Офіційний веб сайт

Технологічне забезпечення якості офсетного друку захищеної поліграфічної продукції

м12

Представлено Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Автор: Клименко Т.Є., к.т.н., Талімонова Н.Л.,  Золотухіна К.І., к.т.н.

Авторами розроблено комплексний технологічний процес забезпечення якості захищеної продукції на етапі офсетного друку з урахуванням взаємного зв’язку між структурними та колірними характеристиками задруковуваних матеріалів і фарб, технологічними режимами та параметрами оригіналу. Обґрунтовано механізм формування оптичних характеристик відбитка, отриманого офсетним друком на папері з водяними знаками, виявлено та класифіковано фактори впливу на явище перебивання фарби на зворот.

Розроблено математичну модель структури поверхні незадрукованого та задрукованого банкнотного паперу та математичну модель, яка визначає вплив параметрів на стабільність кольоровідтворення за умови мінімізації товщини фарбових шарів на задруковуваних матеріалах. Вдосконалено технологічний процес друкування і закріплення відбитків на підставі науково-обґрунтованих параметрів технологічного середовища друкарського контакту.

 Розроблено технологічні інструкції процесу стабілізації кольоровідтворення за параметрами друкування корегованим технологічним середовищем на задруковуваних поверхнях; програмне забезпечення для визначення параметрів структури поверхні паперу, для визначення фрактальної розмірності та амплітудного коефіцієнта поверхні незадрукованого та задрукованого паперу.

Впроваджено у виробництво на Банкнотно-монетному дворі Національного банку України та в ТОВ "САЛЮТІС ПРІНТ". Економічний ефект від впровадження розробок становить 645,3 тис. грн.

Кількість публікацій: 67, в т.ч. за тематикою роботи 18 статей (4 – у зарубіжних виданнях), 41 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 29 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 6. Отримано 6 патентів України на корисну модель та свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.

Надіслати коментар

Коментарі

А. Туча, менеджер з якості ПрАТ "Сьогдні Мультімедіа"

Наукові положення роботи на тему «Технологічне забезпечення якості офсетного друку захищеної поліграфічної продукції» авторів Клименко Тетяни Євгенівни, Талімонової Надії Леонідівни, Золотухіної Катерини Ігорівни полягають у наступному:
- теоретично обґрунтовані механізми формування оптичних характеристик відбитка, отриманого офсетним друком на папері з водяними знаками;
- класифіковано фактори впливу на явище перебивання фарби на зворот, що дозволяє разом із розробленою структурно-логічною схемою цілеспрямовано обрати вхідні параметри для подальшого моделювання якості банкнотних відбитків та керування якістю банкнотної продукції на етапі офсетного друку;
- виконано моделювання зміни кольору звороту відбитків внаслідок перебивання фарби, яке враховує взаємозв’язок між структурними властивостями паперу, колірними характеристиками паперу і фарб, кількістю фарби на відбитку, параметрами мікроштрихів та колірними показниками звороту відбитку, та дозволяє прогнозувати якість друку й ураховувати колірність звороту відбитка під час автоматизованого сортування банкнот;
- встановлено закономірності стабільності водно-фарбового балансу у офсетному друці гібридними фарбами на основі розробленої математичної моделі для прогнозування процесу друкування;
- здійснено кореляційний аналіз взаємного зв’язку між характеристиками поверхні задрукованого та незадрукованого паперу та оптичними характеристиками відбитків, що дає можливість прогнозувати оптичні характеристики відбитків та врахувати відмінності оптичних характеристик у зонах водяних знаків та поза їх межами.
Отримані результати підвищують продуктивність обладнання і поліграфічного виробництва захищеної продукції загалом та мають важливе державне значення, оскільки дозволяють вирішити існуючі проблеми виготовлення захищеної поліграфічної продукції, скоротити витрати високовартісних матеріалів та зменшити кількість бракованої продукції.
Представлена робота є завершеним науковим доробком, викладена логічно з дотриманням сучасних вимог до структури подання змісту, в якій повністю вирішені поставлені мета і завдання, результати всебічно обґрунтовані, порівняні і обчислені з використанням сучасних методик вимірювання і програмного забезпечення, випробувані та впроваджені на виробництві, наукова новизна беззаперечна.
Констатуючи беззаперечну наукову новизну і практичну цінність виконаних наукових досліджень і високо оцінюючи отримані результати, вважаю доцільним присудження Премії Президента України для молодих вчених науковцям Клименко Т. Є., Талімоновій Н. Л., Золотухіній К. І.

Руденко О.І.

