Офіційний веб сайт

Створення та виробництво вітчизняних лікарських засобів нейротропної і імунотропної дії

р1

Представлено Фізико-хімічним інститутом імені О.В.Богатського НАН України.

Автори:

Головенко М.Я., Павловський В.І., Карасьова Т.Л., Нікітін Є.В., Єгорова А.В., Редер А.С., Стельмах І.Б., Позігун Д.В.

Авторами обґрунтовано наукові підходи та проведено фундаментальні хімічні, біологічні і фармакологічні дослідження щодо створення та впровадження в широку медичну практику оригінальних вітчизняних лікарських засобів з нейротропними (феназепам, гідазепам, левана) та імуннотропними (аміксин) властивостями, які відповідають національним та міжнародним стандартам та уперше зареєстровані на основі повного комплекту документів щодо їх якості, безпеки та ефективності

Запатентовано та введено в обіг препарати під власного назвою, право на виробництво, реалізацію та застосування яких захищено законодавством України. Державно-приватне партнерство між НАН України та ТДВ "ІНТЕРХІМ" дозволило організувати промислове виробництво субстанцій та готових лікарських засобів відповідно Європейським стандартам належної виробничої практики (GМР). Феназепам, гідазепам, аміксин включені до Державного формуляру лікарських засобів.

Препарати використовуються в широкій медичній практиці та як штатний засіб медичної допомоги для силових структур. Виробництво повного циклу препаратів всередині країни дозволило зробити оригінальні лікарські засоби доступнішими, як для громадян, так і для державних лікувальних установ, що здійснюють закупівлі за бюджетні кошти.

Субстанції та готові лікарські засоби зареєстровано за межами України та експортуються в Росію, Казахстан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Киргизію, Молдову, Туркменістан, Узбекистан та Швейцарію.

Кількість публікацій: 13 монографій, 310 статей, загальна кількість посилань на публікації авторів складає 1310 (згідно баз даних Scopus), h-індекc = 19. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 29 патентами України. За даною тематикою захищено 9 докторських та 38 кандидатських дисертацій.

Надіслати коментар

Коментарі

Камалов Г.Л., академік НАН України

Представлена робота є симбіозом досягнення академічної науки і високотехнологічного сучасного виробництва, що заклало основу створення в Україні таких інноваційних лікарських препаратів як «Феназепам ІС», «Гідазепам ІС», «Аміксин® ІС» і зовсім новий, зареєстрований у 2010 році, препарат «Левана® ІС». Всі вони широко відомі, добре зарекомендували себе та мають високий потенціал конкурентоспроможності. Особливо успішним в останні роки є імунотропний препарат «Аміксин® ІС». Він тричі ставав переможцем національного конкурсу серед професіоналів у фармацевтичній галузі в номінації «Препарат року» (2008, 2011 і 2013 рр.) серед безрецептурних препаратів. Особисто знаючи наукові досягнення членів авторського колективу, маю впевненість, що робота «Створення та виробництво вітчизняних лікарських засобів нейротропної і імунотропної дії» отримає високу оцінку.
доктор хімічних наук, професор, лауреат Державної премії України, завідувач відділу каталізу ФХІ НАН України

Волошко О.Ю., к.ф.-м.н., с.н.с.

Розробка нових лікарських субстанцій і готових форм на їх основі є вкрай складною задачею, що потребує великих часових витрат та зусиль цілого кола спеціалістів із різних галузей науки та виробництва. Колектив Фізико-хімічного інституту НАН України взявся за виконання надскладної задачі - розробки нових фармацевтичних субстанцій з нейротропною та імунотропною дією та доведення цих розробок до масового виробництва, яку успішно виконав. Цей успіх є результатом плідної співпраці Інституту та ТДВ "Інтерхім". Слід відзначити і те, що ці лікарські засоби зареєстровані не тільки в Україні, але і за її межами, що свідчить про високий рівень виробництва та великі перспективи цього колективу. Заслуговує уваги і той факт, що на підприємстві "Інтерхім" активно впроваджуються сучасні технології, в тому числі із застосуванням некласичних методів, наприклад, мікрохвильового випромінювання. Так, вперше в Україні і країнах СНД на підприємстві впроваджено промислову енергозберігаючу технологію сушіння лікарських субстанцій "Аміксин", "Гідазепам" та ін. з використанням мікрохвильового обладнання, розробленого та виготовлено в ДНУ НТК "Інститут монокристалів" НАНУ, що дозволило вийти на новий рівень виробництва та якості продукції. За досягнені успіхи в медичній та фармацевтичній галузях, а також за новаторський підхід до створення нових фармацевтичних засобів колектив у складі авторів Головенка М.Я., Павловського В.І., Карасьової Т.Л., Нікітіна Є.В., Єгорової А.В., Редера А.С., Стельмаха І.Б та, Позігуна Д.В. безсумнівно заслуговує присудження Державної премії України.
Зав. відділу СВЧ-техніки, НТК «Інститут монокристалів» НАН України, Технологічний парк «Інститут монокристалів», м. Харків.

