Офіційний веб сайт

Створення випромінюючих структур багатофункціональних радіоелектронних систем

р13

Представлено Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна.

Автори: Катрич В.О., Нестеренко М.В., Горобець М.М., Бердник С.Л., Думін О.М., Почанін Г.П., Дробахін О.О., Пєнкін Ю.М.

Метою роботи є створення ефективних  випромінюючих структур надвисокочастотного і крайвисокочастотного діапазонів, що забезпечують в різних частотних діапазонах випромінювання із заданими властивостями (енергетичними, просторовими, поляризаційними, частотними, часовими).

Розроблено та реалізовано у радіоелектронних системах, приладах та технологіях багатофункціональні, багатоелементні та багаторезонансні випромінюючі структури, комбіновані магнітоелектричні структури і антенні решітки із суміщеною та секціонованою хвилеводно-резонаторною апертурою, які працюють при різних режимах їх збудження гармонічними, широкосмуговими та нестаціонарними полями.

Створено 36-канальний груповий рупорний опромінювач для панорамного радіометра космічного апарату "Січ-1М" (що дозволило вперше отримати радіозображення Сонця в міліметровому діапазоні довжин хвиль), дзеркальні антени для панорамних радіометрів авіаційного базування та космічного радіотелескопу КТР-30.

Для формування заданих імпульсних полів створено антенні решітки з антен великого струму, диференційні антенні системи, що дозволило отримати унікальні за точністю та швидкістю георадари. Вперше обґрунтовано вимоги до антен, що забезпечують реалізацію принципу Фур’є-голографії в просторі частота-час. На їх основі реалізовано вимірювальні комплекси та створено новітню технологію неруйнівного контролю виробів з полімерних композиційних матеріалів ракетно-космічної техніки, включаючи багатофункціональні покриття.

Сукупність строгих методів і математичних моделей обчислювальної електродинаміки, реалізовані в роботі, забезпечують світовий рівень проектування новітніх за технічними характеристиками високоефективних електродинамічних структур.

Кількість публікацій: 402, в т.ч. 12 монографій (3 - зарубіжних), 213 статей (127 – зарубіжних). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 726 (згідно з базою даних Scopus), h- індекс (за роботою) = 11 та 868 (згідно з базою даних Google Scholar), h – індекс (за роботою) = 11. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 21 патентом. За даною тематикою захищено 8 докторських та 16 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося 22 листопада 2016 року о 14.30 на засіданні Вченої ради факультету радіофізики, електроніки  та комп'ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: м. Київ, пр. Глушкова, 4г, ауд. 42.

Матеріали громадського обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.

Надіслати коментар

Коментарі

В.М. Павленко, доктор техн. наук, професор

Бурхливий розвиток техніки надвисоких частот для телекомунікаційних систем нового покоління потребує розробки та дослідження електродинамічних структур, що забезпечують просторово-часову і поляризаційну селекцію сигналів. Незважаючи на численні дослідження в області теорії та техніки випромінюючих структур, особливо авіаційного та космічного призначення, проблема їх створення була і залишається актуальною, оскільки розширюються сфери їх застосування, а вимоги до їх характеристик постійно зростають.
Особливої уваги заслуговують питання створення нових і удосконалення існуючих методів обробки просторово-часових та поляризаційних сигналів в умовах сильних завад, розв’язання електродинамічних задач комбінованими чисельно-аналітичними методами з метою подальшої багатопараметричної оптимізації. Саме такий підхід дозволяє знайти нові фізичні ефекти, удосконалити характеристики випромінюючих структур радіоелектронних систем і комплексів, у тому числі, в сфері авіації та космонавтики. Наприклад, автори розробили 36-канальний груповий рупорний опромінювач для панорамного сканувального радіометра українського космічного апарата "Січ-1М», дзеркальну антену з високою поляризаційною чистотою випромінювання з повною поляризаційною обробкою сигналів, багатопроменеві сферо-параболічні дзеркальні антени для панорамних радіометрів авіаційного базування тощо. Можна відмітити, що розробки імпульсних надширокосмугових радіолокаторів та випромінюючих систем є надзвичайно перспективними та такими, що перевищують світовий рівень аналогічних розробок в цій області.
Результати циклу наукових праць «Створення випромінюючих структур багатофункціональних радіоелектронних систем» суттєво розширили теорію і практику випромінюючих систем, в тому числі авіаційного призначення, а його автори Катрич В.О., Нестеренко М.В., Горобець М.М., Бердник С.Л., Думін О.М., Почанін Г.П., Дробахін О.О., Пєнкін Ю.М., заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2016 року.

Проректор з науково-педагогічної роботи
Національного аерокосмічного
університету імені М. Є. Жуковського «ХАІ»,
доктор техн. наук, професор В.М. Павленко

Костянтин Станіславович Сундучков

ВІДГУК
на цикл наукових праць
«Створення випромінюючих структур багатофункціональних радіоелектронних систем»
(Катрич В.О., Нестеренко М.В., Горобець М.М., Бердник С.Л., Думін О.М., Почанін Г.П., Дробахін О.О., Пєнкін Ю.М.), що висунута на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2016 року

Сучасні радіоелектронні системи цивільного та оборонного призначення повинні бути багатофункціональними, багатодіапазонними та широкосмуговими, здатними випромінювати поля із заданими, часто дуже складними, просторовими та часовими характеристиками. Це потребує, в свою чергу, створення нових антенних систем, робота яких повинна базуватись на нових явищах та ефектах, отриманих завдяки використанню діелектриків, резонансних структур, що взаємодіють між собою, імпедансних покриттів тощо. Розрахунок таких антен є складною електродинамічною задачею, що потребує створення нових методів та підходів. У зв’язку з цим, даний цикл робіт є актуальним.

Автори розробили теоретичні основи, що дозволяють реалізувати системи автоматизованого проектування цілого класу сучасних антенних пристроїв сантиметрового та міліметрового діапазонів. Отримані розв’язки дозволили вперше отримати характеристики випромінювання низки багатоелементних і багаторезонансних комбінованих щілинних структур і антенних решіток, в тому числі багаточастотних із суміщеною або секціонованою хвилеводно-резонансною апертурою. З точки зору практичного впровадження отриманих теоретичних результатів можна виділити розробку низки антенних систем та комплексів, багато з яких захищені патентами, наприклад, багатопроменевої сферопараболічної дзеркальної антени, дзеркальної антени з високою поляризаційною чистотою випромінювання для створення нового покоління радіолокаційних систем з повною поляризаційною обробкою сигналів, диференціальної антенної системи, а якій зв’язок між випромінюючим та приймальним модулями не перевищує -65 дБ (а в деяких випадках доходить до -100 дб) у надширокій смузі частот, двоканальної поляриметричної антенної системи надширокосмугового радіолокатора підповерхневого зондування. Досліджені антени великого струму Хармута, в яких вперше продемонстрована можливість випромінювати імпульси різної тривалості однією антеною.

Вважаємо, що результати поданого циклу наукових праць містять суттєвий внесок у створення нових випромінювачів багатофункціональних радіоелектронних систем, а його автори Катрич В.О., Нестеренко М.В., Горобець М.М., Бердник С.Л., Думін О.М., Почанін Г.П., Дробахін О.О., Пєнкін Ю.М. заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2016 року.

Доктор технічних наук, професор,
Лауреат государтвенной премии по науке и технике,
професор кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж,
Науково-дослідного інституту телекомунікацій
Національного технічного університету України
Київський політехнічний інститут
К.С.Сундучков

Ю.М. Мацевитий, академік НАНУ, докт. тех. наук, проф.

Радіофізичні методи, технології, пристрої та радіоелектронні системи і комплекси широко застосовуються у машинобудуванні для отримання необхідних робочих характеристик технічних виробів, а їх функціональні та технічні властивості залежать від рівня наукових та науково- технічних розробок.
Представлений цикл робіт спрямований на розв’язання широкого кола задач, що складає основу для створення новітніх за функціональними властивостями випромінюючих структур. Головною проблемою, яку вирішували автори, є визначення геометричних та електрофізичних параметрів електродинамічних структур для формування електромагнітних полів з визначеними просторово-енергетичними, часовими та поляризаційними характеристиками.
Треба відзначити, що автори вирішили цю проблему на високому науковому рівні. Ними вперше в світовій практиці з використанням розрахункових та прикладних основ сучасної радіофізики отримано розв’язки вищезазначених дуже складних крайових задач електродинаміки, що дозволило розробити високоефективні методи розрахунку і проектування електродинамічних структур, необхідних для створення радіофізичних методів і технологій та радіотехнічних приладів і комплексів, перспективних для практичного застосування.
В циклі робіт представлено новітні радіотехнічні розробки для різних галузей застосування. Зокрема, розроблено 36-канальний рупорний опромінювач для скануючого радіометра вітчизняного космічного апарату «Січ-1 М»; дзеркальна антена з високою поляризаційною чистотою випромінювання для створення нового покоління радіолокаційних систем з повною поляризаційною обробкою сигналів; проведено розрахунки характеристик спрямованості унікального космічного радіотелескопу КТР-30; створено багатопроменеві параболічні дзеркальні антени для панорамних радіометрів авіаційного базування, які працюють в ортогональному лінійно-поляризованому базисі у різних (від 8 мм до 8 см) діапазонах хвиль; створено комплекс для вимірювання характеристик антен у широкому часовому діапазоні. Значна частина з них захищена патентами на винаходи.
Відзначимо також наукові досягнення авторського колективу у розвитку теоретичних засад сучасної електродинаміки. Зокрема, побудовано високоефективні фізико-математичні моделі та методи для визначення і формування електромагнітних полів багатоелементними та багаторезонансними системами випромінювачів різного типу за довільною топологією, геометрією та електрофізичними параметрами елементів системи. Авторами вперше розв’язано задачі нестаціонарної електродинаміки щодо випромінювання і поширення полів з довільними часовими залежностями в нескінченному шарувато-неоднорідному нелінійному середовищі. На основі принципів Фур’є-голографії вперше створено метод формування надкоротких часових сигналів щодо визначення діелектричних параметрів і профілю шарових діелектриків. Високий рівень базових теоретичних розв’язків крайових задач електродинаміки та побудова ефективних засобів моделювання дозволили визначити нові властивості й загальні закономірності у формуванні електромагнітних полів випромінюючими структурами; забезпечили базові принципи визначення нових фізичних властивостей зі створення новітньої та розширення функціональних властивостей існуючих радіофізичних технологій, радіотехнічних систем і комплексів.
Таким чином, авторами циклу робіт створена сукупність математичних моделей і методів, які забезпечують світовий рівень проектування високоефективних випромінюючих структур для формування електромагнітних полів з визначеними часовими, просторово-енергетичними і поляризаційними характеристиками і створення багатофункціональних радіоелектронних систем для вирішення широкого кола народногосподарських задач. За науковими та науково-технічними результатами дослідження авторів сприяють підвищенню міжнародного авторитету України як високотехнологічної держави.
Результати представленого циклу робіт є суттєвим внеском у створення випромінюючих структур багатофункціональних радіоелектронних систем, а його автори заслуговують відзначення Державною премією України в галузі науки і техніки 2016 року.

