Офіційний веб сайт

Високоефективні комплекси технічних засобів для вирощування зернових та інших культур

р18

Представлено Національним науковим центром "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства" НААН України.

Автори: д.т.н. Адамчук В.В., к.т.н. Насонов В.А., Антонець С.С., д.т.н. Булгаков В.М., д.т.н. Кюрчев В.М., Калапа С.Г., Пономар Ю.В., Гавриленко П.М.

 Авторами отримані нові закономірності динаміки руху багатоопераційних агрегатів для обробітку ґрунту та багатофункціональних агрегатів для виконання операцій обробітку ґрунту, внесення добрив, сівби зернових та інших культур і їх захисту. Розроблена теорія взаємодії робочих органів технічних засобів для агрохімічного обслуговування з технологічними матеріалами та їх розподілу на площі поля. Розроблено принципово нову методологію формування підходів до обґрунтування раціональної рівномірності висіву насіння з врахуванням зон живлення рослин і способів сівби. Розроблено нові наукові основи динаміки руху машинно-тракторних агрегатів, сформованих з використанням одноопераційних машин на основі комбінованого агрегатування.  Зусиллями авторів  створено конкурентоспроможні високоефективні комплекси технічних засобів, що  дало змогу освоїти виробництво нових машин для вирощування зернових та інших культур на 6 заводах вітчизняного сільськогосподарського машинобудування, загальним обсягом більше 28 тис. штук, з них до 30% експортовано за кордон, в тому числі більше 19 % (5527 шт.) в країни ЄС .

          У  порівнянні зі світовими аналогами розроблена техніка характеризується високими техніко-експлуатаційними показниками: продуктивність вища майже у 1,5 – 2,0 рази,  питомі енерговитрати менші  на 30%, її ціна нижча у 2,3 рази. Впровадження цих комплексів технічних засобів дало економічний ефект понад 2,5 млрд. грн. Починаючи з 2013 року, відбувається  імпортозаміщення техніки.   Закупівля  українськими аграріями грунтообробної техніки вітчизняного виробництва уже досягла більше 70% від загального обсягу придбання, а посівної - більше 50%.

Кількість публікацій: 19 монографій (1 – закордонна), 200 статей (42 - у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно з базами даних складає відповідно: Web of Science – 10/2; Scopus–33/3; Google Scholar – 1102/16. Отримано 143 патенти України на винахід. За даною тематикою захищено 10 докторських та 22 кандидатських дисертації.

     Громадське обговорення роботи відбулося 21 вересня 2018 р. о 10.00 годині на засіданні Вченої ради Інституту рослинництва імені В.Я.Юр"єва НААН України за адресою:  м. Харків, пр. Московський, 142, зала засідань вченої ради.

      Матеріали обговорення знаходяться в Секратеріаті Комітету.

Коментарі

България

О Т З И В

Представеният научен труд е посветен на значителни фундаментални теоретични и експериментални разширени проучвания и изследвания във връзка с усъвършенстването и разработването на нови технологии, процеси и машини за производство на зърнени култури.
Получените нови научни резултати от авторите засягат актуалните проблеми, относно усъвършенстването на почвообработващите и сеещите машини, пръскачките и разпръскването на тора при торенето. Обоснованите технологични и технически параметри на тези машини са в конкуренция със световни аналози.
Авторите на този труд са известни учени и в Европа. Те са идвали многократно в България и на различни научни форуми, с международно участие, са представяли своите резултати, чрез доклади и презентации. Техните научни публикации, под формата на доклади и статии, са от съществено значение за развитие на аграрната и инженерната наука, не само в България, но и в Европа.
Убеден съм, че авторите на този значим научен труд заслужават да бъдат наградени с ДЪРЖАВНАТА НАГРАДА НА УКРАЙНА в областта на науката и технологиите.

