Офіційний веб сайт

Управління стійкістю та розвитком сучасних економічних систем

м53

Представлено Донецьким національним університетом імені Василя Стуса.

Автор: д.е.н. Козловський С.В.

Автором визначено концепцію управління сучасними економічними системами та факторами їх розвитку, яка розкриває закономірності і принципи управління ними. Створено наукові основи управління розвитком сучасних економічних систем всіх рівнів.  Доведено, що теоретичні дослідження економічних систем повинні йти в напрямі розробки математичних моделей, які формалізують функціональну поведінку економічних систем і дають змогу розробляти універсальні організаційні моделі управління у структурі економічних систем.

Запропоновано тлумачення поняття «економічна стійкість системи», що дало змогу розглядати стійкість з позицій як позитивного, так і негативного впливів на економічну систему, а також можливої реакції системи або на підтримку цих впливів, або на їх нейтралізацію. Реалізовано модель управління стійкістю макроекономічної системи України на основі теорії нечіткої логіки та методу оптимізації – генетичного алгоритму. Виявлено динаміку зміни стійкості макроекономічної системи України за зміни факторів впливу та розроблено систему підтримки прийняття рішень для забезпечення стійкості макроекономічної системи України. 

Розроблено прикладні економіко-математичні моделі які підтверджують ефективність застосування методів нечіткої логіки в економіці.

Результати дослідження впроваджено у діяльності центральних та регіональних органів державної влади України. 

Кількість публікацій: 236, у т.ч. за тематикою роботи 7 монографій, 62 статті (2 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи згідно  з базами даних складає відповідно: Scopus – 7/2;  Google Scholar – 233/10.Отримано 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.

Коментарі

Пуцентейло П.Р., д.е.н., професор, ТНЕУ

Нині відбувається зміна парадигм сталого економічного розвитку і соціально-економічних систем, здійснюється пошук шляхів підвищення ефективності управління територіальним розвитком. Замість традиційних теорій розвитку обґрунтовуються і стають теоретичною базою сучасної соціально-економічної політики сталий розвиток і інноваційний розвиток регіонів. Зміст стратегічного управління сталим розвитком соціально-економічних систем полягає в певному відході від управлінського раціоналізму, від початкового переконання, що сталий соціально-економічний розвиток системи визначається, перш за все, раціональною організацією за рахунок виявлення внутрішніх резервів, підвищення ефективності використання всіх видів ресурсів, зокрема: природного, трудового, виробничого, науково-технічного, інфраструктурного потенціалу, обґрунтування пріоритетів соціального й економічного розвитку і проблем, на вирішення яких будуть спрямовані управлінські зусилля. Управління соціально-економічних систем може здійснюватися за допомогою різноманітних стратегій, програм, конкретних дій і одноразових управлінських рішень. Функція соціально-економічного розвитку стає в сучасних умовах все більш значущою. Особливого значення набуває вона в період кризи, коли до традиційних питань соціально-економічного розвитку приєднуються питання захисту навколишнього середовища, формування і розвитку ринкової інфраструктури і подолання кризових явищ. Це визначає актуальність та важливість питань, порушених авторами в роботі «Концептуальні засади сталого розвитку соціально-економічних систем». Характерною особливістю дослідження є те, що воно має не лише теоретичний характер, але і має значну практичну цінність.
Переконаний, що наукова робота «Концептуальні засади сталого розвитку соціально-економічних систем» заслуговує схвалення, а колектив авторів гідний присудження державної премії України в галузі науки і техніки.

Кожухова Т.В., д.е.н., проректор, ДонНУЕТ ім.М.Туган-Баранов

Питання дослідження процесів розвитку та стійкості економічних систем різного рівня набувають особливого значення при побудові концепції стратегічного економічного розвитку України. Особливо це питання актуально сьогодення. Розробка концепції забезпечення стійкого розвитку на рівні макроекономіки є першою ланкою забезпечення розвитку держави. Впровадження розробленого автором механізму забезпечення стійкості розвитку економічних систем знайшло своє відображення у багатьох наукових працях, про що свідчить високий h рівень цитувань автора. Це свідчить про актуальність та своєчасність даної проблематики.
Цілком підтримую цю роботу і номіную її на здобуття Премії Президента України для молодих вчених!

