Офіційний веб сайт

Створeння інноваційних комп’ютерно-інтeгрованих тeхнологічних комплeксів для отримання інтeлeктуальних полімeрних та силікатних композиційних матeріалів

м67

Представлено Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Автори: к.т.н. Жученко О.А., к.т.н. Івіцький І.І., к.т.н. Цапар В.С., Івіцька  Д.К.

 Авторами створено математичні моделі для проектування та імітаційного моделювання процесів. Здійснено аналіз факторів, що впливають на технологічний процес, таких як, наявність пристінних ефектів у матеріалах або домішок/модифікаторів. Створено та запатентовано конструкції вузлів переробного обладнання для отримання інтелектуальних матеріалів різними методами.

 Розроблено та запатентовано прилади для контролю положення інтелектуальних датчиків у матеріалі в режимі реального часу. Розроблено методику та технічну реалізацію автоматизації технологічного комплексу. Розроблено програмне забезпечення для керування комплексом.

 Про світовий рівень наукової праці свідчить презентація результатів роботи в університеті Коруни (м. Коруна, Іспанія) в рамках міжнародного гранту за проектом TEMPO  програми Erasmus Mundus та на засіданні міжнародних експертів Центру ресурсоефективного та чистого виробництва, створеного в рамках проекту UNIDO.

Кількість публікацій: 217, у т.ч. за тематикою роботи 4 монографії, 64 статті, 90 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно  з базами даних складає відповідно: Scopus – 3/1;  Google Scholar – 72/5. Отримано 3 патенти України на винахід та 31 патент України на корисну модель.

Коментарі

Ярощук Л.Д., к.т.н. доцент

Композиційні матеріали мають великі перспективи у застосуванні у різноманітних галузях діяльності людини. Якість продукції визначається значною мірою технічними засоби вимірювання показників якості і функціями систем керування технологічними процесами. Подана на конкурс робота відповідає повністю вимогам до сучасного напрямку розвитку комп'ютерних систем автоматизації технологічними процесами і забезпечить підвищення якості полімерних матеріалів і збереження важливих для людства ресурсів. Її виконання дозволить отримати нові цікаві результати як для удосконалення технології отримання композитних матеріалів, так і для розвитку сучасних систем автоматизації.
Вважаю, що подана на конкурс робота заслуговує на присвоєння премії Президента України для молодих вчених.

Черьопкін Є. С., к.т.н.

Варто відзначити, що автори поставили перед собою складну задачу дослідження питання створення інноваційних комп’ютерно-інтeгрованих тeхнологічних комплeксів для отримання інтeлeктуальних полімeрних та силікатних композиційних матеріалів. На сьогоднішній день майже відсутні роботи в цьому молодому і без сумніву перспективному напрямку досліджень. З огляду на це, можна впевнено стверджувати, що робота є актуальною, а об’єм і обґрунтування викладеного в ній матеріалу свідчить про її високу наукову новизну.
Вважаю, що робота та її автори заслуговують на присвоєння премії Президента України для молодих вчених у 2018 році.

д.т.н., проф. Лисенко В.П.

У зв’язку з інтенсивним поширенням використання полімерних матеріалів та виробів з них, існує необхідність у створенні матеріалів, що можуть реагувати на зміну умов експлуатації або попереджати про виникнення аварійних ситуацій, тобто т. зв. інтелектуальних полімерних композиційних матеріалів (ІПКМ).
Актуальність теми наукової праці також підтверджується тим, що значна частина результатів, вказаних в роботі, отримана у рамках виконання держбюджетних науково-дослідних робіт Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Вважаю, що з огляду на актуальність тематики, отримані науково – обґрунтовані результати та форму подання матеріалу, розглянута наукова праця «Створення інноваційних комп’ютерно-інтегрованих технологічних комплексів для отримання інтелектуальних полімерних та силікатних композиційних матеріалів» відповідає вимогам «Положення про щорічні Премії Президента України для молодих вчених», а її автори Жученко О. А., Івіцький І. І., Цапар В. С., Івіцька Д. К.,– здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених у 2018 році.

Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор,
Заслужений працівник освіти України
Лисенко Віталій Пилипович

Матвіїв Ігор

Одним із важливих етапів проектування та будівництва складних промислових об’єктів є розробка та впровадження засобів для контролю за станом споруд та встановленого обладнання. Особливого значення моніторинг за станом споруджених об’єктів набуває при їх значній екологічній та економічній вазі. До таких об’єктів належать зернозберігаючі силоси, безопорні склади місткістю понад 100000 тон та багато інших споруд, котрі знаходяться на березі моря. Тому впровадження інтелектуальних полімерних та силікатних композиційних матеріалів для контролю напружено-деформованого стану несучих конструкцій цих споруд, створить безпечні умови їх експлуатації. Розроблене авторами програмне забезпечення та математичні моделі надають можливість застосовувати інтелектуальні матеріали при виготовленні безпосередньо будівельних матеріалів. А розроблені алгоритми синтезу систем автоматизації знайдуть широке застосування в надскладних умовах роботи таких об’єктів, як портові зернові термінали.
Тематика даної роботи є важливою для потреб інфраструктурних та промислових об’єктів України, дозволяє підвищити їх надійність та екологічну безпеку.
Загалом робота виконана на високому науково-технічному рівні, а її автори заслуговують на присвоєння премії Президента України для молодих вчених у 2018 році.

Керівник проекту будівництва зернового
терміналу в порту Южний, компанія М.В. Карго
Матвіїв Ігор

к.т.н., доц. Ладієва Л.Р

Розроблені у представленій роботі математичні моделі процесів та синтезовані системи керувань несуть значну наукову цінність для відповідних галузей промисловості. Також окремо слід виділити розроблені методи спрощення складних математичних моделей з розподіленими параметрами, котрі дозволяють значно скоротити час реакції реальних систем керування. Поєднання навеених систем керування у комплекс для створення інтелектуальних матеріалів є передовою розробкою у вітчизняній промисловості. Вважаю, шо представлена робота має значну наукову цінність, а її автори заслуговують на присвоєння премії Президента України в галузі науки і техніки для молодих вчених у 2018 році.

д.т.н., проф. Самков О.В., д.т.н., проф. Мислович М.В.

Тематика питань, які автори розглядають та вирішують у науковій праці «Створення інноваційних комп’ютерно-інтегрованих технологічних комплексів для отримання інтелектуальних полімерних та силікатних композиційних матеріалів», пов’язана з необхідністю зменшення непродуктивних витрат сировини та електроенергії у різних виробничих процесах, зокрема, у разі виготовлення полімерної продукції у черв’ячних екструдерах та у процесах скловаріння.
Виходячи з наведеного можна зробити висновок, що представлена наукова праця «Створення інноваційних комп’ютерно-інтегрованих технологічних комплексів для отримання інтелектуальних полімерних та силікатних композиційних матеріалів» має велике значення для науково-технічного розвитку України, а її автори заслуговують на присвоєння премії Президента України для молодих вчених у 2018 році.

Заступник директора
Інституту електродинаміки
НАН України, д.т.н., с.н.с. Самков О.В.

Завідувач відділу №12,
д.т.н., професор Мислович М.В.

Чемерис А.О., к.т.н.

Автори дослідили досить складне питання створення технологічних комплексів для виготовлення унікальних полімерних та силікатних матеріалів, які здатні до онлайн моніторингу напружено-деформованого стану. Серед робіт вчених з України та інших країн практично немає інформації по цій тематиці. Робота заслуговує на присвоєння премії Президента України для молодих вчених.

Сокольський О.Л., к.т.н., доц.

Хотілося би зауважити, що в Україні досліджень по створенню інтелектуальних полімерних та силікатних матеріалів раніше майже не проводилося, а більшість розробок закордонних вчених мають закритий характер. Таким чином, автори розроблюють проблему практично з нуля, що є надзвичайно складною задачею.
Вважаю, що робота виконана на високому науково-технічному рівні та заслуговує на присвоєння премії Президента України в галузі науки і техніки для молодих вчених.

проф. Сівецький В.І.

Будучи особисто ознайомленим з роботою авторів вважаю, що робота має великий потенціал для розвитку нової для України сфери машинобудування - виробництво інтелектуальних полімерних та силікатних матеріалів. Автори провели велику кількість досліджень, створили цілий ряд нових технічних рішень, на які отримано патенти на винаходи та корисні моделі. Вважаю, що автори однозначно заслуговують на присвоєння премії Президента України для молодих вчених.