Професор Борис Борисов, доктор инженер,
Русенски университет „Ангел Кънчев“
Град Русе
България

Салапура Юрий Леонидович

Я целиком поддерживаю данную работу, выдвинутую на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники. Сотрудничество нашего института с Национальным научным центром "Институт механизации и электрификации сельского хозяйства" Национальной академии аграрных наук Украины, который выдвинул эту работу, показывает, что исследования в данной области имеют мировой приоритет. Нами совместно с Украинскими учеными в области механизации проведены исследования, касающиеся разбрасывания минеральных удобрений, что дало основания освоить в Белоруссии выпуск аналогичных машин. Мы продолжаем тесное сотрудничество по совместным исследованиям почвообрабатывающих и посевных машин. Такое сотрудничество полезно для обоих сторон. Однако разработанные в ННЦ "ИМЭСХ" научные основы глубокого исследования и проектирования машин для производства зерновых культур имеют несомненные новизну и ценность. Данные теоретические, экспериментальные исследования и разработки, опубликованые в ведущих Европейских журналах, только подтверждают это. Считаю, что авторы данной работы заслуживают присуждения им Государственной Премии Украины за 2018 год.

Салапура Юрий Леонтьевич,
кандидат технических наук,
ученый секретарь Республиканского унитарного предприятия
"Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по механизации сельского хозяйства"

Гість Абилжанулы Токтар

Эта работа заслуживает присуждения государственной премии Украины, поскольку разработанные научные основы создания почвообрабатывающих и посевных машин на основании теории Василенко имеют большие преимущества. Эти машины широко используются в Казахстане и в других странах. Авторы этой работы широко известны в нашей стране и заслуживают иметь эту премию.

Абилжанулы Токтар,
доктор технических наук, профессор,
академик АСХН Республики Казахстан,
главный научный сотрудник
АО "КазАгроИнновация"
Казахский НИИ механизации и
электрификации сельского хозяйства
"КазНИИМЭСХ"

Яковчик Сергей Григорьвич

Работа достойная, а ее авторы заслуживают присуждения Государственно
й премии Украины
Яковчик С.

Francesco Santoro

The work presented to the award contains new fundamental researches of the authors devoted to the study of soil preparation, sowing and care of wheat and other crops. This led to the creation of new agricultural machines. The articles of the authors of the work are published in Europe and highly appreciated by scientists from different countries. Based on the results of the research, new machines for the production of grain and other crops have been developed, which are successfully produced in Ukraine in machine-building plants. I believe that the goal set by the authors is achieved and their work deserves the award

Alexandros Sotirios Anifantis

This work is devoted to the theoretical and experimental research of technological processes and working bodies of machines for cultivating grains and other crops, and therefore is quite relevant for Ukraine. The machines and working bodies created on the basis of these studies have
indicators that are not inferior to those of the best foreign analogues.
These agricultural machines are successfully produced in Ukrainian plants and are bought by producers of agricultural products, which indicates the usefulness and usefulness of this work. I believe that this work deserves the award.

Questo lavoro è dedicato alla ricerca sia teorica che sperimentale di processi tecnologici ed attrezzature di lavoro di macchine per la coltivazione di cereali e altre colture, ed è quindi molto rilevante per l'Ucraina. Le macchine e le attrezzature di lavoro prodotti sulla base di questi studi hanno indicatori che non sono inferiori a quelli dei migliori analoghi esteri. Queste macchine agricole sono state prodotte con successo in impianti ucraini e sono stare acquistate dagli stessi agricoltori, ciò sottolinea l’utilità delle stesse e di questo lavoro. Credo che questo lavoro meriti il premio.

Semjons Ivanovs

This work has an important scientific and practical significance. Practical results in the form of new agricultural machines are used not only in Ukraine, but also in other countries, in particular in Latvia. The technical novelty of the work is characterized by a large number of patents. The authors published a large number of interesting and important publications, incl. in English in the prestigious Scopus databases. The work undoubtedly represents Ukraine's science and technology in Europe and deserves the award of the State Prize.

Doctor of Engineering Sciences,
Member of the Latvian Academy of Agricultural and Forestry Sciences,
Director of the Ulbroka Reserch Center (Research Institute of Agricultural Machinery) of the Latvian University of Life Sciences and Technologies
Semjons Ivanovs

Simone Pascuzzi

The Authors report in this work results of theoretical and experimental researches. These researches allow to build innovative agricultural machines aimed at improving the mechanization level of Ukraine. These machines are already built by Ukraine factories and allow to mechanize almost all the operations pertinent to the cereal crop cycle except the harvest. In conclusion, I think that the work is worthy of the premium level.

