Офіційний веб сайт

Властивості нейтрино і слабкої взаємодії, пошуки ефектів за межами стандартної моделі елементарних частинок

р2

Представлено Інститутом ядерних досліджень НАН України.

Автори: Здесенко Ю.Г., Даневич Ф.А., Кобичев В.В., Третяк В.І., Ковтун Г.П., Щербань О.П., Нагорна Л.Л., Тупіцина І.А.

Метою роботи є дослідження властивостей нейтрино та слабкої взаємодії, перевірка фундаментальних законів природи (принципу Паулі, збереження електричного, лептонного та баріонного зарядів), пошуки частинок темної матерії (аксіонів, стерильних нейтрино, слабко взаємодіючих масивних частинок), вимірювання нейтрино від Сонця, з космосу та з надр Землі, вивчення рідкісних розпадів атомних ядер. Для цих досліджень побудовано Солотвинську підземну низькофонову лабораторію, розроблено методи наднизькофонової ядерної спектрометрії, глибокого очищення матеріалів, розроблено нові та вдосконалено існуючі детектори ядерних випромінювань та методи аналізу даних, уперше розроблено і застосовано сцинтилятори із збагачених ізотопів кадмію і молібдену.

 Спостережено надзвичайно рідкісний процес двонейтринного подвійного бета-розпаду ядер селену, цирконію, молібдену і кадмію. На новому рівні чутливості досліджено подвійний бета-розпад у більш ніж 20-ти ізотопах кальцію, цинку, стронцію, рутенію, молібдену, кадмію, церію, диспрозію, гадолінію, вольфраму, осмію, платини та ртуті. Встановлено жорсткі обмеження на масу нейтрино на рівні 0.3 – 1.7 еВ, а також на параметри домішок правих токів у слабкій взаємодії та на константу зв’язку нейтрино з майороном. Отримано нові обмеження на масу аксіонів, що можуть випромінюватись Сонцем, електричний заряд фотону та на ймовірності процесів із порушенням законів збереження електричного та баріонного зарядів, перевірено принцип Паулі в атомах та атомних ядрах.

Вперше виміряний потік нейтрино від розпаду ядер берилію-7 в Сонці, що дозволило отримати нову інформацію про осциляції, маси та параметри змішування нейтрино. Зареєстровано антинейтрино з глибини Землі, встановлено обмеження на потік антинейтрино від Сонця, на магнітний момент нейтрино та на змішування важких стерильних нейтрино. Досліджено рідкісний бета-розпад ядер кадмію 113, відкрито альфа-активність природних вольфраму і європію, альфа-розпад платини та бета-розпад індію на збуджені рівні дочірніх ядер.

Кількість публікацій: 2 монографії, 414 статей. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 17 патентами. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 5915 (згідно з базою даних Scopus), h-індекc = 46. За даною тематикою захищено 5 докторських та 21 кандидатська дисертації.

 Громадське обговорення роботи відбулося 15 листопада 2016 року об 11.00 годині на засіданні Вченої ради  Інституту теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова НАН України за адресою: Київ, вул. Метрологічна 14-б в аудиторії 322 (4-й поверх).

Матеріали обговорення знаходяться в Секратеріаті Комітету.

Надіслати коментар

Коментарі

Osvaldo Civitarese

To whom it may concern
.
It is indeed a pleasure to have the opportunity to support Professor Danevich’s group
for the prize. They have made important contributions to the field of the experimen-
tal search of rare decays, like the double beta decay and the double electron capture
decay. The group has a well established reputation internationally and they are highly
appreciated by the community of experimental physicist worldwide. In the past I have
discussed with the late Prof. Y. Zdezenko about the impact of their research and got
the opportunity of getting in touch, for more than twenty years, of their advances and
important contributions. The group is scientifically solid, they have achieved very im-
portant results (like the ones related to the measurements of the decay of Cd), and the
members of the group are also working in very important international collaborations,
like MEMO, TVG, etc. As shown by the Nobel Prize in Physics (2015) the experimen-
tal measurements of neutrino related processes is of utmost importance. In this respect,
the experimental efforts of Prof. Danevich’s group, and his involvement in large scale
investigations, documented by his work in collaboration with other groups at the LNGS
and elsewhere are highly appreciated. For the above reasons I do not hesitate to give
my strong support to the group concerning the prize which will not only give prestige to
them but also will signal the importance assigned by Ukraine to fundamental research.
Thank you very much.
Prof Dr. Osvaldo Civitarese
Full Professor of Theoretical Physics
University of La Plata, Argentina.
E-mail: osvaldo.civitarese@fisica.unlp.edu.ar
C. C. 67 - 1900 La Plata, Argentina; Fax: (54-21) 425-2006; Tel: (54-21)424-6062 interno 276