Weiner L., professor

The work is devoted to research on the creation and implementation in a broad medical practice highly effective and widely used drugs with psychotropic (phenazepam, gidazepam, levana) and immunostimulant (amixin) action. Any drug development process must proceed through several stages in order to produce a product that is safe, efficacious, and has passed all regulatory requirements. The creative research team from A.V. Bogatsky Physico-Chemical Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine set to perform complicated tasks - development of new pharmaceutical substances with neurotropic and immunnotropic action and bring this development to mass production, which were successfully completed. The fundamental research in the field of virtual design, chemical synthesis and pharmacological work is based on targeted studies screening of contemporary new chemical compounds with predicted immunnotropic and psychotropic activity. Installed on the preclinical stage and confirmed in clinical efficacy and safety is a testament to the competitiveness of these medicines. This success is the result of fruitful cooperation between A.V. Bogatsky Physico-Chemical Institute and the Company “INTERCHEM SLC” ALC. It should be noted also that these medicines are registered not only in Ukraine but also abroad, indicating a high level of production and the great potential of this team. It is a great pleasure for me to support the nomination of an outstanding multi-disciplinary research team of well-known scientists from A.V. Bogatsky Physico-Chemical Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine for the State Prize of Ukraine in Science and Technology.
Israel, Rehovot. Weizman institute of science, department of organic chemistry.

Картель М.Т., академік НАН України

Розробка будь-якого нового лікарського препарату та організація його промислового випуску вимагає багаторічної праці, великих матеріальних та фінансових витрат, наявності висококваліфікованих спеціалістів та відповідної наукової школи. Започаткований ще з часів Радянського Союзу академіком О.В. Богатським у Фізико-хімічному інституті науковий напрям із створення нових лікарських субстанцій і форм різної направленості (транквілізатори, адаптогени, противірусні препарати тощо) був вдалим, дійовим і плідним. На сьогодні творчим колективом названого інституту та підприємства «Інтерхім» представлено вражаючі результати щодо створення та впровадження серії новітніх ліків нейротропної та імуномодулюючої дії. Вважаю, що це видатна подія у вітчизняній органічній хімії та хіміко-фармацевтичній галузі України, і в мене немає сумнівів, що авторський колектив представленої роботи заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Штриголь С.Ю., Зупанець І.А.

В сучасних умовах постійно зростає значення розробки інноваційних лікарських препаратів. Анксіолітичні засоби Феназепам і Гідазепам, снодійний препарат Левана, противірусний та імуностимулювальний засіб Аміксин є яскравими прикладами успішного розв'язання цього завдання академіком М.Я. Головенко та співавторами. Розробки цього творчого колективу є результатом тривалої наполегливої праці. Під час створення зазначених препаратів було вирішено чимало фундаментальних питань, у тому числі тонких механізмів дії, що відкриває шлях для подальших досягнень у нейро- та імунофармакології. Основні кроки в цих процесах включали в себе методи визначення клінічної інноваційності, а також оцінку переваг при впровадженні зазначених препаратів у медичну практику та впливу на бюджети систем охорони здоров'я. У кожному конкретному випадку була використана авторами розробки методологія раціонального оцінювання майбутнього лікарського засобу передбачено його місце в спектрі вже наявних препаратів. Прогнозовано позитивні і негативні сторони препаратів і вже на ранньому етапі дослідження запрпопоновано розширення діапазону їх застосування, в профілактичній спрямованості фармакотерапії на основі чітких знань клінічних проявів, ускладнень та наслідків захворювання. Ці результати мають світове визнання, оскільки відповідають найвищим стандартам. Їхню пріоритетність підтверджують численні патенти та авторські свідоцтва. Значна кількість монографій, статей у світових та вітчизняних виданнях, які мають високий індекс цитування, свідчить про визнання творчого доробка авторів світовою науковою спільнотою. Широке використання обговорюваних препаратів у повсякденній медичній практиці різних держав підтверджує велику практичну значущість результатів праці колективу авторів. В Україні ці препарати успішно сприяють вирішенню питання імпортозаміщення. Отже, результати роботи колективу авторів, безумовно, є корисними для суспільства. На підставі вищезазначеного вважаємо, що колектив авторів у складі Головенка М.Я., Павловського В.І., Карасьової Т.Л., Нікітіна Є.В., Єгорової А.В., Редера А.С., Стельмаха І.Б та Позігуна Д.В. цілком заслуговують на присудження Державної премії України.
Штриголь С.Ю.,.завідувач кафедри фармакології, доктор мед. наук, професор, Зупанець І.А, завідувач кафедри клінічної фармації, доктор мед. наук, професор. Націіональний фармацевтичний університет. Харків.