Цінні папери, документи суворого обліку, грошові знаки зазвичай являють інтерес для кримінальних структур і потребують захисту від підроблення та фальсифікації. Під час виготовлення подібної продукції висуваються високі вимоги до чіткості відтворення елементів зображення та до точності кольоровідтворення. Наведена наукова робота спрямована на підвищення якості поліграфічного відтворення та на забезпечення необхідного рівня захисту від фальсифікації захищеної поліграфічної продукції і є новітньою і актуальною. Авторами успішно вирішено ряд науково-дослідних задач; отримані результати мають теоретичне обґрунтування, знайшли практичне застосування, а також можуть використовуватись на виробництві, для наукових дослідженнях та в навчальному процесі для студентів технічних спеціальностей.
Вважаю, що робота «Технологічне забезпечення якості офсетного друку захищеної поліграфічної продукції» виконана на високому рівні і заслуговує на присудження авторам премії Президента України.

Руденко О.І. заступник начальника виробничо-технологічного відділу ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів"

Квач В.А.

Покращення якості захищеної від підроблення поліграфічної продукції є важливим науково-прикладним завданням державної ваги. Для задруковування банкнот, цінних паперів та іншої захищеної продукції офсетний друк застосовується нарівні зі спеціальними способами друку. Тому тема роботи безсумнівно є актуальною.

Суттєвими досягненнями авторів є:

- розробка комплексного технологічного процесу забезпечення якості офсетного друку на папері з водяними знаками, що дозволяє цілеспрямовано керувати оптичними характеристиками друкованих відбитків;

- створення моделі формування якості офсетного друку з виділенням критеріїв, які підлягають встановленню під час контролю параметрів готової продукції та критичних ступенів зношеності обладнання, що дозволяє: обґрунтовано обирати засоби забезпечення якості друку, визначати і втілювати процедури перевірок вхідних матеріалів та готової продукції, а також оперативно управляти процесом друку.

На мій погляд, ця робота та колектив авторів заслуговують на присудження премії президента України для молодих вчених.

Квач В.А., директор з розвитку, ТОВ "Діалог Пресс"

Мудрая Инна

Для надежного обеспечения защиты от подделки бумага и печатное изображение, а также краски, должны нести в себе элементы защиты. В представленной работе большое внимание уделено структурным особенностям бумаги на участках водяных знаков и их влиянию на качество оттисков. Это оправдано, поскольку и банкноты и бланки ценных бумаг печатаются на основе, защищенной водяными знаками, обнаружение которых не требует специальной подготовки и инструментария.
Стоит отметить практическую ценность разработанной методики определения количественных показателей характеристик просвета бумаги для объективного оценивания структуры бумаги с полутоновыми водяными знаками, а также алгоритм для определения фрактальной размерности и амплитудного коэффициента микроструктуры бумаги, которые позволяют прогнозировать оптические характеристики оттисков.
Считаю, что работа выполнена на высоком уровне, а ее авторы заслуживают присуждении премии Президента Украины для молодых ученых.

Инна Мудрая, руководитель группы технической поддержки клиентов, Рубежанский КТК

Грушка В. І. Головний фахівець ТВ БФ БМД НБУ

Тема наукової роботи є актуальною, адже обумовлена високими вимогами до якості виготовлення захищеної поліграфічної продукції, зокрема банкнот української гривні. Вагомим прикладним результатом представленої роботи є удосконалення алгоритмів сортування банкнот із урахування перебивання фарби на зворот. Зниження кількості необґрунтовано вилучених банкнот дозволить суттєво знизити затрати на виготовлення національної валюти.
Вважаю, що робота «Технологічне забезпечення якості офсетного друку захищеної поліграфічної продукції» має велике практичне значення, а її автори заслуговують на присудження їм премії Президента України для молодих учених.

Черновол М. І., д.т.н., проф.

Наукове завдання даної роботи є актуальним, оскільки спрямоване на забезпечення високої якості поліграфічного відтворення, належного рівня захисту від фальсифікації та зносостійкості захищеної продукції. Виготовлення даного виду продукції потребує науково обґрунтованих рекомендацій, регулювання параметрів друкування, корегування властивостей фарб залежно від задруковуваного матеріалу, стабілізації кольоровідтворення на відбитках тощо.
Наукова та практична цінність положень полягає в наступному: обґрунтовано механізм формування оптичних характеристик відбитка, отриманого офсетним друком на папері з водяними знаками; здійснено моделювання зміни кольору звороту відбитків унаслідок перебивання фарби, яке враховує взаємозв’язок між структурними властивостями паперу, колірними характеристиками паперу і фарб, кількістю фарби на відбитку, параметрами мікроштрихів та колірними показниками звороту відбитку, що дозволить прогнозувати якість друку й ураховувати колірність звороту під час автоматизованого сортування банкнот; розробено аналітичну модель шорсткості поверхні захищеного паперу та математичну модель структури поверхні незадрукованого та задрукованого паперу; розроблено математичну модель на основі рівняння регресії, яка визначає вплив параметрів на стабільність кольоровідтворення за умови мінімізації товщини фарбових шарів.
Все вищезазначене свідчить про цілісність і комплексність підходу при вирішенні наукових задач. Тому вважаю, що робота авторів Клименко Т.Є., Талімонової Н.Л., Золотухіної К.І. «Технологічне забезпечення якості офсетного друку захищеної поліграфічної продукції» заслуговує на присудження авторам премії Президента України.

