Офіційний веб сайт

Створення державного первинного еталона одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа

м14

Представлено державним підприємством "Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації".

Автор: к.т.нБас О.А. 

Метою роботи є вирішення наукової задачі з прикладним застосуванням у сфері забезпечення єдності вимірювань об’єму та об’ємної витрати газу – розроблення державного первинного еталона одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробленні установки поршневого типу для відтворення одиниць об’єму та об’ємної витрати газу при тиску до 1,6 МПа з примусовим переміщенням поршневого розділювача і кільцевою схемою руху потоку газу, яка позбавлена більшості недоліків проаналізованих аналогічних установок. Реалізовано паралельне застосування ідентичних поршневих вимірювальних секцій, що дало можливість збільшити контрольний об’єм установки та зменшити випадкову складову невизначеності. Вдосконалено фізичну модель установки шляхом реалізації ущільнення поршня надмірним тиском мастила та застосування вузла електромеханічного приводу в комплекті з багатоступінчатими зубчастими передачами та кулько-гвинтовою парою, що забезпечує відсутність перетоків газового середовища, стабільність руху поршневих розділювачів і дає можливість розширити динамічний діапазон установки.

Практична значимість результатів полягає у виготовленні установки поршневого типу для відтворення та передавання одиниць об’єму та об’ємної витрати газу в діапазоні об’ємної витрати від 4 м3/год до 200 м3/год на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа та мобільної установки з еталонними лічильниками для передавання одиниць об’єму та об’ємної витрати газу в діапазоні об’ємної витрати від 50 м3/год до 1000 м3/год на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа, які входять до складу державного первинного еталона.

Створений державний первинний еталон одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа отримав позитивний висновок комісії.

Кількість публікацій: 25, у т.ч. за тематикою роботи 13 статей, державний стандарт України, 11 тез доповідей. Отримано патент України на винахід та 2 патенти України на корисну модель.

Надіслати коментар

Коментарі

Руденко А.М.

Метрологічне забезпечення обліку природного газу в Україні побудоване на використанні повітря при атмосферному тиску, як робочого середовища при проведенні повірки лічильників та витратомірів газу. Проте багаторічні дослідження підтверджують те, що характеристики лічильників змінюються в залежності від робочого середовища і від робочого тиску, причому ця зміна не має систематичного характеру і при недостатній кількості проведених експериментів важко піддається прогнозуванню. Європейськими виробниками створено цілий ряд установок, які працюють при високому надлишковому тиску і на яких проводяться дослідження щодо визначення впливу на роботу лічильника та його метрологічні характеристики реального робочого середовища.
Вважаю, що створення в Україні державного первинного еталона одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа покладе початок розвитку метрологічного забезпечення обліку газу в умовах, які максимально відповідають умовам їхньої експлуатації. Для виробників лічильників, витратомірів та коректорів об’єму газу відкриваються перспективні можливості проведення досліджень на реальному робочому середовищі на вітчизняній еталонній базі.
Автор представленої роботи к.т.н., старший науковий співробітник ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» заслуговує на присудження йому Премії Президента України для молодих вчених.
Директор ІВФ "ТЕМПО" Руденко А.М.

Народницький Г.Ю.

Представлена робота «Створення державного первинного еталона одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа» пов’язана перш за все з невпинним розвитком технічної основи метрологічного забезпечення з рамках виконання Державної програми розвитку еталонної бази України. Актуальність та необхідність створення державного еталону для відтворення та передавання одиниць об’єму та об’ємної витрати газу при високому тиску викликана необхідністю проведення цілого ряду репрезентативних досліджень щодо визначення впливу реального робочого середовища на метрологічні характеристики лічильників та витратомірів природного газу, які перебувають в експлуатації. Слід відзначити, що наразі повірка лічильників газу проводиться на повітрі при тиску, близькому до атмосферного, характеристики якого відрізняються від природного газу, який обліковується лічильниками. Таким чином створення державного первинного еталона одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа, який повинен стати верхньою ланкою та очолити піраміду простежуваності лічильників газу має на меті активізувати виробників та споживачів проводити індивідуальне калібрування та підтвердження відповідності лічильників газу в умовах, які максимально відтворюють умови їхньої експлуатації.
В роботі наведений цілий ряд технічних особливостей та рішень, які достатньо підкреслюють наукову новизну та практичну цінність роботи, зокрема: створений технічний комплекс двох установок, які ввійшли в склад державного еталона і з допомогою яких здійснюється відтворення та передавання одиниць об’єму та об’ємної витрати газу в діапазоні від 4 м3/год до 1000 м3/год при тиску до 1,6 МПа, що в переважній більшості задовольняє потреба промисловості в галузі метрологічного забезпечення обліку природного газу.
Вважаю, що автор поданої роботи к.т.н., с.н.с. Бас О.А. заслуговує на присвоєння йому Премії Президента України для молодих вчених.

