Офіційний веб сайт

Теоретичне обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів

р33

Представлено Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Автори: д.т.н. Астрелін І.М., д.х.н. Мєшкова-Клименко Н.А., д.т.н. Гомеля М.Д., д.т.н. Мітченко Т.Є., д.т.н. Радовенчик В.М., д.т.н. Епоян С.М., д.х.н. Кузьмінський Є.В., д.т.н. Кишневський В.П.

Авторами теоретично досліджено і практично реалізовано раціональні умови ефективного застосування реагентних, електрохімічних, сорбційних, фотокаталітичних, знезаражуючих, біосорбційних, флотоекстракційних, електромагнітних, коагуляційних та баромембранних процесів в технологіях очищення природних і стічних вод від нафтопродуктів, поверхнево-активних речовин, мінеральних солей, барвників, завислих речовин різного походження, нітратів, фосфатів, радіонуклідів, йонів важких металів.

Створено, апробовано і впроваджено ресурсо- та природозберігаючі технології кондиціонування природних вод за рахунок зниження забору свіжої води і споживання хлору для знезараження. Науково обґрунтовані, створені та використані у водоочищенні нові нанокомпозитні сорбенти на основі багатошарових вуглецевих трубок, модернізованого активного вугілля, нанорозмірних оксидів цирконію, титану, купруму, стануму, феруму. Запропоновані нові підходи до інтенсифікації і підвищення ефективності біохімічного очищення стічних вод з великим вмістом біорезистентних органічних речовин, теоретично обґрунтовано і експериментально підтверджено ефективність виробництва відновлювальної електроенергії з одночасним біохімічним очищенням стічних вод шляхом застосування мікробних біопаливних елементів.

Більшість положень, розроблених авторами з теорії водоочищення, є новітніми, а відповідні процеси і технологічні рішення відповідають світовому рівню. Розроблені технології впроваджено на 60 підприємствах із загальним економічним ефектом  понад 39 млн. грн.

 Кількість публікацій: 25 монографій, 23 підручники, 34 навчальних посібники, 274 статті.   Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 214/7; Scopus - 409/9; Google Scholar – 783/14. Отримано 52 патенти України на винахід. За даною тематикою захищено 10 докторських та 76 кандидатських дисертацій.

  Громадське обговорення роботи відбулося 26 вересня 2018 року о 14.00 годині на засіданні Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України за адресою:  м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, корпус 3, кімната 308.

     Матеріали обговорення знаходяться в Секратеріаті Комітету.

Коментарі

Стрелко В.В. Академік НАН України,д.х.н.

Вважаю своїм приємним обов’язком прокоментувати об’єднаний в проекті р 33 цикл наукових досліджень, практично важливих розробок і технологічних рішень та свідчень про впровадження в практику, представлений Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Актуальність представленого комплексу робіт не викликає сумнівів, перш за все, завдяки їх направленості на збереження довкілля України, суттєве покращення якості питної води – одного із важливих факторів контролю здоров’я населення, і створенню і впровадженню в практику технічних рішень, пов’язаних з високою якістю води для промислових потреб, зокрема, для раціонального використання в енергогенеруючих технологіях.
Високої оцінки заслуговує також багатовекторна складова робіт по проекту р 33. Адже вони охоплюють не тільки традиційні методи очищення стічних, природних і технологічних вод, але й науково мотивоване кондиціювання питної води, та успішне застосування новітніх електрохімічних, біохімічних та біосорбційних і електромагнітних методів.
При знайомстві з оцінками роботи в коментарях, в деякій мірі викликають подив дещо недоброзичливі коментарі по цьому проекту проф. А.В. Мамченка в основному пов’язані з оцінкою досліджень проф. Н.А. Мешкової-Клименко. Адже її багаторічні дослідження з теорії сорбції органічних сполук-токсикантів на активованому вугіллі та його використанні в процесах водоочищення та водопідготовки добре відомі, і їм навіть можна присвоїти статус класичних. Тим більш, як повідомляє сам А.В. Мамченко в своєму коментарі, він розпочинав займатися сорбційною тематикою в Інституті колоїдної хімії і хімії води ім. А.В. Думанського НАН України якраз під керівництвом проф. Н.А. Мешкової-Клименко. І тут слід наголосити на тому, що висунення її на здобуття Державної премії України – це навіть не тільки висока відзнака для неї, але й для інституту, в якому багато років працюють поруч проф. А.В. Мамченко і проф. Н.А. Мешкова-Клименко.
Нарешті, необхідно відмітити, що масштабність цієї роботи пов’язана не тільки з масивом цілеспрямовано виконаних досліджень і розробок, але і з сукупністю впроваджень в практику - 60 підприємств впровадили створені авторами технологічні рішення з високим економічним ефектом.
В наш час вираженої тенденції слабких контактів української промисловості з наукою, представлені в проекті р 33 матеріали свідчать про те, що проведені авторами дослідження дійсно відповідають світовому рівню і мають вагоме значення для народного господарства України.
Завершаючи, вважаю, що за актуальністю, новизною прогресивних науково-технічних розробок та за значущістю практичних рішень робота «Теоретичне обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів» безумовно відповідає необхідним критеріям позитивної оцінки, а автори роботи Астрелін І.М., Мешкова-Клименко Н.А., Гомеля М.Д., Мітченко Т.Є., Радовенчик В.М., Епоян С.М., Кузьмінський Є.В., Кишневський В.П. заслуговують присудження високої нагороди – Державної премії України в галузі науки і техніки.

Академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії СРСР, професор, доктор хімічних наук
Стрелко В.В.