Николаев В. Г., чл.-корр. НАН Украины.

В силу своей профессиональной деятельности и собственного опыта я в достаточной мере знаю проблемы, возникающие перед исследователем, занимающимся разработкой и особенно внедрением в медицинскую практику оригинальных лекарственных средств. Необходимо, прежде всего, определить коммерческую привлекательность препарата, которая обусловлена уровнем заболеваемости конкретной патологией, степенью ее тяжести, величиной расходов на лечение, величиной выборки пациентов, страдающих данным заболеванием, длительностью курса терапии, возрастом больных и т.д. Кроме того, необходимо учитывать некоторые нюансы, связанные с материально-техническими и финансовыми возможностями разработчика и будущего производителя. Рост затрат на разработку новых лекарственных средств связан также с ужесточением требований общества к качеству и безопасности фармацевтических средств. И в этом плане Украина не является исключением. Поэтому очень отрадно, что в нашей стране существуют коллективы способные решать важную проблему снабжения фармацевтического рынка высококачественными препаратами такого необходимого сегмента как психотропные и иммуннотропные медикаменты. Среди этих препаратов особое место занимает амиксин - вещество индуктор интерферона. Его прототип тилорон в достаточной степени был изучен и в нашем институте в качестве препарата для лечения онкологии. Инициаторами этой работы в свое время были академики А.В.Богатский и Р.Е.Кавецкий. В настоящее время амиксин апробирован во многих клиниках Украины и России и нашел широкое применение при лечении инфекционных заболеваний. Считаю, что работа «Створення та виробництво вітчизняних лікарських засобів нейротропної і імуноттропної дії» относится к пионерским в нашей стране, соответсвует мировым стандартам по фундаментальным и прикладным критериям, поэтому заслуживает присуждения Государственной премии.
Зав. отделом физико-химических механизмов сорбционной детоксикации Института экспериментальной патологи, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины.•

Erdal Agar, Prof., Dr.

I am familiar with the work of the scientists of A.V. Bogatsky Physical-Chemical Institute NAS of Ukraine because of joint project with them. The colleagues involved in this project are well-known not only in Ukraine but worldwide. Their recent discoveries related to synthesis of derivatives of 1,4-benzdiazepine, are very important for both medicinal chemistry and pharmacy.I fully support the nomination of the work by the scientists of the Bogatsky Physical-Chemical Institute and their colleagues for the State Prize in Science.
Department of Physiology, Faculty of Medicine, University of Ondokuz Mayis, Samsun, Turkey.

Сергій Ярмолюк, доктор хiмiчних наук наук

Розробка та впровадження в медичну практику інноваційних лікарських засобів є надзвичайно складним та вартісним процесом, особливо у сучасних реаліях. Саме таку не просту мету обрали для себе науковці Фізико-хімічного інституту імені О.В.Богатського НАН України. Авторами запропоновано повний цикл отримання нових фармацевтичних препаратів: починаючи з розробки спрощених методів синтезу низки біологічно-активних речовин і закінчуючи організацією промислового виробництва готових лікарських засобів у відповідності до Європейських стандартів належної виробничої практики (GMP). Результатом тривалої та складної праці стали нові ліки із психотропними та імуностимулюючими механізмами дії - «Феназепам ІС», «Гідазепам ІС», «Аміксин® ІС» та «Левана® ІС». Цінним є те, що представлені препарати відповідають національним та міжнародним стандартам. Про високий рівень роботи свідчить велика кількість публікацій (понад 300), у тому числі англомовних. Розроблені вченими лікарські засоби запатентовано та введено в обіг не лише на теренах України, а й за її межами. На мою думку автори безумовно заслуговують на присудження їм Державної премії України в галузі науки і техніки.
Професор, завідувач відділу комбінаторної хімії, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України

