Офіційний веб сайт

Сталий розвиток меліорації земель в Україні в умовах змін клімату

р42

Представлено Інститутом водних проблем і меліорації НААН України.

Автори: д.т.н. Ромащенко М.І., д.с.-г.н. Балюк С.А., д.с.-г.н. Вергунов В.А., д.с.-г.н. Вожегова Р.А., д.с.-г.н. Жовтоног О.І., д.т.н. Рокочинський А.М., д.с.-г.н. Тараріко Ю.О., д.с.-г.н. Трускавецький Р.С.

Авторами створено теоретичні основи економічно ефективних та екологічно збалансованих технологій і технічних засобів ведення меліорації земель та ефективного використання меліорованих територій шляхом формування низьковуглецевих енергогенеруючих агроекосистем.

Результати виконаних досліджень та наукові розробки стали основою створення в Україні законодавчого, нормативно-правового, нормативно-методичного та техніко-технологічного забезпечення сталого розвитку меліорації земель як основи перетворення України в конкурентоспроможного виробника продовольства в умовах змін клімату. Результати досліджень застосовують при проектуванні нових і реконструкції діючих меліоративних систем, виробництві дощувальних машин та засобів краплинного зрошення, при вирощуванні сільськогосподарських культур на меліорованих землях, проведенні еколого-меліоративного моніторингу меліорованих земель.

В цілому результати роботи та розробки з питань раціонального використання та охорони меліорованих земель є організаційно-правовою, науково-методичною та техніко технологічною основою забезпечення експлуатації зрошувальних систем та проведення поливів на площі близько 500 тис. га та водорегулювання на площі близько 300 тис. га щорічно. Техніко-економічні показники розробок відповідають кращим зарубіжним аналогам.

 Економічний ефект від впровадження ГІС-технологій в управлінні зрошенням склав 44 млн. грн., технологій краплинного зрошення понад 100 млн. грн., технологій вирощування сільськогосподарських культур на меліорованих землях – понад 5 млрд. грн.

Кількість публікацій: 26 монографій, 2052 статті (211 - у зарубіжних виданнях), 52 нормативні документи. Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно з базами даних складає відповідно: Web of Science – 10/2; Scopus – 12/2; Google Scholar – 1058/15. Отримано 49 патентів України на винахід. За даною тематикою захищено 7 докторських та 39 кандидатських дисертацій.

 

     Громадське обговорення роботи відбулося 05 вересня 2018 р. о 10.00 годині на засідання Вченої ради Херсонського державного аграрного університету за адресою:  м. Херсон, вул. Стрітенська, 23, аудиторія 104.

     Матеріали обговорення знаходяться в Секратеріаті Комітету.

Коментарі

Фатєєв А.І., д.с.-г. наук, професор

Робота висвітлює актуальні проблеми сьогодення - проблеми меліоративного упорядкування агроландшафтів, упровадження збалансованої структури землекористування та інноваційних технологічних проектів на меліорованих землях, адже без застосування відповідного комплексу меліоративних заходів землеробство залишиться збитковим, а продукція аграрного виробництва не конкурентоздатною. Авторами роботи «Сталий розвиток меліорації земель в Україні в умовах змін клімату» доведено важливість науково-обґрунтованого вибору та реалізації комплексу економічно ефективних та екологічно збалансованих меліоративних прийомів. На основі узагальнення результатів багаторічних досліджень авторами вирішене питання нормативно-методичного, законодавчо-правового, техніко-технологічного та інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку меліорації. Представлена робота сприяє зміцненню соціально-екологічної, продовольчої та енергетичної безпеки держави.
Вважаю, що робота є актуальною, має значну наукову та практичну цінність і заслуговує високої оцінки, а її автори – присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Артьомов Микола Прокопович д.т.н. проф.ХНТУСГ ім.П.Василенка