Ректор Кіровоградського національного технічного університету, академік Інженерної академії України, д.т.н., проф. Черновол М. І.

Член-кор. НАН України, д.т.н., М. Б. Штерн

Наукова робота на тему «Технологічне забезпечення якості офсетного друку захищеної поліграфічної продукції» молодих науковців Клименко Т. Є., Талімонової Н. Л., Золотухіної К. І., подана на здобуття Премії Президента України для молодих вчених, є надзвичайно актуальною та цінною для поліграфічної галузі.
Отримані здобутки забезпечують подальший розвиток технологічних основ друкування на матеріалах для виготовлення захищеної поліграфічної продукції.
Зміст представленого на сайті реферату в цілому, результати наукових і теоретичних досліджень, висновки і рекомендації логічно послідовно викладені з всебічним обґрунтуванням, із застосуванням сучасних методів вимірювання, експериментально перевірені, статистично підтверджені, випробувані у виробничих умовах, упроваджені у виробництво і навчальний процес, що підтверджено актами випробувань і упровадження результатів, широкою апробацією здобутків на конференціях.
З огляду на наведене вище вважаю за доцільне присудження Премії Президента України для молодих вчених авторам Клименко Т. Є., Талімоновій Н. Л., Золотухіній К. І.

Член-кореспондент НАН України, завідувач відділом реологічних та фізико-хімічних основ порошкових технологій Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, доктор технічних наук, М. Б. Штерн

Шейкін С. Є. , доктор технічних наук

Наукова робота є актуальною, цікавою, цілком завершеною та обґрунтованою з наукової точки зору. Загальним актуальним поступом сьогодення у поліграфічній галузі є зменшення збуджуючих факторів, що можуть призвести до погіршення якості поліграфічної продукції, таких як складники технологічного середовища друкарського контакту, коливання товщини фарбового шару та зменшення її кількості у площині відбитка, швидкість подавання і перенесення фарби і взаємодія зі зволожувальним розчином тощо. Тож актуальними напрямами наукових досліджень є саме мінімізація впливу чинників, що призводять до колірних спотворень відбитків, зменшення продуктивності технологічного процесу, а також розроблення методів і засобів унормування технологічних параметрів і характеристик репродукування. Наукова робота колективу авторів спрямована на подолання факторів негативного впливу на якість захищеної поліграфічної продукції та містить обґрунтовані рекомендації.

Позитивно оцінюючи зміст реферату, представленого на сайті Комітету, слід відзначити ключові наукові здобутки — здійснено моделювання зміни кольору звороту відбитків унаслідок перебивання фарби, яке враховує взаємозв’язок між структурними властивостями паперу, колірними характеристиками паперу і фарб, кількістю фарби на відбитку, параметрами мікроштрихів та колірними показниками звороту відбитку, що дозволить прогнозувати якість друку й ураховувати колірність звороту під час автоматизованого сортування банкнот; розроблено математичну модель на основі рівняння регресії, яка визначає вплив параметрів на стабільність кольоровідтворення за умови мінімізації товщини фарбових шарів на задруковуваних матеріалах; встановлено закономірності стабільності водно-фарбового балансу у офсетному друці гібридними фарбами на основі розробленої математичної моделі для прогнозування процесу друкування, що дозволяє визначити оптимальний композиційний склад фарби, при якому ступінь емульгування знаходитиметься в межах 20-40%, а час закріплення відбитків не перевищуватиме 20 с; здійснено кореляційний аналіз взаємного зв’язку між характеристиками поверхні задрукованого та незадрукованого паперу та оптичними характеристиками відбитків, що уможливило прогнозування оптичних характеристик відбитків та урахування відмінностей оптичних характеристик у зонах водяних знаків та поза їх межами.

Зміст і обсяг представленої наукової роботи має послідовну і логічну структуру, супроводжується всебічним обґрунтуванням і доведенням положень, а результати сприяють удосконаленню виробництва в цілому, що підтверджено актами випробувань і впровадження на підприємствах галузі.

В цілому позитивно оцінюючи проведене колективом авторів наукове дослідження, відзначаючи безсумнівну наукову і практичну цінність його результатів, слід зазначити, що Клименко Т. Є., Талімонова Н. Л., Золотухіна К. І., гідні присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Зав. відділом формування презиційних елементів складно профільних виробів Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, д.т.н. Шейкін С. Є.

В. М. Кривошей, Президент клубу пакувальників, к.х.н.