ГістMartin Gage, Florida International University B.S. Honsь

It is my opinion, that the work of S. Kozlovskyi is quite interesting and uniquely important. Most prominent is his proposal which features the model of regulation and stability of the Ukrainian macroeconomic system. As an advanced model it is based on the mathematical theory of fuzzy logic coupled with the optimization method. The approaches and demands of the major funding institutions, e.g., IMF, often do not correspond to the needs of the recipients, as shown by the experience of a large number of countries developing or rebuilding their economy. Ukraine is not an exception. The correction of the path of the Ukrainian economic reform require urgent attention. Most notably in the areas of detection and the proper analysis of various independent factors which can potentially influence the economy in the present & coming future. Macroeconomic models are ambitious in scope & typically use a wide range of parameters. Such analysis, particularly with modern approaches like the “genetic algorithm” implemented in the work of S. Kozlovskyi, demand a tremendous volume of computer calculations & thus require qualified personnel. I feel, that now is the proper time for practical implementation of the economic model that he proposed. The IT sector in Ukraine has seen rapid expansion in recent times, especially with start-ups dealing with crowd funding projects based on Initial Coin Offerings, and with development of computer neuron nets. It is in these specialized fields, where Ukraine is considered to be a world leader. From the macroeconomic side, slowing down the development of the world cryptocurrency market leads to the administrative and technical resources involved in the business to become redundant. Such resources are extremely valuable, as they may serve as the nodes of a computer neuron net which can be utilized to process the variable data & factors for the economic model of Prof S. Kozlovskyi. Government funding of such projects will undoubtedly be a harbinger of prosperity & growth in the sector, creating local opportunities & encouraging young, talented technology professionals to join, eliminating the necessity to search for gainful employment overseas. Also, the creation & expansion of this project may promote the evolution of a Ukrainian electronic currency, which is an important factor of a properly structured regional economy. My interest in the article lies in the success of the model in a practical sense. Successful realization of these fundamental principles will illustrate its potential & therefore its numerous applications in the Caribbean & Latin America.

Курмаєв П.Ю., д.е.н.

Прагнення України подолати економічне відставання в економічному розвитку із подальшим забезпеченням стійкості економіки зумовлює необ-хідність формування інноваційної моделі розвитку, становлення якої є можливим тільки за умови розробки відповідної системи управління. Однією з головних причин низького рівня розвитку економіки України, її стійкості є недосконалість науково-методологічної бази управління економічними процесами направленими на забезпечення цього розвитку. Тому проблема управління розвитком та стійкістю сучасних економічних систем, який присвячене наукове дослідження Козловського С.В., є необхідним та актуальним.
Позитивною рисою дослідження є те, що теоретичне положення і висновки втілені у конкретній рекомендації, впровадження яких сприятиме активі-зації і підвищенню рівня стійкості економіки України, а також допоможе приймати більш обґрунтовані рішення щодо заходів з підвищення її рівня у майбутньому.
Детальне вивчення реферату дозволяє дійти висновку, що результати наукового дослідження Козловського С.В. всебічно обґрунтовані, є достовірними, мають наукову новизну і практичну значущість, апробовані та провадженні у центральних органах виконавчої влади України, а також використовуються в навчальному процесі.
Вважаю, що наукова робота «Забезпечення стійкості та розвитку сучасних економічних систем» доктора економічних наук Козловського Сергія Володимировича заслуговує присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених 2018 року.

Anatoliy Kravets, PhD, University of Rochester, NY, USA.