Шульга Микола Федорович

Дослідження властивостей нейтрино і слабкої взаємодії, пошуки безнейтринного подвійного бета-розпаду і темної матерії, перевірка фундаментальних законів: таких як принцип Паулі, збереження електричного заряду, баріонного числа, пошуки гіпотетичних частинок аксіонів і стерильних нейтрино, передбачених новими моделями, розширеннями стандартної моделі елементарних частинок, належать до пріоритетних напрямків сучасної фізики ядра і елементарних частинок. Цей напрямок, який ще називають неприскорювальна фізика елементарних частинок (оскільки ці дослідження ведуться без використання дорогих і складних прискорювачів, методами низькофонової ядерної спектрометрії), інтенсивно розвивається останні два десятиліття. Як ми знаємо, саме відкриття осциляцій нейтрино вказали на наявність у цієї частинки маси і були удостоєні у 2015 році Нобелівської премії з фізики. Але очікування від таких досліджень залишаються надзвичайно високими і зараз: вони мають з'ясувати природу темної матерії, дати відповіді на питання про збереження лептонного числа, природу нейтрино (чи є нейтрино частинкою Дірака, чи Майорани?), якою є власне величина маси і яка схема масових станів нейтрино реалізується у природі? Ці експерименти вимагають надзвичайно чутливого обладнання, спеціальних детекторів виготовлених з матеріалів глибоко очищених від найменших радіоактивних домішок. Вимірювання ведуться впродовж кількох років, глибоко під землею для захисту вимірювальної апаратури від космічних променів. В Україні такі дослідження були започатковані у кінці сімдесятих років минулого століття член-кореспондентом НАНУ Юрієм Георгійовичем Здесенком. Була побудована Солотвинська підземна лабораторія, де були отримані видатні результати: спостережено надзвичайно рідкісний процес двонейтринного подвійного бета-розпаду ядра кадмію 116, встановлені обмеження на масу нейтрино на рівні 1.4 еВ, вперше спостережено альфа-активність природного вольфраму, досліджено цілий ряд ядер на новому рівні чутливості до подвійного бета-розпаду, розроблені методи наднизькофонової ядерної спектрометрії. Юрій Георгійович пішов з життя у 2004 році, але його учні продовжили його справу, розпочали інтенсивну наукову співпрацю з багатьма міжнародними лабораторіями в Італії, Франції, Великій Британії, Кореї, Канаді, Японії. Напрацьовані в Харківському фізико-технічному інституті методи глибокої очистки речовин, а також багатолітній досвід і високий рівень науковців з Інституту сцинтиляційних матеріалів, дозволили вивести ці роботи на новий рівень, коли унікальні детектори створювалися і продовжують розроблятися в Україні. Тут варто особливо відмітити унікальні розробки сцинтиляційних кристалів із збагачених ізотопів для досліджень подвійного бета-розпаду. Розробка експериментального обладнання для таких експериментів стала результатом співпраці фізиків, спеціалістів з глибокої очистки речовин та росту кристалів, сформувавши в Україні нову галузь: матеріалознавство радіоактивно чистих матеріалів. Таким чином ця робота відкриває перспективи для участі України у сучасних і майбутніх проектах великих міжнародних експериментів, спрямованих на дослідження нейтрино у подвійному бета-розпаді, пошуки частинок темної матерії, перевірку фундаментальних законів природи.
З огляду на високу актуальність нейтринних досліджень, видатний рівень результатів робіт, визнаних світовою науковою спільнотою, автори цієї роботи безумовно гідні присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Шульга М.Ф.
Д.ф.-м.н., професор, Академік НАН України,
Академік-секретар Відділення ядерної фізики
та енергетики НАН України

Воеводин Виктор Николаевич

Представленная работа является циклом исследований, выполненных в 1985-2015 годы, и посвященных исследованию свойств нейтрино и слабого взаимодействия, проверке ряда фундаментальных законов природы, поиску частиц темной материи и изучению редких ядерных распадов. Большинство фундаментальных результатов получены впервые и являются уникальными. Достаточно отметить такие фундаментальные исследования, как измерения потоков нейтрино от распада ядер бериллия-7 на Солнце, что позволило получить новые данные об осцилляциях, массе и параметрах смешивания нейтрино. Важность, в частности, только этого результата подтверждается тем фактам, что Нобелевская премия по физике за 2015 год была присуждена за обнаружение нейтринных осцилляций, косвенно свидетельствующих о наличие у них массы. Зарегистрированы антинейтрино из глубин Земли, установлены ограничения на поток антинейтрино от Солнца. Проведены исследования целой серии редких ядерных распадов более 20 ядер металлических изотопов, что позволило получить новые данные в области физики элементарных частиц и выйти украинским ученым на передовые позиции в этой области. Ожидаемые результаты от подобных исследований являются чрезвычайно важными, так как они позволят прояснить природу темной материи, расширить наши представления об окружающем нас Мире, о физике элементарных частиц и, в частности, о природе нейтрино. Уникальным достижениям украинских ученых способствовало их тесное научное сотрудничества с коллегами из многих зарубежных стран – Италии, Франции, Кореи, Канады, Японии и др. Хотелось бы отметить следующее. Многие уникальные фундаментальные результаты не могли быть достигнуты без разработок получения сверхчистых материалов и создания на их основе низкофоновых сцинтилляционных детекторов для проведения исследований. Эти разработки, выполненные в ННЦ ХФТИ и в Институте сцинтилляционных материалов НАН Украины, позволили получить материалы с чрезвычайно низким уровнем примесных элементов и радиоактивной загрязненности. Фактически на Украине была создана новая область – материаловедение радиоактивно чистых материалов.
Учитывая актуальность работы, ее мировой уровень и перспективность, считаю, что представленный цикл работ «Свойства нейтрино и слабого взаимодействия, поиски эффектов за пределами стандартной модели элементарных частиц» безусловно заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники в 2016 году.