д.т.н., проф. Хобін В.А.

Тема роботи вельми актуальна. Це обумовлено тим, що авторами розглянуто технологічні процеси, які широко вживані у хімічній промисловості та збільшують обсяги виробництва. Вони є типовими представниками технологічних об’єктів з високим ресурсо- та енергоспоживанням.
Авторами проекту на даний час уперше в Україні розроблено лабораорну технологію процесу введення інтелектуальних датчиків у полімерний матеріал безпосередньо на стадії формування виробів екструдуванням. Запатентовано важливі технічні рішення щодо цього методу.
Наукова праця «Створення інноваційних комп’ютерно-інтегрованих технологічних комплексів для отримання інтелектуальних полімерних та силікатних композиційних матеріалів» відповідає вимогам «Положення про щорічні Премії Президента України для молодих вчених», а її автори – здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених у 2018 році.

Завідувач кафедри
автоматизації технологічних процесів і
робототехнічних систем
Одеської національної академії
харчових технологій
д-р техн. наук, професор В.А. Хобін

д.т.н. Колосов О.Є.

Робота однозначно заслуговує на увагу, враховуючи об'єм здійснених досліджень. Автори підійшли до питання створення новітніх для нашої країни матеріалів комплексно, дослідивши всі аспекти виробничого процесу: від початкового моделювання та проектування аж до створення автоматизованої системи виробництва з розробкою відповідного програмного забезпечення.
Вважаю, шо робота та її автори заслуговують на присвоєння премії Президента України для молодих вчених у 2018 році.

В. М. Синєглазов

Вважаю, шо робота має високу наукову й практичну цінність, а її автори заслуговують на присвоєння премії Президента України в галузі науки і техніки для молодих вчених у 2018 році.

Заслужений діяч науки і техніки України,
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
д.т.н., проф. В. М. Синєглазов

НВФ Діагностичні прилади

Найбільшу цікавість представляють отримані у роботі аналітичні вирази для чутливості електроємнісних сенсорів, що дозволяють здійснювати розрахунок сенсорів, які використовуються при контролі матеріалів різної природи.
Крім того, створені у роботі математичні моделі дозволяють здійснювати імітаційне моделювання знаходження дефектів у зразках з різними властивостями без необхідності проведення натурних експериментів. Це значно зменшує час введення у експлуатацію та дозволяє визначати експлуатаційні характеристики нових зразків дефектоскопів, що розроблюються на ТОВ «НВФ Діагностичні прилади», на етапі проектування.
Вважаємо, що робота виконана на високому науково-технічному рівні, а її автори заслуговують на присвоєння премії Президента України в галузі науки і техніки для молодих вчених.

Заступник директора, Козин А.Н.
Інженер, Павлій А.І.
Інженер, Комаров Д.В.

Голова Наглядової Ради ПАТ "Будіндустрія" Нестеров В.Г.

Робота цікава комплексним підходом до створення технологічних комплексів: починаючи від всебічного математичного моделювання процесів і закінчуючи створенням автоматизованого програмного забезпечення та методів контролю якості отриманих виробів.
Застосування інтелектуальних матеріалів у будівельній промисловості дозволить здійснювати не тільки проміжний контроль напружень в елементах конструкцій, а здійснювати моніторинг цих напружень в режимі реального часу для найбільш відповідальних об’єктів. Це дозволить завчасно виявляти аварійні ділянки та здійснювати попередження критичних станів.
Вважаю, що робота виконана на високому рівні а її автори заслуговують на присвоєння премії Президента України для молодих вчених.

Директор ТОВ «ДТЦ ГРУП» Козир М. М.

Розроблені у роботі технологічні засади введення інтелектуальних датчиків у полімерну ізоляцію волоконно-оптичного кабелю під час його виготовлення та метод зчитування інформації про напружено-деформований стан кабелю в режимі реального часу за допомогою електростатичного методу неруйнівного контролю є інноваційними та не мають аналогів в Україні.
Тематика роботи є важливою для національної безпеки та оборони, робота виконана на високому науково-технічному рівні, її автори заслуговують на присвоєння премії Президента України в галузі науки і техніки для молодих вчених у 2018 році.

