Офіційний веб сайт

Становлення та діяльність православних церковних братств лівобережної України

м16

Представлено Інститутом української археографії та джерелознавства імені М.С.Грушевського НАН України.

Автор:  к.і.н. Сергієнко В.Г.

Дослідження присвячено комплексному вивченню становлення та діяльності православних церковних братств Лівобережної України в 1864 – 1917 рр.

 Автором проаналізовано передумови заснування православних церковних братств. Висвітлено питання становлення мережі братських організацій Лівобережної України. Розглянуто структуру та повноваження органів управління братствами. Досліджено зміну динаміки чисельності членів братств, їх соціальний та статевий склад. Вивчено джерела та обсяги фінансування, а також напрямки та норми видатків братств.

Описано діяльність братських організацій Лівобережної України у сфері релігійної освіти, зокрема щодо сприяння розвитку системи початкових навчальних закладів духовного відомства. У контексті вивчення релігійно-просвітницького напряму роботи братств розглянуто тематику, типову процедуру проведення та слухацький контингент народних читань та співбесід. Схарактеризовано діяльність братств у сфері бібліотечної і видавничої справи.

Визначено організаційні форми та розкрито зміст, а також регіональну специфіку місіонерської активності православних церковних братств Лівобережної України протягом періоду, що вивчається. Досліджено практику доброчинної допомоги братських організацій регіону. Висвітлено внесок православних братств Лівобережної України у розвиток місцевих церковно-історичних студій. Визначено місце та значення цих церковно-громадських організацій в структурі Російської православної церкви.

Кількість публікацій: 32, у т.ч. за тематикою роботи 12 статей (2 – у зарубіжних виданнях), 17 тез доповідей.

Коментарі

Ірина Петренко, д.і.н., проф.

Дослідження В.Г. Сергієнко присвячене комплексному вивченню становлення та діяльності православних церковних братств Лівобережної України в 1864 – 1917 рр. Робота базується на аналізі існуючих наукових праць із обраної теми та використанні широкого кола джерел, значна частина яких введена до наукового обігу вперше. Актуальність теми дослідження В.Г. Сергієнко полягає в необхідності поглиблення наукового знання з історії Православної церкви в Україні в другій половині XIX – на початку XX ст.
Наукова новизна представленого дослідження полягає в постановці та розробці проблеми, яка раніше не знаходила повноцінного висвітлення в українській історичній науці. Віднайдено та класифіковано всі братства Лівобережної України другої половини XIX – початку XX ст., інформація про які збереглася донині. Вперше досліджена діяльність церковнопарафіяльних братств регіону, відомості щодо яких донедавна були практично повністю відсутні у науковому середовищі. Вперше вивчено ряд інших важливих питань, серед яких: вплив братських організацій на становище бібліотечної та видавничої справи; місце братств у сфері соціальної допомоги серед інших харитативних організацій; спадковість братських традицій у здійсненні церковно-упорядкувальної роботи тощо. Суттєво доповнено розуміння ролі братств у проведенні Російською православною церквою місіонерської діяльності в регіоні, їх значення у розвитку шкільної справи, а також церковного краєзнавства. До наукового обігу введено та проаналізовано велику кількість раніше не використовуваних або маловідомих джерел з історії православних церковних братств Лівобережної України.
В.Г. Сергієнко є учасником багатьох міжнародних програм, вона неодноразово проходила стажування у провідних європейських університетах. Вона є активним молодим ученим, яка наполегливо працєю над собою, постійно знаходиться у творчому пошуку, працює над собою.
Зважаюче на вищезазначене, вважаю, що робота варта присудження високої нагороди - Премії Президета України для молодих вчених 2018 року !

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.