Офіційний веб сайт

Створення державного первинного еталона одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа

м14

Представлено державним підприємством "Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації".

Автор: к.т.нБас О.А. 

Метою роботи є вирішення наукової задачі з прикладним застосуванням у сфері забезпечення єдності вимірювань об’єму та об’ємної витрати газу – розроблення державного первинного еталона одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробленні установки поршневого типу для відтворення одиниць об’єму та об’ємної витрати газу при тиску до 1,6 МПа з примусовим переміщенням поршневого розділювача і кільцевою схемою руху потоку газу, яка позбавлена більшості недоліків проаналізованих аналогічних установок. Реалізовано паралельне застосування ідентичних поршневих вимірювальних секцій, що дало можливість збільшити контрольний об’єм установки та зменшити випадкову складову невизначеності. Вдосконалено фізичну модель установки шляхом реалізації ущільнення поршня надмірним тиском мастила та застосування вузла електромеханічного приводу в комплекті з багатоступінчатими зубчастими передачами та кулько-гвинтовою парою, що забезпечує відсутність перетоків газового середовища, стабільність руху поршневих розділювачів і дає можливість розширити динамічний діапазон установки.

Практична значимість результатів полягає у виготовленні установки поршневого типу для відтворення та передавання одиниць об’єму та об’ємної витрати газу в діапазоні об’ємної витрати від 4 м3/год до 200 м3/год на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа та мобільної установки з еталонними лічильниками для передавання одиниць об’єму та об’ємної витрати газу в діапазоні об’ємної витрати від 50 м3/год до 1000 м3/год на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа, які входять до складу державного первинного еталона.

Створений державний первинний еталон одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа отримав позитивний висновок комісії.

Кількість публікацій: 25, у т.ч. за тематикою роботи 13 статей, державний стандарт України, 11 тез доповідей. Отримано патент України на винахід та 2 патенти України на корисну модель.

Коментарі

Захаров Ігор Петрович

Актуальність роботи «Створення державного первинного еталона одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа» полягає у вирішення серйозної проблеми в частині розроблення технічної основи метрологічного забезпечення обліку природного газу, а саме верхньої ланки ланцюга простежуваності – первинного еталона. Наукові та технічні рішення, які застосовані при створенні еталона безперечно володіють науковою новизною та практичною цінністю. Зокрема, автором вперше запропоновано створити установку поршневого типу шляхом застосування чотирьох ідентичних поршневих секцій, що в результаті дало можливість суттєво підвищити точність відтворення одиниць об’єму та об’ємної витрати газу при тиску до 1,6 МПа та збільшити контрольний відтворюваний об’єм установки. Фактично, первинний еталон являє собою синтез ланок відтворення та передавання зазначених одиниць, оскільки установка поршневого типу забезпечує відтворення одиниці об’ємної витрати газу в діапазоні до 200 м3/год і використовується для індивідуального калібрування еталонних лічильників газу, які входять в склад установки з еталонними лічильниками, яка, із застосуванням методу адитивності потоків об’ємної витрати газу, забезпечує передавання вказаних одиниць в діапазоні до 1000 м3/год.
Наступним етапом повинно стати проведення міжнародних звірень з аналогічними еталонами Німеччини, Нідерландів або Данії та збільшення кількості СМС – рядків та підтвердження визнання вимірювальних та калібрувальних можливостей України в міжнародній спільноті.
Вважаю, що автором проведена вагома робота, попередником якої були багаторічні дослідження в напрямку розвитку вітчизняного метрологічного забезпечення вимірювання витрати та кількості природного газу, за яку він заслуговує присудження йому Премії Президента України для молодих вчених.
Д.т.н., професор,професор кафедри метрології та технічної експертизи ХНУРЕ, І.П. Захаров

Корольков М.І.

З врахуванням прийнятих в статусі національних стандартів гармонізованих нормативних документів, що стосуються вимог до лічильників газу та систем газопостачання, робота щодо створення державного еталону одиниць об’єму та об'ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа є перш за все актуальним напрямком розвитку метрології обліку газу та важливим кроком в плані євроінтеграції українських виробників лічильників газу. Створення такого еталону дасть можливість виробникам значно розширити номенклатуру випробувань своїх приладів та проводити оцінку відповідності згідно вимог технічних регламентів. Крім того, нівелюється необхідність проведення калібрування лічильників газу на реальному газовому середовищі на іноземних стендах, оскільки такі роботи можна буде проводити із застосуванням створеного еталону.
На мою думку, робота «Створення державного первинного еталона одиниць об’єму та об'ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа» та її автор заслуговує на присвоєння Премії Президента України для молодих вчених.
Технічний директор ТОВ «САМГАЗ» М.І. Корольков

Малько А.О.

