Офіційний веб сайт

Забезпечення роботоздатності довгомірних промислових об’єктів за тривалої дії експлуатаційних середовищ

р23

Представлено Тернопільським національним технічним університетом імені Івана Пулюя.

 

Автори: Зоценко М.Л., Марущак П.О., Побережний Л.Я., Стухляк П.Д., Букетов А.В., Студент О.З., Шевчук С.П.

 

Мета роботи – розроблення інноваційної стратегії забезпечення роботоздатності довгомірних промислових об’єктів за тривалої дії експлуатаційних середовищ та її впровадження шляхом реалізації комплексу монтажних, діагностичних, експертних та технологічних заходів.

Авторами на основі теоретичних досліджень запропоновано концепцію забезпечення безпеки та роботоздатності довгомірних об’єктів на всіх стадіях життєвого циклу (аж до їх планового виведення з експлуатації). Запропоновано концепцію спеціальної системи моніторингу та багатопараметрової оцінки рівня геодинамічного ризику в зонах пролягання різноманітних трубопровідних систем.

Створено наукові основи оптимізації та подовження ресурсу нафто-, газо- та інших тривало експлуатованих трубопроводів на основі підвищення достовірності оцінювання їх технічного стану. Розроблено підходи до прогнозування ресурсу безпечної експлуатації та живучості основного металу та зварних з’єднань трубопроводів за тривалої дії корозивних середовищ.

Сформовано базові концептуальні засади оцінювання стану матеріалу трубопровідних систем у зоні локалізації деформацій та зварних швів з урахуванням впливу експлуатаційних середовищ. Реалізовані технологічні методи дозволяють діагностувати пошкодження матеріалів довгомірних промислових об’єктів на макро, мезо- і мiкрорівнях. Запропоновано технологічні та конструктивні заходи подовження ресурсу довгомірних промислових об’єктів на основі використання інноваційних композитних полімерних захисних покриттівз керованими властивостями. Одержані результати є вагомим внеском у світовий доробок.

Результати роботи впроваджено на підприємствах будівельної, нафтогазової та металургійної промисловості.Економічний ефект від впровадження 58,26 млн. грн.

 

Кількість публікацій: 28 монографій, 4 підручники, 8 посібників, 727 статей (209 - у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 259 (згідно з базою даних Scopus), h-індекc =8  та 1133 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 10. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 6 патентами України, 3 патенти Росії,  патент Білорусії. За даною тематикою захищено 9 докторських та 46 кандидатських дисертації.

Надіслати коментар

Коментарі

Гамеляк І.П., д.т.н., проф., зав. кафедр. НТУ

Україна знаходиться в центрі Європи, має один із найбільших коефіцієнтів транзитності та може відігравати ключову роль в системі міжнародних транспортних зв’язків. Однак цей потенціал використовується недостатньо, через політичні, суспільні та економічні причини. Значна частка при транспортуванні рідин і газів виконується нафто- газо-, паро- та продуктопроводами, що відносяться до довгомірних об’єктів. Роботоздатність таких довгомірних промислових об’єктів залежить від налагодженої системи моніторингу та діагностики, прогнозування та своєчасної стратегії ремонтів. Тому надзвичайно важливо мати наукові та методичні розробки прогнозування поведінки довгомірних об’єктів при експлуатації, попередження аварій та якісний ремонт при оптимізації матеріально технічних ресурсів. Така система управління станом промислових об’єктів при експлуатації діє в країнах зі сталою економікою і нажаль відсутня в Україні. Тому наукова робота «Забезпечення роботоздатності довгомірних промислових об’єктів за тривалої дії експлуатаційних середовищ» є актуальною та необхідної для економіки України та заслуговує підтримки, Автори творчого колективу Зоценко М.Л., Марущак П.О., Побережний Л.Я., Стухляк П.Д., Букетова А.В., Студент О.З., Шевчук С.П. заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Сєдін Володимир Леонідович

