Офіційний веб сайт

Заходи та засоби підвищення надійності та якості електропостачання, а також зменшення втрат електроенергії в електроенергетичних системах з відновлюваними джерелами енергії

м18

Представлено Вiнницьким нацiональним технiчним унiверситетом.

Автори: к.т.н. Кучанський В.В., к.т.н. Нестерко А.Б., к.т.н. Гунько І.О.

Авторами на основі теоретичних досліджень і експериментів визначено сприятливі умови для підвищення якості регулювання частоти електроенергетичної системи з відновлюваними джерелами енергії.

Створено наукові основи методів оптимального керування потоками потужності та регулювання частоти в електроенергетичній системі з різнотипними відновлюваними джерелами в умовах виникнення внутрішніх перенапруг.

Сформовано базові концептуальні засади проблеми створення сприятливих умов для підвищення якості регулювання частоти електроенергетичної системи з відновлюваними джерелами енергії з оцінюванням впливу несиметричних та несинусоїдних джерел спотворення напруги.

Запропоновано методи покращення функціонування електричних систем з розосередженими джерелами енергії, що полягає в узгодженому керуванні генеруванням сонячних електростанцій та гідроелектростанцій для оптимізації потоків потужності і зменшення втрат електроенергії в локальних електричних системах.

Результати  роботи  впроваджено на державних підприємствах, які підпорядковані Міністерству енергетики та вугільної промисловості України.

Запропоновані в роботі методи та заходи спрямовані на покращення функціонування вітрових та сонячних електростанцій у складі ОЕС України в сучасних умовах відповідно до законодавства України.

Кількість публікацій: 62, у т.ч. за тематикою роботи 2 монографії, 51 стаття (5 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 5/2; Google Scholar – 53/6.Отримано патент України на корисну модель.

Коментарі

А.А. Марченко, к.т.н, доцент кафедри автоматизації енергосис

Робота присвячена важливому для ОЕС України завданню. Розробка підходів до надійного та економічно обґрунтованого впровадження відновлюваних джерел енергії в енергосистему є пріоритетним завданням розвиту вітчизняної електроенергетики.
В роботі вирішуються різнопланові проблеми інтеграції сонячних та вітрових електростанцій з підключенням до розподільної мережі. Разом з тим досліджується вплив ВДЕ на режими транспортної мережі та загальносистемне регулювання частоти. Розроблені методи автоматичного регулювання потужності відновлюваних джерел енергії в перехідних режимах електроенергетичної системи є оригінальними та ефективними з огляду на прийняті моделі, спрощення та обмеження.
З огляду на отримані результати та теоретичні аспекти роботи колектив авторів: Кучанського В.В., Нестерка А.Б., Гунько І.О. заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених у 2018 році.

О.О. Дмитренко, к.т.н, доцент кафедри автоматизації енергоси

В роботі, колективом авторів, вирішується важлива задача регулювання потужності відновлюваних джерел енергії в усталених та перехідних режимах. Розглянуто вплив засобів приєднання вітрових та сонячних електростанцій як на локальному рівні (дослідження перенапруг обумовлених вищими гармоніками від інверторів) так і системному (дослідження первинного регулювання частоти та стійкості електроенергетичної системи). Отримані результати достатньо обґрунтовані та при узгодженні з вимогами нормативних документів можуть бути впровадженими в електричній мережі ОЕС України.
Представлена робота може мати суттєвий економічний ефект від впровадження, що дозволяє рекомендувати роботу та колектив авторів до присудження премії Президента України для молодих вчених 2018 року.

