Офіційний веб сайт

Система гарантованого електроживлення міського електротранспорту

м66

Представлено Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Автори: к.т.н. Вербицький Є.В., к.т.н. Миколаєць Д.А., к.т.н. Осипенко К.С., Павлюченко В.Л.

Створено основи високоефективного керування системою електроживлення міського електротранспорту як розосередженої системи. Отримано низку фундаментальних результатів при вирішенні задач підвищення ефективності міського електротранспорту, а саме: запропоновано засоби поліпшення маневрових характеристик електротранспорту;  запропоновано методи усунення перетоків енергії між джерелами.

 Теоретично обґрунтовані та реалізовані системи динамічної компенсації реактивної потужності.

 Запропоновано нові підходи керування системами електроживлення, складених з ряду різнотипних джерел енергії. Авторами здійснено постановку нових нетрадиційних задач, а саме, вперше в Україні в міському електротранспорті використано систему сумісного керування трьома джерелами живлення: дизель-генератором, акумуляторною батареєю та центральною мережею в комбінованому режимі роботи з забезпеченням високоефективного використання електроенергії, запропоновано здійснювати динамічну компенсацію електричної енергії в перехідних режимах.

Результати дослідження мають значення для проектування систем розподіленої генерації при побудові систем на електротранспорті та централізованої мережі, нових методів формування та супроводження тролейбусів з можливістю їх руху поза лінією електропередач на коротких та середніх дистанціях.

Кількість публікацій: 86, у т.ч. за тематикою роботи 3 монографії, 54 статті (1 – у зарубіжному виданні), 23 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 27 (згідно з базою даних SCOPUS), h-індекс = 5. Отримано патент України на винахід та 3 патенти України на корисну модель.

Надіслати коментар

Коментарі

Гість

По тому що ця робота отримала премію цілком зрозуміло, що весь процес - це просто жалюгідна імітація і роздали кому було треба, за кого просили/домовлялись, а не в кого були нормальні роботи чи показники. Для цієї роботи не надіслали навіть огляд цитувань, який ніби як вимагався, і тут наведені показники не відповідають дійсності, а навіть якби відповідали - це тези конференцій які є у Скопусі, а у кількох серій робіт що не отримали премію - значно вищі показники у Скопусі навіть за наведені тут, і з нормальними публікаціями, а не з тезами. Питання набіса ті огляди цитувань, і взагалі показники цитування, якщо можна було і без них? Це ж просто цирк на дроті, а не комітет, чергова імітація підтримки молодих вчених які щось роблять з просуванням замість них дуже слабких, якщо взагалі наукових, робіт. Всім нормальним вченим треба просто валити з цієї країни поки є можливість.

Євген Олександрович Романенко

Доктор наук з державного управління, професор, проректор Міжрегіональної Академії управління персоналом, лауреат Премії Президента України для молодих вчених, лаурет Премії імені Івана Франка в гулузі інформаційної політики, Заслужений юрист України.
Вивчивши презентацю роботи, вважаю, що вона актуальна та вкрай важлива, як для науки, так і для практичного господарського сектору країни. Підтримую колектив авторів і вважаю, що воні гідні Премії Президента для молодих вчених.

Олена Ярмолюк

Виконані авторами розробки мають велике як економічне, так і соціальне значення для електроенергетики України, оскільки впровадження на практиці енергоефективних систем керування електроживленням призведе до значного економічного ефекту, обумовлений скороченням перерв у електропостачанні, мінімізацією часу відновлюваних робіт і зменшенням транспортних витрат. Робота виконана авторами: Вербицький Є.В., Миколаєць Д.А., Осипенко К.С., Павлюченко В.Л. є завершеним дослідженням з достатньою кількістю публікацій (86!) та впроваджень, містить практичну значимість і наукову новизну, та неодмінно заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених у 2018 році.
Ярмолюк Олена Сергіївна, к.т.н., ст. викл. каф. електропостачання КПІ ім. Ігоря Сікорського

Венжик Сергій

З технічної точки зору електричний транспорт має складнішу структуру і обмежену мобільність, однак при цьому він є екологічним, має меншу собівартість та є більш економічним. На сьогодні обмежена мобільність електротранспорту є основною причиною скорочення маршрутів, де він використовується. В роботі «Система гарантованого електроживлення міського електротранспорту» пропонується паралельно з електромережею встановити на борту систему акумулювання та альтернативні джерела енергії, що знімає обмеження на мобільність електротранспорту і на коротких і середніх відстанях дає можливість використовувати його як автобус. Така новація дає змогу збільшити частку електротранспорту у великих містах. Тому вважаю, що робота «Система гарантованого електроживлення міського електротранспорту» заслуговує присудження Премії президента України для молодих вчених.