Директор інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного,
академік НАН України, доктор технічних наук, професор Ю.М. Мацевитий

Ahmet Serdar Turk

I am working with Dr. G.P. Pochanin and his research team since 2012. At the beginning it was in a framework of the project "Active and Passive Microwaves for Security and Subsurface Imaging" of FP7-PEOPLE-2010-IRSES Seventh Framework Programme: Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme. Project 269157 and then we continue our collaboration till now. They have been researching ultrawideband antenna systems and develop the ultrawideband radar equipment, which is intended for a non-destructive inspection of optically opaque media. Results of their investigations allowed creating a very sensitive radar system providing accurate ground penetrating radar measurements. It has great importance for practical use in such field like developing systems for security purposes. Results of authors' researches and developments that mentioned in the application for the State prize called "Creation of radiating structures of multifunctional radioelectronic systems" are successfully used to development and delivery a ground penetrating radar "ODYAG" in the framework of the direct contract of International Research Cooperation between my the Yıldız Technical University (Turkey), and O.Ya.Usikov Institute for Radiophysics and Electronics of the National Academy of Sciences of Ukraine.
In my opinion, scientific results of the work “Creation of radiating structures of multifunctional radioelectronic systems" is significant contribution in developing of modern UWB radar systems and, without a doubt, its authors deserve awarding by the State prize of Ukraine in science and technology.

Ahmet Serdar Turk PhD. Professor of the Yıldız Technical University, Electronics and Telecommunications Engineering Department

Удовенко А.П.

Цикл наукових робіт "Створення випромінюючих структур багатофункціональних радіоелектронних систем", присвячений фундаментальним і прикладним проблемам обчислювальної електродинаміки, розробці методів теорії збудження електромагнітних полів в електродинамічних об'ємах з координатними границями та складним матеріальним заповненням.
Авторським колективом у складі: Катрича В.О., Нестеренка М.В., Горобця М.М., Бердніка С.Л., Думіна О.М., які являються представниками Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Інституту радіофізики та електроніки імені О.Я. Усикова, Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара та Національного фармацевтичного університету, отримані результати світового рівня.
Розвиток аналітичних і чисельно-аналітичних методів електродинаміки, які пов'язані з розв'язанням крайових задач функції Гріна, поширенням методу геометричної теорії дифракції на тривимірні векторні задачі, створенням методів голографії з трьома референсними сигналами, належить до одного з ключових напрямків досліджень сучасної радіофізики.
Досліджено численні електродинамічні структури, які формують електродинамічні поля з наперед заданими просторово-енергетичними і поляризаційними розподілами, дозволяють створювати нові радіофізичні та радіотехнічні прилади та системи.
Серед отриманих результатів, вважаю доцільним виділити теоретичні та експериментальні дослідження випромінювання дзеркальних антен із довільною поляризацією у всьому просторі спостереження, адаптивний метод формування надкоротких часових сигналів за даними вимірювань на сітці дискретних частот у широкій смузі частот, комплекс для вимірювання характеристик антен в часовій області.
Для аналізу випромінювання дзеркальних антен з довільними геометрією і поляризацією були створені математичний апарат та оригінальне програмне забезпечення, які дозволяють синтезувати конструкції та забезпечити параметри одно - та багатопроменевих дзеркальних антен у широкій смузі частот на рівні кращих світових програм-симуляторів.
Результати досліджень радарів з мікрохвильовою томографічною обробкою даних та їх диференційних антенних систем дозволяють сподіватися на появу вітчизняних приладів для виявлення та ідентифікації підповерхневих об'єктів, що буде дуже актуальним для країни у найближчі роки.
Зроблено суттєвий внесок в розвиток методів обчислювальної електродинаміки, який розширює можливості математичного моделювання, дозволяє створювати електродинамічні структури із заданими та керованими характеристиками, використовувати композитні та метаматеріали. Циклом цих робіт відкрито нові шляхи для створення сучасних багатофункціональних радіоелектронних і радіотехнічних комплексів із використанням оригінальних науково-технічних рішень та комп’ютерних технологій.
Високий рівень досліджень і авторитет авторського колективу підтверджується патентами, монографіями, публікаціями у провідних наукових виданнях з високими імпакт-факторами, цитуванням робіт циклу, вагомим загальним індексом Хірша представленого циклу робіт.
Вважаю, що цикл робіт заслуговує відзначення Державною премією України у галузі науки і техніки.

А.П. Удовенко,
вчений секретар Радіоастрономічного інституту НАН України, кандидат фіз.-мат. наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

ДП "КБ" Південне" імені М.К. Янгеля"

Автори циклу наукових робіт "Створення випромінюючих структур багатофункціональних радіоелектронних систем" відомі своїми оригінальними розробками випромінюючих систем і методів їх розрахунку. Розроблення відрізняє високий теоретичний рівень та практична спрямованість результатів. Зокрема, було створено ефективну антенну систему з 36-канальним груповим рупорним опромінювачем, що працює в діапазоні хвиль від 1,5 мм до 6 см в ортогональному лінійно-поляризованому базисі, для панорамного сканувального радіометра вітчизняного космічного апарату «Січ-1М» розробки ДП "КБ" Південне" імені М.К. Янгеля". За допомогою цього радіометра вперше з космічної орбіти знято радіозображення Сонця в міліметровому діапазоні довжин хвиль.
Розробки авторів стосовно методів і апаратури неруйнівного контролю виробів з діелектриків, вимірювання коефіцієнта відбиття, включаючи випадок слабко відбиваючих покриттів знайшли своє використання для дослідження багатофункціональних покриттів, що використовуються в ракетно-космічній техніці. Для вирішення цих проблем було застосовано оригінального методу синтезу імпульсів пікосекундної тривалості за даними багаточастотних вимірів з використанням принципу Фур'є-голографії в просторі частота-час, що дозволило реалізувати вимірювання на основі скалярних рефлектометрів. В Україні не має аналогів відповідних вимірювальних систем.
Вважаю, що результати представленого циклу робіт є суттєвим внеском у створення нового покоління радіоелектронних систем, зокрема випромінюючих структур, а його автори: В.О. Катрич, М.В. Нестеренко, М.М. Горобець, С.Л. Бердник, О.М. Думін, Г.П. Почанін, О.О. Дробахін, Ю.М. Пєнкін заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2016 рік.

О.Е. Кашанов, заступник Генерального конструктора ДП "КБ "Південне" з наукової та навчальної роботи

Oleg Kirichek

Dr Oleg Kirichek
Head of Sample Environment
The ISIS Facility, STFC, Rutherford Appleton Laboratory, Oxfordshire, UK

This is my pleasure to support the nomination of the team of Ukrainian researchers: V. A. Katrich, M. V. Nesterenko, N. N. Gorobets, S. L. Berdnik, O. M. Dumin, G. P. Pochanin, O. O. Drobakhin, and Yu. M. Penkin to the 2016 State Prize of Ukraine in Science and Technology. The team consists of world renowned scientists in area of theoretical and applied electrodynamics. The research of the members of this team has resulted in more than 200 publications in peer-reviewed scientific journals. I would also emphasize that high quality academic research has also led to a number of innovative technological applications. This fact is reflected by 21 patents granted to members of the team. It is impossible to overestimate educational outcome of the nominees. Few generations of radio-physicists have been grown under team members tutorial and mentoring including 16 PhD and 8 DSc degrees. In their research nominees developed novel analytical and computational methods in area of non-stationary electrodynamics that allowed to analyse propagation of electromagnetic fields in layered, heterogeneous, nonlinear environment. They also developed analytical model and optimization algorithm which allowed them to design broadband, multi-beam offset parabolic antennas. This permitted to save enormous financial and technical resources usually required during development of new high tech antenna system.
In conclusion I would like strongly support nomination of V. A. Katrich, M. V. Nesterenko, N. N. Gorobets, S. L. Berdnik, O. M. Dumin, G. P. Pochanin, O. O. Drobakhin, and Yu. M. Penkin to the 2016 State Prize of Ukraine in Science and Technology.