Актуальність виконаної наукової роботи не підлягає сумніву. На жаль, у наш час у різних сферах життєдіяльності трапляються непоодинокі випадки підробки продукції. Особливо важливим є захистити від фальсифікації спеціальну поліграфічну продукцію - в даному випадку банкнотну. Автори роботи використовують комплексний підхід, зя яким досліджуються як основні властивості самого паперу, так і фарбових відбитків, а також їх взаємодія під час та після в даному випадку друкування офсетним способом. Важливим є впровадження отриманих результатів наукової роботи у виробництво на Банкнотно-монетному дворі Національного банку України. Враховуючи вищенаведене, вважаю, що наукова робота Клименко Т. Є., Талімонової Н. Л., Золотухіної К. І. є завершеною та такою, що може претендувати на нагородження премією Президента України для молодих вчених.

Президент клубу пакувальників, к. х. н., Кривошей В. М.

Руденко Е. М., доктор фіз.-мат. наук, професор

Авторами розроблено технологічне забезпечення якості офсетного друку захищеної поліграфічної продукції з урахуванням її структурних характеристик та встановлення закономірностей взаємовпливу параметрів технологічного середовища друкарського контакту та методів їх стабілізації при друкуванні мінімальними шарами фарби для унормування кольоровідтворення зображень.
В роботі теоретично обґрунтовано механізм формування оптичних характеристик відбитка, виявлено та класифіковано фактори впливу на явище перебивання фарби на зворот; здійснено моделювання зміни кольору звороту відбитків унаслідок перебивання фарби, яке враховує взаємозв’язок між структурними властивостями паперу, колірними характеристиками паперу і фарб, кількістю фарби на відбитку, параметрами мікроштрихів та колірними показниками звороту відбитку, що дозволить прогнозувати якість друку й ураховувати колірність звороту під час автоматизованого сортування банкнот; розроблено математичну модель на основі рівняння регресії.
Робота виконана на високому рівні, основні положення і наукові результати роботи опубліковано в 67 наукових працях, а саме у зарубіжних видання, тези доповідей представлені на міжнародних та вітчизняних конференціях, отримано 6 патентів України на корисну модель та свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, що дозволяє зробити висновок про теоретичну і практичну значимість роботи.
На мій погляд, автори роботи «Технологічне забезпечення якості офсетного друку захищеної поліграфічної продукції» Клименко Т. Є., Талімонова Н. Л., Золотухіна К. І. заслуговують присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Руденко Е. М., завідувач відділу надпровідникової електроніки Інституту металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України, доктор фіз.-мат.наук, професор

Кононенко О. А.

Для запобігання фальсифікації і полегшення діагностики підробок захищена поліграфічна продукція повинна містити комплекс захисних елементів, що створюються в результаті використання спеціальних технологічних процесів шляхом поєднання способів і прийомів нанесення елементів поліграфічного оформлення, а також застосуванням спеціальних матеріалів. Для задруковування банкнот, документів сурового обліку та інших цінних паперів окрім спеціальних способів друку застосовується офсетний друк. Тому, важливим є розроблення технологічного забезпечення якості офсетного друку захищеної поліграфічної продукції з урахуванням її структурних характеристик та встановлення закономірностей взаємовпливу параметрів технологічного середовища друкарського контакту та методів їх стабілізації.
В роботі авторами розроблено наукові засади щодо формування оптичних характеристик відбитка, отриманого офсетним друком на папері з водяними знаками та встановлено закономірності стабільності водно-фарбового балансу у офсетному друці гібридними фарбами на основі розробленої математичної моделі для прогнозування процесу друкування на пористих задруковуваних матеріалах, що дозволяє визначити оптимальний композиційний склад фарби. Розроблено методологію визначення параметрів структури поверхні паперу та визначення кількісних показників характеристик просвіту паперу в тому числі з півтоновими водяними знаками.
Виходячи з викладеного, вважаю, що наукова робота «Технологічне забезпечення якості офсетного друку захищеної поліграфічної продукції» має велике практичне значення, а її автори заслуговують на присудження їм премії Президента України для молодих учених.

Кононенко О. А.,директор департаменту видавничої справи і преси Держкомтелерадіо України

Мельников О. В., к.т.н., провідний інженер ТОВ "Графітех"

Тема представленої наукової роботи є актуальною, адже обумовлена високими вимогами до якості виготовлення захищеної поліграфічної продукції, що має одночасно забезпечувати відповідний рівень захисту від підробок, високу якість поліграфічного відтворення та зносостійкість. Наукова новизна висунутих положень також не викликає сумнівів. Проведено також виробничі випробування, що підтверджуються відповідними актами від підприємств галузі, заявлено і отримано патенти України на корисну модель, розроблено технологічні інструкції процесу стабілізації кольоровідтворення за параметрами друкування корегованим технологічним середовищем та рекомендації ведення технологічних процесів з уточненими параметрами. Бачимо, що всі етапи виконання наукової роботи завершено з науковим і практичним результатом. Усе вище перераховане свідчить про ґрунтовність робіт, що виконуються науковою школою, яка створена у Видавничо-поліграфічному інституті, і досягнутого наукового успіху. Рецензована наукова робота є завершеним теоретичним і експериментальним дослідженням, що має науково-практичну цінність, а її автори — Клименко Т. Є., Талімонова Н. Л., Золотухіна К. І., гідні відзначення Премією Президента України для молодих учених.