Воеводин В.Н.
Директор Института физики твердого тела,
материаловедения и технологий ННЦ ХФТИ,
докт. физ.-мат. наук, профессор,
член-корреспондент НАН Украины

Анатолій Оксанич

Експериментальні спостереження, у першу чергу осциляцій нейтрино і темної матерії, свідчать про те, що наші знання про будову Всесвіту, фізиці елементарних часток надто обмежені і вимагають її розширення. Зокрема, в роботі на новому рівні чутливості досліджено процеси подвійного бета-розпаду у більш ніж 20 ядрах: ізотопах кальцію, цинку, стронцію, рутенію, молібдену, кадмію, церію, диспрозію, гадолінію, вольфраму, осмію, платини та ртуті, вперше проаналізовано можливості подвійного бета-розпаду бета-активних ядер. Встановлене найбільш жорстоке обмеження на електричний заряд фотону, перевірено виконання принципу Паулі в атомах та атомних ядрах, встановлені найбільш жорсткі обмеження на потік антинейтрино від Сонця та зареєстровані антинейтрино з глибини Землі. Слід відзначити також унікальні розробки по одержанню надчистих матеріалів та створенню на їх основі нових методів досліджень. Зокрема, були розроблені методи низькофонової ядерної спектрометрії, глибокої очистки матеріалів, розроблені нові та вдосконалені існуючі детектори ядерних випромінювань і методи аналізу даних, вперше розроблені і застосовані сцинтилятори із збагачених ізотопів кадмію і молібдену. Це дозволило сформувавши в Україні нову галузь: матеріалознавство радіоактивно чистих матеріалів

Вважаю, що представлений цикл робіт авторів Здесенко Ю.Г., Даневича Ф.А., Кобичева В.В., Третяка В.І., Ковтуна Г.П., Щербань О.П., Нагорної Л.Л., Тупіциної І.А. заслуговує того, щоби бути удостоєним Державної премії України у області науки і техніки у 2016 році.

Д.т.н., професор, завідувач кафедри інформаційно-управляючих систем Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградсько
Оксанич А.П.

Валерій Єрохов

Цикл наукових праць "Властивості нейтрино і слабкої взаємодії, пошуки ефектів за межами стандартної моделі елементарних частинок", який висунуто на здобуття Державної премії України, представляє досягнення українських вчених у області дослідження елементарних частинок та ефектів за межамитак званої стандартної моделі елементарних частинок.Сучасні теоретичні уявлення про будову Всесвіту та експериментальні спостереження, у першу чергу осциляцій нейтрино і темної матерії, свідчать про недосконалість сучасної теорії елементарних частинок і вимагають її розширення.
В результаті цих робіт Україна вийшла на провідні позиції у світі в галузі фізики елементарних частинок без застосування прискорювачів, дослідження рідкісних ядерних розпадів, наднизькофонової ядерної спектрометрії та матеріалознавства радіоактивно чистих речовин.Для цихдослідженьбули розроблені методинаднизькофонової ядерної спектрометрії, глибокої очистки матеріалів, розроблені новітавдосконаленііснуючі детектори ядерних випромінюваньі методи аналізу даних, вперше розробленіізастосовані сцинтиляториіз збагаченихізотопів кадміюі молібдену.
Це дозволило провести спостереження рідкісного процесу двонейтринного подвійного бета-розпаду у більш ніж 20-ти металевих ізотопів і інших рідкісних ядерних розпадів. Було одержано низку принципово новітніх результатів з фізиці елементарних часток і, зокрема, одержано нову інформацію о властивостях нейтрино і встановлено жорсткі обмеження на масу нейтрино на рівні 0.3÷1.7 еВ. Важливість цих результатів підтверджується тим фактом, що Нобелівська премія по фізиці за 2015 р. була присуджена за відкриття осциляції нейтрино.
Група дослідників відома і має високе визнання на міжнародному рівні за її вклад в дослідження в області Космомікрофізики. Багато результатів отримані авторами в результаті тісного міжнародного співробітництва з відомими іноземними вченими і науковими колективами.Вони працюють на високому міжнародному рівні і опублікували більшість робіт у провідних зарубіжних журналах.
Вважаю, що представлений цикл робіт авторів Здесенко Ю.Г., Даневича Ф.А., Кобичева В.В., Третяка В.І., Ковтуна Г.П., Щербань О.П., Нагорної Л.Л., Тупіциної І.А. заслуговує того, щоби бути удостоєним Державної премії України у області науки і техніки у 2016 році.

