Офіційний веб сайт

Теоретичне обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів

р33

Представлено Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Автори: д.т.н. Астрелін І.М., д.х.н. Мєшкова-Клименко Н.А., д.т.н. Гомеля М.Д., д.т.н. Мітченко Т.Є., д.т.н. Радовенчик В.М., д.т.н. Епоян С.М., д.х.н. Кузьмінський Є.В., д.т.н. Кишневський В.П.

Авторами теоретично досліджено і практично реалізовано раціональні умови ефективного застосування реагентних, електрохімічних, сорбційних, фотокаталітичних, знезаражуючих, біосорбційних, флотоекстракційних, електромагнітних, коагуляційних та баромембранних процесів в технологіях очищення природних і стічних вод від нафтопродуктів, поверхнево-активних речовин, мінеральних солей, барвників, завислих речовин різного походження, нітратів, фосфатів, радіонуклідів, йонів важких металів.

Створено, апробовано і впроваджено ресурсо- та природозберігаючі технології кондиціонування природних вод за рахунок зниження забору свіжої води і споживання хлору для знезараження. Науково обґрунтовані, створені та використані у водоочищенні нові нанокомпозитні сорбенти на основі багатошарових вуглецевих трубок, модернізованого активного вугілля, нанорозмірних оксидів цирконію, титану, купруму, стануму, феруму. Запропоновані нові підходи до інтенсифікації і підвищення ефективності біохімічного очищення стічних вод з великим вмістом біорезистентних органічних речовин, теоретично обґрунтовано і експериментально підтверджено ефективність виробництва відновлювальної електроенергії з одночасним біохімічним очищенням стічних вод шляхом застосування мікробних біопаливних елементів.

Більшість положень, розроблених авторами з теорії водоочищення, є новітніми, а відповідні процеси і технологічні рішення відповідають світовому рівню. Розроблені технології впроваджено на 60 підприємствах із загальним економічним ефектом  понад 39 млн. грн.

 Кількість публікацій: 25 монографій, 23 підручники, 34 навчальних посібники, 274 статті. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 185 (згідно з базою даних Scopus), h-індекс = 6. Отримано 52 патенти України на винахід. За даною тематикою захищено 10 докторських та 76 кандидатських дисертацій.

Надіслати коментар

Коментарі

Мокроусова Олена Романівна, д.т.н., професор, м. Київ

Робота становить значний теоретичний та практичний інтерес, має актуальне екологічне спрямування, а розроблені технології водопідготовки та водоочищення характеризуються економічною та ресурсозбережною ефективністю. Відомими науковцями України – авторами роботи, запропоновано використання принципів електрохімічних, сорбційних, фотокаталітичних, біосорбційних, коагуляційних та інших процесів, які дозволили авторам удосконалити існуючі та розробити нові екологоорієнтовані технології очищення природних і стічних вод промислового та побутового характеру. Заслуговують високої позитивної оцінки створені біохімічні технології очищення стічних вод з одночасним отриманням енергоносіїв, нові принципи кондиціонування води та забезпечення безнакіпного режиму її використання в теплових мережах. Авторами доведена доцільність та ефективність синтезу нанокомпозитних сорбентів, а також створених матеріалів та реагентів на основі доступної природної сировини українського походження та різноманітних відходів. Слід відмітити широкий спектр впровадження розроблених технологій і синтезованих сорбентів для водоочищення та різноцільової водопідготовки не тільки на підприємствах Україні, але й за її межами, що обумовлює високу практичну значимість результатів роботи. Розроблені технології характеризуються високим рівнем екологічної безпеки та продуктивністю, дозволяють досягти значного економічного ефекту.
В цілому, вважаю, що робота колективу авторів «Теоретичне обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів» безперечно заслуговує на високу оцінку, визнання та присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Мокроусова Олена Романівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри біотехнології, шкіри та хутра Київського національного університету технологій та дизайну, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Гроховська Ю.Р., д.с.-г.н., НУВГП

В роботі «Теоретичне обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів» колективом авторів досліджено використання реагентних, електрохімічних, сорбційних, фотокаталітичних, знезаражуючих, біосорбційних, флотоекстракційних, електромагнітних, коагуляційних та баромембранних процесів в технологіях очищення природних і стічних вод. Розробка і впровадження новітніх методів очищення природних і стічних вод від комплексу речовин антропогенного походження – надзвичайно актуальна проблема для України, де однією з основних причин забруднення водних ресурсів є скид неочищених стічних вод безпосередньо у водні об’єкти та через систему міської каналізації.
Наукова новизна роботи включає фундаментальні положення в галузі дисперсності та розчинності сполук різної фізико-хімічної природи та процесів сорбції органічних речовин на вуглецевих сорбентах; теоретичне обґрунтування інтенсифікації процесів біохімічного очищення, виробництва відновлюваної електроенергії з одночасним очищенням стічних вод тощо. Встановлені численні закономірності є потужною базою для підвищення ефективності процесів водоочищення і впровадження новітніх природоохоронних технологій. Результати досліджень і розробок впроваджені на 60-ти підприємствах України і мають значний економічний ефект – понад 39,5 млн. грн.
Враховуючи актуальність, наукову новизну і виключне практичне значення для збереження якості водних ресурсів, вважаю, що робота авторів Астреліна І.М., Мєшкова-Клименко Н.А., Гомелі М.Д., Мітченко Т.Є., Радовенчика В.М., Епояна С.М., Кузьмінського Є.В., Кишневського В.П заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Гроховська Ю.Р., д.с.-г.н., професор кафедри водних біоресурсів Національного університету водного господарства та природокористування

Галанов В.Л. тех. дир. ПП "Екотехсервіс",Зас.прац.пром.Укр.