Simone Pascuzzi
Professor of agricultural mechanics and mechanization
Department of Agricultural and Environmental Science
University of Bari Aldo Moro
Italy

Dainis Viesturs

Ученые Латвийского сельскохозяйственного университета хорошо знают многие публикации авторов по данной работе. В т.ч. нам довелось слышать ряд докладов по рассматриваемой теме на международных научных конференциях. Представленная работа безусловно имеет как важное практическое, так и большое научное значение. Авторы активно публикуются как в Украине, так и за рубежом на английском языке- что сильно расширяет среду читателей и повышает престиж Украины, как государства с высоким научным потенциалом. При этом новые теоретичеие выкладки и результаты экспериментов активно используются международной научной средой, о чем свидетельствуют многочисленные цитирования публикаций в престижных международных базах данных. Я и мои коллеги по Техническому факультету ЛатвСХУ считаем, что данная работа вносит большой научный и практический вклад в развитие сельского хозяйства и заслуживает присуждения высокой награды Украины в виде Государственной премии. С уважением- председатель Ученого Совета Улброкского научного центра докт. инж. наук, действительный член Латвийской академии сельскохозяйственных и лесных наук Дайнис Виестурс.

Гість Igors Zimins

Of course, this is an interesting and important work. This work deserves the award of the State Prize of Ukraine, because these machines are used not only in Ukraine, but also in the Baltic countries. The Latvian peasants also highly appreciated the effectiveness of these machines. Chairman of the Board of Balttechnika (a firm for the sale of agricultural machinery)I.Zimins

Івахненко В,Г. директор псп Володимирівське

Представлена робота на здобуття Державноі преміі Украіни в галузі науки і техніки за 2018 рік важлива і має високу практичну та наукову цінність для сільського господарства Украіни.Автори зробили вагомий внесок у розвиток сільськогосподарського машинобудування, а робота та іі автори заслуговують на присудження Державноі преміі Украіни в галузі науки та техніки за 2018 рік

Левкіна Р.В.

Враховуючи вклад відомих науковців у розбудову вітчизняного сільськогосподарського машинобудування, вважаємо, що вони заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки у 2018 році.

Д.е.н., зав. кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності ХНТУСГ Левкіна Р.В

Дуганець В.І.

Представлена наукова робота "Високоефективні комплекси технічних засобів для вирощування зернових та інших культур" має значну практичну цінність, яка підтверджена великим обсягом теоретичних і експериментальних досліджень.
Вважаю, що робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки
Завідувач кафедри професійної освіти,Подільського ДАТУ д.пед.н. Дуганець В.І.

ЖНАЕУ, м. Житомир

Важливим є те що, авторами отримано нові закономірності та розроблено теорія взаємодії робочих органів з технологічними матеріалами, які дозволяють створити конкурентоспроможні високоефективні комплекси технічних засобів для агарного виробництва.
Це дозволить значно підвищити рівень нашого сільськогосподарського машинобудування, що є надзвичайно корисним для економіки нашої України.

Кухарець С.М., д.т.н., завідвач кафедрою механіки та інженерії агроекосистем ЖНАЕУ
Ярош Я.Д., к.т.н., декан факультету інженерії та енергетики ЖНАЕУ

д.т.н., проф. Лисиченко М.Л.

Робота є надзвичайно актуальною для аграрного комплексу України. Слід відзначити комплексний склад колективу авторів, тобто, це і науковці-теоретики, і науковці-практики, і виробничники, що обумовило створення ефективного багатофункціонального комплексу машин та обладнання для обробки ґрунту, внесення добрив, сівби зернових та їх захисту. Заслуговує на увагу широке обговорення в науковому середовищі результатів досліджень, що підтверджено значною кількістю наукових публікацій та монографій. Крім того, розроблена техніка має покращені експлуатаційні та енергетичні показники, що спонукає аграріїв переорієнтовуватись на вітчизняне обладнання та технічні засоби, які використовуються в рослинництві.
Вважаю, що авторський колектив заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки у 2018 році.

Перший проректор Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, доктор технічних наук, професор Лисиченко Микола Леонідович.

Беспалов І. М.

Це вкрай важлива робота для України, яка за своїм потенціалом має і може стати провідною аграрною державою у світі. Для цього необхідно вирішити ряд проблем, серед яких розвиток вітчизняного сільгоспмашинобудування. Великі обсяги аграрного виробництва забезпечують необхідні умови для цього, а достатньою умовою буде подолання конкуренції імпортної техніки. Автори показали, що це можливо, базуючись на розробленому науковому забезпеченні, і заслуговують на Державну премію.
Беспалов І.М. канд. техн. наук, Інженерно- технологічний інститут "Біотехніка" НААН

к.т.н., доцент Ребенко В.І.

