Офіційний веб сайт

Розроблення та впровадження науково-практичних геологічних заходів для збільшення видобутку природного газу в Україні

р24

Представлено Українським науково-дослідним інститутом природних газів ПАТ "Укргазвидобування".

Автори: к.г.-м.н. Мачужак М.І., к.геол.н. Кривуля С.В., к.г.-м.н. Лизанець А.В., д.г.-м.н. Височанський І.В., к.г.-м.н. Лагутін А.А., к.геол.н. Абєлєнцев В.М., д.г.-м.н. Лур’є А.Й., к.геол.н. Бенько В.М.

 Метою роботи є розроблення комплексу методик геологічних досліджень для вирішення проблеми збільшення ресурсної бази природного газу в Україні. Запропонований комплекс науково-практичних досліджень, який спрямований на забезпечення збільшення ресурсної бази природного газу, не має аналогів в Україні.

Запропоновано методику прогнозування перспективних зон газонакопичення на значних глибинах, яка дозволила обґрунтувати основні напрямки геологорозвідувальних робіт та встановити першочергові об’єкти пошуків вуглеводнів на підставі їх рейтингової оцінки. Вперше розроблено сукупність методичних засобів для наукового обґрунтування сприятливих умов формування несклепінних пасток вуглеводнів, що дозволило виділити перспективні зони та ділянки для їх ефективних пошуків. Розроблено методику дорозвідки значних родовищ природного газу з масивно-пластовими покладами, які перебувають у розробці, що дозволило визначити наявність слабодренованих ділянок, розширити площі газоносності та уточнити підрахункові параметри. Вперше розроблено сукупність науково-практичних заходів оптимізації вилучення залишкових запасів вуглеводнів з урахуванням стану обводнення покладів та визначення зон їх максимальної концентрації.

Науково-практична значимість роботи доведена приростом запасів газу, включаючи відкриття нових родовищ, за період 1998-2017 рр. в об’ємі 290,1 млрд м3 газу, в т.ч. за 2017 р. 15,657 млрд м3 газу. Впровадження підтверджено включенням запасів газу, які прирощені, до Державного балансу корисних копалин України.

Кількість публікацій: 4 монографії, 300 статей (17 - у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 212 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 7. Отримано 35 патентів України на винахід. За даною тематикою захищено 2 докторських та 8 кандидатських дисертацій.

Коментарі

Багрій І.Д.

Представлена Українським науково-дослідним інститутом природного газу робота являє собою науково-практичний комплекс, який включає основні напрямки геологічних досліджень по збільшенню ресурсної бази вуглеводнів. Такий комплекс не має аналогів в Україні. Про те, що цей комплекс реально працездатний свідчить прирост запасів природного газу за період існування ПАТ «Укргазвидобування» в об’ємі більш ніж 290 млрд кубометрів. На основі запропонованого комплексу геологічних досліджень оцінена також перспектива приросту запасів газу. Слід відмітити, що УкрНДІгаз, який на протязі майже 60-річного існування виконував роботи по забезпеченню видобутку природного газу в Україні, вперше підводить підсумок своєї діяльності і, насамперед, в геологічному напрямку. Враховуючи величезний вклад інституту в розвиток газової галузі України, значну наукову новизну представленої роботи вважаю, що її автори безперечно заслуговують на присудження їм Державної премії в галузі науки і техніки.

Багрій І.Д. – заступник директора Інституту геологічних наук НАН України, доктор геологічних наук, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки

Вергельська Наталія Вікторівна, доктор геологічних наук

Представлена робота «Розроблення та впровадження науково-практичних геологічних заходів для збільшення видобутку природного газу в Україні» охоплює всі основні напрямки геологічних досліджень для збільшення ресурсної бази природного газу в Україні. Запропонована та застосована методика прогнозування перспективних зон газонакопичення на значних глибинах грунтується на наукових основах умов формування несклепінних пасток вуглеводнів та їх ефективних пошуків. Основні положення роботи впроваджені в практику геолого-розвідувальних робіт та розробки газових та газоконденсатних родовищ.
Актуальність, наукових підхід та вагома практична цінність роботи дозволяє вважати, що її авторський колектив заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Лукінов В'ячеслав Володимирович, доктор геолого-мінералогічн

Робота «Розроблення та впровадження науково-практичних геологічних заходів для збільшення видобутку природного газу в Україні» є безперечним здобутком вітчизняної геологічної думки щодо вдосконалення методів прогнозування перспективних зон для видобутку газу на значних глибинах. Саме розробки авторів роботи дозволяють обґрунтовувати основні напрямки геологорозвідувальних робіт та встановлювати, на підставі рейтингової оцінки, найбільш перспективні об’єкти для організації пошуків вуглеводнів. Автори роботи є фахівцями найвищого рівня як у науково-теоретичній, так і практичній галузях нафтогазової геології, чиї наукові розробки широко відомі науковій громадськості.
Вважаю, що робота " Розроблення та впровадження науково-практичних геологічних заходів для збільшення видобутку природного газу в Україні" та колектив авторів, що її виконав, заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року.
Доктор геолого-мінералогічних наук, професор,
професор кафедрі геології та розвідки родовищ
корисних копалин Національного технічного
університету «Дніпровська політехніка»,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
В. Лукінов.