Представлена Інститутом водних проблем і меліорації НААН України на конкурс робота "Сталий розвиток меліорації земель в Україні в умовах змін клімату" в умовах зміни клімату, посилення конкуренції на ринку продовольства спрямована на розвʼзання не тільки теоретичних аспектів проблеми, а й створення умов для практичного впровадження – ефективного використання меліорованих земель. Адаптація сучасних систем землеробства до глобальних змін клімату на території Україні необхідно виконувати комплексні польові і лабораторні дослідження, які відповідають передовим технологіям світового рівня.
Значні площі сільськогосподарських вгідь нашої держави перебувають у зонах недостатнього та нестійкого зволоження.
Велика відповідальність лягає на плечі керівників господарств, сільськіх громад, органів державного управління на місцях за дбайливе відношення до багатств, які надала нам природа. Такий підхід надасть змогу забезпечити продовольчу і водну безпеку нашої Держави.
З реферату видно, що результати роботи широко впроваджені на діючих підприємствах меліорації, активно використовуються при підготовці висококваліфікованих фахівців - інженерів-гідротехніків.
У зв'язку з цим вважаю, що представлена робота авторів Ромащенко М.І., Балюк С.А., Вергунова В.А., Вожегової Р.А., Жовтоног О.І., Рокочинського А.М., Тараріко Ю.О., Трускавецького Р.С. заслуговує на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.
Артьомов М.П.,д.т.н., професор, зав.кафедри Оптимізація технолгічних систем ім.Т.П.Євсюкова, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім.П.Василенка.

Волкова Л.А., к.с.-г.н., професор

Робота актуальна, своєчасна, заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки. Впровадження роботи "Сталий розвиток меліорації земель в Україні в умовах змін клімату” дозволить забезпечити отримання гарантованого врожаю с.-г. культур, вирішити питання продовольчої програми та знизити медико-екологічний ризик для населення.

Волкова Л.А., професор

Робота актуальна, своєчасна, заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки. Впровадження роботи “Сталий розвиток меліорації земель в Україні в умовах змін клімату” дозволить забезпечити отримання гарантованого врожаю с-г культур, вирішити питання продовольчої програми, знизити медико-екологічний ризик для населення.

Сунічук С.В., к.т.н, доцент

Безупречно робота є актуальною і стратегічно важливою, має значне наукове та практичне значення, а тому заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Миронюк В.М. к.г.н., проректор з ННР ЛІМу (Львів)

В умовах зміни клімату та жорсткої конкуренції на світовому ринку продовольства існує потреба в ефективній переорієнтації та інтенсифікації при вирощуванні сільськогосподарських культур, особливо на меліорованих землях. Завдяки науковим розробкам та дослідженням авторського колективу в Україні на законодавчому рівні врегульовано техніко-технологічне забезпечення сталого розвитку меліорації земель в Україні, що дозволить бути конкурентоспроможним виробником продовольства у світі. Доведено можливість подвоєння продуктивності земель зони недостатнього і частково надмірного зволоження.
Колективна праця "Сталий розвиток меліорації земель в Україні в умовах змін клімату" є актуальною, має прикладне значення і заслуговує визнання та присудження Державної премії України в галузі науки і техніки у 2018 р.

Шувар І. А., доктор с.-г. н., професор Львівського НАУ

Представлений Інститутом водних проблем і меліорації НААН України на конкурс цикл наукових праць "Сталий розвиток меліорації земель в Україні в умовах змін клімату" спрямований на розвʼзання не тільки теоретичних аспектів проблеми, а й створення умов для практичного їх втілення – ефективного природоохоронного використання меліорованих територій. Адже для адаптації сучасних систем землеробства до глобальних змін клімату, які мають наступальний характер, в Україні необхідно виконувати комплексні польові і лабораторні дослідження на світовому рівні.
Стабільність землеробства значною мірою залежить від ефективності використання меліорованих земель. Дві третини території України перебувають в умовах несприятливого водного режиму. У західній частині держава зазнає значних збитків від перезволоження земель і паводків, у степових районах – від періодичних посух, суховіїв, пилових бур, значні площі сільськогосподарських вгідь перебувають у стані недостатнього та нестійкого зволоження.
Тому важливо мати оперативні відомості про ефективність їх використання – врожайність агроценозів, чергування культур, способи обробітку ґрунту, періодичність і кількість внесення добрив, здійснені меліоративні та природоохоронні заходи.
Для прийняття остаточних рішень щодо організаційних моделей управління меліоративними системами та розвитку відповідних законодавчих основ необхідно поєднати зусилля урядових установ, науковців, органів державного управління на місцях, земле- і водокористувачів та сільських громад. Саме у цьому напрямі торують шлях до успіху автори циклу наукових праць. Яскравим свідченням цьому є економічний ефект від впровадження ГІС-технологій в управлінні зрошенням – 44 млн. грн., технологій краплинного зрошення – понад 100 млн. грн., технологій вирощування сільськогосподарських культур на меліорованих землях – понад 5 млрд. грн.
Вважаю, що колективна праця "Сталий розвиток меліорації земель в Україні в умовах змін клімату" заслуговує високої оцінки, визнання та присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Крівцов В.В., к.т.н.