Сергій Степенко

Тематика представленої роботи повністю відповідає напряму "ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЯ", а її актуальність не викликає сумніву в контексті екологічної, економічної та соціальної складових розвитку України. Практична цінність роботи підтверджується успішним впровадженням на підприємствах та використанням результатів при розробці тягового електропривода KT01 асинхронного електродвигуна ДТА-1У тролейбуса ЛАЗ Е183. Наукова новизна застосованих підходів та отриманих результатів висвітлена у 86 публікаціях авторів (в т.ч. 3 монографіях). Значна частина праць опублікована англійською мовою та індексована міжнародними наукометричними базами даних, відтак є доступною для міжнародної наукової спільноти, викликає інтерес та отримує схвальні відгуки. Вважаю, що робота "Система гарантованого електроживлення міського електротранспорту", представлена авторами Вербицьким Є.В., Миколайцем Д.А., Осипенко К.С. та Павлюченком В.Л., заслуговує на присудження Премії президента України для молодих вчених у 2018 році.

Степенко С.А., к.т.н., доцент кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, метрології та фізики Чернігівського національного технологічного університету

Решанов Сергій

Враховуючи сьогоднішнє співвідношення вартості електроенергії і палива, тролейбус, як громадський вид транспорту, є більш економічним ніж автобус. Однак через необхідність обслуговування і значних капіталовкладень в електричну мережу, цей вид транспорту сьогодні не розвивається. Ідеї описані в роботі можуть дати імпульс до розвитку тролейбусного транспорту. Тому ідеї, викладені у роботі, заслуговують на увагу.

Решанов Сергій, налагоджувальник електроапаратури

Володимир Яськів

Заслуговує уваги реалізований в роботі комплексний підхід до вирішення проблеми побудови систем електроживлення міського електротранспорту.Оптимізація динамічних режимів, компенсація реактивної потужності, взаємоузгоджена робота різних джерел електроенергії забезпечують високу ефективність та надійність таких систем.Напрацювання та професійний досвід молодих науковців без сумніву заслуговують всесторонньої підтримки та заохочення задля реалізації їхнього наукового потенціалу в майбутньому. Тому вважаю, що їхня робота «Система гарантованого електроживлення міського електротранспорту» заслуговує присудження Премії президента України для молодих вчених у 2018 році.
Володимир Яськів, декан факультету прикладних інформаційних технологій та електроінженерії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

Тугай Дмитро Васильович

Проблема організації транспорту в сучасних великих містах на сьогодні є досить гострою, оскільки не завжди вдається забезпечити доступність громадського транспорту для мешканців усіх мікрорайонів. Робота "Система гарантованого електроживлення міського електротранспорту" присвячена вдосконаленню і збільшенню функціональності електричного трамваю завдяки збільшенню його автономності та забезпеченню кращої електромагнітної сумісності з мережею. Такі вдосконалення реалізовані за допомогою використання компенсатора реактивної потужності, а також застосування системи акумулювання та резервного живлення.
Вважаю, що робота авторів Вербицького Є.В., Миколайця Д.А., Осипенко К.С., Павлюченка В.Л. заслуговує присудження Премії президента України для молодих вчених.

Завідувач кафедри альтернативної електроенергетики та електротехніки Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, д.т.н. Тугай Д.В.

Вінниченко Ірина Леонідівна

Зростання кількості населення та об’ємів необхідної споживаної енергії у мегаполісах призводить до транспортної проблеми, що поєднує в собі такі аспекти, як забезпечення безперебійного енергопостачання для транспортних засобів, їх екологічність, виявлення маршрутів, які б не спричинювали транспортного колапсу, тощо. Тому робота «Система гарантованого електроживлення міського електротранспорту» є актуальною. Об’єм вирішених авторами комплексних задач в цьому напрямку, впровадження результатів їх роботи в мережі електротранспорту м. Києва та науковий доробок, що складає 86 робіт по даній темі, заслуговують на визнання, а науковці Вербицький Є.В., Миколаєць Д.А., Осипенко К.С. та Павлюченко В.Л. заслуговують винагороди та заохочення до подальшої діяльності в даному напрямку.
Щиро бажаю авторам даної роботи успіхів та визнання.

