Офіційний веб сайт

Структурна інженерія композитних матеріалів на різних рівнях організації

м26

Представлено Національним технічним університетом "Харківський політехнічний інститут".

Автори: к.т.н. Водка О.О., Мейлехов А.О., Постельник Г.О., Жадько М.О.

Авторами  запропоновано наукові підходи структурної інженерії нерівноважного стану на мікро-, субмікро- та нанорівнях структурної організації матеріалу, що дозволило створити структурні моделі та на їх основі одержати стійкі до температури 0,7 … 0,9 від Тпл матеріали псевдосплавів з високими фізико-механічними властивостями.

 Одержано нові типи надтвердих матеріалів у конденсованому стані на основі перехідних металів Zr, Cr, Mo, Ti, Hf, Ta. Промодельовано та експериментально встановлено критичну товщину перемішаного шару (4–7 нм) у багатошарових композитах з нанорозмірною товщиною шарів.

Одержані в роботі експериментальні результати, їх теоретичне обгрунтування та комп’ютерне моделювання мають значення для розвитку напрямку структурної інженерії на мікро-, субмікро- та нанорівнях.

Кількість публікацій: 133, у т.ч. за тематикою роботи 106 статей (12 – у зарубіжних виданнях), 32 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно  з базами даних складає відповідно: Scopus – 90/5; Google Scholar – 128/6.

Коментарі

Ткачук М.А., д.т.н., проф., зав. кафедри ТММіСАПР НТУ "ХПІ"

У роботі здійснені надзвичайно актуальні дослідження в напрямку структурної інженерії на мікрорівнях термічно стабільних матеріалів з надвисокими фізико-механічними властивостями. Застосовані оригінальні методи експериментальні результати, їх теоретична інтерпретація та комп’ютерне моделювання мають фундаментальне значення для розвитку науки і прикладних застосувань.
Автори роботи, незважаючи на свій вік, уже реалізувалися як визнані дослідники. У поданій Водкою Олексієм Олександровичем, Мейлеховим Андрієм Олександровичем, Постельник Ганною Олександрівною, Жадько Марією Олександрівною роботі «Структурна інженерія композитних матеріалів на різних рівнях організації» запропоновано наукові підходи структурної інженерії нерівноважного стану на мікро-, субмікро- та нанорівнях структурної організації матеріалу. Це дало можливість створити структурні моделі та на їх основі одержати стійкі до температури матеріали псевдосплавів із високими фізико-механічними властивостями.
Тема роботи - актуальна та важлива для науки та промисловості України. Зміст роботи опубліковано у авторитетних виданнях.
Цілком підтримую кандидатури молодих науковців, які гідні Премії Президента України.

Сідлецький О.Ц., к.ф.-м.н. в.о. зав. відділом ІСМА НАНУ

Робота м26 «Структурна інженерія композитних матеріалів на різних рівнях організації» присвячена актуальній проблемі матеріалознавства - створення матеріалів із заздалегідь заданими властивостями. Ефективне використання метода структурної інженерії можливо за умов створення математичних та фізичних моделей формування структури та впливу на неї факторів подальшої експлуатації матеріалів. Формування таких матеріалів обумовлено високою нерівноважнїстю процесів, які дозволяють досягнути широкого спектру фазових, структурних та напружено-деформованих станів.

Колектив авторів у складі Водки О.О., Мейлехова А.О., Постельпик Г.О., Жадько М.О. застосували в своїй роботі сучасні і взаємодоповнюючі методи досліджень, що вказує на достовірність отриманих результатів та високий науковий і експериментальний рівень молодих науковців.

Вважаю, що робота безумовно заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Саітгареєв Леван Наільєвич, к.т.н., доц. КНУ

В роботі М26 «Структурна інженерія композитних матеріалів на різних рівнях організації» використано новий і надзвичайно цікавий науковий підхід, який поєднав в собі декілька наукових напрямків і дозволив отримати широкий спектр структурних станів субмікро- та нанометрової розмірності з високими фізико-механічними властивостями: наношарові композити, нерівноважні пересичені розчини, гетерофазні матеріали з наночастками, однофазні матеріали з зернограничними сегрегаціями тугоплавких металів та ін. Великий обсяг роботи та високий рівень отриманих результатів мають важливе теоретичне та практичне значення в області структурної інженерії матеріалів. На основі розробок молодих авторів вже зараз отримані матеріали з унікально високими функціональними властивостями, насамперед механічними та зносостійкими, а також з комплексними (псевдосплави), які дозволяють поєднати високу електропровідність з великою термостійкістю і твердістю. Високий рівень робіт авторів вже зараз отримав міжнародне визнання і оприлюднені у 47 високорейтенгових виданнях, що зареєстровані в міжнародній базі SCOPUS.
Вважаю, що колектив авторів роботи М26 «Структурна інженерія композитних матеріалів на різних рівнях організації» у складі Водки О.О., Мейлехова А.О., Постельник Г.О., Жадько М.О. безумовно заслуговують на присудження Премії Президента для молодих вчених в 2018 році.

