Офіційний веб сайт

Створення протимінних сидінь бойових броньованих машин

м33

Представлено Центральним науково-дослідним інститутом озброєння та військової техніки Збройних Сил України.

Автор: к.т.н. Давидовський Л.С.

Автором розроблено математичну модель визначення вибухового навантаження екіпажу, яка враховує тип, форму та кількість вибухової речовини, складну геометрію конструкції бойової машини та функцію дисипації енергії вибуху. З метою верифікації та апробації розроблених моделей проведено натурний експеримент підриву бронеавтомобіля «КОЗАК». Проведено експериментальні дослідження функціонування енергопоглинаючого елемента при навантаженні та визначено фізико-механічні властивості матеріалу енергопоглинаючого елемента.

Створено наукові основи для оцінки вибухового навантаження екіпажу, сформульованого і вирішеного як математичне завдання механіки на етапі проектування бойової машини. Визначено вплив параметрів енергопоглинаючого елемента на ймовірність та ступінь тяжкості травмування екіпажу при підриві бойової машини.

Запропоновано конструкцію протимінного енергопоглинаючого сидіння для вітчизняних бойових машин, яка у порівнянні з зарубіжними аналогами є на порядок дешевшою, ремонтопридатною після підриву та універсальною при встановленні на різні зразки бойових машин.

Результати роботи успішно реалізовані та впроваджені при розробці та виробництві новітніх зразків «Козак-01», «Козак-2», «Козак-2М», «Тритон», «Варта», «Барс-8», «Spartan», «Shrek» та при модернізації «БТР-60» Економічний ефект від впровадження результатів роботи у виробництво бронеавтомобілів сімейства "КОЗАК" оцінений підприємством-виробником Науково-виробничим об’єднанням "Практика" у суму 1 млн. 136 тис. грн.

Кількість публікацій: 36, у т.ч. за тематикою роботи 12 статей, військовий стандарт, 4 звіти про оцінку протимінної стійкості бронеавтомобілів "Тритон", "Варта", "Барс-8" та "БТР-60", 16 тез доповідей. Отримано патент України на корисну модель та 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.

Коментарі

Пошивалов Володимир Павлович, д.т.н, професор

Сучасні ББМ мають достатньо добрий захист від стрілецької зброї, але не проти різних підривних пристроїв, які приводять до знищення техніки і особливо до загибелі екіпажу, тому представлену роботу можна вважати актуальною, а саме в період бойових дій на сході України.
Достоїнством роботи є розроблена математична модель, яка враховує можливі заходи щодо підвищення ПМЗ броньованої техніки та методику обґрунтування раціональних параметрів конструкції протимінного сидіння.
Підтвердження розробленої моделі є зіставлення числових розрахунків з відповідними експериментальними дослідженнями ЕПЕ при дії імпульсного навантаження.
Вважаю, що Давидовський Леонід Сергійович – автор роботи «Створення протимінних сидінь бойових броньованих машин», заслуговує присудження йому премії Президента України для молодих вчених.
Провідний науковий співробітник відділу міцності і надійності механічних систем Інституту технічної механіки НАН України і ДКА України, доктор технічних наук, професор Пошивалов В.П.

Позняков В.Д., д.т.н., чл.-кор. НАН України

Бойовий досвід отриманий в ході проведення Операції Об'єднаних сил (ООС) на південному сході України свідчить про те, що основну загрозу для ББМ та їх екіпажів становлять міни та фугаси. Тому тема представленої наукової роботи не викликає сумнівів щодо її актуальності і підтверджується такими обставинами: по-перше -міни та фугаси широко застосовуються в сучасних воєнних конфліктах у тому числі й в ООС; по-друге - Збройні сили України не мають на озброєнні достатньо захищених зразків ББМ від цих засобів ураження; по-третє - спостерігаються великі втрати особового складу від підривів ББМ на мінах та фугасах. Тому робота Давидовського Л. С., яка спрямована на підвищення локального захисту екіпажів ББМ при підриві на вибухових пристроях за допомогою комп'ютерного моделювання є своєчасно актуальною та практично значимою.
Слід відмітити, що запропонований автором підхід щодо нормування вибухових навантажень носить гнучкий характер і дає змогу пристосовувати його до певних умов та для різних зразків ББМ. Достовірність і адекватність отриманих результатів підтверджуються сходимістю результатів теоретичних досліджень та натурного експерименту.
Враховуючи вищезазначене, вважаю, що робота «Створення протимінних сидінь бойових броньованих машин» заслуговує високої оцінки, а її автор, молодий вчений Давидовський Л.С., заслуговує присудження йому премії Президента України для молодих вчених у 2018 році.