В.В.Кальниш, професор

Розробка, що представлена Фізико-хімічним інститутом імені О.В. Богатського НАН України, є завершеним проектом, спрямованим на впровадження в медичну практику нових психотропних препаратів. Така значимість представленої роботи обумовлена тим, що нинішній стан психічного та фізичного здоров’я населення викликає значне занепокоєння. Його погіршення спричинене ускладненням життя і діяльності людей, підвищеними вимогами до їх психофізіологічних можливостей, які надалі зростатимуть. Окрім того, загальні проблеми загострюються через події на Сході України. Особливо це стосується військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях, що пов’язано з пораненнями, фізичним та психічним виснаженням, формуванням у них ознак гострого і хронічного стресу тощо. З огляду на це потрібна розробка та застосування численних профілактичних і лікувальних заходів, в тому числі впровадження в медичну практику сучасних фармакологічних відновлювальних засобів.
Найважливішим медичним завданням підвищення боєздатності Збройних сил України є: підготовка громадян до служби в армії; збереження боєздатності військовослужбовців, які задіяні в збройному конфлікті на Сході нашої країни; відновлення функціонального стану і працездатності військовослужбовців, які виходять на відпочинок; забезпечення високої працездатності військовослужбовців, які виконують спеціальні завдання і ін. У всіх цих випадках у людей, які відчувають фізичні та емоційні перенавантаження, розвивається стомлення, а в подальшому перевтома і хронічна втома. Одним із потужних засобів, що протистоять швидкому розвитку несприятливих станів, є фармакологічні засоби, які покликані не усувати ефект формування цих станів, а по можливості віддаляти їх наступ, розширювати функціональні можливості і безпечний інтервал функціонування організму людини. Для людей з сформованим передпатологічним станом розроблені авторами фармакологічні засоби дозволять підвищити тонус і резистентність їх організму, можливість швидше відновити свої сили і психофізіологічні можливості.
Безумовним досягненням авторів стало створення в Україні оригінальних фармакологічних засобів, що відрізняються меншою токсичністю і більш короткою дією, пов'язаних з поліпшенням клітинного метаболізму, стабільним наростанням в часі відновленням і вдосконаленням центральної регуляції функцій органів і систем, що втягуються для здійснення професійної діяльності. Вважаю, що колектив авторів роботи "Створення та виробництво вітчизняних лікарських засобів нейротропної і імунотропної дії" (Головенко М.Я., Павловський В.І., Карасьова Т.Л., Нікітін Є.В., Єгорова А.В., Редер А.С., Стельмах І.Б., Позігун Д.В.) заслуговує на отримання Державної премії України в галузі науки і техніки.
д.б.н., професор кафедри авіаційної, морської медицини та психофізіології Української військово-медичноїакадемії

Бутенко Г.М. акад. НАМН України, член-кор. НАН України, член

Робота присвячена розвитку наукових підходів до розробки та впровадження в медичну практику інноваційних лікарських засобів з психотропними та імуностимулюючими механізмами дії. Робота складається з фундаментальних досліджень та хіміко-технологічних розробок і доведена до стану реєстрації розроблених препаратів Державним регулюючим органом та їх виходу на фармацевтичний ринок. Запропоновані препарати добре відомі в Україні. В їх створенні брали участь фахівці, широко відомі у своїй галузі, так само, як і наукові заклади, на базі яких проводилась робота. Впровадження в широку медичну практику, а також ведення робіт з створення власного замкнутого циклу виробництва препаратів цієї серії на території України, дозволяє багатьом підприємствам та науково-дослідним інститутам збільшити кількість робочих місц, підвищити заробітну плату працівникам та збільшити податкові відрахування у Державний бюджет, що сприяє розвитку фармацевтичної галузі України. Тому вважаю, що дана робота та її автори заслуговують на здобуття Державної премії України у 2017 р.
д.м.н., проф. лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, премії ім. О. Богомольця НАН України, премії НАМН України. Директор Інституту генетичної та регенеративної медицини НАМН України.

А.І. Вовк, член.-кор. НАН України

Робота, що представлена Фізико-хімічним інститутом імені О.В. Богатського НАН України, є грунтовним і завершеним проектом, і його виконання має фундаментальне і практичне значення. Результати проведених досліджень викладено в багатьох монографіях та наукових статтях в Україні і за кордоном та оформлено в патентах. Розроблені наукові підходи забезпечили організацію виробництва та впровадження нових психотропних та імуннотропних лікарських засобів, що важливо для вітчизняної медицини. Вважаю, що авторський колектив цієї роботи заслуговує на отримання Державної премії України в галузі науки і техніки.
докт.хім.наук, проф. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України.