В роботі «Теоретичне обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів» теоретично обґрунтовано критерії оптимального вибору умов знезараження питної води, очищення стоків, використання флотаційних агентів, безпечних флокулянтів, флотаційних агентів, коагулянтів, які активно застосовуються при відновленні забрудненої води як на промислових, так і комунальних стоках. Авторами теоретично обґрунтовано й експериментально підтверджено принципово нові можливості виробництва електроенергії та водню з одночасним очищенням стічних вод шляхом застосування мікробних біопаливних елементів. Робота «Теоретичне обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів» авторів Астреліна І.М., Мєшкова-Клименко Н.А., Гомелі М.Д., Мітченко Т.Є., Радовенчика В.М., Епояна С.М., Кузьмінського Є.В., Кишневського В.П., яка подана з дотриманням вимог щодо рівня наукового дослідження, практичного впровадження та оформлення як змістової так і презентаційної частини, безперечно, заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Галанов В.Л., технічний директор ПП «Екотехсервіс»,заслужений працівник промисловості України.

Людмила Даценко, д. геол. н., проф., ТДАТУ.

Економіка водоохоронних заходів залежить від досконалості технологій водопідготовки та водоочищення. Створення і застосування нових обгрунтованих мало затратних та екологічно придатних методів вилучення та знешкодження шкідливих й токсичних домішок з природних і стічних вод є актуальним напрямком прикладних та фундаментальних досліджень. Авторами теоретично досліджено і практично реалізовано раціональні умови ефективного застосування реагентних, електрохімічних, сорбційних, фотокаталітичних, знезаражуючих, біосорбційних, флотоекстракційних, електромагнітних, коагуляційних та баромембранних процесів в технологіях очищення природних і стічних вод від нафтопродуктів, поверхнево-активних речовин, мінеральних солей, барвників, завислих речовин різного походження, нітратів, фосфатів, радіонуклідів, йонів важких металів.
Створено, апробовано і впроваджено ресурсо- та природозберігаючі технології кондиціонування природних вод за рахунок зниження забору свіжої води і споживання хлору для знезараження. Науково обґрунтовані, створені та використані у водоочищенні нові нанокомпозитні сорбенти на основі багатошарових вуглецевих трубок, модернізованого активного вугілля, нанорозмірних оксидів цирконію, титану, купруму, стануму, феруму. Запропоновані нові підходи до інтенсифікації і підвищення ефективності біохімічного очищення стічних вод з великим вмістом біорезистентних органічних речовин, теоретично обґрунтовано і експериментально підтверджено ефективність виробництва відновлювальної електроенергії з одночасним біохімічним очищенням стічних вод шляхом застосування мікробних біопаливних елементів.

Даценко Людмила, доктор геологічних наук, професор, член-кор. УНГА, зав. кафедри екології та охорони навколишнього середовища, Тавріййський державний агротехнологічний університет.

Гаращенко В.І., к.т.н., доц., зав каф. НУВГП

Авторами теоретично та експериментально створено, розроблено та впроваджено нові технології очищення природних і стічних вод, про що свідчать 1055 наукових публікацій та одержаний вагомий економічний ефект від впровадження розробок на 60 підприємствах, в тому числі на зарубіжних.
Отримані 154 патенти України на винахід засвідчують науково-технічну новизну розробок, а саме: нових коагулянтів-сорбентів, нових гранульованих композиційних флотокоагулянтів, нових методів контролю, нових комплексних технологій як очищення природних і стічних вод, так і утилізації відходів, що є надзвичайно актуальним для охорони навколишнього середовища.
Багатовекторність впровадження розробок в промисловості, а особливо в атомній енергетиці, де вже існують сучасні технології, підтверджує їх високі науково-технічні, економічні та екологічні переваги.
Вважаю, що цикл робіт авторів Астреліна І.М., Мєшкової-Клименко Н.А., Гомелі М.Д., Мітченко Т.Є., Радовенчика В.М., Епояна С.М., Кузьмінського Є.В., Кишневського В.П. "Теоретичне обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів" заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Гаращенко В.І., к.т.н., доц., Заслужений винахідник України, завідувач кафедри хімії та фізики Національного університету водного господарства та природокористування.

Пономарьов К.С., к.т.н., доц., доц. каф., ХНУБА

Представлені на здобуття Державної премії результати наукових досліджень роботи «Теоретичне обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів», що представляє собою масштабне дослідження, мають новизну та суттєве практичне значення. Створення й застосування нових мало затратних і екологічних методів вилучення та знешкодження шкідливих домішок з природних і стічних вод є, безумовно, актуальним напрямком дослідження. Дана робота представляє собою багаторічну працю колективу авторів, відображену у великій кількості публікацій. Має вагомі наукові та практичні результати, що призводять не лише до зниження експлуатаційних витрат, зниження витрати реагентів, зниження витрати електроенергії при експлуатації, але й до підвищення екологічної безпеки такого важливого компонента життєзабезпечення людини, як вода. На мою думку колектив авторів заслуговує на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.
Доцент кафедри безпеки життєдіяльності та інженерної екології Харківського національного університету будівництва та архітектури, к.т.н., доцент

Бондаренко В.М. .к.т.н., заст. Ген. дир. Рівненської АЕС.

Представлені на здобуття Державної премії результати наукових досліджень, що викладені в роботі «Теоретичне обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів» авторів Астреліна І.М., Мешкова-Клименко Н.А., Гомелі М.Д., Мітченко Т.Є., Радовенчика В.М., Епояна С.М., Кузьмінського Є.В., Кишневського В.П., мають новизну та практичну значимість.
Промислове впровадження водно-хімічного режиму (ВХР) оборотної системи охолодження (ОСО) Рівненської АЕС, з використанням рекомендованого інгібітору ACUMER-1000, та його хімічного контролю, що розроблений авторами на підставі результатів теоретичних розрахунків та експериментальних досліджень на масштабованій моделі ОСО, дозволили скоротити в 10 разів споживання сірчаної кислоти в системі і відповідні скиди сульфатів на довкілля. Річний економічний ефект від впровадження розробленого ВХР ОСО складає 780 тис. грн. на один блок. При каскадному підключенні ОСО двох і більшої кількості енергоблоків річний економічний ефект складає близько 1,2 млн. грн. на один блок.
Робота та колектив авторів заслуговують здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