Позняков Валерій Дмитрович, завідувач відділом «Зварювання легованих сталей»
Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України,
чл.-кор. НАН України, д.т.н., лауреат
Державної премії в галузі науки і техніки.

Боюн Віталій Петрович

Робота Давидовського Л.С.«Створення протимінних сидінь бойових броньованих машин» є надзвичайно актуальною, враховуючи події на сході України, оскільки може рятувати життя наших воїнів.
Наукова робота Давидовського Л.С. поставлена і вирішена комплексно та повною мірою відповідає критеріям, що висуваються до робіт на здобуття премії Президента України для молодих вчених, а її автор заслуговує присудження йому цієї премії.

Боюн Віталій Петрович
завідувач відділу Інституту кібернетики
імені В.М. Глушкова НАН України
член-кореспондент НАН України, Д.Т.Н.,професор

Кувшинов О.В. д.т.н., професор

На мій погляд робота Давидовського Леоніда Сергійовича є актуальною і важливою, особливо в сучасних умовах розвитку Збройних Сил України. В роботі проведені достатньо глибокі теоретичні дослідження, отримані нові теоретичні та практичні результати. Результати роботи підтверджено натурним експериментом.
Робота Давидовського Леоніда Сергійовича "Захисні властивості протимінних сидінь бойових броньованих машин" задовольняє вимогам, що висуваються до робіт, представлених на здобуття премії Президента України для молодих вчених, а її автор заслуговує присудження йому цієї премії.
д.т.н., професор Кувшинов О.В.
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

Бєляков Роберт Олегович, к.т.н

В умовах розвитку Збройних Сил України у складному соціально-економічному стані держави в цілому, зниження вартості оснащення озброєння є приорітетом номер один.
Спрощення експлуатації, ремонту і модернізації, підвищення довговічності техніки, підвищення ступеню захисту машин від різноманітних вибухових пристроїв є актуальним науково-практичним завданням.
Враховуючи першочерговими завдання із збереження життя-найвищої цінності людства, актуальність наукових розробок спрямованих на підвищення захисту екіпажа і машини в цілому не викликає сумнівів.
Викладач кафедри Технічного та метрологічного забезпечення факультету Інформаційних технологій ВІТІ ім. Героїв Крут, м.Київ.

Андрiй Шишацький

Тематика обраного автором дослiдження актуальна. Представленнi автором науковi здобутки становлять як практичний так i науковий iнтерес.Загалом, робота Давидовського Леоніда Сергійовича "Захисні властивості протимінних сидінь бойових броньованих машин" є актуальною та своєчасною на сьогоднішній день, повною мірою відповідає критеріям, що висуваються до робіт, представлених на здобуття премії Президента України для молодих вчених, а її автор заслуговує присудження йому цієї премії.
Шишацький Андрiй Володимирович, науковий спiвробiтник, кандидат технiчних наук.

Власова Оксана Василівна, к.т.н.

Робота Давидовського Леоніда Сергійовича "Захисні властивості протимінних сидінь бойових броньованих машин", представлена на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки для молодих вчених, має не тільки практичне, а в першу чергу наукове значення. Автором розроблено математичну модель визначення вибухового навантаження екіпажу з урахованням геометрії конструкції ББМ та функцію дисипації енергії вибуху в залежності від типу,форми та кількості вибухової речовини. Розроблено методику обґрунтування раціональних параметрів конструкції протимінного сидіння ББМ, дозволяє провести оцінку імовірності та ступеню тяжкості ураження екіпажу на етапі проектування та провести розрахунок і оптимізацію основних парамтрів ЕПЕ протимінного сидіння.
Робота Давидовського Леоніда Сергійовича є актуальною, своєчасною, оскільки напрацювання молодого вченого дозволяють підвищити захист членів екіпажу бойових броньованих машин. Робота відповідає всім критеріям, що висуваються до робіт, а її автор заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.
Старший науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України.

