Офіційний веб сайт

Забезпечення стійкості та розвитку сучасних економічних систем

м53

Представлено Донецьким національним університетом імені Василя Стуса.

Автор: д.е.н. Козловський С.В.

Автором визначено концепцію управління сучасними економічними системами та факторами їх розвитку, яка розкриває закономірності і принципи управління ними. Створено наукові основи управління розвитком сучасних економічних систем всіх рівнів.  Доведено, що теоретичні дослідження економічних систем повинні йти в напрямі розробки математичних моделей, які формалізують функціональну поведінку економічних систем і дають змогу розробляти універсальні організаційні моделі управління у структурі економічних систем.

Запропоновано тлумачення поняття «економічна стійкість системи», що дало змогу розглядати стійкість з позицій як позитивного, так і негативного впливів на економічну систему, а також можливої реакції системи або на підтримку цих впливів, або на їх нейтралізацію. Реалізовано модель управління стійкістю макроекономічної системи України на основі теорії нечіткої логіки та методу оптимізації – генетичного алгоритму. Виявлено динаміку зміни стійкості макроекономічної системи України за зміни факторів впливу та розроблено систему підтримки прийняття рішень для забезпечення стійкості макроекономічної системи України. 

Розроблено прикладні економіко-математичні моделі які підтверджують ефективність застосування методів нечіткої логіки в економіці.

Результати дослідження впроваджено у діяльності центральних та регіональних органів державної влади України. 

Кількість публікацій: 236, у т.ч. за тематикою роботи 7 монографій, 62 статті (2 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи згідно  з базами даних складає відповідно: Scopus – 7/2;  Google Scholar – 233/10.Отримано 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.

Надіслати коментар

Коментарі

Professor Veselin Draskovic (Montenegro)

Считаю, что данная работа вносить очень серьезный вклад в экономическую науку и может быть интересна не только ученым из Украины но и ученым из других государств. Автор работы сформировал базисные научные утверждения, которые могут быть использованы не только в данный момент, но и в будущем и смогут принести реальный практический результат по обеспечению экономического развития государств, обеспечения их экономической устойчивости.
Профессор, Веселин Драшкович, Университет Черногории

Якубовський С.О., д.е.н., проф. ОНУ ім. І .І. Мечникова

Ознайомлення з рефератом та презентацією поданої наукової праці дає змогу стверджувати, що автор
заслуговує на присудження Премії Президента для молодих вчених 2018 року. Запропоновані авторські підходи до визначення категорії "економічна стійкість системи", "управління економічною стійкістю системи" мають оригінальний науково-обгрунтований підхід. Системність та послідовність поданого дослідження свідчить про високу якість та може свідчити про дуже високий рівень досвідченості автора даної роботи! Окремо варто зазначити те, що робота має як і високу наукову направленість так і
вагому практичну значимість. Отримані практичні висновки можуть забезпечити стійкість розвитку економіки України загалом.

Ніколенко Л.М., д.ю.н., проф.

Трансформаційні процеси у суспільстві, реформування економіки, гармонізація національного законодавства відповідно до міжнародних та європейських стандартів об’єктивно обумовлюють необхідність наукових досліджень щодо забезпечення стійкості та розвитку сучасних економічних систем. Автор досліджує перспективно необхідний та актуальний напрям. Вагомим науковим здобутком отриманим у поданій праці є впровадження результатів дослідження у діяльність центральних та регіональних органів державної влади України, що підкреслює не тільки високий теоретичний рівень дослідження, а також прикладний, практичний аспект застосування. Вважаю, що Козловський С.В. заслуговує на присудження йому премії Президента України для молодих вчених.

Жаворонкова Галина Василівна, д.е.н., проф., НАУГість

Дана праця є унікальною за своїм науковим змістом. Автором одним із перших проведено комплексне дослідження і сформована категорія "сучасна економічна система". Досліджено її складові, характеристики та особливості функувонування. Доведено та роз"яснено суттєву відмінність між "сталим" та "стійким" розвитком системи.
У попданій праці запропоновано оригінальний підхід до розробки економічних моделей управління розвитком та стійкістю економічних систем різного рівня. Проведено грунтовний теоретико-методологічний аналіз вхідних даних моделей, що дозволило отримати нові вагомі наукові результати. Суттєвою перевагою авторської моделі Козловського С.В. є можливість врахування при прогнозуванні рівня стійкості макроекономічної ситуації в Україні на основі як якісних чинників, так і знань експертів.
Важаю, що автор даної роботи заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених у 2018 р.