Вінниченко І.Л., викладач каф. комп’ютеризованих систем управління Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова

Білецький Олег Олександрович

У зв'язку з високою екологічністю електротранспорту, інтерес до нього постійно зростає. Його використання в мегаполісах особливо доцільно, так як в ньому практично відсутні додаткові шуми і викиди в атмосферу. Ідея, запропонована в роботі «Система гарантованого електроживлення міського електротранспорту», встановлювати резервні джерела живлення в тролейбуси – це компромісний варіант, що при незначних капіталовкладеннях дає можливість використовувати їх на маршрутах, де раніше могли курсувати лише автобуси. Сподіваюсь на успішне впровадження ідей, запропонованих у роботі.

Голова Ради молодих учених КПІ ім. Ігоря Сікорського,
к.т.н., доц. каф. теоретичної електротехніки
Білецький Олег Олександрович

Субботін Сергій Олександрович

Більшість розвинених країн світу мають намір повністю відмовитись від використання транспортних засобів на викопних джерелах палива та інтенсивно розвивають нові технології в електротранспорті. Вітчизняні розробки можуть пришвидшити процес заміни застарілого транспорту в нашій країні та закордоном. У даній роботі пропонується оригінальна ідея щодо покращення мобільності існуючого електротранспорту з мінімальними витратами на модернізацію. Варто взяти до уваги запропоновані ідеї у даній роботі.
Зав. каф. програмних засобів
Запорізького нац. техн. університету,
д.т.н., проф. С.О. Субботін

Левон Олена

Актуальність роботи "Високоефективні системи розосередженої генерації у міському електротранспорті" обумовлена необхідністю вирішення енергетичної проблеми, яка є нагальною для України.
Створення енергоефективних систем живлення електротранспорту, а також систем керування електроживленням є одними з пріоритетних напрямків у галузі життєзабезпечення населення та енергетичної безпеки країни.
Ця робота є завершеним дослідженням з достатньою кількістю публікацій та впроваджень, містить новизну й практичну корисність та неодмінно заслуговує премії Президента України для молодих вчених.
Бажаю авторам всього самого доброго і невичерпного натхнення в їх роботі.
Левон Олена, к.т.н., доц. каф. радіоелектроніки НТУ"ХПІ".

Мазуренко Леонід Іванович

В останні десятиліття у світі спостерігається інтерес до використання систем електроживлення, до складу яких входять джерела енергії різних типів. Тому дослідження виконані авторами наукової роботи "Система гарантованого електроживлення міського електротранспорту" актуальні. Дослідження мають наукове і практичне значення. Широко висвітлені у наукових працях.
Наукова робота заслуговує премії Президента України для молодих вчених.
Мазуренко Леонід Іванович, д.т.н., зав. відділу Інституту електродинаміки НАН України.

Кисельова Анна

Робота «Система гарантованого електроживлення міського електротранспорту» є актуальною з огляду на динамічний розвиток концепції гібридних транспортних засобів. До найбільш вагомих результатів роботи відносяться пропозиція встановлення на тролейбусах дизеля і акумулятора для інтеграції цих джерел до системи живлення електротранспорту, за рахунок чого збільшується гнучкість системи електроживлення та створюється можливість передавання енергії від одного джерела до іншого.
Враховуючи вищезазначене, вважаю, що робота «Система гарантованого електроживлення міського електротранспорту» заслуговує присудження Премії президента України для молодих вчених.

Джура Олександр

Порівняння темпів розвитку інфраструктури і впровадження нових технологій електротранспорту країн ЄС, Японії, США і ряду інших з одного боку, та України з іншого, засвідчує відчутну різницю. В той же час густо заселені вітчизняні міста часто переобтяжені великою кількістю автомобільного транспорту. Як наслідок, погіршується екологічна ситуація, створюється негативний вплив на оточуюче середовище і місцеве населення. Наявнісь розгалудженого, зручного і комфортного електротранспорту є першим необхідним, але не єдиним кроком до вирішення цієї проблеми. Другим кроком є збільшення долі гібридного і електричного автотранспорту. Отже очевидно, що робота авторів, в ході виконання якої розроблено нові засоби і методи керування системою електроживлення тролейбуса з додатковими автономними джерелами енергії, є практично і теоретично цінною.
Вважаю, що присудження авторам премії Президента України для молодих вчених в 2018 р. було б заслуженим і заоохотить їх для подальшої роботи.