Розроблення і використання конкурентоспроможних високоефективних комплексів технічних засобів завжди є актуальним питанням для вітчизняних машинобудівних та сільськогосподарських підприємств. Науково-дослідна робота "Високоефективні комплекси технічних засобів для вирощування зернових та інших культур" дала змогу освоїти виробництво нових машин для вирощування зернових та інших культур за енерго-, ресурсоощадними технологіями на багатьох заводах вітчизняного сільськогосподарського машинобудування, що зробило вагомий внесок у розвиток сільськогосподарського машинобудування, впровадження комплексів технічних засобів і дало великий економічний ефект.
Тому вважаю, що робота "Високоефективні комплекси технічних засобів для вирощування зернових та інших культур" є значним внеском у розвиток аграрної науки та заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Доцент кафедри механізації тваринництва Національного університету біоресурсів і природокористування України, к.т.н. Ребенко Віктор Іванович

Новицький А.В., Ревенко Ю.І.

Представлена на розгяд робота дуже актуальна при виробництві сільськогосподарських культур. Запропоновано нові підходи щодо питання по обґрунтуванню раціонального внесення насіння при висіву з врахуванням агротехнічних вимог. Представлені теоретичні основи динаміки руху машино-тракторного агрегату дали змогу значно покращити техніко-експлуатаційні показники при вирощуванні сільськогосподарських культур.
Вважаєю, що дана робота має вагому наукову та практичну цінність і заслуговує присудження Державної премії в галузі науки і техніки.
к.т.н., доц. Новицький А.В., к.т.н., доц. Ревенко Ю.І. НУБіП України

Заболотько Олег Олександрович

Подана на розгляд робота має вагоме значення для сільського господарства України, оскільки присвячена розробці та виготовлення сучасних сільськогосподарських машин.
Вважаю, що автори цієї роботи заслуговують на присудження Державної премії України за 2018 рік.
Заступник декана механіко-технологічного факультету, доцент кафедри механізації тваринництва, к.т.н. НУБіП України Заболотько Олег Олександрович.

Бистрий ість

представлена на розгляд робота має важливе значення для сільського господарства України, оскільки присвячена розробці та виготовлення виготовлення сільськогосподарських машин світового рівня.
Атому вважаю, що автори цієї роботи заслуговують на присудження Державної премії України за 2018 рік.
Старший викладач кафедри надійності техніки НУБіП України Бистрий Олександр Миколайович.

Гуцол Тарас

Як робота так і колектив авторів мають великий науковий потенціал, що дає змогу обґрунтовано рекомендувати присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
З великою повагою до авторів Гуцол Тарас ( к.т.н., доцент, проректор ПДАТУ)

Сідашенко О.І.

Розроблення і впровадження високоефективних комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур за енергро-, ресурсоощадними технологіями є актуальним для агропромислового виробництва України. Робота “Високоефективні комплекси технічних засобів для вирощування зернових та інших культур” присвячена вирішенню даної тематики. Представлена робота на належному рівні. Вважаю, що авторський колектив заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік.
Сідашенко О.І. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач кафедри ТСРВ ХНТУСГ ім. П. Василенка, к.т.н., професор.

к.т.н., доцент Арендаренко В.М., к.т.н. Іванов О.М.

Представлена робота на здобуття Державної премії з науки та техніки є фундаментальним науковим доробком, що в повній мірі розкриває наукові та практичні аспекти використання комплексів технічних засобів при вирощування зернових культур та інших сільськогосподарських культур. Робота вирішує більшість нагальних та актуальних проблеми та задач в галузі механізації рослинництва. Результати виконаної наукової роботи знайшли своє відображення у чисельних наукових публікаціях в передових фахових виданнях України та світових друкованих джерелах, з отримання достатньо високих відгуків та оцінок відповідних фахівців та спеціалістів з галузі механізації рослинництва. Напрацьовані матеріали в повній мірі сприятимуть розвитку та поглибленню наукової думки як в України, так і світового наукового товариства.
Отримана велика кількість охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності засвідчують значну наукову значимість представленої роботи та високий рівень раціоналізаторства та винахідництва його авторів. Вважаємо, що робота «Високоефективні комплекси технічних засобів для вирощування зернових та інших культур» безперечно заслуговує на отримання Державної премії з науки та техніки України.