канд. техн. наук., доцент кафедри металургії чорних металів і ливарного виробництва Криворізького національного університета, заступник декана гірничо-металургійного факультету

Мельничук М.Д.,к.т.н., доц.,зав.кафедри матеріалознавства

У представленій науковій праці «Структурна інженерія композитних матеріалів на різних рівнях організації» використано новий і надзвичайно цікавий науковий підхід, який поєднав в собі декілька наукових напрямків і дозволив колективу авторів, отримати широкий спектр структурних станів субмікро- та нанометричної розмірності з високими фізико-механічними властивостями: наношарові композити, нерівноважні пересичені розчини, гетеротрофні матеріали з наночастками, однофазні матеріали з зернограничними сегрегаціями тугоплавких металів та ін. Великий обсяг роботи та високий рівень отриманих результатів мають важливе теоретичне та практичне значення в області структурної інженерії матеріалів. На основі розробок цих молодих авторів вже зараз отримані матеріали з унікально високими функціональними властивостями, насамперед механічними та зносостійкими, а також з комплексними (псевдосплави), які дозволяють поєднати високу електропровідність з великою термостійкістю і твердістю. Високий рівень робіт авторів вже зараз отримав міжнародне визнання і оприлюднені у 47 високорейтенгових виданнях, що зареєстровані в міжнародній базі SCOPUS.
Вважаю, що колектив авторів роботи М26 «Структурна інженерія композитних матеріалів на різних рівнях організації» у складі Водки О.О., Мейлехова А.О., Постельник Г.О., Жадько М.О. заслуговують на присудження Премії Президента для молодих вчених у 2018 році.

Корніч Г.В., д.ф.-м.н., проф., зав. каф. СА та ОМ ЗНТУ

Метою роботи М26 «Структурна інженерія композитних матеріалів на різних рівнях організації» є досягнення нових функційних властивостей металевих матеріалів і для досягнення поставленої мети автори поєднали декілька наукових напрямків та використали підходи структурної інженерії нерівноважного стану, що представляє значний інтерес, адже дозволяє створювати матеріали від субмікро- до нанокристалічних з надвисокою твердістю та термостабільністю структури та властивостей. Важливо, що наукові результати, теоретичні розробки та уявлення авторів роботи М26 про фізичні механізми формування структури металів можуть бути використані для створення субмікро- та наноструктурних матеріалів різноманітними методами.
Вважаю, що робота М26 є актуальною та виконана на високому рівні, а її авторі - молоді вчені Водка О.О., Мейлехов А.О., Постельник Г.О., Жадько М.О. заслуговують присудження премії Президента України в 2018 році.

Гриньов В.Б., д.т.н., проф.

Перспективний напрямок структурної інженерії, який запропоновано в роботі М26, відкриває можливість прогнозування властивостей матеріалу шляхом керування структурними параметрами. За допомогою сучасних методів моделювання авторами були розроблені, отримані та досліджені тверді та надтверді покриття та матеріали з комбінацією високих міцнісних та електропровідних властивостей. Отримані результати є важливими як для розвитку сучасного матеріалознавства та фізики твердого тіла, так і для промисловості. Робота пройшла широку апробацію та впровадження в промисловість в якості госпдоговірних та держбюджетних робіт.
Враховуючи високий рівень отриманих результатів, який підтверджено чисельними публікаціями у провідних зарубіжних та вітчизняних виданнях, та оприлюдненням на міжнародних науково-практичних конференціях, вважаю, що робота М26 «Структурна інженерія композитних матеріалів на різних рівнях організації» авторів Водка О.О., Мейлехов А.О., Постельник Г.О., Жадько М.О. заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених в 2018 році.

Гриньов В.Б., академік Академії інженерних наук України, д.т.н., професор, зав. кафедри будівельної механіки ХНУБА

Крещенко Віктор Анатолійович

Авторами роботи «Структурна інженерія композитних матеріалів на різних рівнях організації» розроблені способи отримання субмікро- та нанокристалічної зеренної структури шляхом цілеспрямованого легування певними металевими елементами, які мають специфічні фізико-хімічні властивості по відношенню до матричного металу. Отримані матеріали мають рекордний рівень міцнісних властивостей та термічну стабільність в широкому інтервалі температур. Особливої уваги заслуговують наношарові покриття з надвисокою твердістю та зносостійкістю. Окрім того вирішена проблема підвищення міцності міді і збереженні при цьому електропровідних властивостей на високому рівні, що є дуже важливим для застосування в електротехніці та електроніці.
Цінність, наукова новизна та високий рівень роботи підтверджується публікаціями, а також кількістю цитувань на статті у провідних наукових фахових виданнях та виданнях, що індексуються наукометричною базою Scopus, а також великою кількістю апробацій на конференціях міжнародного рівня. За вагомі результати, отримані в роботі М26, автори Водка О.О., Мейлехов А.О., Постельник Г.О., Жадько М.О. заслуговують високої оцінки та присудження премії Президента України для молодих вчених у 2018 році.

Крещенко Віктор Анатолійович, начальник Центральної заводської лабораторії ДП НВКГ "Зоря"-"Машпроект"

Аврамов К.В. д.т.н., проф. зав. відділу ІПМаш НАНУ

За допомогою сучасних методів моделювання та створення нових композитних матеріалів автори роботи М26 «Структурна інженерія композитних матеріалів на різних рівнях організації» Водка О.О., Мейлехов А.О., Постельник Г.О., Жадько М.О. вирішили одну з найбільш гострих проблем наноструктурного матеріалознавства, а саме підвищення термічної стабільності металів з розміром зерна менше 100 нм. Структура та властивості отриманих в роботі матеріалів зберігаються до температур 0,9 від температури плавлення металу-основи. Отримані при виконанні роботи М26 результати відкривають можливість подрібнення структури, підвищення механічних властивостей та термічної стабільності металів, які отримують різними технологіями.
Я вважаю, що робота М26 є актуальною, має високий науковий рівень та практичне значення, а її автори Водка О.О., Мейлехов А.О., Постельник Г.О., Жадько М.О. заслуговують на присудження премії Президента України для молодих вчених в 2018 р.