Генеральний директор ТОВ «Оптокон Україна» Дубина О.С.

Вважаю, що робота насамперед цікава створеними технологіями виготовлення інтелектуальних полімерних та силікатних композиційних матеріалів та введення інтелектуальних датчиків при формуванні безперервного виробу, які не мають аналогів в Україні та світі. Крім того створена методика отримання інформації про напружено-деформований стан виробів з полімерних та силікатних композиційних матеріалів по всій їх довжині за допомогою електроємнісного сенсору дає змогу значно підвищити швидкість та точність контролю волоконно-оптичних ліній передачі.

Соловйов О. А. (директор ТОВ "КРИПТОН-М")

Розроблені у роботі технологічні засади введення інтелектуальних датчиків у полімерний або силікатний матеріал під час його виготовлення та метод контролю стану матеріалу в режимі реального часу не мають аналогів у промисловості Україні. Більш того, у відкритих джерелах інформації не згадується про існування аналогічних технології серед розробок вчених зарубіжних країн.
До переваг даної роботи слід віднести:
‒ створені у роботі технології та методи не мають аналогів в Україні та світі;
‒ робота має комплексний характер, та охоплює всі технологічні аспекти отримання інтелектуальних полімерних та силікатних матеріалів;
‒ отримані авторами результати мають прикладний характер та можуть бути впроваджені на виробництво без додаткової розробки.
Зважаючи на те, що тематика проекту є важливою для потреб національної безпеки та оборони та робота виконана на високому науково-технічному рівні, її автори заслуговують на присвоєння премії Президента України в галузі науки і техніки для молодих вчених у 2018 році.

Директор ТОВ НПП «Інкос», к.т.н. Г. М. Коваленко

Розглянута робота має практичне спрямування на вирішення актуальної проблеми створення нових, інтелектуальних матеріалів, які необхідні у багатьох сферах промисловості. Крім того, у роботі створено міцну теоретичну базу для розробки технологічних комплексів для створення інтелектуальних матеріалів.
Вважаю, шо представлена робота має високу наукову й практичну цінність, а її автори заслуговують на присвоєння премії Президента України в галузі науки і техніки для молодих вчених у 2018 році.

Решетняк М. В.

Одним з важливих питань охорони здоров’я є розробка штучних клапанів серця та штучних суглобів. Можливість контролю напружено-деформованого стану сердечного клапану дистанційно, без проведення оперативного втручання, за допомогою введення у нього інтелектуальних датчиків та дистанційоного зчитування інформації з них дозволить вчасно виявити можливі проблеми та завчасно провести заміну клапану. Це дозволить врятувати людські життя.
Створені у роботі комп’ютерно-інтегровані технологічні комплекси та технології введення інтелектуальних матеріалів у вироби з полімерних матеріалів вже застосовуються на нашому підприємстві при проектуванні технологічних процесів створення біомедичних приладів.
Представлена робота вирішує дуже важливе питання охорони здоров’я в цілому та життя людей зокрема, а її автори заслуговують на присвоєння премії Президента України для молодих вчених.

Клименко В.М., к.т.н.

Авторами розроблено комплексний підхід до створення комп’ютерно-інтегрованих технологічних комплексів, призначених для отримання інтелектуальних полімерних та силікатних композиційних матеріалів.
У роботі розроблено відповідні математичні моделі, проведено числове моделювання процесу введення в матеріали інтелектуальних датчиків, які застосовуються для моніторингу відповідальних деталей та вузлів, зокрема - їх напружено-деформованого стану.
Одночасно авторами розроблено низку технічних рішень, представлених у вигляді конструкцій переробного обладнання, необхідних для реалізації процесу введення інтелектуальних датчиків у матеріали, та програмного забезпечення, необхідного для автоматизованого керування конкретним процесом виробництва.
Результати розробки дозволять створювати, на базі вітчизняних підприємств, нові технологічні лінії, призначені для виробництва новітніх інтелектуальних матеріалів.
Вважаю, що робота заслуговує на присвоєння премії Президента України для молодих вчених.
В.М.Клименко,
Старший науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, кандидат технічних наук

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.