Офіційний веб сайт

Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства

м10

Представлено Національною академією внутрішніх справ

Автор: Чурпіта Г.В., д.ю.н.

Автором сформульовано єдиний концептуальний підхід до розуміння непозовного цивільного судочинства як особливого виду цивільного судочинства, у порядку якого розглядаються цивільні справи з метою захисту інтересів, що охороняються законом,  та (або) безспірних суб’єктивних прав, що випливають зі змісту чітко регламентованих процесуальним та (або) матеріальним законом правовідносин.

Встановлено, що загальна та спеціальна процесуальна форма непозовного цивільного судочинства зумовлена змістом та характером норм сімейного права комплексно-правової природи, що виявляється в родових і категоріальних властивостях судових справ. Сформульовано висновок про те, що конкретний суб’єктний склад кожної справи щодо захисту сімейних прав та інтересів, яка розглядається в порядку непозовного цивільного судочинства, обумовлюється нормами матеріального права, що регулюють відповідні сімейні правовідносини.

Зроблено висновок щодо співвідношення сімейного інтересу, що  охороняється законом, та суб’єктивного сімейного права. Сімейний інтерес, відбиваючись у свідомості правомочного суб’єкта, є смислоутворювальним фактором його вольової поведінки, а суб’єктивне сімейне право – особливим юридичним засобом реалізації приватних цілей і, тим самим, сімейного інтересу, що  охороняється законом.

Результати дослідження використовуються у навчальному процесі, правотворчій та правозастосовній діяльності, зокрема використовуються під час підготовки законодавчих ініціатив, розгляду і вирішення судами сімейних справ, позовно-претензійної роботи, під час підготовки підручників, курсів лекцій, навчально-методичних рекомендацій.

 

Кількість публікацій: 182, в т.ч. за тематикою роботи 5 монографій, 14 підручників та посібників, 36 статей (9 - у зарубіжних виданнях), 2 коментаря до Цивільного процесуального кодексу України, 42 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 27 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 2.

Надіслати коментар

Коментарі

Мердова Ольга

Слід звернути увагу на те, що проблема забезпечення ефективного та дієвого процесуального механізму захисту сімейних прав та інтересів – одна із найактуальніших у сучасній правовій науці. Це зумовлено не тільки неефективністю механізму правового регулювання непозовного цивільного судочинства, наявністю відповідних колізій та прогалин, але й відсутністю комплексних монографічних досліджень, присвячених даній проблематиці.
Наведені обставини доводять доцільність вибору такої теми для наукового дослідження, свідчать про її своєчасність в цій сфері, підкреслюють значення роботи для становлення галузі цивільного процесуального права України в цілому.
Науково-практична значимість циклу наукових праць виявляється у тому, що одержані результати використовуються у правотворчій та правозастосовній діяльності, мають фундаментальне значення для подальшого розвитку науки цивільного процесуального та сімейного права, є підґрунтям для освітньої діяльності, зокрема використовуються під час підготовки підручників, навчальних посібників, курсів лекцій, навчально-методичних рекомендацій, а також викладання навчальних дисциплін «Цивільний процес України», «Сімейне право України», «Актуальні проблеми цивільного права та процесу» та ін.
Цикл наукових праць «Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства» складається зі 100 наукових праць, серед яких: 5 монографій, 14 підручників та навчальних посібників, 2 науково-практичних коментаря Цивільного процесуального кодексу України, 36 наукових статей, з яких 9 – в іноземних журналах, 42 тези доповідей на науково-практичних та науково-теоретичних конференціях і круглих столах (у тому числі міжнародних), автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.
Підсумовуючи все вищезазначене та високо оцінюючи цикл наукових праць «Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства», так і інші значні наукові здобутки дослідника, вважаю, що Чурпіта Ганна Вікторівна заслуговує на здобуття Премії Президента України для молодих вчених.
Завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Донецького юридичного інституту МВС, кандидат юридичних наук О. Мерлова

Свиридюк Н. П., доктор юридичних наук

Захист сімейних прав та інтересів – актуальна проблематика як для юридичної науки, так і для судової практики. Виходячи з цього, необхідно акцентувати на важливості представленого Г. В. Чурпітою циклу наукових праць, адже на основі системного підходу аналізуються існуючі вітчизняні та зарубіжні наукові погляди і концепції щодо юридичної природи непозовного цивільного судочинства, а також виокремлюється специфіка захисту сімейних прав та інтересів в зазначеному порядку.
Слід відзначити і те, що доктор юридичних наук Г. В. Чурпіта є відомим вченим-процесуалістом, праці якого широко відомі правничій громадськості. Зважаючи на викладене, підтримую кандидатуру Г. В. Чурпіти на здобуття премії Президента України для молодих вчених у 2017 році.
Свиридюк Н. П., доктор юридичних наук, провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії психологічного забезпечення ДНДІ МВС