Питання створення державного первинного еталона одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа неодноразово піднімалося на нарадах, конференціях та семінарах. Актуальність та необхідність такого еталона для вітчизняної метрології в галузі обліку газу не викликала жодних сумнів. Уже декілька років поспіль стояло питання відтворення та передавання одиниці об’єму та об’ємної витрати газу на реальному газовому середовищі при високому тиску в Україні. Для виробників приладів обліку газу створений еталон має практичну цінність, оскільки не має необхідності проводити високовартісні аналогічні дослідження на іноземних витратовимірювальних установках. Крім того, діапазон відтворюваної об’ємної витрати газу знаходиться в межах основного потоку промислових лічильників газу, якими в переважній більшості оснащені підприємства. Застосування первинного еталона відкриває перспективу проведення дослідницьких та прикладних робіт щодо виявлення впливу робочого середовища на прилади обліку газу та усунення або врахування цього впливу на етапі конструювання.
Вважаю, що автор роботи к.т.н. Бас О.А. заслуговує на присудження йому Премії Президента України для молодих вчених.
ТОВ «СЛОТ», к.т.н. Малько А.О.

Недзельський С.Д.

Робота «Створення державного первинного еталона одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа» є актуальною та необхідною для сьогодення в плані метрологічного забезпечення обліку природного газу. Фактично створений первинний еталон спонукає виробників до розроблення аналогічних калібрувальних та повірочних установок на реальному робочу середовищі та при високих тисках. Таким чином, в умовах конкуренції буде здійснено якісний стрибок в галузі вимірювання природного газу і в перспективі вітчизняні засоби обліку природного газу зможуть вийти на європейський та міжнародний ринок, і при цьому виробники будуть впевненими в якості власної продукції.
Крім того, перспективні можливості відкриває установка з еталонними лічильниками, яка входить до складу державного первинного еталона одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа, оскільки вона виготовлена як окремий самостійний мобільний стенд і має можливість транспортуватись безпосередньо до місця проведення калібрування в тих умовах, в яких працює лічильник газу, що безперечно дасть можливість виявити впливові фактори та підвищити точність обліку природного газу.
Вважаю, що автор роботи к.т.н., с.н.с. Бас О.А. заслуговує на присудження йому Премії Президента України для молодих вчених.

Головний метролог ПрАТ «Енергооблік»,к.т.н. С.Д. Недзельський

Володарський Є.Т.

Актуальність створення державного первинного еталона одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску 1,6 МПа продиктована багатьма суттєвими факторами, які комплексно зумовили необхідність вирішення такої важливої задачі в плані розвитку метрологічного забезпечення обліку природного газу в Україні. Слід відзначити, що це важливий крок в плані інтеграції України в Європейський метрологічний простір, оскільки країни Європи, зокрема Німеччина, Франція, Нідерланди та ін., уже декілька десятків років проводять дослідження лічильників газу з метою визначення впливу газового середовища при високому тиску на їх градуювальні характеристики. Крім того, вітчизняні виробники лічильників газу також змушені звертатись в іноземні компанії з метою провести аналогічні репрезентативні дослідження через відсутність в Україні відповідних стендів та установок. Тому створення такого еталона безперечно підвищить статус Української метрології в галузі вимірювання об’єму та об’ємної витрати газу саме в умовах, які максимально наближені до умов експлуатації лічильників та дозволить розпочати проведення цілої низки науково-дослідних робіт з прикладним застосуванням з метою виявлення впливу робочого середовища на метрологічні характеристики лічильників газу.
В представленій роботі вирішена важлива науково-практична задача в плані забезпечення єдності вимірювань одиниць об’єму та об’ємної витрати газу та підвищення точності і достовірності вимірювання вказаних одиниць. Крім того, роботі притаманні елементи наукової новизни та практичної цінності. Зокрема: автором розроблена та виготовлена оригінальна конструкція установки поршневого типу, яка позбавлена основного недоліку аналогічних установок, перетоків газового середовища повз ущільнення поршня. Задача вирішена шляхом створення надмірного тиску мастила в просторі за поршнем, що унеможливлює перетоки газу. Крім того, автором створена друга гілка державного первинного еталону – установка з еталонними лічильниками, яка виконана у вигляді мобільного стенду та має можливість забезпечувати передавання одиниць об’єму та об’ємної витрати газу та проведення калібрування лічильників безпосередньо у місці їх експлуатації, з умовами, за яких вони працюють.
На мою думку, автор представленої роботи «Створення державного первинного еталона одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску 1,6 МПа», к.т.н. Бас О.А., який є членом-кореспондентом Академії метрології України та представником від України у технічному комітеті ТС9 Вимірювання витрати FLOMEKO міжнародної конфедерації IMEKO, заслуговує присуджєння премії Президента України для молодих вчених.
Професор кафедри автоматизації експериментальних досліджень Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», д.т.н, професор, Заслужений працівник освіти України, Президент Академії метрології України Є.Т. Володарський

Стоколоса А.Б.