Байдала Вікторія, доктор економічних наук, НУБіП України

Байдала В. В., д.е.н., НУБіП України

У сучасному світі особливого значення набувають питання забезпечення стійкого економічного розвитку та проблеми управління економічними системами всіх рівнів. Парадигма управління знайшла відображення у працях фундаторів економічних теорій, проте залишається чимало проблем теоретико-методологічного змісту, які потрібно вирішувати через розбудову сутності і категорійного апарату даної проблематики. Особливого значення набувають ці питання в розрізі економічного розвитку України. Ці завдання і стали метою поданої наукової праці.

Науковий аналіз реферату дозволив зробити наступні висновки. Автором розроблено теоретико-методологічні основи управління сучасними економічними системами, їх розвитком та стійкістю. Зокрема, досліджено методологічні принципи функціонування складних економічних систем на мікро-, мезо- та макрорівнях. Автор запропонував власні тлумачення понять „економічна стійкість системи” та „управління економічною стійкістю системи” та визначив типи моделей розвитку сучасних економічних систем. Автором сформульовано вимоги до регіональної системи стратегічного індикативного планування в Україні з використанням елементів державного регулювання та висунуто гіпотезу про можливості аналізу розвитку сучасних економічних систем через розрахунок їх стратегічного економічного потенціалу і стійкості. До вагомого наукового результату можна віднести запропоновані автором концептуальні підходи до розробки моделі управління факторами розвитку сучасних економічних систем.

Вагомим науковим здобутком отриманим у поданій праці є дослідження в контексті інституціоналізму концептуальних положень розвитку економічних систем, дослідження елементів забезпечення стійкості та розвитку сучасної економічної системи, яка складається з мікро-, мезо- та макрорівнів що є цінним науковим дослідженням, яке можливо віднести до нового наукового напряму. Подані у даній праці напрями управління стійкістю та розвитком сучасних економічних систем можуть стати основою для формування нової наукової школи.

З реферату можна зробити висновок, що дослідження Козловського С.В. являє собою завершений конкретний результат у вигляді методології управління сучасними економічними системами. Відповідно до висновків даного дослідження можна зробити висновок про її практичну значущість. Викладені в даній роботі положення можуть бути використані як методологія побудови концепції управління сучасними економічними системами різних рівнів, їх стійкістю та розвитком.

Враховуючи актуальність, оригінальність викладення матеріалу, наукову новизну, отримані важливі практичні результати та висновки, вважаю, що д.е.н., проф. Козловський С.В. заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Д.е.н., професор (ЖНАЕУ) В.І.Ткачук

В умовах трансормаційних змін вітчизняної економіки, зростання ризиків та недостатнього фінансування, виникає потреба в поглибленні дослідження економічних процесів. Одним із напрямків запобіганню розвитку негативних процесів є управління стійкістю та розвиток економічних систем на макро і мікро рівні. Зважаючи на це, автор обрав перспективний напрямок свого дослідження та отримав позитивний результат.Комплексно обгрунтував важливість таких показників, як: економічна ніша та її ємність, структура економічних ресурсів, - та розробив типологію моделей розвитку економічних систем. Імпонує і те, що автор у своїй роботі приділив достаттньо уваги дослідженню регіональних економічних систем, що є сьогодні досить актуально. В дослідженні обгрунтовано необхідність поєднання індикативного планування, як механізму координації дежавних органів та ринкового саморегулювання.
Крім того, Козловський С.В. має достатній загальний науковий доробок, багато публікується за кордоном в авторитетних наукових виданнях. Зважаючи на це, вважаю, що Козловський С.В. заслуговує на присудження йому премії Президента України для молодих вчених.

Ладонько Л.С., д.е.н., Таврійський національний університет

Важливим науковим здобутком, отриманим у поданій праці, є дослідження в контексті інституціоналізму концептуальних положень розвитку економічних систем, дослідження елементів забезпечення стійкості та розвитку сучасної економічної системи на мікро-, мезо- та макрорівнях, що є цінним науковим дослідженням, яке можливо віднести до нового наукового напряму. Подані у даній праці напрями управління стійкістю та розвитком сучасних економічних систем можуть стати основою для формування нової наукової школи.
Викладені в даній роботі положення можуть бути використані як методологія побудови концепції управління сучасними економічними системами різних рівнів, їх стійкістю та розвитком. Враховуючи актуальність, оригінальність викладення матеріалу, наукову новизну, отримані важливі практичні результати та висновки, вважаю, що д.е.н., проф. Козловський С.В. заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Безус Р.М., д.е.н., ДДАЕУ