Довгомірні промислові об’єкти (газо-, нафто-, паро- та продуктопроводи) є складними технологічними комплексами. Їх використання забезпечує безперебійне транспортування рідин та газів. Підвищення надійності та роботоздатності таких систем є важливою та актуальною проблемою, оскільки вони експлуатуються тривалий період за умов високих тисків та корозійного впливу середовищ та частіше за все в складних геологічних умовах.
Вперше обґрунтовано і впроваджено на будівництві магістральних трубопроводів технологічно нові основи та фундаменти: палі в пробитих свердловинах ґрунтоцементні основи, та ґрунтові анкери, що виготовлені за допомогою електрохімічного закріплення. Це дало змогу в 1,5 – 2 рази зменшити витратні матеріали та ресурси на зведення опорних елементів магістральних трубопроводів порівняно з традиційними методами та забезпечити надійні умови експлуатації інженерних споруд.
За результатами теоретичних і експериментальних досліджень експлуатованого металу довгомірних об’єктів запропоновано нові підходи для діагностування технічного стану металоконструкцій, які ґрунтуються на урахуванні закономірностей деградації матеріалу, зародження і коалесценції множинних корозійних пітингів та тріщин що дало можливість вдосконалити методи розрахунку їх довговічності та залишкового ресурсу з урахуванням складних ґрунтових умов.
Таким чином, створено та науково обґрунтовано інноваційну стратегію забезпечення роботоздатності газових мереж тривалої дії експлуатаційних середовищ, що дозволяє впровадити це в виробництві.
Вважаю, що зазначена наукова робота заслуговує на отримання державної премії у галузі науки і техніки в розділі фізико-технічні і математичні науки.

Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри основ і фундаментів ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» Сєдін Володимир Леонідович

Книш В.В., д.н.т., проф., зав. відд. ІЕЗ ім. Є.О. Патона

Руйнування довгомірних промислових об’єктів, які забезпечують безперебійне транспортування рідин та газів, надзвичайно складне явище. Підвищення надійності, роботoздатності таких об’єктів, а також впровадження дієвих мір щодо подовження їх ресурсу є надзвичайно важливою і актуальною проблемою. Авторами роботи за результатами теоретичних і експериментальних досліджень експлуатованого металу довгомірних об’єктів запропоновані нові підходи для діагностування технічного стану металоконструкцій, які ґрунтуються на урахуванні закономірностей деградації матеріалу, зародження і коалесценції множинних корозійних пітингів та тріщин, що дає можливість вдосконалити методи розрахунку їх довговічності та залишкового ресурсу. Розроблено підходи до прогнозування живучості основного металу та зварних з’єднань трубопроводів на повітрі і в корозійних середовищах.
Вважаю, що робота та її автори заслуговують на присудження Державної премії в галузі науки і техніки

Ігнатович С.Р., д.т.н., професор, зав. кафедрою, НАУ

Робота присвячена вирішенню надзвичайно важливою для економіки України і актуальної науково-технічної проблеми забезпечення роботоздатності та підтримки експлуатаційної придатності довгомірних систем транспортування рідин та газів. Авторами роботи пропонується комплексний підхід, яких спрямований на забезпечення надійної роботи таких об’єктів протягом тривалого терміну експлуатації, підвищення достовірності діагностування їх поточного технічного стану та розроблення заходів щодо подовження ресурсу. В роботі узагальнені результати оригінальних теоретичних і експериментальних досліджень авторів, спрямованих на вирішення цілого комплексу науково-технічних задач моніторингу технічного стану металоконструкцій, прогнозування їх довговічності та залишкового ресурсу за критеріями множинного пошкодження. Практична цінність роботи підтверджується впровадженнями результатів на провідних галузевих підприємствах, її новизна та наукова значимість – наявністю великої кількості патентів та публікацій у виданнях, що входять до науково метричної бази Scopus.
Представлена робота та її автори заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Матвієнко В.М.

