Офіційний веб сайт

Створення оборотних гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності об’єднаної енергетичної системи України

р11

Представлено Публічним акціонерним товариством "Турбоатом".

 

Автори: Сокол Є.І., Царюк А.К., Черкаський О.Ю., Линник О.В. Іщенко Г.І., Сирота І.Г., Галат В.В., Вакуленко О.М.

 

Метою роботи є створення оборотних гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності об’єднаної енергетичної системи України. Авторами на основі теоретичних досліджень і експериментів визначено концепцію побудови гідроакумулюючої електростанції з використанням оборотної гідромашини.

Створено наукові основи підвищення енергоефективності ГАЕС шляхом створення нової проточної частини, що поєднує високі характеристики енергокавітацій, як в насосному, так і в турбінному режимах. Сформовано базові концептуальні засади.

Враховуючи перспективи розвитку ОЕС України передбачається, що Дністровська ГАЕС буде покривати пікову частину графіку навантажень, зменшувати провали навантажень в нічні години, одночасно поліпшуючи режими роботи теплових та атомних електростанцій; регулювати потужність, навантаження та міжсистемні перетоки; виробляти та споживати реактивну потужність, регулювати напругу в мережі. Отримані в результаті випробувань великомасштабної моделі характеристики проточної частини насос-турбіни дозволяють створити цілий ряд оборотних агрегатів для ГАЕС різної потужності.

Результатом роботи є введення в експлуатацію першого пускового комплексу Дністровської ГАЕС, що складається з трьох гідроагрегатів.

Економічний ефект від впровадження  становить  понад  4 млрд. грн.

 

Кількість публікацій: 7 монографій, 61 стаття. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 35 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 4. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 2 патентами України. За даною тематикою захищено 2 докторських та 12 кандидатських дисертації.

 

Надіслати коментар

Коментарі

Пермяков Олександр Анатолійович

Наскільки унікальним є проект Дністровської ГАЕС з оборотними гідроагрегатами нового покоління, настільки слід вважати унікальною і технологію виготовлення гідротурбін. При вирішенні такої масштабної науково-технічної проблеми важливі не лише перспективні конструкторські ідеї, а і досвід виготовлення гідромашин, що базується на передовій технологічній думці і потужній виробничій базі. Усе це є на заводі "Турбоатом" - перлині важкого енергетичного машинобудування України.
Слід підкреслити, що напередодні вирішення поставлених завдань на заводі в період з 2008 по 2016р.р. проводилися роботи з технічного переозброєння виробництва. Виконано комплекс заходів щодо вдосконалення металургійного і заготівельно-зварювального виробництв. При виготовленні гідравлічної турбіни була розроблена і впроваджена у виробництво нова технологія механічної обробки деталей складного профілю лопатей і лопаток на верстатах з ЧПК. Ця технологія впроваджена на модернізованих обробних центрах «Вальдріх Кобург» (Німеччина), «Шкода» (Чехія), «Іноченті» (Італія), спроектоване і виготовлене спеціальне оснащення, а контроль деталей виконується з використанням нової координатно-вимірювальної машини «Фаро» (Франція). Удосконалення технологічних процесів дозволили значно скоротити цикли виробництва і трудомісткість виготовлення, забезпечуючи високу якість продукції.
Вважаємо що колектив авторів роботи «Створення оборотних гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності об'єднаної енергетичної системи України» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Пермяков Олександр Анатолійович, зав.кафедрой технології машинобудування та металорізальних верстатів НТУ "ХПІ", професор, д.т.н.