Обсяг та фундаментальність з науково-дослідного обгрунтування високоефективних систем землеробства на меліоративних землях просто вражає. Робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Єгупов К.В. , д.т.н., професор,Рогачко С.І.,д.т,н.,професор

Проект «Сталий розвиток меліорації земель в Україні в умовах змін клімату» потребує всілякої уваги та підтримки, оскільки присвячений вирішенню надзвичайно актуальних проблем сьогодення щодо продовольчої, енергетичної та водної криз в умовах змін клімату як на планетарному, так і регіональному рівнях.

Ріпецький Євгеній Йосипович д.т.н. доц., ІФНТУНГ

Глобальні кліматичні зміни є однією з найгостріших проблем розвитку людства, ігнорування яких у довгостроковій перспективі призведе до нівелювання економічного зростання. Найбільш вразливим до зміни клімату вважається сільське господарство, так як клімат є одним із найважливіших чинників формування навколишнього середовища, що визначає основні факторів росту сільськогосподарських культур.
Наукова робота авторів присвячена розробці дієвих та ефективних засобів підвищення урожайності сільськогосподарських культур в умовах як природного дефіциту вологи, так і при її надлишку на засадах сталого розвитку землеробства, використовуючи сучасні зрошувальні та дренажні системи.
Актуальність теми пов’язана із відзначними в Україні стійкими тенденціями до погіршення умов вирощування основних сільськогосподарських культур в наслідок глобальних змін клімату.
Мета роботи сформована на принципах системного підходу і поєднує кілька складових, серед яких слід відмітити, розробку наукових основ, технологій, технічних засобів, організаційно-правових та нормативно-методичних засад сталого ведення аграрного виробництва на меліорованих землях в умовах прогресуючого погіршення умов природного вологозабезпечення внаслідок змін клімату.
Наукова новизна ґрунтується на основі узагальнення власних багаторічних експериментальних даних з теоретично обґрунтованою методологію формування високопродуктивних систем землеробства на зрошуваних землях.
Представлена робота має економічне обґрунтування у вигляді наведеної методології формування біоенергетичного аграрного виробництва на засадах збалансованого виробництва продовольства і біоенергії в системі органічного землеробства. Використання біоенергетичних систем дасть змогу знизити собівартість продукції у 2 рази та збільшити чистий прибуток на меліорованих землях до 10-12 тис. у.о./га з терміном окупності у 2-3 роки.
Результати досліджень авторів покладено в основу «Стратегії відновлення та розвитку зрошувальних та дренажних систем в Україні», розробка якої здійснена за підтримки та участі експертів Світового банку і ФАО, а також «Водної стратегії України на період до 2025 року (наукові основи)».
Таким чином, вважаю, що за своєю актуальністю, глибиною наукового аналізу та практичної значимості колективна праця «Сталий розвиток меліорації земель в Україні в умовах змін клімату» заслуговує на присудження Державної премії України у галузі науки і техніки 2018 року.

Рогулько М.В.., аспірант каф.геогр.ЧНУ

Тема, розкрита в роботі, є досить актуальною у вирішенні проблем сьогодення. Зважаючи на високий науково-методичний рівень, актуальність та інноваційність даної розробки, робота заслуговує на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

Наконечний К.П., к.г.н., доцент каф.екон.геог. ЧНУ

В умовах сталого розвитку господарство України потребує комплексних технологічних змін. Саме тому, дана робота є досить актуальною та перспективною. Робота заслуговує присудження Державної проемії України в галузі науки і техніки.

Давидова О.Є., к.х.н.

