Офіційний веб сайт

Сталий розвиток територій у зоні видобутку корисних копалин (на прикладі шахт Західного Донбасу)

м16

Представлено Державним вищим навчальним закладом "Національний гірничий університет".

Автор: Заболотна Ю.О., к.т.н., Логунова О.О., к.т.н., Прокудін О.З.,  Тимошенко Є.В., к.т.н.

Авторами доведено закономірності деформування породного масиву навколо підземних виробок, на основі яких розроблені інноваційні технології відпрацювання запасів вугілля, впровадження яких дозволить усунути низку екологічних, соціальних і економічних проблем регіону з подальшою диверсифікацією діяльності вугледобувних підприємств.

Встановлено залежності зміни напружено-деформованого стану масиву та силових параметрів механізованого кріплення від радіуса дуги лінії очисного вибою, запропоновано наукові принципи управління станом породного масиву способом варіації режимами роботи складових елементів механізованого комплексу, що збільшить видобуток вугілля та зменшить його собівартість.

На основі запропонованого критерію повторного використання підготовчих виробок обґрунтовано параметри кріплення штреку і охоронної конструкції на сполученні «лава-штрек», що дозволило зменшити обсяг гірничих робіт і вплив на осідання земної поверхні. Розроблено технологічні схеми подрібнення шахтної породи для її використання у твердіючих сумішах при зведенні кріплення, що дозволило зменшити екологічний вплив на навколишнє середовище за рахунок зменшення породи, що піднімається на поверхню.

Розроблено комплекс інноваційних технологій, застосування яких на шахтах Західного Донбасу дозволить підвищити рентабельність підприємств, зменшити експлуатаційні витрати та собівартість вугілля, мінімізувати негативний вплив гірничих робіт на навколишнє природне середовище. Економічний ефект від впровадження розробок очікується у розмірі 169,3 млн. грн. на рік.

 

Кількість публікацій: 70, в т.ч. за тематикою роботи монографія, 33 статті (7 – у зарубіжних виданнях), 22 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 9 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 1. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 3 патентами України.

Надіслати коментар

Коментарі

Назаренко В.О.

Енергетична безпека України певною мірою залежить від ефективної роботи вугледобувної промисловості. Забезпечення роботи вугільних шахт потребує значних фінансових та матеріальних витрат, що прямо впливає на собівартість видобутого вугілля. Значна частка цих витрат йде на будівництво і підтримання гірничих виробок.
Робота колективу науковців ДВНЗ "Національний гірничий університет" (Заболотна Ю.О., Логунова О.О., Прокудін О.З., Тимошенко Є.В.) спрямована на обґрунтування та запровадження сучасних технологій розробки вугільних родовищ, що забезпечить зниження загальної собівартості вугілля, витрат на ремонт і підтримання виробок в експлуатаційному стані, підвищення продуктивність праці шахтарів.
Важливим є комплексний підхід до вирішення поставлених завдань, особливо враховуючи складність і багатогранність виробничих, техногенних та природних процесів, що виникають при розробці вугільних пластів. Кожен з авторів роботи зробив свій вагомий внесок до загального результату, що підтверджується відповідними публікаціями у наукових виданнях.
Я особисто знайомився з роботами виконавців, приймав участь у роботі спеціалізованої вченої ради під час захисту дисертацій цими талановитими науковцями. Знаю, що їм не байдуже до майбутнього України.
Вважаю, що комплексна наукова робота "Сталий розвиток територій у зоні видобутку корисних копалин (на прикладі шахт Західного Донбасу)" Заболотної Ю.О., Логунової О.О., Прокудіного О.З. та Тимошенко Є.В є на часі і дуже актуальна. Автори роботи заслуговують присудження їм премії Президента України для молодих вчених.

Професор кафедри маркшейдерії
ДВНЗ "Національний гірничий університет"
Назаренко Валентин Олекійович
e-mail: nazar54@yandex.ru

Соболевський Р.В.