Irena Vorgul

The series of works “Creation of radiating structures of multifunctional radioelectronic systems” combines theoretical and engineering research developed for studying, designing and effective exploitation of a wide variety of waveguiding structures, antennae and radiative structures, as well as other electromagnetic structures. This self-contained combinational research covers both scientific aspects and practical applications.

Many of the included works are unique world-class developments which found their applications in different fields from practical everyday devices to space exploration equipment. Moreover, application of the theoretical works from the series is beyond the boundaries of already designed devices, but have a strong potential for future applications arising from future technologies and materials, both for developing new devices using more and more precise configurations of electromagnetic structures to provide required patterns and characteristics of electromagnetic fields, and for developing pioneer technologies and methodologies of scientific research.

I strongly support the nomination of the authors of the series of works “Creation of radiating structures of multifunctional radioelectronic systems” V. A. Katrich, M. V. Nesterenko, N. N. Gorobets, S. L. Berdnik, A. N. Dumin, G. P. Pochanin, O. O. Drobakhin, and Yu. M. Penkin for the State Prize of Ukraine in Science and Technology of 2016 and believe they deserve this prestigious award.

Dr. Irena Vorgul
School of Physics and Astronomy
University of St Andrews
United Kingdom

Прудиус Іван Никифорович, д.т.н, професор

Цикл наукових праць "Створення випромінюючих структур багатофункціональних радіоелектронних систем" спрямований на розв’язування важливої науково-технічної проблеми розробки методів аналізу та синтезу антенних та НВЧ пристроїв, засобів широкого спектру сучасних радіоелектронних систем, зокрема телекомунікаційних та навігаційних, систем зондування Землі та радіомоніторингу навколишнього середовища, космічного радіозв’язку та систем управління, радіоастрономічних засобів дослідження Всесвіту. Розв’язування такої проблеми немислиме без розвитку фундаментальних наук, а саме радіофізики, електродинаміки, теорії та техніки антен.
Автори згаданого циклу наукових праць добре відомі не тільки в Україні, але і далеко за її межами своїми фундаментальними працями в розвитку нових перспективних напрямків створення випромінюючих та багатофункціональних радіоелектронних систем як теоретики, винахідники і новатори, засновники наукових шкіл, авторитетні та визнані талановиті організатори науки.
Стислі рядки наукового реферату, в якому відображені наукові результати 40-річного періоду досліджень авторами, красномовно свідчить про те, що наукові і науково-технічні результати циклу наукових праць є значним внеском в розвиток науки та техніки, а автори Катрич В. О., Нестеренко М. В., Горобець М. М., Бердник С. Л., Думін О. М., Почанін Г. П., Дробахін О. О., Пєнкін Ю.М. безсумнівно заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2016 року.

Директор інституту телекомунікацій,
радіоелектроніки та електронної техніки
Національного університету «Львівська політехніка»
д.т.н, професор, Заслужений працівник освіти України,
І.Н.Прудиус

Alexander Yakovlev

I am pleased to have an opportunity to evaluate the research contributions of the Ukrainian research team who has been nominated for the 2016 State Prize of Ukraine in Science and Technology. I do not have any doubt that V. A. Katrich, M. V. Nesterenko, N. N. Gorobets, S. L. Berdnik, A. N. Dumin, G. P. Pochanin, O. O. Drobakhin, and Yu. M. Penkin are uniquely qualified for such a prestigious award. The quantity and quality of research work conducted over the years has made a true impact on science and technology, nationally and internationally. All the nominated scientists are well-known experts in the field of theoretical and computational electrodynamics with an outstanding publication record and broad research activities who have earned a reputation of solid and talented researchers. A collective effort of the team has resulted in more than 210 peer-referred journal publications, 12 books, 21 patents, with a high citation record which led to 16 Ph.D. dissertations and 8 D. Sc. dissertations. This is truly outstanding!

In my opinion the scientific achievements of the research team are two-fold. First, the authors are significantly contributed to the field of theoretical and computational electrodynamics by developing novel analytical, numerical, and asymptotic methods for the rigorous and accurate analysis of complex multi-functional and multi-parametric excitation and radiating structures. Specifically, tensor Green’s functions of electric and magnetic types have been obtained for spherical resonators with metallic and impedance boundaries, which enabled an efficient solution of various practical boundary-value problems. A new asymptotic approach has been proposed for the solution of integral and integral-differential equations used in the analysis of radiators with vibrator and slot elements. Geometrical theory of diffraction and physical theory of diffraction have been extended to complex antenna systems. Rigorous and efficient solution has been obtained for various antenna and antenna arrays, including leaky wave antennas, travelling wave antennas, reflector antennas, equidistant and non-equidistant linear and two-dimensional antenna systems with combined and partitioned aperture, among others. Second, the developed analysis methods and numerical algorithms led to a variety of practical realizations of complex antenna systems. In particular, the authors developed an ultra-high polarization quality mirror antenna used in a Ukrainian space satellite “Sich-1M”, a unique differential antenna system with a significant reduction of coupling between receiving and transmitting antenna elements, an ultra-wideband ground penetrating radar system, and many others. Based on the variety and complexity of problems of theoretical and computational electrodynamics with application to excitation and radiating structures, the research team has clearly demonstrated a high scientific potential and ability to integrate and realize practical antenna systems.

In summary, I strongly support the nomination of the Ukrainian scientists V. A. Katrich, M. V. Nesterenko, N. N. Gorobets, S. L. Berdnik, A. N. Dumin, G. P. Pochanin, O. O. Drobakhin, and Yu. M. Penkin for a prestigious State Prize of Ukraine in Science and Technology of 2016.

Alexander B. Yakovlev, Professor of Electrical Engineering, Department of Electrical Engineering, University of Mississippi, Oxford, Mississippi

Литвиненко Л.М., академік НАНУ, док.фіз.-мат. наук, проф.

Внесок радіофізичної школи України у розвиток загальної теорії електромагнітного поля і сучасної функціональної електродинаміки визнаний науковою світовою спільнотою. Автори циклу робіт, що представляють потужні харківську і дніпропетровську наукові школи, є відомими науковцями у сфері вирішення проблемних задач стосовно розвитку теоретичних та практичних засад радіофізики, у тому числі й нестаціонарної, без яких неможлива розробка нової багатофункціональної радіотехнічної та радіоелектронної апаратури НВЧ, міліметрового та оптичного діапазонів. Їх численні публікації у провідних вітчизняних та закордонних виданнях визнані й широко затребувані науковцями світу.
Роботи авторів поєднують високий теоретичний рівень розробок з їх практичною спрямованістю. Ними на високому теоретичному рівні отримано розв’язки базових крайових задач електродинаміки, що дозволило побудувати новітні ефективні засоби моделювання фізичних процесів у випромінюючих електродинамічних структурах. Цикл робіт поєднує дослідження за напрямками, що включають використання багатоелементних, багатошарових діелектричних, композитних, багаторезонансних та імпедансних структур; вузькосмугових, багатосмугових та надширокосмугових полів; електричних, магнітних, смужкових та апертурних випромінювачів за різних режимів їх збудження.
У циклі робіт авторам професійно й обґрунтовано вдалося розвинути і об’єднати в єдину методологічну концепцію основні складові з розробки радіофізичних методів з розрахунку й визначення характеристик випромінювачів електромагнітних полів, створення новітніх радіофізичних методів та технічних засобів для різних галузей їх застосування. Зокрема таких як: радіолокатор підповерхневого зондування, диференційні антенні системи й радари з мікрохвильовою томографічною обробкою даних, які не мають світових аналогів, радари неруйнівного контролю стану споруд і промислових об’єктів, скануючий радіометр космічного апарату «Січ-1», антенна система космічного радіотелескопу КТР-30, фазовані антенні решітки для радіолокаційних систем аерокосмічного базування тощо.
З найкращих позицій даний цикл робіт характеризує те, що в ньому не тільки наведені розроблені авторами теоретичні методи розрахунку і перелік створених новітніх за функціональними властивостями і практичним призначенням технічних розробок, а й визначені шляхи вирішення проблемних задач щодо забезпечення і перспектив подальшого розвитку радіофізичних методів і створення технічних засобів та їх реалізації для потреб країни і суспільства у різних галузях діяльності (військово-технічні системи спеціального призначення, системи зв’язку, радіолокації, радіонавігації, радіоастрономії, радіотелеметрії, контролю стану інженерних споруд, технологій з визначення електрофізичних параметрів об’єктів та середовищ; застосування в біології, медицині, екології промисловості тощо). Вважаємо, що за циклом робіт створено радіофізичні методи, які забезпечують світовий рівень проектування і створення високоефективних випромінюючих структур багатофункціональних радіоелектронних систем нового покоління. Наукові і науково-технічні результати робіт є значним внеском у розвиток теоретичних і практичних засад сучасної радіофізики, а їх автори Катрич В.О., Нестеренко М.В., Горобець М.М., Бердник С.Л., Думин О.М., Почанін Г.П., Дробахін О.О., Пєнкін Ю.М. заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2016 року.

