уваги і присудження їм зазначеної нагороди.

Завідувач кафедри психіатрії, психології і сексології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького
доктор мед. наук, професор Білобривка Р. І.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.