чл.-кор. НАНУ О.В.Мамченко

Вельмишановний академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії СРСР, професор, доктор хімічних наук Володимир Васильович Стрелко! На жаль, я не можу назвати вашу службову посаду, оскільки про це відсутні відомості не тільки у вашому відгуку, а й навіть в інтернеті. Я дуже задоволений, що перебуваючи за кордоном, Ви цікавитесь подіями на Батьківщині, в тому числі, і присудженням держпремій. Але просторова відірваність від України, мабуть, призвела до того. що Вами позабуті наші вітчизняні реалії. Ви стверджуєте. що пані Мешкова-Клименко Н. А. вела «багаторічні дослідження з теорії сорбції органічних сполук-токсикантів на активованому вугіллі та його використанні в процесах водоочищення та водопідготовки» які «добре відомі, і їм навіть можна присвоїти статус класичних.» По-перше, персонально пані Мешкова-Клименко Н. А. ніколи не вела дослідження з теорії сорбції органічних сполук-токсикантів на активованому вугіллі та його використанні в процесах водоочищення та водопідготовки. Спочатку вона копіювала теоретичні дослідження професора О.М. Когановського, кандидатів наук Т.М. Левченко ( Ровінської) і В.О.Кириченко, виконані щодо адсорбції похідних бензолу і використовуючи такі результати для інтерпретації адсорбції ПАР. Потім використовувала родичів співробітниць (наприклад, О.О. Самсоні-Тодорова).
Щодо моєї наукової роботи під керівництвом пані Мешкової-Клименко Н. А., то такої не було жодної хвилини (крім звітів нема сумісних наукових праць). Адміністративно я й зараз підпорядкований пані Мешковій-Клименко Н. А. як заступнику директора .
Впровадження нових розробок авторами проекту р33 не доведено: відсутні договори на продаж ліцензій на право використання винаходів.
Пані Мешкова-Клименко Н. А. настільки опікувалась славою Інституту, що забула повідомити директора і вчену раду про своє висунення і оформила довідку про особистий внесок у КПІ. Вивчивши цей документ, я подумав: може пані Мешкова-Клименко Н. А. ніколи не працювала і не працює в ІКХХВ НАНУ?
Сподіваюсь, що наведені міркування збагатять Вас, вельмишановний Володимере Васильовичу, знаннями про сучасні українські реалії.
З повагою О.В. Мамченко

Andrzej Zolnowski

Dear Sirs,

Research team Astrelin I.M., Meshkova-Klymenko N.A., Gomelya M.D., Mitchenko T.E., Radovenchik V.M., Epoyan S.M., Kuzminskiy Y.V., Kyshnevskiy V.P. focused on research into the creation and application of new, low-cost and efficient technologies of qualitative conditioning of natural waters and waste waters, according to appropriate profiling and scientific competence, it can be proud of the impressive achievements presented in the application for the State Prize of Ukraine in Science andTechnolgy. This highly-competent team based on ground-based research into chemical, physicochemical, biological and physical processes in the aquatic environment is the creator of many valuable scientific publications, the number of which is impressive: 1055. This number includes 25 monographs, 23 manuals, 34 instructions and 274 publications scientific indexed in various databases. According to the Scopus database, these works have been cited 523 times and the h-index is 34. The team's research has allowed the development of 154 implementation patents. As part of the scientific activity, 10 doctoral and 76 Candidate (PhD) theses were prepared and defended. The issues related to the use of nanocomposite sorbents based on multilayer carbon nanotubes, mdified atal carbon, nanosized zirconium oxides, titanium, cuprum, stannum, and ferrum appear to be particularly important in the team's activity. Also very valuable was the proposal to develop a technology for obtaining new reagents and materials for water purification based on Ukrainian mineral resources, industrial waste containing aluminum oxides, titanium, such as galvanizing plants and sewage treatment plants. I assess the whole of the presented achievements very positively, and I support this nomination for the award given by the Committee of the State prizes of Ukraine in science and technology.

With deep regards

Andrzej Zolnowski, PhD habil. Assoc. Prof.
Department of Environmental Chemistry
University of Warmia and Mazury, POLAND

Dr Zakhar Maletskyi, Norwegian University of Life Sciences

The work presents fundamentals and applications of new low-cost and efficient water & wastewater treatment covering research results of chemical, physical-chemical, biological and physical processes in the water environment. It includes experimental achievements in reagent, electrochemical, sorption, photocatalytic, disinfecting, bio-sorptional, flotoextraction, electromagnetic, coagulation and membrane processes in technologies of natural and waste waters treatment from oil products, surfactants, mineral salts, dyes, suspended matter of various origin, nitrates, phosphates, radionuclides and heavy metals. It also includes achievements of technological optimizations in the most water-consuming industry – power generation. The results of the work were substantially published in 25 monographs, 23 textbooks, 34 manuals and 274 papers in the journals from citation databases as well as defended in 10 doctoral and 76 Candidate (PhD) theses. I highly support nomination of this work.