The published research work of Dr. S. Kozlovskyi, ENSURING THE SUSTAINABILITY OF MODERN ECONOMIC SYSTEM — THE BASIS ECONOMIC DEVELOPMENT, is an important contribution to the international economic community and economic science in general. His models were successfully used by several governmental as well as regional institutions. To my opinion, his theoretical developments and innovative methodological approaches deserved no less attention. Thus, the idea that the human labor is indispensable part of integration processes in the today’s world economy provides unusual vantage point for observation of many economic processes undergoing worldwide. Also, the notion about the new perspective of rational choice theory for understanding the development of modern economical systems, deserves the highest attention. Based on thorough analysis, the author for the first time determined that the Ukrainian economic system belongs not to pure endogenous, but rather to mixed type of economic development model, though with some tendency to endogenous type. The new original definition of economic stability as well as application of such mathematical tools as fuzzy logic and genetic algorithm for successful modeling of stable macroeconomic system in Ukraine, belong to unquestionable merits of this outstanding publication.

Ульянченко О.В. член-коресп. НААН України

Становлення нових економічних відносин в Україні відбувається в складних політико-економічних умовах, що утворилися в результаті постійних економічних реформ, втрати інтеграційних зв’язків, поглиблення загальної соціально-економічної кризи. Для вирішення цих проблем необхідно розробляти і впроваджувати якісно нові елементи державного управління, активізувати механізми державного регулювання економіки для досягнення стійкості економічної системи України. В умовах ринкової економіки важливим завданням економічної політики держави є створення і забезпечення стійкості розвитку економічної системи. Ефективно виконувати цю функцію вона може лише за умов забезпечення цілеспрямованого її регулювання як на етапі формування, так і на етапі практичної реалізації через відповідні структури законодавчої і виконавчої влади. Таким чином, стійкість, виступаючи фактором впливу на стан і розвиток економіки, потребує детального дослідження.
Судячи з реферату автором отримані наступні, вагомі наукові результати: запропоновано авторські тлумачення поняття економічна стійкість системи та управління економічною стійкістю системи, що дало змогу розглядати сучасні економічні системи з позицій системності та керованості; розроблено авторський підхід до визначення сутності стратегічного управління регіональною економічною системою; сформульовано поняття конкурентного відбору як фактора розвитку сучасних економічних систем, що дало змогу визначити напрями підвищення стратегічного економічного потенціалу системи та способи досягнення її стійкості; зроблено висновок: управляючи стратегічним економічним потенціалом і стійкістю, можна управляти групою або всією сукупністю факторів розвитку сучасних економічних систем; розроблено модель управління стійкістю макроекономічної системи України на основі теорії нечіткої логіки та методу оптимізації – генетичного алгоритму; запропоновано систему управління розвитком сучасних економічних систем всіх рівнів шляхом створення центру стратегічного розвитку.
Теоретична цінність результатів наукової роботи Козловського С.В. полягає у науковому обгрунтуванні основних положень управління стійкістю та розвитком сучасних економічних систем. Робота містить теоретичні та прикладні авторські розробки, характеризуються науковою новизною, сприяє розвитку теорії та практики управління національною економікою. Результати дослідження Козловського С.В. можуть мати подальший розвиток як методологічна основа для управління сучасними економічними системами різних рівнів.
Загальний висновок: вважаю, що наукова робота «Забезпечення стійкості та розвитку сучасних економічних систем» доктора економічних наук Козловського Сергія Володимировича заслуговує присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених 2018 року.
Ректор Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва,
доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН О.В. Ульянченко

Могилова А.Ю., д.е.н., ДНУ їм. О. Гончара

Науковий аналіз реферату дозволив зробити наступні висновки. Козловським С.В. розроблено теоретико-методологічні основи управління сучасними еко-номічними системами, їх розвитком та стійкістю. Зокрема, досліджено методологічні принципи функціонування складних економічних систем на мікро-, мезо- та макрорівнях. Автор запропонував власні тлумачення понять „економічна стійкість системи” та „управління економічною стійкістю системи” та визначив типи моделей розвитку сучасних економічних систем. Сформульовано вимоги до регіональної системи стратегічного індикативного планування в Україні з використанням елементів державного регулювання та висунуто гіпотезу про можливості аналізу розвитку сучасних економічних систем через розрахунок їх стратегічного економічного потенціалу і стійкості. До вагомого наукового результату можна віднести запропоновані автором концептуальні підходи до розробки моделі управління факторами розвитку сучасних економічних систем.