Дихановський Віктор Миколайович

Розроблена Давидовським Леонідом Сергійовичем математична модель визначення вибухового навантаження екіпажу, що враховує тип, форму та кількість вибухової речовини, складну геометрію конструкції бойової машини та функцію дисипації енергії вибуху, є важливим науковим здобутком за науковою спеціальністю “озброєння і військова техніка”. Він дозволяє знаходити раціональні компонування бойових броньованих машин з огляду на їх живучість, а також на медико-технічні вимоги. Останнє забезпечує зниження ударних навантажень на людину до допустимого рівня при підриві бойової машини на протитанковій міні. Особливо важливим науковим здобутком Давидовського Л.С. є ефективне поєднання розрахункового та фізичного експериментів. Це дає можливість швидко знаходити потрібні компонування бойових броньованих машин.
Практична цінність науково обґрунтованих результатів автора підтверджується широким її використанням при оцінці протимінної стійкості вітчизняних зразків бойових машин різних типів. Найбільш переконливим є результати порівняння розрахункових досліджень автора і експериментальних досліджень, отриманих при дослідницькому підриві бойової машини "Козак-2". Розроблені автором рекомендації дозволили суттєво посилити протимінну стійкість цієї машини.
Вважаю, що робота Давидовського Леоніда Сергійовича "Захисні властивості протимінних сидінь бойових броньованих машин" є актуальною та своєчасною для вітчизняної оборонної промисловості. Її результати цілком відповідають критеріям, що висуваються до робіт, представлених на здобуття премії Президента України для молодих вчених, а її автор заслуговує присуджен-ня йому цієї премії.
Провідний науковий співробітник військової частини А 4566
ДТН, СНС

Ткачук Микола Анатолійович, доктор технічних наук, професор

Згідно до статистики з бойових дій, міни різної потужності є одним з найбільш розповсюджених засобів ураження військової техніки під час збройних конфліктів. Під час вибуху пошкоджується не тільки техніка, але й уражається особовий склад, що розміщений у корпусі машин. Великою проблемою є не тільки можливість ураження підвищенним тиском від ударної хвилі але й те, що навіть при збереженні цілосності бронекорпусу, за рахунок великих пластичних деформацій елементів бронекорпусу, та великих швидкостей та прискорень самого корпусу особовий склад може постраждати отримавши переломи опорно рухового аппарату. Цього можна уникнути через створення системи елементів що мають підвищені властивості до поглинання енергії вибуху, згладжування піків швидкостей та прискорень, для зменьшення можливості ураження особового складу.
Робота Давидовського Леоніда Сергійовича "Захисні властивості протимінних сидінь бойових броньованих машин" розглядає саме ці питання, які є вкрай важливими для збереження життя, здоровья військовослужбовців, та підвищеня живучості та захищеності бронетехніки.
Робота є актуальною та відповідає критеріям, щодо присудження премії Президента України для молодих вчених.