Авторський колектив роботи

В Коментарях до роботи р33 "Теоретичне обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізації небезпечних відходів", поданої на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року (автори: доктори наук Астрелін І.М., Мєшкова-Клименко Н.А., Гомеля М.Д., Мітченко Т.Є., Радовенчик В.М., Епоян С.М., Кузьмінський Є.В., Кишневський В.П., представлено Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського") член-кореспондент НАНУ О.В.Мамченко стверджує, що ця робота в черговий раз подається з одним і тим самим матеріалом (змістом). Це твердження абсолютно не відповідає дійсності.
Вказані О.В.Мамченком роботи представлялись різними організаціями (2013 р. - Інститутом колоїдної хімії та хімії води (ІКХХВ) НАНУ; 2014 р. - Харківським національним університетом будівництва та архітектури; 2015 р. - ІКХХВ НАНУ; 2016 р. - КПІ і Інститутом біоорганічної хімії і нафтохімії НАНУ; 2017 р. - робота не подавалась) з різними авторськими колективами і до авторських колективів цих робіт автори роботи 2018 р. в повному складі не входили.
Проте, головне не це, а те, що робота р33 2018 року базується на абсолютно нових змісті і спрямованості. Окрім цього, створення нових підходів і розвиток досліджень екологічної спрямованості не можуть бути обмеженими у часі. Це передбачає, що основний напрямок багаторічних досліджень - захист водних ресурсів України повинен постійно розвиватися і доповнюватися новими підходами, рішеннями, провадженнями.
При цьому, нові дослідження і впровадження безумовно базуються на попередньому досвіді. Приймаючи до уваги, що Державна премія України присуджується лише один раз в житті кожного дослідника, матеріал, який включено в подання до Комітету з Державних премій України, базуючись на попередньому досвіді, містить результати нових досліджень і впроваджень.
Так, по розділу, який представила Мєшкова-Клименко Н.А., за період 2015-2017 років було опубліковано в провідних наукометричних (SCOPUS) фахових виданнях 18 статей, одержано 2 патенти, опубліковано монографію (співавтор) "Filtration Materials for GroundWater: A guide to Good Practice" в Лондоні, впроваджено роботу по регенерації промислових фільтрів очищення води на ПАТ "Карлсберг Україна".
Зокрема, було проведено цикл досліджень з встановлення властивостей біоплівки на активованому вугіллі після тривалої експлуатації промислових фільтрів очищення води. Вперше досліджені культурально-морфологічні властивості і видовий склад ізолятів культур бактерій промислових фільтрів та їх стійкість по відношенню к хлору [1-3]. Це стало основою для розвинення методів регенерації активованого вугілля (АВ); створено нові підходи до біорегенерації відпрацьованого активованого вугілля і обґрунтовано на основі проведених досліджень новий погляд на кооперативний характер процесів перебігу і біосорбції на АВ [4]. Розвинуті дослідження щодо факторів, які впливають на ефективність процесу біосорбції, а саме: умови біорегенерації АВ; тип імобілізованих бактерій на АВ; кількість розчиненого у воді кисню, модифікування АВ оксидами заліза [5-7]. Реалізовано цикл досліджень з вилучення з води фармацевтичних препаратів різної хімічної природи в процесах біосорбції на АВ [8-12]. На основі всебічного аналізу якісного і кількісного складу відходів підприємств глиноземної промисловості України визначені шляхи утилізації шламів після їх кислотної обробки в якості змішаного залізо-алюмінієвого коагулянту, сорбенту для вилучення іонів важких металів, для одержання модифікованого сполуками заліза вуглецевого сорбенту [13]. Розвинуто нові підходи до технології очищення води р. Дніпра з підвищеним вмістом і специфічним складом природних органічних речовин із застосуванням запропонованого нового типу активованого вугілля з розвиненою мезопористою структурою [14-18].
Доктор технічних наук, професор Є.В.Кузьмінський вперше представляє теоретичне обґрунтування біохімічного очищення стічних вод з великим вмістом біорезистентних органічних речовин з одночасним одержанням відновлювальних джерел енергії (біоводню, біометану, біодизелю). Теоретичні аспекти відповідних технологічних рішень опубліковано в трьох монографіях (2 - в міжнародних виданнях), в наукометричних статтях (2015-2017 рр.) з більш ніж 120 цитуванням. Технології впроваджено на 7 вітчизняних підприємствах харчової (солодові, пивоварні, молочні підприємства) і легкої промисловості.
Доктор технічних наук, професор І.М.Астрелін вперше представив теоретичні наробки 2015-2017 рр. з синтезу і використання нових наносорбентів і фотокаталізаторів для очищення стічних вод на основі багатошарових вуглецевих нанотрубок, нанодисперсних композитів "метал-багатошарові вуглецеві нанотрубки". Відповідні технології очищення стічних вод впроваджено на 3-х підприємствах. До його новітніх розробок належать також магнітокеровані сорбенти, флотоекстракційні процеси очищення стічних вод, установки і технологія очищення забруднених вод в польових умовах зони АТО.
Доктори наук, професори М.Д.Гомеля, В.М.Радовенчик, Т.Є.Мітченко, С.М.Епоян, В.П.Кишневський є авторами новітніх (2014-2017 рр.) теоретичних і прикладних впроваджених розробок з опріснення концентратів баромембранного очищення вод, елюатів іонообмінного знесолення шахтних вод з одержанням з них питної води і з попередженням зростання мінералізацій природних водойм, з використання гібридних сорбентів, з очищення забруднених вод новим методом "інлайн", з очищення нафтовмісних стоків тощо. Ці та ряд інших новітніх теоретичних і прикладних розробок у подробицях описано в рефераті роботи, представленої на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року.
Звертаємо також увагу Секретаріату на те, що анотація роботи державною мовою на сайті відрізняється від її викладання російською мовою, де вірно представлені відомості щодо роботи.
Авторський колектив роботи