За умов загальносвітових негативних змін клімату, скорочення площ сільськогосподарських земель та зниження їх родючості, розроблені авторами роботи теоретичні основи ефективних та екологічно збалансованих технологій і технічних засобів здійснення меліорації земель мають не тільки велику наукову цінність, а й дуже велике практичне значення для агропромислового комплексу більшості областей України. Результати роботи вже зараз широко впроваджуються на меліоративних угіддях України. Тому вважаю, що робота «Сталий розвиток меліорації земель в Україні в умовах змін клімату» заслуговує на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

Давидова О.Є., к.х.н., зав. від. ІБОНХ НАН України

Пахомов Ю. Д., директор п-ва "Господар"

Робота є грунтовною та несе велике науково-практичне значення. Дослвдження є надзичайно актуальними, особливо для України в час економічної реорганізації

Соколова О.Г., старший викладач, ІУПР

Кліматичні зміни мають значний вплив на аграрне виробництво. Особливо це відчутно на півдні України (значний дефіцит вологи), де зосереджені основні масиви зрошуваних земель, які в даний час використовуються дуже мало.
Найефективнішим засобом підвищення рівнів урожайності сільськогосподарських культур і забезпечення сталості землеробства в умовах дефіциту вологи є зрошення, а за надлишку вологи – дренаж.
Колективу авторів вдалося створити теоретичні основи економічно ефективних та екологічно збалансованих технологій і технічних засобів ведення меліорації земель та ефективного використання меліорованих територій.
Робота має вагоме теоретичне і практичне значення,є актуальною і заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Гилка М. Д., к.е.н., доцент ІУПР

На сьогодні зміни клімату на Землі стають все відчутнішими, не оминула ця проблема й Україну. На жаль, доводиться все частіше спостерігати аномальні погодні умови в тих регіонах, для яких, здавалося б, вони зовсім не характерні. За цих умов меліорація набуває нового, ще більш важливого значення, адже, хто може бути впевненим, що в майбутньому меліоративні системи не будуть надзвичайно потрібними в Західному або Центральному регіонах країни. Тому вважаю, що дана наукова праця має наукову цінність, важливе практичне значення та інноваційну складову, а її автори заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Федорак В.І., к.е.н., доц. ІУПР

У зв'язку з посиленням впливу глобальних змін клімату та зміщенням природно-кліматичних поясів на території України дані теоретичні дослідження мають велику наукову і практичну цінність та є необхідними для відновлення і розвитку зрошувальних і дренажних систем.Розроблені моделі проектування водотоків із застосуванням ГІС технологій дозволяють підвищити урожайність сільськогосподарських культур та покращити екологічні показники прилеглих територій. Вважаю, що авторський колектив заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Малієнко А.М., д.с.-г.н., професор

До розробки залучено фахівців високої кваліфікації з питань водної меліорації ґрунтів в розділах осушення перезволожених ґрунтів та їх зрошення у зоні недостатнього зволоження.
За загального світового процесу скорочення площ сільськогосподарських земель з причин росту населення, урбанізації, забудови, розвитку транспортних мереж, втрати сільськогосподарських угідь внаслідок затоплення, ерозії, дефляції, абразії, зрощення залишається у числі незамінних шляхів забезпечення продуктами харчування зростаючого населення землі.
Представлена програма є наслідком багаторічних досліджень наукових установ України і фахівців з експлуатації зрошувальних систем. Глибоко досліджено і узагальнено питання підтримки оптимально-раціонального використання зрошувальних земель, підтримки їх родючості, запобігання деградаційних процесів пов’язаних з водними меліораціями.
Сумарно доведено можливість подвоєння продуктивності земель зони недостатнього і частково надмірного зволоження.
Узагальнені розробки з питань раціонального використання та охорони.
Актуальність програм обґрунтування у десяти пунктах яка полягає у:
1. Оцінці розвитку негативних кліматичних процесів в умовах глобального потепління.
2. Визначенні агромеліоративного стану зрошувальних земель, природних вод та розробленні ДСТУ, які регламентують якість поливних вод.
3. Дослідженні агроекологічного стану гігроморфних і кислих ґрунтів. Обґрунтуванні оптимальних режимів їх функціонування. Розробленні нових технологій підвищення продуктивності меліорованих, органогенних і мінеральних ґрунтів.
4. Опрацюванні методичних засад моніторингу і запровадження цілісних систем підтримки прийняття рішень щодо ведення зрошувального землеробства, розробленні комплексної інформаційної системи « Зрошення».
5. Розробленні стратегії відновлення та розвитку зрошувальних і дренажних систем в Україні на новітніх техніко-технологічних засадах
6. Розробленні науко-методичних основ, технологій та технічних засобів краплинного зрошення.
7. Удосконаленні технологій проектування водогосподарсько-меліоративних об’єктів і розрахункових методів проектування, будівництва і реконструкції осушених систем на основі водобалансового методу та засобів захисту меліоратичних та водних об’єктів від забруднення.
8. Обґрунтуванні необхідності і доцільності відновлення рисосіяння.
9. Розробленні та впровадженні у виробництво інноваційних технологій вирощування с.-г. культур за оптимізації способів поливу та режимів зрошення, систем удобрення, заходів обробітку ґрунту, структури посівних площ і сівозмін.
10. Розробленні методології формування біоенергетичного аграрного виробництва продовольства і енергії у формі газу-метану, що надає змогу знизити собівартість продукції удвічі та збільшити чистий прибуток.
В результаті виконаних досліджень створено законодавчу, нормативно-методологічну та техніко-технологічну базу для забезпечення сталого розвитку меліорації земель.
На основі наукових розробок розроблено численні законодавчі акти, комплексні програми розвитку, концепції. Створено нормативну базу в галузі раціонального використання та охорони меліорованих земель.
Матеріали досліджень зафіксовано у формі книг, за різними розділами науки про ґрунтові меліорації, підручників, рекомендацій, проектів, законодавчих актів.
За актуальністю, глибиною наукового аналізу, практичною значимістю колективна праця « Сталий розвиток…..» заслуговує на присвоєння Державної премії у галузі науки і техніки.