Куцевич Максим Петрович

Наукова значимість циклу наукових праць «Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства» полягає у тому, що його автор вперше у вітчизняній науці цивільного процесуального права провів комплексне наукове дослідження інституту захисту сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства з визначенням перспективних напрямів практичного застосування одержаних результатів для підвищення ефективності здійснення правосуддя у сімейних справах, а також виробленням на цій підставі пропозицій щодо оптимізації цивільного процесуального та сімейного законодавства України.
Науково-методичний рівень, глибина розкриття проблем захисту сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства дає підстави оцінити цикл наукових праць «Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства» професора кафедри цивільного права і процесу, доктора юридичних наук, доцента Г. В. Чурпіти як такий, що є актуальним, має належне наукове і практичне значення, а отже, сприяє подальшому розвитку вітчизняної науки і утверджує її високий авторитет на національному та міжнародному рівні.
Враховуючи вищезазначене, вважаю, що доктор юридичних наук Г. В. Чурпіта заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених 2017.
Заступник декана юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, доцент М. П. Куцевич

Романюк Аліна Олександрівна

Сім’я як соціальний феномен пройшла складний шлях історичного розвитку: протягом тривалого часу змінювалися типи і форми сім’ї, ролі чоловіка та дружини, методи виховання дітей тощо. Зміни, які відбуваються у суспільстві сьогодні, також зачіпають інститут сім’ї. Чурпіта Г.В. дуже вірно звернула увагу на потребу у перегляді та формуванні нових засад цивільного процесуального права, серед яких чільне місце має посісти й інститут захисту сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства.
Цикл наукових праць «Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства», представлений доктором юридичних наук Ганною Вікторівною Чурпітою, є фундаментальною розробкою як за своєю формою, так і за змістом. У своїх роботах автор підсумовує власний багаторічний науковий доробок на терені правової охорони сімейних прав та інтересів. При чому пропозиції науковця щодо оптимізації цивільного процесуального та сімейного законодавства України з метою підвищення ефективності здійснення правосуддя у сімейних справах є надзвичайно актуальними.
Отже, вважаю, що доктор юридичних наук Г. В. Чурпіта заслуговує на присудження Премії Президента для молодих вчених.

Романюк А.О.
Начальник юридичного відділу Концерну "Східно-Український Енергетичний Союз Промисловців", кандидат юридичних наук

Боровська І. А.

Цикл наукових праць «Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства», представлений доктором юридичних наук Ганною Вікторівною Чурпітою, є комплексним науковим дослідженням інституту захисту сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства.
Автором досліджена низка загальнотеоретичних та практичних питань, пов’язаних із розумінням поняття, юридичної природи та видів непозовного цивільного судочинства, специфікою суб’єктивних сімейних прав та охоронюваних законом сімейних інтересів як об’єкта захисту в порядку непозовного цивільного судочинства, виокремлено особливості процесуальної форми захисту сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства, а також вироблено пропозиції щодо удосконалення цивільного процесуального та сімейного законодавства України. Сформульовані положення та рекомендації у відповідному циклі наукових праць дозволили авторові розробити концептуальні засади захисту сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства.
Слід відзначити вагомий внесок Г. В. Чурпіти у розвиток вітчизняної цивілістичної науки. За результатами дослідження науковцем опублікована значна кількість наукових праць, до яких за тематикою роботи входять: 5 монографій, у тому числі 1 індивідуальна монографія, 36 наукових статей (з яких 9 в іноземних наукових виданнях), 42 тези доповідей на конференціях і круглих столах, 14 підручників та посібників, 2 коментаря до Цивільного процесуального кодексу України.
Враховуючи зазначене, вважаю, що доктор юридичних наук Ганна Вікторівна Чурпіта за цикл наукових праць «Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства» заслуговує на присудження Премії Президента для молодих вчених.
Боровська І. А., к.ю.н., Національна академія внутрішніх справ

Гордов Микола Миколайович, адвокат

Судовий захист прав, свобод та інтересів здійснюється в порядку різних видів цивільного судочинства. Але особливий науковий та практичний інтерес становить процедура розгляду цивільних справ, які виникають із сімейних правовідносин, в порядку непозовного цивільного судочинства.
У циклі «Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства», представленому вітчизняній юридичній спільноті Г. В. Чурпітою, досліджена низка питань, з якими стикаються адвокати у практичній діяльності. З огляду на це, наукові судження, висновки та рекомендації, які вироблені автором за результатами відповідного комплексного дослідження мають значення не тільки для розвитку науки цивільного процесуального права, удосконалення сімейного та цивільного процесуального законодавства, а й для вирішення практичних питань, що виникають при розгляді та вирішенні цивільних справ щодо захисту сімейних прав та інтересів, які розглядаються в порядку непозовного цивільного судочинства.
Отже, вважаю, що доктор юридичних наук Г. В. Чурпіта за цикл наукових праць «Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства» заслуговує на присудження Премії Президента для молодих вчених.

Гордов Микола Миколайович, адвокат.

Лащук Єфрем Вікторович

Г. В. Чурпіта є молодим вченим, наукові праці якої відомі правничій громадськості, а також широко використовуються у навчальному процесі. Зокрема, вона є автором циклу наукових праць «Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства».
Зважаючи на велику кількість наукових праць, підготовлених Г. В. Чурпітою (5 монографій, 14 підручників та посібників, 36 статей (9 - у зарубіжних виданнях), 2 коментаря до Цивільного процесуального кодексу України, 42 тези доповідей тощо), не викликає жодних сумнівів здійснений науковцем значний внесок у розвиток науки цивільного процесуального та сімейного права. З огляду на вказане вважаю, доктор юридичних наук Г. В. Чурпіта заслуговує на присудження Премії Президента для молодих учених.