Мельников О. В., канд.техн.наук., провідний інженер ТОВ "Спільне українсько-німецьке підприємство "Графітех"

Катерина Діптан

Результати роботи авторів даної статті є доказом ґрунтовного дослідження поверхневих властивостей та структури захищеного паперу. По-перше, важливість даної праці доводить економічний ефект застосування запропонованої методики. По-друге, дослідження має високий науковий рівень і дає можливість та основу для майбутніх розробок у даному напрямку. По-третє, дана праця знаходить своє застосування у виробництві та навчальному процесі, що є черговим доказом її актуальності.
Особливо хочеться відмітити дослідження зміни оптичних характеристик кольору на захищеному папері, що є дуже важливим для стабільності та визначення якості друкарського процесу.
Також актуальним є дослідження балансу зволожувального розчину, що є одним з ключових факторів в офсетному друці.
Вважаю, що доцільно було б провести аналогічні дослідження для спеціальних видів друку на захищених паперах.

Катерина Діптан
Технолог з виробництва ТОВ «Видавництво «Діалог Пресс»

О.І. Пушкар, д.е.н., проф., ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Дослідження специфіки видавничої діяльності має ґрунтуватися на детальному вивченні сучасних технологій поліграфії. Ключовим аспектом поліграфічного виробництва є необхідність забезпечення високого рівня якості продукту, що особливо актуальним виявляється для захищених видів продукції.
У роботі Клименко Т.Є., Талімонової Н.Л., Золотухіної К.І. запропоновано технологічне забезпечення якості офсетного друку захищеної поліграфічної продукції з урахуванням її структурних характеристик та встановлення закономірностей взаємовпливу параметрів технологічного середовища друкарського контакту та методів їх стабілізації при друкуванні мінімальними шарами фарби для унормування кольоровідтворення зображень.
Вказані наукові результати даної роботи мають вагоме практичне значення, пов’язане з розробкою технологічних інструкцій процесу стабілізації кольоровідтворення за параметрами друкування корегованим технологічним середовищем на задруковуваних поверхнях паперу з водяними знаками. Ефективним практичним інструментарієм, запропонованим в роботі являється програмне забезпечення для ідентифікації параметрів структури поверхні паперу, для визначення фрактальної розмірності та амплітудного коефіцієнта поверхні незадрукованого та задрукованого паперу. Вказане програмне забезпечення дозволить здійснювати корекцію технологічного процесу офсетного друку та як наслідок підвищувати якість захищених видів поліграфічної продукції.
Цінність науково-практичних результатів роботи підтверджується їхньої апробацією та впровадженням у практику виробництва на Банкнотно-монетному дворі Національного банку України та в ТОВ "САЛЮТІС ПРІНТ".
Отже, автори наукової роботи молоді науковці КПІ ім. Ігоря Сікорського - Клименко Т.Є., Талімонова Н.Л. та Золотухіна К.І. - заслуговують на присудження Премії Президента України для молодих учених.

Баглай В. А. Перший заступник Генерального директора БМД НБУ

Вимоги до якості захищеної продукції є і будуть залишатися високими як в Україні, так і в усьому світі. Вкрай важливим є забезпечення не лише належної якості банкнотних відбитків, а і якості сортування нових банкнот та банкнот, що вже були в обігу, оскільки затрати держави на заміну готівки є досить значними. Зважаючи на це, робота Клименко Т. Є., Талімонової Н. Л., Золотухіної К. І. є, без сумніву, актуальною, оскільки в ній вирішено ряд важливих науково-прикладних завдань.
Основними науковими результатами роботи є моделювання зміни кольору звороту відбитків унаслідок перебивання фарби, яке враховує взаємозв’язок між структурними властивостями паперу, колірними характеристиками паперу і фарб, кількістю фарби на відбитку, параметрами мікроштрихів та колірними показниками звороту відбитку, що дозволить прогнозувати якість друку й ураховувати колірність звороту відбитка під час автоматизованого сортування банкнот; теоретичне обґрунтування механізму формування оптичних характеристик відбитка, отриманого офсетним друком на папері з водяними знаками. Практичне значення полягає у розробленій методиці визначення кількісних показників характеристик просвіту паперу для об’єктивного оцінювання структури паперу з півтоновими водяними знаками, яка в поєднанні з алгоритмом визначення зміни кольору звороту відбитків, дозволить цілеспрямовано корегувати технологічний процес офсетного друку, прогнозуючи оптичні характеристики відбитків та їх звороту та встановлювати обґрунтовані порогові значення оптичних показників загального забруднення та зношення під час налагодження сортувального обладнання.
Вважаю, що наукова робота «Технологічне забезпечення якості офсетного друку захищеної поліграфічної продукції» має велике практичне значення, а її автори заслуговують на присудження їм премії Президента України для молодих учених.