Чекман Іван Сергійович, член-кор. НАН і НАМН України

Розробка та впровадження в медичну практику нових психотропних препаратів має важливе значення для сучасної медицини. Колектив авторів, які претендують на Державну премію України, вивчає і впроваджує в медичну практику нові транквілізатори, препарати, які вже широко застосовуються в медичній практиці. Слід відмітити, що це оригінальні вітчизняні медикаменти, що розроблені спільно з російськими вченими. Позитивним аспектом цієї теми є те, що не тільки розроблено і всебічно вивчено фармакологічні, токсикологічні та клінічні властивості транквілізаторів, але й також налагоджений їх промисловий випуск. Не менш важливе значення мають фундаментальні дослідження, що стосуються виявлення фармакологічних активностей, механізмів дії, методів синтезу, просторової будови, взаємозв'язків «будова-дія», надзвичайно важливих для цілеспрямованого синтезу нових біоактивних сполук. Насьогодні препарати феназепам, гідазепам, левана, аміксин є не тільки в аптеках України, але і в аптеках Росії, Грузії, Азербайджану, Латвії, Швейцарії. Результати проведених досліджень висвітлені у монографіях, наукових статтях, виступах як на вітчизняних, так і на міжнародних конференціях, конгресах. Колкективу авторів роботи " Створення та виробництво вітчизняних лікарських засобів нейротропної і імуноттропної дії " вважаю доцільним присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2017 році.

Зіменковський Б.С., член-кор. НАМН України

Представлено комплексну багатогранну працю, результати якої мають як фундаментальний, так і прикладний характер. Багаторічні дослідження світового рівня великого колективу, що включають хімічні медико-біологічні та фармацевтичні напрями, дозволили авторам запропонувати і впровадити в медичну практику нові психотропні та імунотропні лікарські препарати, або нові лікарські форми: феназепам, левана, аміксин, гідазепам та ін. Вони зареєстровані не лише в Україні, але і за її межами. Авторами розроблені лабораторні та промислово-технологічні регламенти синтезу відповідних фармацевтичних субстанцій і готових лікарських форм, їх стандартизації тощо. Тобто зроблено усе: від задуму на папері, у колбі - до випуску готових ліків. Не менш важливе значення мають фундаментальні дослідження, що стосуються виявлення фармакологічних активностей, механізмів дії, методів синтезу, просторової будови, взаємозв'язків «будова-дія», надзвичайно важливих для цілеспрямованого синтезу нових біоактивних сполук. Новаторську складову роботи підтверджують одержані патенти та авторські свідоцтва на винаходи. Про важливість одержаних наукових результатів свідчать монографії, численні публікації з високим h-індексом. Вважаю, що подана на конкурс комплексна наукова робота за її важливістю, фундаментальним і прикладним значенням, науковою і практичною цінністю, новизною та актуальністю абсолютно варта відзначення, а її автори заслуговують присудження звання лауреатів Державної премії в галузі науки і техніки України за 2017 рік.
Доктор фармацевтичних наук, професор, прфесор кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії, ректор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.•

Oleg. Timofeev, PhD, Brunswick Laboratories, MA, USA

I am writing in enthusiastic support of the nomination of the team of scientists of the Physico-Chemical Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine for the State Prize of Ukraine in Science and Technology. In many ways exceeding the challenging requirements and expectations for the award, the outstanding group of scientists is well known for their accomplishments. They successfully went through the all stages of drug development – from the development of the compounds, pre-clinical testing (animal studies), metabolites profiling and identification, all the phases of clinical studies, to the approval by the Ukrainian lows and international regulations, registration and manufacture under GMP rules, and marketing. All the drugs are well known and can be purchased in many European countries and in Northern America.
I fully support the nomination of this hardworking multidisciplinary team of scientists for the State Prize of Ukraine in Science and Technology.

Max Kopanitsa, PhD, COO, Synome Ltd, Cambridge, UK

Several decades of a dedicated effort by the multidisciplinary consortium of academic scientists, clinicians and entrepreneurs from Ukraine and Russian Federation led to the development of a productive pipeline of promising drug leads that culminated in creation of several effective 1,4-benzodiazepine drugs, such as Phenazepam, Gidazepam and Cinazepam, as well as validation of the innovative immunostimulator Amixin. Among outstanding features of this achievement, I would emphasise its academic excellence, clinical testing rigour and excellent practical implementation. Proven evidence of the market demand for these drugs outside Ukraine indicates that the present body of work sets a rare example of industrial potential of Ukrainian fundamental science. Also, I would particularly note the fact that this consortium was instrumental for promoting careers in science of many Ukrainian young scientists. In conclusion, I fully support the nomination of the work by the scientists of the Bogatsky Physico-Chemical Institute and their colleagues for the State Prize in Science. I firmly believe that this award would strengthen academic potential of this consortium and help Ukrainian scientists to establish new world-wide collaborations in the biomedical field.