Dr. Ubiedullah Al-Qawabeha

Conducted by young scientists Vodka O.O., Meilekhov A.O., Postelnik G.O., Zhadko M.O. research is relevant and promising both for the scientific activities of universities in Jordan and for the introduction to the technology of industrial surface hardening. I have long been familiar with the works of the authors which are published in well-known international journals.

I believe that the work м 26 "Structural engineering of composite materials at different levels of organization" deserves the highest appreciation and promotes further strengthening of communications and cooperation between Ukraine and Jordan. Authors of the work Vodka O.O., Meilekhov AO, Postelnik G.O., Zhadko M.O. deserve to be awarded the Prize of the President of Ukraine for young scientists in 2018.

Dr. Ubiedullah Al-Qawabeha, Tafila Technical University

At-Tafilah, P O Box 179, Tafila 66110, Jordan

Дубодєлов В. І., Академік НАН України, д.т.н., ФТІМС НАНУ

Робота М26 «Структурна інженерія композитних матеріалів на різних рівнях організації» охоплює проблематику значної частини сучасного матеріалознавства. В ній присутні підходи до моделювання структур, експериментально насичені результати спостережень за фазовим складом та властивостями унікальних матеріалів на основі нанорозмірних нітридів, що формують покриття, матеріали на основі систем Cu – Ta і Cu – Mo, отриманих з парової фази, завдяки чому елементи вдалося змішати у єдину структуру.
Робота виконана на сучасному рівні. В ній поєднуються технологічні аспекти отримання матеріалів, детальне вивчення та глибокий аналіз отриманих результатів. Результати опубліковані в численних наукових статтях, що дає змогу детально ознайомитись з результатами робіт широкому колу науковців, технологів, практиків у галузі матеріалознавства.
Безперечно представлена працевмісна робота авторів Водки О.О., Мейлехова А.О., Постельник Г.О., Жадько М.О. заслуговує здобуття премії Президента України для молодих вчених.

Пономаренко Ольга Іванівна, акад АН ВШ України, д.т.н., проф

Робота «Структурна інженерія композитних матеріалів на різніх рівнях организации» авторів Водки О.О., Мейлехова А.О., Постельник Г.О., Жадько М.О. присвячена актуальній проблемі сучасної промисловості - створення нових матеріалів із заздалегідь заданими властівостямі.
Важливою особливістю роботи М26, є те, що кожен з розділів взаємодоповнюють один одного, а комплексність результатів представлених від моделювання структурних станів до їх практичної реалізації методом структурної інженерії на мікро-, субмікро- і нано- рівнях організації є необхідною основою інноваційних рішень для їх промислового впровадження.
Результати роботи пройшли апробацію у якості госпдоговірної тематиці та впроваджені на провідних підприємствах України. Високий рівень наукових досліджень, їх пріоритетність підтверджено об’єктивними показниками: за результатами роботи опубліковано опубліковано понад 110 статей (44 з яких вашлі в міжнародну базу SCOPUS), а індекс Хірша молодіх авторів за матеріалами роботи високий: Водка h = 3, Мейлехов h = 5, Постельник h = 4, Жадько (Глущенко) h = 2 ).
Я вважаю, що за науковою новизною, практичним значенням, завершеністю та рівнем апробації і висвітлення результатів автори представленої наукової роботи Водка О.О.. Мейлехов А.О.. Постельник Г.О.. Жадько М.О. заслуговують на присудження Премії Президента України для молодих вчених у 2018 році.

Гнилоскуренко С.В., к.т.н., зав. відділом ФТІМС НАН України

Дослідження за тематикою роботи направлені на забезпечення високих фізико-механічних властивостей композитних матеріалів при підвищених температурах.
Актуальність роботи не викликає сумнівів з огляду на необхідність створення матеріалів з високими експлуатаційними характеристиками в умовах постійно зростаючих вимог до їх експлуатації.
Авторами вдало вибрано метод структурної інженерії, який на сучасному рівні може вирішити задачу створення таких композиційних матеріалів.
У роботі реалізовано комплексний підхід, що підтверджується залученням до її виконання фахівців різних напрямків, зокрема кафедр «Матеріалознавство» та «Динаміка та міцність машин» Національного технічного університету «ХПІ», що знайшло відображення і у виконанні великої кількості наукових програм, планів та тем.
Результати фундаментальних досліджень авторів в області структурної інженерії композитних матеріалів на мікро-, субмікро- та нанорівнях структурної організації, одержані в цій роботі, характеризуються науковою новизною, що підтверджено також і великою кількістю публікацій, зокрема у рейтингових наукових журналах з наукометричної бази SCOPUS.
Зважаючи на зазначене вище, представлена робота заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Ondrej Chocholaty

The work м 26 "Structural engineering of composite materials at different levels of organization" is important for the fundamental development of new materials with the required properties for their practical application. The approach of structural engineering used in this investigation in my opinion is very useful for creating materials, studying their structure and properties and it will be very useful at the research work of University of West Bohemia. I believe that work deserves to be accepted for the Ukrainian President award for young scientists.
Ondřej Chocholatý, Ing., Ph.D., Deputy Head of Department of Material Science and Techology, University of West Bohemia, Plzen, Czech Republic.