чл.-кор. НАНУ О.В.Мамченко

У відповіді на мої зауваження автори роботи р 33 стверджують ..що «Вказані О.В.Мамченком роботи представлялись різними організаціями (2013 р. - Інститутом колоїдної хімії та хімії води (ІКХХВ) НАНУ; 2014 р. - Харківським національним університетом будівництва та архітектури; 2015 р. - ІКХХВ НАНУ; 2016 р. - КПІ і Інститутом біоорганічної хімії і нафтохімії НАНУ; 2017 р. - робота не подавалась) з різними авторськими колективами і до авторських колективів цих робіт автори роботи 2018 р. в повному складі не входили.» Але, авторський колектив не помітив , що у відгуку відзначено: «Епоян С.М., Мєшкова-Клименко Н.А. і особливо Гомеля М.Д. системно подають (тільки з різними назвами, в різних колективах і з дещо зміненими назвами, анотаціями і рефератам) один і той же матеріал» і наведені конкретні анотації з яких випливає зауваження. Я ні в якому разі не стверджую про ідентичність проектів. Але їх основний зміст співпадає.
А зараз про відомості, які містяться у відповіді творчого колектива. Згідно відповіді «по розділу, який представила Мєшкова-Клименко Н.А., за період 2015-2017 років … впроваджено роботу по регенерації промислових фільтрів очищення води на ПАТ "Карлсберг Україна". Зокрема, було проведено цикл досліджень з встановлення властивостей біоплівки на активованому вугіллі після тривалої експлуатації промислових фільтрів очищення води. Вперше досліджені культурально-морфологічні властивості і видовий склад ізолятів культур бактерій промислових фільтрів та їх стійкість по відношенню к хлору [1-3]. Це стало основою для розвинення методів регенерації активованого вугілля (АВ); створено нові підходи до біорегенерації відпрацьованого активованого вугілля і обґрунтовано на основі проведених досліджень новий погляд на кооперативний характер процесів перебігу і біосорбції на АВ [4]. Розвинуті дослідження щодо факторів, які впливають на ефективність процесу біосорбції, а саме: умови біорегенерації АВ; тип імобілізованих бактерій на АВ; кількість розчиненого у воді кисню, модифікування АВ оксидами заліза [5-7]. Реалізовано цикл досліджень з вилучення з води фармацевтичних препаратів різної хімічної природи в процесах біосорбції на АВ [8-12].»
Я працюю пліч о пліч з Наталією Аркадієвною з 1975 року, в тому числі, більше 5 років був під ії безпосереднім керівництвом. Вона володіє визначними організаційними здібностями. Це дозволяє їй незалежно від фінансової ситуації в державі завжди мати значні грошові ресурси на наукові дослідження. Цими ресурсами вона щедро ділеться з професійно грамотними колегами, які надають їй результати досліджень і їх наукового аналізу в галузях знань, де Мєшкова-Клименко Н.А. не має навіть базової фахової освіти. Саме цим пояснюються великі досягнення Наталії Аркадієвни з біологічної очистки води. Я думаю що вона навряд би здала кандидатський іспит з цього предмета.
Щодо біорегенерації активованого вугілля, то на мій погляд цей процес має другорядне значення. Головними чинниками є давно відоме явище ”відпочинку” активованого вугілля. При зупинці подачі середовища, що очищується, в адсорбер дифузія у частках вугілля не припиняється і зовнішній шар зерна сорбенту частково звільняється від забруднення. Тому при введенні апарата у роботу після тривалої зупинки спостерігається покращення якості очистки газового або рідкого середовища. Таке явище може спостерігатися декілька разів, але тривалість робочих циклів значно зменшується і вугілля треба термічно регенерувати за відомою технологією. Останнє повністю визнає Мєшкова-Клименко Н.А.
Той же ефект”відпочинку” відповідає в значній мірі і за ”каталітичну” регенерацію активного вугілля. Цьому сприяє підвищення температури Додатковий внесок дає регенерація водяною парою. Але останній процес малоефективний і всі встановлені на ТЕС за нормами проектування фільтри знемазучення (знемаслення) конденсату не працюють. Про це добре знає професор Кишневський В.П., (а може і не знає, оскільки впровадження він, як правило, доручає своїм учням, які займають керівні посади на ТЕС і АЕС). У любому випадку Віктор Панасович не ознайомив з цією інформацією професора Мєшкову-Клименко Н.А.Таким чином, нею «розроблені» і впроваджені відомі технічні рішення.
Що стосується «запропонованого нового типу активованого вугілля з розвиненою мезопористою структурою», то це твердження я детально розглядав у відгуку на роботу р20 у 2016 році . Ні про який новий тип активованого вугілля мова йти не може. Промислові активні вуглі певних марок мають аналогічну питому поверхню мезопор, а вугілля СКН в залежності від бажання може бути одержане зі значно ліпшею пористою структурою.
В мене виникло ще одне питання: хто довів до відома професора Мєшкової-Клименко Н.А., що для очистки води потрібні саме мезопори у вугіллі. Так званий ситовий ефект вона ніколи не вивчала. Цим займалися мої співробітники, які встановили, що навіть для трифенілметанових барвників, які мають близькі до сферичної форми молекул і асоційованих молекул прямих барвників доступні не тільки супермікропори, а й частка мікропор.
Другим напрямком витрат грошових ресурсів професора Мєшкової-Клименко Н.А.є поїздки за кордон. Це дозволяє підтримувати зв,язки з колегами, фінансувати публікації у наукометричних фахових виданнях.
Авторський колектив не вважає за потрібне знайомитися з літературою. Інакше анотація не містила б фрази: «В самой водоемкой отрасли промышленности - энергетике разработаны и внедрены рациональный водно-химический режим оборотных систем охлаждения и рециркуляция стабилизационных сбросов воды, кондиционирование подпиточной воды тепловых сетей с обеспечением безнакипного режима их функционирования, очистка сточных теплотехнических вод от металлических загрязнений.» Я раджу пошукачам ознайомитися з монографією Г.К.Фейзієва, надрукованою у 80-ті роки минулого сторіччя. Гасан Кулієвич дуже енергійний винахідник. Ним запатентовано і впроваджено в декілька разів більше винаходів ніж усіма професорами творчого колективу. В цьому я особисто переконався перебуваючи в Азербайджані. Непогано б було творчому колективу почитати праці В.М.Рогова (м.Рівне) і К.М.Абдуллаєва та створеної ним у Бакинській нафтовій академії наукової школі. Тоді б автори проекту р33, можливо, усвідомили безпідставність багатьох своїх претензій на новизну і унікальність досліджень.
А зараз про використання знесолених баромембранними методами стоків для питного водопостачання. Жодна кваліфікована медична установа не дозволить використовувати очищені мембранами стоки безпосередньо для пиття без додаткового знезараження. Це пов,язано з пошкодженням мембран в процесі експлуатації. Показова ситуації склалася на Горлівському ПАО «Стірол». На підприємстві відомою західною фірмою змонтована і запущена потужна зворотньоосмотична установка. Відразу після монтажу солевміст фільтрату не перевищував 15 г/ м3. Але вже через рік солевміст фільтрату досяг більше ніж 100 г/ м3, що пов,язано з механічним пошкодженням мембран. Пошкоджені мембрани повністю не затримують мікроорганізми і втрачають свою знезаражуючу здатність.
Є і інші зауваження і питання до матеріалів роботи р33. Але й наведених, на мій погляд, достатньо щоб переконати Держкомітет, Президентів НАНУ і України в доцільності відмови авторам проекту р 33 у присудженні премії.
З повагою О.В.Мамченко

Юнгін Ольга Сергіївна, к.б.н., доцент КНУТД, м.Київ

Представлені на здобуття Державної премії результати наукових досліджень, що викладені в роботі «Теоретичне обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів» авторів Астреліна І.М., Мешкова-Клименко Н.А., Гомелі М.Д., Мітченко Т.Є., Радовенчика В.М., Епояна С.М., Кузьмінського Є.В., Кишневського В.П., зосереджені на важливих проблемах пошуку нових технології ремедіації навколишнього середовища. Зокрема, авторами запропоновано теоретичне обгрунтування та експериментальне підтвердження розроблених методів очистки води. Безумовно, на сьогодні для України та всього світу проблема ремедіації води та грунту є однією з найбільш актуальних. Наукова робота, що зосереджена на вирішенні нагальних проблем сьогодення заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Юрченко В.О., д.т.н. проф.

Представлена на здобуття Державної премії робота "Теоретичне обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів" присвячена вирішенню госто актуальної проблеми - захисту довкілля від забруднення відходами господарського та промислового водокористування й забезпечення надійної безпеки питного водопостачання. Проблема відома, проте автори роботи - Астрелін І.М., Мешкова-Клименко Н.А., Гомеля М.Д., Мітченко Т.Є., Радовенчико В.М., Епоян С.М., Кузьмінський Є.В., Кишневський В.П. - розробили новітні технології для її вирішення. Саме з позицій сучасних природничих та технічних наук ними розглянуто теоретичні засади процесів, що відбуваються при обробці природних і стічних вод, розроблено технічні рішення та технології. Опублікований в науково-технічній літературі науковий доробок авторів роботи відомий фахівцям і заслуговує пошани та схвалення. Предсталена ними робота заслуговує на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.
Юрченко Валентина, д.т.н., проф., зав. кафедрою безпеки життєдіяльності та інженерної екології Харківського
національного університету будівництва та архітектури

Генрік Собчук, д.т.н., проф. Польска Академіа Наук

Представленная работа «Теоретическое обоснование и практическое применение новейших эффективных технологий очистки природных и сточных вод и утилизации опасных отходов» имеет большое научное и практическое значение. Она позволяет решить многие актуальные проблемы, связанные с антропогенной нагрузкой на водные объекты.
В представленной работе разносторонне исследованы новые способы очистки как природных, так и сточных вод от нефтепродуктов, ПАВ, минеральных солей, красителей, взвешенных веществ, нитратов, фосфатов, ионов тяжелых металлов путем применения реагентных, электрохимических, биологических, сорбционных, фотокаталитических, обеззараживающих, биосорбционных, флотоэкстракционных, электромагнитных, коагуляционных и баромембранных методов. Работа направлена на создание, апробацию и внедрение эффективных ресурсосберегающих технологий очистки природных и сточных вод.
Работа авторов заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.