Кулюк Л.Л., академик АН Молдовы

На соискание Государственной премии Украины представлена работа в области синтеза, изучения строения и реакционной способности новых типов гетероциклических соединений, производных 1,4-бенздиазепина, флуорен-9-она и 9,10-антрахинона, выполненная сотрудниками Физико-химического института им. А.В. Богатского НАН Украины, являющимися представителями одной из широко известных современных химических школ в области органической, биоорганической и аналитической химии, основоположниками которой были академики А.В. Богатский, Н.С. Полуэктов и нынешний директор Института академик С.А. Андронати. Выполненные на высоком теоретическом и экспериментальном уровне, эти фундаментальные исследования были положены в основу создания новых технологий синтеза и использования в практических целях инновационных, ранее неизвестных веществ, нашедших применение в широкой медицинской практике. Участники творческого коллектива широко известны своими новаторскими достижениями в области фундаментальной и прикладной химии и промышленной химической технологии, являются специалистами высочайшей квалификации, результаты их научной деятельности снискали им безусловный авторитет и признание мирового научного сообщества. Опубликованные в ведущих мировых научных изданиях статьи и монографии ученых коллектива широко цитируются, высокий индекс Хирша исследователей является наглядным свидетельством их исключительной публикационной активности. Работы этой школы исследователей хорошо известны в нашем Институте благодаря многолетнему плодотворному сотрудничеству представителей Физико-химического института им. А.В. Богатского НАН с кристаллографами Института прикладной физики АН Молдовы.Нет сомнений, что работа творческого коллектива ученых Головенко Н.Я., Павловского В.И., Карасевой Т.Л., Никитина Е.В., Егоровой А.В., Редера А.С., Стельмаха И. Б и Позигуна Д.В., заслуживает присуждения Государственной премии Украины.
Профессор, директор Института прикладной физики АН Молдовы, академик-координатор отделения естественных и точных наук Академии наук Молдовы.

Eugene Muratov, PhD, Prof. University of North Carolina, USA

I am familiar with the work of the scientists of A.V. Bogatsky Physical-Chemical Institute NAS of Ukraine because of several joint projects with them. The colleagues involved in this project are well-known not only in Ukraine but worldwide. Their recent discoveries related to synthesis of derivatives of 1,4-benzodiazepine, fluoren-9-one, and 9,10-antrachinone are very important for both medicinal chemistry and pharmacy. The authors did not limit themselves to traditional approaches but also use computational modeling (QSAR analysis) to prioritize and design new compounds with desired properties. It was highlighted in the recent monograph "Application of computational techniques in pharmacy and medicine" (2015). I strongly support this study for the Premium and wishing success to the authors.

Alexandre Varnek, Professor.

I strongly support the application of Dr Golovenko and co-authors for the State Prize of Ukraine (2017). For many years I collaborate with the scientists from the Bogatsky Institute and, therefore, I am perfectly informed abouth this project. This work represent completed cycle of large-scale studies, which allows one not only to master the production of drugs, but also to significantly improve the technological, economic and environmental parameters of their production. I believe that these achievements may be used as a good example of synergism of different methodological chemical, technological, medical, biological and pharmaceutical approaches resulting in the development of new innovative drugs.
Professor of Chemistry, University of Strasbourg, France.

Сухарев С.М., д.х.н., ДВНЗ "Ужгородський нац. ун-тет"

Роботи присвячені комплексному підходу щодо синтезу, вивченню властивостей, контролю якості та виробництву нових інноваційних лікарських засобів вітчизняного виробництва є завжди актуальними і, нажаль, малочисельними. Авторами роботи, запропоновано такий комплексний підхід, який охоплює всі ланки впровадження нових фармацевтичних препаратів: від розробки методів препаративного синтезу нових сполук до нових методів аналітичного контролю та промислового етапу виробництва. Запропоновані нові лікарські препарати у поєднанні із пропонованими методами їх аналітичного контролю на основі сенсибілізованої люмінесценції лантаноїдів, підтвердили свою ефективність, якість та безпечність, про що свідчить їх відповідність державним і міжнародним стандартам. Актуальність, новизна та конкурентноспроможність роботи підтверджується високорейтинговими науковими публікаціями, захищеними докторськими та кандидатськими дисертаціями, а також низкою патентів на винахід і авторськими свідоцтвами. Вважаю, що дана робота є вагомим внеском у вітчизняну науку, а її авторський колектив заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Трахтенберг І.М., акад. НАМН України, член.-кор. НАН Україн