Лобода Петро Іванович,декан ІФФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського

Тематика роботи «Структурна інженерія композитних матеріалів на різних рівнях організації» авторів Водки О.О., Мейлехова А.О., Постельник Г.О., Жадько М.О. присвячена актуальним проблемам сучасного матеріалознавства, а саме синтезу та дослідженню субмікрокристалічних і наноструктурних матеріалів різного функціонального призначення. Подана
робота поширює знання про властивості у субмікро- і наноструктурних матеріалах, при переході від масивного стану до субмікро- і нанорівня, коли визначальним фактором в релаксаційних і зсувних процесах стає міжкристалітна границя. Для цього типу матеріалів основою структурної інженерії є експериментальна база структурних станів, яка отримана в суворій відповідності з певними фізико-технологічними параметрами. Кожен з розділів роботи взаємодоповнюють один одного, а комплексність результатів представлених від моделювання
структурних станів до їх практичної реалізації методом структурної інженерії на мікро-, субмікро- і нано- рівнях організації є необхідною основою інноваційних рішень для їх промислового впровадження. Робота виконана на високому науковому рівні, а отримані результати мають важливе фундаментальне і прикладне значення в галузі фізики твердого тіла та матеріалознавства, про що свідчить велика кількість публікацій у провідних наукових виданнях. Вважаю за необхідне підтримати дану роботу, а її автори гідні присудження премії Президента України для молодих вчених.

Лобода П. І., Член-кореспондент НАН України, д.т.н., професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, декан інженерно-фізичного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського

Гість Табачнiкова Олена Дмитрiвна

Зростаючі вимоги щодо забезпечення необхідних функціональних властивостей матеріалів обумовлюють необхідність одержаня нових структурних станів на різних рівнях структурної інженерії. Представлена робота авторів Водки О.О., Мейлехова А.О., Постельник О., Жадько М.О. «Структурна інженерія композитних матеріалів на різних рівнях організації» справляє дуже гарне враження як цілісна наукова праця у напрямку створеня наукових основ різнорівневої структурно інженерії, в результаті використання яких отримані матеріали з дуже високими функціональними характеристиками. У роботі гармонійно об'єднані нові моделі та їх теоретичне обґрунтування з експериментальною перевіркою. Одержані в работі результати є основою для створення нових класів багатофукціональних матеріалів. Надзвичайно приємно вражають високий рівень наукових праць, які цитуються відомими науковцями у даній сфері не лише в Україні, але й за кордоном.
Загалом робота м26 «Структурна інженерія композитних матеріалів на різних рівнях організації» справляє позитивне враження, без сумніву містить наукову новизну та практичну значимість, а колектив талановитих, здібних та перспектив-них молодих науковців безумовно заслуговує на присудженням їм Премії Президента України для молодих вчених.

Табачникова О.Д.,старший науковий співробiтник відділу фізики реальних кристалів, к.ф.-м.н., ФТІНТ iм. Б.I.Веркiна НАН України.

Кіндрачук М.В., Член-кореспондент НАН України, д.т.н., проф.

Робота м26 «Структурна інженерія композитних матеріалів на різних рівнях організації» присвячена актуальній проблемі матеріалознавства - створення нових матеріалів із заздалегідь заданими властивостями. Ефективне використання метода структурної інженерії можливо за умов створення математичних та фізичних моделей формування структури та впливу на неї факторів подальшої експлуатації матеріалів, що в повній мірі відображено в роботі для мікро-, субмікро- і нано- рівнів.
Застосування сучасних взаємодоповнюючих методів моделювання і досліджень вказує на достовірність отриманих результатів та високий науковий і експериментальний рівень молодих науковців. Це також підтверджують високорейтингові публікації авторів, які входять в міжнародну базу SCOPUS (43 статті) і посилання на ці публікації (понад 90 посилань). Результати роботи мають важливе наукове та прикладне значення, що підтверджено багатьма держбюджетними роботами та впровадженням на підприємствах при виконанні госпдоговірних робіт.
Вважаю, що колектив авторів у складі Водки О.О., Мейлехова А.О., Постельник Г.О., Жадько М.О. безумовно заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.
Кіндрачук М.В., Член-кореспондент НАН України, професор, доктор технічних наук, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач кафедри машинознавства Національного авіаційного університету м. Київ

Крот Павло Вікторович

Дослідження «Структурна інженерія композитних матеріалів на різних рівнях організації» є результатом плідної наукової праці у трендових напрямках сучасного матеріалознавства і мають не лише теоретичне, але й безумовно практичне значення.
Автори розробили підходи до визначення властивостей на мікро-, субмікро- та нанорівнях структурної організації. Досягнуті високі функціональні характеристики матеріалів, а більшість теоретичних висновків отримано вперше, що зафіксовано у їхніх публікаціях у міжнародних рейтингових журналах.

