Офіційний веб сайт

Термопружність шаруватих термочутливих тіл за складного теплообміну з довкіллям

м69

Представлено Національним університетом "Львівська політехніка".

Автор: Ракоча І.І., к.т.н.,  Горун О.П., к.ф.-м.н.

Авторами узагальнено математичні моделі теплопровідності та термопружності багатошарових за осьовою та радіальною координатами циліндричних тіл за різних класичних умов теплообміну з довкіллям, які на відміну від відомих результатів враховують залежності усіх теплових та механічних характеристик матеріалів від температури та тепловиділення в шарах і на межах їх контакту.

Розвинуто та апробовано метод розв’язування задач термопружності багатошарових циліндричних тіл за використання перетворення Кірхгофа та прямого інтегрування, який поширено та практично використано для тіл з термочутливих матеріалів за різних умов теплообміну з довкіллям.

Отримано нові інтегральні подання розв’язків відповідних задач; знайдено розв’язки квазістатичних задач термопружності для трискладових тіл з та без урахування термочутливості за різної теплової дії. Отримані результати можуть бути використані для аналізу та прогнозування термопружного стану багатошарових термочутливих елементів конструкцій, які використовуються у багатьох галузях промисловості.

Знайдені аналітичні розв’язки нелінійних задач теплопровідності можуть бути використані як тестові приклади при розробленні суто числових методів розв’язування таких задач.

Кількість публікацій: 42, в т.ч. за тематикою роботи 13 статей (3 – у зарубіжних виданнях), 18 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 6 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 1. Отримано 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.

Надіслати коментар

Коментарі

проф. Жук Я.О.

Робота, яка висувається на премію, присвячена вирішенню актуальних задач, що виникають при експлуатації багатошарових елементів конструкцій, які працюють в умовах низьких чи високих температур, спричинених внутрішніми тепловиділеннями та складним теплообміном з довкіллям з урахуванням силового навантаження.
Частина циклу, автором якої є Ракоча І.І., стосується формулювання математичних моделей для визначення стаціонарного температурного поля та компонент спричиненого ним напружено-деформованого стану в шаруватих по осьовій та радіальній координатах термочутливих тілах з залежними від температури тепловими та механічними характеристиками за різної теплової дії, зокрема, складного теплообміну.
Частина циклу, автором якої є Горун О.П., присвячена розробці методики розв’язання нестаціонарних задач теплопровідності та відповідних квазістатичних задач термопружності для трискладових термочутливих тіл, зокрема з окремими тонкими шарами, без та з урахуванням теплового випромінювання з використанням функції Гріна лінійної нестаціонарної задачі теплопровідності для трискладового простору у вигляді функціональних рядів.
Значна увага приділена верифікації отриманих результатів. Отримано низку часткових випадків знайдених розв’язків. Проведено велику кількість числових досліджень.
Зважаючи на наведні в роботі результати та кількість публікацій в фахових рейтингових виданнях, вважаю, що автори цього циклу заслуговують на присудження Премії Президента України для молодих вчених у 2017 році.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.