Українські токсикологи і фармакологи добре ознайомлені з великим науковим доробком академіка М.Я. Головенка та його співавторів. Створення конкурентноспроможних вітчизняних лікарських препаратів з нейротропною та імунотропною дією є важливим для сучасної вітчизняної фармакологічної галузі. Розроблені авторами інноваційні фармацевтичні препарати є ефективними і безпечними. Це доведено багаторічними науковими дослідженнями, які виконані на сучасному науковому рівні із залученням науковців різних спеціальностей, відповідають національним і міжнародним стандартам. Авторами, відповідно вимогам GMP, налагоджено випуск новітніх наукоємних лікарських засобів, що дозволило заповнити нішу імпортних препаратів відповідного фармакотерапевтичного сегменту України вітчизняними аналогами. При створенні інноваційних засобів авторами використовується наскрізний принцип - від пробірки до пілотних серій, який дозволяє проводити кероване моделювання, послідовне масштабування, трансфер технологій та автономне напрацювання дослідних і клінічних зразків в умовах GMP з мінімальним втручанням в операційний план виробництва. Все це дозволяє встановлювати критичні параметри, вбудовувати якість в технології виробництва і досягати цільового профілю продукту ще на стадії дослідних прототипів (реєстраційні серії, напрацювання експериментальних серій). Такі наукові розробки є вкрай необхідними для сучасної медичної практики, і не тільки в Україні. Детальний аналіз роботи зроблено мною в статті, що надрукована в газеті (Зеркало недели. №33(179). «От генериков-к оригинальным лекарствам. Создание инновационных лекарственных средств в Украине: Миф или реальность». Отже, вважаю, що академік М.Я Головенко та його співавтори безумовно заслуговують присудження Державної премії України за 2017 рік.
д.м.н., проф., лауреат Державної премії України, премії ім. А. А. Богомольца, академічних премій по профілактичній медицині НАМН України. Завідувач лабораторії промислової токсикології та гігієни праці при використанні хімічних речовин ДУ «Інститут медицини праці НАМН України».

член.-кор. НАН України, д.х.н., проф. В.І. Пехньо

Ознайомившись з чисельними публікаціями авторського колективу, зробив висновок, що претендентами виконано фундаментальне міждисциплінарне наукове дослідження в області хімії, біохімії, фармакології та медицини, результатом якого є створення інноваційних лікарських засобів психотропної та імуностимулюючої дії. Особливо хочу відмітити той факт, що творчий колектив, очолюваний академіком НАН України С.А. Андронаті та академіком НАМН України М.Я. Головенко, успішно пройшов весь цикл створення лікарських засобів від синтезу, дослідження фізико-хімічних, хіміко-біологічних властивостей нових сполук, розробки технологічно прийнятних методів їх отримання, випуску субстанції, лікарської форми, сертифікації нових медичних препаратів до впровадження їх в клінічну практику. Саме висока наукова кваліфікація творчого колективу, про що свідчать чисельні публікації авторів у високо рейтингових наукових виданнях, дала змогу створити інноваційні лікарські засоби, які відповідають міжнародним вимогам, свідченням чого є реєстрація їх за межами України, що забезпечує експорт продукції в Швейцарію, Грузію, Казахстан, Азербайджан та Латвію. По темі виконаної роботи захищено 38 кандидатських та 9 докторських дисертацій, що має важливе значення в плані підготовки висококваліфікованих фахівців – хіміків, біологів, фармацевтів тощо. Викладене дає мені підстави підтримати колектив авторів.

Багрий Петр

Значительный вклад в разработку инновационных лекарственных средств (феназепам, гидазепам, левана и амиксин) внес коллектив ОДО «ИНТЕРХИМ», от имени которого на Государственную премию Украины в области науки и техники номинированы А.С. Редер, И.Б. Стельмах и Д.В. Позигун. При их руководстве в 2002 году за счет инвестиций с «нулевого цикла» построен завод по производству готовых лекарственных средств, в котором все процессы в целом сертифицированы на соответствие стандартам GMP. Это современное, высокотехнологичное предприятие, оснащенное новейшим оборудованием ведущих мировых производителей, которое обеспечивает высокий уровень энергосбережения, автоматизации и механизации производства. Наличие на предприятии современных аналитических лабораторий, аккредитованных Минздравом Украины обеспечивает тщательный контроль качества препарата на всех этапах его создания. Компания активно занимается регистрацией своих субстанций и лекарственных препаратов за пределами страны. Благодаря имплементации научных разработок коллективом ОДО «ИНТЕРХИМ» стало возможным внедрение в широкую медицинскую практику инновационных препаратов в сегменте анксиолитиков и иммуностимуляторов. Тем самым компания разрушает стереотип о том, что украинская фармацевтическая промышленность в состоянии выпускать только генерики. ОДО «ИНТЕРХИМ» включен в перечень промышленных предприятий, имеющих стратегическое значение, формирующих экономический потенциал области. Считаю, что работа коллектива авторов в составе Н.Я. Головенко, В.И. Павловского, Т.Л. Карасевой, Е.В. Никитина, А.В. Егоровой, А.С. Редера, И.Б. Стельмаха и Д.В. Позигуна «Создание и производство отечественных лекарственных средств нейротропного и иммуннотропного действия» способствует развитию отечественной фармацевтической промышленности и заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2017г.
Президент Ассоциации производителей лекарственных средств Украины

Володимир Новіков, д.х.н., проф.