Науково-дослідна робота «Сталий розвиток територій у зоні видобутку корисних копалин (на прикладі шахт Західного Донбасу)» присвячена вирішенню актуальних проблем вугледобувних регіонів шляхом вдосконалення технологій видобутку вугілля з подальшою диверсифікацією діяльності гірничих підприємств.
Сьогодні вугільна промисловість перебуває в кризовому стані, що обумовлений складними гірничо-геологічними умовами розробки вугільних пластів, використанням на більшості підприємств морально застарілого обладнання, незначним обсягом інвестицій, підвищеним рівнем травматизму та смертності на виробництві. Крім того, значна кількість шахт фактично відпрацювали запаси та підлягають ліквідації.
Діяльність гірничих підприємств, а особливо їх закриття, провокують появу екологічних, економічних та соціальних проблем гірничодобувних регіонів. Позитивне вирішення вказаних проблем можливе тільки за умови застосування сучасних технологій видобутку, що сприятимуть зниженню собівартості вугілля, мінімізації фінансових та трудових витрат на ремонт і підтримання виробок в експлуатаційному стані, підвищенню продуктивність праці робітників підприємства. Саме у представленій роботі й розроблені та науково обґрунтовані такі технології. Авторами також для забезпечення сталого розвитку території Західного Донбасу запропонована концепція “post-mining”, що попередить виникнення «депресивних регіонів».
Отже, результати роботи надзвичайно важливі для подальшого розвитку вугільної промисловості.
Достовірність отриманих результатів підтверджується значним обсягом проведених експериментів та високою відповідністю теоретичних та експериментальних досліджень.
У цілому представлена робота виконана на високому рівні, автори наукової роботи заслуговують присудження їм премії Президента України для молодих вчених.

Доцент кафедри маркшейдерії
Житомирського державного технологічного
університету, к.т.н., доц. Соболевський Р.В.

Гість

ВІДГУК
на науково-дослідну роботу
«СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ У ЗОНІ ВИДОБУТКУ КОРИСНИХ КОПАЛИН (НА ПРИКЛАДІ ШАХТ ЗАХІДНОГО ДОНБАСУ)»
колективу авторів: Заболотна Ю.О., Логунова О.О.,
Прокудін О.З., Тимошенко Є.В.

Науково-дослідна робота «Сталий розвиток територій у зоні видобутку корисних копалин (на прикладі шахт Західного Донбасу)» присвячена вирішенню актуальних проблем вугледобувних регіонів шляхом вдосконалення технологій видобутку вугілля з подальшою диверсифікацією діяльності гірничих підприємств.
Сьогодні вугільна промисловість перебуває в кризовому стані, що обумовлений складними гірничо-геологічними умовами розробки вугільних пластів, використанням на більшості підприємств морально застарілого обладнання, незначним обсягом інвестицій, підвищеним рівнем травматизму та смертності на виробництві. Крім того, значна кількість шахт фактично відпрацювали запаси та підлягають ліквідації.
Діяльність гірничих підприємств, а особливо їх закриття, провокують появу екологічних, економічних та соціальних проблем гірничодобувних регіонів. Позитивне вирішення вказаних проблем можливе тільки за умови застосування сучасних технологій видобутку, що сприятимуть зниженню собівартості вугілля, мінімізації фінансових та трудових витрат на ремонт і підтримання виробок в експлуатаційному стані, підвищенню продуктивність праці робітників підприємства. Саме у представленій роботі й розроблені та науково обґрунтовані такі технології. Авторами також для забезпечення сталого розвитку території Західного Донбасу запропонована концепція “post-mining”, що попередить виникнення «депресивних регіонів».
Отже, результати роботи надзвичайно важливі для подальшого розвитку вугільної промисловості.
Достовірність отриманих результатів підтверджується значним обсягом проведених експериментів та високою відповідністю теоретичних та експериментальних досліджень.
У цілому представлена робота виконана на високому рівні, автори наукової роботи заслуговують присудження їм премії Президента України для молодих вчених.

Доцент кафедри маркшейдерії
Житомирського державного технологічного
університету, к.т.н., доц. Соболевський Р.В.

