Офіційний веб сайт

Створення засобів та технологій еферентної терапії на основі нанокремнезему

р15

Представлено Вінницьким національним медичним університетом імені М.І. Пирогова.

Автори: Мороз В.М., Луцюк М.Б., Штатько О.І., Пипа Л.В., Бондар С.А., Бондарчук О.І., Вільцанюк О.А., Туров В.В.

Метою роботи є створення наукових основ біологічної активності нанорозмірних кремнеземів, теорії міжфазних явищ за участю наноструктурованих рідин, використання їх для розробки на основі нанокремнезему (пірогенного високодисперсного аморфного кремнезему)ентеро- та аплікаційнихсорбентівдля еферентної терапії та технологійїх використання в медичній практиці.

Встановлено, що унікальні медико-біологічні властивості нанокремнеземів визначаються формуванням на їх поверхні кластеризованих форм води, властивості якої суттєво відрізняються від об’ємних, а також високою спорідненістю поверхні кремнезему до білкових молекул та клітин мікроорганізмів. Виявлено антидіарейну, антитоксичну, гіполіпідемічну, імунокоригуючу, ранозагоюючу та гемостатичну дію лікарських засобів, створених на основі нанокремнезему.Показано, що основні механізми лікувальної дії цих препаратів пов'язані з їх здатністю швидко, міцно та у великих кількостях фіксувати на своїй поверхні субстанції білкової природи, мікроорганізми, воду, а також позитивно заряджені низькомолекулярні речовини, у тому числі медіатори алергії та запалення,

Створено ефективні препарати для ентеральної та аплікаційної сорбції - Полісорб, Полісорб МП, Силлард, Силлард П, Силікс, Атоксіл, які широко використовуються в медичній практиці України та інших країн (РФ, Білорусь, Казахстан, Литва) для лікування діарей, ендотоксемій, вірусного гепатиту, гнійно- запальних процесів тощо за моно- та комплексної терапії.

Розроблено технології застосування вказаних препаратів в клініках терапевтичного та хірургічного профілю для лікування дорослих та дітей.

Кількість публікацій: 12 монографій, 200 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 2160 (згідно з базою даних Scopus), h-індекс = 32. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 21 патентом. За даною тематикою захищено 4 докторські та 41 кандидатські дисертації.

Громадське обговорення роботи відбулося 07 листопада 2016 року о 12.00 годині на  розширеному засіданні Вченої ради Інституту загальної та невідкладної хірургії НАМН України імені В.Т.Зайцева.

Матеріали  громадського обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.

Надіслати коментар

Коментарі

Володимир Зайцев

Є декілька сумнівів, стосовно застосування нано-розмірного кремнезему у терапії.
1) Чому дозвіл на застосування та практика застосування нанорозмірного кремнезему існує лише в Україні?
2) Де і коли досліджувалися довготривалі наслідки застосування наночасточок кремнезема у терапії? Відповідно до звіту Європейської комісії "Scientific Committee on Consumer Safety, SCCS) відомостей про беспечне застосування нанорозмірного кремнезему у терапевтичних цілях не отримано.
3) Якщо я не помиляюся дозвіл на пероральне застосування кремнезему було отримано на основі дозволу, виданого у СРСР за місяць до його розпаду (чи менше). Чи не викликає це сумнівів у медиків стосовно безпечності такого застосування?
4) Як медико-біологічне застосування препаратів на основі кремнезему узгоджуються із дослідженнями, що наведено у монографії "Воронков М.Г., Зелчан Г.И., Лукевиц Э.Я. Кремний и жизнь. Биохимия, фармакология и токсикология соединений кремния, Издание второе, переработанное и дополненное. - Рига: Зинатне, 1978. — 588 с."? Зокрема в якій йдеться про: 1)накопичення сполук кремнію в організмі і повязаним з цим єфектом ріст ризику інсультів черех хрупкість судин головного могку, 2) можливі фіброс печінки і селезінки (стор. 332).

Зрозуміло, яко ці мої побоювання безпідставні, робота, що пророблена в нашій країні по впровадженню нового терапевтичного засобу значна!

Шаповал Сергій Дмитрович

Автори створили вітчизняні ефективні препарати для ентеральної та аплікаційної сорбції на основі нанокремнезему.
Застосування розроблених препаратів у клінічній практиці показало їх високу ефективність.
Плідна багаторічна праця колективу безумовно заслуговує на відзнаку Державною премією України в галузі науки і техніки.
Заслужений лікар України, перший проректор Державного закладу "Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України", лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Литвиненко О.О.