Перший заступник Генерального директора Банкнотно-монетного двору Національного банку України В. А. Баглай

Байдак О. к. т. н., ТОВ "Мак Хаус"

Наукова робота "Технологічне забезпечення якості офсетного друку захищеної поліграфічної продукції" авторів Клименко Т.Є., Талімонової Н.Л., Золотухіної К.І., оскільки спрямована на унормування кольоровідтворення зображень, забезпечення ефективності технологічного процесу і в цілому виробництва поліграфічної продукції. Запропоновані методика визначення кількісних показників характеристик паперу для об'єктивного оцінювання структури паперу з півтоновими водяними знаками, алгоритм визначення амплітудного коефіцієнту мікроструктури паперу, розроблений вдосконалений технологічний процес друкування та закріплення відбитків на підставі науково-обгрунтованих параметрів технологічного середовища друкарського контакту дозволяють забезпечити ефективність та стабільність технологічного процесу друкування на захищеній поліграфічній продукції.
Загалом, виконана авторами грунтовна комплексна робота з глибокими аналітичними дослідженнями, всебічним доведенням наукових положень та впровадженням основних результатів на відомих підприємствах галузі дає підстави вважати, що молоді науковці КПІ ім. Ігоря Сікорського - Клименко Т.Є., Талімонова Н.Л. та Золотухіна К.І. заслуговують на присудження Премії Президента України для молодих учених.

О. М. Козік

Наукова робота відображає ґрунтовні теоретичні та експериментальні дослідження, аналітичні підходи при виконанні моделювання та розробці програмного забезпечення, всебічного розгляду проблеми якості захищеної продукції з побудовою математичних моделей.
Отримані результати роботи можуть використовуватись як і на виробництві, подальших наукових дослідженнях, так і в навчальному процесі для студентів технічних спеціальностей.
Результати роботи в повній мірі опубліковані у фахових виданнях України і пройшли апробацію на всеукраїнських та міжнародних конференціях.
Дана робота може бути подана до Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, а її автори заслуговують на присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених.

О. М. Козік, к.т.н., член правління ПАТ «Укрпластик», керівник відділу додрукової підготовки

Гавва О. М., д.т.н., професор

Сучасний стан поліграфічної галузі свідчить про зростання вимог до якості поліграфічної продукції, особливо захищеної, забезпечення ефективності та стабільності технологічних процесів. Це, в свою чергу, висуває нові вимоги до складників технологічного середовища, що приймають участь у формуванні зображення на задруковуваних матеріалах, надійності поліграфічного обладнання, якості витратних матеріалів тощо. Авторами для досягнення мети та вирішення поставленого завдання було проведене комплексне, грунтовне дослідження.

Практична цінність роботи підтверджується актами впровадження у виробництво та наведеними результатами дослідження. Колектив авторів має науковий доробок у кількості 67 праць. А загальний економічний ефект від впровадження розробок становить 645,3 тис. грн. Представлений на сайті реферат, насичений ґрунтовними поясненнями до кожного з п’яти розділів наукової роботи. В цілому, робота є комплексним, завершеним науковим дослідженням, має наукову новизну і практичну цінність, вирішує актуальну задачу виявлення залежностей взаємовпливу характеристик технологічного середовища друкарського контакту та методів їх стабілізації при виготовленні захищеної поліграфічної продукції, а її автори — Клименко Т. Є., Талімонова Н. Л., Золотухіна К. І., достойні присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Гавва О. М., д.т.н., професор, завідувач кафедри машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв Національного університету харчових технологій

Заступник директора ІПМ НАН України, д.т.н. Баглюк Г.А

Робота є актуальною, оскільки використання спеціальних матеріалів для виготовлення захищеної від підробки продукції впливає на якість друку та вимагає застосування певних технологій та режимів. Так, для друкування захищеної продукції використовуються спеціальні види паперу та сумішеві фарби, а високі вимоги до точності відтворення кольорів та насиченості мають неабияке значення.
Авторами всебічно досліджено взаємозв’язок між показниками якості відбитків, отриманих офсетним друком на захищеному папері та структурними і колірними характеристиками паперу, а також параметрами технологічного процесу.
Наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані в роботі, їх достовірність і новизна підтверджується розробленою і достатньо обґрунтованою методикою теоретичних і експериментальних досліджень, детальним аналітичним оглядом науково-технічних інформаційних джерел, сучасними методами виготовлення захищеної продукції. Усі положення роботи науково доведені із застосуванням та обґрунтуванням відомих класичних методів аналізу технологічних процесів, режимів, матеріалів, обладнання, що дає підстави вважати отримані результати обґрунтованими і достовірними.
Вважаю, що робота та автори заслуговують присудження премії Президента України для молодих вчених.