Створений держаний первинний еталон одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа повинен очолити повірочну та калібрувальну схеми для лічильників та витратомірів газу в реальних умовах їхньої експлуатації. Фактично, повинно бути створено або модернізовано цілий ряд калібрувальних установок, на яких будуть проводити калібрування лічильників та витратомірів газу при високому тиску, в умовах які імітують умови їхньої експлуатації. Для газотранспортних та газорозподільчих організацій проведення таких робіт в перспективі дозволить зменшити розбаланс транспортованого та спожитого природного газу та, відповідно, зменшить втрати, пов’язані з метрологічними нормами у вигляді законодавчо затверджених максимально допустимих похибок. Крім того, друга вітка державного первинного еталону, яка розроблена у вигляді мобільної установки має можливість транспортуватися безпосередньо до місця встановлення лічильників та витратомірів газу та проводити метрологічні роботи в тих умовах, за яких вони експлуатуються.
Тому, вважаю, що автор к.т.н. Бас О.А. заслуговує на присудження йому Премії Президента України для молодих вчених.

Головний метролог УМГ "Прикарпаттрансгаз" Богородчанського ЛВУМГ Стоколоса А.Б.

Руденко А.М.

Метрологічне забезпечення обліку природного газу в Україні побудоване на використанні повітря при атмосферному тиску, як робочого середовища при проведенні повірки лічильників та витратомірів газу. Проте багаторічні дослідження підтверджують те, що характеристики лічильників змінюються в залежності від робочого середовища і від робочого тиску, причому ця зміна не має систематичного характеру і при недостатній кількості проведених експериментів важко піддається прогнозуванню. Європейськими виробниками створено цілий ряд установок, які працюють при високому надлишковому тиску і на яких проводяться дослідження щодо визначення впливу на роботу лічильника та його метрологічні характеристики реального робочого середовища.
Вважаю, що створення в Україні державного первинного еталона одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа покладе початок розвитку метрологічного забезпечення обліку газу в умовах, які максимально відповідають умовам їхньої експлуатації. Для виробників лічильників, витратомірів та коректорів об’єму газу відкриваються перспективні можливості проведення досліджень на реальному робочому середовищі на вітчизняній еталонній базі.
Автор представленої роботи к.т.н., старший науковий співробітник ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» заслуговує на присудження йому Премії Президента України для молодих вчених.
Директор ІВФ "ТЕМПО" Руденко А.М.

Народницький Г.Ю.

Представлена робота «Створення державного первинного еталона одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа» пов’язана перш за все з невпинним розвитком технічної основи метрологічного забезпечення з рамках виконання Державної програми розвитку еталонної бази України. Актуальність та необхідність створення державного еталону для відтворення та передавання одиниць об’єму та об’ємної витрати газу при високому тиску викликана необхідністю проведення цілого ряду репрезентативних досліджень щодо визначення впливу реального робочого середовища на метрологічні характеристики лічильників та витратомірів природного газу, які перебувають в експлуатації. Слід відзначити, що наразі повірка лічильників газу проводиться на повітрі при тиску, близькому до атмосферного, характеристики якого відрізняються від природного газу, який обліковується лічильниками. Таким чином створення державного первинного еталона одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа, який повинен стати верхньою ланкою та очолити піраміду простежуваності лічильників газу має на меті активізувати виробників та споживачів проводити індивідуальне калібрування та підтвердження відповідності лічильників газу в умовах, які максимально відтворюють умови їхньої експлуатації.
В роботі наведений цілий ряд технічних особливостей та рішень, які достатньо підкреслюють наукову новизну та практичну цінність роботи, зокрема: створений технічний комплекс двох установок, які ввійшли в склад державного еталона і з допомогою яких здійснюється відтворення та передавання одиниць об’єму та об’ємної витрати газу в діапазоні від 4 м3/год до 1000 м3/год при тиску до 1,6 МПа, що в переважній більшості задовольняє потреба промисловості в галузі метрологічного забезпечення обліку природного газу.
Вважаю, що автор поданої роботи к.т.н., с.н.с. Бас О.А. заслуговує на присвоєння йому Премії Президента України для молодих вчених.