Директор
Радіоастрономічного інституту НАН України,
академік НАН України,
доктор фізико-математичних наук,
професор
Л.М.Литвиненко

Євген Михайлович Ящишин

Харьківська радіофізична школа без перебільшення вважається ведучою в Україні. Результати досліджень її вчених добре відомі також і за кордоном. В першу чергу ці результати знані з глибокого розуміння наукових задач і методів їх розвязування. Ще більше, рівень досліджень не завершується тільки на теоретичних аспектах, але доводиться до практичних конструкцій, які в більшості знайшли своє місце в пристроях, що введені в експлуатацію. Мені пощастило перетинатися з Авторами ще в колишньому союзі. Знаю більшість з них особисто як надзвичайно добросовісних вчених які більше приділяють увагу праці, а не рекламі сумнівних досягнень. Якщо ще врахувати складну економічно-політичну ситуацію в Україні протягом всього часу незалежності, що практично збігається з часом за який оцінюється цикл робіт (23 роки), на особливу увагу заслуговує самовідданна праця Авторів результати якої є вагомим внеском у розвиток радіофізичної науки.
Я глубоко переконаний, що колектив авторів у складі Катрича В.О., Нестеренка М.В., Горобця М.М., Бердника С.Л., Думіна О.М., Почаніна Г.П., Дробахіна О.О., Пєнкіна Ю.М. циклу наукових праць "Створення випромінюючих структур багатофункціональних радіоелектронних систем" однозначно заслуговують відзначення Державною премією України в галузі науки і техніки за 2016р.

Доктор технічних наук, професор,
Керівник закладу радіокомунікацій
Політехніка Варшавська, Польща
Лауреат премії Європейської Мікрохвильової Асоціації (ЕиМА)
Євген Ящишин.

(Warsaw University of Technology Nowowiejska 15/19
00-665 Warsaw, Polandtel. +48 22 234 77 27)

Юрцев О.А. , доктор технических наук, профессор, Заслуженны

Авторы проекта "Создание излучающих структур многофункциональных радиоэлектронных систем", представляемой на соискание Государственной премии Украины, являются известными учеными, внесшими большей вкллад в развитие методов прикладной электродинамики и в разработку сложных технических решений в области техники сверхвысоких, крайне высоких частот и антенных систем.
Основные научные и прикладные результаты широко опубликованы в изданиях высокого уровня и защищены патентами.
Не анализируя все главные результаты исследований и разработок, хочется отметить некоторые, по-видимому, связанные с наушными интересами автора этого краткого отзыва.
1. Для решения задач нестационарной электродинамики авторами разработан принципиально новый метод анализа распространения полей с произвольными временными зависимостями в бесконечноq слоисто неоднородной нестационарной нелинейной среде.
2. Разработан метод эволюционных уравнений, за счет чего снижена размерность электродинамической нестационарной задачи. Это значительно ускоряет расчеты импульсных полей для объектов больших электрических размеров и позволяет на порядки уменьшить требования к компьютерным ресурсам при численном решении задач методом конечных разностей в пространственно-временной области (методом FDTD, широко применяемым в коммерческих программах электродинамического моделировапния).
3. Разработана математическая модель, алгоритм оптимизации и конструктивного синтеза осесимметричных, офсетных параболических и сферопараболичних зеркальных антенн по максимуму максиморуму достижимого коэффициента усиления при контроле уровня бокового и кросполяризованого излучения. Это позволяет создавать оптимальные остронаправленного, многолучевые, широкополосные и многодиапазонные антенны и использовано на практики при создании крупногабаритной зеркальной антенны.
4. Для формирования импульсных полей впервые созданы два типа антенных решеток из антенн большого тока и использована сильная связь между элементами решетки, благодаря чему увеличена амплитуда импульса излученного поля в 1,5 раза (для 4-х элементной решетки). Впервые разработаны дифференциальные антенные системы, в которых связь между излучающим и приемным модулями не превышает -65 дБ (а в некоторых случаях доходит до -100 дБ) в сверхширокой полосе частот (патент Украины UA 81652).
5. Создан недорогой по цене комплекс для измерения характеристик антенн во пространственно-временной, который отличается высокой точностью измерений , достигнутой благодаря большому энергетическому потенциалу и 16 разрядном АЦП, который обеспечивает определение амплитуды сигнала с точностью не хуже ±23 мкВ . Измерительный комплекс не требует применения дорогих безэховых камер и является отечественной импортозамещающей продукцией.
Анализ представляемого проекта в целом с научной и практической точек зрения позволяет сдлать вывод о том, что ее авторы Катрич В.А., Нестеренко М.В., Горобец Н.Н., Бердник С.Л., Думин А.Н., Почанин Г.П., Дробахин О.О., Пенкин Ю.М., заслуживают присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники в 2016 году.
Юрцев О.А. – профессор кафедры информационных технологий Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, Республика Беларусь, Минск; E-mail: yurtsev_o@mail.ru

Золочевський І.В. -Доктор фіз.-мат. наук

В даний час радіофізика та радіоелектроніка відіграють важливу роль у науково-технічному процесі у всіх сферах діяльності людини. В цьому сенсі, я вважаю є дуже важливими нові оригінальні фундаментальні та прикладні наукові результати, що були отримані авторами циклу наукових праць «Створення випромінюючих структур багатофункціональних радіоелектронних систем» та представлені досить відомими в усьому світі потужними науковими школами до здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки в 2016 році. Найбільш важливі пріоритетні наукові результати авторів пов’язані зі створенням аналітичних та чисельно-аналітичних методів у теорії збудження електромагнітних хвиль в електродинамічних об’ємах з координатними границями; аналізом та синтезом випромінюючих систем з заданими енергетичними, просторовими, спектральними та поляризаційними характеристиками в усьому просторі спостереження, в тому числі – в ближній зоні антен; створенням гібридного методу електро- та магніторушійних сил для асимптотичних рішень інтегро - диференціальних рівнянь відносно електричних та еквівалентних магнітних струмів для ряду нових ключових граничних задач електродинаміки; розвитком теорії збудження нестаціонарних електромагнітних полів з відомими часовими характеристиками у матеріальних середовищах, в тому числі – шаруватих; розв’язанням тривимірних векторних задач дифракції полів реальних джерел - дротових вібраторних, хвилевідних та рупорних антен на параболічних, плоских і кутових екранах кінцевих розмірів. Високий теоретичний рівень вирішених практичних задач дозволив сформулювати загальні математичні та фізичні закономірності формування випромінюючими системами полів з заданими характеристиками та визначити їх фізичні властивості для створення нових та розширення функціональних можливостей радіоелектронних систем, які використовуються наразі. Із практичних розробок авторів приваблюють своєю новизною створені ними хвилеводно - щілинні, вібраторно - щілинні та резонаторно - щілинні антенні решітки; дзеркальні, хвиле водно - щілинні та смужкові антени для трасових, скануючих і багатопроменевих радіометрів космічного базування, зокрема для КА «Січ – 1М»; розробки радіолокаторів для підповерхневого зондування непрозорих матеріальних середовищ. Про міжнародне визнання наукових результатів авторів циклу засвідчує публікація 12 монографій, численних статей та доповідей, а також захист 8 докторських і 17 кандидатських дисертацій. Вважаю, що колектив авторів у складі Катрича В.О., Нестеренка М.В., Горобця М.М., Бердника С.Л., Думіна О.М., Почаніна Г.П., Дробахіна О.О., Пєнкіна Ю.М. заслуговує на присудження їм Державної премії України в 2016 році.

Золочевський Іван Васильович
Доктор фіз.-мат. наук,
Провідний науковий співробітник
ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України,
Лауреат Державної премії України в
в галузі науки і техніки.

Христенко Є.В.-Старший науковий співробітник ФТІНТ

Цикл наукових праць "Створення випромінюючих структур багатофункціональних радіоелектронних систем" містить результати багаторічних оригінальних досліджень авторів у практично важливих областях науки: методах математичної фізики, прикладної і технічної електродинаміки, прикладної та обчислювальної математики, фізики надвисоких частот, теорії дифракції, теорії випромінювання електромагнітних хвиль. Проведені теоретичні дослідження, практичні розробки і технічні пропозиції, у тому числі представлені 21 патентом та авторськими свідоцтвами на винаходи, які знайшли застосування для антено будування, радіолокації, наземного і космічного телебачення та радіозв’язку, створення телекомунікаційних систем і мереж, озброєння і військової техніки та для багатьох інших областей техніки і створення сучасних перспективних та високопродуктивних технологій, зокрема, теоретичні результати в області теорії хвильових процесів у ближній зоні випромінюючих систем, відкривають досить цікаві перспективи використання електромагнітного випромінення в областях медицини та біології, сільськогосподарського виробництва, харчової, легкої і хімічної промисловості, ближньої радіолокації й систем виявлення у військовій справі. Цикл робіт має фундаментальний характер і виконаний на сучасному світовому рівні цієї області знань. Автори широко відомі як в Україні, так і за її межами. Вважаю, що представлений цикл робіт має державне значення, а його автори Катрич В.О., Нестеренко М.В., Горобець М.М., Бердник С.Л., Думін О.М., Почанін Г.П., Дробахін О.О., Пєнкін Ю.М. заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2016 рік

Христенко Євгеній Васильович,
Старший науковий співробітник,
Кандидат фіз.-мат. наук,
Старший науковий співробітник
ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України,
Лауреат Державної премії України в
в галузі науки і техніки.

Гайкович Константин Павлович, проф., д.ф-м.н.

Авторами выполнен синтез различных излучающих радиоэлектронных систем с заданными параметрами, таких как 36-канальный рупорный облучатель офсетной зеркальной антенны на диапазон 1,5 - 60 мм сканирующего спутникового радиометра на Сич-1М, многолучевые сферически-параболические зеркальные антенны для панорамных самолетных радиометров в различных диапазонах, зеркальная антенна с высокополяризованного излучения для радиолокационных систем с поляризационной обработкой сигналов. Разработанная двухканальная поляриметрическая антенная система сверхширокополосного радиолокатора для контроля качества дорожного покрытия. Предложен метод синтеза импульсов из гармонических составляющих для измерения параметров слоистых диэлектриков. Результаты представленного цикла научных работ включают фундаментальный вклад в развитие методов вычислительной электродинамики. Создан уникальный комплекс для измерения характеристик антенн во временной области. Представленный цикл работ - это совокупность методов создания радиоэлектронных систем нового поколения мирового уровня, поэтому его авторы заслуживают присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники в 2016 году.