Значним науковими здобутками Козловського С.В., є те, що він дослідив в контексті інституціоналізму концептуальні положення розвитку економічних систем, провів дослідження елементів забезпечення стійкості та розвитку сучасної економічної системи, яка складається з мікро-, мезо- та макрорівнів що є цінним науковим дослідженням, який можливо віднести до нового наукового напряму. Подані в науковій роботі напрями управління стійкістю та розвитком сучасних економічних систем можуть стати основою для формування нової наукової школи.

Дана робота застуговує присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Лук'яненко І.Г., НУ "Києво-Могил. Акад."

Актуальність теми дослідження випливає з необхідності впровадження нових, дієвих інструментів управління сучасними економічними системами, здатних забезпечити розвиток національної економіки, гарантуючи забезпечення необхідного рівня стійкості економічної системи.
До вагомих наукових результатів, отриманих Козловським С.В. в поданому дослідженні, у першу чергу, можна віднести запропоновану концепцію управління сучасними економічними системами та факторами їх розвитку. Козловським С.В. сформульовано теоретичні положення і запропоновано інструментарій формального подання економічних структур і їх складових. Розроблено модель управління стійкістю та розвитком макроекономічної системи України.
Наукові положення, висновки та пропозиції, наведені у роботі, розроблені автором особисто, є достовірними та достатньо обґрунтованими, що підтверджується обраною автором методологією дослідження. Наукове значення результатів дослідження полягає у розвитку теоретичних положень і виробленні концептуальних підходів та рекомендацій щодо управління сучасними економічними системами, механізмів забезпечення їх стійкості.
Практична цінність отриманих результатів полягає у тому, що розроблені в роботі теоретико-методологічні положення і методичні підходи до управління національною економікою, можуть бути використані при формуванні державної економічної та соціальної політики.
Робота заслуговує на присудження премії Президента України.
Завідувач кафедри фінансів Національного університету „Києво-Могилянська Академія”, доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України І.Г. Лук’яненко

Благун І.С., д.е.н., проф. ПНУ ім. В. Стефаника

Актуальність теми поданого на розгляд наукового дослідження визначається багатьма факторами. Забезпечення стійкості розвитку економічних систем набуває домінантного значення як у наукових дослідженнях, так і в практичних розробках. Тому питання обґрунтування системних програм управління економікою залишаються актуальними, мають вирішальне значення для поточної діяльності і на перспективу як для економіки в цілому, так і її галузей, окремих підприємств тощо.
Безумовно, автор даної праці заслуговує на присудження державної Премії для молодих вчених 2018 року.

Мазур Г.Ф., депутат Він. обл. Ради, д.е.н.,Заслуж.економ.Ук

Дана робота виділяється оригінальністю постановки проблеми й обгрунтованістю засобів її вирішення. Висновки і рекомендації є достатньо логічними і містять вагому наукову новизну.Варто зазначити, що результати даної наукової роботи впроваджено у діяльність Вінницької обласної адміністрації, у департаменті економічного розвитку. Практичні висновки використовуються для розробки стратегії розвитку регіону.
Здобутком автора є те, що за результатами даного дослідження опубліковано 72 наукові праці з яких 7 монографій, 2 статті у виданнях ЄС, 5 публікацій індек-суються у базі Scopus.
Вважаю, що наукова робота м53, яка розміщена на сайті Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки «Забезпечення стійкості та розвитку сучасних економічних систем» доктора економічних наук, професора Донецького національного університету імені Василя Стуса Козловського Сергія Володимировича заслуговує присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених 2018 року.