О.Б. Бесараб к.т.н, старший викладач КПІ ім. Ігоря Сікорсько

Авторами проведені дослідження режимів роботи електричної мережі з відновлюваними джерелами енергії (ВДЕ). Запропоновано нові підходи до оптимального інтегрування ВДЕ в енергосистему України. Отримані результати свідчать про можливість переходу до нових принципів регулювання, які б, використовуючи дані телеметрії, підвищували ефективність, економічність та надійність роботи електричних систем. На мою думку, цікавими є результати визначення впливу затримок в каналах передачі даних та обмежень при регулюванні частоти електроенергетичної системи, що дозволяють визначити необхідні характеристики засобів керування та значення допустимих затримок каналів передачі даних системи автоматичного регулювання частоти та потужності.
Рівень виконаної роботи, обґрунтованість, цілісність і практична значущість, дозволяє рекомендувати колектив авторів: Кучанського В.В., Нестерка А.Б., Гунько І.О. на присудження премії Президента України для молодих вчених у 2018 році.
О.Б. Бесараб, к.т.н, старший викладач кафедри електричних мереж та систем ФЕА КПІ ім. Ігоря Сікорського

Мірошник Олександр Олександрович

Проведені в науковій роботі «Заходи та засоби підвищення надійності та якості електропостачання, а також зменшення втрат електроенергії в електроенергетичних системах з відновлюваними джерелами енергії» дослідження, пов’язані з розробкою нових та удосконаленням існуючих методів та моделей регулювання частоти електроенергетичних систем з використанням відновлюваних джерел енергії (ВДЕ). Окремо слід відзначити розробку методу коригування потокорозподілу в локальній енергетичній системі з різнотипними розподіленими джерелами енергії шляхом зміни потужності генерування гідроелектростанцій для зменшення втрат електроенергії.
На даний момент в розподільних мережах з ВДЕ виникає необхідність у розробці спеціалізованих моделей, методів та алгоритмів, які дадуть змогу сформувати оптимальні керівні впливи, що визначає актуальність проведених досліджень. Автори обрали за мету підвищення енергоефективності електроенергетичних систем в яких експлуатуються вітрові та сонячні фотоелектричні електростанції, які приєднані на паралельну роботу у складі Об’єднаної енергетичної системи України.
Впровадження отриманих результатів буде має значний економічний потенціал для електроенергетики України, оскільки використання вдосконаленої структури схеми автоматизованої системи керування ВДЕ дозволяє узгоджувати графіки видачі потужності та її споживання, що в свою чергу сприяє подальшій інтеграції ВДЕ в електричну мережу за збільшення частки генерування ВДЕ з загальному енергобалансі.
Враховуючи вищезазначене, можна відмітити, що робота Кучанського В.В., Нестерка А.Б., Гунько І.О. «Заходи та засоби підвищення надійності та якості електропостачання, а також зменшення втрат електроенергії в електроенергетичних системах з відновлюваними джерелами енергії» може бути прийнята до розгляду комісії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки та заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених у 2018 році.
Мірошник Олександр Олександрович д.т.н., доц., завідувач кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту ХНТУСГ ім. П. Василенка

Кошман Всеволод Іванович

Робота присвячена вирішенню важливої науково-технічної задачі оцінювання впливу джерел несиметрії та несинусоїдальності на режими роботи розподілених електричних мереж з відновлюваними джерелами енергії. Також в роботі представлені методи оптимального керування потоками потужності та регулювання частоти в електроенергетичній системі з різнотипними відновлюваними джерелами в умовах виникнення внутрішніх перенапруг. Слід зазначити, що запропоновані в роботі методи та заходи направлені на покращення функціонування вітрових та сонячних електростанцій у складі об’єднаної електроенергетичної системи України в сучасних умовах відповідно до законодавства України та Енергетичного Співтовариства.
Високий науковий рівень роботи підтверджений наявністю публікацій в міжнародних реферованих виданнях, що індексуються в базі даних Scopus та мають високий імпакт-фактор, а також монографіями.
Враховуючи отримані результати, вважаю, що колектив молодих вчених у складі Кучанського В.В., Нестерка А.Б., Гунько І.О. заслуговують на присудження Премії Президента України для молодих вчених у 2018 році.
Старший науковий співробітник Інституту електродинаміки НАН України, к.т.н., Кошман Всеволод Іванович