Харченко О.В. - д.с-г. наук, професор, Сумський НАУ

Проблема ресурсозбереження та створення умов екологічно безпечного водокористування з метою забезпечення сталого розвитку сільського господарства є актуальною і постійною.Актуальність, наукова новизна, повнота вивчення та доведення до умов практичного застосування характеризують дану роботу як комплексну закінчену наукову працю, широке впровадження результатів якої забезпечить раціональне природокористування та екологічну стійкість сільського господарства.
Вважаю, що представлена на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки в 2018р науково-дослідна робота "Сталий розвиток меліорації земель в Україні в умовах зміни клімату" заслуговує присудження державної премії України.

Пінчук О.Л., к.т.н., доцент кафедри гідроінформатики

Представлена на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки робота є за своєю суттю підсумком розробки та застосування інноваційних технологій меліорації земель в Україні, що базується на врахуванні кліматичних змін. Зокрема, науковцями створенні теоретичні основи економічно ефективних та екологічно збалансованих технологій і технічних засобів ведення меліорації земель та ефективного використання меліорованих територій шляхом формування низьковуглецевих енергогенеруючих агроекосистем. Кожен із співавторів роботи є авторитетним українським науковцем із значним доробком. Вважаю, що представлена робота "СТАЛИЙ РОЗВИТОК МЕЛІОРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЗМІН КЛІМАТУ" та її автори заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

В.П. Нестеренко

Дуже добре, стане в нагоді

Кравець С.В.,д.т.н.,зав.кафедрою

У звязку із зміною кліматичних умов на Земній планеті представлена робота є надзвичайно актуальною та важливою і заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки

Позняк С.П., д.г.н., проф., зав. каф. ЛНУ

Представлена робота "Сталий розвиток меліорації земель в Україні в умовах змін клімату" є вагомим внеском у подальший розвиток аграрного сектору економіки України, оскільки авторами створено теоретичні основи економічно ефективних та екологічно збалансованих технологій і технічних засобів ведення меліорації земель та ефективного використання меліорованих територій шляхом формування низьковуглецевих енергогенеруючих агроекосистем.
Колектив кафедри "Ґрунтознавства і географії ґрунтів" Львівського національного університету імені Івана Франка вважає, що робота виконана на високому науково-методичному рівні, є актуальною та заслуговує на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

