Офіційний веб сайт

Створення та впровадження нового класу евтектичних композиційних матеріалів в інноваційні технології підприємств машинобудування

р11

Представлено Інститутом металофізики імені Г.В. Курдюмова НАН України.

 

Автори: Панарін В.Є., Кіндрачук М.В., Лобода П.І., Тітов В.А., Івщенко Л.Й., Черепова Т.С., Коцюба В.Ю., Меркулов В.М.

Авторами визначено можливість створення нового класу евтектичних сплавів з реалізацією механізму композиційного зміцнення тугоплавкими фазами втілення. Створено наукові основи розробки нового класу евтектичних сплавів на основі заліза та кобальту з тугоплавкими фазами втілення, призначених для вирішення низки народногосподарських задач у промисловості. Сформовано базові концептуальні засади створення евтектичних сплавів перехідних металів з фазами втілення.

Запропоновано новий підхід до розробки матеріалів, здатних працювати в складних умовах одночасної дії декількох руйнуючих факторів, зокрема високих температур. Реалізовано в розроблених евтектичних сплавах природний механізм композиційного зміцнення, який має місце при евтектичній кристалізації з рідкого стану систем перехідних металів та фазами втілення.

У порівнянні зі світовими аналогами покриття бандажних полиць лопаток ГТД з розробленого сплаву у 6 разів перевищує гарантійний ресурс жароміцного промислового сплаву; інший сплав у 25 – 30 разів перевищує високотемпературну зносостійкість промислових жароміцних сплавів; зносостійкість деталей сільськогосподарських машин у порівнянні з відомими самофлюсуючими сплавами на основі нікелю  та кобальту збільшується у 1,5 разів; наплавки на деталі відцентрових свердловинних насосів підприємств концерну Укркомунмаш підвищили їх строк служби у 2-3 рази порівняно з іншими наплавками на основі нікелю (Німеччина); наплавки евтектичними сплавами на деталі водо- і парозапорної арматури підприємств того ж концерну у порівнянні з наплавкою із стандартного сплаву «Sarmat» (Німеччина) збільшили зносостійкість у 3 рази; наплавки на деталі типу «заслінка для пару» котла у порівнянні із стандартним наплавочним порошком на основі нікелю не поступаються у зносостійкості, але в два рази дешевше.

Розробки впроваджено на авіаційних підприємствах: АО «Мотор Січ, ДП ЗМКБ "Прогрес" ім. академіка О.Г. Івченко, завод № 410 ЦА; промислових підприємствах: АТ «Веркон», Концерн «Укркомунмаш, АО НІІ Ферммаш, Київська ТЕЦ-5. Економічний ефект від впровадження за останні 17 років складає 8,2 млрд. грн.

Кількість публікацій: 10 монографій (2 – іноземною мовою), 70 статей (14 - у міжнародних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 138 (згідно з базою даних Google Scholar) h- індекс = 6. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 38 авторськими свідоцтвами і патентами. За даною тематикою захищено 6 докторських та 10 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося 22 листопада 2016 року о 10.00 на засіданні Вченої ради Інституту проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича НАН України адресою: м. Київ, вул. академіка Кржижанівського, 3 (зала засідань).

Матеріали обговорення знаходяться в Секратеріаті Комітету.

Надіслати коментар

Коментарі

Мороз М.М.

ВІДГУК
На роботу: «Створення та впровадження нового класу евтектичних композиційних матеріалів в інноваційні технології підприємств машинобудування» , висунутої на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2016р.

В Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського виконуються роботи з розробки технологій нанесення та дослідження властивостей покриттів, які отримують сучасними фізичними методами і використовуються для захисту від дії таких руйнуючих зовнішніх факторів як знос, корозія, механічні, термоциклічні та втомні навантаження. Для вирішення задач захисту поверхонь застосовується низка відомих матеріалів на основі кобальту, нікелю, заліза, алюмінію, але вони не здатні повністю задовольнити нагальні потреби, що виникають при експлуатації або при створенні нової техніки. Тому запропонована робота є актуально, а знайдені рішення знайшли широке впровадження у різних галузях промисловості. Слід відзначити оригінальну ідею, покладену в основу роботи – створення евтектичних сплавів з фазами втілення та фундаментальний підхід до її реалізації – побудова складних багатокомпонентних діаграм станів, дослідження структурно-фазових перетворень, встановлення їх зв’язків із властивостями і розробка на цій основі нових перспективних сплавів. Великий науковий та практичний інтерес представляє встановлена в роботі можливості керування властивостями евтектичних покриттів шляхом зміни їх ступеня нерівно важності станів. Це новий підхід у матеріалознавстві, який має велику перспективу подальшого розвитку.
На основі вищенаведеного підтримуємо висунення представленої роботи на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2016р.

Завідувач кафедри «Транспортні технології» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
д.т.н., проф., лауреат премії президента України для молодих учених Мороз М.М.

професор, д.х.н. Турчанін М.А.

Робота колективу авторів у складі Панарін В.Є., Кіндрачук М.В., Лобода П.І., Тітов В.А., Івщенко Л.Й., Черепова Т.С., Коцюба В.Ю., Меркулов В.М. «Створення та впровадження нового класу евтектичних композиційних матеріалів в інноваційні технології підприємств машинобудування» присвячена розробленню, створенню та впровадженню нового класу евтектичних композиційних матеріалів на основі заліза та кобальту з тугоплавкими фазами втілення. Створення наукових основ та теорій для розробки нових евтектичних сплавів з тугоплавкими фазами втілення стає базою для подальших досліджень у цій галузі та відкриває нові горизонти та можливості для роботи молодих учених та науковців, вказуючи їм можливий напрям досліджень на майбутнє. Розроблені новітні матеріали та технології, які спроможні покращити експлуатаційні властивості деталей сучасних машин та механізмів та можуть успішно конкурувати з зарубіжними аналогами.
Зважаючи на глибину та ґрунтовність опрацювання актуальних проблем сучасної науки та промисловості, вважаю, що робота та її автори заслуговують присвоєння Державної премії України в галузі науки і техніки у 2016 році.