В даній роботі представлено комплексну багатогранну працю, результати якої мають як фундаментальний, так і прикладний характер. Багаторічні дослідження світового рівня великого колективу, що вміщують хімічні, медико-біологічні та фармацевтичні напрями, дозволили авторам запропонувати і впровадити в медичну практику нові психотропні та імунотропні лікарські препарати, або нові лікарські форми: феназепам, левана, аміксин, гідазепам, котрі є зареєстровані не лише в Україні, але і за її межами (Росія, Грузія, Азербайджан, Швейцарія, Латвія, Казахстан).
Авторами розроблено лабораторні промислово-технологічні регламенти синтезу відповідних фармацевтичних субстанцій і готових лікарських форм, їх стандартизації тощо.
Не менш важливе значення мають фундаментальні дослідження, що стосуються виявлення фармакологічних властивостей, механізмів дії, методів синтезу, просторової будови, взаємозв'язків «будова-дія», надзвичайно важливих для цілеспрямованого синтезу нових біологічно активних сполук.
Новаторську складову роботи підтверджують одержані 29 патентів на винаходи. Про важливість одержаних наукових результатів свідчать 13 монографії, численні публікації з високим h-індексом.
Я вважаю, що подана на конкурс комплексна наукова робота за її важливістю, фундаментальним і прикладним значенням, науковою і практичною цінністю, новизною та актуальністю абсолютно гідна відзначення, а її автори заслуговують присудження звання лауреатів Державної премії в галузі науки і техніки України.
Завідувач кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Національного університету "Львівська політехніка"

И.П. Белецкая, акад. РАН

Представленная работа являет собой пример синтеза химических соединений с заданными свойствами. С этой целью авторами работы использовано одно из наиболее интенсивно развивающихся направлений в теоретической химии - поиск взаимозависимостей между структурами химических соединений и их свойствами посредством построения математических моделей. Это позволило улучшить степень предсказуемости биологической активности продуктов органического синтеза; достигнуть необходимого результата с меньшими временными и материальными затратами, получить новые, патентно чистые вещества - продуктов медицинской химии, имеющих фундаментальное значение для химической науки и фармацевтики.
В результате комплексных исследований химиков, фармакологов, токсикологов, биохимиков, фармацевтов был создан первый в СССР транквилизатор феназепам, а позже оригинальные по химическому строению и спектру фармакологических эффектов препараты гидазепам (анксиолитик дневного действия) и левана (снотворное средство). Среди иммуннотропных средств особое место занимает производное флуорен-9-онов – амиксин (индуктор интерферона и противовирусное средство). Представленные инновационные исследования хорошо известны не только в Украине, но и в других странах, и по своему уровню соответствуют лучшим мировым разработкам. Данное комплексное, фундаментальное и прикладное исследование, направленно на повышение эффективности лечения социально значимых заболеваний по праву является предметом гордости украинской науки поэтому авторы работы несомненно заслуживают присуждения Государственной премии Украины за 2015 г.
Заведующая лабораторией химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор химических наук, профессор, лауреат премий Ломоносова, Менделеева, Капицы, Несмеянова, международной Арбузовской

Mikhail L. Bondarev, Ph.D., Hampton University, VA, USA

I am pleased to endorse the nomination of an outstanding multi-disciplinary research team of the Physico-Chemical Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine for the State Prize of Ukraine in Science and Technology. Their passion for Ukrainian science and technology is clearly and directly linked to developing and to transforming drugs into clinical practice and policy, navigating from the chemical laboratory to the pharmaceutical market. As an informal alumni member of the institute, I am well aware of their efforts to design, development, laboratory preparation and manufacturing of new CNS and interferon-inducing medications. They have made great contributions to develop and introduce the new therapies such as Phenazepam, Gidazepam, Levana, and Amixin into the Ukrainian pharmaceutical market. Their impressive achievements are well known not only in Ukraine but also far beyond its borders. I offer my fullest endorsement of their nomination for this prestigious recognition.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.