Проф., д.ф-м.н. К.П. Гайкович, в.н.с. Института физики микроструктур РАН, профессор Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.

Національний науковий центр "ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ"

Цикл наукових праць "Створення випромінюючих структур багатофункціональних радіоелектронних систем", поданий Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2016 року, містить результати більш ніж 20-річної дослідницької й дослідно-конструкторської роботи авторів у галузі математичного моделювання, проектування, конструювання і практичної реалізації високоефективних електродинамічних систем, приладів та їх елементів із високими або гранично досяжними просторовими, енергетичними, спектральними, часовими та поляризаційними параметрами і характеристиками електромагнітних хвиль та полів. Важливими досягненнями авторів є розробки та створення сучасних радіоелектронних комплексів і наукомістких радіофізичних технологій для широкого практичного застосування в медицині, охороні здоров’я, промислових технологіях, в авіаційній, ракетній та космічній техніці. При цьому, враховуючи всю різноманітність вирішених практичних задач, основну увагу автори приділяють вирішенню нових задач для запропонованих електродинамічних структур та систем, зокрема, з імпедансними границями та дисипативними діелектриками; підвищенню точності вирішення задач за рахунок створення удосконалених математичних моделей, використання останніх досягнень прикладної й обчислювальної математики. Також велику увагу приділено метрологічним аспектам вирішуваних проблем, зокрема, при створенні цілого ряду унікальних конструкцій плоских хвилеводно-щілинних, комплексованих вібраторних і хвилеводно-щілинних, двохполяризованих мікросмужкових, хвилеводно-резонаторно-щілинних, скануючих нееквідістантних рупорних антенних решіток, багатопроменевих і скануючих багатодіапазонних дзеркальних антен для панорамних радіометрів авіаційного й космічного базування. Новизну практичних розробок колективу авторів підтверджено 21 патентами та авторськими свідоцтвами на винаходи. Високий теоретичний рівень досліджень авторів, створення нових технологій у сфері прикладної електродинаміки на світовому рівні розвитку цієї галузі науки і техніки підтверджують численні публікації авторів у найавторитетніших для радіофізики міжнародних виданнях, у тому числі дві монографії англійською мовою у виданні Springer. Автори добре відомі в Україні, Росії, Білорусі, Польщі та інших країнах за багатьма науковими доповідями на міжнародних конференціях найвищого професійного рівня. Як висновок, вважаємо, що автори поданого циклу робіт Катрич В.О., Нестеренко М.В., Горобець М.М., Бердник С.Л., Думін О.М., Почанін Г.П., Дробахін О.О., Пєнкін Ю.М., заслуговують присудження їм Державної премії України в галузі науки і техніки в 2016 році.

Неєжмаков Павло Іванович,
генеральний директор ННЦ «Інститут метрології»,
доктор технічних наук, вице-президент КООМЕТ

Прокопов Олександр Васильович,
заступник генерального директора з науково- метрологічної роботи, доктор фізико-математичних наук

Павленко Юрій Федорович,
головний науковий співробітник, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України

Шифрин Я.С., профессор, д.т.н., Life Fellow IEEE

Бурный прогресс в области информационных и радиофизических систем в последние десятилетия в значительной мере определяется достижениями в области теории и практики излучающих систем. Для развития современных наукоемких радиофизических технологий и их комплексного использования в самых различных областях человеческой деятельности ключевой проблемой является создание электродинамических компонентов радиоэлектронных систем и устройств КВЧ и СВЧ диапазонов с существенно повышенными функциональными характеристиками. В свою очередь, создание новых систем не-возможно без глубокого понимания процессов излучения и рассеяния полей в сложных электродинамических объемах, которые содержат многоэлементные, многорезонансные структуры с различными геометрическими и электрофизическими параметрами. Дополнительные возможности также предоставляет использование нестационарных электромагнитных полей и диссипативных материальных сред.
Авторами проведен конструктивный синтез целого ряда излучающих структур радиоэлектронных систем и комплексов с заданными параметрами. В частности, создан 36-канальный групповой рупорный облучатель офсетной зеркальной антенны, обеспечивающий работу в диапазоне волн от 1,5 мм до 6 см в ортогональном линейно-поляризованном базисе для панорамного сканирующего радиометра отечественного космического аппарата "Сич-1М». Создана серия многолучевых сферо-параболических зеркальных антенн для панорамных радиометров авиационного базирования, работающих в ортогональном линейно-поляризованном базисе в различных (от 8 мм до 8 см) поддиапазонах микроволн. Впервые предложена и реализована зеркальная антенна с высокой поляризационной чистотой излучения для создания нового поколения радиолокационных систем с полной поляризационной обработкой сигналов. Она позволяет получать вдвое большее количество информации об исследуемом объекте. Изобретена уникальная дифференциальная антенная система, в которой связь между излучающим и приемным модулями не превышает -65 дБ (а в некоторых случаях доходит до -100 дБ) в сверхширокой полосе частот. Благодаря таким характеристикам становится возможным радиолокационное исследование сред с потерями на сравнительно большую глубину. Внедрена в комплексы для контроля качества дорожного покрытия двухканальная поляриметрическая антенная система сверхширокополосного радиолокатора подповерхностного зондирования, не имеющая мировых аналогов. С ее помощью проводится точный высокоскоростной контроль параметров асфальтового покрытия. Проведен синтез импульсоподобных полей из гармонических составляющих для измерения параметров слоистых диэлектриков. С помощью этого подхода реализована система обнаружения объектов, спрятанных за стенами.
Результаты коллектива авторов представленного цикла научных работ являются базовыми для развития теоретических, расчетных и прикладных основ современной радиофизики данного научного и научно-технического направления. Внесен фундаментальный вклад в развитие методов вычислительной электродинамики: аналитических и численно-аналитических методов теории возбуждения электромагнитных полей в электродинамических объемах с координатными границами и сложным материальным заполнением. Впервые построены в явном виде функции Грина электрического и магнитного типов для сферических резонаторов и пространства вне сферических рассеивателей, имеющих как идеальнопроводящие, так и импедансные граничные поверхности. Это дало возможность найти аналитические решения целого ряда важных, с практической точки зрения, задач. Решен обширный класс задач, связанных с однородным или слоистым диэлектрическим заполнением резонаторов. Их граничные поверхности могут быть как идеальнопроводящими, так и импедансными, с однородным или продольно-неоднородным заполнением в виде двухслойной или трехслойной диэлектрической структуры. Предложены новые эффективные методы и подходы к решению интегро-дифференциальных уравнений относительно магнитного тока в щелевых излучателях и отверстиях связи и электрического тока в импедансных вибраторных излучателях. Это позволило достигнуть существенного прогресса в области теории и практики щелевых антенн. На основе принципов Фурье-голографии впервые создан метод формирования сверхкоротких временных сигналов по данным измерений на сетке дискретных частот в широкой полосе частот для обнаружения объектов за диэлектрической стенкой, определения диэлектрических параметров и профиля слоистых диэлектриков. Исследованы антенны большого тока Хармута, в которых впервые продемонстрирована возможность излучать импульсы раз-ной длительности одной антенной. Создан комплекс для измерения характеристик антенн во временной области, удешевляющий и ускоряющий этот процесс по сравнения с традиционным экспериментальным методом.
Высокий уровень базовых теоретических решений краевых задач и по-строение эффективных средств моделирования позволили выявить общие физические закономерности формирования полей излучающими структурами. В представленном цикле работ создана совокупность методов и математических моделей, которые, несомненно, обеспечивают мировой уровень проектирования высокоэффективных электродинамических структур для излучения электромагнитных полей с определенными временными, пространственно-энергетическими и поляризационными характеристиками. Разработаны радио-физические технологии синтеза пространственного и временного распределения полей для решения широкого круга народнохозяйственных задач с использованием оригинальных научно-технических решений. Это, несомненно, повышает авторитет Украины, как высокотехнологического государства. Считаю, что результаты представленного цикла научных работ являются существенным вкладом в создание радиоэлектронных систем нового поколения, а его авторы, Катрич В.А., Нестеренко М.В., Горобец Н.Н., Бердник С.Л., Думин А.Н., Почанин Г.П., Дробахин О.О., Пенкин Ю.М., заслуживают присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники в 2016 году.

Проф. Я.С. Шифрин
Заслуженный деятель науки и техники Украины, Лауреат премии им. А.С. Попова АН СССР (1983 г.), награды Европейской микроволновой ассоциации «За выдающуюся профессиональную деятельность» (2014 г.) и Пионерской награды Международного общества радиоинженеров (IEEE) (2015 г.), пожизненный действительный член Международного общества радиоинженеров (Life Fellow IEEE), Академик и член Президиума Академии наук прикладной радиоэлектроники (АН ПРЭ), главный научный сотрудник ХНУРЭ, доктор технических наук.