Донбаська державна машинобудівна академія,
проректор з наукової роботи, управління розвитком та міжнародних зв’язків,
доктор хімічних наук, професор,
лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки

Badica P

I had the pleasure to learn on the work of the authors of this application some years ago. It is an excellent extension of the technique usually known as floating zone process. In the typical process a narrow region of a crystal is melted, The molten region is moved along the crystal and it melts impure solid at its forward edge. The impurities concentrate in the melt, and are moved to one end of the sample.
Authors theoretically studied and experimentally applied this idea to impure green powdered bulks (pressed powders or powders consolidated with a binder) taking advantage of the local thermal gradients, capillarity forces, solute-solvent relationships and kinetics details. This allowed obtaining of clean melt-assisted sintered materials with controlled porosity, density and grain size. The approach removes the problem of using ‘dirty’ raw powders. It is well known that e.g. dispersed powers in the absence of special measures are easily contaminated on their surface.
The as-proposed approach was also used to produce novel composite single-crystal-like materials. These crystals are composed of a crystal matrix in which a second crystal phase in the form of 1D rods or 2D sheets is preferentially aligned and has a controlled size and distribution. Articles of the authors published in well established international prestigious journals on rare-earth or transitional boride eutectic crystals were well received and appreciated. Composite reinforced ceramic crystals obtained by the authors enabled their implementation as cathodes for welding, melting, heat treatment equipment, electron microscopes and other discharge or electron-beam devices, cutting tools. The list of this new class of materials and of their applications is open for further developments. I much appreciate that it can promote both new scientific as well as innovative practical ideas of industrial implementation relevance.
The technique is cost effective, can be easily integrated into industrial processes and generates a powerful economic impact through production of clean, high quality and novel materials with controlled or improved properties toward advanced commercial applications.
In the view of the presented arguments I strongly support this application for the Ukrainean State Prize, 2016.

к.т.н., Гусарова І.О.

Фундаментальна робота творчого колективу «Створення та впровадження нового класу евтектичних композиційних матеріалів в інноваційні технології підприємств машинобудування» віддзеркалює багаторічну плідну працю з впровадження у практику результатів теоретичних та експериментальних досліджень розробки та впровадження нового класу корисних сплавів з унікальними властивостями, які було використані промисловими підприємствами для розв’язання низки нагальних проблем в області сучасного матеріалознавства, що виникають при створенні новітньої техніки, подовження довговічності та надійності машин, заощадження витрат через знос та корозію.
В роботі отримані нові і досить цікаві, як на мою думку, результати, які вирішують важливу науково-прикладну проблему, приводять до розширення та поглиблення існуючих уявлень в області проектування і виробництва виробів авіакосмічної техніки із армованих керамічних матеріалів - евтектичних композиційних матеріалів на основі заліза та кобальту з карбідним і боридним зміцненням, які є досить перспективними, мають високі механічні характеристики, тріщиностійкість, низьку питому вагу, здатні працювати при температурі до 2000 °С.
Результати випробувань застосовуються ДП «КБ «Південне» при виготовленні конструкційних елементів багаторазових космічних апаратів.
Вважаю, що представлена робота безсумнівно підтверджує свою актуальність та повною мірою може заслуговувати присудження Державної премії України в галузі науки и техніки за 2016 рік. Бажаю успіху авторам роботи!

В.о. начальника відділу фізичних методів контролю, матеріалів і конструкцій ДП «КБ «Південне», к.т.н. Гусарова І.О.

Jun.-Prof. Dr.-Ing. Manja Krüger

Pulver aus hochfesten Verbindungen sind Basis für die Herstellung von verschleißfesten Werkstoffen und Hochtemperaturstrukturmaterialien. Hochschmelzende Verbindungen sind harte, spröde Materialien, die nur bei Temperaturen von 1500-2000 °C zu kriechen beginnen und die sich bei Pressen und Sintern schlecht verdichten lassen. Deshalb werden in der Regel für die Herstellung von porenfreien Bauteilen energieintensivere Formierungsmethoden verwendet. Dabei ist schwierig die Oberfläche der Pulverpartikel von Verunreinigungen zu befreien. In den Arbeiten von Herrn Prof. P. I. Loboda wurde die neue Methode der Herstellung von Materialien aus Pulvern der hitzebeständigen Verbindungen wissenschaftlich begründet und in der experimentellen Produktion eingesetzt. Die Hauptidee der Methode liegt darin, dass intensive Reinigungsprozesse und die gleichzeitig ablaufende Pulverkonsolidierung zum porenfreien Zustand durch die Kenntnis und Steuerung der strukturell-geometrischen Eigenschaften solcher Hochtemperaturwerkstoffe während der Erstarrung unter einem bestimmten Temperaturgradienten erreicht wird.
Die gleichzeitig ablaufende Pulverreinigungen auf der Mikroebene lässt das kontrollierte Kristallwachstum von Einkristallen und von gerichtet verstärkten Verbundwerkstoffen auf Basis von Boriden der Seltenerdmetalle und der Übergangsmetalle zu. Solche gerichtet erstarrten Werkstoffe weisen im Vergleich zu konventionellen Hartmetallen, wie beispielsweise WC-Co, eine zwei- bis dreimal höhere Härte und Elastizitätsmodul und eine äquivalente Festigkeit auf. Prof. Loboda hat anhand der Herstellung verschiedenster feuerfester Werkstoffsysteme die Eignung dieser energiesparenden und ressourcenschonenden Herstellungstechnologie nachgewiesen, weshalb man im Rahmen dieser zum Staatspreis nominierten Arbeit über eine vielversprechende Forschungsrichtung für eine neue Klasse der keramischen Werkzeug-, Konstruktions-, Multifunktionsmaterialien sprechen kann.
Mit Berücksichtigung des erheblichen Beitrags zur Anwendung fortschrittlicher Fertigungstechnologien für innovative verschleißfeste und hochtemperatur-beständige Pulver- und Verbundwerkstoffe bin ich der Meinung, dass die Arbeit den Staatspreis in Wissenschaft und Technik verdient hat.