На сьогоднішній день однією із глобальних задач сучасної теоретичної та клінічної онкології є вивчення фундаментальних механізмів розвитку злоякісних пухлин та розроблення персоніфікованого підходу до тактики ведення пацієнтів з метою підвищення ефективності лікування онкологічних захворювань. Сьогодні не визиває сумніву необхідність розроблення нових сучасних методів лікування, які можуть застосовуватись на фоні традиційного лікування онкологічних хворих та підвищувати його ефективність. Одним із таких методів є застосування другого покоління протипухлинних вакцин на основі дендритних клітин та ксеногенних ембріональних антигенів у комплексному лікуванні пацієнтів із злоякісними новоутвореннями.
Розглядаючи поданий на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки цикл наукових праць «Фундаментальні основи реалізації механізмів протипухлинного захисту організму» (Бережна Н.М., Потебня Г.П., Колеснік О.О., Коноваленко В.Ф., Лісовенко Г.С., Діденко Г.В., Базась В.М., Храновська Н.М.), слід відзначити, що цикл наукових праць є грунтовним і завершеним проектом, що має як фундаментальне теоретичне, так і практичне клінічне значення. Результати проведених досліджень викладено в багатьох монографіях та наукових статтях в Україні і за кордоном та оформлено в патентах. Цикл наукових праць є результатом плідної співпраці провідних онкологічних закладів України та містить пріоритетні результати з конструювання, доклінічного та клінічного випробування протипухлинних вакцин, а також впровадження їх в клінічну практику. Авторським колективом презентовано результати плідної багаторічної роботи щодо створення, випробовування на численних експериментальних моделях пухлин тварин та впровадження в клінічну практику нових унікальних вакцинних препаратів з різними механізмами дії. Авторами також було досліджено молекулярний профіль пухлини, який є основою для індивідуалізації терапії та прогнозу перебігу онкологічних захворювань. Встановлено, що найбільший ефект від включення аутовакцини в схему комплексної терапії хворих на рак шлунка спостерігається при пухлинах з експресією р53, EGFR, HER-2, β-Катенін, VEGF та Bcl-2. З огляду на обґрунтованість наукового доробку, широку представленість у провідних наукових виданнях та впровадження у клінічну практику результатів, вважаю, що вищеозначений цикл наукових праць безумовно заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2016 рік.

Завідуючий відділом радіоіндукованих онкологічних захворювань ДУ ННЦРМ, д. м. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України Литвиненко О.О.

Геращенко Ігор Іванович

Високодисперсний аморфний кремнезем (нанокремнезем) завдяки унікальним фізико-хімічним характеристикам здавна застосовується у фармацевтичній практиці як допоміжна речовина. Проте, після ретельного вивчення його медико-біологічних властивостей, насамперед здатності ефективно адсорбувати білки та зв’язувати патогенні мікроорганізми, науковці Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова (в той час – Вінницького медичного інституту) вперше запропонували використовувати нанокремнезем як активну лікувальну субстанцію. Ідеологом нового напряму був зав. кафедрою біохімії проф. Луцюк Микола Борисович, поруч з яким я мав щастя працювати в ті роки, а колектив безпосередніх виконавців роботи (спільну з Інститутом хімії поверхні АН України медико-біологічну лабораторію) очолив талановитий вчений проф. Пентюк О.О., який на жаль вже пішов з життя. В результаті багаторічної наполегливої праці колективу лабораторії на основі нанокремнезему було створено спочатку аплікаційний сорбент, а згодом – оригінальний ентеросорбент, який швидко завоював прихильність клініцистів й пацієнтів. До широкої апробації цих препаратів долучилися спеціалісти різних галузей медицини, отже було виявлено нові корисні властивості нанокремнезему та розроблено відповідні технології застосування. Наразі обсяги продажів препаратів і композицій на основі нанокремнезему (силікс, полісорб МП, атоксіл, біле вугілля) сягають мільйонних позначок, що підтверджує продуктивність ідеї його використання з лікувальною метою.
Поза сумнівом, робота «Створення засобів та технологій еферентної терапії на основі нанокремнезему» заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2016 р., а її автори заслуговують бути Лауреатами Державної премії.

Д-р фарм. наук, професор Геращенко І.І. – провідний науковий співробітник Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України.

Денисенко О.І.