Основні результати, що здаються важливими є такі:

1) Створене програмне забезпечення для інженерії структурного стану матеріалів на мікроструктурному рівні має всі функції найбільш розвинутих закордонніх зразків, які розроблено лише окремими науковими центрами (DAMASK — the Düsseldorf Advanced Material Simulation Kit). Треба відзначити високий рівень валідності розпізнавання реальної мікроструктури для моделювання матеріалів. Розроблена методологія і одержані результати є науковою основою для отримання субмікрокристалічних і наноструктурних матеріалів різного функціонального призначення за іншими технологіями

2) Важливий висновок про неоднорідність в напруженому стані матеріалів, що викликані особливістю будови і є основними чинниками, що впливають на втомну міцність та тріщиностійкість. Цей висновок автори отримали на міді, як меньш складного для моделювання за структурою металу, але надалі варто перевірити це на конструкційних сталях, що використвують у машинобудуванні.

3) Дослідження наноструктурних матеріалів із різними легуючими елементами має суттєве теоретичне і практичне значення, пояснює закономірності формування наноструктурного стану, досягнутий рівень властивостей міцності та електрофізичні властивості, термічну стабільність вихідного стану у широкому інтервалі температур.

Взагалі здається враження, що за обсягом робіт і отриманими результатами автори цієї роботи заслуговують більшої підтримки від МОН та НАНУ.

Крот Павло Вікторович, ст. наук. спів., канд. техн. наук, відділ процесів і машин обробки матеріалів тиском, Інститут чорної металургії НАН України, м. Дніпро.

Погудіна О.К., к.т.н., доц. каф. ІТП НАКУ "ХАІ"

Робота «Структурна інженерія композитних матеріалів на різних рівнях організації», що подана на здобуття премії Президента України для молодих вчених є актуальною й, хоч має за мету проведення фундаментальних досліджень в області структурної інженерії композитних матеріалів на різних рівнях структурної організації для досягнення високих функціональних характеристик, є досить цікавою з практичної точки зору. Розроблено та апробовано ряд програм як для інженерії структурного стану композитних матеріалів, так і для оцінки різких змін в напружено-деформованому стані отриманого матеріалу. Авторами обґрунтовано цінність результатів для розвитку фізичного матеріалознавства. Опубліковано за темою 41 працю в журналах, що індексуються базою даних Scopus. Робота містить елементи наукової новизни, а її автори Водка О.О., Мейлехов А.О., Постельник Г.О., Жадько М.О. – заслуговують на присудження Премії Президента України.

Сухова Олена Вікторівна

Розвиток сучасного промислового виробництва, особливо таких галузей, як металургія, машинобудування, енергетика, авіа-космічна галузь супроводжується постійним підвищенням вимог до використовуваних деталей машин і агрегатів. Це, в свою чергу, обумовлює необхідність використання принципово нових матеріалів, що гарантують потрібну надійність і відповідний рівень функціональних характеристик устаткування. До таких матеріалів, насамперед, відносяться композиційні матеріали, інтерес до яких значно виріс, особливо, за останні декілька десятиліть. Тому дослідження закономірностей структуроутворення та визначення основних факторів, що дозволяють керувати структурою, з метою створення складу і технологій одержання композиційних матеріалів з підвищеними експлуатаційними властивостями є актуальною науковою і прикладною проблемою.
В роботі запропоновано нові принципи структурної інженерії композиційних матеріалів на мікро- субмікро- та нанорівнях. Це дозволило підвищити та забезпечити стабільність фізико-механічних властивостей псевдосплавів за температур від 0,7 до 0,9 Тпл. Було отримано нові надтверді матеріали на основі Zr, Cr, Mo, Ti, Hf, Ta. Створено багатошарові композиційні матеріали з нанорозмірними шарами різної товщини, шо мають надвисоку твердість до 44,3 ГПа. Встановлено та обґрунтовано високу стійкість нитридів високоентропійних сплавів до абразивного зносу. Експериментальні дослідження авторів вдало поєднано з комп’ютерним моделюванням структури та процесів. Це дозволило оптимізувати підходи до забезпечення підвищених функціональних властивостей запропонованих матеріалів та покриттів.
За матеріалами роботи опубліковано 106 робіт, зокрема у міжнародних виданнях, що містяться у науко-метричній базі даних SCOPUS – 41. . Індекс цитувань Гірша (база даних SCOPUS) для авторів роботи складає 11. Це підтверджує важливість роботи як в науковому, так і практичному значеннях.
На основі вищевикладеного вважаю, що робота «Структурна інженерія композитних матеріалів на різних рівнях організації» відповідає всім вимогам до актуальності, методичного рівня, змісту, наукової новизни, практичного значення, а її автори Водка О.О., Мейлехов А.О., Постельник Г.О., Жадько М.О. заслуговують присудження премії Президента України для молодих вчених за 2018 рік.

Сухова О.В., академік АН вищої освіти України, доктор технічних наук, професор кафедри експериментальної фізики та фізики металів Дніпровського національного університету ім. О. Гончара

Бобирь Сергій Володимирович

Робота «Структурна інженерія композитних матеріалів на різних рівнях організації» авторів Водки О.О., Мейлехова А.О., Постельник Г.О., Жадько М.О. присвячена досягненню структурних станів на мікро-, субмікро- та нанорівнях структурної організації, які б забезпечували стійкі при більших температурах високі фізико-механічні властивості композитних матеріалів на базі систем Cu – Ta, Cu – Mo, (TiAlSi)N/MeN, та інш. Представлена робота має комплексний характер, в ній запропоновано теоретичне обґрунтування,побудовано розрахункові моделі, та виконані експериментальні дослідження властивостей мікро- та наноструктурованих функціональних матеріалів. Результати роботи впроваджені на підприємствах України, та добре висвітлені у багаточисленних публікаціях.
Вважаю, що робота виконана на високому науковому рівні, отримані результати відповідають критеріям наукової новизни та практичної значимості, а її автори – Водка О.О., Мейлехов А.О., Постельник Г.О., Жадько М.О. заслуговують присудження премії Президента України для молодих вчених за 2018 рік.
Бобирь С.В., лауреат Премії ім. Г.В. Курдюмова НАН України у 2016 році, доктор технічних наук, провідний науковий співробітник Інституту чорної металургії Національної академії наук України