Масалов С.А., доктор физ. - мат. наук, профессор

С необходимостью детального анализа процессов, связанных с излучением и рассеянием электромагнитных волн, сталкиваются во многих областях науки и техники. Похожие во многом задачи решают в радиофизике, антенной и измерительной технике, оптике, акустике и атомной физике. Результаты не всегда поддаются однозначной оценке, так как ориентированы в основном на описание достаточно узких, конкретных ситуаций, а часто и просто на разовое использование при создании различных приборов и устройств. И все это не смотря на то, что потребность именно в конструктивных теориях излучения и рассеяния волн всегда очень высока. Для создания таких теорий необходимо было решить ряд математических проблем, связанных с переформулировкой известных краевых задач, с их переориентацией на эффективный численный анализ.
В цикле работ создан необходимый математический фундамент. Разработан ряд численно-аналитических методов, базирующихся на предварительной аналитической обработке исходных модельных задач. Методы строгие в том смысле, что позволяют получать данные с гарантированной точностью. Они достаточно универсальны и алгоритмичны. Особенно важно то, что при незначительных затратах машинного времени они позволяют вести глобальный перебор всех основных физических параметров, переходить к изучению качественных сторон рассматриваемых явлений, фиксировать и анализировать практически все возможные резонансные явления и эффекты. Для построения физической теории нужно именно это. И авторы указанного цикла работ успешно справились с серьезными и весьма трудными задачами. Задачи решены эффективно и красиво.
Работы авторов (ряд фундаментальных монографий и статей) широко известны не только в Украине, но и за рубежом. Созданный теоретический аппарат позволил получить ряд важных практических результатов в радиофизике, в антенной и измерительной технике, в сверхширокополосной радиолокации и т.п. На счету авторов много изобретений в указанных областях. Так, в частности, был создан прецизионный видеоимпульсный георадар для радиолокационного мониторинга подповерхностного состояния автомобильных дорог и инженерных сооружений. При создании георадара были получены патенты Украины на способы: определения скорости распространения электромагнитной волны в грунте; выявления и определения местоположения подповерхностных трещин в асфальтобетонном покрытии дорог; развязки (до 100 дб) между передающим и приемным модулями сверхширокоплосной дифференциальной антенной системы. Получен патент на поляриметрическую антенную системы для локатора. Запатентован в Украине метод увеличения чувствительности и динамического диапазона стробоскопических СШП приемных устройств, предложен способ расширения их рабочей полосы частот. В результате были созданы приемные системы для георадаров с уникальными, а по ряду параметров превосходящими мировые аналоги, техническими характеристиками. Это позволило создать георадар для измерения толщины слоев дорожных одежд с точностью не хуже 5 мм.
Локатор использовался для контроля качества дорог на трассах Симферополь-Ялта, Киев - Харьков - Довжанский. Ныне локатор проходит испытания в составе передвижной лаборатории, осуществляющей непрерывный мониторинг покрытия дорогив при движении со скоростью транспортного потока.
Оценивая цикл работ в целом, считаю, что по кругу рассмотренных классов структур, эффективности и новизне созданных для их анализа, синтеза и оптимизации математических моделей, глубине физических исследований и уровню практической значимости результатов он, безусловно, заслуживает того, чтобы быть отмеченным Государственной премией Украины в области науки и техники 2016 г.

Масалов С.А., зав. отделом радиофизической интроскопии Института радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова НАН Украины, доктор физ.-мат. наук, профессор, Заслуженный деятель науки и техники Украины, дважды лауреат Государственной премии Украины.

Д.Б. Куриляк, доктор фізико-математичних наук

Створення нових випромінюючих структур є ключовою проблемою при розробленні сучасних радіофізичних технологій і їх застосування у засобах зв’яз¬ку, радіолокації, машино¬будуванні, зокрема, при розробленні новітніх засобів діагностування матеріалів та елементів конструкцій. Очевидно, що для створення і комплексного використання таких випро¬міню¬ючих структур необхідні фундамен¬тальні наукові, науково-технічні та технологічні розробки, які вкажуть на перспективні напрямки розвитку і відкривають нові сфери їх застосування. Зрозуміло, що розширення області застосування радіофізичних методів у про¬мисловості та наукових дослідженнях базується на створенні нових електроди¬намічних компо¬нентів КВЧ і НВЧ діапазонів, які формують необхідні параметри електро¬магнітних полів. Очевидно, що для розв’язання цих проблем необхідне глибоке розуміння фізичних процесів, які виникають при взаємодії електромагнітних полів з електро¬динамічними структурами складної геометрії і різними електрофізичними властивос¬тями. Тому для розроблення та конструю¬ва¬ння новітніх елементів радіофізичної апаратури важливо створити ефективні засоби моделювання полів випромінювання та їх взаємодії зі складними структурами.
Цикл наукових праць, поданих авторами на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки, націлений на побудову нових фізико-математичних моделей для визначення електромагнітних полів у складних електродинамічних об’ємах при їх збудженні гармонічними, широкосмуговими та нестаціонарними електромагнітними полями, на розвиток відповідних методів обчислювальної електродинаміки та застосування цих методів для створення нових радіофізичних засобів і технологій при вирішенні широкого кола народногосподарських завдань.
Отримані авторами наукові результати є новими і ключовими для розвитку теоретичних і прикладних засад сучасної радіофізики. Ними вперше розроблено методи визначення полів резонаторів різної геометричної конфігурації з імпедансними поверхнями та шаруватим діелек¬трич¬ним заповненням. Розроблено нові підхо¬ди для побудови асимптотичних розв’язків інтегро-диференціальних рівнянь ключо¬вих електродинамічних задач. Ці методи застосовані авторами для розв’язання нових задач, пов’язаних з формуванням полів багатоелементними резонансними системами з довільною топологією та електрофізичними параметрами. Для вирішення проблеми оптимізації характеристик провідникових антен з екранами вперше метод геометричної теорії дифракції поширений на тривимірні векторні задачі дифракції півхвильо¬во¬го резонансного вібратора на тонких екранах скінченних розмірів.
Для розв’язання задач нестаціонарної електродинаміки авторами узагальнено метод модового базису для визначення полів із довільними часовими залежностями у шарувато неоднорідному нестаціонарному нелінійному середовищі і вперше у часовому просторі розв’язали задачу дифракції нестаціонарної TEM-хвилі на відкри¬тому кінці коаксіального хвилеводу.
Високий рівень базових теоретичних розв’язків крайових задач і побудова ефективних засобів моделювання дозволили авторам виявити загальні закономірності формування полів складними випромінюючими структурами. Отримані розв’язки дозволили вперше провести електродинамічний аналіз багатоелементних і багато-резонансних щілинних структур та антенних решіток, оптимізувати їх характеристики й визна¬чити шляхи реалізації антен з високими робочими характеристиками для авіацій¬них та корабельних метеорологічних радіолокаторів. Вперше вдалося використати для керування амплітудно-фазовим розподілом полів сильний взаємний електромагнітний зв’язок між випромінювачами багатоелементних систем та розробити на цій основі антени біжучої та витічної хвиль, еквідистантні і нееквідистантні лінійні та двовимірні антенні системи з суміщеною та секціонованою апертурою з оптимальними характеристиками.
Розроблені алгоритми і програми застосовані для розрахунку характеристик спря¬мованості унікального космічного радіотелескопу KTP-30. Авторами розроблено та практично реалізовано багатопроменеві сферопараболічні дзеркальні антени для панорамних радіометрів авіаційного базування. Розроблено груповий рупорний опромінювач, що працює в діапазоні хвиль від 1,5 мм до 6 см для панорамного скануючого радіометра вітчизняного космічного апарату «Січ-1М». За допомогою цього радіометра вперше з космічної орбіти знято радіозоб¬ра¬ження Сонця в мілі¬метровому діапазоні. Для формування заданих імпульсних полів вперше створено два типи антенних решіток з антен великого струму і використано сильний зв’язок між елементами решітки з метою збільшення напруженості випроміненого поля. Розроблена двоканальна поляриметрична антенна система надширокосмугового радіолокатора підповерхневого зондування, що дає змогу не тільки виявляти тріщини, а й визначати глибину їх залягання. Авторами створено також комплекс для вимірювання характеристик антен в часовій області, який відзначається високою точністю вимірювань і не потребує коштовних безлуневих камер.
Підсумовуючи, слід відзначити не тільки новизну і фундаментальність циклу наукових праць авторів, але і важливі високо технологічні практичні здобутки. Тому вважаю, що дана праця заслуговує присудження колективу авторів Державної премії України в галузі науки і техніки за 2016 р.

Завідувач відділом
фізичних основ діагностики матеріалів
ФМІ НАН України,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
доктор фізико-математичних наук Д.Б. Куриляк

Гоблик Віктор Васильович, к.ф.-м.н., доцент каф.ЕЗІКТ НУ "Л"

Без всяких сумнівів підтримую ініціативу відзначити Державною премією України в галузі науки і техніки за 2016р. колектив авторів циклу наукових праць “«Створення випромінюючих структур багатофункціональних радіоелектронних систем»” у складі Катрича В.О., Нестеренка М.В., Горобця М.М., Бердника С.Л., Думіна О.М., Почаніна Г.П., Дробахіна О.О., Пєнкіна Ю.М.
Науковий доробок авторів праць, висунутих для відзначення Державною премією України добре відомий не тільки Львівським радіофізикам з Національного університету «Львівська політехніка» та Національного університету ім. І.Франка, ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАН України та ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України, але і спеціалістам далеко за межами України завдяки співпраці з відомими міжнародними науковими центрами, такими як Делфтський Технологічний Університет (Нідерланди), Національна Рада Наукових Досліджень (Італія), Технологічний університет Йилдиз (Туреччина), Університет Сан Паоло (Бразилія).
Наше співробітництво з авторським колективом харківських радіофізиків по широкому колу проблем розвитку радіофізичної науки, в тому числі рецензування науково-технічних грантів, підготовка відгуків на автореферати дисертацій, участь у проведенні наукових конференцій, обмін навчальними планами, програмами, методичним забезпеченням, науковими результатами дають підставу висловити свою солідарність з авторами попередніх відгуків, оприлюднених на даному форумі, та їх високою оцінкою циклу наукових праць, представлених для відзначення Державною премією України.
Особливо мене, як спеціаліста, вражають: новизна, фундаментальна глибина та практична спрямованість результатів розвитку теорії та створення фізико-математичних моделей випромінюючих елементів та систем на базі регулярних і нерегулярних імпедансних лінійних випромінюючих структур зі змінними геометричними і електродинамічними параметрами, розташованих в різних електродинамічних об’ємах з ідеально провідними та імпедасними границями; виявлені в результаті фундаментальних досліджень нові фізичні закономірності щодо формування випромінюючими структурами электромагнітних полів із заданими частотно-просторовими, просторово-часовими та поляризаційними характеристиками; результати, отримані в області розробки складних антенних та хвилеводних систем, їх математичних моделей, обчислювальних алгоритмів та програмних засобів, орієнтованих для роботи в середовищі сучасних засобів комп’ютерної математики.
За скупими цифрами результатів роботи, наведених в рефераті, прихована щоденна безкорисна титанічна робота на благо нашого народу добре знаних мені авторів даного циклу робіт.