Будько Василь Іванович, к.т.н., док. КПІ, с.н.с. ІВЕ НАНУ

Першочергова актуальність представленої обумовлена тим, що вплив відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) на основні режимні параметри електроенергетичної системи (ЕЕС) в усталених та перехідних режимах зумовлює зміни в режимах роботи існуючих систем автоматичного керування ЕЕС. В умовах змінного генерування ВДЕ станційні системи автоматичного керування повинні підтримувати основні режимні параметри (напругу, частоту) в заданих межах та забезпечувати стійку роботу ЕЕС, що є першочерговою задачею керування режимом. Впровадження ВДЕ ставить нові вимоги до швидкодії та інформаційного забезпечення систем автоматичного регулювання швидкості обертання турбін та автоматичного регулювання збудження синхронних генераторів. Приєднання до мережі ВДЕ за допомогою силових перетворювачів (інверторів) зменшує постійну інерції ЕЕС, що веде до неоднорідного пришвидшення перехідних процесів зміни частоти електроенергетичної системи. В роботі запропоновані підходи до використання відновлюваних джерел енергії, таких як вітрові та сонячні електростанції, що обладнані контролерами віртуальної інерції, для зменшення швидкості протікання перехідних процесів зміни частоти ЕЕС та створення умов збільшення частки ВДЕ в енергобалансі ОЕС України.
Отримані результати дозволяють стверджувати, що наукова робота Кучанського В.В., Нестерка А.Б., Гунько І.О. «Заходи та засоби підвищення надійності та якості електропостачання, а також зменшення втрат електроенергії в електроенергетичних системах з відновлюваними джерелами енергії» є актуальним та завершеним дослідженням і заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених у 2018 році.

Максим Федчун

В роботі запропоновано сучасні підходи до використання концепції Smart Grid в аспекті інформаційного забезпечення процесів автоматичних розрахунків режимів роботи мережі в реальному часі, як того вимагають нормативні документи ENTSO-E. Це дозволяє підвищити поінформованість диспетчера про
режим роботи мережі: забезпечити 100% спостережуваність в реальному часі підстанцій та створити умови для прийняття нових обсягів телеметрії з розподільчих компаній та розподіленої генерації з ВДЕ. Авторами проаналізовано можливості використання технології синхронної реєстрації режимних параметрів WAMS для підтримки процесів регулювання частоти електроенергетичної системи. Варто відзначити проведені дослідження вимог до каналів передачі технологічної інформації WAMS.Отримані в роботі результати дозволяють оцінити переваги використання Smart Grid в аспекті росту
ефективності та надійності електропостачання, підвищення рівня безвідмовної роботи електроенергетичних систем та збереження навколишнього середовища.
Проведений аналіз та представлені результати заслуговують на присудження авторському колективу Премії Президента України для молодих вчених у 2018 році.

М.В. Федчун, начальник відділу ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Укренергоналадкавимірювання"

Березівський Є.Ф.

Розглянуті в роботі задачі забезпечення ефективного управління усталеними та перехідними режимами електромереж залишаються одними з найбільш актуальних. Крім того, підготовка об’єднаної енергетичної системи України до паралельної роботи з об’єднанням енергосистем європейських країн потребує розв’язання цілої низки науково-технічних задач. Це пов’язано з тим, що надійну, гнучку і ефективну роботу енергосистеми можна забезпечити при переході на новий рівень інформаційного забезпечення при вирішенні задач оперативного керування.
Постійний розвиток технічних засобів, які використовуються для керування сучасними системами та об’єднаннями, створює можливості для підвищення надійності їхнього функціонування і, водночас, вимагає створення пропозицій, методик та алгоритмів для забезпечення реалізації цих можливостей. Виявлена в світовій практиці експлуатації відновлюваних джерел енергії необхідності використання керованих відновлюваних джерел енергії при регулюванні процесів зміни частоти обумовлює актуальність розвитку методів залучення ВДЕ до процесів системного регулювання.
Авторами запропонованого підходи до вирішення задачі ідентифікації адекватної відносно перехідних процесів зміни частоти синхронних генераторів моделі ОЕС України та розроблено структуру, алгоритми роботи ієрархічної системи централізованого керування частотою електроенергетичної системи.
В роботі обґрунтована доцільність впровадження ієрархічної системи централізованого керування, що дозволяє залучити до регулювання частоти ВДЕ та підвищити ефективність керування електроенергетичною системною в перехідних режимах.
Враховуючи проведений аналіз та отримані результати, вважаю, що колектив авторів у складі Кучанського В.В., Нестерка А.Б., Гунько І.О. заслуговують на присудження Премії Президента України для молодих вчених у 2018 році.