Начальник відділу взаємодії з
державними органами
Верховного Суду України,
кандидат юридичних наук, доцент Є.В. Лащук

Басай Олег Вікторович

Цикл наукових праць «Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства» є ґрунтовною науковою працею, у межах якої розроблено нові та вдосконалено існуючі теоретичні та методологічні засади захисту сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства, а також вироблено на цій підставі пропозиції щодо оптимізації цивільного процесуального та сімейного законодавства України з метою підвищення ефективності здійснення правосуддя у сімейних справах.
У своїй сукупності всі наукові публікації є взаємопов’язаними виданнями і об’єднані використанням єдиного підходу до проблем захисту сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства. Більшість із них неодноразово використовувалася при підготовці різних наукових праць із даної тематики іншими авторами.
Ураховуючи зазначене, вважаю, що автор представленої роботи Г. В. Чурпіта заслуговує на присудження Премії Президента України у 2017 році.

Голова Київського окружного адміністративного суду, доктор юридичних наук, доцент О.В.Басай

Кармаза О.О.

Наукова новизна циклу праць Г.Чурпіти на тему "Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства", зокрема його теоретичних та практичних висновків, зумовлена актуальністю теми дослідження і не викликає сумніву, оскільки в працях піднято низку ключових питань теорії сімейного права та цивільного процесу. Праці Г.Чурпіти характеризуються не лише теоретичними здобутками, які мають вагоме значення для розвитку правової науки, а й обґрунтованими пропозиціями та рекомендаціями щодо удосконалення сімейного, цивільного та цивільно-процесуального законодавства України, тощо.
Враховуючи високий науковий рівень праць в сфері захисту сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочиснтва, їхню актуальність та практичне значення, на мою думку, доктор юридичних наук Ганна Чурпіта заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих вчених.

професор кафедри Приватного вищого навчального закладу
"Університет сучасних знань",
доктор юридичних наук, доцент О.О.Кармаза

Ірина Венедіктова

Актуальність представленого Г. В. Чурпітою циклу наукових праць «Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства» обумовлюється тим, що сучасні євроінтеграційні процеси України, гармонізація українського законодавства з правом ЄС потребують доктринального аналізу сімейного та цивільного процесуального законодавства країн Європейського Союзу, у тому числі уніфікованих норм, зокрема, Регламенту № 1896/2006 «Про введення Європейського наказного провадження», аналізу практики Європейського суду з прав людини щодо вирішення сімейних прав та інтересів.

Необхідно зауважити, що сформульовані у межах циклу наукових праць авторські пропозиції щодо розкриття змісту окремих понять (напр., непозовне цивільне судочинство, суб’єктивне сімейне право, охоронюваний законом (законний) сімейний інтерес, захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства, спосіб захисту сімейних прав та інтересів, особи, які беруть участь у справах непозовного цивільного судочинства) мають велике як наукове, так і практичне значення.

Заслуговують на увагу і висунуті автором пропозиції щодо оптимізації цивільного процесуального та сімейного законодавства України у контексті правової регламентації процесуального механізму та матеріально-правових підстав захисту сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства.

З огляду на вищевикладене, зважаючи на значний внесок автора у розвиток науки цивільного процесуального та сімейного права, безсумнівним є те, що д. ю. н. Г. В. Чурпіта заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих вчених.

І.В. Венедіктова
завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін ХНУ імені В.Н. Каразіна,
д.ю.н., професор

Кройтор В.А.

Кройтор В.А. , професор
Цикл наукових праць Г. В. Чурпіти присвячений актуальним питанням інституту непозовного цивільного судочинства, зокрема, практичним і теоретичним проблемам, пов’язаним із розумінням поняття та юридичної природи непозовного цивільного судочинства, визначенням процесуальних особливостей розгляду справ, що виникають із сімейних правовідносин, а також розробці й обґрунтуванню наукових і практичних пропозицій щодо удосконалення цивільного процесуального та сімейного законодавства України у зазначеній сфері. Наведені обставини доводять доцільність вибору такої теми для окремого дослідження, свідчать про її своєчасність в цій сфері, підкреслюють значення роботи для становлення галузі цивільного процесуального та сімейного права України в цілому. Враховуючи викладене, слід вважати представлений Г. В. Чурпітою цикл наукових праць, присвячений проблемним аспектам захисту сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства, актуальним та важливим для розвитку науки цивільного процесуального та сімейного права України.
З огляду на викладене, вважаю, що підтримую кандидатуру доктора юридичних наук Г. В. Чурпіти на здобуття Премії Президента для молодих вчених у 2017 році.
професор кафедри цивільного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ

д.ю.н., професор, Заслужений працівник освіти Стрельбицька Л

Г. В. Чурпіта – молодий вчений-процесуаліст, який вже добре відомий правничій громадськості. Підготовлений Г. В. Чурпітою цикл наукових праць «Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства» є, безумовно, вагомим здобутком вітчизняної процесуальної доктрини.

При цьому слід звернути увагу на те, що Г. В. Чурпіта у межах представленої роботи не тільки дослідила методологічні засади зазначеної проблематики, але й розробила низку пропозицій щодо оптимізації цивільного процесуального та сімейного законодавства України.

Заслуговують на підтримку і міркування автора щодо визначення сутності та змісту таких понять, як-от: непозовне цивільне судочинство, охоронюваний законом (законний) сімейний інтерес, спрощеність цивільної процесуальної форми, встановлення правовідношення як спосіб захисту сімейних прав та інтересів тощо.