Матяш О.В., к.т.н., доц. ПолтНТУ

Наукова робота «Теоретичне обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів» присвячена актуальній темі сьогодення (очищення природних і стічних вод) та вирішує ряд практичних задач.
Представлені теоретичні розробки колективу авторів підкріплені експериментально-виробничими дослідженнями та впроваджено у виробничий процес значної кількості підприємств України. Це дозволило значно оптимізувати процес очищення води, запобігти забрудненню навколишнього середовища та сприяє раціональному використанню водних ресурсів України, а загальний економічний ефект від впровадження розроблених нових технологій склав 39,527 млн. грн.
Наукові результати наукового процесу очищення природних та стічних вод відображено у наукових працях (25 монографій, 23 підручники, 34 навчальні посібники, 1055 наукових публікацій), отримано ряд охоронних документів (154 патенти) та за даною тематикою захищено 10 докторських та 76 кандидатських дисертацій.
Приведені аспекти вказують на актуальність даної роботи, а автори заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Машихіна П.Б., к.т.н., доц., ДНУЗТ, м. Дніпро

Автори представили результати багаторічної роботи в галузі водопостачання та водовідведення. Слід відзначити нові ресурсозберігаючі водоохоронні технології, що спрямовані на захист водного середовища країни. Автори приділили велику увагу зневодненню осадів біологічного очищення стічних вод – проблемі, що особливо актуальна в теперішній час. Також значна увага приділяється системам локального очищення промислових стічних вод. Як відомо, відсутність таких надійних та ефективних систем є великим фактором забруднення водного середовища.
К.т.н., доц. Машихіна П.Б., доц. каф. «Гідравліка та водопостачання», ДНУЗТ, м. Дніпро

Новохатній Валерій Гаврилович, д.т.н., проф., зав.каф. ПЕтаП

Наукові праці, які представлені на здобуття Державної премії України 2017р. в галузі науки і техніки “Теоретичне обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів”, вражають глибиною розроблень. Створені нові ефективні технології щодо поліпшення якості природних та очищення стічних вод, а також утилізації небезпечних відходів на основі фундаментальних досліджень фізико-хімічних та біологічних процесів у водному середовищі. У кожному з представлених напрямків досліджень чітко окреслено і розв’язано ряд проблемних завдань, які є насущними проблемами сьогодення у водному господарстві нашої держави. Особливої уваги надано аналізу саме фізико-хімічного та біологічного перебігу процесів у водному середовищі, які визначають подальшу технічну реалізацію процесів очищення природних і стічних вод. Представлені наукові праці є базою для розроблення нових за змістом водопровідних і каналізаційних очищувальних споруд, які призначені для охорони навколишнього середовища. Наукові розроблення доведені до запровадження на ряді підприємств: Південному машинобудівниму заводі, на ТЕЦ у Києві та Кривому Розі, НВО “Екософт”, хімічних підприємствах у Рівному та Сумах, КП “Харківкомуночиствод”, ряді ТОВ м. Києва та ін. Дана комплексна праця свідчить про значну роботу, яка проводиться провідними науково-дослідними організаціями та ВНЗ у напрямку збереження довкілля в Україні, а її автори: Астрелін І.М., Гомеля М.Д., Радовенчик В.М., Кузьмінський Є.В., Мєшкова-Клименко Н.А., Мітченко Т.Є., Епоян С.М., Кишневський В.П. заслуговують на присудження Державної премії України 2017р.

Завідувач кафедри прикладної екології
та природокористування Полтавського національного
технічного університету ім. Ю. Кондратюка
д.т.н., професор В.Г. Новохатній

Матлай І.І., к.т.н., НУ"ЛП"

В сучасних умовах, коли постійно зростає антропогенне навантаження на навколишнє середовище, актуальність роботи «Теоретичне обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів» не піддається сумніву.
Виконані авторами у ході роботи наукові дослідження покликані сприяти вирішенню питань пов’язаних з покращенням якості природних та стічних вод, а також утилізації шкідливих відходів.
Враховуючи широке впровадження результатів даної роботи як в науковій, так і в практичній площині, вважаю, що дана робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Кузьменко В.М.,к.т.н.,проф.ХНУБА

В даній роботі "Теоретичне обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів" авторів Астреліна І.М., Мєшкова-Клименко Н.А., Гомелі М.Д., Мітченко Т.Є., Радовенчика В.М., Епояна С.М., Кузьмінського Є.В., Кишневського В.П. вирішуються важливі проблеми навколишнього середовища. Результати роботи базуються на серйозних теоретичних та виробничих дослідженнях. Розроблені нові технічні рішення та технології очистки природних та стічних вод і обробки осадів. Запропоновані рішення впроваджені на очисних спорудах багатьох промислових підприємств та міст України.
Підтримую представлену роботу та вважаю, що автори заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Кочетов Геннадій, докт..техн. наук, проф. КНУБА

За науковим доробком авторів роботи «Теоретичне обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів» уважно слідкую на протязі останніх десятиліть. За цей час автори не тільки розробили, науково обґрунтували і впровадили свої передові комплексні технології переробки стічних вод, але і невпинно продовжують вдосконалювати свої розробки. Їх використання на підприємствах України дозволяє запобігти забрудненню навколишнього середовища токсичними стічними водами, забезпечує ефективне і раціональне використання води, сировини та енергії.
Вважаю, що ця робота та її авторський колектив заслуговують здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