Jun.-Prof. Dr.-Ing. Manja Krüger
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Institut für Werkstoff- und Fügetechnik

Васильків О.О.

Висунута на присудження Державної Премії України в галузі науки і техніки робота Панаріна В.Є., Кіндрачука М.В., Лободи П.І., Тітова В.А., Івщенко Л.Й., Черепової Т.С., Коцюби В.Ю. та Меркулова В.М. «Створення та впровадження нового класу евтектичних композиційних матеріалів в інноваційні технології підприємств машинобудування» має ряд беззастережно важливих досягнень.
До вагомих досягнень роботи слід віднести створення фізико-хімічних основ принципово нових процесів одержання великорозмірних чистих монокристалів та армованих масивних керамічних матеріалів із порошків тугоплавких сполук технічної чистоти.
На основі дослідження кінетики процесів передачі тепла, спікання, росту зерна, перекристалізації, капілярного транспорту що одночасно відбуваються в капілярно-пористому тілі під час безперервного швидкісного нагрівання в полі температурного градієнту, розроблено принципово новий вид зонної плавки, зонну плавку порошкових матеріалів з розчинником домішок що рухається. На відміну від традиційної зонної плавки, розроблена технологія дозволяє за один прохід зони розплаву вздовж заготовки пористістю 35-50 % проводити двухкратну очистку від домішок. Первинне очищення відбувається внаслідок перекристалізації мікрочастинок порошку вихідного матеріалу через більш легкоплавкий розплав розчинника домішок. Вторинне - на фронті росту кристалу із розплаву. Розплав розчинника видаляється по пористій заготовці під дією капілярних сил, активуючи її ущільнення до безпористого стану. Оскільки швидкість капілярного транспорту розплаву розчинника з домішками на 5-6 порядків більша за швидкість видалення домішок під час перерозподілу між твердою та рідинною фазою на фронті росту кристалу, то це дозволяє із вихідного матеріалу технічної чистоти вирощувати крупні, хімічно чисті та структурно досконалі кристали тугоплавких боридів та керамічні спрямовано армовані матеріали з монокристалічною та монокристалічними регулярно розташованими волокнами.
Застосування зонної плавки для вирощування кристалів квазібінарних евтектичних сплавів дозволило авторам створити армовані керамічні композити, які за міцністю не поступаються, а за твердістю та жароміцністю, стабільністю мікроструктури та властивостей в 2-4 рази перевищують традиційні керамічні, металокерамічні та металеві суперсплави і можуть успішно працювати при температурах до 2000 оС.

Вважаю, що дана робота заслуговує на присудження Державної Премії України в галузі науки і техніки за 2016 рік.

д.т.н. Васильків О.О.
=============================
Oleg VASYLKIV, ScD /habilitation/, PhD
Leading Researcher
Functional Materials Research Center
National Inst. for Materials Science
1-2-1, Sengen, Tsukuba, Ibaraki
305-0047, JAPAN
e-mail: oleg.vasylkivQnims.go.jp

--
Adjunct Principal Scientist
Temasek Laboratories
Nanyang Technological University
Singapore
e-mail: ovasylkivQntu.edu.sg

Dr. Volodymyr Shemet

I support the work "Creation and implementation of a new class of eutectic composite materials in innovative technology engineering enterprises," nominated for the State Prize of Ukraine in Science and Technology 2016. Outstanding work includes research in materials science combined with their widespread introduction in many industrial enterprises in Ukraine. Relevance of the work is to create scientific bases of improving the durability and reliability of critical parts of equipment through the use of a new class designed iron and cobalt based eutectic alloys, reinforced refractory phases of implementation for high temperature applications.The scientific and practical interest is established in the possibility of controlling the properties of eutectic surfaces by changing their degree of disequilibrium conditions.

Dr. V Shemet
Forschungszentrum Jülich GmbH
Institute of Energy and Climate Research
Microstructure and Properties of Materials (IEK-2)
Jülich
D-52428
v.shemet@fz-juelich.de

к.т.н. Щерецький В.О.

Дуже цікава робота, що містить багато корисної інформації для дослідників та інженерів, сфера діяльності яких пов'язана з металоматричними композиційними матеріалами, дисперснозміцненними сплавами та псевдосплавами.
ФТІМС НАН України

Д.т.н., професор О.В. Акімов

Монографія «Створення та впровадження нового класу евтектичних композиційних матеріалів в інноваційні технології підприємств машинобудування» авторського колективу Панарін В.Є., Кіндрачук М.В., Лобода П.І., Тітов В.А., Івщенко Л.Й., Черепова Т.С., Коцюба В.Ю., Меркулов В.М. дуже перспективна в науковому плані та у втіленні в учбовий процес. В наступний час на кафедрі «Ливарне виробництво» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» проводяться роботи по втіленню в учбовий процес матеріалів вищевказаної наукової роботи по спеціальності 131 «Прикладна механіка», спеціалізація – «Обладнання та технології ливарного виробництва» та спеціальності – 151 «Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології»,
спеціалізація – «Комп’ютерно – інтегровані технологічні процеси у ливарному виробництві»
Автори представленої роботи, яка виконана на високому науково-технічному рівні, заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки у 2016 році.
Завідувач кафедри «Ливарне виробництво»,
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
Д.т.н., професор О.В. Акімов