Доцент кафедри «Електронні засоби
інформаційно-комп’ютерних технологій»
Національного університету «Львівська політехніка»,
кандидат фіз.-мат. наук, доцент,
старший науковий співробітник, Гоблик В.В.

Кириченко И. К., доктор физ.-мат. наук, профессор

Авторы цикла научных публикаций "Создание излучающих структур многофункциональных радиоэлектронных систем" представили результаты длительной по времени и огромной по объему проведенной исследовательской работы. Труды авторов охватывают широкий спектр проблем, характеризующихся научной новизной и доведением научных идей до практических разработок. В них отражены и математические, и физические, и практические аспекты исследований, включая и важные внедрения. В работах авторов используются новые аналитические и численно-аналитические методы для анализа полей многоэлементных резонансных систем излучателей с произвольной топологией и электрофизическими параметрами. В своем комментарии я хочу особо выделить математический аспект решения большинства краевых задач, которые были рассмотрены авторами. Это касается предложенного и обоснованного авторами нового численно-аналитического метода построения асимптотических решений интегральных и интегро-дифференциальных уравнений. Этот метод не только расширяет возможности электродинамического анализа в части теории вибраторных и щелевых излучателей, но и является более общим методом математической физики.
Считаю, что авторы представленного цикла работ: Катрич В.А., Нестеренко М.В., Горобец Н.Н., Бердник С.Л., Думин А.Н., Почанин Г.П., Дробахин О.О., Пенкин Ю.М., заслуживают присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники в 2016 году.

Профессор кафедры физико-математических наук
Национального университета гражданской обороны
доктор физ.-мат. наук, профессор Кириченко И. К.

Майоров О.Ю., доктор мед. наук, професор

В даний час необхідний рівень організації охорони здоров'я населення неможливо забезпечити без використання діагностичної апаратури, що функціонує на основі радіофізичних методів та інформаційних технологій. Своєчасна і точна діагностика захворювань є основою успіху сучасної медичної допомоги. Відповідно до діючих міжнародних стандартів медична апаратура, в основному, працює в довгохвильовому діапазоні електромагнітних хвиль. Для її вдосконалення потрібне створення високоефективних випромінюючих електродинамічних структур з метою формування електромагнітних полів, які характеризуються заданими тимчасовими, просторово-енергетичними і поляризаційними параметрами.
Значна частина досліджень, представлених в циклі робіт, має велике практичне значення для створення нових пристроїв медичного призначення.
На мою думку, авторський колектив - Катрич В.О., Нестеренко М.В., Горобець М.М., Бердник С.Л., Думін О.М., Почанін Г.П., Дробахін О.О., Пєнкін Ю.М. - циклу наукових робіт «Створення випромінюючих структур багатофункціональних радіоелектронних систем» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2016 році.

Завідувач кафедри клінічної інформатики
і ІТ в управлінні охороною здоров'я
ХМАПО МОЗ України
доктор мед. наук, професор Майоров О.Ю.

Vitaliy Lomakin

Vitaliy Lomakin, Professor of Electrical and Computer Engineering, University of California, San Diego

I am writing to provide my evaluation of the set of scientific works by Katrich V.A., Nesterenko M.V., Gorobets N.N., Berdnik S.L., Dumin O.M., Pochanin G.P., Drobakhin O.O., Penkin Yu.M. to be awarded the State Prize of Ukraine in Science and Technology.

These works represent a major impact on the field of Computational and Experimental Electrodynamics. They cover several important subjects that contribute into enabling the understanding and control of electromagnetic properties of complex electromagnetic systems. The theoretical and computational contributions include the development of Green’s function (i.e. spatial and time impulse response) of several resonator types, asymptotic solutions of Maxwell’s equations in multi-component electromagnetic systems, extensions of the Geometric Theory of Diffraction and Physical Theory of Diffraction to more complex structures (such as the radiation of a dipole near a finite thin surface and mirror antennas), the creation of numerical codes for designing several types of parabolic-like antennas, the introduction of the method for creating ultra-short (pico-second) electromagnetic pulses using holographic methods, the study of negative group delay in transmission through complex arrays of scatterers, generalizations of the method of mode basis from closed (waveguide and resonator) structures to general open structures (such as solving the problem of electromagnetic scattering from a transient TEM wave from an open end of a waveguide). Some of these theoretical and computational results were used to design experiment, in particular, for creating short-pulse high-power antennas. The theoretical and numerical finding led to a number of practical realizations in terms of technology patents, such as a patent for a mirror antenna with an ultra-high polarization quality for a Ukrainian space satellite “Sich-1M”, a patent for a differential antenna system with an ultra-low coupling between the transmitting and receiving modules, a patent for an ultra-wideband antenna for a Ground Penetrating Radar system, and a patent for determining the wave velocity in ground.

The team of the authors established a great reputation in the international community. They collaborated worldwide with many top universities and laboratories. Their publication track record is excellent, including over 210 papers in peer-reviewed journals, 12 books or book chapters, and almost 200 conference papers and presentations in top national and international conferences. These works led to 16 Ph.D. Dissertations and 8 D. Sc. Dissertations.

All these contributions made major impacts in the development of theoretical and computational methods in Electrodynamics and Radio Physics in general, advancements in technology, as well as promotion of education and knowledge dissemination.

To summarize, I highly recommend the set of works by Katrich V.A., Nesterenko M.V., Gorobets N.N., Berdnik S.L., Dumin O.M., Pochanin G.P., Drobakhin O.O., Penkin Yu.M. to be awarded the State Prize of Ukraine in Science and Technology.

Vitaliy Lomakin, Professor of Electrical and Computer Engineering, Department of Electrical and Computer Engineering, University of California, San Diego

Hein de Groot,Founder & Director Comtest Engineering b.v.

The reviewed series of scientific works summarizes the results of both theoretical and applied research towards time-harmonic radiation and ultra-wideband fields produced by electrical and magnetic sources, which are located in an inhomogeneous environment and characterized by a perfectly conducting or impedance surface. It’s notable that multi-element and multi-resonant structures with an arbitrary topology have been explored and studied as well. I came to know the research works “Creation of radiating structures of multifunctional radioelectronic systems” and its main results through a number of English-speaking papers including two fundamental monographs published by the Springer publishing house. Without harming the importance of the practical achievements, I would like to highlight the significance of the author’s theoretical developments. In particular, the publications devoted to the analysis of radiating structures with various impedance vibrator and slot elements are remarkable. To model both electric and magnetic currents of these structures, the authors firstly substantiated the general procedure for asymptotic integral-differential equations by using the method of averaging. This new approach essentially expands the capabilities of electrodynamic analysis for radiators with vibrator and slot elements. By means of this approach, the authors also obtained electromagnetic characteristics of an irregular vibrator (its impedance varies over its length) for the first time. In that respect, I would like to endorse this work. It was done with a great expertise and the authors, such as Katrich V.A., Nesterenko M.V., Gorobets N.N., Berdnik S.L., Dumin O.M., Pochanin G.P., Drobakhin O.O., Penkin Yu.M., deserve to be awarded with the State prize of Ukraine in science and technology in 2016 year.

Founder & Director
Comtest Engineering b.v. Ing. Hein de Groot

Мормило Я.М., директор ДП «ХКБМ»

Головна мета циклу наукових праць «Створення випромінюючих структур багатофункціональних радіоелектронних систем», який поданий Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2016 року – це вирішення проблем розробки і створення сучасних з повними або розширеними функціональними властивостями радіотехнічних комплексів і радіоелектронних систем та новітніх радіофізичних технологій для різних галузей науки і техніки: військово-технічних систем спеціального призначення наземного та космічного базування; систем зв’язку, радіолокації, радіонавігації, радіотелеметрії; систем радіомаскування.
Для досягнення головної мети авторами вперше у світовій практиці розв’язано широкий спектр математичних, фізичних та прикладних задач щодо створення систем з проектування високоефективних електродинамічних структур з визначеними характеристиками, створено і застосовано на практиці серію апаратних комплексів у різних галузях. Методики та алгоритми, що отримані на основі даного циклу праць, використовуються при розробці нових та модифікації існуючих зразків спецтехніки з метою забезпечення підвищення їх характеристик. Методики визначення якості маскування, чисельного моделювання характеристик відбиття складних об’єктів – зразків військової техніки в ближній зоні, в такій формі раніше у світі не застосовувались.
Результати представленого циклу наукових праць є важливим внеском в теорію та практику випромінюючих електродинамічних структур, а його автори - Катрич В.О., Нестеренко М.В., Горобець М.М., Бердник С.Л., Думін О.М., Почанін Г.П., Дробахін О.О., Пєнкін Ю.М., заслуговують присудження їм Державної премії України в галузі науки і техніки 2016 року.