КОМЕНТАР
на роботу «Створення засобів та технологій еферентної терапії на основі нанокремнезему», виконаної авторським колективом у складі науковців Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова (ВНМУ).
Доктор медичних наук, професор Денисенко Ольга Іванівна - завідувач кафедри дерматовенерології Вищого державного навчального закладу україни “Буковинський державний медичний університет”, м. Чернівці.
Серед сучасних терапевтичних засобів комбіновані препарати на основі високодисперсного аморфного кремнезему знайшли широке застосування у комплексному лікуванні значної кількості хронічних дерматозів, які потребують призначення дезинтоксикаційної терапії. Комбіновані препарати на основі високодисперсного аморфного кремнезему володіють виразною дезинтоксикаційною дією, оскільки мають високу білоксорбуючу здатність, здатні зв’язувати і виводити із організму екзогенні та ендогенні токсичні речовини, включаючи бактеріальні токсини, а також антигени, харчові алергени тощо і при цьому не викликають порушень обміну речовин, змін імунного статусу, не змінюють морфометричні параметри слизової оболонки шлунково-кишкового тракту та активність ферментів слизової оболонки кишечника, не всмоктуються в кишечнику, не накопичуються у внутрішніх органах, що обгрунтовує їх широке застосування у медичній практиці.
У своїй практичній роботі колектив кафедри і я особисто широко використовую кремнійвмісні ентеросорбенти для комплексного лікування хворих на алергодерматози та інші хронічні дерматози і вважаю їх високоефективними медикаментозними засобами.
Наукове значення роботи авторського колективу науковців Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, окрім встановлення сугубо сорбційної активності засобів на основі високодисперсного аморфного кремнезему, на нашу думку, полягає також у виявлені механізмів дії кремнеземних ентеросорбентів, що реалізуються шляхом впливу на процеси дезінтоксикації, пероксидації, імунної реактивності. Зважаючи на широку дезинтоксикаційну дію та відсутність побічних реакцій, ентеросорбція за допомогою сорбентів кремнеземної природи має широкі перспективи для застосування у комплексі лікувально-профілактичних заходів при хронічних дерматозах.
За теоретичними, клінічними та економічними показниками репрезентована робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2016 р., а її автори заслуговують бути лауреатами Державної премії.

Ткач В.Є.

Коментар
на наукову роботу «Створення засобів та технологій еферентної терапії на основі нанокремнезему» кандидата медичних наук, доцента кафедри дерматовенерології Івано-Франківського національного медичного університету Ткача Василя Євтихійовича.
Створені на основі високодисперсного кремнезему ентеросорбенти за своїми фізико-хімічними та медико-біологічними властивостями повністю відповідають вимогам до сорбційних матеріалів медичного призначення. Вони мають високу питому поверхню та сорбційну здатність, сумісність з тканинами людського організму та нешкідливість. Відрізняються унікальною, у порівнянні з іншими сорбентами, властивістю фіксувати на своїй поверхні великі кількості токсичних субстанцій білкового походження та мікроорганізмів. На основі цього штучного кремнезему, який, що важливо, виготовляється в Україні, в лабораторії Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова створена та офіційно впроваджена в медичну практику низка ентеросорбентів: Полісорб МП, Силлард П, Силікс, Атоксіл та інші.
Працівники нашої кафедри та клініки протягом багатьох років широко використовують ентеросорбенти нанокремнеземної природи в комплексній терапії захворювань та станів, що супроводжуються ендотоксикозом, алергічним синдромом, тощо. Виявлено високу ефективність даних ентеросорбентів, їх добру переносимість, відсутність побічних реакцій та ускладнень. Завдяки простоті застосування та ефективності сорбенти кремнеземної природи з успіхом призначаються в наших умовах і в поліклініці для лікування хворих з захворюваннями, що підлягають сорбційній терапії.
З огляду на вищесказане вважаю, що репрезентована на сайті Комітету робота «Створення засобів та технологій еферентної терапії на основі нанокремнезему», виконана авторським колективом Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова, заслуговує на присудження державної премії України в галузі науки і техніки 2016 р., а її автори заслуговують бути лауреатами державної премії.

Александрук Олександр Дмитрович

КОМЕНТАР
на роботу «Створення засобів та технологій еферентної терапії на основі нанокремнезему» виконаної авторським колективом у складі науковців Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова (ВНМУ).
Завідувач кафедри дерматовенерології Івано-Франківського національного медичного університету доцент, кандидат медичних наук Олександрук Олександр Дмитрович.
Алергодерматози – одна з найбільш поширених груп дерматологічної патології у хворих на хронічні дерматози. В структурі загальної дерматологічної захворюваності її доля складає до 30%. При алергодерматозах глибина порушень залежить від масштабів накопичення в організмі ендотоксинів та ступеню вікової недостатності механізмів саногенезу.
Засоби еферентної терапії забезпечують виведення токсичних субстанцій з організму, та є одним з ефективних методів лікування цієї категорії пацієнтів. Тому широке застосування в дерматовенерології знайшла ентеросорбція.
Співробітники нашої кафедри і клініки широко використовують кремнійвмісні ентеросорбенти (полісорб, сілард, силікс, атоксіл), які не мають побічних дій, добре переносяться хворими, мають добрий клінічний ефект.
Науковим значенням роботи вважаємо детальне експериментально-клінічне обґрунтування застосування зазначених препаратів при алергічних захворюваннях шкіри та встановлення механізмів їх дії.
Колектив кафедри підтримує важливу в науковому та практичному плані роботу «Створення засобів та технологій еферентної терапії на основі нанокремнезему» і вважає її достойною присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2016 р.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.