Підсумовуючи вищевикладене та високо оцінюючи підготовлений Г. В. Чурпітою цикл наукових праць «Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства» вважаю за доцільне підтримати кандидатуру Чурпіти Ганни Вікторівни щодо присудження Премії Президента України для молодих учених.

Святослав Сліпченко, д.ю.н., професор

Автор циклу наукових праць «Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства» доктор юридичних наук Г. В. Чурпіта є відомим вченим-процесуалістом, наукові праці якої відомі правничій громадськості, а також широко використовуються у навчальному процесі.
Крім того, підкреслюючи практичну значимість циклу наукових праць «Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства», звертає увагу на себе і важливість їх для правотворчої та правозастосовної діяльності, оскільки отримані в результаті підготовки циклу наукових праць висновки та пропозиції використовуються та можуть бути використані: з метою оптимізації сімейного та цивільного процесуального законодавства України, яке регламентує матеріально-правові та процесуальні засади захисту сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства; під час розгляду і вирішення цивільних справ, а також при прийнятті постанов Верховним Судом України, розробленні проектів постанов Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.
З огляду на викладене, підтримую кандидатуру Г. В. Чурпіти щодо присудження їй Премії Президента України для молодих вчених.

Сліпченко Святослав Олександрович,
профессор кафедри цивільно-правових дисциплін Харьківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор

доктор юридичних науку, доцент Павлов Д.М.

Цикл наукових праць «Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства», підготовлений доктором юридичних наук Ганною Чурпітою, характеризуться не лише надзвичайно високим науково-теоретичним рівнем підготовки, а й великим практичним значенням, спрямованістю на адаптацію вітчизяного законодавства до стандіртів найрозвинутіших країн світу.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що у межах циклу наукових праць вперше у вітчизняній науці цивільного процесуального права проведено комплексне наукове дослідження інституту захисту сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства.
Особливо слід акцентувати увагу на солідному науковому доробку Чурпіти Г.В., який складається з понад 100 наукових праць, серед яких: 5 монографій, 14 підручників та навчальних посібників, 2 науково-практичних коментаря Цивільного процесуального кодексу України, 36 наукових статей, з яких 9 – в іноземних журналах, 42 тези доповідей на науково-практичних та науково-теоретичних конференціях і круглих столах (у тому числі міжнародних).
З урахуванням важливості та актуальності тематики наукового дослідження, грунтовного творчого доробку, вважаю, що Г. В. Чурпіта за цикл наукових праць «Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства» заслуговує на присудження Премії Президента для молодих вчених.
Павлов Д.М., в.о. завідувача кафедри соціально-гуманітарних та правових дисциплін Київського інституту інтелектуальної власності і права НУ "Одеська юридична академія", д.ю.н., доцент

Микола Удовик к. ю. н. , доцент

Європейський вектор розвитку цивільного процесуального законодавства України зумовлює потребу у перегляді та формуванні нових засад усіх інститутів цивільного процесуального права, серед яких чільне місце, безперечно, має посісти й інститут захисту сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства.
Авторці, з огляду на значний науковий доробок, вдалося розробити нові та вдосконалити існуючі теоретичні та методологічні засади захисту сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства, а також виробити на цій підставі пропозиції щодо оптимізації цивільного процесуального та сімейного законодавства України з метою підвищення ефективності здійснення правосуддя у сімейних справах.
Виходячи з наведеного, вважаю, що представлений Г. В. Чурпітою цикл наукових праць «Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства» є ґрунтовною нормативною основою для підвищення ефективності здійснення правосуддя у сімейних правах, а його автор заслуговує на присудження Премії Президента для молодих учених.