к.т.н., доц. Костик Катерина Олександрівна

Робота, яка висунута на присудження державної премії України в галузі науки і техніки, колективу авторів Панарін В.Є., Кіндрачук М.В., Лобода П.І., Тітов В.А., Івщенко Л.Й., Черепова Т.С., Коцюба В.Ю., Меркулов В.М. «Створення та впровадження нового класу евтектичних композиційних матеріалів в інноваційні технології підприємств машинобудування» присвячена актуальному питанню створення нових композиційних матеріалів, що забезпечують високі механічні та експлуатаційні властивостей машин, механізмів, які працюють в умовах тертя та зносу. Важливим внеском у дану галузь науки є формування базових концептуальних основ створення евтектичних сплавів перехідних металів з фазами впровадження.
Представлена робота виконана на високому науково-технічному рівні, містить нові теоретичні та технологічні результати, має значний економічний ефект, досить велику кількість публікацій, винаходів, патентів та захищених докторських і кандидатських дисертацій, що показує її велике значення та актуальність у сучасній науці.
Вважаю, що подана робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2016 р.

доцент кафедри ливарного виробництва
Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»
канд. техн. наук Костик Катерина Олександрівна

Д.ф.-м.н., проф. Соболь Олег Валентинович

Робота «Створення та впровадження нового класу евтектичних композиційних матеріалів в інноваційні технології підприємств машинобудування» авторів Панарін В.Є., Кіндрачук М.В., Лобода П.І., Тітов В.А., Івщенко Л.Й., Черепова Т.С., Коцюба В.Ю., Меркулов В.М. присвячена вирішенню актуальної проблеми - розробці принципів створення нового класу евтектичних композиційних матеріалів на основі заліза та кобальту з карбіднім і боридним зміцненням з високими триботехнічними характеристиками. В результаті багаторічних розробок авторам вдалося одержати низьку евтектичних сплавів та промислових технологій їх нанесення у вигляді покриттів для вирішення різноманітних триботехнічних та конструкційних задач, що виникають у літакобудуванні, верстатобудуванні, сільськогосподарському машинобудуванні,.
Представлена робота виконана на високому науково-технічному рівні, а її автори заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки у 2016 році.
Завідувач кафедри Матеріалознавства,
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
Д.ф.-м.н., професор О.В. Соболь

Верховлюк Анатолій Михайлович

Монографія авторського колективу Панарін В.Є., Кіндрачук М.В., Лобода П.І., Тітов В.А., Івщенко Л.Й., Черепова Т.С., Коцюба В.Ю., Меркулов В.М. «Евтектичні композиційні матеріали на основі перехідних металів з тугоплавкими фазами втілення. Основи створення та застосування», яка висунута на присудження державної премії України в галузі науки та техніки присвячена створенню нових композиційних матеріалів з високим комплексом механічних та експлуатаційних властивостей для конструкцій машин, механізмів, які працюють в умовах абразивного зносу.
Представлена робота виконана на високому науково-технічному рівні, містить нові теоретичні та технологічні результати, які можуть бути впроваджені в різні галузі промисловості, а також дуже корисні при викладанні сучасних навчальних курсів для студентів напряму підготовки матеріалознавство, металургія, технології машинобудування, авіаконструювання тощо.
Вважаю, що монографія заслуговує на присвоєння Державної премії України в галузі науки і техніки у 2016 році.

В. о. директора Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України,
доктор технічних наук Верховлюк А.М.

д.т.н., проф. Пономаренко Ольга Іванівна

Робота авторського колективу Панарін В.Є., Кіндрачук М.В., Лобода П.І., Тітов В.А., Івщенко Л.Й., Черепова Т.С., Коцюба В.Ю., Меркулов В.М. «Створення та впровадження нового класу евтектичних композиційних матеріалів в інноваційні технології підприємств машинобудування», яка висунута на присудження державної премії України в галузі науки і техніки присвячена актуальному питанню створення нових композиційних матеріалів, що забезпечують високі механічні та експлуатаційні властивостей машин, механізмів, які працюють в умовах тертя та зносу.
Отриманні результати роботи можуть бути впроваджені в навчальні курси, в яких викладається сучасні конструкційні матеріали для машинобудування, металургії, авіаційної та інших галузей промисловості.
Представлена робота виконана на високому науково-технічному рівні, містить нові теоретичні та технологічні результати, а її автори заслуговують присвоєння Державної премії України в галузі науки і техніки у 2016 році.

Пономаренко Ольга Іванівна, професор, доктор технічних наук
професор кафедри ливарного виробництва
Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»
віце-президент асоціації ливарників України, м. Харків

Фесенко Анатолій Миколайович

Висунута на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки робота авторського колективу Панарін В.Є., Кіндрачук М.В., Лобода П.І., Тітов В.А., Івщенко Л.Й., Черепова Т.С., Коцюба В.Ю., Меркулов В.М. «Створення та впровадження нового класу евтектичних композиційних матеріалів в інноваційні технології підприємств машинобудування» направлена на вирішення важливої народогосподарської проблеми підвищення довговічності і надійності вузлів тертя сучасних машин. Авторами на основі виконаних численних фундаментальних і прикладних досліджень запропонований новий підхід до створення нового класу евтектичних сплавів, призначених для експлуатації, в тому числі, і в екстремальних умовах при додатковій дії високих температур і інших факторів. Це дозволило їм створити новий клас евтектичних композиційних матеріалів на основі заліза і кобальту з карбідним і боридним зміцненням. Отримані результати перевершують кращі світові аналоги, а впровадження їх в промисловість дозволив отримати значний економічний ефект. Результати роботи широко висвітлені в різних виданнях, за результатами роботи отримано 38 авторських свідотств і патентів, захищено 6 докторських і 10 кандидатських дисертацій, що додатково підтверджує значний науковий внесок і практичну цінність наробок. Вважаю, що автори роботи, виконаної на високому науково-технічному рівні, заслуговують присвоєння Державної премії України в галузі науки і техніки у 2016 році.