Перепелкін Микола Вікторович, доцент каф. ПМ, НТУ "ХПІ"

На сучасному етапі розвитку науки і техніки прогрес у створенні нових пристроїв, технологій тощо є неможливим без застосування матеріалів із новими та удосконаленими властивостями, у тому числі такими, що відносяться до категорії екстремальних.
Загальновідомо, що властивості матеріалів і структур можуть кардинально відрізнятися на макро- і мікрорівнях їх структурної організації. Це відкриває потужні можливості для створення нових типів матеріалів за рахунок цілеспрямованого утворення структур певних типів на мікро- та нанорівні організації.
Ключова роль у подібному процесі ціленаправленого "конструювання" матеріалів з потрібними властивостями відводиться методам математичного моделювання та комп'ютерної симуляції поведінки створених структур.
У світлі вищезазначеного вважаю, що робота «Структурна інженерія композитних матеріалів на різних рівнях організації» розв'язує важливі практичні науково-технічні задачі та заслуговує на присудження щорічної Премії Президента України для молодих вчених.

Перепелкін Микола Вікторович, доцент каф. ПМ, НТУ "ХПІ"

Карбівський Володимир Леонідович

Робота м26 "Структурна інженерія композитних матеріалів на різних рівнях організації", що надійшла для проходження конкурсу на здобуття премії Президента України для молодих вчених, присвячена створенню науково-технологічних передумов виготовлення нових багатофункціональних матеріалів з високою термічною стабільністю структури та властивостей.
Одержані в роботі експериментальні результати, їх теоретична інтерпретація та комп’ютерне моделювання мають фундаментальне значення для розвитку напрямку структурної інженерії на мікро- субмікро- та нанорівнях, стимулюють розвиток фізичного матеріалознавства нерівноважного стану та є базою для створення нових класів термічно стабільних матеріалів з новими фізико-механічними властивостями, які мають практичне застосування як в галузях машино- і електробудування та авіакосмічної техніки, так і в галузях оборонного призначення.
Загальна кількість публікацій за роботою -133. Загальний індекс цитувань h (індекс Гірша) для авторів роботи складає 11 згідно бази даних SCOPUS.
Вважаю, що робота виконана на високому науковому рівні, отримані результати відповідають критеріям наукової новизни та практичної значимості, а її автори заслуговують на присудження премії Президента України для молодих вчених за 2018 рік.

В.Л.Карбівський, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор фізико-математичних наук, професор, завідуючий відділом ІМФ ім.Г.В.Курдюмова НАН України, м.Київ

Соболєв В.В., д.т.н., професор НГУ

На сучасному етапі розвитку світової науки та техніки виникає потреба у створенні нових функціональних матеріалів, які мають різне призначення. Робота № м26 "Структурна інженерія композитних матеріалів на різних рівнях організації", яка подана на здобуття премії Президента України для молодих вчених авторським колективом Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", присвячена розробці наукових основ створення функціональних композиційних матеріалів з високими фізико-механічними властивостями. Ця проблема є дуже актуальної, оскільки композиційні матеріали мають широке використання в різних галузях сучасної техніки.
Основні науково-технічні результати відповідають світовому рівню. Розроблено програмне забезпечення для автоматичного аналізу зображень мікроструктури, яке дозволяє будувати мікроструктури різної складності методами клітинних автоматів, та методом тесиляції Вороного. Побудовано систему для автоматизованого двомасштабного моделювання напруженого стану конструкції. Встановлені способи отримання субмікрокристалічної і нанорозмірної зеренної структури міді шляхом цілеспрямованого легування певними металевими елементами. Досліджена структура і властивості конденсатів міді, модифікованих тугоплавкими металами. Встановлений характер впливу зеренної структури на рівень властивостей міцності та електрофізичні властивості. Показано, що субмікро- і наноструктурні конденсати мають рекордний рівень термічної стабільності. Запропонована теоретична модель моношарової адсорбції, яка пояснює закономірності формування наноструктурного стану, досягнутий рівень властивостей міцності та електрофізичні властивості, термічну стабільність вихідного стану у широкому інтервалі температур.
Показано, що структурна інженерія на нанорівні має велику ефективність при формуванні матеріалів вакуумно-плазмових конденсатів в нерівноважних умовах. Одержані в роботі експериментальні результати, їх теоретична інтерпретація та комп’ютерне моделювання мають фундаментальне значення для розвитку напрямку структурної інженерії на мікро- субмікро- та нанорівнях, стимулюють розвиток фізичного матеріалознавства нерівноважного стану та є базою для створення нових класів термічно стабільних матеріалів з надвисокими фізико-механічними властивостями, які мають практичне застосування як в галузях машино- і електробудування та авіакосмічної техніки, так і в галузях оборонного призначення.
Робота вражає достатньо великою кількістю публікацій - 106, зокрема у міжнародних виданнях, що містяться у базі даних SCOPUS – 41.
Вважаю, що представлена робота та її автори Водка О.О., Мейлехов А.О., Постельник Г.О., Жадько М.О. заслуговують присудження премії Президента України для молодих вчених за 2018 рік.

