Офіційний веб сайт

Розвиток підприємництва в умовах реалізації стратегії «зеленого» зростання: облік, аналіз та управління

м20

Представлено Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

Автор: к.е.н. Мурована Т.О.

Автором удосконалено нормативно-правове забезпечення здійснення підприємництва на основі доповнення принципів гармонізації національних і міжнародних стандартів з екологічного управління та розробки концептуальних напрямів адаптації податкового законодавства України до нормативно-правових актів ЄС.

Запропоновано порядок відображення податкових різниць в обліковій системі на рахунках відстрочених податкових активів і відстрочених податкових зобов’язань. Розроблено рекомендації щодо застосування аналітичних процедур з перевірки податкового навантаження на підприємства шляхом розрахунку його фактичного та граничного рівнів.

Розроблено структурно-логічну модель управління розвитком «зеленого» бізнесу з урахуванням етапності здійснення процедур та його методичного забезпечення.

Запропоновані заходи сприятимуть розвитку сектору екологічного підприємництва, збереженню та ефективному використанню ресурсів, зменшенню деструктивного впливу виробничої діяльності на довкілля, посиленню ролі наукових досліджень в частині розробки «зелених» технологій та інновацій.

Кількість публікацій: 57, у т.ч. за тематикою роботи 2 монографії, 2 навчальні посібники, 20 статей (3 – у зарубіжних виданнях), 11 навчально-методичних праць, 22 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 19 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 3. Отримано 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.

Надіслати коментар

Коментарі

Скопенко Наталія Степанівна, д.е.н., професор, НУХТ

Охорона навколишнього середовища, збереження, раціональне використання природних ресурсів, екологічний контроль набувають все більшого значення і пріоритетності в зовнішній і внутрішній політиці більшості країн світу, у тому числі й в Україні. Наукове дослідження Мурованої Т.О. включає 32 наукові роботи та містить авторський підхід до проблеми удосконалення теоретичних, методологічних та організаційно-практичних засад здійснення підприємницької діяльності, її обліково-аналітичного забезпечення та ефективності прийняття управлінських рішень. Схвальним є те, що роботи автора рецензуються у міжнародних наукометричних базах даних: Scopus, Web of Science, Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, RePEc та ін. Крім того, результати наукових досліджень мають прикладне значення та використані в роботі провідних установ та організацій. Тому автор наукової роботи Мурована Тетяна Олександрівна заслуговує на присудження премії Президента України для молодих учених.
Скопенко Наталія Степанівна, доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту та адміністрування Національного університету харчових технологій

Dr. Prof. Simon Collins, United Kingdom

This work reflects the author's approach to improving the theoretical, methodological and organizational-practical foundations of entrepreneurial activity, development of its accounting and analytical support and implementation of effective management decisions in the context of the Green Growth Strategy in Ukraine and the world. The topic of this research seems to be very actual and demanded. That is why the author deserves to be awarded the President of Ukraine Prize for Young Scientists.

Kamiran K

Very good job well done.wish you all success not is a significant contribution to making better environment and develop green business regards from me kamiran

Концепція "зеленої" економіки отримує все більший суспільний резонанс. Вона активно обговорюється експертами, політиками, неурядовими організаціями. В таких умовах виникає необхідність у зростанні кількості наукових праць та досліджень в цій галузі.
Чому саме Мурована Т.О. заслуговує на отримання державної премії для молодих учених? Наукова робота автора на тему "Розвиток підприємництва в умовах реалізації стратегії "зеленого" зростання: облік, аналіз та управління" є актуальною науково-дослідною роботою, яка містить авторський підхід до проблеми удосконалення теоретичних, методичних, організаційно-практичних засад здійснення підприємницької діяльності в контексті положень міжнародного та вітчизняного законодавства. Цей погляд є "свіжим" та сучасним, заснованим на аналізі міжнародного досвіду організації підприємницької діяльності та пристосованим до сучасних реалій української економіки. На особливу увагу заслуговують теоретичні та практичні положення, узагальнення, висновки і рекомендації автора щодо удосконалення бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та менеджменту підприємств в умовах реалізації стратегії «зеленого» зростання.
Все це свідчить про важливість даного дослідження, а тому його автор Мурована Т.О. заслуговує на присудження премії Президента України для молодих учених. І дуже хотілося б, щоб експертна комісія оцінила актуальність та важливість дослідження.