Фесенко Анатолій Миколайович, канд. техн. наук, доцент, перший проректор Донбаської державної машинобудівної академії, м. Краматорськ

Єпіфанов С.В., Долматов А.І.

Робота «Створення та впровадження нового класу евтектичних композиційних матеріалів в інноваційні технології підприємств машинобудування» є значним внеском у фізико-технічну галузь науки та практику наукоємного машинобудування.
У ній отримано такі нові наукові та практичні результати:
1. Ророблено наукові основи створення нових евтектичних сплавів на основі перехідних елементів із прогнозуванням механічних і функціональних властивостей на базі дослідження механізму кристалізації в умовах різних ступенів рівноваги та зміцнення металічної матриці і швидкості охолодження з рідкого розчину.
2. Уперше створено теорію і технологію отримання монокристалів тугоплавких сполучень, основану на зонній плавці порошкових матеріалів. Це забезпечує вирощування великих направлено армованих керамічних композитів високої структурної досконалості.
3. Розроблено основи технологічної механіки обробки механічним деформуванням евтектичних сплавів. Концептуально обгрунтовано доцільність двохстадійного формоутворення з модифікацією колоніальних структур дисперсно зміцнених квазикомпозитів.
Робота є об'єктно орієнтованою. Створені моделі доведено до інженерних формул та агоритмів, які забезпечують виконання практичних інженерних розрахунків.
Результати роботи пройшли практичну перевірку та впроваджено у технологію виробництва. Одним з прикладів впровадження є виробництво робочих лопаток турбін, які є найбільш напруженими та відповідальними деталями авіаційних газотурбінних двигунів та у значній мірі визначають їх ресурс, надійність та експлуатаційні властивості.
Робота заслуговує на присудження Державної премії України.

Єпіфанов Сергій Валерійович
Завідувач кафедри конструкції авіаційних двигунів
Національного аерокосмічного університету
"Харківський авіаційний інститут",
Заслужений діяч науки і техніки України

Долматов Анатолій Іванович
Завідувач кафедри технології виробництва авіаційних двигунів
Національного аерокосмічного університету
"Харківський авіаційний інститут",
Лауреат Державної премії України

Д.т.н., проф. Матвійчук Віктор Андрійович

Авторами роботи "Евтектичні композиційні матеріали на основі перехідних металів з тугоплавкими фазами втілення", що представлена на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2016 рік, в результаті проведення фундаментальних досліджень встановлені загальні закономірності процесу плавлення евтектичних сплавів на основі перехідних металів з тугоплавкими фазами втілення, що дозволяє цілеспрямовано розробляти сплави із заданим комплексом властивостей. За результатами досліджень розроблено нові складнолеговані евтектичні сплави та покриття з високими триботехнічними та антикорозійними властивостями. Особливий інтерес представляє також ефективне використання авторами роботи електротехнологій: застосування ультразвукового навантаження для фінішної обробки виглажуванням деталей з титанових сплавів; застосування методів лазерного та індукційного нагріву для нанесення евтектичних захисних покриттів, іонно-плазмового напилення та лазерного переплаву покриттів. Все це сприяє підвищенню довговічності деталей при роботі в агресивному високотемпературному середовищі в умовах повторно-змінного навантаження.
Вважаю, що робота виконана на високому науково-технічному рівні, а її автори заслуговують на присвоєння Державної премії України в галузі науки і техніки за 2016 рік.

Матвійчук Віктор Андрійович
доктор технічних наук, професор
завідувач кафедри електротехнічних систем
технологій та автоматизації в АПК
Вінницького національного аграрного університету

Гість Миронюк І.Ф.

Праця авторів Панаріна В.Є., Кіндрачука М.В., Лободи П.І., Тітова В.А., Івщенко Л.Й., Черепової Т.С., Коцюби В.Ю., Меркулова В.М. «Створення та впровадження нового класу евтектичних композиційних матеріалів в інноваційні технології підприємств машинобудування» присвячена створенню нового класу евтектичних композиційних матеріалів на основі заліза та кобальту, призначених для вирішення важливих народногосподарських проблем підвищення довговічності і надійності вузлів тертя сучасних машин та механізмів авіаційної, машинобудівної промисловості, сільськогосподарського машинобудування, зниження втрат, пов’язаних з корозію і зносом традиційних конструкційних матеріалів.
Дослідження є актуальним, оскільки існуючі традиційні конструкційні матеріали та сплави не задовольняють існуючий на сьогодні комплекс різноманітних складних вимог, що виникають при експлуатації, тому для подальшого їх вдосконалення нагальною потребою стає розробка нових сплавів з підвищеним рівнем необхідних властивостей.
Автори пропонують використовувати низку евтектичних сплавів на основі заліза з боридами та карбідами перехідних металів та промислових технологій їх нанесення у вигляді покриттів для вирішення різноманітних триботехнічних та конструкційних задач, що виникають у літакобудуванні, верстатобудуванні, сільськогосподарському машинобудуванні та інших галузях промислового виробництва.
В роботі представлена наукова новизна одержаних результатів, яка є суттєвою за результатами досліджень, зокрема показано, що додаткове легування металевої матриці створених евтектичних сплавів підвищує їх механічні та корозійні властивості, що відкриває можливості для їх широкого впровадження на промислових підприємствах України.
Значимість результатів роботи підтверджується використанням комплексу сучасних фізичних та фізико-хімічних методів досліджень структури, фазового складу, механічних властивостей матеріалів, великою кількістю проведених експериментів.
Основні наукові та прикладні результати, які отримані авторами, широко відображені у 10 монографіях, 70 публікаціях в провідних виданнях, і захищені 28 патентами України та авторськими свідоцтвами.
Вважаю, що автори Панарін В.Є., Кіндрачук М.В., Лобода П.І., Тітов В.А., Івщенко Л.Й., Черепова Т.С., Коцюба В.Ю., Меркулов В.М. та їх робота на тему «Створення та впровадження нового класу евтектичних композиційних матеріалів в інноваційні технології підприємств машинобудування» заслуговують присудження Державної Премії України в галузі науки і техніки.