Черваньов Ігор Григорович, професор

Необхідність збільшення видобутку природного газу в Україні – одна із найважливіших державних задач. В зв’язку з цим представлена УкрНДІгазом робота без сумніву актуальна. Пропонований і апробований на виробництві комплекс методичних розробок охоплює всі можливі напрямки нафтогазової геології. Комплекс включає методику пошуків родовищ вуглеводнів на значних глибинах та в нетрадиційних пастках, дорозвідку діючих родовищ і оптимізацію вилучення природного газу. Такий комплекс не має аналогів в Україні. Ефективність запропонованого комплексу геологічних досліджень підтверджена реальним приростом запасів природного газу за останні роки. Вважаю, що представлена УкрНДІгазом робота без сумніву заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Черваньов І.Г., доктор технічних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
заслужений професор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Дем’яненко І.І.

Дем’яненко І.І. – доктор геологічних наук, завідувач відділу УкрДГРІ, Заслужений працівник промисловості України.

Подана робота відомих фахівців нафтогазової галузі України, присвячена розв’язанню найзлободеннішої проблеми – забезпечення енергетичної незалежності нашої держави в т.ч. шляхом збільшення видобутку природного газу. Вирішення цієї стратегічної задачі ґрунтується на впровадженні високоефективних науково-методичних розробок, які дозволили забезпечити реальний приріст запасів за період 1998-2017 рр. в об’ємі 290,1 млрд м3 газу, в т.ч. 15,657 млрд м3 газу за 2017 р; обґрунтувати об’єми нерозвіданих запасів за рахунок оптимізації вилучення залишкових запасів газу (185,2 млрд м3) і шляхом буріння свердловин на перспективних об’єктах (200 млрд м3). Одночасно обґрунтована оцінка прогнозних ресурсів за рахунок освоєння глибоких горизонтів – 503 млрд м3 та несклепінних пасток – 12271 млрд м3 – сумарно 1774 млрд м3 газу.
Актуальність, наукові новації та практична значимість роботи беззастережно свідчать, що вона заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Голуб П.С., Солодкий В.М.

Енергозабезпеченість України і, в першу чергу, власною вуглеводневою сировиною, представляє сьогодні одну із надважливих і гостроактуальних проблем.
Представлена колективом відомих науковців і виробничників робота присвячена вирішенню в умовах ДДЗ, як основного газовидобувного регіону України, саме цієї проблеми – шляхом розроблення та впровадження комплексу науково-практичних заходів забезпечити збільшення видобутку природного газу. З цією метою авторами розроблена методика дорозвідки крупних газових родовищ; методика оптимізації вилучення залишкових запасів вуглеводнів; методика прогнозування перспективних зон газонакопичення на значних глибинах; сукупність методичних засобів для наукового обґрунтування умов формування несклепінних пасток вуглеводнів у регіоні.
Науково-практична значимість роботи, включаючи відкриття 44 нових родовищ за період 1998-2017 рр., підтверджена приростом запасів газу в об’ємі 290,1 млр м3 газу, в т.ч. за 2017 р. 15,657 млр м3 газу. Крім того, здійснена оцінка нерозвіданих запасів в об’ємі 385 млр м3 газу та прогнозних ресурсів – 1774 млр м3 газу. Ці результати переконливо засвідчують, що представлена колективна робота «Розроблення та впровадження науково-практичних геологічних заходів для збільшення видобутку природного газу в Україні» заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Голуб П.С. -Генеральний директор ДП "Укрнаукагеоцентр", дійсний член (академік) нафтогазової академії України.
Солодкий В.М. -Головний геолог ДП "Укрнаукагеоцентр",
член-кореспондент нафтогазової академії України.