В. Ю. Єрохов,
доктор тех. наук,
професор кафедри напівпровідникової електроніки
Національного університету «Львівська політехника».
роб. тел. 0322582627

Микола Клюй

Дана робота, безумовно, має велике фундаментальне значення і є великим внеском в сучасну ядерну фізику, зокрема фізику слабкої взаємодії. Особливим є внесок авторського колективу в дослідження нейтрино. Не зупиняючись детально на багатьох авторських результатів світового рівня, можна відзначити результат унікального експерименту в результаті чого було спостережено надзвичайно рідкісний процес двонейтринного подвійного бета-розпаду ядер селену, цирконію, молібдену і кадмію.
До команди авторів роботи входять вчені світового рівня, їхні роботи є визнаними і широко цитуються в сучасній науковій літературі.
Переконаний, що за своїм науковим значенням, рівнем проведених досліджень, робота, безумовно, заслуговує присудження премії України в галузі науки і техніки.

Доктор фіз.-мат. наук, професор, лауреат Держпремії Украни в галузі науки і техніки,
Микола Клюй,
ІФН ім. В.Є. Лашкарьова НАНУ
Цзилінський університет, Чанчунь, КНР

Dr. Antonella Incicchitti, INFN Roma

I am very proud and honoured to collaborate with this group since many years (about twenty). I have had many opportunities to appreciate their excellent scientific work, their great experience in the fields of neutrino physics, double beta decay and rare event investigation, their competence both in the theoretical and experimental aspects. The have achieved very important scientific results and some of them represent a benchmark in the field. With their seminal work, started by Prof. Yu.G.Zdesenko, their present outstanding scientific activity and their very fruitful and challenging scientific plans for the future, they represent a reference mark for the international community.

Therefore I strongly support the nomination of the group of the Institute of Nuclear Research in Kiev for the State Prize of the Ukraine in Science and Technology.

Sincerely,

Dr. Antonella Incicchitti
INFN Research Director,
INFN Sezione di Roma,
c/o Dipartimento di Fisica, Universita' di Roma "La Sapienza"
P.le A. Moro, 2
00185 Roma - Italy
tel. & fax: ++390649914335

Takaaki Kajita

I strongly support the nomination of the group of the Institute of Nuclear Research in Kiev for the State Prize of the Ukraine in Science and Technology. Studies of double beta decay, solar- and geo-neutrinos, and tests of fundamental laws are very important parts of the particle physics. This groups has been contributing much to the field. In addition to the scientific results, this group developed crystal scintillators with high radio-purity, which is a very important technical contribution to the filed. I strongly support their nomination.

Takaaki Kajita
Institute for Cosmic Ray Research, Univ. of Tokyo,
Laureate of the 2015 Nobel Prize in Physics

Veniamin Berezinsky

I strongly support awarding the State Prize of Ukraine to
this group of physicists and my special pleasure is to see
among them the name of late Yurii Zdesenko, which will be
last honor to the memory of this outstanding scientist.
The great scientific achievements of the group is beyond
any doubts, it works at the frontiers of modern physics:
neutrino physics, double beta decay, tests of fundamental
physical laws, dark matter and some other subjects. In all
these fields the group reached the important results
and recognition of the international community, which is
confirmed by publications and high citation indexes. The group successfully works in technological problems and experimental technique, which is important for technical development of the country.

I know personally many participants of the group for about 20 years of my work in Gran Sasso Laboratory (Italy) and I can confirm very high scientific potential of such people as Danevich, Kobyshev and Tretyak by seminar talks and personal discussions.

I have no doubt that the prize will be delivered to this
group for its outstanding achievements, my strong recommendation to give it this year, the fire must not die
out !