Миронюк І.Ф., доктор хім. наук, старший наук. співробітник (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет».

д.ф.-м.н. проф. Дивинський Сергій Васильович

У роботі запропоновано і практично реалізовано ідею створення нового класу композиційних матеріалів на основі перехідних металів з тугоплавкими фазами втілення. Експериментально показано, що евтектична реакція кристалізації між металами та фазами втілення, які її утворюють, призводить до виникнення природного композиту, що набуває унікальних властивостей, здатних вирішувати низку задач, які виникають в процесі створення новітньої техніки у самих сучасних областях промисловості. Авторами побудовано серію фазових діаграм на основі перехідних металів з фазами втілення, в яких існують політермічні перетини евтектичного типу. Експериментально встановлено наявність евтектичних реакцій кристалізації у більш складних системах між високотемпературними фазами втілення. Зроблено теоретичні викладки щодо прогнозування структури, механізму зміцнення та властивостей більш складних систем з евтектикою, в яких також реалізується композиційний механізм високотемпературної міцності.
Теоретичні ідеї покладено в основу розробки цілого класу нових евтектичних матеріалів на основі перехідних металів та фаз втілення, які широко впроваджено в низку промислових підприємств сучасного виробництва. Було вирішено найактуальніші матеріалознавчі задачі суттєвого подовження строку експлуатації лопаток гарячої області реактивних двигунів літаків та космічних апаратів, швидко зношуваних частин транспортерів вугледобуваючої промисловості, машин сільськогосподарського виробництва, іншої сучасної техніки. Усі ці інновації призвели до суттєвого економічного ефекту при впровадженні за рахунок подовження строку служби вузлів тертя, заміни коштовних сплавів на основі нікелю та кобальту на сплави на основі заліза, зменшення втрат на корозію та високотемпературне окислення.
Спираючись на вищевикладене вважаю, що представлена робота є актуальною, містить потужні компоненти теоретичних та практичних складових, супроводжується великим економічним ефектом і, безумовно, заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки и техніки 2016 року.

д.ф.-м.н. проф. Дивинський Сергій Васильович
Institute of Materials Physics
University of Münster
Germany

Д.Т.Н., проф. Лысенко Татьяна Владимировна

Авторы работы «Создание и внедрение нового класса эвтектических композиционных материалов в инновационные технологи предприятий машиностроения» представили инновационное решение по созданию новых материалов. Предложена новая концепция при разработке материалов, способных работать в сложных условиях одновременного действия нескольких разрушающих факторов, в частности, высоких температур .Авторы теоретически доказали и экспериментально подтвердили возможность создания нового класса эвтектических сплавов с реализацией механизма композиционного упрочнения тугоплавкими фазами внедрения.В разработанных эвтектических сплавах реализован естественный композиционный механизм упрочнения, что позволяет использовать их в различных отраслях промышленности, в частности, самолетостроении.Все вышесказанное дает основание рекомендовать работу «Создание и внедрение нового класса эвтектических композиционных материалов в инновационные технологии предприятий машиностроения» для присуждения государственной премии Украины в области науки и техники в 2016 г.
Лысенко Татьяна Владимировна
доктор технических наук,профессор,
зав. кафедры "Технологии и управления литейными процессами"
Одесского политехнического университета

д.т.н., професор Мітрахович Михайло Михайлович

Авторами сформовано базові концептуальні засади створення евтектичних сплавів перехідних металів з фазами втілення та запропоновано новий підхід до розробки матеріалів, здатних працювати в складних умовах одночасної дії декількох руйнуючих факторів, зокрема високих температур, що є дуже необхідними для створення сучасних авіаційних двигунів нового покоління.
Вважаю, що робота «Створення та впровадження нового класу евтектичних композиційних матеріалів в інноваційні технології підприємств машинобудування» заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2016 рік.

Мітрахович Михайло Михайлович,
професор каферди авіаційних двигунів Націонаьного авіаційного університету

д.т.н., професор Зайцев Віталій Єгорійович

Всебічно ознайомившись з результатами науково-практичної роботи «Створення та впровадження нового класу евтектичних композиційних матеріалів в інноваційні технології підприємств машинобудування» і спілкуючись з її авторами в процесі виконання, хочу зазначити, що представлена робота являє собою завершений цикл досліджень в області створення нових матеріалів для потреб авіаційної промисловості та машинобудування і базується на сучасних уявленнях про формування властивостей сплавів, отриманих в різних умовах кристалізації.
Глибока фундаментальна та теоретична проробка авторами питань структурно-фазових станів у швидко охолоджених та рівноважних евтектичних дозволила створити низку сплавів з унікальним комплексом властивостей, які складають альтернативу існуючим сплавам на основі кобальту на нікелю і здатні ефективно вирішувати проблеми підвищення довговічності та надійності сучасних машин та літальних апаратів.
Крім того застосування цих сплавів на виробництві розкриває широкі можливості конструкторської думки при розробці новітньої техніки, яка має відповідати сучасним стандартам експлуатації де їм практично нема альтернативи.
Тому вважаю представлену роботу такою, що повністю відповідає умовам до робіт, що представляються на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки, і підтримую її висунення Інститутом металофізики імені Г.В. Курдюмова НАН України.