Professor Veselin Draskovic (Montenegro)

Считаю, что данная работа вносить очень серьезный вклад в экономическую науку и может быть интересна не только ученым из Украины но и ученым из других государств. Автор работы сформировал базисные научные утверждения, которые могут быть использованы не только в данный момент, но и в будущем и смогут принести реальный практический результат по обеспечению экономического развития государств, обеспечения их экономической устойчивости.
Профессор, Веселин Драшкович, Университет Черногории

Якубовський С.О., д.е.н., проф. ОНУ ім. І .І. Мечникова

Ознайомлення з рефератом та презентацією поданої наукової праці дає змогу стверджувати, що автор
заслуговує на присудження Премії Президента для молодих вчених 2018 року. Запропоновані авторські підходи до визначення категорії "економічна стійкість системи", "управління економічною стійкістю системи" мають оригінальний науково-обгрунтований підхід. Системність та послідовність поданого дослідження свідчить про високу якість та може свідчити про дуже високий рівень досвідченості автора даної роботи! Окремо варто зазначити те, що робота має як і високу наукову направленість так і
вагому практичну значимість. Отримані практичні висновки можуть забезпечити стійкість розвитку економіки України загалом.

Ніколенко Л.М., д.ю.н., проф.

Трансформаційні процеси у суспільстві, реформування економіки, гармонізація національного законодавства відповідно до міжнародних та європейських стандартів об’єктивно обумовлюють необхідність наукових досліджень щодо забезпечення стійкості та розвитку сучасних економічних систем. Автор досліджує перспективно необхідний та актуальний напрям. Вагомим науковим здобутком отриманим у поданій праці є впровадження результатів дослідження у діяльність центральних та регіональних органів державної влади України, що підкреслює не тільки високий теоретичний рівень дослідження, а також прикладний, практичний аспект застосування. Вважаю, що Козловський С.В. заслуговує на присудження йому премії Президента України для молодих вчених.

Жаворонкова Галина Василівна, д.е.н., проф., НАУГість

Дана праця є унікальною за своїм науковим змістом. Автором одним із перших проведено комплексне дослідження і сформована категорія "сучасна економічна система". Досліджено її складові, характеристики та особливості функувонування. Доведено та роз"яснено суттєву відмінність між "сталим" та "стійким" розвитком системи.
У попданій праці запропоновано оригінальний підхід до розробки економічних моделей управління розвитком та стійкістю економічних систем різного рівня. Проведено грунтовний теоретико-методологічний аналіз вхідних даних моделей, що дозволило отримати нові вагомі наукові результати. Суттєвою перевагою авторської моделі Козловського С.В. є можливість врахування при прогнозуванні рівня стійкості макроекономічної ситуації в Україні на основі як якісних чинників, так і знань експертів.
Важаю, що автор даної роботи заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених у 2018 р.

Байдала Вікторія, доктор економічних наук, НУБіП України

Байдала В. В., д.е.н., НУБіП України

У сучасному світі особливого значення набувають питання забезпечення стійкого економічного розвитку та проблеми управління економічними системами всіх рівнів. Парадигма управління знайшла відображення у працях фундаторів економічних теорій, проте залишається чимало проблем теоретико-методологічного змісту, які потрібно вирішувати через розбудову сутності і категорійного апарату даної проблематики. Особливого значення набувають ці питання в розрізі економічного розвитку України. Ці завдання і стали метою поданої наукової праці.