Д.т.н., с.н.с., директор
Наукового центру механічних вимірювань –
Національного наукового центру «Інститут метрології» Г.Ю. Народницький

Пістун Є. П.

Робота «Створення державного первинного еталона одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа» Баса О.А. стосується актуальної проблеми розвитку метрологічного забезпечення обліку природного газу, а саме в умовах реального робочого середовища та його реальних тисків. Питання створення державного первинного еталону еталона одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа давно уже було в пріоритетному напрямку розвитку національної еталонної бази. Актуальність та необхідність створення еталона вказаних одиниць покликана невпинним розвитком засобів вимірювання витрати і кількості газу та прагненням виробників цих засобів до підвищення точності.
В роботі чітко відзначені елементи наукової новизни та практичної цінності. Зокрема, відзначається, що автором вперше запропоновано та реалізовано державний еталон, як комплексне рішення, яке складається з двох незалежних установок, причому одна установка виготовлена як мобільна, з можливістю транспортування безпосередньо до місця проведення метрологічних робіт. Крім того, при розробленні установки поршневого типу, яка апріорі є первинною ланкою відтворення одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа, реалізовано паралельне застосування чотирьох ідентичних поршневих вимірювальних секцій, що дало можливість збільшити контрольний відтворюваний об’єм установки та, відповідно з засадами метрології, суттєво зменшити випадкову складову сумарної невизначеності відтворення вказаних одиниць. Автором зазначено, що поршнева установка позбавлена свого основного недоліку, пов’язаного з перетоками газу повз ущільнення, що досягнено шляхом створення надмірного тиску мастила в штоковій порожнині. Також відзначено, що для підвищення точності, стабільності та довговічності відтворення одиниці об’ємної витрати газу у вузлі приводу встановлено, в комплекті з багатоступінчатими зубчастими передачами, кулько-гвинтові пари.
Економічна доцільність цієї роботи обумовлена високовартісними роботами на аналогічних установках в країнах Європи, наприклад: Німеччині, Нідерландах, Данії та ін. Відповідно, створення такого еталона принесе значний економічний зиск для вітчизняної метрологічної практики та в перспективі дозволить Україні вийти на міжнародний рівень та отримати визначення в галузі витратометрії газу.
Претендент заслуговує на присудження йому премії Президента України для молодих вчених.

Д.т.н., професор, завідувач кафедри
автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій
Національного Університету «Львівська Політехніка»,
академік Української нафтогазової академії,
Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки Є.П. Пістун

Райтер П.М.

За умов постійного зростання вартості природного газу, однією із актуальних складових підвищення точності його обліку є забезпечення можливості контролю метрологічних характеристик лічильників газу на робочому середовищі – природному газі з реальними робочими тисками. Робота "Створення державного первинного еталона одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа" направлена на вирішення науково-технічних задач у вказаному напрямі - розроблення витратовимірювальної установки поршневого типу одиниць об’єму та об’ємної витрати газу для застосування в сфері забезпечення єдності вимірювань об’єму та об’ємної витрати природного газу. Практична реалізація напрацювань в роботі дала можливість використання установки в статусі первинного еталону. Як наукову новизну слід відмітити розроблену в роботі патентозахищену методологію ущільнення поршня надмірним тиском мастила, що в поєднанні з системою електромеханічного приводу дає можливість виключити перетоки газового середовища між поршнем і циліндром і відповідно розширити динамічний діапазон роботи установки.
Завідувач кафедри енергетичного менеджменту і технічної діагностики ІФНТУНГ, д.т.н, професор Райтер П.М.

Вощинський В. С.

Робота "Створення державного первинного еталона одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа", є актуальною, так вирішує важливу задачу відтворення одиниці обєму та обємної витрати газу з високою точністю при тиску до 1.6МПа.
Результати роботи мають важливе практичне значення для економіки України: створений первинний Державний еталон обєму та обємної витрати газу на газовому середовищі вперше в Україні, розроблені технічні рішення запатентовані в Україні, на базі технічних рішень є можливість створення установок поршневого типу на робочому середовищі з високою точністю, технічні характеристики яких будуть на рівні кращих зарубіжних зразків.
Директор ТОВ "Івано-Франківське спеціальне конструкторське бюро засобів автоматизаціїї", к.т.н., доцент, член-коресподент УНГА В.С.Вощинський

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.