Соболєв Валерій Вікторович, лауреат Державної премії України, доктор технічних наук, професор Національного гірничого університету

Парусов Е. В., зав.відділом ТОМ ІЧМ НАН України

Представлена робота належить до актуальних напрямків досліджень і направлена на отримання нового класу термічностабільних матеріалів з надвисокими фізико-механічними властивостями, які використовуються у машино- і електробудуванні, авіакосмічній галузі та в галузі оборонного призначення. Результати, які були отримані та представлені у роботі мають, як фундаментальне, так і прикладне значення. Сучасний попит вимагає розробки науково-обгрунтованих технологічних рішень для виробництва принципово нових функціональних матеріалів різноманітного призначення. Авторами роботи проведено велику кількість теоретичних та експериментальних досліджень, що дозволило науково обґрунтувати фізико-механічні властивості матеріалів, які формуються на мікро-, субмікро- та наноструктурному рівнях. Результати досліджень є основою для створення нових класів міцності багатофункціональних матеріалів. Окрім наукової новизни, представлена робота має й практичне значення:
- розроблено та апробовано програмне забезпечення для інженерії структурного стану й оцінювання різких змін в напружено-деформованому стані на макрорівні між кристалітами;
- отримані нові матеріали на базі міді, які відрізняються високою міцністю, твердістю, електропровідністю та термічною стабільністю зазначених властивостей;
- результати досліджень є фундаментальною основою для отримання у промисловості субмікрокристалічних і наноструктурних матеріалів різного функціонального призначення.
Результати досліджень сприяють розвитку фізичних уявлень, щодо природи отримання структурних станів на різних рівнях, а також створення сучасних технологій виробництва металевих матеріалів із новими властивостями.
Проведені дослідження знайшли відображення у значній кількості публікацій авторів роботи. Загальна кількість публікацій за темою роботи складає 106 наукових праць, з яких 41 відноситься до міжнародної наукометричної бази даних SCOPUS. Загальний індекс цитувань (h-індекс) авторів складає 11 згідно бази даних SCOPUS, що є додатковим підтвердженням актуальності обраного напрямку досліджень та дозволяє стверджувати, що робота насправді має значне загальнодержавне значення. Представлена робота виконана на досить високому рівні, характеризується не тільки науковою новизною, а й практичним значенням. Отримані результати роблять вагомий внесок в уявлення сучасного матеріалознавство з метою отримання металевих багатофункціональних матеріалів із новими властивостями. Виходячи з вищевикладеного вважаю, що колектив авторів роботи у складі Водка О. О., Мейлехов А. О., Постельник Г. О., Жадько М. О. заслуговує на присудження їм премії Президента України для молодих вчених у 2018 році.

Е. В. Парусов, лауреат Премії Президента України для молодих вчених у 2016 році, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, завідуючий відділом термічної обробки металу для машинобудування Інституту чорної металургії Національної академії наук України

Чухліб Віталій Леонідович, професор каф.ОМТ НМетАУ (Дніпро)

Отримання якісної продукції після процесу пластичної деформації безпосередньо залежить від її структури, яка формує необхідні механічні властивості. Одержані авторами даної роботи результати з дослідження впливу нерівноважного стану на мікро-, субмікро- та нанорівнях структурної організації матеріалу на його якість, дозволили одержати стійкі до температури 0,7 … 0,9 від Тпл матеріали з високими фізико-механічними властивостями. Вивчення саме цього температурного інтервалу становить неабиякий інтерес, який зумовлений тим, що при пластичній деформації можливо досягнення цих високих температур, які зумовлюють якість поковок. Результат отриманий у роботі підтверджений високим рівнем та чисельністю публікацій, у тому числі у виданнях, що входять до знакових міжнародних наукометричних баз даних.
На основі вищевикладеного можна стверджувати, що представлена робота заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.

Губенко Світлана Іванівна

Розвиток науки та техніки на сучасному етапі вимагає створення нових та удосконалення існуючих функціональних матеріалів, які мають різноуфізико-хімічноуприроду. Робота % 26 "Структурна інженерія композитних матеріалів на різних рівнях організації", яка подана на здобуття премії Президента України для молодих вчених авторським колективом Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", присвячена актуальный науково-практичній проблемі., а саме розробці наукових основ створення функціональних композиційних матеріалів з високими фізико-механічними властивостями та обґрунтування її виробництва. Ці матекріали відповідають світовому рівню, вони знайдуть використання як у цивільних, так і в оборонній та авіакосмічній галузях промисловості України. Автори роботи Водка О.О., Мейлехов А.О., Постельник Г.О., Жадько М.О. представили результати комплексних досліджень і розробок, які дозволили запропоновані моделі, а також провести теоретичне обґрунтування властивостей мікро-, субмікро- та наноструктурованих функціональних матеріалів, які є основою для створення нових класів багатофукціональних матеріалів. Результати роботи впроваджені на провідних підприємствах України.
Робота пройшла широку апробацію, про шо свідчить значна кількість публікацій (106), з яких 41 праця опублікована у виданнях, що відносяться до бази даних Scopus.
Вважаю, що представлена робота виконана на високому науковому рівні, має вагомі практичні результати. Вона вносить вагомий внесок у загальну картину науково-практичних досліджень вчених України і має великі перспективи. Тому вважаю, що робота та її автори Водка О.О., Мейлехов А.О., Постельник Г.О., Жадько М.О. заслуговують присудження премії Президента України для молодих вчених за 2018 рік.
Губенко С.І., академік АН вищої школи України, доктор технічних наук, професор кафедри матеріалознавства Національної металургійної академї України