Провідний інженер відділу РЗА ТОВ "Екніс-Україні" Березівський Є.Ф.

Остапчук Олександр

Ознакою сьогодення є зростання дефіциту та підвищення вартості енергоресурсів. За таких умов швидкого поширення набувають відновлювані джерела енергії (ВДЕ). Функціонування їх в електроенергетичних системах (ЕЕС), за певних умов, може забезпечити суттєву економію енергоресурсів. У світі зростає бажання зменшити негативний вплив енергетичної галузі на навколишнє середовище, без погіршення показників якості електричної енергії та ефективності електропостачання споживачів є однією з причин зростаючого використання ВДЕ, особливо у контексті їх роботи в розподільних електричних мережах (РЕМ) енергосистем. В зв’язку з цим виникають нові задачі: узгодження графіків навантаження споживачів і генерування ВДЕ з врахуванням їх нестабільності, оптимальне керування потоками потужності з метою зменшення втрат електроенергії і покращання її якості, забезпечення балансової надійності електроенергії в ЛЕС, що формується централізованим і місцевим генеруванням, тощо.
Отже актуальним напрямком наукових досліджень є створення методів, моделей, алгоритмів і програм, які дозволяють оцінювати ефективність регулювання енергетичних процесів в ЛЕС з урахуванням особливостей функціонування приєднаних джерел РГ.
В роботі авторами представлено ряд результатів, серед яких вирішено проблему створення сприятливих умов для підвищення якості регулювання частоти електроенергетичної системи з відновлюваними джерелами енергії з оцінюванням впливу несиметричних та несинусоїдних джерел спотворення на основі розвитку методів ідентифікації динамічної моделі електроенергетичної системи з використанням даних системи моніторингу перехідних режимів.
Авторами розроблено нові методи залучення відновлюваних джерел енергії з регуляторами віртуальної інерції до регулювання частоти електроенергетичної системи. Встановлено, що значна частка відновлюваних джерел енергії з інверторним приєднанням в енергобалансі призводить до погіршення умов функціонування систем автоматичного регулювання частоти, що пов’язано зі зменшенням еквівалентної постійної інерції енергосистеми. Досліджено методи автоматичного регулювання потужності відновлюваних джерел енергії в перехідних режимах електроенергетичної системи.

Також авторами розроблено метод оптимальної зміни перетоків потужності в розподільних мережах з різнотипними розосередженими джерелами енергії за допомогою зміни потужності генерування малих гідроелектростанцій.
Також було розроблено комплекс програм для інтелектуальної підтримки роботи диспетчера ЛЕС, який передано для дослідної експлуатації до ПАТ «Вінницяобленерго».
Отримані результати дозволяють зробити висновок, що авторський колектив у складі: Кучанського В.В., Нестерка А.Б., Гунько І.О. – заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених у 2018 році.
Доцент кафедри відновлюваних джерел енергії Національного технічного університету "Дніпровська політехніка", д.т.н., доцент Остапчук Олександр Володимирович

Жардецька Анастасія, ДП "Енергоринок"