Васьківський Михайло Іванович, д.т.н., професор

Застосування мін та різного роду мінних вибухових пристроїв можна назвати "тихим полюванням" проти бойових броньованих, транспортних машин та особового складу. У порівнянні з іншими засобами ураження їх можна встановлювати заздалегідь, забезпечити при цьому скритність застосування, значну тривалість очікування до появи потенційної цілі, масованість, різноманітність впливу, вибірковість. Ці фактори обумовлюють значні втрати військової техніки в сучасних конфліктах від мінно-вибухових засобів, а відповідно і підтверджуючи актуальність робіт з пошуку шляхів забезпечення протимінної стійкості втчизняних зразків військової техніки.
Давидовський Л.С. в своїй науковій праці якраз і забезпечує рішення наукової задачі з обгрунтування раціональних параметрів сидінь для зменшення ударного навантаження на людину під час підриву машини на мінно-вибухових пристроях, як складової комплексу рішень із забезпечення протимінної стійкості.
Суттєвою особливістю цього дослідження і заслугою Давидовського Л.С. є те, що автор освоїв і успішно застосував сучасні методи числового моделювання з використанням 3D моделей на основі скінченних елементів в оболонках програмних продуктів Solid Works,FEMAP,LS-Dyna (а це світовий рівень, в Україні таких віртуозів одиниці). Для отримання достовірних вихідних даних автор провів низку досліджень спільно з фахівцями Інституту проблем міцності щодо отримання характеристик міцністних властивостей сучасних броньових сталей та розроблених конструкцій енергопоглинаючих елементів під ударним динамічним впливом як вихідних даних для перечисление моделей.
Цінним, на мій погляд, є запроновані автором критерії для оцінки ступеня травмування екіпажу, які відображають критичні фактори антропології людського організму. При цьому автор працює на стику двох кардинально різних наук (механіки та медицини), що підкреслює глибину його наукової ерудиції. Звідси і востребуваність отриманих результатів - всі без винятку розробники вітчизняних бойових броньованих машин намагатися отримати об'єктивну оцінку протимінної стійкості своїх зразків, цінують результати досліджень і впроваджують з
розроблені конструктивні рішення для забезпечення відповідності сучасним вимогам.
Важаю, що робота "Захисні властивості протимінної сидінь бойових броньованих машин" та її автор Давидовський Л.С. заслуговують на присудження премії Президента України для молодих вчених.
Крім того, особисто знаю Леоніда Сергійовича не тільки як вченого, а як ПАТРІОТА, безпосереднього учасника бойових дій, прекрасну людину!
Васьківський М.І., начальник науково-дослідного управління ЦНДІ ОВТ ЗС України, д.т.н., професор, лауреат Державної премії в галузі науки та техніки, лауреат премії КМ України за робробку та впровадження інноваційних технологій

Романенко Ігор Олександрович, д.т.н., професор

В реаліях геополітичної ситуації на південному сході України виникла гостра необхідність в оновленні парку бойових броньованих машин Збройних Сил України. Проектування перспективних зразків вимагає впровадження нових технічних рішень з врахуванням основних загроз, що на них впливатимуть. В умовах так званого "режиму припинення вогню" на Донбасі та обмеження в застосуванні боєприпасів великого калібру, саме міни та фугаси становлять одну з основних загроз для екіпажів бойових машин. Ці умови й обумовлюють актуальність та своєчасність представленої роботи.
Автором чітко визначено атрибути дослідження, а структура роботи відповідає поставленій меті. Застосування сучасних методів скінченно-елементного аналізу та комп'ютерного моделювання дозволили отримати наукові результати, достовірність і адекватність яких підтверджується достатньо повним урахуванням факторів, які впливають на захищеність екіпажів бойових машин та сходимістю результатів теоретичних досліджень та натурного експерименту.
Застосування результатів дослідження при розробці дев'яти новітніх вітчизняних бойових машин вказує на їх практичну значимість та економічну ефективність, а соціальний ефект роботи полягає у збереженні найдорожчого - життя. Враховуючи ці фактори, представлена робота заслуговує високої оцінки, а її автор Давидовський Леонід Сергійович гідний бути лауреатом премії для молодих вчених.