чл.-кор. НАНУ О.В.Мамченко

Співавтори проекта р33 наполегливо бажають одержати Державну премію України. Але при цьому не взяли до уваги вимоги п.1.5 «Інструкції
про порядок висунення, оформлення та представлення робіт на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки» де стверджується, що «До розгляду не приймаються:
– роботи, які вже тричі брали участь у конкурсі на здобуття Державної премії.»
Епоян С.М., Мєшкова-Клименко Н.А. і особливо Гомеля М.Д. системно подають (тільки з різними назвами, в різних колективах і з дещо зміненими назвами, анотаціями і рефератам) один і той же матеріал, зокрема
2013 рік
Р4
Інтенсифікація технологічних процесів комплексного очищення стічних вод промислово-урбаністичних центрів
Автори:
Мєшкова-Клименко Н.А., Гомеля М.Д., Епоян С.М., Нездоймінов В.І., Чернишев В.М., Кашковський В.І., Кавіцька А.О., Смолін С.К., Євдокименко В.О.
Представлена Інститутом колоїдної хімії та хімії води НАН України.
В роботі вирішено актуальну науково-технічну проблему створення і впровадження комплексних технологій очищення стічних вод промислово-урбаністичних центрів для зниження навантаження на довкілля, суттєвого зменшення забору свіжої води і сприяння сталому розвитку водних екосистем.
Розроблено наукові засади створення замкнених систем водокористування, в основу яких покладено ідеї раціонального використання природного біологічного потенціалу водних систем, зменшення кількості хімічних реагентів в процесах очищення, кондиціонування і утилізації відходів водоочищення. Запропоновано методологію математичного моделювання для оптимізації процесів біологічного очищення стічних вод.
Теоретично обґрунтовано нові методи мембранного фільтрування, сорбції, зневоднення високовологоємних осадів.
Розроблено та впроваджено нові технології очищення стічних вод від поверхнево-активних речовин, нафтопродуктів, іонів важких і кольорових металів, зневоднення осадів; створено нові конструкції очисних споруд. Розроблена нова технологія одержання ефективних вуглецевих сорбентів з антрацитів Донецького басейну. Технології впроваджено на очисних спорудах міст Києва, Харкова, Донецька, Одеси, Артемівська, Макіївки, Канева та селищ міського типу Новий Світ, Гольма, Авдотіно, Новомихайлівка.
Відмінність розроблених технологій від аналогічних зразків полягає в раціональному поєднання біологічних процесів з різними вимогами до умов їх протікання в одній споруді; суміщенні фізико-хімічних і біологічних процесів; утилізації відходів очищення води. Так, технологія оброблення осаду дозволяє ліквідувати органічну частину осаду на 95%, тоді як за технологією фірми Дегремон (Франція) цей показник не перевищує 65%.
Економічний ефект від впровадження розроблених нових технологій складає 5 716 тис. грн./рік.
Кількість публікацій: 347, в т.ч. 5 монографій, 342 статті. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 315 (згідно баз даних SCOPUS), h- індекс = 13. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 63 патентами.
За даною тематикою захищено 6 докторських та 28 кандидатських дисертацій.

2014
Інтенсифікація технологічних процесів комплексного очищення стічних вод промислово-урбаністичних центрів
Р34
Представлено Харківським національним університетом будівництва та архітектури.
Автори: Епоян С.М., Гомеля М.Д., Нездоймінов В.І., Чернишев В.М., Кашковський В.І., Євдокименко В.О., Карагяур А.С.
В роботі вирішено актуальну науково-технічну проблему створення і впровадження комплексних технологій очищення стічних вод промислово-урбаністичних центрів для зниження навантаження на довкілля, суттєвого зменшення забору свіжої води і сприяння сталому розвитку водних екосистем.
Розроблено наукові засади створення замкнених систем водокористування, в основу яких покладено ідеї раціонального використання природного біологічного потенціалу водних систем, зменшення кількості хімічних реагентів в процесах очищення, кондиціонування і утилізації відходів водоочищення.
Запропоновано методологію математичного моделювання для оптимізації процесів біологічного очищення стічних вод. Теоретично обґрунтовані нові методи мембранного фільтрування, сорбції, зневоднення високовологоємних осадів. Розроблено та впроваджено технології очищення стічних вод від нафтопродуктів, іонів важких і кольорових металів, зневоднення осадів; створено нові конструкції очисних споруд. Технології впроваджено на очисних спорудах міст Києва, Харкова, Донецька, Алчевська, Артемівська, Макіївки, Канева та селищах міського типу Новий Світ, Гольма, Авдотіно, Новомихайлівка.
Відмінність розроблених технологій від аналогічних зразків полягає в раціональному поєднання біологічних процесів з різними вимогами до умов їх протікання в одній споруді. Економічний ефект від впровадження розроблених нових технологій складає 5 млн. 716 тис. грн./рік.

2015
Цикл наукових праць "Розроблення теоретичних основ і нових матеріалів для створення ефективних технологій очищення води"
р25
Представлено Інститутом колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України.
Автори: Мамченко О.В., Мєшкова-Клименко Н.А., Астрелін І.М., Гомеля М.Д., Запольський А.К., Кучерук Д.Д., Міщук Н.О., Кавіцька А.О., Костюк В.А.
Запропоновано теоретичне моделювання поверхневих сил та стабільності дисперсних водних систем для дисперсних частинок різної природи, розміру, гетерогенності та ступеня гідрофобності міжфазної поверхні для прогнозування поведінки водних дисперсних систем.
Розвинуто теоретичні уявлення про концентраційну поляризацію міжфазних поверхонь та її роль в процесах водоочищення. Розвинуто нові теоретичні уявлення щодо перебігу процесів сорбції, іонного обміну, мембранної сепарації у водних розчинах для створення ефективних технологій очищення води.
Запропоновано нові підходи до одержання ефективних коагулянтів, флокулянтів і сорбентів з сировини українських родовищ і шкідливих відходів хімічного виробництва. Запропоновано нові технології очищення стічних вод від нафтопродуктів, поверхнево-активних речовин, барвників, мінеральних солей, завислих речовин, кольорових металів. Розвинуто наукове обґрунтування фізико-хімічних умов протікання, попередження й видалення малорозчинних у воді відкладень в водних теплообмінних системах.
Запропоновано нові підходи до оцінки ефективності біосорбційних і хемосорбційних процесів очищення на основі застосування термодинамічних характеристик води, підвищення ефективності мембранних процесів за рахунок їх цілеспрямованого модифікування. Результати роботи пройшли дослідно-промислове випробування на 12 підприємствах і впроваджені на 17 підприємствах із загальним економічним ефектом 1 386 тис.грн.
Одержано 3 висновки експертизи Міністерства охорони здоров’я на використання нових сорбентів. Результати роботи ввійшли в Державні будівельні норми.

2016
Снижение антропогенной нагрузки на водные ресурсы Украины путем создания природоохранных и ресурсосберегающих технологий

р20
English/Русский
Авторы: Астрелин И.М., Мешкова-клименко Н.А., Гомеля Н.Д., Митченко Т.Е., Радовенчик В.М., Эпоян С.М., Кашковский В.И., Евдокименко В.А.