Матвієнко В.М., д-р техн. наук, проф., зав. кафедри АтаМЗВ, ДВНЗ «ПДТУ»
Розроблення інноваційної стратегії забезпечення роботоздатності довгомірних промислових об’єктів за тривалої дії експлуатаційних середовищ та її впровадження шляхом реалізації комплексу монтажних, діагностичних, експертних та технологічних заходів - є надзвичайно важливою і актуальною проблемою. В останні роки проблема забезпечення надійної і довготривалої механічної стійкості протяжних інженерних споруд все частіше розглядається. Авторами вперше проведено математичну інтерпретацію та розроблено підходи до прогнозування живучості основного металу та зварних з’єднань трубопроводів на повітрі і в корозійних середовищах. Авторами розроблено та впроваджено на підприємствах промисловості технологічні та конструктивні заходи подовження ресурсу довгомірних промислових об’єктів на основі використання інноваційних композитних полімерних захисних покриттів із керованими властивостями та впровадження сучасних способів діагностування пошкоджень матеріалу. Вважаю, що представлена робота та її автори заслуговують на присудження Державної премії в галузі науки і техніки.

Білодіденко С.В., д.т.н., проф., зав. каф. МАМВ НМетАУ

Під довгомірними промисловими конструкціями автори розуміють трубопроводні системи різноманітного призначення. Зазвичай вони значною мірою впливають на рівень надійності та безпеки устаткування промислових виробництв. Це пов'язано із важкістю прогнозування поточного технічного стану таких об'єктів, що пояснюється їх великими габаритами, низькою контролепридатністю, відсутністю достовірних алгоритмів діагностування. Тому тематика такої роботи є актуальною, зважаючи на значний вік трубопроводів в Украіні, які, можливо, потребують заміни, але економічні умови не сприяють цьому.
Розроблено методики для визначення ступеню деградації властивостей матеріалів під впливом екплуатаційних умов, що дозволяє достовірно прогнозувати залишковий ресурс та підтримувати належний рівень безпеки. На цих підставах запропоновано технологічні та конструктивні заходи для подовження терміну експлуатації промислових об'єктів в нафтогазовій, будівельній та металургійній індустрії. Вражає кількість публікацій та захищених дисертацій за даним напрямком. Тому цілком логічним є присудження цій роботі Державної премії.

Левицький В.Є. д.т.н., проф. каф. ХТПП НУ"ЛП"

Оскільки в Україні функціонує велика кількість комплексів на основі таких довгомірних промислових об’єктів, як газо-, нафто- та продуктопроводи і, при цьому, є потреба в створенні нових, сьогодні виникає нагальна потреба у комплексному підході щодо оптимізації роботоздатності таких об’єктів, де було б враховано особливості їх монтажу, діагностування поточного стану впродовж експлуатації та розроблення заходів, спрямованих на продовження їхнього ресурсу.
Впроваджені у будівництво і експлуатацію магістральних трубопроводів сучасні наукові підходи та технологічні рішення, розроблені принципи діагностування технічного стану металоконструкцій та ефективні системи захисту поверхні трубопроводів від корозійних впливів залежно від типу ґрунту, природи агресивного середовища та антропогенного впливу забезпечать роботоздатність довговимірних промислових об’єктів за тривалої експлуатації, при цьому практична реалізація результатів роботи здатна забезпечити суттєвий економічний ефект.
Робота за своїми науковими здобутками, масштабністю використаних технологічних рішень і практичною значимістю заслуговує відзначення на державному рівні.