Зайцев Віталій Єгорійович,
докт. техн. наук, професор,
проректор з науково-педагогічної роботи,
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського
"Харківський авіаційний інститут"

Д.т.н., проф. Михалевич Володимир Маркусович

Важлива особливість роботи полягає у реалізації системного підходу, що досягнуто, зокрема, за допомогою створення авторського колективу, який складається з фахівців різних галузей. Як наслідок не тільки винайдено технологію вирощування крупних монокристалів тугоплавких сполук та кристалів спрямовано-кристалізованих керамічних композитів високої структурної та хімічної досконалості, а й досягнуто, шляхом забезпечення інтенсивної пластичної деформації, що реалізується методом алмазного вигладжування поверхні, суттєве підвищення втомної та поверхневої міцності евтектичних сплав. В матеріалах представлення переконливо показана беззаперечна практична цінність впровадження розробок у виробництво. Я підтримую роботу «Створення та впровадження нового класу евтектичних композиційних матеріалів в інноваційні технології підприємств машинобудування», висунуту на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2016р. і вважаю, що колектив авторів цієї роботи заслуговує присвоєння цієї премії.

Михалевич Володимир Маркусович,
доктор технічних наук, професор,
завідувач кафедри вищої мвтематики
Вінницького національного технічного університету

д.т.н., проф. Дмитрієв Дмитро Олексійович

Авторами роботи "Створення та впровадження нового класу евтектичних композиційних матеріалів в інноваційні технології підприємств машинобудування" здійснено перехід на новий і значно вищій технічний рівень використання матеріалів у машинобудуванні. У сучасних як великих, так і малих приватних підприємств щодня постають виробничі задачі пов’язані з використанням витратних матеріалів з яких виготовлені деталі, що працюють під тиском, температурою та в агресивних середовищах. Зокрема, це підприємства машинобудівної промисловості, хімічної, виготовлення будівельних матеріалів, виробництво скловиробів і багатьох інших галузей.
Отримані наукові результати як наслідок багаторічної теоретичної і експериментальної роботи авторів по встановленню закономірностей утворення тугоплавких фаз, їх взаємодії між собою, встановлення діаграм стану евтектичних сплавів, визначення режимних параметрів. Тому авторами роботи вирішено важливу наукову проблему – створення зміцнених надстійких до зовнішнього впливу металевих виробів з керованими властивостями структури матеріалу і впроваджено вітчизняну передову технологію, яка вирішує велику економічну задачу щодо імпортозаміщення в Україні.

Професор кафедри основ конструювання
Херсонського національного технічного університету,
д.т.н. Дмитрієв Д.О.

д.т.н., проф. Марков О.Є.

Колективом авторів створено новий клас сплавів з можливістю його зміцнення фазами втілення з інших тугоплавких складових. Розроблено основи для виготовлення нового виду сплавів, які призначені для вирішення проблем промисловості. В роботі розроблено підхід до створення нових матеріалів, які можуть працювати при високих температурах. Сплав можливо зміцнювати при евтектичній кристалізації. В роботі вирішена актуальна проблема підвищення жароміцності та жаростійкості деталей, які виготовляються з цих сплавів. Запропоновані розробки впроваджені на ряді підприємств України, що підкреслює цінність результатів роботи.
Робота «Створення та впровадження нового класу евтектичних композиційних матеріалів в інноваційній технології підприємств машинобудування» є завершеною розробкою, виконана на високому науково-технічному рівні, заслуговує високої оцінки. Авторський колектив заслуговує присвоєння Державної премії України в галузі науки і техніки у 2016 році.
Завідувач кафедри «Механіка пластичного формування»
Донбаської державної машинобудівної академії
д.т.н., професор Марков О.Є.

Д.т.н., проф. Добров И.В.

Характерной особенностью работы является ее комплексный характер: от научных исследований в области материаловедения, а именно получение новых эвтектических композиционных материалов, до практической реализации технологии поверхностно пластического деформирования деталей с повышенными прочностными и износостойкими покрытиями для ответственных изделий, что определяет их эксплуатационные свойства. Учитывая возросший уровень конкуренции с зарубежными технологиями производства аналогичных изделий в первую очередь в авиационной промышленности, где Украина занимает одно из ведущих мест в мире, работа является особенно актуальной. Научная новизна работы, ее международный уровень базируются на основе защиты 6-ти докторских и 10-ти кандидатских диссертаций. Научный приоритет работы определяется 10-ю монографиями (из них 2-е на иностранном языке) и 70-ю статьями (из них 14 на иностранном языке). Промышленная полезность результатов работы защищена 38-ми авторскими свидетельствами СРСР и патентами Украины, которые обеспечили значительный экономический эффект от внедрения результатов работы в промышленность. Все вышеозначенное отвечает требованиям к работам, которые представляются на соискание Государственной премии Украины, и дает основание рекомендовать работу «Создание и внедрение нового класса эвтектических композиционных материалов в инновационные технологии предприятий машиностроения» для присуждения государственной премии Украины в области науки и техники в 2016 г.
Зав. кафедры прикладной механики
Национальной металлургической академии Украины,
доктор технических наук, профессор И.В. Добров

К.т.н. Бень В.П.