Veniamin Berezinsky,
professor of Gran Sasso Science Institute,
Viale F.Crispi 7, 67100 L'Aquila, Italia
berezinsky@lngs.infn.it

Володимир Капустяник

Значна частина роботи пов'язана з розробкою і дослідженнями властивостей сцинтиляційних матеріалів і детекторів на їхній основі. Для мене, як для спеціаліста в галузі кріогенної техніки, особливо цікавими є здобутки групи номінантів в напрямі створення кріогенних детекторів. Можна вважати, що вони будуть особливо актуальними для дослідження рідкісних ядерних альфа- і бета-розпадів, подвійного бета-розпаду, пошуків темної матерії. На сьогодні навіть важко переоцінити важливість такого роду досліджень не тільки для подальшого розвитку ядерної фізики, фізики космосу,але і для суто практичних застосувань, наприклад, для отримання принципово нових джерел енергії.
Я доволі добре знайомий з публікаціями цієї наукової групи. Наукові результати публікуються у провідних міжнародних наукових виданнях і мають високі індекси цитування. Вважаю, що робота заслуговує відзначення Державною премією України в галузі науки і техніки за 2015 р.

Зав. кафедри фізики твердого тіла,
директор Науково-технічного і навчального
центру низькотемпературних досліджень
Львівського національного університету
імені Івана Франка,
доктор фіз.216-мат. наук, професор
В.Б.Капустяник

Paolo Maurenzig

I have worked with this group for about 20 years and I have always greatly
appreciated their deep knowledge of the theoretical aspects of double beta
decay and their great skillfulness in experimental technique especially for
new materials and background reduction. Their ability has permitted to
obtain new and very relevant results in neutrino physics and related
fields. Therefore I fully support this outstanding group for this State
prize.

Paolo Maurenzig
Full Professor of Physics, emeritus
Physics Department
University of Florence
Via G.Sansone 150019 Sesto Fioirentino
Firenze
Italy

Dr. Pierluigi Belli - Director of Research INFN

It has been and it is a great honor for me to work with these authors for about 20 years. They are outstanding physicists with very high skill in the field of neutrinos, astroparticle physics, low background measurements, double beta decay and rare event searches. Their work is
always highly professional and I got many occasions to see them at work and to appreciate their qualities and effectiveness in facing many different issues from experimental point of view and even from the phenomenological and theoretical ones. For all these reasons I am sure
that they deserve this State Prize because of the excellence of their scientific work.

Pierluigi Belli
Director of Research
INFN - Roma Tor Vergata
Via della Ricerca Scientifica, 1
00133 - Roma

phone: +39 06 72594543
fax: +39 06 72594825

Aldo Ianni

I am writing to express my strong support for the nomination of the LPD Group of the Institute of Nuclear Research in Kiev for the State Prize of the Ukraine in Science and Technology. I have had the opportunity to meet and work with some members of the Group and I have developed a high consideration of their work and achievements. They are world recognized scientists in the field of rare processes research such as double beta decay, dark matter and neutrinos. The Group produced fundamental innovations in the field. In particular, it is well known the work on developing crystal scintillators with high radio-purity and yield. The Group has given valuable contributions in a number of international collaborations such as Borexino and DAMA/LIBRA. The expertise of the Group is worldwide recognized and, therefore, I strongly support this nomination.

Best regards,
Aldo Ianni
Director
Laboratorio Subterráneo de Canfranc
Paseo de los Ayerbe S/N
22880 Canfranc Estacion Huesca
Spain

Шульга В.М..

Я достатньо добре знаю цю роботу. бо зовсім недавно частина її авторів були активними учасниками цільової програми Національної академії наук України "Космомікрофізика". Маю відмітити надзвичайно творчу і плідну роботу автрського колективу - від ідеї, розробки новітніх технологій, створення унікальних пристроїв, їх впровадження до отримання піонерських наукових результатів висогого світового рівня. Серед фундаментальних здобутків - вперше зареєстровано потік нейтрино від Сонця при розпаді ядер 7Ве,по двонейтринному двійному бета-розпаді низки ядер встановлено нові обмеження на масу нейтрино (на рівні біля
0,3 еВ), отримані нові обмеження на масу аксіонів, зареєстровано антинейтрино з центральних частин Землі. Дуже важливим для України є розвиток науково-технічної міжнародної кооперації. При цьому автори роботи виступають не як бідні родичі, а як парітерні партнери з новими ідеями і технологією розробки високочутливих датчиків і їх вровадженні відомих світових наукових центрах.

Я вважаю, що ця робота без сумніву має бути відзначена Державною премією України у галузі науки і техніки.

В.М. Шульга,
зав. відділу Радіоастрономічного інституту НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор, академік НАН України

Hans Kraus

It is with great pleasure that I write in support of the group in their application for a State Prize of Ukraine in Science and Technology. The group is widely known and highly regarded by the international scientific community and their main contributions to physics are well documented through their high-quality, high-impact results, published in leading journals in the field. In addition to their physics contributions, their expertise in radio-pure scintillators is essential for double-beta and dark matter experiments. I have first-hand experience collaborating with members of the group and I strongly recommend that the above prize is awarded to them.