Білоус Віталій Арсентійович

Наукова робота "Створення оборотних гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності об’єднаної енергетичної системи України" направлена на створення унікальних оборотних гідроагрегатів світового рівня.Враховуючи перспективи розвитку ОЕС України передбачається, що Дністровська ГАЕС буде покривати пікову частину графіку навантажень, зменшувати провали навантажень в нічні години, одночасно поліпшуючи режими роботи теплових та атомних електростанцій; регулювати потужність, навантаження та міжсистемні перетоки; виробляти та споживати реактивну потужність, регулювати напругу в мережі.Данна робота є закінченою науковою розробкою, яка доведена до практичної реалізації в вигляді першого пускового комплексу Дністровської ГАЕС, що складається з трьох гідроагрегатів.Результат роботи дає реальний єкономічний ефект з вражаючим розміром.Враховуючи вище сказане та напружену ситуацію в енергетичному комплексі слід відмітити, що дана робота не тільки унікальна а й своєчасна, має як наукову так і практичну цінність і дозволила вирішити ряд нагальних проблем в енергетиці України.
Дана робота, на наш погляд,цілком і повністю заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Білоус Віталій Арсентійович,заступник директора з наукової роботі Інституту фізики твердрого тіла матеріалознавтства та технологій ННЦ ХФТІ НАН України,доктор технічних наук, старший науковий співробітник.

Соловей В.В., д.т.н., проф., акад. ІА України

Важливою проблемою енергетики України є незбалансованість енергогенеруючих потужностей з істотним дефіцитом маневреної складової на рівні 7000-7500 МВт, що складає менше 9 %, тоді як для забезпечення надійної роботи енергосистеми країни необхідно, щоб ця цифра була на рівні 20 %. Вказані проблем посилюються особливостями структури паливно-енергетичного комплексу, яка зазнала істотні зміни за останні три роки та з введенням в експлуатацію двох блоків АЕС потужністю по 1000 МВт на Рівненській та Хмельницькій станціях. Оборотні гідроагрегати у складі Дністровського комплексу в змозі забезпечувати до 30 % змінного навантаження в енергосистемі, що дасть можливість значно підвищити надійність її функціонування. З огляду на унікальність гідротехнічних агрегатів, що забезпечують роботу ГАЕС та їх високу ефективність, підтримую висунення цієї роботи на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

Соловей Віктор Васильович,
зав. відділом водневої енергетики Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
академік Інженерної академії України
д-р техн. наук, професор

Тарасюк Анатолій Петрович

Наукова робота "Створення оборотных гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності об єднаної енергетичної системи України" досить актуальна, має високий науковий рівень та практичну цінність. ПАТ "ТУРБОАТОМ" маючи унікальне верстатне обладнання та висококваліфікований персонал мабуть єдине в Україні підприємство, якому під силу такий рівень робіт.Разом з науковцями НТУ "ХПІ" виконана значима для науки та практики наукова робота , яка з нашої точки зору, заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки та техніки.Важливим аргументом для цього є введення в в експлуатацію першого пускового комплексу Дністровської ГАЕС.
Тарасюк Анатолій Петрович, докт.техн.наук,проф., перший проректор Української інженерно-педагогічної академії

Туз Валерій Омелянович

Туз Валерій Омелянович, зав.кафедри атомних електричних станцій і інженерної теплофізики Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", професор, д.т.н.

Туз Валерій Омелянович

Робота направлена на створення унікальних оборотних гідроагрегатів нового покоління, які за своїми техніко-економічними показниками відповідають світовому рівню, а за одиничною потужністю не мають аналогів у Європі. Виконані при проектуванні різні розрахунково-теоретичні дослідження оборотних гідромашин мали на меті оптимізацію конструкції - зниження матеріаломісткості за одночасним забезпеченням показників надійності.
У світовій практиці експлуатації енергетичних систем розвинутих країн прийнято вважати, що в енергооб’єднаннях з перевагою генерації ТЕС і АЕС в структурі потужностей ГЕС і ГАЕС повинні складати не менше 15%. В балансі потужностей енергосистеми України гідроелектростанції не перевищують 9%. Ситуація, що склалася, характеризує вкрай неоптимальну структуру генеруючих потужностей та обумовлює дефіцит як маневрених, так і регулюючих джерел енергії.
У цьому випадку робота - «Створення оборотних гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності об’єднаної енергетичної системи України» є безумовно своєчасною для вирішення найважливішої проблеми забезпечення потреби в електроенергії необхідної якості галузей економіки та населення України.
Дністровська ГАЕС - одна з найкрупніших у світі гідроакумулюючих електростанцій, потужністю 2700 МВт, повинна стати важливим стабілізуючим фактором Національної енергетики України. ГАЕС буде нести до 30% циклічного навантаження та істотно зменшить його коливання, поліпшить якість електроенергії, що виробляється енергосистемою України.
В роботі сформовано базові концептуальні засади. Враховуючи перспективи розвитку ОЕС України передбачається, що Дністровська ГАЕС буде виконувати наступні функції в енергосистемі: покривати пікову частину графіку навантажень; зменшувати провали навантажень в нічні години, одночасно поліпшуючи режими роботи теплових та атомних електростанцій; регулювати потужність, навантаження та міжсистемні перетоки; виробляти та споживати реактивну потужність, регулювати напругу в мережі.
Важливо також відзначити, що результатом роботи є введення в експлуатацію першого пускового комплексу Дністровської ГАЕС, що складається з трьох гідроагрегатів.
Зважаючи на викладене, вважаємо що колектив авторів роботи «Створення оборотних гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності об'єднаної енергетичної системи України» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Черноусенко Ольга Юріївна