Економічні системи під впливом різних чинників та процесів постійно трансформуються. Швидкість зміни сучасних економічних систем багато в чому залежить від швидкості поширення інформації та її достовірності. В працях Козловського Сергія Володимировича, розкриваються питання типологію моделей розвитку сучасних економічних систем, управління економічною стійкістю системи, розробки моделі управління стійкістю макроекономічної системи України на основі теорії нечіткої логіки та методу оптимізації, засад побудови економічних систем.
Окремо варто наголосити на значній кількості опублікованих матеріалів по тематиці «Забезпечення стійкості та розвитку сучасних економічних систем», що представлена на здобуття премії (з 72 робіт є 7 монографій, 2 статті у виданнях ЄС, 5 статтей у журналах які входять до наукометричної бази Scopus).
Все це, безперечно, заслуговує на визнання наукового доробку Козловського С.В. та відповідає рівню премії Президента України.

Безус Р.М.,
д.е.н., завідувач кафедри маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Захарченко Володимир, д.е.н., проф.

Сучасний етап розвитку світової і національної економіки характеризується підвищеною турбулентністю і частим сповзанням, особливо української економіки, у кризові стани. Питання економічної турбулентності та зв’язку з нею останньої світової кризи глибоко досліджені у праці Ф. Котлера та Дж. А. Касліоне «Хаотика: управління та маркетинг в епоху турбулентності». Натомість природа турбулентності української економіки та шляхи її «приборкання» (підвищення стійкості в аспекті системної та інституціональної парадигм) залишається малодослідженою. Праці д.е.н., проф. Козловського С.В. й, зокрема, його фундаментальна монографія «Забезпечення стійкості та розвитку сучасних економічних систем» (2017) значною мірою закривають цю прогалину. У них закладено теоретико-методологічні основи управління стійкістю та розвитком сучасних економічних систем (мікро-, мезо- та макрорівнів) в умовах підвищеної динаміки ринкового середовища. Деякі теоретичні розробки С.В. Козловського мають хороші шанси знайти широке застосування, зокрема у практиці стратегічного управління регіональними економічними системами (для індикативного планування їхнього розвитку тощо). Враховуючи актуальність і оригінальність наукових розробок С.В. Козловського, їх практичну значимість, підтримую його номінацію на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Длугопольський О.В., д.е.н., проф. ТНЕУ

За умов екзогенних та ендогенних шоків, з якими зіштовхуються сучасні економічні системи, постає необхідність розробки відповідного інструментарію оперативного реагування та забезпечення стійкості їх розвитку. В цьому аспекті тема Козловського С.В. є актуальною для розвитку як національних, так і світової економіки. Кількість та якість опублікованих за темою матеріалів дозволяє стверджувати про високий дослідницький потенціал автора, його внесок у теорію сталого розвитку, а використання математичного апарату - про обґрунтованість представлених висновків і пропозицій.
Підтримую кандидатуру Козловського С.В. на отримання премії Президента України 2018 р.

Свиноус І.В., д.е.н., проф. Біл. нац. агр. унів.

Ринкові перетворення, які відбуваються в Україні, вимагають від керівників різних галузей і форм власності глибокої теоретичної підготовки та вміння ефективного управління економічними процесами. Актуальність даної теми дослідження не визиває сумніву, тому що, проблеми розбудови системи управління для забезпечення стійкого розвитку економічних систем різного рівня пов'язана з недостатністю теоретичних і практичних розробок адекватних сучасним умовам.
Судячи з реферату можна зробити висновок, що подана робота є завершеною науковою роботою. Наукові положення, висновки та пропозиції, що викладені в даній роботі в достатній мірі обґрунтовані і повністю витікають із проведених досліджень.
Вважаю, що Козловський С.В. заслуговує на присудження йому премії Президента України для молодих вчених.

Зінченко О.А., д.е.н., проф.

Тема забезпечення стійкості сучасних економічних систем є найбільш дискусійною в широких кругах економістів - науковців і практиків. ЇЇ генеза, теоретичне обумовлення та сучасний стан потребують свого детального вивчення.
Автор вдало поєднав вивчення стійкості та розвитку економічних систем і висвітлив цікаві питання, пов"язані з цими дефініціями.
Підтримую автора.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.