Целью работы является решение актуальной проблемы защиты водных ресурсов Украины от механических, химических, биологических и радиологических антропогенных загрязнений, которые оказывают вредное влияние на экологическое благополучие природных водных объектов. Авторами на основе теоретических исследований и экспериментов созданы научные основы выявления рациональных условий эффективного использования реагентных, электрохимических, сорбционных, биосорбционных, коагуляционных, флотоэкстракционных и мембранных процессов в технологиях очистки природных и сточных вод. Развиты теоретические основы технологий получения новых коагулянтов, сорбентов, нанокомпозиционных материалов, реагентов, использования материалов капиллярного действия и геотекстильных материалов для обезвоживания и утилизации гидрофильных осадков водоочистки. На основе развития концептуальных основ предложены и реализованы мало- и безотходные природоохранные и ресурсосберегающие технологии очистки поверхностных, подземных и сточных вод от нефтепродуктов, поверхностно-активных веществ, минеральных солей, органических (синтетических) красителей, взвешенных веществ разного происхождения, нитратов, фосфатов, радионуклидов, ионов тяжелых металлов с повторным использованием очищенных сточных вод.
Созданы, апробированы и внедрены природоохранные технологии кондиционирования качества природных вод снижением: 1) забора свежей воды; 2) потребления антропогенного хлора для обезвреживания; 3) использования биогенных соединений при водоочистке. Получены новые эффективные нанокомпозитные и мембранные материалы, углеродные и гибридные сорбенты, новое поколение коагулянтов и сорбентов на основе природного сырья Украины и производственных отходов для удаления из сточных и природных вод загрязняющих примесей разной химической природы. Реализованы новые природоохранные и ресурсосберегающие технологии регенерации отработанных сорбентов, обработки, обезвоживания, кондиционирования. Утилизации и размещения гидрофильных опасных осадков водоочистки.
Большинство положений разработанных авторами по теории водоочистки, являются новейшими, а соответствующие процессы и технологические решения соответствуют мировому уровню или превышают мировые аналоги.
Разработанные новые технологии очистки сточных и природных вод и получения новых реагентов и материалов успешно прошли опытно-промышленные испытания или внедрены на 60 предприятиях с общим экономическим эффектом 37,742 млн. гривен.
МОЗ Украины выдано разрешение на безопасное использование в технологиях водоочистки новых сорбентов. Результаты работы включено в Государственные строительные нормы.
Количество публикаций по тематике работы 844 в т.ч. 29 монографий и 228 - в зарубежных изданиях. В соответствии с базой данных Scopus, общее число ссылок на публикации авторов, представленные в работе, составляет 391, h-индекс (по работе) 20. Новизна и конкурентная способность технических решений защищены 151 патентом. По данной тематике защищены 8 докторских и 62 кандидатских диссертации.

И наконец 2018 год
Теоретичне обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів
р33
Представлено Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".
Автори: д.т.н. Астрелін І.М., д.х.н. Мєшкова-Клименко Н.А., д.т.н. Гомеля М.Д., д.т.н. Мітченко Т.Є., д.т.н. Радовенчик В.М., д.т.н. Епоян С.М., д.х.н. Кузьмінський Є.В., д.т.н. Кишневський В.П.
Авторами теоретично досліджено і практично реалізовано раціональні умови ефективного застосування реагентних, електрохімічних, сорбційних, фотокаталітичних, знезаражуючих, біосорбційних, флотоекстракційних, електромагнітних, коагуляційних та баромембранних процесів в технологіях очищення природних і стічних вод від нафтопродуктів, поверхнево-активних речовин, мінеральних солей, барвників, завислих речовин різного походження, нітратів, фосфатів, радіонуклідів, йонів важких металів.
Створено, апробовано і впроваджено ресурсо- та природозберігаючі технології кондиціонування природних вод за рахунок зниження забору свіжої води і споживання хлору для знезараження. Науково обґрунтовані, створені та використані у водоочищенні нові нанокомпозитні сорбенти на основі багатошарових вуглецевих трубок, модернізованого активного вугілля, нанорозмірних оксидів цирконію, титану, купруму, стануму, феруму. Запропоновані нові підходи до інтенсифікації і підвищення ефективності біохімічного очищення стічних вод з великим вмістом біорезистентних органічних речовин, теоретично обґрунтовано і експериментально підтверджено ефективність виробництва відновлювальної електроенергії з одночасним біохімічним очищенням стічних вод шляхом застосування мікробних біопаливних елементів.
Більшість положень, розроблених авторами з теорії водоочищення, є новітніми, а відповідні процеси і технологічні рішення відповідають світовому рівню. Розроблені технології впроваджено на 60 підприємствах із загальним економічним ефектом понад 39 млн. грн.
Кількість публікацій: 25 монографій, 23 підручники, 34 навчальних посібники, 274 статті. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 185 (згідно з базою даних Scopus), h-індекс = 6. Отримано 52 патенти України на винахід. За даною тематикою захищено 10 докторських та 76 кандидатських дисертацій.
Змінюється текст, співавтори, а сутність з 2013 року – одна й та ж сама: один і той же матеріал подається вже вп”яте.

Ректору Банаху - запитання?

Трьома ладонями підтримую це, гарне зауваження, в додаток лише можна звернутися до ректора Запорізької державної інженерної академії Віктору Аркадійовичу Банаху, з питанням: «Будь ласка шановний, якщо прибиральницям можна було висловлювати своє наболіле висловлювання» від вашої установи вони б теж писали?

Навіщо ви всіх співробітників спонукаєте давати висловлювання на роботу яка вже більше п’яти років не змінюється зовсім, чи у Вас так роблять всі науковці, це не коректно?

Будь ласка не займайтеся дурницями, ви керівник та керуйте, не рекламуючи свій заклад всіма співробітниками одразу!

Зверніть увагу скільки оброблено матеріалу за останні три роки, нуль нічого не зроблено нового, навіщо підтримувати застаріли питання.