Робота присвячена розвитку магістральних та міждержавних мереж, які забезпечують надійну їх роботу і, відповідно, стабільність функціонування всієї об’єднаної електроенергетичної системи України. Представлена до розгляду робота дозволила реалізувати стратегічні плани розвитку України, що вимагає постійного вдосконалення методів управління процесами проектування, будівництва та модернізації магістральних мереж.
Розроблені моделі та методи були використані для підготовки і впровадження в експлуатацію рекомендацій по забіганню анормальним режимам в електропередачах 750 кВ магістральної електричної мережі ДП НЕК "Укренерго", зокрема: порядок підключення ненавантаженого автотрансформатора на Рівненській АЕС; заходи для створення неповнореакторного режиму на лінії підстанція Київська-750 – Хмельницька АЕС. Також подані висновки аналізу перенапруг на парних гармоніках в електропередачі Хмельницька АЕС – Жешув (Польща), яка завдяки розробленим заходам успішно введена в експлуатацію в процесі об’єднання електроенергетичної системи України з європейським енергетичним об’єднанням системних операторів ENTSO-E.
Вищезаначене дозволяє стверджувати про те, що представлена робота має державне значення, що дозволяє рекомендувати роботу до присудження премії Президента України для молодих вчених.

Прилуцька Тетяна Сергіївна

Робота присвячена вирішенню фундаментальній науково-прикладній задачі забезпечення високотехнологічного автоматизованого управління енергооб’єктами з найвищим рівнем операційної ефективності для забезпечення паралельної роботи об’єднаної електроенергетичної системи України з європейським енергетичним об’єднанням системних операторів ENTSO-E
В роботі представлені результати по впровадженню в країні системи інтелектуальних мереж Smart Grid, що дозволяє підвищити ефективність та надійність електропостачання, значно зростає рівень безвідмовної роботи систем та зберігається навколишнє середовище. забезпечення технічної можливості збільшення долі генерації з відновлювальних джерел енергії в загальному енергобалансі країни. Вище вказані цілі, досягаються завдяки сформованих базових концептуальних засад проблеми створення сприятливих умов для підвищення якості регулювання частоти електроенергетичної системи з відновлюваними джерелами енергії з оцінюванням впливу несиметричних та несинусоїдних джерел спотворення напруги.
Вважаю, що колектив молодих вчених заслуговують присудження Премії Президента України для молодих вчених за 2018 рік.
Прилуцька Тетяна Сергіївна, провідний інженер Департаменту формування цін та розподілу навантажень ДП "Енергоринок".

Титаренко Ігор Володимирович

В роботі розглянуто сучасний напрямок трансформації електроенергетики України з підтримки виробництва енергії з відновлювальних джерел енергії. Зростаюча частка відновлюваних джерел енергії в ОЕС України з урахуванням особливостей роботи таких електростанцій робить актуальними задачі підвищення надійності роботи електричних мереж, а також регулювання усталених та перехідних режимів. Вирішення поставлених задач авторами вбачається з використанням концепції «розумних мереж» Smart Grid. Авторами запропоновано ряд заходів, практичне впровадження яких сприятиме вирішенню проблеми подальшої інтеграції відновлюваних джерел енергії в ОЕС України. Отримані результати розрахунків дозволяють стверджувати, що залучення ВДЕ до процесів балансування та регулювання частоти в електроенергетичних системах, разом з іншими технічними рішеннями, дозволить підвищити допустимий рівень потужності сонячних та вітрових електростанцій в ОЕС України з 3 тис. МВт до, щонайменше, 7,5 тис МВт.
З огляду на отримані результати, вважаю, що представлена робота авторського колективу молодих учених заслуговує на присудження Премії Президента України.

Титаренко Ігор Володимирович, начальник департаменту по роботі з Енергоринком ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго".