Орлова А.М., доцент кафедри ВВтаБС, НУВГП

Результати наукових досліджень, що представлені в колективній роботі «Теоретичне обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів» направлені на створення та застосування нових малозатратних і ефективних технологій кондиціонування якості природних і стічних вод та утилізації небезпечних відходів. А це, в першу чергу, вирішує комплекс екологічних задач, направлених на вирішення проблем забезпечення високоякісною водою населення, підприємств, аграрного сектору. Отже, робота є актуальною.
Робота викладена у великій кількості публікацій, конкурентноспроможність технічних рішень захищена чималою кількістю патентів, результати впроваджені на багатьох вітчизняних та закордонних виробництвах зі значним економічним ефектом, отже має значне наукове, теоретичне та практичне значення.
На мою думку, ця робота та колектив авторів - Астрелін І.М., Мєшкова-Клименко Н.А., Гомеля М.Д., Мітченко Т.Є., Радовенчик В.М., Епоян С.М., Кузьмінський Є.В. та Кишневський В.П. заслуговує на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.
Доцент кафедри водопостачання, водовідведення та бурової справи НУВГП, к.т.н. Орлова А.М.

Савчук О.М., д.б.н., проф., зав. каф. КНУ ім. Т. Шевченка

Робота «Теоретичне обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів», що підготовлена авторами Астреліним І.М., Мєшкова-Клименко Н.А., Гомелею М.Д., Мітченко Т.Є., Радовенчиком В.М., Епояном С.М., Кузьмінським Є.В., Кишневським В.П., характеризується актуальністю, суттєвим теоретичним та практичним значенням, оскільки спрямована на розробку ресурсозбережних, малозатратних та екологічно орієнтованих методів вилучення та знешкодження з природних і стічних вод шкідливих й токсичних сполук. Заслуговує визнання складова роботи, яка висвітлює рішення розробки та отримання високоактивних флокулянтів та умови ефективного біологічного очищення стічних вод та освітлення. Розвитком зазначеного питання є удосконалення підходів до вилучення фосфатів та нітратів на міських станціях очищення води. В межах представлених досліджень набули розвитку питання біосорбції на активному вугіллі для вилучення з води токсичних органічних сполук. Також в роботі викладені результати багаторічних та ґрунтовних досліджень щодо створення нових ефективних сорбентів, реагентів і нанокомпозитних матеріалів для очищення води. Достатньо інноваційними є розробки мікробного біопаливного елементу для отримання електричної енергії і водню. Слід звернути увагу на суттєвий доробок авторів щодо опублікованих 25 монографій, 34 посібників, 23 підручників, понад 270 статей, 52 патентів тощо та впровадження у промисловість авторських розробок.
В цілому, за науковою новизною, теоретичним значенням, рівнем практичної апробації робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Савчук О.М., завідувач кафедри біохімії, д.б.н., проф, ННЦ "Інститут біології та медицини" КНУ імені Тараса Шевченка.

Козарь Оксана Петрівна, д.т.н., професор, м. Мукачево

Характерною особливістю роботи «Теоретичне обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів» авторів Астреліна І.М., Мєшкова-Клименко Н.А., Гомелі М.Д., Мітченко Т.Є., Радовенчика В.М., Епояна С.М., Кузьмінського Є.В., Кишневського В.П. є розробка малозатратних та екологічно спрямованих методів вилучення та знешкодження з природних і стічних вод шкідливих й токсичних сполук. Важливим для сьогодення підприємств широкого профілю є повторне або оборотне водопостачання, а також локальне очищення промислових стічних вод, що удосконалено в даній науковій роботі. Авторами вдало реалізовано створення нових матеріалів для очищення та утилізація відходів промисловості. Ефективність та результативність розробок, що представлені авторами на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки, підтверджена широким впровадженням авторських розробок та суттєвим економічним ефектом.

Вважаю, що за актуальністю, новизною наукових рішень та за практичною значущістю робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Козарь Оксана Петрівна, завідувач кафедрою легкої промисловості і професійної освіти Мукачівського державного університету, д.т.н., проф.

Богдан Моргун

Цикл наукових праць «Теоретичне обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів» представляється як велике вагоме дослідження. Важливість даної тематики зараз і у найближчому майбутньому набуває все більшого значення із-за збільшення населення планети та все більшого обмеження природних запасів, актуальності їх регенерації та відновлення. Авторами вивчено та теоретично обґрунтовано шляхи відновлення водних ресурсів, очищення забруднень та утилізації відходів. Відомості викладено у чисельних публікаціях і навчальних курсах, по яким готується молода зміна. Розробки досліджень затверджені патентами, що отримали широке впровадження та значний економічний ефект. Вважаю, що автори Астрелін І.М., Мєшкова-Клименко Н.А., Гомеля М.Д., Мітченко Т.Є., Радовенчик В.М., Епоян С.М., Кузьмінський Є.В., Кишневський В.П. заслуговують на визнання і присудження Державної премії України у галузі науки і техніки.
Заступник директора з наукової роботи Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України к.б.н. Б.В. Моргун

Мальований Мирослав, д.т.н., проф ,

Авторами розроблено наукові основи для створення замкнутих систем водокористування на промислових виробництвах різного профілю для запобігання попадання в міські стічні води іонів важких, кольорових металів та радіонуклідів, для зниження рівня забрудненості стоків завислими речовинами, високотоксичними органічними речовинами, нафтопродуктами. В роботі вивчено процеси біологічного очищення води при одночасному отриманні енергії, визначено різноманітні фактору впливу на ефективність очищення води. Також було створено нові методи зневоднення активного мулу, вологих осадів, суспензій та емульсій на основі теоретичного обґрунтування та експериментального підтвердження високої ефективності фільтрувальних матеріалів капілярної дії. Розроблено нові методи синтезу високоосновних коагулянтів, високоефективних флокулянтів для інтенсифікації освітлення води при відстоюванні, флотації, фільтруванні для інтенсифікації зневоднення осадів.
Отримані результати експериментально-теоретичних досліджень мають велике значення для галузі комунального господарства, зокрема для біологічного очищення міських стічних вод та обробки осадів, що утворюються на каналізаційних очисних станціях міст України.
В цілому робота «Теоретичне обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів» має важливе наукове та практичне значення, а її автори - Астрелін І.М., Мєшкова-Клименко Н.А., Гомеля М.Д., Мітченко Т.Є., Радовенчик В.М., Епоян С.М., Кузьмінський Є.В. та Кишневський В.П. заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Мирослав Мальований, д.т.н., проф., Заслужений діяч науки і техніки України, зав.кафедри "Екологія та збалансоване природокористування" Національного університету "Львівська політехніка"

Віктор Михайловський, к.т.н. директор ТОВ «ЕНВІТЕК»