Prof. Hans Kraus
Department of Physics
University of Oxford
Keble Road
Oxford, OX1 3RH, UK

Неділько Сергій Герасимович

Неділько Сергій Герасимович

Давно знайомий як з роботами цього наукового колективу, так і з його
представниками особисто. Я не фахівець в галузі ядерної фізики, чи то
фізики слабких взаємодій, але знаю, що дослідження в цьому напрямі
потребують спеціально підготовлених матеріалів - детекторів. Питаннями
ж детектування випромінювання і розробкою необхідних для цього
матеріалів займаюся все життя. Є у мене і спільні із авторами Циклу
спільні публікації, причому, мова йде як про представників Києва, так
і представників Харкова. Із власного досвіду знаю, що розроблені і
апробовані сцинтиляційні детектори необхідної якості могли бути
розроблені тільки в такому колектив і це я нашим державним здобутком.
Не сумніваюся, що ця робота заслуговує високої оцінки української
держави у вигляді державної премії.

Доктор ф.-м.н.,
зав. НДЛ "Спектроскопія конденсованого стану речовини", фізичний
факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Hong Joo Kim

The Lepton Physics Department group in Institute of Nuclear Research studied extremely rare processes such as neutrino double beta decay process, rare beta and alpha decay as well as solar and geo-neutrino measurement for 30 years which made excellent contribution to the field of neutrino, weak interactions and rare decays in nuclear and particle physics. Also this group developed ultra low background scintillation crystal for double beta decay search which is crucial elements for rare even search. Their work is the world top class researches and recognized by international communities.

I therefore strongly recommend this group for the State Prize of Ukraine in science and technology.

Professor Hong Joo Kim
Department Chairman, Department of Physics
Kyungpook National University
Daegu, KOREA

Александр Барабаш

Хочу высказаться в поддержку данной работы. Я знаком с работами этой группы уже на протяжении 35 лет и могу засвидетельствовать высокий уровень научных исследований, проводимых этим коллективом. Основные результаты связаны с изучением процессов двойного бета-распада. В этой области выполнены десятки первоклассных экспериментов и получены результаты мирового уровня. Особо следует отметить вклад этой группы в разработку и создание новых типов детекторов для регистрации частиц, что позволяет осуществлять и планировать новые эксперименты по поиску и изучению процессов двойного бета-распада (и других редких процессов). Кроме того, выполнены десятки чувствительных экспериментов по поиску и изучению редких и экзотических процессов (регистрация солнечных нейтрино, поиск аксиона, регистрация редких альфа- и бета- распадов, проверка справедливости принципа Паули и т.д.). Часть экспериментов выполнена в соавторстве с учеными из других стран, но практически во всех экспериментах вклад украинской группы был достаточно весомым. Способность успешной кооперации с учеными из других стран позволяет группе постоянно быть на переднем крае современной науки и открывает доступ к передовым технологиям и установкам.
Уверен, что авторы работы являются достойными кандидатами па получение Государственной премии Украины.

А.С. Барабаш

Д.ф.-м.н.
Начальник лаборатории «Физика слабых взаимодействий»
Институт теоретической и экспериментальной физики
(НИЦ «Курчатовский институт»)
Москва, РОССИЯ
E-mail: barabash@itep.ru

prof. Lino Miramonti

It is a pleasure to give my support for this prize to this Ukrainian group
because they made a very important contribution in the fields of
double-beta decay and related rare processes in the weak interaction
physics. The group proved a very profound technological and scientific
competence in this area of research being among the best researchers in
the field. I strongly support their candidacy to this prize.

Prof. Lino Miramonti
Physics Department of Milan University
and
National Institute of Nuclear Physics (INFN)
via Celoria 16
20133 Milano (ITALIA)

Prof. Ruben Saakyan

I am writing to express my strong support for this application to the
State Prize of Ukraine in science and technology. Having known the members
of the group for over 15 years I can testify to their outstanding
achievements in the field of weak interactions, neutrino physics and rare
event searches. Their multiple and diverse contributions have both breadth
and depth and are recognised by the international community. Specific
examples include (but are not limited to) pioneering measurements of the
two-neutrino double beta decay half-lives and some of the world's best
constraints on the neutrino mass and other new physics parameters through
searches for the neutrinoless double beta decay, searches for rare decays,
dark matter and exotic phenomena under different scenarios beyond the
standard model of particle physics.

The expertise and achievements of the group encompass novel experimental
developments in the cutting edge detector physics (e.g. scintillating
bolometers) and low background technology. Importantly, the group has
played a unique leading role in establishing a bridge between theoretical
and experimental communities by developing a wide range of Monte Carlo
generator tools for a variety of rare search events, most notably double
beta decay event generators as well as a comprehensive generator of
natural radioactivity isotopes. To date, this is one of the most well
established and frequently used generators in low background and rare
event physics.

I therefore wholeheartedly recommend this group for the State Prize award.