Федоряк Марія Михайлівна

Нині вугілля залишається основним видом паливно-енергетичної сировини в Україні. В той же час його видобуток супроводжується виникненням низки проблем:
– незадовільний технічний стан шахт, що працюють з низькою продуктивністю, а видобуте вугілля має високу собівартість;
– соціально-економічні проблеми, пов'язані із забезпеченням зайнятості населення і необхідністю фінансування галузі з держбюджету;
– небезпечні наслідки дії вугільної промисловості на довкілля у вигляді відходів вуглевидобування і вуглезбагачення, що накопичуються, викидів шкідливих речовин в атмосферу, забруднення водних ресурсів та ін.
Крім того, при відпрацюванні запасів вугледобувні регіони стикаються ще з однією проблемою – закриттям шахт. Ліквідація вугільних підприємств здійснюється без урахування прогнозних оцінок екологічних наслідків та у більшості випадків з недотриманням природоохоронного законодавства в умовах фінансування за залишковим принципом, що призводить до істотного ускладнення екологічної ситуації у вуглевидобувних регіонах. Складною залишається ситуація і з вирішенням комплексу соціальних питань при закритті шахт.
Представлена робота "Cталий розвиток територій у зоні видобутку корисних копалин (на прикладі шахт Західного Донбасу)" дозволяє через застосування запропонованих інноваційних технологій видобутку вугілля вирішити актуальні проблеми вугледобувних регіонів.
Враховуючи актуальність представленої роботи, рівень проведених досліджень, економічний ефект від впровадження розробок, вважаю, що автори Заболотна Ю.О., Логунова О.О., Прокудін О.З., Тимошенко Є.В. заслуговують присудження премії Президента України для молодих вчених.

Д.б.н., професор кафедри екології та біомоніторингу
Інституту біології, хімії та біоресурсів
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Федоряк М.М.

Улицький О.А

Вугільна промисловість на сьогодні залишається однією з головних галузей економіки України за обсягами виробництва, залученням капіталу та зайнятістю населення. Крім того, вугільна галузь – це у більшості випадків містоформуюча галузь. Відпрацювання покладів вугілля неминуче пов’язане з виникненням та загостренням екологічних, економічних та соціальних проблем у вуглевидобувних регіонах. Довготривалий та інтенсивний видобуток вугілля в Україні призвів до значної деградації навколишнього природного середовища. Основними факторами техногенного впливу на довкілля стали: багаточисленні гірничі виробки, інтенсивна відкачка шахтних вод, накопичення відходів, вибухові роботи, діяльність відповідних промислових об’єктів тощо.
Дослідження авторів відповідають основним положенням Закону України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» і спрямовані на удосконалення та впровадження в умовах шахт Західного Донбасу інноваційних технологічних схем відпрацювання запасів вугілля, і тому робота є вельми актуальна.
Для забезпечення сталого розвитку вуглевидобувних підприємств авторами встановленні закономірності деформування породного масиву навколо очисних, підготовчих та капітальних виробок, що дозволило розробити екологоорієнтовані технології відпрацювання вугільних пластів, та забезпечити подальшу диверсифікацію шахти з використання концепції «post-mining».
Обґрунтовані авторами технологічні схеми використання шахтної породи для виготовлення сумішей, що твердіють, при зведенні кріплення гірських виробок, дозволяють зменшити деформації та просідання земної поверхні, заболочування та підтоплення значних площ сільськогосподарських земель, а також мінімізувати обсяги пустої породи, що піднімається та розміщується на поверхні.
Результати роботи мають високе наукове та практичне значення для гірничих підприємств. Запропоновані в роботі технологічні рішення дозволяють зменшити негативний вплив вугледобувних підприємств на навколишнє природне середовище та покращити умови проживання населення у гірничопромислових регіонах.
Вважаю, що проведені авторами дослідження мають важливе наукове та практичне значення, і тому робота м16 «Сталий розвиток територій у зоні видобутку корисних копалин (на прикладі шахт Західного Донбасу)» та колектив авторів – Заболотна Ю.О., Логунова О.О., Прокудін О.З., Тимошенко Є.В., заслуговують присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених.

Директор інституту екологічної безпеки
та управління Державної екологічної
академії післядипломної освіти та управління
Міністерства екології та природних ресурсів
України, доктор геологічних наук, доцент,
Лауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки О.А.Улицький

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.