Пашова Н. Т., к.г.-м.н., Дійсний член (академік) УНГА

Україні належить унікальна нафтогазогеологічна структура – Дніпровсько-Донецька западина, вуглеводневі ресурси якої не тільки не вичерпано, але будуть суттєво зростати при умові сучасних досліджень її глибинної будови та оптимізації методів пошуків, розвідки, розробки та систем експлуатації родовищ. Саме таким питанням присвячена багатопланова робота колективу авторів " Розроблення та впровадження науково-практичних геологічних заходів для збільшення видобутку природного газу в Україні ", яка по інформаційній насиченості, обґрунтованості, теоретичних і практичних положень набуває значущості програми освоєння глибинного поверху нафтогазоносності ДДЗ і складає надійну основу оновлення "Енергетичної стратегії України". Авторами досліджено принципові складові, якими визначається глибинний вуглеводневий потенціал нафтогазогеологічної мегасистеми ДДЗ і пропонуються ефективні напрями його освоєння. Науково-практичне значення роботи підтверджено приростом видобувних запасів категорії С1+С2, прийнятих на баланс України за період 1998-2017 рр. в об’ємі 290148 тис т у.п., враховуючи відкриття 44 нових родовищ та 180 нових покладів, у тому числі великого Кобзівського родовища, що повністю компенсувало видобуток вуглеводнів (282441 тис. т у.п.) за цей період. Робота надзвичайної актуальності, широкого науково-практичного діапазону досліджень, спрямованих на вирішення задач державної значущості, заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Олександр Петровський

Професор, д.ф.-м.н., с.н.с., почесний розвідник надр України, перший віце-президент «Української нафтогазової академії», директор «Науково-технічної компанії «ДЕПРОІЛ ЛТД»
Розвиток промислового виробництва України напряму залежить від ступеня використання енергетичних ресурсів, в тому числі і вуглеводневих. Україна, як і багато країн світу, має значні за запасами власні ресурси нафти і газу. Однак, на даний час тільки частина із наявних потреб забезпечується власним видобутком. У зв’язку із цим перед нафтогазовим комплексом України стоїть актуальна проблема не тільки збільшити долю власного видобутку, але і в найближчій перспективі повністю забезпечити потреби населення і промисловості України у природному газі за рахунок саме власного видобутку та в перспективі перейти до експорту на зовнішні ринки.
Саме вирішенню цієї проблеми присвячені багаторічні дослідження колективу авторів, представлені на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки. Серед найважливіших наукових здобутків слід відмітити методики: прогнозування перспективних зон газонакопичення на значних глибинах Дніпровсько-Донецької западини; обґрунтування сприятливих умов формування несклепінних пасток вуглеводнів; дорозвідки значних родовищ природного газу з масивно-пластовими покладами, що перебувають у розробці; оптимізації вилучення залишкових запасів вуглеводнів із зон концентрації залишкових запасів із врахуванням положення обводнених ділянок газонасичених покладів.
Основною перевагою представленої роботи є витриманий баланс між власними науковими дослідженнями авторів та практичними результатами їх впровадження при реалізації проектів видобутку газу в Україні та на ліцензійних ділянках компанії ПАТ «Укргазвидобування». Саме завдяки наявності та використанню досліджень авторів сьогодні може ставитися амбітна державна задача – досягнення до 2020 року власного видобутку компанії ПАТ «Укргазвидобування» у 20 млрд. м3, що повністю забезпечить власні потреби України у природному газі.
Враховуючи актуальність, наукову новизну та практичну цінність проведених досліджень колектив авторів безумовно заслуговує на отримання Державної премії України з науки і техніки у 2018 році.

Стовба С.М., доктор геологічних наук, директор ТОВ "СПК-ГЕО"

Добре відомо, що на протязі понад 20 років на розвиток видобутку власних вуглеводнів державою виділялось істотно менше, ніж потребувала нафтогазовидобувна галузь національної економіки. Однак, відомому в країні колективу професіоналів завдяки розробці та впровадженню у виробництво науково-практичного комплексу геологічних досліджень в таких умовах вдалося не тільки запобігти катастрофічному спаду видобутку газу в Україні, а і кардинально переломити ситуацію. Дуже важливо, що цей колектив авторів науково обґрунтував реальні перспективи відкриття в Україні нових родовищ і покладів вуглеводнів. Наявність ресурсної бази є основною передумовою для відчутного в масштабах національної економіки збільшення видобутку газу, що має забезпечити енергетичну незалежність країни у відносно короткій перспективі.
Особливо приваблює у роботі, що представлена до високої нагороди, фахове обґрунтування необхідності широкомасштабних робіт на існуючих родовищах, які перебувають у розробці. Світовий досвід переконливо демонструє, що видобувні запаси та річний видобуток багатьох нафтогазових родовищ можуть бути збільшені на 20-50%, а іноді і в декілька разів. При цьому, собівартість видобутку мінімізується завдяки наявності вже готової інфраструктури родовищ, що істотно скорочує терміни нарощування видобутку. Амбітна мета ПАТ «Укргазвидобування» по досягненню за менш ніж три роки (2018-2020) річного видобутку в об’ємі 20 млрд. куб. м можлива, головним чином, шляхом різкого збільшення видобутку газу з існуючих родовищ. Ця мета може бути досягнута при умові творчої та наполегливої роботи, в тому числі і з застосуванням розробленого авторами науково-практичного комплексу геологічних досліджень, як концептуальної основи подальшого розвитку видобувної галузі.
Розгляд результатів досліджень авторів та практичного застосування розробленого комплексу методик дають підставу стверджувати, що робота «Розроблення та впровадження науково-практичних геологічних заходів для збільшення видобутку природного газу в Україні», представлена Українським науково-дослідним інститутом природних газів ПАТ Укргазвидобування та висунута на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки в 2017 році заслуговує цієї високої державної нагороди.