Prof. Ruben Saakyan
University College London
London
UK

Анатолий Довбня

В дополнение к предыдущему комментарию, хочу еще отметить следующее: крайне важно сейчас в Украине развить до международного уровня ядерную медицину. Технологии, развитые в этой работе, дают возможность получать наиболее востребованный медицинский радионуклид Тс-99m без использования реакторных технологий. А также работы этого цикла приближают нас к пониманию, что такое "темная энергия".

Директор Института физики высоких энергий и ядерной физики ННЦ ХФТИ,
доктор физ.-мат. наук, профессор, член-корреспондент НАН Украины
А.Н. Довбня

Анатолий Довбня

Представленный цикл работ посвящен фундаментальным проблемам физики
элементарных частиц и астрофизики. Изучение свойств нейтрино и его
роли в развитии Вселенной, измерения потоков нейтрино от разных
источников, поиск частиц темной материи, редких ядерных распадов, а
также эффектов за пределами стандартной модели элементарных частиц
(гипотетических частиц, нарушения принципа Паули, проверка законов
сохранения электрического и барионного зарядов и других явлений)
являются ключевыми вопросами физики элементарных частиц и астрофизики.
Большинство результатов получены впервые и являются уникальными.
Впервые измерен поток нейтрино на Солнце от распада ядер 7Ве, что
позволило получить новую информацию об осцилляциях, массе и параметрах
смешения нейтрино. Исследования двунейтринного двойного бета-распада
ядер 82Se, 96Zr, 100Mo, 116Cd позволили установить жесткие ограничения
на массу нейтрино на уровне 0,3 – 0,7 эВ. Зарегистрированы
антинейтрино из глубин Земли и установлены ограничения на поток
антинейтрино от Солнца. Получены новые ограничения на массу аксионов,
электрический заряд фотона, проверен принцип Паули в атомах и атомных
ядрах. Многие результаты были получены в кооперации с различными
исследовательскими европейскими центрами, где украинские ученые
достойным образом представляли украинскую науку. Следует отметить, что
для этих исследований были разработаны новые способы получения
сверхчистых металлов, в том числе и изотопно обогащенных, на основе
которых был создан ряд высокочувствительных низкофоновых
сцинтилляторов, что в значительной мере предопределило получение
фундаментальных результатов. Для меня чрезвычайно важно, что
используется и развивается технология получения 100Mo, который сейчас
мы используем для фотоядерного производства Tc-99m.
Считаю, что цикл научных работ «Свойства нейтрино и слабого
взаимодействия, поиски эффектов за пределами стандартной модели
элементарных частиц, исследования редких ядерных распадов» безусловно
заслуживает присуждения Государственной премии в области науки и
техники за 2015 г.

Гість Кузьминов Валерий Васильевич

Выдвижение коллекции замечательных работ, выполненных за 30-летний
период широко известным в научном мире коллективом авторов, считаю
оправданным и заслуженным событием. В этих работах впервые были
исследованы различные явления из области физики слабого
взаимодействия, физики нейтрино, астрофизики. Получен ряд пионерских
результатов, вошедших в мировые справочные базы. Глубокое впечатление
производит стиль работы авторов и манера изложения полученных
результатов и решённых задач, отличающиеся глубиной разработки темы,
полнотой и изяществом донесения полученных знаний до читателей.
Убеждён, что присуждение Премии будет являться правильным и полностью
оправданным актом признания высоких научных заслуг высокоавторитетного
научного коллектива.
Заведующий филиалом Баксанская нейтринная обсерватория
Института ядерных исследований РАН,
доктор физико-математических наук В.В.Кузьминов

Sun Kee Kim

I am very pleased to support the application of the group for the prize.
The group has made great contributions to the field of neutrino, weak
interactions and rare decays in nuclear and particle physics with
outstanding science results based on their original experimental programs
during last 30 years. Their achievements are highly recognized as world
top class researches by international communities. I believe that the
group is highly qualified for the prize.

Prof. Sun Kee Kim
Department of Physics and Astronomy
Seoul National University
Seoul, KOREA

Art McDonald

I am very pleased to support the nomination of the Kiev Institute group for the State Prize of the Ukraine in Science and Technology.
The search for Neutrino-less double beta decay is one of the most important topics in particle and nuclear physics today with the potential to determine if the neutrino is a Majorana particle and to determine absolute masses for the three active neutrino types. The Kiev group has been very innovative in their work on this topic, developing crystal scintillators with very good resolution and very low impurity content for the study of this demanding subject. They have observed the two-neutrino mode and provided a technology for neutrino-less double beta decay with very good future potential. I support their nomination strongly.