Новський Володимир Олександрович

Представлена у даній роботі система електроживлення міського електротранспорту дозволяє передавати енергію від системи її акумулювання рухомого електротранспорту в електричну мережу в умовах дефіциту електроенергії. Розроблені авторами алгоритми виявлення маршрутів постачання електроенергії з найменшими її втратами дозволяють збільшити мобільність міського електротранспорту. На мою думку, запропонована у роботі система електроживлення значно розширює можливості використання тролейбуса як транспортного засобу.
Вважаю, що робота «Система гарантованого електроживлення міського електротранспорту» заслуговує присудження Премії президента України для молодих вчених у 2018 році.

Новський Володимир Олександрович, д.т.н., провідний науковий співробітник Інституту електродинаміки НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Павло Бучек, аспірант КПІ ім. Ігоря Сікорського

Можливість автономної роботи тролейбусів дозволяє розширити і прокласти нові маршрути перевезень, що дозволить багатьом пасажирам заощадити час і кошти на пересадках. Пасажири можуть бути впевнені, що їх проїзд не перерветься через збій у мережі чи їх маршрут призупинять у зв’язку з ремонтом ліній. Зроблено значний внесок у розвиток систем розподіленої генерації а головне – впровадження розробки в громадській життєдіяльності
У зв’язку з цим вважаю, що робота має практичну цінність, а автори заслуговують на отримання премії Президента України для молодих вчених

Сергій Бойко

На погляд науковців, міжнародних наукових установ та жителів міст, особливо мегаполісів, є актуальним збільшення частки електротранспорту в системі міських перевезень. Але введення в експлуатацію нових маршрутів та розширення вже існуючих пов’язано з відносно високими капіталовкладеннями та вимагають ґрунтовного технічного обґрунтування. У роботі авторами пропонується не лише створення системи живлення електротранспорту з високими показниками енергоефективності, але й врахуванню комфорту користувачів цим пранпортом, шляхом забезпечення контекстно-залежного керування системою.
На мою думку автори циклу робіт "Система гарантованого електроживлення міського електротранспорту" заслуговують отримання премії Президента України для молодих вчених.

Дмитро Кальмус

Розробка та впровадження новітніх систем в міському електротранспорті є невід'ємною складовою розвитку його інфраструктури, а ефективність його роботи безпосередньо впливає на бюджет міста. Саму тому, дослідження, що пов'язані з поліпшенням електромагнітної сумісності та підвищенням коефіцієнту корисної дії при роботі електричного транспорту, дуже важливі, адже надають результат вже сьогодні. Представлена у роботі система керування електроживленням міського електротранспорту є сучасною та енергоефективною. Слід також відзначити розроблений авторами алгоритм прийняття рішень для розгалуженої системи із декількома джерелами електричної енергії.
Отже, представлена колективом авторів робота має наукове та практичне значення, та заслуговує на відзначення Державною премією України.

I.M. Karabash

The control of electrical networks and power supply systems is an important technical problem with many levels of complexity. It is connected not only with the search of optimal engineering solutions, but also with variety of problems in Applied Physics, Chemistry, and Mathematics. The applicants use in their studies quite diverse mathematical methods. This is not surprising since the various practical aspects of the optimization of electrical networks is one of the main themes of their research. Besides topics in optimal control, some of the papers of this application actively use stochastic modeling and Fourier series. On the other side, the applicants have obtained several patents. The summary gives information about two implementations of suggested designs of power supply systems to the industry. It seems that many practical conclusions and suggestions of the applicants are still to be implemented. The financial support of this line of research will definitely pay for itself. In my opinion, this research deserves the President prize.

I.M. Karabash, Humboldt Experienced Researcher, the University of Bonn, and Senior Research Fellow, IAMM of NASU

Микола Кузнєцов

Подальше підвищення ефективності використання енергії в електротранспорті повністю відповідає сучасним тенденціям розвитку промисловості загалом. Використання технологій SmartGrid в системах розподілених генерації і споживання енергії є банально необхідним для економічної доцільності міського електротранспорту взагалі. Крім того, технології контекстного керування є дійсно наступним кроком систем SmartGrid, що, на мій погляд є найціннішим здобутком циклу робіт. Окремо хочеться вказати на приділену авторами увагу до перевантажень, що діють пасажирів транспорту - що в тренді стандартів automotive і дає надію на вихід вітчизняних систем на європейський ринок.