Директор ДП «ХКБМ» Я.М. Мормило

О.І. СУХАРЕВСЬКИЙ, доктор технічних наук, професор

Даний цикл наукових робіт присвячено розвитку методів та технологій створення сучасних випромінювачів, розробці та створенню ефективних засобів теоретичного моделювання та аналізу різних випромінюючих структур, зокрема, антен та антенних граток невиступаючого типу на основі щілинних випромінювачів, комбінованих вібраторно-щілинних структур в різних електродинамічних об’ємах, що мають імпедансні границі та є заповненими матеріальним середовищем. Авторами отримано багато нових цікавих в теоретичному і практичному планах результатів. В основі проведених досліджень лежить використання строгих методів розв'язання інтегро-диференціальних рівнянь відносно електричних і магнітних струмів вібраторних і щілинних структур, застосування асимптотичних методів, розвиток чисельно-аналітичних методів розв'язання відповідних крайових задач. Отримані результати дозволили більш точно розрахувати характеристики численних вібраторних і щілинних випромінюючих структур, що широко використовуються на літальних апаратах та інших рухомих об'єктах, вказати шляхи розширення функціональних можливостей подібних структур, розробити антени біжучої хвилі, антени поверхневої хвилі, еквидистантні й нееквидистантні лінійні та двовимірні антенні системи з поєднаною і секціонованою апертурою, а також комбіновані випромінюючі елементи і структури з оптимальними частотно-енергетичними, просторовими і поляризаційними характеристиками, наприклад, для авіаційних і корабельних радіолокаторів. Результати представленого циклу робіт є важливим внеском в розвиток методів та технологій для створення випромінюючих структур багатофункціональних радіоелектронних систем, а його автори Катрич В.О., Нестеренко М.В., Горобець М.М., Бердник С.Л., Думін О.М., Почанін Г.П., Дробахін О.О., Пєнкін Ю.М., заслуговують присудження їм Державної премії України в галузі науки і техніки в 2016 році.

Провідний науковий співробітник
Наукового центру Повітряних Сил
Харківського університету Повітряних Сил
імені Івана Кожедуба,
Заслужений діяч науки і техніки України,
доктор технічних наук, професор
О.І. СУХАРЕВСЬКИЙ

Рыжов А.А.

Авторами цикла научных работ "Создание излучающих структур многофункциональных радиоэлектронных систем" проведен большой объем исследований, которые действительно имеют фундаментальную значимость. Эта значимость, прежде всего, определяется проникновением радиофизических методов в иные научные направления, в том числе, в фармацию и биохимию. Здесь можно привести примеры нескольких различных направлений: методы неразрушающего контроля в производстве лекарственных средств; методы специальной диагностики в доклинических и клинических испытаниях лекарственных средств; новые методы адресной доставки лекарственных средств во внутренние органы человека; внедрение RFID технологии в организацию общегосударственного контроля реализации лекарственных средств. Во всех приложениях одним из ключевых компонентов являются излучающие структуры специальных типов, которые и являются объектом исследований авторов.
Считаю, что результаты представленного цикла работ являются существенным этапом в создании технических средств нового поколения для фармацевтических приложений, а его авторы: Катрич В.А., Нестеренко М.В., Горобец Н.Н., Бердник С.Л., Думин А.Н., Почанин Г.П., Дробахин О.О., Пенкин Ю.М. заслуживают присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники в 2016 году.

Заведующий кафедрой медицинской
и фармацевтической информатики и НТ ЗГМУ
доктор фарм. наук, профессор Рыжов А.А.

Пехота В.Н., Щербаков Н.В.

Основная научная значимость представленного цикла научных работ заключается в решении комплекса взаимосвязанных задач: создании совокупности методов и математических моделей вычислительной электродинамики, обеспечивающих мировой уровень проектирования высокоэффективных электродинамических структур для формирования электромагнитных полей с определенными временными, пространственно-энергетическими и поляризационными характеристиками, а также создании новейших радиотехнических комплексов и радиофизических технологий для решения широкого круга как научных, так и народнохозяйственных задач.
В настоящее время в технологическом оборудовании предприятий машиностроения (включая транспортное) все более широко применяются радиофизические технологии, как в активных производящих модулях, так и в системах высокоточного контроля качества изготовленной продукции. В связи с этим исследования, проведенные коллективом авторов цикла, имеют не только научную актуальность, но и большую практическую значимость для развития наукоемких производственных технологий. Будучи знакомыми с основными научными публикациями и разработками авторов цикла работ считаем, что Катрич В.А., Нестеренко М.В., Горобец Н.Н., Бердник С.Л., Думин А.Н., Почанин Г.П., Дробахин О.О., Пенкин Ю.М. заслуживают присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники в 2016 году.

Директор НПМП "Связьэнергосервис" Пехота В.Н.

Начальник научно-исследовательской
лаборатории, кандидат технических наук, доцент Щербаков Н.В.

Кушнір Р.М., Кіт Г.С., Войтович М.М.

Радіоелектронні комплекси забезпечують подальший розвиток радіофізичних технологій, у тому числі, телекомунікацій, систем телеметрії та спостереження, телеуправління, неруйнівного контролю тощо. При цьому одною з ключових проблем є створення електродинамічних компонентів, які б забезпечували багатофункціональність, інтеграцію й модифікацію структурних складових з метою мінімізації масогабаритних параметрів. Якщо радіоелектронні компоненти забезпечують виконання цих вимог, то при створенні антенних систем існують принципові труднощі, подоланню яких й присвячений цикл наукових праць "Створення випромінюючих структур багатофункціональних радіоелектронних систем".
В роботах знайшли подальший розв’язок аналітичні і чисельно-аналітичні методи теорії збудження електромагнітних полів в електродинамічних об'ємах з координатними границями і складним матеріальним заповненням. Так, вперше побудовані в явному вигляді функції Гріна електричного і магнітного типів для сферичних резонаторів і простору поза сферичних розсіювачів, що мають як ідеальнопровідні, так і імпедансні граничні поверхні, а також однорідне або шарувате діелектричне заповнення; нескінченних і напівнескінченних циліндричних областей; резонаторів, що мають як ідеальнопровідні, так і імпедансні плоскі поперечні граничні поверхні, з однорідним або поздовжньо-неоднорідним заповненням у вигляді двошарової або тришарової діелектричної структури.
Запропоновані нові методи та підходи до розв’язку інтегро-диференціальних рівнянь для дослідження явищ в щілинних випромінювачах і отворах зв'язку та імпедансних вібраторних випромінювачах, зокрема, обґрунтовано узагальнення принципів використання асимптотичних розв'язків інтегро-диференціальних рівнянь щодо електричного і магнітного струмів для ключових граничних задач у гібридному методі електро- та магніторушійних сил (ЕМРС) на прикладах аналізу дифракційних комбінованих (групових) щілинних та вібраторно-щілинних структур і визначення електричних струмів в імпедансних вібраторах.
Це дозволило створити досконалі математичні моделі, ефективні методи та алгоритми розрахунків характеристик збуджуваних гармонійних, широкосмугових і нестаціонарних полів.
В галузі розробки радіоелектронних систем неруйнівного контролю вдосконалено методи Фур’є-голографії та голографії з трьома опорними сигналами, застосовано методи регуляризації, штучні нейронні мережі для проведення калібрування, динамічної деконволюції, дискретний аналог методу Гельфанда-Левітана та ітераційну схему Ньютона-Канторовича, метод формування К-імпульсу, нулі частотного спектру якого співпадають з полюсами досліджуваної структури.
Автори не обмежились суто теоретичним розглядом питань, варто виділити з точки зору практичного застосування отриманих теоретичних результатів розробку низки антенних систем і комплексів, багато з яких захищені патентами, зокрема 36-канального групового рупорного опромінювача, що працює в діапазоні хвиль від 1,5 мм до 6 см в ортогональному лінійно-поляризованому базисі для панорамного скануючого радіометра. Запропонована авторами дзеркальна антена з високою поляризаційною чистотою випромінювання може бути використана для створення нового покоління радіолокаційних систем з повною поляризаційною обробкою сигналів.
Досліджено антени великого струму Хармута, в яких вперше продемонстровано можливість випромінювати імпульси різної тривалості однією антеною, запропоновані і досліджені диференціальні антенні системи з сильною розв'язкою, поляриметричні антенні системи, створений комплекс для вимірювання характеристик антен в часовій області.
Високий рівень результатів, який відповідає світовому, підтверджений публікацією двох монографій у міжнародному видавництві "Springer".
Результати представленого циклу робіт є суттєвим внеском у створення нового покоління випромінюючих структур для радіоелектронних систем, що забезпечують формування електромагнітного випромінювання з заданими властивостями, а його автори: Катрич В.О., Нестеренко М.В., Горобець М.М., Бердник С.Л., Думін О.М., Почанін Г.П., Дробахін О.О., Пєнкін Ю.М., заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2016 рік.

Директор Інституту прикладних проблем
механіки і математики
ім. Я. С. Підстригача НАН України,
член-кореспондент НАН України,
проф., лауреат державної премії України
у галузі науки і техніки
Р.М. Кушнір

Радник при дирекції ІППММ НАН України,
член-кор. НАН України, д. ф.-м. н., проф.,
лауреат Державної премії України
у галузі науки і техніки
Г. С. Кіт

Зав. відділом числових методів математичної фізики
ІППММ НАН України, д. ф.-м. н., проф.,
лауреат Державної премії УРСР
у галузі науки і техніки М. М. Войтович

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.