Офіційний веб сайт

Розвиток підприємництва в умовах реалізації стратегії «зеленого» зростання: облік, аналіз та управління

м20

Представлено Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

Автор: к.е.н. Мурована Т.О.

Автором удосконалено нормативно-правове забезпечення здійснення підприємництва на основі доповнення принципів гармонізації національних і міжнародних стандартів з екологічного управління та розробки концептуальних напрямів адаптації податкового законодавства України до нормативно-правових актів ЄС.

Запропоновано порядок відображення податкових різниць в обліковій системі на рахунках відстрочених податкових активів і відстрочених податкових зобов’язань. Розроблено рекомендації щодо застосування аналітичних процедур з перевірки податкового навантаження на підприємства шляхом розрахунку його фактичного та граничного рівнів.

Розроблено структурно-логічну модель управління розвитком «зеленого» бізнесу з урахуванням етапності здійснення процедур та його методичного забезпечення.

Запропоновані заходи сприятимуть розвитку сектору екологічного підприємництва, збереженню та ефективному використанню ресурсів, зменшенню деструктивного впливу виробничої діяльності на довкілля, посиленню ролі наукових досліджень в частині розробки «зелених» технологій та інновацій.

Кількість публікацій: 57, у т.ч. за тематикою роботи 2 монографії, 2 навчальні посібники, 20 статей (3 – у зарубіжних виданнях), 11 навчально-методичних праць, 22 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 19 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 3. Отримано 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.

Надіслати коментар

Коментарі

Галькевич А.В., к.е.н., експерт, інвестор, Україна-Угорщина

Як видно з реферату, конкурсна робота Мурованої Тетяни Олександрівни є самостійно виконаною науково-дослідною роботою, яка містить авторський підхід до проблеми удосконалення теоретичних, методичних, організаційно-практичних засад здійснення підприємницької діяльності в контексті положень міжнародного та вітчизняного законодавства. Теоретичні та практичні положення, узагальнення, висновки і рекомендації щодо удосконалення бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та менеджменту підприємств в умовах реалізації стратегії «зеленого» зростання містять елементи наукової новизни. Важливим здобутком автора є висока публікаційна активність. Результати наукового дослідження оприлюднені у 33 наукових працях, які рецензуються у міжнародних наукометричних базах даних, серед яких Scopus, Web of Science, Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, RePEc та ін. З огляду на це, запропонована автором на конкурс робота заслуговує на увагу та присудження Премії Президента України для молодих учених. З повагою, Галькевич Алла Володимирівна.

Ревчук Олексій Вікторович

Робота пані Мурованої Т.О. характеризується актуальністю, містить унікальні розробки в частині удосконалення системи управління підприємницькими структурами в умовах реалізації стратегії «зеленого» зростання. Заслуговують на увагу запропоновані автором рекомендації щодо удосконалення методики та організації бухгалтерського обліку, аналізу, системи управління для створення прозорої та ефективної інформаційної бази з охорони довкілля. Враховуючи новизну дослідження та публікаційну активність автора, Мурована Т.О. заслуговує на присудження премії Президента України для молодих учених.

Л.В. Деримедведь

Поєднання математичних розрахунків з новітніми медико-інструментальними розробками дозволяють отримати нові перспективи в покращенні лікувально-діагностичного процесу хірургічних хворих. Означені інтелектуальні технології створили умови для успішного рішення багатьох проблем, що виникають при проведенні хірургічного лікування хвороб головного мозку та верхніх дихальних шляхів. Розроблена аеродинамічна модель функціонування верхніх дихальних шляхів дозволяє об’єктизувати характер патологічних процесів, що в свою чергу забезпечують значне покращення ефективності лікування. Заслуговує найвищої оцінки концепція атравматичного траєкторного нейрохірургічного доступу до глибинних структур головного мозку. Даний комплекс технічних та біомедичних розробок відповідає світовому рівню досліджень і заслуговує присудження державної прем
Хї України.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.