Д.т.н., с.н.с., директор
Наукового центру механічних вимірювань –
Національного наукового центру «Інститут метрології» Г.Ю. Народницький

Пістун Є. П.

Робота «Створення державного первинного еталона одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа» Баса О.А. стосується актуальної проблеми розвитку метрологічного забезпечення обліку природного газу, а саме в умовах реального робочого середовища та його реальних тисків. Питання створення державного первинного еталону еталона одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа давно уже було в пріоритетному напрямку розвитку національної еталонної бази. Актуальність та необхідність створення еталона вказаних одиниць покликана невпинним розвитком засобів вимірювання витрати і кількості газу та прагненням виробників цих засобів до підвищення точності.
В роботі чітко відзначені елементи наукової новизни та практичної цінності. Зокрема, відзначається, що автором вперше запропоновано та реалізовано державний еталон, як комплексне рішення, яке складається з двох незалежних установок, причому одна установка виготовлена як мобільна, з можливістю транспортування безпосередньо до місця проведення метрологічних робіт. Крім того, при розробленні установки поршневого типу, яка апріорі є первинною ланкою відтворення одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа, реалізовано паралельне застосування чотирьох ідентичних поршневих вимірювальних секцій, що дало можливість збільшити контрольний відтворюваний об’єм установки та, відповідно з засадами метрології, суттєво зменшити випадкову складову сумарної невизначеності відтворення вказаних одиниць. Автором зазначено, що поршнева установка позбавлена свого основного недоліку, пов’язаного з перетоками газу повз ущільнення, що досягнено шляхом створення надмірного тиску мастила в штоковій порожнині. Також відзначено, що для підвищення точності, стабільності та довговічності відтворення одиниці об’ємної витрати газу у вузлі приводу встановлено, в комплекті з багатоступінчатими зубчастими передачами, кулько-гвинтові пари.
Економічна доцільність цієї роботи обумовлена високовартісними роботами на аналогічних установках в країнах Європи, наприклад: Німеччині, Нідерландах, Данії та ін. Відповідно, створення такого еталона принесе значний економічний зиск для вітчизняної метрологічної практики та в перспективі дозволить Україні вийти на міжнародний рівень та отримати визначення в галузі витратометрії газу.
Претендент заслуговує на присудження йому премії Президента України для молодих вчених.

Д.т.н., професор, завідувач кафедри
автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій
Національного Університету «Львівська Політехніка»,
академік Української нафтогазової академії,
Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки Є.П. Пістун

Райтер П.М.

За умов постійного зростання вартості природного газу, однією із актуальних складових підвищення точності його обліку є забезпечення можливості контролю метрологічних характеристик лічильників газу на робочому середовищі – природному газі з реальними робочими тисками. Робота "Створення державного первинного еталона одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа" направлена на вирішення науково-технічних задач у вказаному напрямі - розроблення витратовимірювальної установки поршневого типу одиниць об’єму та об’ємної витрати газу для застосування в сфері забезпечення єдності вимірювань об’єму та об’ємної витрати природного газу. Практична реалізація напрацювань в роботі дала можливість використання установки в статусі первинного еталону. Як наукову новизну слід відмітити розроблену в роботі патентозахищену методологію ущільнення поршня надмірним тиском мастила, що в поєднанні з системою електромеханічного приводу дає можливість виключити перетоки газового середовища між поршнем і циліндром і відповідно розширити динамічний діапазон роботи установки.
Завідувач кафедри енергетичного менеджменту і технічної діагностики ІФНТУНГ, д.т.н, професор Райтер П.М.

Вощинський В. С.

Робота "Створення державного первинного еталона одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа", є актуальною, так вирішує важливу задачу відтворення одиниці обєму та обємної витрати газу з високою точністю при тиску до 1.6МПа.
Результати роботи мають важливе практичне значення для економіки України: створений первинний Державний еталон обєму та обємної витрати газу на газовому середовищі вперше в Україні, розроблені технічні рішення запатентовані в Україні, на базі технічних рішень є можливість створення установок поршневого типу на робочому середовищі з високою точністю, технічні характеристики яких будуть на рівні кращих зарубіжних зразків.
Директор ТОВ "Івано-Франківське спеціальне конструкторське бюро засобів автоматизаціїї", к.т.н., доцент, член-коресподент УНГА В.С.Вощинський

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.