Екс - заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України
доктор технічних наук, ( кандидат військових наук), професор
генерал-лейтенант запасу Романенко Ігор Олександрович

Доценко Б.І., д.т.н., професор, вчений секретар ДержККБ «Луч

Про актуальність роботи Давидовського Леоніда Сергійовича «Захисні властивості протимінних сидінь бойових броньованих машин» свідчить статистика: за різними оцінками втрати в живій силі і техніці від підривання на різних мінно-вибухових пристроях складають 50-60% від загальних військових втрат. Тому для бойових транспортних засобів найважливішим пріоритетом є захист екіпажу і його десанту. При виконання цього завдання в комплексі заходів щодо протимінного захисту не останнє місце займають протимінні сидіння, в яких використовуються енергопоглинаючі елементи.
Вважаю, що робота Давидовського Леоніда Сергійовича "Захисні властивості протимінних сидінь бойових броньованих машин" є актуальною не лише в нинішніх умовах, її результати і надалі будуть використовуватись при модернізації і проектуванні бойових транспортних засобів.
Робота відповідає критеріям щодо робіт, які висуваються на здобуття премії Президента України для молодих вчених, а її автор заслуговує присудження йому цієї премії.

Васильєв Антон Юрійович, к.т.н.

Життя та здоров'я є найголовнішими цінностями. Робота присвячена методам, що підвищують здібності до аналізу та синтезу параметрів військової техніки та її компонентів, з точки зору підвищення спроможності військової техніки щодо збереження життя та здоровья українських військовослужбовців під час єкстремальних навантажень від вибухів.

Вважаю, що робота "Захисні властивості протимінних сидінь бойових броньованих машин" Давидовського Леоніда Сергійовича є дуже актуальною, та заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

к.т.н. за спеціальністю 20.02.14 "Озброєння та військова техніка"
докторант
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Гончарук А.А.

З науковою роботою ДАВИДОВСЬКОГО Леоніда Сергійовича "ЗАХИСНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРОТИМІННИХ СИДІНЬ БОЙОВИХ БРОНЬОВАНИХ МАШИН" знайомився ще до її висування на премію молодих вчених.
Підходи для вирішення завдання підвищення живучості екіпажів ББМ, які застосував конкурсант в роботі є новими і науковими.
Напрям роботи і тему дослідження вважаю актуальними і новими.
Важливим серед отриманих наукових результатів вважаю, що автором обгрунтовані критерії за якими можливо оцінювати ефективність протимінних сидінь та розроблена математична модель за допомогою якої можливо оцінити ефективність прийнятого рішення щодо конструкції та структури протимінного сидіння, що і є практичною цінністю.
ГОНЧАРУК Антон Антонович, к.т.н., с.н.с.
начальник НДЛ (БЕ), Військова академія (м.Одеса)

Березовський А.І., нач. науково-дослідного відділу

Вважаю, що робота Давидовського Леоніда Сергійовича "Захисні властивості протимінних сидінь бойових броньованих машин" є актуальною та своєчасною на сьогоднішній день повною мірою відповідає критеріям, що висуваються до робіт, представлених на здобуття премії Президента України для молодих вчених, а її автор заслуговує присудження йому цієї премії.

Федоров Павло Миколайович, кандидат технічних наук, старший

Робота вкрай актуальна в сучасних умовах, виконана на високому науковому рівні, має значне пркладне значення.Вважаю, що робота Давидовського Леоніда Сергійовича "Захисні властивості протимінних сидінь бойових броньованих машин" є актуальною і відповідає критеріям, що висуваються до робіт, представлених на здобуття премії Президента України для молодих вчених, а її автор заслуговує присудження йому даної премії.

В роботі автора вирішуєся дуже актуальне питання зменшення перевантажень на людину при підриві зразка при використанні вибухових пристроїв. Безперечно тематика роботи є актуальною, враховуючи особливості ведення сучасних збройних конфліктів у Світі та на Сході України. Вважаю, що отримані результати мають велике практичне застосування під час розробки новітніх зразків бронетехніки. Особливо цінно, що автор не обмежився тільки теоретичною і науковою частинами, а довів роботу до практичного застосування та впровадження у виробництво. Підтримую роботу та молодого вченого. Вважаю, що робота Давидовського Леоніда Сергійовича "Захисні властивості протимінних сидінь бойових броньованих машин" є актуальною та своєчасною на сьогоднішній день повною мірою відповідає критеріям, що висуваються до робіт, представлених на здобуття премії Президента України для молодих вчених, а її автор заслуговує присудження йому цієї премії.
Богучарський Вячеслав Вікторович
Начальник науково-дослідного відділуї.
канд. техн. наук, снс

Лисенко А.В.