Таким чином вважаю, що було б справедливо саме авторам циклу робіт "Система гарантованого електроживлення міського електротранспорту" отримати премію Президента України для молодих вчених

Гість

Я взагалі то не знаю який там в них індекс Гірша, але хочу висловити ширу подяку особисто від себе та ще від 54 тисяч мешканців двох мікрорайонів, які ще до недавнього часу не мали можливості користуватись муніципальним транспортом, а тягнути лінію довжиною завбільшки 23 км бачилось нерентабельним. Проте тепер за яких ось 20 хвилин можна потрапити до автовокзалу, за 40 хвилин до залізничого. Бабусі та дідусі дуже задоволені. Я вважаю якщо хтось повинен отримати нагороду, то саме ці хлопці. Адже їх розробка, яка вже приносить користь багатьом мешканцям, є ще й економічною, а саме головне екологічною. А для нашого міста це дуже важливо!

Гість

Взагалі-то премія має бути за наукові досягнення, а не за розбудову інфраструктури неназваних міст, цілком ясно що нічого суттєво нового вони не розробили і там можна було впровадити будь-яку іншу розробку, навіть якщо тут (десь) справді використали саме їхню. Не кажучи вже про те, що написано так, ніби 54 тисячі людей були взагалі без транспорту і до них навіть маршрутки не ходили, а тут їх прямо врятували, і що 20 коментарів з*явилися протягом одного дня через кілька місяців після початку конкурсу, причому всі коментарі англійською чомусь з однаковими помилками. Коли вже з індексом цитування така неправдива інформація надана, то і до всього іншого довіри ноль без доказів.

Vinko Lesic

The work is devoted to the creation of an electric power supply system with high energy efficiency by exploiting possibilities of smart electrical grids of the future, implying distributed generation, energy storage and reactive power compensation. In this work, the principle of context-aware control is used to reduce the load on the power grid, as well as a method for increasing the effective parallel operation of substations by eliminating energy flows and connecting renewable energy sources to the network.
Taking into account the results obtained and theoretical aspects of the work of the authors Verbytskyi I.V., Mykolayets D.A., Osypenko К.S. and Pavluchenko V.L., the work stands out in quality, comprehensiveness and interdisciplinary approach that are critical for significant scientific contribution. Therefore, I strongly believe the authors deserve to be awarded the prize of the President of Ukraine for young scientists in 2018.

Leszek Pawlaczyk

The authors conducted research on the parallel operation of several sources of energy in the power supply network of electric vehicles. The principle of dynamic compensation of reactive power is improved. The obtained results testify to the possibility of transition to new regulatory principles, which, using telemetry data, would increase the efficiency, efficiency, and reliability of electrical systems. In my opinion, the results of using the time series sampling regularization algorithm to predict the context parameters, which reduces the forecast error, are interesting.
The level of work done, validity, integrity, and practical significance, allow us to recommend a team of authors: Verbytskyi I.V., Mykolayets D.A., Osypenko K.S., Pavluchenko V.L. for the awarding of the prize of the President of Ukraine for young scientists in 2018.

Eugeniusz Rosolowski

The authors have proposed and solved of the important problem related to increase the efficiency of the electric power supplying system. The principles of intelligent control based on the Smart Grid concept for the electric power supply network are considered, which increases the reliability and energy efficiency of energy transportation. The obtained results are ready for use as separate nodes and subsystems and have found practical application in the creation of a number of specific power supply systems.
The presented work may have a significant economic effect from the implementation, which allows recommending the work and the authors' collective to the award of the President of Ukraine for young scientists in 2018.

Гість

Представлена інформація про спільний індекс Хірша претендентів у Scopus не відповідає дійсності, вони просто пододавали (!!!) свої хірші, замість порахувати, там навіть немає жодної публікації, яка би мала 5 цитувань. Насправді тут загальний h-index = 3

От id номінантів у Scopus (посилання тут не можна ставити), всі зацікавлені можуть перевірити: 55327819100, 55819951200, 55327912400

Не кажучи вже про те, що майже всі ці скопусівські публікації - це тези (!) конференцій і український Technical Electrodynamics, тож, вочевидь, там переважно самоцитування і взаємні цитування.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.