Науковий аналіз реферату дозволив зробити наступні висновки. Автором розроблено теоретико-методологічні основи управління сучасними економічними системами, їх розвитком та стійкістю. Зокрема, досліджено методологічні принципи функціонування складних економічних систем на мікро-, мезо- та макрорівнях. Автор запропонував власні тлумачення понять „економічна стійкість системи” та „управління економічною стійкістю системи” та визначив типи моделей розвитку сучасних економічних систем. Автором сформульовано вимоги до регіональної системи стратегічного індикативного планування в Україні з використанням елементів державного регулювання та висунуто гіпотезу про можливості аналізу розвитку сучасних економічних систем через розрахунок їх стратегічного економічного потенціалу і стійкості. До вагомого наукового результату можна віднести запропоновані автором концептуальні підходи до розробки моделі управління факторами розвитку сучасних економічних систем.

Вагомим науковим здобутком отриманим у поданій праці є дослідження в контексті інституціоналізму концептуальних положень розвитку економічних систем, дослідження елементів забезпечення стійкості та розвитку сучасної економічної системи, яка складається з мікро-, мезо- та макрорівнів що є цінним науковим дослідженням, яке можливо віднести до нового наукового напряму. Подані у даній праці напрями управління стійкістю та розвитком сучасних економічних систем можуть стати основою для формування нової наукової школи.

З реферату можна зробити висновок, що дослідження Козловського С.В. являє собою завершений конкретний результат у вигляді методології управління сучасними економічними системами. Відповідно до висновків даного дослідження можна зробити висновок про її практичну значущість. Викладені в даній роботі положення можуть бути використані як методологія побудови концепції управління сучасними економічними системами різних рівнів, їх стійкістю та розвитком.

Враховуючи актуальність, оригінальність викладення матеріалу, наукову новизну, отримані важливі практичні результати та висновки, вважаю, що д.е.н., проф. Козловський С.В. заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Д.е.н., професор (ЖНАЕУ) В.І.Ткачук

В умовах трансормаційних змін вітчизняної економіки, зростання ризиків та недостатнього фінансування, виникає потреба в поглибленні дослідження економічних процесів. Одним із напрямків запобіганню розвитку негативних процесів є управління стійкістю та розвиток економічних систем на макро і мікро рівні. Зважаючи на це, автор обрав перспективний напрямок свого дослідження та отримав позитивний результат.Комплексно обгрунтував важливість таких показників, як: економічна ніша та її ємність, структура економічних ресурсів, - та розробив типологію моделей розвитку економічних систем. Імпонує і те, що автор у своїй роботі приділив достаттньо уваги дослідженню регіональних економічних систем, що є сьогодні досить актуально. В дослідженні обгрунтовано необхідність поєднання індикативного планування, як механізму координації дежавних органів та ринкового саморегулювання.
Крім того, Козловський С.В. має достатній загальний науковий доробок, багато публікується за кордоном в авторитетних наукових виданнях. Зважаючи на це, вважаю, що Козловський С.В. заслуговує на присудження йому премії Президента України для молодих вчених.

Ладонько Л.С., д.е.н., Таврійський національний університет

Важливим науковим здобутком, отриманим у поданій праці, є дослідження в контексті інституціоналізму концептуальних положень розвитку економічних систем, дослідження елементів забезпечення стійкості та розвитку сучасної економічної системи на мікро-, мезо- та макрорівнях, що є цінним науковим дослідженням, яке можливо віднести до нового наукового напряму. Подані у даній праці напрями управління стійкістю та розвитком сучасних економічних систем можуть стати основою для формування нової наукової школи.
Викладені в даній роботі положення можуть бути використані як методологія побудови концепції управління сучасними економічними системами різних рівнів, їх стійкістю та розвитком. Враховуючи актуальність, оригінальність викладення матеріалу, наукову новизну, отримані важливі практичні результати та висновки, вважаю, що д.е.н., проф. Козловський С.В. заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Безус Р.М., д.е.н., ДДАЕУ

Економічні системи під впливом різних чинників та процесів постійно трансформуються. Швидкість зміни сучасних економічних систем багато в чому залежить від швидкості поширення інформації та її достовірності. В працях Козловського Сергія Володимировича, розкриваються питання типологію моделей розвитку сучасних економічних систем, управління економічною стійкістю системи, розробки моделі управління стійкістю макроекономічної системи України на основі теорії нечіткої логіки та методу оптимізації, засад побудови економічних систем.
Окремо варто наголосити на значній кількості опублікованих матеріалів по тематиці «Забезпечення стійкості та розвитку сучасних економічних систем», що представлена на здобуття премії (з 72 робіт є 7 монографій, 2 статті у виданнях ЄС, 5 статтей у журналах які входять до наукометричної бази Scopus).
Все це, безперечно, заслуговує на визнання наукового доробку Козловського С.В. та відповідає рівню премії Президента України.