У той час, коли на Сході країни тривають бойові дії, робота Давидовського Леоніда Сергійовича "Захисні властивості протимінних сидінь бойових броньованих машин" набуває особливої актуальності. Переконаний, що практична реалізація запропонованих технічних рішень дозволить зберігти не одне життя наших військовиків. Аж надто важливим є те, що на відміну від колишніх радянських підходів, пріоритетом для наших науковців при організації протимінного захисту ББМ є захист екіпажу та десанту, а збереження працездатеості самої машини відсунуте на другий план.
Лисенко А.В., військовий журналіст, Центральний друкований орган МО України "Народна армія"

КОЛЧЕНКО В.С. начальник науково-дослідної групи 482 КТЦ

Враховуючи ведення сучасних бойових дій у Світі та на Сході України, робота ДАВИДОВСЬКОГО Леоніда Сергійовича, яка присвячена вирішенню задачі забезпечення захисту життя і здоров'я екіпажу ББМ при підриві на мінно-вибухових пристроях, є актуальною і важливою. Для вирішення цієї задачі автор пропонує використовувати протимінні сидіння, в яких захисну функцію виконують енергопоглинаючі елементи.
Необхідно підкреслити і практичне значення роботи, яке полягає у тому, що конструкція запропонованого сидіння є дешевшою, ремонтопридатною після підриву та універсальною при встановленні на різні зразки бойових машин.
Вважаю, що робота Давидовського Леоніда Сергійовича "Захисні властивості протимінних сидінь бойових броньованих машин" є актуальною і відповідає критеріям, що висуваються до робіт, представлених на здобуття премії Президента України для молодих вчених, а її автор заслуговує присудження йому даної премії.
КОЛЧЕНКО Вячеслев Сергійович,
Нас. НДГ 482 КТЦ.

Мороз В.М., інженер-дослідник, нач. відділу сертифікації

Вважаю, що робота Давидовського Леоніда Сергійовича "Захисні властивості протимінних сидінь бойових броньованих машин" є актуальною та своєчасною на сьогоднішній день, повною мірою відповідає критеріям, що висуваються до робіт, представлених на здобуття премії Президента України для молодих вчених, а її автор заслуговує присудження йому цієї премії.

Мороз Володимир Миколайович
інженер-дослідник,
нач. відділу сертифікації ПрАТ "НВО "Практика"

Міщенко Я.С., к.т.н

Тематика роботи є, безперечно, актуальною, враховуючи особливості ведення сучасних збройних конфліктів. Автор роботи поставив перед собою та вирішив важливе науково-практичне завдання, що повязане із підвищенням локального захисту екіпажу ББМ під час підриву на різних мінно-вибухових пристроях. Робота виконана із дотриманням логічного та послідовного викладення матеріалу, що значно спрощує розуміння ідеї та способів вирішення поставленого завдання.
Вважаю, що автор роботи "Захисні властивості протимінних сидінь бойових броньованих машин" достойний присудження премії.
Міщенко Ярослав Сергійович
Старший викладач кафедри бронетанкової техніки Національної академії сухопутних військ
ім. гетьмана П. Сагайдачного
канд. техн. наук

Макогон Олена Анатоліївна, к.т.н.

Підтримую роботу та молодого вченого. Практичне значення отриманих у роботі результатів - це їх застосування для підвищення рівня локального захисту екіпажу сучасних і перспективних зразків ББМ, включаючи етапи початкового проектування.
Результати моделювання вибухового навантаження конструкції БММ за допомогою пакета прикладних програм LS-DYNA (скінено-елементний анваліз) є безсумнівним доказом того, що ДАВИДОВСЬКИЙ Леонід Сергійович заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.
Макогон Олена Анатоліївна
кандидат технічних наук
Військовий інститут танкових військ
м. Харків

Бондарєв І.Г

Для зниження вартості, спрощення експлуатації, ремонту і модернізації, підвищення довговічності техніки потрібно підвищувати ступень захисту машин від різноманітних вибухових пристроїв. Підвищення захисту екіпажа і машини в цілому дозволить постійно підтримувати достатній рівень захисту при вдосконаленних протитанкових засобів ураження. В сучасних війнах набуває пріоритетного значення збереження життя і здоров'я особового складу , тому тема являється актуальною і своєчасною.