Sincerely
Art McDonald, Professor Emeritus, 2015 Nobel Physics Co-Laureate, Queen's University, Kingston, Ontario, Canada. K7L 3N6

Vitaliy Mykhaylyk

Study of weak and rare processes of particle interactions is very vibrant, prestigious, and therefore highly competitive area of research in modern physics. I am incredibly proud that the efforts maintained over decades by my compatriots have earned them a highly respectable place in the international community and they continue to lead innovative explorations in the field. The group made a high-impact contribution to international projects thus enhancing the recognition and prestige of the Ukrainian scientists and the country they represent. I sincerely hope that the outstanding achievements demonstrated by this group of the renowned scientists who represent nation intellectual elite will be awarded the State Prize. They do merit such recognition by their home country.

Dr. Vitaliy Mykhaylyk
Beamline Scientist, Diamond Light Source, UK

Prof. Dr Hiro Ejiri

It is my great pleasure to give comments to support the group for the prize.
The group has made fantastic contributions to the progress of the neutrino physics by experimental studies of double beta decays. The works are indeed crucial for solving the fundamental questions on the neutrinos and weak interactions beyond the standard theory. The works are based on the excellent ideas and pioneering methods.
We have been much impressed by the collaboration work with that group members, including the late Prof. Yuri Zdesenko, to observe for the first time the 2 neutrino double beta decay half-life of 116Cd. Since then, that group under the new leader, have done many nice works on the double beta decay experiments and new developments on high sensitive detectors to search for Majorana neutrino masses. All outstanding works by that group are highly appreciated in the fields of nuclear particle physics.

Prof. Dr. Hiro Ejiri,
Research Center for Nuclear Physics, RCNP. Ibaraki, Osaka, 567-0047, Japan.
The former director of RCNP, Osaka University,
Director of the Yamada Science Foundation, Japan.
ejiri@rcnp.osaka-u.ac.jp

Sergey Kovalenko

Sergey Kovalenko

The Lepton Physics Department group (INR, NASU) is one of the world
leading experimental groups in the field of neutrino physics and related
areas. The group has obtained crucial experimental results on such
fundamental problems of modern physics as double beta decay of various
nuclei, nucleon and electron stability, neutrino oscillations and
electromagnetic properties of neutrino etc. These results shed light on
some of the key properties of the underlying theory driving these
phenomena. Neutrinoless double beta decay, a subject of particular
dedication of the group, is probably the only laboratory tool allowing us
to probe such a fundamental aspect the nature as if neutrinos are Dirac or
Majorana particles. An answer on this question would have crucial impact
on both particle physics and cosmology. The group also proposed and
developed new experimental methods and technologies, which at present
become indispensable elements of the modern low background high precision
physics.

I know the applicants for more than 20 years. Working on the theoretical
side of the same field of physics I am able to appreciate this group by
their achievements. I strongly support the LNP group (INR, NASU) in their
competition for the State Prize of Ukraine in science and technology.
No doubts, the group worth awarding this prize.

Sergey Kovalenko
Full professor,
DrSci. in Phys.-Math., PhD,
Center for Science and Technologies,
Universidad Técnica Federico Santa María,
Chile
Phone: +56322654507
E-mail: sergey.kovalenko@usm.cl

Dr Matias Velazquez

It is with great pleasure that I support the application of my colleagues
Fedor Danevich and Vladimir Tretyak's team to the State prize of Ukraine
in science and technology. Indeed, since I started collaborating with
them, I have been impressed by their ability to develop single crystal
growth up to radiopurity levels unseen before, and likely to suit their
extremely drastic experiments specifications. This team has obtained
world-class research results in a difficult interdisciplinary scientific
field, that encompasses the chemistry of materials (for purification
aspects), the growth of large single crystals (for the core of their
scintillating bolometers) and astroparticle physics (for the test of
fundamental laws of nature). It is one of the very rare scientific team in
the world capable of drawing materials processing-structure-physical
properties relationships likely to explain the response of their
scintillating bolometers used in the rare events searches.
Definitely, I am proud to be one of their research partner and I am
convinced they deserve the State prize of Ukraine.

Dr HDR Matias Velazquez
CNRS Research Scientist
ICMCB-CNRS UPR 9048
Pessac, France

Professor Fedor Simkovic, Comenius University, Bratislava

It is my great pleasure to give strong support for the application of the group for the prize with a confidence for approvement. The group includes outstanding physicists, who have achieved excellent scientific output in the field of neutrino and astroparticle physics. I had a chance to follow their work and important contributions especially those concerning the neutrinoless double beta decay of Cd113, resonant double electron capture
processes and brilliant theoretical analysis in respect of new physics beyond the Standard model for many years. It was a privilege for me to have fruitful and motivating discussions with members of the group at different scientific conferences and institutes around the world. To my mind the application of the group for a prize fulfill all requirements of the scientific excellence in question.

Prof. Dr. Fedor Simkovic
Faculty of Mathematics, Physics and Informatics
Comenius University
Mlnska dolina, pav. F1
842 48 Bratislava
Slovakia

E-mail: simkovic@fmph.uniba.sk
Phone: +421 2 60295543
Fax.: +421 2 65412305

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.