Безус Р.М.,
д.е.н., завідувач кафедри маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Захарченко Володимир, д.е.н., проф.

Сучасний етап розвитку світової і національної економіки характеризується підвищеною турбулентністю і частим сповзанням, особливо української економіки, у кризові стани. Питання економічної турбулентності та зв’язку з нею останньої світової кризи глибоко досліджені у праці Ф. Котлера та Дж. А. Касліоне «Хаотика: управління та маркетинг в епоху турбулентності». Натомість природа турбулентності української економіки та шляхи її «приборкання» (підвищення стійкості в аспекті системної та інституціональної парадигм) залишається малодослідженою. Праці д.е.н., проф. Козловського С.В. й, зокрема, його фундаментальна монографія «Забезпечення стійкості та розвитку сучасних економічних систем» (2017) значною мірою закривають цю прогалину. У них закладено теоретико-методологічні основи управління стійкістю та розвитком сучасних економічних систем (мікро-, мезо- та макрорівнів) в умовах підвищеної динаміки ринкового середовища. Деякі теоретичні розробки С.В. Козловського мають хороші шанси знайти широке застосування, зокрема у практиці стратегічного управління регіональними економічними системами (для індикативного планування їхнього розвитку тощо). Враховуючи актуальність і оригінальність наукових розробок С.В. Козловського, їх практичну значимість, підтримую його номінацію на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Длугопольський О.В., д.е.н., проф. ТНЕУ

За умов екзогенних та ендогенних шоків, з якими зіштовхуються сучасні економічні системи, постає необхідність розробки відповідного інструментарію оперативного реагування та забезпечення стійкості їх розвитку. В цьому аспекті тема Козловського С.В. є актуальною для розвитку як національних, так і світової економіки. Кількість та якість опублікованих за темою матеріалів дозволяє стверджувати про високий дослідницький потенціал автора, його внесок у теорію сталого розвитку, а використання математичного апарату - про обґрунтованість представлених висновків і пропозицій.
Підтримую кандидатуру Козловського С.В. на отримання премії Президента України 2018 р.

Свиноус І.В., д.е.н., проф. Біл. нац. агр. унів.

Ринкові перетворення, які відбуваються в Україні, вимагають від керівників різних галузей і форм власності глибокої теоретичної підготовки та вміння ефективного управління економічними процесами. Актуальність даної теми дослідження не визиває сумніву, тому що, проблеми розбудови системи управління для забезпечення стійкого розвитку економічних систем різного рівня пов'язана з недостатністю теоретичних і практичних розробок адекватних сучасним умовам.
Судячи з реферату можна зробити висновок, що подана робота є завершеною науковою роботою. Наукові положення, висновки та пропозиції, що викладені в даній роботі в достатній мірі обґрунтовані і повністю витікають із проведених досліджень.
Вважаю, що Козловський С.В. заслуговує на присудження йому премії Президента України для молодих вчених.

Зінченко О.А., д.е.н., проф.

Тема забезпечення стійкості сучасних економічних систем є найбільш дискусійною в широких кругах економістів - науковців і практиків. ЇЇ генеза, теоретичне обумовлення та сучасний стан потребують свого детального вивчення.
Автор вдало поєднав вивчення стійкості та розвитку економічних систем і висвітлив цікаві питання, пов"язані з цими дефініціями.
Підтримую автора.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.