Добротвор І.Г., д.т.н., проф. каф. ЕКІ, ТНЕУ

Забезпечення економіки країни сировиною, збереження обладнання підприємств промисловості, оптимізація роботоздатності промислового устаткування на прогнозований гарантійний термін експлуатації є комплексом умов, що забезпечить стабільний роботу обладнання промисловості України. Основані на таких засадах інноваційні стратегії покращення експлуатаційних характеристик промислових об’єктів повинні базуватись на розвитку ідей новітніх технологій а в разі потреби з необхідністю мають обґрунтовано створювати і впроваджувати у виробництво наукові здобутки.
Фактори тріщиноутворення, корозійної стійкості, тривалого напрацювання сталей є визначальними для експлуатаційної деградації, а отже і технічного стану металоконструкцій. Вирішення даної проблеми автори здійснили розробленням алгоритмів ідентифікації дефектів у процесах розтріскування, оцінки пошкоджень поверхні, деформації та руйнування елементів трубопровідних систем. Розроблено покроковий підхід до управління ризиками для забезпечення експлуатації трубопроводів, впроваджено конструктивні заходи продовження ресурсів довгомірного устаткування складного профілю із використанням композитних полімерних захисних покриттів. Усе це дозволило авторам розробити нову інноваційну стратегію забезпечення роботоздатності об’єктів із керованими властивостями.
Проведені дослідження цікаві та далекоідучі. Представлена робота та її автори заслуговують на присудження Державної премії в галузі науки і техніки.

Титаренко В.А. канд.техн.наук, с.н.с, зав. від. ДП НДІБК

Україна позиціонує себе як транзитна держава, здатна забезпечувати своєчасне і надійне переміщення вантажів, рідин та газів в будь-яких об’ємах. Ключову роль в транспортуванні рідин і газів відіграють довгомірні промислові об’єкти (нафто-, газо-, паро- та продуктопроводи). Роботоздатність довгомірних промислових об’єктів залежить від своєчасного виявлення пошкоджень або можливості їх прогнозування. Але разом з тим, комплексний підхід, яких забезпечував би оптимізацію роботоздатності таких об’єктів, попередження аварій на них через своєчасне діагностування і прогнозування технічного стану об’єкту за виявленими пошкодженнями наразі відсутній.
Тому робота, присвячена розробленню інноваційної стратегії забезпечення роботоздатності довгомірних промислових об’єктів за тривалої дії експлуатаційних середовищ та її впровадження шляхом реалізації практичних заходів є актуальною і здатна забезпечити значний економічний ефект в межах держави.
Робота ґрунтується на наукових досягненнях, які знайшли свою практичну реалізацію на нафто- газових промислах та довели свою доцільність і економічну ефективність.
Вважаю, що робота та її автори заслуговують на присудження Державної премії в галузі науки і техніки.

Д. ф.-м. н., с.н.с Дир. ПГО ІГФ НАНУ Лубков М.В.

Експлуатація довгомірних промислових конструкцій, які є складними технологічними комплексами (газо-, нафто-, паро- та продуктопроводи), в умовах сучасних атмосферно-техногенно-тектонічних навантажень є надзвичайно важливою і актуальною проблемою. Їх використання забезпечує безперебійне транспортування технічних рідин та газів. Постійне підвищення надійності та роботoздатності таких систем є необхідним елементом, оскільки вони експлуатуються тривалий період за умов високих тисків та корозійного впливу середовищ. Роботоздатність довгомірних промислових об’єктів залежить від своєчасного комплексного контролю, достовірного діагностування, оперативного виявлення і усунення пошкоджень. Усі ці моменти враховані у запропонованій авторами інноваційної стратегії, забезпечення роботоздатності довгомірних промислових об’єктів за тривалої дії експлуатаційних середовищ, та її впровадження шляхом реалізації комплексу монтажних, діагностичних, експертних та технологічних заходів.
Таким чином, створено та науково обґрунтовано інноваційну стратегію забезпечення роботоздатності довгомірних промислових об’єктів за тривалої дії експлуатаційних середовищ. Розроблено та впроваджено на підприємствах будівельної, нафтогазової та металургійної промисловості технологічні та конструктивні заходи подовження ресурсу довгомірних промислових об’єктів на основі використання інноваційних композитних полімерних захисних покриттів із керованими властивостями та впровадження сучасних способів діагностування пошкоджень матеріалу. На мій погляд автори цієї надзвичайно важливої роботи заслуговують визнання на державному рівні.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.