Ефективність очищення стічних вод в значній мірі визначає стан природних водойм. Тому сьогодні актуальним є не лише знешкодження неочищених стоків, але й підвищення ефективності роботи діючих станцій очищення стічних вод, вирішення проблеми переробки і утилізації осадів, що утворюються на станціях. Дана робота направлена саме на вирішення згаданих проблем. Перспективним є впровадження замкнутих циклів водоспоживання на промислових підприємствах. При впровадженні результатів роботи щодо очищення води від іонів важких та кольорових металів, при організації замкнутих циклів водоспоживання на гальванічних виробництвах можна уникнути забруднення активного мулу іонами важких металів, що значно спростить його утилізацію.
Важливими є результати досліджень по оптимізації роботи біологічних очисних споруд з обробкою води та отриманням енергії, інтенсифікації зневоднення активного мулу та сирих осадів.
Цікавими видаються і дослідження в галузі використання в процесах очищення води матеріалів з магнітними властивостями, котрі, як ми знаємо з власного досвіду, дозволяють значно інтенсифікувати технологічні процеси та підвищити їх ефективність.
Піонерними є дослідні роботи з видалення азотних сполук із стічних вод, використовуючи Anammox бактерії, що зменшує затрати з капітального будівництва та експлуатації очисних споруд.
В цілому вважаємо, що робота «Теоретичне обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів» має важливе наукове та практичне значення, а її автори - Астрелін І.М., Мєшкова-Клименко Н.А., Гомеля М.Д., Мітченко Т.Є., Радовенчик В.М., Епоян С.М., Кузьмінський Є.В. та Кишневський В.П. заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Ободович Олександр Миколайович, ІТТФ НАН України

Представлена робота колективу авторів «Теоретичне обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів» присвячена теоретичному обґрунтуванню, дослідженню та розробці сучасних новітніх методів фізико-хімічного та біохімічного очищення природних вод, комунальних та промислових стічних вод, вибору оптимальних параметрів процесів знезараження води, використання флотаційних реагентів, коагулянтів, флокулянтів для систем водопостачання та водовідведення.
У роботі науково обґрунтовані, створені та впроваджені на виробництві нові нанокомпозитні сорбенти на основі багатошарових вуглецевих трубок, модернізованого активованого вугілля, нанорозмірних оксидів цирконію, титану, купруму, стануму, феруму. Теоретично обґрунтовано і експериментально підтверджено ефективність виробництва відновлюваної електроенергії з одночасним біохімічним очищенням стічних вод шляхом застосування мікробних біопаливних елементів.
Важливість наукових положень і розроблених технологічних рішень підтверджено широким їх впровадженням на 60 підприємствах із загальним економічним ефектом понад 39 млн. грн.
Робота «Теоретичне обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів» авторів Астреліна І.М., Мєшкової-Клименко Н.А., Гомелі М.Д., Мітченко Т.Є., Радовенчика В.М., Епояна С.М., Кузьмінського Є.В., Кишневського В.П. виконана з дотриманням вимог щодо рівня наукового дослідження, практичного впровадження та оформлення як змістової так і презентаційної частини і, безперечно, заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Сорокіна Н.В., к.т.н., доцент кафедри ВіВ ОДАБА

Робота “Зниження антропогенного навантаження на водні ресурси України шляхом створення природоохоронних та ресурсозберігаючих технологій» актуальна з наукової та практичної точки зору, що підтверджено загальним економічним ефектом від впровадження розроблених авторами нових технологій - 37,7 млн. грн., що заслуговує високої позитивної оцінки. Автори Астрелін І.М., Мєшкова-Клименко Н.А., Гомеля М.Д., Мітченко Т.Є., Радовенчик В.М., Епоян С.М., Кашковський В.І., Євдокименко В.О. заслуговують присудження Державної премії України у галузі науки і техніки в 2018 р.

Фесік Л.О., к.т.н., доцент кафедри ВіВ ОДАБА

Представлена робота “Зниження антропогенного навантаження на водні ресурси України шляхом створення і застосування природоохоронних та ресурсозберігаючих технологій" має важливе наукове та практичне значення, так як направлена на підвищення ефективності роботи станцій очищення стічних вод. Інтерес представляє розробка підвищення ефективності зневоднення осадів міських стічних вод на заболочених мулових майданчиках з закольматованим дренажем з високою залежністю від кліматичних умов. На підставі багаточисленних обстежень і натурних випробувань розроблено, досліджено і введено в експлуатацію конструкцію локального дренажу модульного типу, яка дозволяє інтенсифікувати водовідбір з заболочених мулових майданчиків при використанні установки всмоктувально-нагнітаючої дії. Розроблена нова технологічна схема і математична модель процесу видалення мулової води з заболочених мулових майданчиків. Вважаю, що робота цілком заслужено може бути відзначена Державною премією України в галузі науки і техніки.

Зощук В.О., к.т.н., доцент, НУВГП

Робота «Теоретичне обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів» авторів Астреліна І.М., Мешкова-Клименко Н.А., Гомелі М.Д., Мітченко Т.Є., Радовенчика В.М., Епояна С.М., Кузьмінського Є.В., Кишневського В.П., на здобуття Державної премії має наукову новизну та практичну цінність. Робота є обґрунтованою. Запропонована та апробована технологія для зменшення забруднення навколишнього середовища, впроваджені ресурсозберігаючі технологій використання води в оборотних циклах. В цілому, вважаю, що робота «Теоретичне обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів» та автори заслуговують на визнання та присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Зощук В.О., к.т.н., доцент кафедри Охорони праці і безпеки життєдіяльності Національного Університету водного господарства та природокористування.

Куницький С.О., к.т.н., с.н.с. НУВГП

Колективна робота "Теоретичне обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів" базується на створенні та застосуванні нових малозатратних й ефективних технологій кондиціонування якості природних та стічних вод і утилізації небезпечних відходів на основі обґрунтованих фундаментальних досліджень перебігу хімічних, фізико-хімічних, біологічних і фізичних процесів в водному середовищі.
В конкурсній роботі вперше науково обґрунтовано механізм перебігу процесу біосорбції на біологічно активному вугіллі (БАВ), який враховує біодеструкцію адсорбованих органічних речовин і біорегенерацію БАВ. Вперше теоретично обґрунтовано і експериментально доведено правомірність застосування термодинамічних характеристик для передбачення ефективності заключного біосорбційного очищення стічних вод від токсичних органічних речовин.
Враховуючи вагомий доробок авторів роботи, новизну та конкурентоспроможність технічних рішень, вважаю, що автори достойні присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Квартенко О.М., к.т.н., доцент, НУВГП