Коніжай Роман Омелянович, к.ю.н., помічник народного депутат

Наукові праці Чурпіти Г.В. «Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства» в сучасних умовах та в умовах судової реформи є надзвичайно актуальною, в тому числі з огляду особливий статус учасників сімейних відносин у розрізі цивільного судочинства.
Сім'я – є первинним та основним осередком суспільства. Це своєрідний соціальний феномен, суспільство в суспільстві, де існують свої правила і обов'язки. Сім'я є сферою формування і ареною практичного прояву політичних ідеалів, поглядів, інтересів людини. В сім'ї і через сім'ю формуються первинні ціннісні орієнтації і соціальні установки дитини, підлітка, формуються орієнтації на трудове, суспільно-політичне життя людини Сім'я – є первинним та основним осередком суспільства і уособлює в собі своєрідний соціальний феномен. Це суспільство в суспільстві, у якому існують свої правила, традиції, права і обов'язки. Сім'я є осередком формування і майданчиком практичного прояву як політичних ідеалів, так і поглядів та інтересів людини. В сім'ї і через сім'ю формуються первинні ціннісні орієнтації і соціальні установки дитини, підлітка, формуються орієнтації на трудове, суспільно-політичне життя людини.
У свою чергу, держава закріплює за громадянами певні права та обов'язки та зобов’язана створювати найсприятливіші умови для їх реалізації. Права та законні інтереси людини та громадянина, забезпечують кожного можливістю бути самостійним суб'єктом суспільного життя. Держава також зобов'язана забезпечити реалізацію та захист суб'єктивних прав і охоронюваних законом інтересів. Конституція України визнає право кожного захищати свої права і свободи, права і свободи інших людей від посягань, у тому числі посягань від представників влади або посадових осіб (ст. 55 Конституції України). Однак, як зазначає І.В. Венедіктова, обсяг захисту, який надається суб'єктивним правам та охоронюваним законом інтересам у приватному праві є різним. Держава не в стані втілити усі потреби, усвідомлені суб'єктом права як інтереси, в якості правових приписів. А тому, загальні гарантії охоронюваних законом інтересів є значно слабшими, ніж гарантії суб'єктивних прав, тому юридичні гарантії інтересів не спрямовані на їх забезпечення, а лише спрямовані на неперешкоджання їх здійсненню.
Крім цього, як зазначає Є. Решетник, інтерес у сімейному праві являє собою – простий юридичний дозвіл, спрямований на досягнення конкретного блага та забезпечення потреб його носія, який хоча і не віднайшов прямого вираження та закріплення в правах і обов'язках суб'єктів сімейних правовідносин, але витікає із загального змісту сімейного законодавства і за певних обставинах охороняється державою
Таким чином, позиція Чурпіти Г.В., щодо цивільна процесуальної правосуб'єктності як складової цивільно-процесуального статусу осіб, які беруть участь у таких справах, зумовлена певними особливостями, є слушною. Охоронюваний законом сімейний інтерес як об’єкт захисту у розрізі взаємопов’язаних прав і охоронюваних законом інтересів учасників сімейних відносин, є не чим іншим як взаємодія сім’ї і держави для забезпечення приватних та державних інтересів.
А тому, проблема судового захисту охоронюваних законом інтересів в умовах непозовного цивільного судочинства є надзвичайно актуальною та потребує всебічного вивчення та напрацювання як наукових, так і практичних рекомендацій у цій царині відносин, що й доведено в наукових здобутках Чурпіти Ганни Вікторівни
Враховуючи викладене вище, вважаємо, що Чурпіта Ганна Вікторівна доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного права і процесу Національної академії внутрішніх справ, є достойною на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки та премії Президента України для молодих вчених у 2017 році.

Оксана Іванченко, адвокат

Ознайомлення із циклом наукових праць «Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства», підготовленим Г. Чурпітою, свідчить про високий професійний рівень автора та значну практичну спрямованість її робіт. Процесуальні особливості вирішення сімейних спорів у непозовному провадженні, розглянуті автором, дозволяють сформувати нові підходи до тактики захисту прав та інтересів учасників сімейних правовідносин.
Вказане свідчить про те, що Ганна Чурпіта заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Чубенко Антон Григорович д.ю.н., проф.

Представлений цикл наукових праць Г. В. Чурпіти «Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства» в умовах судової реформи та перенавантаженості судів набуває багатогранного, не лише юридичного значення, а загалом у суспільних та гуманітарних науках.

Тобто здобувачка в ході своєї наукової роботи використовувала, зокрема й, міждисциплінарний підхід, розроблення нових та вдосконалення існуючих теоретичних та методологічних засад захисту сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства, а також вироблення на цій підставі пропозицій щодо оптимізації цивільного процесуального та сімейного законодавства України з метою підвищення ефективності здійснення правосуддя у сімейних справах.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що у межах циклу наукових праць вперше у вітчизняній науці цивільного процесуального права проведено комплексне наукове дослідження інституту захисту сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства

Особливістю правотворчої та правозастосовної діяльності, оскільки отримані в результаті підготовки циклу наукових праць висновки та пропозиції використовуються та можуть бути використані: з метою оптимізації сімейного та цивільного процесуального законодавства України, яке регламентує матеріально-правові та процесуальні засади захисту сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства; під час розгляду і вирішення цивільних справ, а також при прийнятті постанов Верховним Судом України, розробленні проектів постанов Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Більшість робіт, які входять до циклу наукових праць, використовуються під час підготовки законодавчих ініціатив, розгляду і вирішення судами сімейних справ, позовно-претензійної роботи тощо, що підтверджується наявними актами впровадження.

Чурпіта Ганна Вікторівна доктор юридичних наук, доцент,професор кафедри цивільного права і процесу
Національної академії внутрішніх справ, на наш погляд, є найдостойнішою Державної премії України в галузі науки і техніки та премії Президента України для молодих вчених у 2017 році.

Директор
Державного навчального закладу післядипломної освіти
«Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму»

А.Г.Чубенко

Гадянтич Микола Костянтинович

Наукова новизна представленого циклу наукових праць «Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства» полягає в тому, що відповідний цикл є першим дослідженням інституту захисту сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства. Проведене дослідження дозволило авторові здійснити широкий аналіз наукових знань з окресленої проблеми, сформулювати та обґрунтувати, а також додатково аргументувати низку наукових положень та висновків, які у сукупності складають науково обґрунтовану концепцію основних принципів та засад інституту непозовного цивільного судочинства щодо одного з об’єктів його правової охорони – сімейних прав та інтересів.
Результати дослідження мають вагоме практичне значення і широко використовуються у правотворчій та правозастосовній діяльності, зокрема під час підготовки законодавчих ініціатив, розгляду і вирішення судами сімейних справ, позовно-претензійної роботи, під час підготовки підручників, курсів лекцій, навчально-методичних рекомендацій, а також викладання навчальних дисциплін «Цивільний процес України», «Сімейне право України», «Актуальні проблеми цивільного права та процесу».