Робота колективу авторів у складі: Сокола Є.І., Царюка А.К., Черкаського О.Ю., Линника О.В., Іщенко Г.І., Сироти І.Г., Галата В.В. та Вакуленко О.М. направлена на створення унікальних оборотних гідроагрегатів нового покоління, які за своїми техніко-економічними показниками відповідають світовому рівню, а за одиничною потужністю не мають аналогів у Європі. Виконані при проектуванні розрахунково-теоретичні дослідження оборотних гідромашин мали на меті оптимізацію конструкції - зниження матеріаломісткості за одночасним забезпеченням показників надійності.
При розрахунку елементів конструкції оборотної гідромашини широко використовувалися сучасні методи розрахункового аналізу - метод кінцевих та граничних елементів.
Авторами на основі теоретичних досліджень і експериментів визначено концепцію побудови гідроакумулюючої електростанції з використанням оборотної гідромашини.
Створено наукові основи підвищення енергоефективності ГАЕС шляхом створення нової проточної частини, що поєднує високі характеристики енергокавітацій, як в насосному, так і в турбінному режимах.
У роботі сформовано базові концептуальні засади. Враховуючи перспективи розвитку ОЕС України передбачається, що Дністровська ГАЕС буде виконувати наступні функції в енергосистемі: покривати пікову частину графіку навантажень; зменшувати провали навантажень в нічні години, одночасно поліпшуючи режими роботи теплових та атомних електростанцій; регулювати потужність, навантаження та міжсистемні перетоки; виробляти та споживати реактивну потужність, регулювати напругу в мережі.
Важливо відзначити, що результатом роботи є введення в експлуатацію першого пускового комплексу Дністровської ГАЕС, що складається з трьох гідроагрегатів.
Вважаю, що колектив авторів роботи «Створення оборотних гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності об'єднаної енергетичної системи України» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки та техніки.
Черноусенко Ольга Юріївна, зав.каф. теплоенергетичних установок теплових та атомних електричних станцій Національного технічного університету України "Київський політехнічний іститут імені Ігоря Сікорського, професор, д.т.н.

Кудій Дмитро Анатолійович

Наукова робота на тему: "Створення оборотних гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності об’єднаної енергетичної системи України" є цілісним та завершеним науковим дослідженням, результати якого неодноразово представлялися на профільних міжнародних та всеукраїнських конференціях та семінарах.
Уся сукупність практичних навичок та теоретичних знань, а також вірно спланована стратегія наукових досліджень, дозволили колективу авторів гідно впоратися з усіма складовими поставленої комплексної задачі з підвищення ефективності енергетичної системи України шляхом створення ряду оборотних агрегатів для Дністровської ГАЕС різної потужності.
Основні наукові результати, які представлені у роботі, мають чітку та наочну технічну інтерпретацію, добре проілюстровані, теоретично обґрунтовані та експериментально підтверджені, логічно не суперечливі та добре корелюють з загальними експериментальними та теоретичними уявленнями гідроенергетики та мають надзвичайно велику практичну та економічну значимість.

Кудій Дмитро Анатолійович, в.о. декана фізико-технічного факультету Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", доцент, кандидат технічних наук.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.