Синьков О.Г.

Надана робота є актуальною враховуючи сучасні вимоги щодо захисту екіпажу та десанту при проектуванні бронетехніки. Використані сучасні методи проведення наукової розробки дозволили створити достовірну математичну модель, що підтверджено натурними експериментами. Отримані результати мають велике практичне застосування під час розробки новітніх зразків бронетехніки.
Вважаю, що надана робота відповідає вимогам "Положення про премію Президента України для молодих вчених" а автор, Давидовський Л.С., заслуговує здобуття премії Президента України для молодих вчених.
Начальник конструкторського відділу ТОВ «Компанія Оборонних і Радіоелектронних Технологій»
Синьков О.Г.

Мочерад В.С, к.т.н.

Тематика роботи є своєчасною, неймовірно актуальною, а також логічним продовженням у напрямку створення перспективних бойових броньованих машин для застосування в умовах несеметричних бойових діях підрозділів тактичної ланки. Приємно відзначити, що автор обрав класичну схему підходу щодо вирішення наукового завдання і як наслідок переконливо довів достовірність отриманих результатів.
Вважаю, що робота "Захисні властивості протимінних сидінь бойових броньованих машин" є зразковою, а її автор присудження премії.
Мочерад Володимир Степанович
Старший викладач кафедри тактики Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного
канд. техн. наук

Пасічник Р. Є.

Збереження життя і здоров'я військовослужбовців ЗС України є надзвичайно важливим завданням. Тому дана робота є актуальною і необхідною, особливо зараз - в час війни на сході України. Дуже важливим є те, що автор не обмежився тільки теоретичною і науковою частинами, а довів роботу до практичного застосування та впровадження у виробництво. Як практик з досвідом розробки динамічних систем вважаю що було знайдено ефективне та доступне рішення для додаткового захисту особового складу внаслідок підриву БТ на мінах чи СВП.
І це рішення має бути впроваджене якомога швидше.
Тому я вважаю, що робота Давидовського Леоніда Сергійовича "Захисні властивості протимінних сидінь бойових броньованих машин" заслуговує на здобуття премії Президента України для молодих вчених.

ген.дир. ТОВ "ІРС"
Пасічник Р. Є.

Матузко Б.П., кандидат технічних наук, доцент

Бойові броньовані машини (ББМ), що надходять і знаходяться на озброєнні Збройних сил України, є недостатньо захищеними від дії мінно-вибухових пристроїв (МВП). Досвід використання ББМ у сучасних воєнних конфліктах, в тому числі й в антитерористичній операції, показує, що більша частина втрат припадає саме на підриви машин на протитанкових мінах і саморобних вибухових пристроях. На цьому фоні, робота ДАВИДОВСЬКОГО Леоніда Сергійовича, мета якої полягає у науковому обґрунтуванні підвищення захищеності екіпажів бойових броньованих машин шляхом обґрунтування раціональних параметрів конструкції протимінних сидінь, є безумовно актуальною.
В ході розв’язання задач дослідження автором отримані нові наукові результати, суть яких полягає у в подальшому розвитку методів оцінки та оптимізації характеристик системи «людина-сидіння» при підриві ББМ на МВП. Практичне значення результатів роботи полягає у можливості їх використання під час обґрунтування вимог та оцінки конструктивних рішень для підвищення рівня локального захисту екіпажів сучасних і перспективних зразків ББМ.
Вважаю, що наукова робота «Захисні властивості протимінних сидінь бойових броньованих машин» відповідає критеріям, що висуваються до робіт, представлених на здобуття премії Президента України для молодих вчених, а її автор, ДАВИДОВСЬКИЙ Леонід Сергійович, заслуговує на присудження йому даної премії.
МАТУЗКО Борис Павлович,
кандидат технічних наук, доцент
доцент кафедри бронетанкової техніки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Грубель М. Г., к.т.н., доцент