Наведене дає підстави для висновку про те, що цикл наукових праць «Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства» є суттєвим внеском у розвиток науки цивільного процесуального права, а його автор – Чурпіта Ганна Вікторівна заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Галянтич Микола Костянтинович
заступник директора з наукової роботи НДІ приватного права і підприємництва
імені академіка Ф.Г.Бурчака НАПрН України
доктор юридичних наук, професор

Калаур Іван

Складність механізму правового регулювання інституту непозовного цивільного судочинства щодо одного з об’єктів його правової охорони – сімейних прав та інтересів – зумовлюють актуальність проблематики представленого Г. В. Чурпітою циклу наукових праць та визначають перспективність її наукової розробки.

Необхідно відзначити, що при підготовці циклу наукових праць «Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства» враховано існуючі вимоги до відповідних видань. Матеріали підручників, посібників, наукових статей тощо викладено в логічній послідовності як вирішення комплексної проблеми підвищення ефективності здійснення правосуддя у відповідних категоріях цивільних справ. У своїй сукупності всі наукові публікації є взаємопов’язаними виданнями і об’єднані використанням єдиного підходу до проблем захисту сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства. Більшість із них неодноразово використовувалася при підготовці різних наукових праць із даної тематики іншими авторами.

З урахуванням наведеного, вважаю, що автор циклу наукових праць «Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства» – доктор юридичних наук Чурпіта Ганна Вікторівна заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Калаур І.Р., завідувач кафедри цивільного права і процесу Тернопільського національного економічного університету, доктор юридичних наук, доцент

Гість

Цикл наукових праць «Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства» складається зі 100 наукових праць, серед яких: 5 монографій, 14 підручників та навчальних посібників, 2 науково-практичних коментаря Цивільного процесуального кодексу України, 36 наукових статей, з яких 9 – в іноземних журналах, 42 тези доповідей на науково-практичних та науково-теоретичних конференціях і круглих столах (у тому числі міжнародних), автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.

Дана проблематика, безперечно, є актуальною в умовах сьогодення, адже на сьогодні існує ціла низка нерозв’язаних загальнотеоретичних та практичних питань, пов’язаних із розумінням поняття, юридичної природи та видів непозовного цивільного судочинства, а також із необхідністю виокремлення особливостей дії норм відповідного цивільного процесуального інституту щодо особливого об’єкта правової охорони – суб’єктивних сімейних прав та охоронюваних законом (законних) сімейних інтересів.

З огляду на значний внесок Г. В. Чурпіти у розвиток науки цивільного процесуального та сімейного права підтримую зазначену кандидатуру на здобуття Премії Президента для молодих учених у 2017 році.

Завідувач кафедри
кримінального права і правосуддя
Міжнародного економіко-гуманітарного
університету імені академіка
Степана Дем’янчука,
доктор юридичних наук, доцент В. І. Теремецький

Тимченко Г. П.

Україна тільки виходить на шлях справжніх реформ, тим більше для неї є важливим визначення стратегії розвитку судочинства та практичних аспектів реалізації права на справедливий судовий захист та виконання судових рішень. У цьому контексті викликає підвищений інтерес цикл робіт Г. В. Чурпіти, присвячений захисту сімейних прав і інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства. Їх автор – відома українська вчена, котра давно і плідно займається проблематикою цивільного судочинства.
Цикл представлених робіт – це багато в чому підсумок авторських роздумів про непозовне цивільне судочинство та судові процедури, особливості їх здійснення в Україні, сучасні реформи та перспективи розвитку. Перелік питань, які аналізуються в наукових працях Г. В. Чурпіти можна продовжувати, наскільки вони змістовні й актуальні. Їх об’єднує прагнення автора показати і оцінити сучасний стан судочинства в Україні, єдино можливий європейський вектор його розвитку, визначити напрямки руху цивілістичної процесуальної думки та законодавства.
Характеризуючи ступінь осмислення проблеми захисту сімейних прав і інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства, взаємозв’язок, місце і значення теоретичних положень, що виводяться Г. В. Чурпітою в системі вже сформованого наукового знання про правосуддя у цивільних справах і методологію його пізнання, необхідно звернути увагу на наступне.
Автор звертається у своїх роботах до тих численних зрізів проблеми, які були в різні часові епохи поставлені вченими, але в силу різних причин, так і не отримали свого остаточного вирішення. Крім того, важливо відзначити глибину проведеного аналізу судової практики, яка дозволила не тільки встановити прогалини і недоліки чинного законодавства, а й поєднати результати теоретичної частини дослідження і можливості їх правозастосування. Одним із елементів, які визначили концептуальні засади такого вивчення і стали певним його науковим результатом, є численні пропозиції Г. В. Чурпіти щодо удосконалення законодавства в Україні. Видається, що з урахуванням цих положень, модель захисту сімейних прав і інтересів отримає належний розвиток та буде сприйнята і затребувана практикою застосування цивільного процесуального законодавства.
Цикл робіт Г. В. Чурпіти «Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства», сприяє інтенсивному розвитку цивілістичної процесуальної думки, систематизації накопиченої наукової спадщини, формуванню цілісної системи знань про непозовне цивільне судочинство. З огляду на вищевикладене, вважаю, що Г. В. Чурпіта заслуговує на присудження їй Премії Президента України для молодих вчених у 2017 році.