Мальцев В.Ю., ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО"

Мальцев Вадим Ювенальович, головний спеціаліст відділу з аналізу експлуатації обладнання ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО».
Представлені на здобуття Державної премії результати наукових досліджень, що викладені в роботі «Теоретичне обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів» авторів Астреліна І.М., Мешкова-Клименко Н.А., Гомелі М.Д., Мітченко Т.Є., Радовенчика В.М., Епояна С.М., Кузьмінського Є.В., Кишневського В.П., мають новизну та практичну значимість.
Викладені у роботі теоретичні розрахунки і результати експериментальних досліджень обґрунтовують нормативну базу для заміни іонообмінних та сорбційних матеріалів на діючих водопідготовчих установках електростанцій ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО», що спроектовані у другій половині ХХ сторіччя, на сучасні новітні технології підготовки води. Використання у означених технологіях нових іонітів дозволяє знизити витрати регенераційних реагентів, зменшити витрати води на власні потреби з 15% до 7%, підвищити надійність експлуатації та знизити екологічне навантаження на довкілля.
Робота та колектив авторів заслуговують здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

Волошкіна О.С., проф., зав.каф. КНУБА

Представлена робота «Теоретичне обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів» авторів Астрелін І.М., Мєшкова-Клименко Н.А., Гомеля М.Д., Мітченко Т.Є., Радовенчик В.М., Епоян С.М., Кузьмінський Є.В., Кишневський В.П. дозволяє вирішити важливу державну екологічну проблему в галузі захисту навколишнього середовища. Недостатньо очищені стічні води мегаполісів можуть завдавати суттєвої шкоди довкіллю, забруднювати джерела питного водопостачання і загрожувати здоров’ю населення. Тому сумісна робота колективу авторів, що спрямована на застосування новітніх технологій очищення стічних вод, які дозволяють значно знизити антропогенне навантаження на природні водні об’єкти, сприяючи сталому розвитку екосистем, має величезне значення. Результати роботи впроваджені на очисних спорудах багатьох міст і підприємств України.
Вважаю, що представлена робота за своїм рівнем та значенням заслуговує присудження Державної премії України у галузі науки та техніки.
Завідувач кафедри охорони праці та навколишнього середовища Київського національного університету будівництва і архітектури, доктор технічних наук, професор Волошкіна Олена Семенівна

Nalan Kabay

It is greatly important to develop novel metarials for treatment of hazardous wastes thus for environmental clean-up. The authors contributed to science and technology greatly from this aspect. They can be rewarded by State Science and Technology Award.

Prof.Dr.Nalan Kabay
Ege University

Півоваров О.А., д.т.н., професор, Ректор ДВНЗ "УДХТУ"

Робота авторів Астреліна І.М., Мєшкової-Клименко Н.А., Гомелі М.Д., Мітченко Т.Є., Радовенчика В.М., Епояна С.М., Кузьмінського Є.В., Кишневського В.П."Теоретичне обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів" охоплює широке коло актуальних питань, пов'язаних з водними проблемами не тільки в українському суспільстві, а також в світовій спільноті, бо відкриває нове теоретичне та прикладне бачення вирішення проблеми водозабезпечення населення, підприємств та аграрного сектору якісною водою. Непродуктивні витрати води суттєво впливають на економіку кожної країни, а в Україні такі витрати призводять до виснаження Дніпровського та інших басейнів, що впливає на збільшення сумарних витрат на підготовку питної води та очищення стічних вод промислового та аграрного характеру. Запобіжним заходам щодо призупинення цього процесу та зменшенню таких витрат присвячено саме запропонований комплекс новітніх технологій з переплетінням сучасних наукових досягнень, що створюють в кінцевому результаті високу якість води для широкого вжитку при суттєвому зменшені енергетичних витрат на її виробництво. Все це дозволяє вважати за доцільне присудження авторському колективу державної премії України в галузі науки і техніки.
Ректор ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет", д.т.н., професор О.А.Півоваров

Козачина В.А., к.т.н., ДНУЗТ, м. Дніпро

Дана робота, без сумнівів, є актуальною, своєчасною, такою, що вирішує нагальні проблеми в галузі водоочищення. Її очевидною перевагою є те, що коло задач очистки природних та стічних вод, що поставлені в ній, розв’язуються шляхом розробки та впровадження нових технологій та матеріалів, що відповідають сучасним світовим стандартам (очищення природних вод, забруднених гуміновими речовинами, методом "інлайн" коагуляції-ультрафільтрації; гібридні сорбенти; одержання і застосування безфосфатних твердофазних антискалантів в процесах стабілізаційної обробки води; дезінфекція води знезаражувальними агентами неокисної дії; утилізація фторфосфатних шламів очищення стічних вод тукових виробництв, нові способи синтезу катіонних флокулянтів, які підвищують ефективність водоочищення до 99 %).
Вважаю, що дана робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
К.т.н. Козачина В.А., ст. викл. каф. «Гідравліка та водопостачання», ДНУЗТ, м. Дніпро

Поляков В.Л. д.т.н., проф., п.н.с. ІГМ НАН України

Колективна робота групи відомих вчених та науковців "ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ І ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ НОВІТНІХ ЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОЧИЩЕННЯ ПРИРОДНИХ І СТІЧНИХ ВОД І УТИЛІЗАЦІЇ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВІДХОДІВ“ направлена на розробку та наукове обґрунтування ресурсоощадних і енергозберігаючих технологій водоочищення та відповідає гострим проблемам сьогодення в умовах обмеженості водних ресурсів і значного забруднення водойм. Потрібно відзначити актуальність, наукову новизну та практичну вагомість цієї роботи. Обґрунтовано нові підходи інтенсифікації процесів біохімічного очищення стічних вод. Комплексне фундаментальне дослідження представленої роботи поєднує глибокі теоретичні знання і практичне впровадження новітніх ресурсозберігаючих водоохоронних технологій й технологій одержання нових реагентів і матеріалів для водоочищення на основі української сировини. Сучасні дослідження в галузі водоочищення є вагомим внеском у розвиток водного господарства України та впроваджені на багатьох підприємствах, що підтверджує практичну значимість представленої роботи.
Тому, дана робота безсумнівно заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