В.Г. Нікітін

Підтримую

Величко В.А., д.с.-г.н., проф., чл.-кор. НААН

Аграрний сектор є надзвичайно важливою складовою економіки України, адже виробництво сільськогосподарської продукції повністю забезпечує продовольчу безпеку країни. Разом із тим, він є надзвичайно чутливим до змін клімату. В умовах глобальних змін клімату, пов’язаних як із впливом природної циклічності, та й іншими чинниками, найефективнішим засобом підвищення урожайності культур та забезпечення сталості землеробства в умовах дефіциту природного вологозабезпечення є зрошення, а в умовах надлишку вологи - дренаж. Авторському колективу у складі д.т.н. Ромащенко М.І., д.с.-г.н. Балюк С.А., д.с.-г.н. Вергунов В.А., д.с.-г.н. Вожегова Р.А., д.с.-г.н. Жовтоног О.І., д.т.н. Рокочинський А.М., д.с.-г.н. Тараріко Ю.О., д.с.-г.н. Трускавецький Р.С. вдалося створити теоретичні основи економічно ефективних та екологічно збалансованих технологій і технічних засобів ведення меліорації земель та ефективного використання меліорованих територій шляхом формування низьковуглецевих енергогенеруючих агроекосистем. Робота має велику наукову і практичну цінність, її результати впроваджені на діючих меліоративних угіддях і висвітлені в понад 2 тис. публікаціях. Вважаю, що робота "Сталий розвиток меліорації земель в Україні в умовах змін клімату" є актуальною і заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Шебанін В.С., ректор МНАУ, академік НААНУ

Аграрний сектор є надзвичайно важливою складовою економіки України, виробництво продукції якого складає біля 15% валового внутрішнього продукту (ВВП) країни. За експертною оцінкою ФАО виробництво та експорт сільськогосподарської продукції могли б значно збільшитись за умови оптимального використання наявного агроресурсного потенціалу. Недостатній рівень його реалізації обмежується цілим рядом факторів, головним із яких є недостатні умови природного забезпечення вологою на більш ніж 2/3 території України (зокрема дефіцит вологи в зонах Степу і Лісостепу та її надлишок у зоні Полісся). Найбільш дієвим та ефективним засобом підвищення рівнів урожайності сільськогосподарських культур і забезпечення сталості землеробства в умовах дефіциту природного вологозабезпечення є зрошення, а за надлишку вологи - дренаж. Автори Ромащенко М.І., Балюк С.А., Вергунов В.А., Вожегова Р.А., Жовтоног О.І., Рокочинський А.М., Тараріко Ю.О., Трускавецький Р.С. на основі власних багаторічних досліджень з використанням теорії потенціалу ґрунтової вологи обґрунтували науково-методичні засади формування та застосування різних типів режимів зрошення. В цілому результати роботи з розроблення з питань раціонального використання та охорони меліоративних земель є організаційно-правовою, науково-методичною та техніко-технологічною основою забезпечення експлуатації зрошувальних систем та проведення поливів на великих площах. Широке висвітлення, наукове та практичне значення даної роботи заслуговують на присудження премії відповідної номінації.

Лук’янчук О.П., к.т.н., доцент НУВГП

Робота є актуальною та має важливе науково-прикладне значення, зокрема для України як агарної країни в сучасних умовах змін клімату.

Васильчук О.Ю., к.т.н., НУВГП

Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва вимагає нових технологій, зокрема впровадження зрошення. Авторами проведені дослідження в різних регіонах України. А наукові здобутки вказують (монографії, патенти, наукові публікації) на практичне значення результатів досліджень.
Тому вважаю, що зазначений цикл наукових праць заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Гамаюнова Валентина Василівна, д.с.-г.н., професор МНАУ

На сьогоднішній день кліматичні зміни в Україні суттєво впливають на аграрне виробництво. Особливо цей вплив спостерігається на півдні країни, що перш за все пов’язано із значним дефіцитом вологи. Загальновідомо, що саме на півдні України зосереджені основні масиви зрошуваних земель, які в даний час використовуються не більш, ніж на 20%. Саме зрошувані землі є одним із основних чинників забезпечення продовольчої безпеки України.
Зважаючи на вагоме теоретичне і практичне значення наукової роботи колективу авторів «Сталий розвиток меліорації земель в Україні в умовах змін клімату», рівень її науково-методичного виконання, подана робота на конкурс заслуговує високої оцінки.

Марковська О. Є., к. с.-г. н., доцент ДВНЗ "Херсонський ДАУ"

В роботі представлено шляхи вирішення нагальних проблем відновлення та ефективного використання наявного фонду меліорованих земель України. Дана наукова праця має велике теоретичне і практичне значення та заслуговує на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.