кандидат технічних наук, доцент Арендаренко В.М., кандидат технічних наук Іванов О.М.. Полтавська державна аграрна академія

Фірман Ю.П.

Представлена авторами робота має надзвичайно важливе наукове і практичне значення. Обгрунтовані в ній теоретичні передумови уможливили розробку і виробництво енергоощадних і ефективних комплексів машин, які є конкурентними не лише на ринку України, але й за кордоном.
Вважаю, що робота «Високоефективні комплекси технічних засобів для вирощування зернових та інших культур» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Фірман Юрій Петрович, к.т.н., доцент кафедритранспортних технологій та засобів АПК ПДАТУ

Олексій Козаченко

Представлена на конкурс робота направлена на розробку нових технічних засобів агропромислового комплексу країни та підвищення ефективності її застосування у технологіях виробництва сільськогосподарських культур шляхом створення та дослідження динаміки руху машинно-тракторних агрегатів, що на сьогодні є актуальним. Вважаємо, що робота має наукову та практичну цінність і заслуговує присудження Державної премії в галузі науки і техніки за 2018 рік.

Доктор технічних наук, професор Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

Сергій Бондар, к.т.н. доцент

Реалії сьогодення України недвозначно вказують на те, що сільському господарству належить ключова роль у відновленні економіки. Досягнення сталого росту виробництва, надійне забезпечення країни продуктами харчування і сільськогосподарською сировиною — це були і є найважливіші завдання, які повинні бути вирішені агропромисловим комплексом. У зв'язку з чим, впровадження у виробництво високоефективних технічних засобів спричиняє якісні зміни в діяльності сільськогосподарських підприємств. Цей процес базується на фундаментальній науковій теорії та комплексному використанню останніх досліджень науки та техніки. Тому, представлена на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки наукова робота «Високоефективні комплекси технічних засобів для вирощування зернових та інших культур» є вкрай назрілою та цілісною розробкою. Вона беззаперечно заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Кафедра технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М. П. Момотенка.

Ярошенко Павло Миколайович

Представлена до розгляду робота є актуальною і дуже потрібною в незалежній державі. Це яскравий приклад впровадження сучасної техніки і технологій в сільськогосподарському виробництві. Створені високоефективні комплекси для вирощування сільськогосподарських культур дають значний економічний ефект при правильному їх впровадженні. Автори зробили значний вклад в теорію і практику використання багатоопераційних машинних агрегатів і комплексів для вирощування зернових та інших культур. Вважаю, що автори такої фундаментальної праці заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Ярошенко П.М. к.т.н., доцент кафедри експлуатації техніки Сумського національного аграрного університету

К.т.н. доцент Аюбов Абдулмелік Мухтарович

Питання використання комплексів і систем машин в сільськогосподарській галузі Україні були і у найближчий період залишатимуться актуальними. Напрацюваня науковців в цьому напрямку безсумніву є цінними сьогодні. Отримані рекомендації вносять не тільки важливий вклад в розвиток машинобудівної галузі, а для всієї науки. Враховуючи наукову і практичну цінність викладених матеріалів, представлена робота «Високоефективні комплекси технічних засобів для вирощування зернових та інших культур» та її автори заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік.

Панцир Ю.І.

Наукова робота «Високоефективні комплекси технічних засобів для вирощування зернових та інших культур» це системна робота групи авторів. Розробка нових підходів до створення високоефективних технічних засобів для вирощування сільськогосподарських культур на сьогодні є особливо актуальною темою.
Вважаю, що робота є вагомим внеском у розвиток сільськогосподарського машинобудування, а автори заслуговують на присудження Державної премії України.

Панцир Юрій Іванович, к.т.н., доцент, декан ІТ факультету ПДАТУ

Власовець Віталій Михайлович, д.т.н., професор

Авторським колективом обґрунтовані наукові основи створення та впровадження в агропромислове виробництво високоефективних конкурентоспроможних комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур з використанням енерго- та ресурсоощадних технологій. Практична значимість роботи підтверджена значним обсягом теоретичних та експериментальних досліджень, успішним впровадженням на 6 заводах вітчизняного сільгоспмашинобудування та отриманим суттєвим економічним ефектом. Вважаю, що робота та авторський колектив заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік.
Директор навчально-наукового інституту механотроніки та систем менеджменту,
д.т.н., професор Власовець Віталій Михайлович

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.