Авторами виконана комплексна робота, яка вирішує важливу актуальну науково-технічну проблему забезпечення високих показників якості, ресурсу та надійності виробів наукоємного машинобудування.
Наукова новизна роботи полягає у комплексному вирішенні ключових науково-технічних питань в галузі матеріалознавства і технології, таких як:
- розробка фундаментальної теорії створення евтектичних сплавів з прогнозуємими механічними та функціональними властивостями;
- створення теоретичних основ фізико-хімічної обробки і формування спрямовано закристалізованих евтектичних сплавів в умовах зонної плавки;
- розробка основ технологічної механіки обробки пластичним деформуванням евтектичних сплавів з керуванням структури розподілу армуючих компонентів (фази евтектики) та інших.
Робота має високу практичну цінність, впроваджена на багатьох підприємствах машинобудівного комплексу України, з великим економічним ефектом (ДП ЗМКБ «Прогрес», АТ «Мотор Січ», завод №410ЦА та інших), отримала міжнародне визнання.
Результати роботи в достатній мірі опубліковані (у вигляді фахових статей, монографій, патентів), в тому числі закордонних виданнях.
Вважаю, що робота «Створення та впровадження нового класу евтектичних композиційних матеріалів в інноваційній технології підприємств машинобудування» виконана на високому науково-технічному рівні, а колектив авторів заслуговує присвоєння Державної премії України в галузі науки і техніки у 2016 році.

Перший заступник начальника
Київського представництва генерального замовника -
Державного космічного агенства Укрвїни,
кандидат технічних наук,
полковник Бень Володимир Петрович

Розов Юрій Георгійович

Одне з найважливіших напрямків, що визначають розвиток усіх галузей сучасної промисловості – це створення нових матеріалів. Тому природно, що створення та впровадження нового класу евтектичних композиційних матеріалів дозволяє досягнути різкого поліпшення економічних показників виробництва відповідальних деталей з необхідними новими механічними властивостями. Області застосування евтектичних композиційних матеріалів численні. Вони можуть бути успішно застосовані в різних, у тому числі спеціальних, галузях техніки. Причому діапазон застосування цих матеріалів збільшується з кожним днем.
Представлена робота має високу наукову і практичну цінність, що підтверджено великою кількістю публікацій, в тому числі отриманими патентами, і суттєвим економічним ефектом.
Тому я підтримую роботу «Створення та впровадження нового класу евтектичних композиційних матеріалів в інноваційні технології підприємств машинобудування» і вважаю, що вона заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2016 рік.
Розов Ю.Г.
доктор технічних наук, професор,
перший проректор Херсонського національного технічного університету

Д.т.н., проф. Наумик В.В.

Представленная робота посвящена вопросам создания нового класса эвтектических сплавов на основе железа и кобальта с тугоплавкими фазами внедрения, которые образуются при эвтектической кристаллизации из жидкого состояния систем переходных металлов. Предложен новый подход к разработке материалов, предназначенных к эксплуатации в сложных условиях при дополнительном воздействии высоких температур.
Полученные результаты не уступают мировым аналогам и даже превосходят их. Работа внедрена на авиационных предприятиях Украины. Получен существенный экономический эффект.
Считаю, что данная работа заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2016 год.
Профессор кафедры «Машины и технологии литейного производства», учёный секретарь Запорожского национального технического университета, д.т.н., проф. Наумик В.В.

Акимов Г.Я.Гість

К.ф.-м.н. Акимов Г.Я.
Створення нового класу евтектичних сплавів з реалізацією механізму композиційного зміцнення тугоплавкими фазами втілення є оригінальним та креативним вирішенням проблеми міцності надтвердих матеріалів. Відомо, що надтверді матеріали, що володіють широким спектром корисних властивостей мають один досить серйозний недолік. У них практично не працює дислокаційний механізм релаксації напружень в області їх концентрації. Це призводить до того, що вони при кімнатній температурі і атмосферному тиску знаходяться в крихкому стані, що обмежує можливості їх використання. Реалізований в розроблених евтектичних сплавах природний механізм композиційного зміцнення, який має місце при евтектичній кристалізації з рідкого стану систем перехідних металів та фазами втілення, в значній мірі зменшує негативний вплив відсутності дислокаційної пластичності, і таким чином розширює можливості практичного використання цього класу матеріалів. Вважаю, що робота «Створення та впровадження нового класу евтектичних композиційних матеріалів в інноваційні технології підприємств машинобудування» виконана на високому науково-технічному рівні, а здобувачі заслуговують присвоєння державної премії України в галузі Науки и Техніки у 2016 році.
Акимов Геннадій Якович, к.ф.-м.н.,
старший науковий співробітник
ДонФТІ ім. О.О.Галкіна НАН України

д.т.н., проф. Алієв І.С.

Авторами роботи «Створення та впровадження нового класу евтектичних композиційних матеріалів в інноваційні технології підприємств машинобудування» в результаті системних фундаментальних досліджень в області матеріалознавства тугоплавких сполук композитів вперше розроблено теорію та технологію вирощування монокристалів тугоплавких сполук – зонну плавку порошкових матеріалів, що забезпечує вирощування крупних монокристалів тугоплавких сполук та кристалів спрямовано-кристалізованих керамічних композитів високої структурної та хімічної досконалості. Створено новий клас армованих керамічних матеріалів, які за механічними характеристиками міцності не поступаються металевим та металокерамічним інструментальним матеріалам,
Розроблені основи технологічної механіки обробки пластичним деформуванням евтектично зміцнених сплавів. Авторами розроблено низку евтектичних сплавів та промислових технологій їх використання у літакобудуванні, двигунобудуванні та інших галузях промислового виробництва.
Вважаю, що роботу виконано на високому науково-технічному рівні, а здобувачі заслуговують присвоєння Державної премії України в галузі науки і техніки у 2016 році.
Завідувач кафедри «Обробка металів тиском»
Донбаської державної машинобудівної академії
д.т.н., професор Алієв І.С.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.