Новський Володимир Олександрович

Представлена наукова робота містить результати дослідження режимів роботи електроенергетичної системи в сучасних умовах експлуатації електричних станцій з відновлюваними джерелами енергії. Отримані в роботі результати є новим вирішенням важливого для електроенергетики наукового завдання дослідження впливу анормальних режимів магістральних електричних мереж на режими роботи розподільчих електричних мереж з відновлюваними джерелами енергії. Про значимість результатів претендентів свідчать публікації у провідних фахових наукових виданнях України та світу, участь в багатьох міжнародних конференціях.
Я підтримую кандидатури Кучанського В.В., Нестерка А.Б., Гунько І.О. на присудження Премії Президента України для молодих вчених 2018 року.
Новський Володимир Олександрович, Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, докт. техн. наук, пров. наук. співр. Інституту електродинаміки НАН України .

Сергій Танкевич

За умов розвитку відновлюваної енергетики, перед електроенергетикою України постають нові виклики. На вирішення однієї із таких проблем і спрямована робота авторів Кучанського В.В., Нестерка А.Б. і Гунька І.О., а саме проблеми створення сприятливих умов для підвищення якості регулювання частоти електроенергетичної системи з відновлюваними джерелами енергії з оцінюванням впливу несиметричних та несинусоїдних джерел спотворення на основі розвитку методів ідентифікації динамічної моделі електроенергетичної системи з використанням даних системи моніторингу перехідних режимів.
Особливо важливо, що робота вже знайшла впровадження і я впевнений, що її результати будуть використані і надалі.
Зважаючи на те, що в роботі отримано важливі наукові результати і, що вона знайшла практичного використання вважаю, що робота заслуговує високої оцінки, а її автори на здобуття премії Президента України у 2018 році.

Старший науковий співробітник відділу моделювання
електроенергетичних об'єктів і систем
Інституту електродинаміки НАН України,
к.т.н., с.н.с. С. Танкевич

:ehfdkmd

Робота присвячена вирішенню задачі забезпечення високотехнологічного автоматизованого управління енергооб’єктами з найвищим рівнем операційної ефективності для забезпечення паралельної роботи об’єднаної електроенергетичної системи України з європейським енергетичним об’єднанням системних операторів ENTSO-E
В роботі представлені результати по впровадженню в країні системи інтелектуальних мереж Smart Grid, що дозволяє підвищити ефективність та надійність електропостачання, значно зростає рівень безвідмовної роботи систем та зберігається навколишнє середовище. забезпечення технічної можливості збільшення долі генерації з відновлювальних джерел енергії в загальному енергобалансі країни. Вище вказані цілі, досягаються завдяки сформованих базових концептуальних засад проблеми створення сприятливих умов для підвищення якості регулювання частоти електроенергетичної системи з відновлюваними джерелами енергії з оцінюванням впливу несиметричних та несинусоїдних джерел спотворення напруги.
Вважаю, що колектив молодих вчених заслуговують присудження Премії Президента України для молодих вчених за 2018 рік.

Журавльов Віктор Едуардович

Журавльов Віктор Едуардович, Начальник Департаменту оперативного управління балансуючим ринком і допоміжними послугами ДП "НЕК "Укренерго"

Притискач Іван

Робота присвячена зменшенню втрат електроенергії в локальних електричних системах шляхом узгодженого керування різнотипними розосередженими джерелами енергії.
В роботі вирішено проблему створення сприятливих умов для підвищення якості регулювання частоти електроенергетичної системи з відновлюваними джерелами енергії з оцінюванням впливу несиметричних та несинусоїдних джерел спотворення на основі розвитку методів ідентифікації динамічної моделі електроенергетичної системи з використанням даних системи моніторингу перехідних режимів. Також в роботі досліджено методи автоматичного регулювання потужності відновлюваних джерел енергії в перехідних режимах електроенергетичної системи.
На мій погляд, практична значимість і теоретична цінність роботи не викликаю є сумнівів, тому колектив молодих вчених заслуговує присудження Премії Президента України для молодих вчених за 2018.