В.В. Туров, Ю.О. Тарасенко

Коментар щодо циклу наукових праць (Р-33, секція 2)"Теоретичне обгрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів".
Достатньо лише ознайомлення з формулюванням мети роботи, аби переконатися у її суттєвій екологічній актуальності. Тоді ж як перелік реалізованих завдань, поставлених для її досягнення (вісім широкомасштабних позицій), свідчить про високу результативність - розвиток теоретичних уявлень і практична реалізація нових підходів до раціонального застосування різноманітних сорбційних і мембранних процесів у технологіях очищення природних і стічних вод, створення схем кондиціювання природних вод для зменшення їх об'ємів, створення нових природоохоронних технологій для попередження забруднення природних вод стоками промислових підприємств і звалищ, розробка ресурсозберігаючих технологій використання вод в оборотних циклах, створення нових ефективних сорбентів, реагентів і нанокомпозитних мембранних матеріалів для очищення води; утилізація, обробка, зневоднення та розміщення гідрофільних осадів після очищення стоків.
Новизна розробок і конкурентоспроможність технічних рішень відображені у багатьох наукових публікаціях і захищені патентами України.Переважна більшість результатів розробок пройшли дослідно-промислові випробування та впровадженння у виробництва з високими економічними ефектами.
Викликає лише питання щодо значення h-індексу авторів - 6, який наведений на сайті Комітету. Наскільки нам відомо, відповідні показники у авторів є значно більшими, як і кількість посилань на їхні наукові праці (523; а не 185).
Вважаємо, що робота колективу авторів (І.М. Астрелін, Н.А. Мєшкова-Клименко, М.Д. Гомеля, Т.Є. Мітченко, В.М. Радовенчик, С.М. Епоян, Є.В. Кузьмінський, В.П. Кишневський), яка представлена з дотриманням умов наукового рівня та практичного впровадження, заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Інститут хімії поверхні НАН України:
Заступник директора з наукової роботи В.В. Туров, д.х.н., проф.,чл-кор. НАН України,
лауреат Державної премії в галузі науки і техніки.
Провідний науковий співробітник Ю.О. Тарасенко, д.х.н., проф.

Долина Л.Ф., к.т.н., проф., ДНУЗТ, м. Дніпро

Робота є актуальною, комплексною, новаторською, в ній розроблені нові реагенти та матеріали для очистки забруднених вод, технологія безпечної дезінфекції води. Створені нові локальні установки вилучення зі стічних вод домішок (йони важких та кольорових металів, нафтопродуктів, ПАР та ін.), що відповідають сучасним світовим зразкам. Розроблено новий електромагнітний фільтр для підвищення ефективності очистки води. Коло новаторських розробок авторів є дуже широким, що орієнтовані на вирішення комплексних проблем очистки природних та стічних вод.
Вважаю, що дана робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
К.т.н., проф. Долина Л.Ф., каф. «Гідравліка та водопостачання», ДНУЗТ, м. Дніпро

Желєзний В.П.

Желєзний В.П. – доктор технічних наук, професор кафедри теплофізики та прикладної екології Одеської національної академії харчових технологій
Представлені на здобуття Державної премії результати наукових досліджень, що викладені в роботі «Теоретичне обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів» авторів Астреліна І.М., Мєшкова-Клименко Н.А., Гомелі М.Д., Мітченко Т.Є., Радовенчика В.М., Епояна С.М., Кузьмінського Є.В., Кишневського В.П., мають новизну та велику практичну значимість.
Викладені в роботі теоретичні розрахунки та експериментальні дослідження на створених масштабних моделях оборотних систем охолодження (ОСО) дозволили не тільки зменшити в десятки разів дозування сірчаної кислоти в циркуляційну воду, але і значно зменшити кількість продувної води з ОСО за рахунок її використання після обробки в запропонованих гібридних водопідготовчих установках в циклах електростанцій.
Робота та колектив авторів заслуговують на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

Банах В. А., ректор ЗДІА, д.т.н., професор, м. Запоріжжя

Загострення світової проблеми недостатньої кількості якісних водних ресурсів та стрімке погіршення екологічної ситуації по накопиченню небезпечних відходів спонукає вчених всього світу до пошуку ефективних шляхів її вирішення. Вважаю, що представлена робота «Теоретичне обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів» українських вчених д.т.н. Астрелін І.М., д.х.н. Мєшкова-Клименко Н.А., д.т.н. Гомеля М.Д., д.т.н. Мітченко Т.Є., д.т.н. Радовенчик В.М., д.т.н. Епояна С.М., д.х.н. Кузьмінського Є.В., д.т.н. Кишневського В.П. є актуальною та має велике значення для відчизняної та світової науки.
Робота носить комплексний характер і направлена на впровадження ресурсоощадних і енергозберігаючих технологій. Особливої уваги заслуговують розроблені та вдосконалені методи біохімічного очищення стічних вод з великим вмістом біорезистентних органічних речовин, метод дезактивації цезій- та стронцій-радіоактивних вод, нові підходи до процесів пом'якшення води із застосуванням реагентних і сорбційних методів, одержання реагентів нового класу з низькоякісних нативних сапонітових каолінових глин українських родовищ, розробка одержання дво- і трикомпонентних гібридних сорбентів на основі гумінових речовин і окси-гідроксиду феруму з високою спорідненістю до сполук феруму, арсену та мангану.
Також значним досягненням вважаю абсолютно нові можливості виробництва відновлюваної електроенергії з одночасним очищенням стічних вод шляхом застосування мікробних біопаливних елементів.
Результати досліджень мають велике практичне значення і конкретні результати ефективного впровадження з високим економічним ефектом, висвітлені у фахових виданнях різних рівнів та підтверджені патентами України на винахід.
Зважаючи на очевидну результативність роботи вважаю, що колектив авторів повною мірою заслуговує на присудження державної премії України в галузі науки та техніки.