Кошай П. Д.

Сформульоване колективом авторів наукове завдання є, безумовно, актуальним. Оцінюючи ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій реферату роботи, доцільно звернути увагу на комплексність методичних розробок, глибоке аналітичне дослідження і узагальнення сучасного стану поліграфічного виробництва і ключових проблем його удосконалення. Робота молодих науковців КПІ ім. Ігоря Сікорського, Клименко Т. Є., Талімонової Н. Л., Золотухіної К. І., цікава, багатопланова з наукової і практичної точок зору, упровадженням результатів на виробництві та у навчальному процесі, широкими виробничими випробуваннями і заслуговує відзначення її премією Президента України.

Кошай П. Д., Головний інженер ДП «Київська офсетна фабрика»

Палюх О.О.

Тема наукової роботи є новітньою і актуальною, оскільки спрямована на забезпечення необхідного рівня захисту від фальсифікації, високу якість поліграфічного відтворення та зносостійкість при виготовленні захищеної продукції.
Складники технологічного середовища, їх взаємодія із задрукованим матеріалом, відповідають за певний напрям управління процесом друкування, а відхилення режиму перенесення фарби від оптимальних параметрів має негативні наслідки нерівномірної оптичної густини у площині відбитка.
Враховуючи те, що на теперішній час відсутні чітко обгрунтовані закономірності взаємовпливу параметрів технологічного середовища друкарського контакту під час друкування мінімальними шарами фарби, актуальним є розроблення методології визначення структурних неоднорідностей товщі захищеного паперу, модулювання оптичних і колірних характеристик відбитків та їх звороту.
Практичне значення наукових результатів розширює можливості застосування розроблених наукових теоретичних основ для забезпечення якості друку на папері з водяними знаками під час офсетного друку.
Вважаю, що наукова робота виконана на високому науковому рівні і заслуговує на присудження авторам премії Президента України для молодих вчених.

Палюх О. О., заступник директора Державного видавництва “Преса України” з виробництва, кандидат технічних наук, доцент

Светлана Хаджинова, к.т.н. (Польша)

Актуальность исследований представленной научной работы не вызывает сомнений и подтверждается мировыми тенденциями развития отрасли. Научная работа выделяется комплексностью подходов в решении важных проблем стабилизации и нормализации технологически качественных показателей защищенной полиграфической продукции благодаря стабилизации технологических параметров и снижения рисков влияния негативных факторов.
Как следует из содержания опубликованого на сайте реферата, результаты работы позволили обосновать технологические параметры стабильного цветовоспроизведения при минимизации коэффициента краскопереноса, что, в целом, способствует дальнейшему развитию технологических основ печатания на защищенной продукции в зависимости от параметров краскопереноса, свойств запечатываемых материалов и условий формирования оттисков.
В целом, содержание работы изложено детально и обстоятельно, что позволяет утверждать о комплексности проведенных исследований, полученным результатам и сформулированным выводам. Материалы исследований опубликованы в известных изданиях и доступны широкому кругу ученых.
Результаты работы имеют весомое научное и практическое значение и развивают научные основы производства не только защищенной, а и других распространенных видов полиграфической продукции, что подтверждается результатами внедрения материалов научной работы.
Считаю, что работа достойна представления в Комитет по Государственным премиям Украины в области науки и техники, а ее авторы заслуживают присуждения ежегодной премии Президента Украины для молодых ученых.

dr. inż. Switlana Khadzhynova, Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia,Instytut Papiernictwa i Poligrafii Politechnika Łódzka

Тетяна Несхозієвська, к.т.н., ТОВ "ЯВА-ІН" LTD

Представлена робота відзначається високим науковим рівнем виконання, оскільки присвячена створенню технологічного забезпечення контролю якості офсетного друку захищеної поліграфічної продукції.
Здобутки авторів Клименко Т.Є., Талімонової Н.Л., Золотухіної К.І. є підґрунтям для підвищення якості виготовлення захищеної продукції з урахуванням її структурних характеристик та встановлення закономірностей взаємовпливу параметрів технологічного середовища друкарського контакту та методів їх стабілізації при друкуванні мінімальними шарами фарби для унормування кольоровідтворення зображень.
Робота є вагомим внеском у поліграфічну науку, вирішує важливу науково-прикладну задачу створення технологічного забезпечення контролю якості офсетного друку захищеної поліграфічної продукції.
Вважаю, що робота є актуальною та має велике практичне значення, а її автори заслуговують на присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених

Лисенко Анатолій, директор ТОВ «САЛЮТІС ПРІНТ»