Провідний науковий співробітник
відділу проблем цивільного, трудового та підприємницького права
Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України

Співак В.М. доктор політичних наук, професор

Цикл наукових праць Г. В. Чурпіти присвячений актуальним питанням інституту непозовного цивільного судочинства, зокрема, практичним і теоретичним проблемам, пов’язаним із розумінням поняття та юридичної природи непозовного цивільного судочинства, визначенням процесуальних особливостей розгляду справ, що виникають із сімейних правовідносин, а також розробці й обґрунтуванню наукових і практичних пропозицій щодо удосконалення цивільного процесуального та сімейного законодавства України у зазначеній сфері.
Аналіз багатьох досліджень засвідчив, що, по-перше, сьогодні очевидним фактом є те, що цивільне процесуальне законодавство України, знаходячись на етапі становлення та розвитку, потребує подальшої оптимізації. Певною мірою ця проблема стосується й окремого та наказного проваджень, за правилами яких розглядається ціла низка сімейних справ.
Наведені обставини доводять доцільність вибору такої теми для окремого дослідження, свідчать про її своєчасність в цій сфері, підкреслюють значення роботи для становлення галузі цивільного процесуального та сімейного права України в цілому. Враховуючи викладене, слід вважати представлений Г. В. Чурпітою цикл наукових праць, присвячений проблемним аспектам захисту сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства, актуальним та важливим для розвитку науки цивільного процесуального та сімейного права України.
З огляду на викладене, вважаю, що підтримую кандидатуру доктора юридичних наук Г. В. Чурпіти на здобуття Премії Президента для молодих вчених у 2017 році.

Завідувач кафедри соціології та суспільних наук Академії праці, соціальних відносин і туризму Федерації професійних спілок України

М.М. Дякович, професор, доктор юридичних наук

Проголошення ст. 3 Конституції України в якості найвищої соціальної цінності людини, її життя і здоров’я, честі і гідності, недоторканості і безпеки обумовлює необхідність постійного пошуку механізмів реалізації та вдосконалення даного положення у всіх галузях права, зокрема у порядку судочинства при розгляді та вирішенні цивільних справ. Відповідно до ч. 1 ст. 3 Сімейного кодексу України, сім’я є первинним та основним осередком суспільства. Зазначені законодавчі визначення цінності людини в цілому ті сім'ї зокрема викликають необхідність у вдосконаленні механізмів захисту сімейних прав та інтересів.

З огляду на це цикл наукових праць Г. В.Чурпіти має безспірний науково-практичний інтерес , присвячений захисту сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства.

Зважаючи на кількість наукових праць, підготовлених Г. В. Чурпітою, зокрема, 182, за темою дослідження 5 монографій, 14 підручників та посібників, 36 статей (9 - у зарубіжних виданнях), 2 коментаря до Цивільного процесуального кодексу України, 42 тези доповідей, не викликає жодних сумнівів здійснений науковцем величезний внесок у розвиток науки цивільного процесуального та сімейного права. З огляду на вказане підтримую кандидатуру д.ю.н. Г. В. Чурпіти на присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Дякович Мирослава Михайлівна,
професор, доктор юридичних наук Львівського
Національного Університету ім.Івана Франка.

Стефанчук Руслан Олексійович, д.ю.н., професор

На сучасному етапі розвитку суспільства одним із пріоритетних напрямів державної політики в Україні є захист сімейних прав та інтересів. Досягнення цієї мети забезпечується за допомогою різних правових засобів, серед яких особливе місце посідає судовий захист, адже саме суду законодавцем надано найбільш широкі повноваження в зазначеній сфері, порівняно з іншими юрисдикційними органами.
Виходячи з наведеного, метою представленого Г. В. Чурпітою циклу наукових праць стало розроблення нових та вдосконалення існуючих теоретичних та методологічних засад захисту сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства, а також вироблення на цій підставі пропозицій щодо оптимізації цивільного процесуального та сімейного законодавства України з метою підвищення ефективності здійснення правосуддя у сімейних справах.
Підкреслюючи практичну значимість циклу наукових праць «Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства», необхідно акцентувати на його важливості для подальшого розвитку науки цивільного процесуального права, адже на основі системного підходу аналізуються існуючі вітчизняні та зарубіжні наукові погляди і концепції щодо юридичної природи непозовного цивільного судочинства, а також виокремлюється специфіка захисту сімейних прав та інтересів в зазначеному порядку. Крім того, автором визначаються перспективні напрями подальших наукових досліджень у цій сфері.
Стефанчук Руслан Олексійович доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України