Банах Віктор Аркадійович, ректор ЗДІА, д.т.н., професор, м. Запоріжжя

Петухова Олена Анатоліївна, каф. ППНП, НУЦЗУ

Авторами циклу робіт «Теоретичне обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів» запропонована низка нових малозатратних і ефективних технологій кондиціонування якості природних і стічних вод та утилізації небезпечних відходів на основі обґрунтованих фундаментальних досліджень перебігу хімічних, фізико-хімічних та біологічних процесів у водному середовищі. Цей напрям досліджень має велике наукове і практичне значення.
Доцільно відмітити, що наведені в роботі теоретичні розробки знайшли своє експериментальне підтвердження. При цьому запропоновані абсолютно нові можливості для виробництва відновлюваної електроенергії з одночасним очищенням стічних вод шляхом застосування мікробних біопаливних елементів. При цьому автори пропонують поєднати процес біохімічного окиснення органічних речовин стічних вод на “біологічному” аноді з процесом відновлення акцептора електронів на катоді.
Робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Доцент кафедри пожежної профілактики в населених пунктах Національного університету цивільного захисту України, канд.техн.наук, доцент Петухова О.А.

Филипчук В.Л., д.т.н., проф., зав.каф.ОПБЖД НУВГП

Дана робота присвячена вирішенню важливої екологічної задачі - захисту навколишнього природного середовища від забруднення стічними водами та відходами, що утворюються на промислових підприємствах та станціях водоочищення. В роботі вивчено ряд сучасних проблем, що стосуються попереднього очищення води, очищення води на міських очисних спорудах, включаючи і переробку осадів та надлишкового активного мулу, доочищення
стічних вод перед скидом у водойму. Авторами роботи розроблено важливі наукові та технічні рішення щодо інтенсифікації біологічного очищення стічних вод з отриманням енергії, процесів зневоднення осадів.
В даному циклі робіт розроблено нові методи синтезу високоосновних алюмінієвих коагулянтів, які придатні для інтенсифікації освітлення води у відстійниках та при демінералізації шахтних вод.
В цілому робота «Теоретичне обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів» має важливе наукове та практичне значення, а її автори Астрелін І.М., Мєшкова-Клименко Н.А., Гомеля М.Д., Мітченко Т.Є., Радовенчик
В.М., Епоян С.М., Кузьмінський Є.В. та Кишневський В.П. заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Лауреат Держ. премії Укр., д.б.н., проф. Гвоздяк Петро Ілліч

Проблема води у всьому світі стрімко виривається на чільну позицію. Особливо драстично це відбувається в Україні, де за дивним збігом обставин повсюдно об’єднуються криниці з туалетами, і, як недавно констатував академік Д. Гродзинський, навіть у р. Дніпро, звідки п’є воду більшість українців, «тече стічна вода, тільки трошки розбавлена». Розбавлена, додаю від себе, грязними зливовими водами з засмічених міст та інших населених пунктів, розбитих доріг і зі вщерть збагачених синтетичними отрутохімікатами і хімічними добривами сільськогосподарських угідь. Саме з такої антропогенної рідоти спеціалістам-водникам доводиться ціною надзусиль добувати… питну воду, вкрай потрібну всім без щонайменшого винятку і здоровим, і хворим, і, що особливо важливо для нас тепер, – бійцям, що захищають нашу країну у війні з підступним північно-східним ворогом.
Усім нам варто чітко усвідомити, що Людство зросло і розвинулося на поверхневих (ґрунтових) водах, які за незбагненно складною технологією повсякчас готує нам Біосфера. Наше завдання – не заважати їй це здійснювати, а навпаки – усяк сприяти.
Тому першим і найважливішим ступенем технології підготовки питної води слід вважати всемірне очищення стічних вод.
Це добре розуміють автори даної роботи.
Команда претендентів на Державну премію напрочуд потужна і складається з добре відомих в Україні та за її межами заслужено шанованих Професіоналів із багаторічним стажем науково-практичної та навчально-педагогічної роботи.
Симптоматично, що, незважаючи на те, що переважна більшість з них – рафіновані хіміки-технологи як за найвищого рівня базовою освітою, так і за професійною діяльністю, майже всі вони тісно пов’язані з біологією, зокрема біотехнологією води, бо добре усвідомлюють, що біота, зокрема мікроорганізми, як створені Природою редуценти вже впродовж понад чотирьох мільярдів років (!) ревно здійснюють притаманну їм функцію чистильщиків усіх трьох складових Біосфери, а особливо води, і тому гріх було б не використати їх у благородній справі відновлення якості води.
Як людина з 50-літнім стажем роботи в царині біохімії води і біотехнології очищення води, з усією відповідальністю стверджую, що всі перераховані нижче доктори наук, професори, Спеціалісти, а саме: І.М. Астрелін, Н.А. Мєшкова-Клименко, М.Д. Гомеля, Т.Є. Мітченко, В.М. Радовенчик, С.М. Епоян, Є.В. Кузьмінський та В.П. Кишневський безумовно заслуговують найвищої в країні наукової нагороди – Державної премії України в галузі науки і техніки.

Хоружий Віктор Петрович, д.т.н., професор КНУБА

Авторами роботи «Теоретичне обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів» виконана змістовна, науково- обґрунтована робота по створенню та вдосконаленню технологій у галузі водоочищення та утилізації небезпечних відходів. В роботі детально розроблено технології одержання нових коагулянтів-сорбентів, нанокомпозиційних сорбентів, основою для яких є українська сировина. Запропоновано та апробовано локальні очисні споруди для видалення зі стічних вод йонів важких та кольорових металів, нафтопродуктів, поверхнево-активних та завислих речовин, синтетичних барвників. Вважаю, що подана робота та її автори заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Професор кафедри водопостачання та водовідведення Київського національного університету будівництва та архітентури Хоружий В.П.

Валерій Лисенко

• Лисенко Валерій Іванович
Дуже актуальним є питання відновлення водної штучної екосистеми за рахунок проходження фізичних, хімічних та біологічних процесів. В той же час важливим є забезпечення економічної ефективності втілення цих технологій на основі теоретичного обґрунтування. Авторами створено математичні моделі, запропоновано комплекс обладнання та устаткування для цих процесів.
Авторами роботи обґрунтовано нові підходи інтенсифікації процесів біохімічного очищення стічних вод, теоретично обґрунтовано й експериментально підтверджено абсолютно нові можливості виробництва відновлюваної електроенергії з одночасним очищенням стічних вод Вважаю, що дана робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Доктор біологічних наук, професор, директор Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій університету «Україна» Лисенко В.І.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.