Буря Олескандр

Робота м26 "Структурна інженерія композитних матеріалів на різних рівнях організації", що надійшла для проходження конкурсу на здобуття премії Президента України для молодих вчених, присвячена створенню науково-технологічних передумов виготовлення нових багатофункціональних матеріалів з високою термічною стабільністю структури та властивостей. Для досягнення поставленої мети автори використовують наукові принципи структурної інженерії нерівноважних станів.
В роботі виконано комплекс теоретичних, модельних та експериментальних досліджень вакуумно-плазмових конденсатів та визначено умови отримання покриттів з найбільш високими механічними характеристиками. Одержані результати мають фундаментальне значення для розвитку фізичного матеріалознавства наномасштабних структур. Окрім цього, вони складають технологічну основу для отримання нових термічно стійких функціональних матеріалів з рекордно високими міцнісними та іншими корисними властивостями, які, безумовно, знайдуть використання як у цивільних, так і в оборонній галузях промисловості.
Загалом, конкурсна робота м26 справляє враження актуального, цілісного та завершеного наукового дослідження. Її співавтори є талановитими та перспективними науковцями, які заслуговують присудження премії Президента України для молодих вчених за 2018 рік.

Буря О.І., академік УТА, Заслужений винахідник України, професор, науковий керівник лабораторії композиційних матеріалів Дніпровського державного технічного університету, м. Кам’янське.

Лисенко Олескандр Іванович

Робота "Структурна інженерія композитних матеріалів на різних рівнях організації", подана авторським колективом від Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" на здобуття премії Президента України для молодих вчених, являє собою зразок вдалого застосування методології структурної інженерії на мікро-, субмікро- та нанорівнях для створення нових, стабільних при високих температурах, функціональних матеріалів, які знайдуть використання (будуть затребувані) в різноманітних галузях сучасної техніки, включаючи оборонну сферу.
Авторами виконано великий обсяг теоретичних, експериментальних і технологічних досліджень. Отримані результати сприятимуть розвитку фізичних уявлень щодо природи нерівноважних структурних станів, а також створенню новітніх технологій виготовлення багатофункціональних металевих матеріалів.
Актуальність та високий науковий рівень виконаних досліджень підтверджуються значною кількістю публікацій за темою роботи (106), з яких 41 праця опублікована у виданнях, що відносяться до бази даних Scopus.
В цілому вважаю, що робота виконана на високому науковому рівні, отримані результати відповідають критеріям наукової новизни та практичної значимості, а її автори – Водка О.О., Мейлехов А.О., Постельник Г.О., Жадько М.О. заслуговують присудження премії Президента України для молодих вчених за 2018 рік.

Лисенко О.Б., доктор фіз.-мат. Наук, професор, зав. кафедри фізики конденсованого стану Дніпровського державного технічного університету, м.Кам’янське.

Ватуля Гліб Леонідович

Тенденції сучасного розвитку промисловості визначають напрям та формують передумови щодо розробки наукових принципів створення матеріалів з високими фізико-механічними властивостями та обґрунтування її виробництва. Це повною мірою відображено у роботі «Структурна інженерія композитних матеріалів на різних рівнях організації» авторів Водка О.О., Мейлехов А.О., Постельник Г.О., Жадько М.О.
Результати роботи пройшли апробацію у якості госпдоговірної тематиці та впроваджені на провідних підприємствах України. Високий рівень наукових досліджень, їх пріоритетність підтверджено об’єктивними показниками: за результатами роботи опубліковано 106 статей (в тому числі 41 стаття у міжнародних віданнях що входять до SCOPUS).
З врахуванням наведеного вважаю, що представлена робота є актуальною, виконана на високому рівні та заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.
Ватуля Г.Л., д.т.н., доц., проректор з наукової роботи УкрДУЗТ

Дмитрик В.В., д.т.н, проф., зав. каф. Зварювання, НТУ ХПІ

Стрімкий розвиток науки та техніки вимагає створення нових та модифікації існуючих складів функціональних матеріалів різної фізико-хімічної природи. Нерідко така модифікація на нанорівні сприяє одержанню матеріалів з розширеною функціональністю, що дає змогу застосовувати їх у багатьох сферах людської діяльності.
Представлена робота носить комплексний характер, в ній запропоновані моделі, теоретичне обґрунтування та виконані експериментальні дослідження властивостей мікро-, субмікро- та наноструктурованих функціональних матеріалів, які є основою для створення нових класів багатофукціональних матеріалів.
Надзвичайно приємно вражають результати роботи та високий рівень наукових праць, які цитуються відомими науковцями у даній сфері не лише в Україні, але й за кордоном.
Загалом робота «Структурна інженерія композитних матеріалів на різних рівнях організації» справляє позитивне враження, без сумніву містить наукову новизну та практичну значимість, а колектив талановитих, здібних та перспективних молодих науковців безумовно заслуговує на присудженням їм Премії Президента України для молодих вчених.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.