Сабарно Л.Р.

В роботі отримано нове вирішення актуальної науково-прикладної задачі оптимізації функціонування відновлюваних джерел енергії в локальних електричних системах, що полягає в узгодженому керуванні генеруванням сонячних електростанцій та малих гідроелектростанцій для оптимізації потоків потужності і зменшення втрат електроенергії, а також підвищення якості регулювання частоти в умовах впливу несиметричних та несинусоїдних джерел спотворення магістральних електричних мереж.
Для визначення ролі і місця відновлюваних джерел енергії в оптимальному керуванні потоками потужності вдосконалено метод оцінювання чутливості втрат потужності в локальній електроенергетичній системі до потужності генерування ними в умовах виникнення анормальних перенапруг. Доведено, що визначені в результаті аналізу чутливості критеріальні залежності та області оптимальності потужності відновлюваних джерел енергії, зокрема малих гідроелектростанцій, можуть бути використані для визначення зон нечутливості систем автоматичного керування джерелами живлення, а також встановлено порядок корегування ними потокорозподілу у локальній розподільчій системі.
На мою думку, робота виконана на високому рівні, має наукову новизну та практичну цінність і, безумовно, заслуговує на визнання, а її автори Кучанський В.В., Нестерко А.Б., Гунько І.О. - на присудження Премії Президента України для молодих вчених 2018.

Старший науковий співробітник Інституту електродинаміки НАН України, к.т.н. Сабарно Людмила Ростиславівна

Лиховид Юрій, провідний інженер ДП "НЕК "Укренерго"

Наукова робота Кучанського В.В., Нестерка А.Б., Гунько І.О. «Заходи та засоби підвищення надійності та якості електропостачання, а також зменшення втрат електроенергії в електроенергетичних системах з відновлюваними джерелами енергії», присвячена вирішенню актуальної науково-прикладної задачі оптимізації функціонування відновлюваних джерел енергії в локальних електричних системах, що полягає в узгодженому керуванні генеруванням сонячних електростанцій та малих гідроелектростанцій для оптимізації потоків потужності і зменшення втрат електроенергії.
У роботі проаналізовано можливості розвитку перенапруг в анормальних режимах магістральних електричних мереж з відновлюваними джерелами спотворень з джерелами, що характеризуються спотвореннями: несиметричними, несинусоїдними та комбінованими. Досліджені анормальні перенапруги в електропередачах надвисокої напруги, що виникають внаслідок протікання багатьох взаємопов'язаних між собою процесів, які залежать від значень великої кількості параметрів, насамперед від характеристик електричних станцій з відновлюваними джерелами енергії. Саме це зумовило необхідність удосконалення існуючих та розробки нових методів дослідження даного виду перенапруг в сучасних умовах експлуатації електроенергетичної системи. У роботі вирішено важливе для електроенергетики наукове завдання удосконалення методів, імітаційних і математичних моделей для аналізу анормальних перенапруг в магістральних електричних мережах з метою їх попередження та обмеження.
Позитивної оцінки заслуговує практичне використання методів та алгоритмів, вдосконаленого комплексу програм інтелектуальної підтримки роботи диспетчера розподільних електричних мереж, який передано для дослідної експлуатації до ПАТ «Вінницяобленерго».
Також у роботі слід відзначити нове вирішення проблеми підвищення якості регулювання частоти електроенергетичної системи з відновлюваними джерелами енергії на основі розвитку методів ідентифікації динамічної моделі електроенергетичної системи з використанням даних системи моніторингу перехідних режимів та розробки нових методів залучення відновлюваних джерел енергії з регуляторами віртуальної інерції до регулювання частоти електроенергетичної системи.
Отже, враховуючи актуальність, оригінальність та високий рівень отриманих практичних результатів, вважаю, що її автори, Кучанський В.В., Нестерко А.Б., Гунько І.О,заслуговують на премію Президента України для молодих вчених 2018.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.