Наукова робота «Теоретичне обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів» присвячена вирішенню найактуальнішої проблеми сьогодення – поліпшенню якості природних, кондиціонуванню оборотних, очищенню стічних вод, а також утилізації небезпечних відходів в умовах підвищеного техногенного навантаження на навколишнє середовище. На основі фундаментальних досліджень авторами теоретично обґрунтовано та запропоновано нові підходи до раціональних умов ефективного застосування реагентних, електрохімічних, сорбційних, фотокаталітичних, знезаражуючих, біосорбційних, флотоекстракційних, електромагнітних, коагуляційних та баромембранних процесів в технологіях очищення природних і стічних вод. Зокрема, науково обґрунтовано синтез і використання у водоочищенні нових нанокомпозитних сорбентів, запропоновані нові можливості для виробництва відновлюваної електроенергії з одночасним очищенням стічних вод, створені нові математичні моделі процесів зневоднення осадів. Робота має велике народногосподарське значення, про що свідчить впровадження її технологій на 22 та проведення дослідно-промислових випробувань на 37 підприємствах України. Робота «Теоретичне обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів» авторів Астреліна І.М., Мєшкова-Клименко Н.А., Гомелі М.Д., Мітченко Т.Є., Радовенчика В.М., Епояна С.М., Кузьмінського Є.В., Кишневського В.П. заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Квартенко О.М. к.т.н., доцент, кафедра ВВБС, Національний університет водного господарства та природокористування.

Кушнерук В.І. ДП "НДІ "Шторм"

Представлені на здобуття Державної премії результати наукових досліджень, що викладені в роботі «Теоретичне обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів» авторів Астреліна І.М., Мешкова-Клименко Н.А., Гомелі М.Д., Мітченко Т.Є., Радовенчика В.М., Епояна С.М., Кузьмінського Є.В., Кишневського В.П., мають новизну та практичну значимість.
На підставі теоретичних розрахунків авторами розроблена технологія очищення теплоносіїв оборотних систем охолодження потужної радіоелектронної апаратури, яка експлуатується під значними механічними впливами в широкому діапазоні коливань зовнішньої температури. Промислове впровадження технології дозволило підтримувати якість теплоносіїв в системі на протязі заданого часу роботи в польових умовах. При цьому підвищується надійність охолоджувальної системи, збільшується термін експлуатації іонообмінних та сорбційних матеріалів, зменшується час заміни фільтрувальних картриджів.
На підставі розробки авторів, в НДІ «Шторм» розроблено оригінальний стенд для діагностування іонообмінних та сорбційних матеріалів в умовах, що наближені до польових.
Робота та колектив авторів заслуговують здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.
Кандидат технічних наук, директор ДП «Науково дослідний інститут «Шторм» Кушнерук Володимир Іванович

Мокроусова Олена Романівна, д.т.н., професор, м. Київ

Робота становить значний теоретичний та практичний інтерес, має актуальне екологічне спрямування, а розроблені технології водопідготовки та водоочищення характеризуються економічною та ресурсозбережною ефективністю. Відомими науковцями України – авторами роботи, запропоновано використання принципів електрохімічних, сорбційних, фотокаталітичних, біосорбційних, коагуляційних та інших процесів, які дозволили авторам удосконалити існуючі та розробити нові екологоорієнтовані технології очищення природних і стічних вод промислового та побутового характеру. Заслуговують високої позитивної оцінки створені біохімічні технології очищення стічних вод з одночасним отриманням енергоносіїв, нові принципи кондиціонування води та забезпечення безнакіпного режиму її використання в теплових мережах. Авторами доведена доцільність та ефективність синтезу нанокомпозитних сорбентів, а також створених матеріалів та реагентів на основі доступної природної сировини українського походження та різноманітних відходів. Слід відмітити широкий спектр впровадження розроблених технологій і синтезованих сорбентів для водоочищення та різноцільової водопідготовки не тільки на підприємствах Україні, але й за її межами, що обумовлює високу практичну значимість результатів роботи. Розроблені технології характеризуються високим рівнем екологічної безпеки та продуктивністю, дозволяють досягти значного економічного ефекту.
В цілому, вважаю, що робота колективу авторів «Теоретичне обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів» безперечно заслуговує на високу оцінку, визнання та присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Мокроусова Олена Романівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри біотехнології, шкіри та хутра Київського національного університету технологій та дизайну, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Гроховська Ю.Р., д.с.-г.н., НУВГП

В роботі «Теоретичне обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів» колективом авторів досліджено використання реагентних, електрохімічних, сорбційних, фотокаталітичних, знезаражуючих, біосорбційних, флотоекстракційних, електромагнітних, коагуляційних та баромембранних процесів в технологіях очищення природних і стічних вод. Розробка і впровадження новітніх методів очищення природних і стічних вод від комплексу речовин антропогенного походження – надзвичайно актуальна проблема для України, де однією з основних причин забруднення водних ресурсів є скид неочищених стічних вод безпосередньо у водні об’єкти та через систему міської каналізації.
Наукова новизна роботи включає фундаментальні положення в галузі дисперсності та розчинності сполук різної фізико-хімічної природи та процесів сорбції органічних речовин на вуглецевих сорбентах; теоретичне обґрунтування інтенсифікації процесів біохімічного очищення, виробництва відновлюваної електроенергії з одночасним очищенням стічних вод тощо. Встановлені численні закономірності є потужною базою для підвищення ефективності процесів водоочищення і впровадження новітніх природоохоронних технологій. Результати досліджень і розробок впроваджені на 60-ти підприємствах України і мають значний економічний ефект – понад 39,5 млн. грн.
Враховуючи актуальність, наукову новизну і виключне практичне значення для збереження якості водних ресурсів, вважаю, що робота авторів Астреліна І.М., Мєшкова-Клименко Н.А., Гомелі М.Д., Мітченко Т.Є., Радовенчика В.М., Епояна С.М., Кузьмінського Є.В., Кишневського В.П заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Гроховська Ю.Р., д.с.-г.н., професор кафедри водних біоресурсів Національного університету водного господарства та природокористування

Галанов В.Л. тех. дир. ПП "Екотехсервіс",Зас.прац.пром.Укр.

В роботі «Теоретичне обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів» теоретично обґрунтовано критерії оптимального вибору умов знезараження питної води, очищення стоків, використання флотаційних агентів, безпечних флокулянтів, флотаційних агентів, коагулянтів, які активно застосовуються при відновленні забрудненої води як на промислових, так і комунальних стоках. Авторами теоретично обґрунтовано й експериментально підтверджено принципово нові можливості виробництва електроенергії та водню з одночасним очищенням стічних вод шляхом застосування мікробних біопаливних елементів. Робота «Теоретичне обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів» авторів Астреліна І.М., Мєшкова-Клименко Н.А., Гомелі М.Д., Мітченко Т.Є., Радовенчика В.М., Епояна С.М., Кузьмінського Є.В., Кишневського В.П., яка подана з дотриманням вимог щодо рівня наукового дослідження, практичного впровадження та оформлення як змістової так і презентаційної частини, безперечно, заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Галанов В.Л., технічний директор ПП «Екотехсервіс»,заслужений працівник промисловості України.