З огляду на збройні конфлікти останніх десятиліть та АТО постійно ведуться роботи, щодо створення нових і модернізації існуючих військових автомобілів (ВА) та бойових броньованих машин (ББМ). Це пов’язано із зростанням бойових втрат озброєння і військової техніки (ОВТ) та особового складу від підривів на мінах і саморобних вибухових пристроях (СВП), що є основними засобами ураження незаконних збройних формувань (НЗФ), які беруть участь у асиметричних бойових діях.
За таких умов вирішальну роль відіграють ББМ, що мають посилений захист від мін і СВП, оскільки використовувані машини здебільшого не відповідають сучасним вимогам, щодо бронювання. Тому якісне виконання робіт, щодо створення сучасних ББМ підвищеного протимінного захисту, можливе при відповідному науково-технічному супроводі. В умовах проведення Україною АТО, питання щодо підвищення захищеності екіпажів ББМ є особливо актуальними. Практичне значення наукової роботи Давидовського Л.С. полягає в обґрунтуванні раціональних параметрів конструкції протимінних сидінь, що загалом дозволить вдосконалити конструкції ББМ вже на етапі проектування та підвищити захищеність особового складу.
Вважаю, що наукова робота Давидовського Леоніда Сергійовича "Захисні властивості протимінних сидінь бойових броньованих машин" відповідає критеріям, що висуваються до робіт, представлених на здобуття премії Президента України для молодих вчених, а її автор заслуговує присудження йому даної премії.
Грубель Михайло Григорович,
кандидат технічних наук, доцент
професор кафедри автомобілів та автомобільного господарства Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного

Лаврут Олександр Олександрович, канд. техн. наук, доцент

Враховуючи ведення бойових дій на Сході України, робота Давидовського Леоніда Сергійовича, яка присвячена вирішенню задачі забезпечення захисту життя і здоров'я екіпажу бойових броньованих машин при підриві на мінно-вибухових пристроях, є актуальною і важливою. Для вирішення цієї задачі автор пропонує використовувати протимінні сидіння, в яких захисну функцію виконують енергопоглинаючі елементи.
Робота науково обгрунтована, про що свідчить значна кількість публікацій і виступів на наукових конференціях, її новизна засвідчена патентом України та реєстрацією авторського права. Необхідно підкреслити і практичне значення роботи, яке полягає у тому, що конструкція запропонованого сидіння є дешевшою, ремонтопридатною після підриву та універсальною при встановленні на різні зразки бойових машин.
Вважаю, що робота Давидовського Леоніда Сергійовича "Захисні властивості протимінних сидінь бойових броньованих машин" є актуальною і відповідає критеріям, що висуваються до робіт, представлених на здобуття премії Президента України для молодих вчених, а її автор заслуговує присудження йому даної премії.
Лаврут Олександр Олександрович,
Професор кафедри тактики.
канд. техн. наук

Купріненко О.М., д.т.н., с.н.с.

Зміни умов застосування бойових броньованих машин (ББМ) в сучасних воєнних конфліктах полягають у різкому підвищенні можливостей засобів їх ураження, зокрема, широкому застосуванні мінно-вибухових загороджень, саморобних вибухових пристроїв. Недостатній рівень протимінного захисту ББМ, що перебувають на озброєнні Збройних Сил України, унеможливлює успішне виконання ними бойових завдань.Це підтверджують втрати особового складу та ББМ в бойових діях на сході України.
Тому наукова робота Давидовського Л.С. є вкрай актуальною особливо сьогодні, коли в Україні четветий рік триває війна.
Робота має важливе практичне значення, яке полягає у можливості використання її результатів під час розробки перспективних та модернізації існуючих зразків ББМ.
Купріненко Олександр Миколайович, д.т.н., с.н.с.
начальник кафедри бронетанкової техніки Національної академії сухопутних військ

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.