Петришин Дмитро, к.с.-г.н.

На сьогоднішній день, на 4,5 році війни в нашій країні, а також і в інших країнах все більше відволікає людей від самого головного питання, це збереження екології нашої планети. Також хочеться сказати, що з кожним роком видобуток природних ресурсів стрімко зростає, а запаси їх істотно знижуються. Запобігти знищенню екології можна за рахунок зупинки всіх війн, впровадження нових технологій у виробництво і саме головне застосування "зеленої" відновлювальної енергетики. Проте питанням "Зеленої економіки" недостатній мірі вивчається та просувається на ринку. Те, що такі молоді фахівці як Тетяна активно у цьому напрямку працюють мені дуже приємно, сподобався її реферат, у роботі є реальні нові розробки, тому винагородою та мотивацією для подальшої наукової роботи повинна бути державна премія!!!

Резнікова Ольга Антонівна, к.е.н., консультант

Робота виконана на актуальну тему, присвячену розвитку підприємництва в умовах реалізації стратегії зеленого зростання. Особливо важливими для розвитку науки є удосконалені методичні та організаційні підходи до обліку та аналізу, а також заходи щодо розробки на їх основі ефективних управлінських рішень. Автор має значну кількість публікацій, присвячених даній тематиці у провідних вітчизняних та зарубіжних виданнях. Зважаючи на це, можна зробити висновок про важливість даної тематики та цікавість до неї зі сторони науковців та практиків. Я цілком підтримую автора, бажаю не зупинятися на досягнутому та перемогти у конкурсі зі здобуття премії Президента України для молодих учених, адже висунута на конкурс робота заслуговує на її присудження.

Галькевич А.В., к.е.н., експерт, інвестор, Україна-Угорщина

Як видно з реферату, конкурсна робота Мурованої Тетяни Олександрівни є самостійно виконаною науково-дослідною роботою, яка містить авторський підхід до проблеми удосконалення теоретичних, методичних, організаційно-практичних засад здійснення підприємницької діяльності в контексті положень міжнародного та вітчизняного законодавства. Теоретичні та практичні положення, узагальнення, висновки і рекомендації щодо удосконалення бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та менеджменту підприємств в умовах реалізації стратегії «зеленого» зростання містять елементи наукової новизни. Важливим здобутком автора є висока публікаційна активність. Результати наукового дослідження оприлюднені у 33 наукових працях, які рецензуються у міжнародних наукометричних базах даних, серед яких Scopus, Web of Science, Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, RePEc та ін. З огляду на це, запропонована автором на конкурс робота заслуговує на увагу та присудження Премії Президента України для молодих учених. З повагою, Галькевич Алла Володимирівна.

Ревчук Олексій Вікторович

Робота пані Мурованої Т.О. характеризується актуальністю, містить унікальні розробки в частині удосконалення системи управління підприємницькими структурами в умовах реалізації стратегії «зеленого» зростання. Заслуговують на увагу запропоновані автором рекомендації щодо удосконалення методики та організації бухгалтерського обліку, аналізу, системи управління для створення прозорої та ефективної інформаційної бази з охорони довкілля. Враховуючи новизну дослідження та публікаційну активність автора, Мурована Т.О. заслуговує на присудження премії Президента України для молодих учених.

Л.В. Деримедведь

Поєднання математичних розрахунків з новітніми медико-інструментальними розробками дозволяють отримати нові перспективи в покращенні лікувально-діагностичного процесу хірургічних хворих. Означені інтелектуальні технології створили умови для успішного рішення багатьох проблем, що виникають при проведенні хірургічного лікування хвороб головного мозку та верхніх дихальних шляхів. Розроблена аеродинамічна модель функціонування верхніх дихальних шляхів дозволяє об’єктизувати характер патологічних процесів, що в свою чергу забезпечують значне покращення ефективності лікування. Заслуговує найвищої оцінки концепція атравматичного траєкторного нейрохірургічного доступу до глибинних структур головного мозку. Даний комплекс технічних та біомедичних розробок відповідає світовому рівню досліджень і заслуговує присудження державної прем
Хї України.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.