Людмила Даценко, д. геол. н., проф., ТДАТУ.

Економіка водоохоронних заходів залежить від досконалості технологій водопідготовки та водоочищення. Створення і застосування нових обгрунтованих мало затратних та екологічно придатних методів вилучення та знешкодження шкідливих й токсичних домішок з природних і стічних вод є актуальним напрямком прикладних та фундаментальних досліджень. Авторами теоретично досліджено і практично реалізовано раціональні умови ефективного застосування реагентних, електрохімічних, сорбційних, фотокаталітичних, знезаражуючих, біосорбційних, флотоекстракційних, електромагнітних, коагуляційних та баромембранних процесів в технологіях очищення природних і стічних вод від нафтопродуктів, поверхнево-активних речовин, мінеральних солей, барвників, завислих речовин різного походження, нітратів, фосфатів, радіонуклідів, йонів важких металів.
Створено, апробовано і впроваджено ресурсо- та природозберігаючі технології кондиціонування природних вод за рахунок зниження забору свіжої води і споживання хлору для знезараження. Науково обґрунтовані, створені та використані у водоочищенні нові нанокомпозитні сорбенти на основі багатошарових вуглецевих трубок, модернізованого активного вугілля, нанорозмірних оксидів цирконію, титану, купруму, стануму, феруму. Запропоновані нові підходи до інтенсифікації і підвищення ефективності біохімічного очищення стічних вод з великим вмістом біорезистентних органічних речовин, теоретично обґрунтовано і експериментально підтверджено ефективність виробництва відновлювальної електроенергії з одночасним біохімічним очищенням стічних вод шляхом застосування мікробних біопаливних елементів.

Даценко Людмила, доктор геологічних наук, професор, член-кор. УНГА, зав. кафедри екології та охорони навколишнього середовища, Тавріййський державний агротехнологічний університет.

Гаращенко В.І., к.т.н., доц., зав каф. НУВГП

Авторами теоретично та експериментально створено, розроблено та впроваджено нові технології очищення природних і стічних вод, про що свідчать 1055 наукових публікацій та одержаний вагомий економічний ефект від впровадження розробок на 60 підприємствах, в тому числі на зарубіжних.
Отримані 154 патенти України на винахід засвідчують науково-технічну новизну розробок, а саме: нових коагулянтів-сорбентів, нових гранульованих композиційних флотокоагулянтів, нових методів контролю, нових комплексних технологій як очищення природних і стічних вод, так і утилізації відходів, що є надзвичайно актуальним для охорони навколишнього середовища.
Багатовекторність впровадження розробок в промисловості, а особливо в атомній енергетиці, де вже існують сучасні технології, підтверджує їх високі науково-технічні, економічні та екологічні переваги.
Вважаю, що цикл робіт авторів Астреліна І.М., Мєшкової-Клименко Н.А., Гомелі М.Д., Мітченко Т.Є., Радовенчика В.М., Епояна С.М., Кузьмінського Є.В., Кишневського В.П. "Теоретичне обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів" заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Гаращенко В.І., к.т.н., доц., Заслужений винахідник України, завідувач кафедри хімії та фізики Національного університету водного господарства та природокористування.

Пономарьов К.С., к.т.н., доц., доц. каф., ХНУБА

Представлені на здобуття Державної премії результати наукових досліджень роботи «Теоретичне обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів», що представляє собою масштабне дослідження, мають новизну та суттєве практичне значення. Створення й застосування нових мало затратних і екологічних методів вилучення та знешкодження шкідливих домішок з природних і стічних вод є, безумовно, актуальним напрямком дослідження. Дана робота представляє собою багаторічну працю колективу авторів, відображену у великій кількості публікацій. Має вагомі наукові та практичні результати, що призводять не лише до зниження експлуатаційних витрат, зниження витрати реагентів, зниження витрати електроенергії при експлуатації, але й до підвищення екологічної безпеки такого важливого компонента життєзабезпечення людини, як вода. На мою думку колектив авторів заслуговує на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.
Доцент кафедри безпеки життєдіяльності та інженерної екології Харківського національного університету будівництва та архітектури, к.т.н., доцент

Бондаренко В.М. .к.т.н., заст. Ген. дир. Рівненської АЕС.

Представлені на здобуття Державної премії результати наукових досліджень, що викладені в роботі «Теоретичне обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів» авторів Астреліна І.М., Мешкова-Клименко Н.А., Гомелі М.Д., Мітченко Т.Є., Радовенчика В.М., Епояна С.М., Кузьмінського Є.В., Кишневського В.П., мають новизну та практичну значимість.
Промислове впровадження водно-хімічного режиму (ВХР) оборотної системи охолодження (ОСО) Рівненської АЕС, з використанням рекомендованого інгібітору ACUMER-1000, та його хімічного контролю, що розроблений авторами на підставі результатів теоретичних розрахунків та експериментальних досліджень на масштабованій моделі ОСО, дозволили скоротити в 10 разів споживання сірчаної кислоти в системі і відповідні скиди сульфатів на довкілля. Річний економічний ефект від впровадження розробленого ВХР ОСО складає 780 тис. грн. на один блок. При каскадному підключенні ОСО двох і більшої кількості енергоблоків річний економічний ефект складає близько 1,2 млн. грн. на один блок.
Робота та колектив авторів заслуговують здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

Матяш О.В., к.т.н., доц. ПолтНТУ

Наукова робота «Теоретичне обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів» присвячена актуальній темі сьогодення (очищення природних і стічних вод) та вирішує ряд практичних задач.
Представлені теоретичні розробки колективу авторів підкріплені експериментально-виробничими дослідженнями та впроваджено у виробничий процес значної кількості підприємств України. Це дозволило значно оптимізувати процес очищення води, запобігти забрудненню навколишнього середовища та сприяє раціональному використанню водних ресурсів України, а загальний економічний ефект від впровадження розроблених нових технологій склав 39,527 млн. грн.
Наукові результати наукового процесу очищення природних та стічних вод відображено у наукових працях (25 монографій, 23 підручники, 34 навчальні посібники, 1055 наукових публікацій), отримано ряд охоронних документів (154 патенти) та за даною тематикою захищено 10 докторських та 76 кандидатських дисертацій.
Приведені аспекти вказують на актуальність даної роботи, а автори заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.