Володимир Бобрик, к.ю.н., старший науковий співробітник

Цикл наукових праць Ганни Чурпіти присвячений важливій та актуальній темі, оскільки сімейні відносини є однією з найчутливіших сфер життя кожної людини, а тому потребують належного правового захисту. В науці сімейного права та процесуальній науці переважна частина досліджень захисту сімейних права та інтересів стосувалась вирішення різноманітних сімейних спорів в позовному провадженні. Проте низка відповідних прав та обов’язків можуть бути захищені в порядку інших видів цивільного судочинства. Саме цим недостатньо дослідженим аспектам присвячені роботи з циклу наукових праць Чурпіти Г.В. «Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства». Роботи Чурпіти Г.В. містять науково-обґрунтовані та практично виважені положення, рекомендації та пропозиції, які можуть і повинні бути використані в процесі удосконалення актів сімейного і цивільного процесуального законодавства та правозастосовній практиці. Особливо варто наголосити на детальному науковому аналізі автором способів судового захисту сімейних права та обов’язків, а також обґрунтування самостійного характеру сімейного інтересу як об’єкту судового захисту. Роботи Чурпіти Г.В. відомі науковцям, що цікавляться проблемами сімейного права та цивільного судочинства. Їх результати неодноразово обговорювались під час різноманітних наукових заходів і отримали схвальні відгуки в науковому середовищі.
З огляду на зазначене, доктор юридичних наук Чурпіта Ганна Вікторівна як автор цикл наукових праць «Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства» заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Провідний науковий співробітник
відділу юрисдикційних форм правового захисту
суб'єктів приватного права, судоустрою та судочинства
НДІ приватного права і підприємництва
ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України,
к.ю.н., старший науковий співробітник
Бобрик В.І

Кузнецов В.В.

Актуальність циклу наукових праць «Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства» визначається європейським вектором розвитку цивільного процесуального законодавства України, що зумовлює потребу у перегляді та формуванні нових засад усіх інститутів цивільного процесуального права, серед яких чільне місце, безперечно, має посісти й інститут захисту сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що у межах циклу наукових праць вперше у вітчизняній науці цивільного процесуального права проведено комплексне наукове дослідження інституту захисту сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства.
Чурпіта Г.В. сформулювала положення та рекомендації, які спрямовані на розв’язання важливої науково-практичної проблеми, що полягає розробленні нових та вдосконаленні існуючих теоретичних та методологічних засад захисту сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства, а також виробленні на цій підставі пропозицій щодо оптимізації цивільного процесуального та сімейного законодавства України з метою підвищення ефективності здійснення правосуддя у сімейних справах.
Слід відмітити солідний науковий доробок Чурпіти Г.В., який складається зі 100 наукових праць, серед яких: 5 монографій, 14 підручників та навчальних посібників, 2 науково-практичних коментаря Цивільного процесуального кодексу України, 36 наукових статей, з яких 9 – в іноземних журналах, 42 тези доповідей на науково-практичних та науково-теоретичних конференціях і круглих столах (у тому числі міжнародних).
З урахуванням важливості тематики наукового дослідження, потужного творчого доробку, вважаю, що Г. В. Чурпіта за цикл наукових праць «Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства» заслуговує на присудження Премії Президента для молодих вчених.

Завідувач кафедри гуманітарних та загально-правових дисциплін
Інституту Управління державної охорони України
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
доктор юридичних наук, професор В.В. Кузнецов

Александр

Интересная работа "Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства". Довольно оригинальная и малоизученная тема в нашей юридической литературе.

Колодій Анатолій Миколайович, член-кореспондент НАПрН

Проблема захисту сімейних прав та інтересів – одна із найактуальніших у правовій науці. Зміцнення сім’ї, утвердження почуття обов’язку перед батьками, дітьми та іншими членами сім’ї, побудови сімейних відносин на паритетних засадах, на почуттях взаємної любові та поваги, взаємодопомоги і підтримки, а також забезпечення кожної дитини сімейним вихованням, можливістю духовного та фізичного розвитку є одним із найголовніших обов’язків держави.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що у межах циклу наукових праць вперше у вітчизняній науці цивільного процесуального права проведено комплексне наукове дослідження інституту захисту сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства. Сформульовані положення та рекомендації спрямовані на розв’язання важливої науково-практичної проблеми, що полягає розробленні нових та вдосконаленні існуючих теоретичних та методологічних засад захисту сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства, а також виробленні на цій підставі пропозицій щодо оптимізації цивільного процесуального та сімейного законодавства України з метою підвищення ефективності здійснення правосуддя у сімейних справах.
Слід відзначити, що автор представленого циклу наукових праць, доктор юридичних наук Г. В. Чурпіта є відомим вченим-процесуалістом, яка за значний внесок у розвиток вітчизняної науки заслуговує на присудження Премії Президента для молодих вчених у 2017 році.
Колодій А. М.,член-кореспондент НАПрН, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

Коструба Анатолій Володимирович

Актуальність представленого Г. В. Чурпітою циклу наукових праць «Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства» визначається, перш за все, вимогою належного відправлення справедливого правосуддя згідно із вимогами Концепції вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів, затвердженої Указом Президента України від 10 травня 2006 р. № 361/2006, Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки, схваленої Указом Президента України від 20 травня 2015 р. № 276/2015.

Ознайомлення з основними публікаціями, які становлять основу циклу наукових праць, дає підстави стверджувати, що комплексне опрацювання та системний аналіз наукових джерел і правових норм в їх ґенезисному та порівняльно-правовому аспектах, а також матеріалів судової практики, надали можливість автору сформулювати власні наукові положення висновки та рекомендації, що відзначаються достовірністю.

З урахуванням актуальності обраної проблематики, а також виходячи з наявності низки значних науково-обґрунтованих результатів циклу наукових праць, вважаю, що автор циклу наукових праць Г. В. Чурпіта заслуговую на присудження Премії Президента для молодих вчених.

Науково-навчальний юридичний інститут
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
професор кафедри цивільного права
Доктор юридичних наук, доцент
Коструба Анатолій Володимирович

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.