Ґрунтовні наукові дослідження щодо розроблення технологічного забезпечення якості офсетного друку захищеної поліграфічної продукції з урахуванням її структурних характеристик та встановлення закономірностей взаємовпливу параметрів технологічного середовища друкарського контакту та методів їх стабілізації при друкуванні мінімальними шарами фарби для унормування кольоровідтворення, що представлені в науковій роботі колективу авторів Клименко Т. Є., Талімонової Н. Л., Золотухіної К. І., заслуговують на високий рівень наукового визнання. Перевірка результатів у виробничих умовах, про що є підтвердження актами випробувань, свідчить про цілісність і комплексність підходу для вирішення наукових задач.
Наукова новизна, практична цінність результатів, зміст розділів, висновки, перелік опублікованих праць свідчать про високу працездатність, наукову ерудицію та ретельність підходу колективу авторів до обґрунтування положень даної наукової роботи.

Вважаю, що автори роботи є достойними претендентами та заслуговують на присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Анатолій Лисенко, директор ТОВ «САЛЮТІС ПРІНТ»

Академік НАН України, д.т.н., проф. Кириленко О. В.

У представленій роботі успішно вирішено ряд науково-дослідних задач: теоретично обґрунтовано механізм формування оптичних характеристик відбитка, отриманого офсетним друком на папері з водяними знаками; здійснено моделювання зміни кольору звороту відбитків унаслідок перебивання фарби, що дозволить прогнозувати якість друку й ураховувати колірність звороту під час автоматизованого сортування банкнот; розроблено математичну модель на основі рівняння регресії, яка визначає вплив параметрів на стабільність кольоровідтворення за умови мінімізації товщини фарбових шарів на задруковуваних матеріалах; здійснено кореляційний аналіз взаємного зв’язку між характеристиками поверхні задрукованого та незадрукованого паперу, що уможливило прогнозування оптичних характеристик відбитків та урахування відмінностей оптичних характеристик у зонах водяних знаків та поза їх межами; розроблено аналітичну модель шорсткості поверхні банкнотного паперу та математичну модель структури поверхні незадрукованого та задрукованого банкнотного паперу.
Отримані результати мають досить серйозне теоретичне обґрунтування, знайшли практичне застосування, а також в подальшому можуть використовуватись на виробництві, для наукових дослідженнях та в навчальному процесі для студентів технічних спеціальностей. Результати роботи опубліковані у фахових виданнях і пройшли апробацію на всеукраїнських та міжнародних конференціях. Вважаю, що робота авторів Клименко Т.Є., Талімонової Н.Л., Золотухіної К.І. «Технологічне забезпечення якості офсетного друку захищеної поліграфічної продукції» виконана на високому науковому рівні і заслуговує на присудження авторам премії Президента України.

Агарков І. В.

Робота Клименко Т. Є., Талімонової Н. Л., Золотухіної К. І. відома науковій громадськості завдяки
широкій публікації результатів наукових досліджень, чисельним апробаціям на всеукраїнських та міжнародних науково-технічних конференціях. Робота виділяється комплексністю підходів у вирішенні важливих проблем щодо технологічного забезпечення якості захищеної поліграфічної продукції, глибокими аналітичними дослідженнями, логічними та ґрунтовними кроками вирішення науково-технічної задачі, всебічним доведенням наукових положень.

Вважаю, що представлена робота є актуальною, оригінальною та має велике прикладне значення для поліграфічної галузі України, а колектив авторів заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Агарков Ігор Вікторович, директор ПП "РА ДА ВІНЧІ", видавець і власник галузевого поліграфічного журналу "Прінт Плюс".

С.Гавенко

Представлена наукова робота "Технологічне забезпечення якості офсетного друку захищеної поліграфічної продукції" авторів Клименко Т.Є., Талімонової Н.Л., Золотухіної К.І. є цікавою і актуальною. Авторами запропоновано оригінальні підходи для визначення впливу параметрів (товщини шару фарби на формі, мікронерівностей поверхні задруковуваного матеріалу, в’язкості фарби, поглинальної здатності зволожувального розчину фарбою) на стабільність кольоровідтворення на задруковуваних матеріалах; здійснено кореляційний аналіз взаємного зв’язку між характеристиками поверхні задрукованого та незадрукованого банкнотного паперу, що уможливило прогнозування оптичних характеристик відбитків та урахування відмінностей оптичних характеристик у зонах водяних знаків; в дослідженнях використано розроблені математичні моделі структури поверхні незадрукованого та задрукованого банкнотного паперу.Похвальним є той факт, що результати, отримані під час виконання роботи використовуються у виробництві.Вважаю, що робота авторів Клименко Т.Є., Талімонової Н.Л., Золотухіної К.І. «Технологічне забезпечення якості офсетного друку захищеної поліграфічної продукції» виконана на високому науковому рівні і заслуговує на присудження їм премії Президента України для молодих вчених в 2017 році.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.