Коломієць Володимир Якович

Головний геолог Придніпровської геофізичної розвідувальної експедиції
Робота з напрацювання науково-практичних геологічних заходів для збільшення видобутку природного газу в Україні та результати її практичного впровадження у виробництво і галузеву науку, що так чи інакше відбувається на різних рівнях та напрямках геологорозвідувальних робіт на нафту та газ, безумовно має позитивний геолого-економічний ефект і дає надію на значне його зростання в найближчі роки. Імпонує лаконічність і конкретика поставлених стратегічних задач по трьох напрямках, а саме пошуки, дорозвідка родовищ ВВ та оптимізація вилучення ВВ. Саме конкретика на практиці не дає шансів на розпорошення уваги і зусиль, направлених на вирішення основних практичних задач, а саме вселяє обґрунтований оптимізм щодо перспектив нарощення видобутку ВВ в Україні і забезпечення як населення, так і виробництва вуглеводневою сировиною. І якщо, навіть, не в повній мірі будуть досягнуті амбітні цілі даної роботи, можна вважати її значним досягненням в розширенні бази пошукових робіт як за рахунок нарощення територій шляхом включення в пошуковий процес недостатньо вивчених земель, так і за рахунок розширення стратиграфічного та гіпсометричного інтервалів розрізу осадового чохла та нових типів очікуваних пасток ВВ.
Дана робота фактично визначає стратегію геологорозвідувальних робіт на нафту та газ в ДДЗ, основному нафтогазоносному регіоні України на майбутні роки, вже на сьогодні дає вагомі позитивні результати і, безумовно, заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки

Черняков Олександр Маркович, канд. геол.-мін. наук

Питання забезпечення України газом власного видобутку має на сьогодні особливу актуальність. Представлена робота на здобуття Державної премії України має велике народногосподарське значення. Вона охоплює широке коло питань нафтогазової геології і є вдалим поєднанням практичних та теоретичних напрямків геолого-розвідувальних робіт в Україні. Завдяки використанню розроблених авторами наукових методик прирощено та зараховано на державний баланс України понад 290 млрд м3природного газу. Хочу відмітити, що мною на протязі багатьох років виконувалися проекти будівництва нафтогазових свердловин, а ці проекти здійснювалися на основі геологічних матеріалів, які представлені в даній роботі. Робота має високу наукову і практичну цінність і заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Черняков О.М., кандидат геолого-мінералогічних наук, член-кореспондент нафтогазової академії України

Єсипович Станіслав Михайлович

Єсипович С.М., доктор геологічних наук, головний науковий співробітник Наукового центру аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України.
У представленій колективом відомих науковців і виробничників роботі обґрунтовано нові напрямки геологорозвідувальних робіт у Дніпровсько-Донецькій западині – основному нафтогазоносному регіоні України.
Виконаний авторами науково-практичний комплекс геологічних досліджень, цілеспрямований на стабілізацію і подальше збільшення видобутку газу в Україні. Робота характеризується високим науковим рівнем, що підтверджується іноваційністю і ефективністю наукових розробок: методики прогнозування зон газонакопичення на значних глибинах; серії методик для виділення зон нафтогазонакопичення у пастках неантиклінального типу; методики дорозвідки значних родовищ природного газу комплексуванням геологічних та геолого-промислових критеріїв; методики оптимізації вилучення залишкових запасів газу на окремих родовищах.
Осягнуті науково-практичні здобутки авторів, а саме реальний за час функціонування ПАТ «УГВ» приріст запасів – 290,1 млрд.м3 газу переконливо засвідчують, що представлена робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Зюзькевич М.П.

Зюзькевич М.П., канд. геол. наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
Колективна робота відомих фахівців "Розроблення та впровадження науково-практичних геологічних заходів для збільшення видобутку природного газу в Україні", виходячи із архігострої потреби в забезпеченні країни власним видобутком вуглеводневої сировини, представляє великий науковий і практичний інтерес. В ній чітко сформульовані значні досягнення щодо обсягів реальних приростів запасів газу за рахунок використання розробленого авторами комплексу методик геологічних досліджень. Цей приріст за період 1998-2017 рр склав 290,1 млрд.м3. Поряд з цим обґрунтовано майбутні перспективи нарощування запасів газу шляхом освоєння ресурсів глибоких горизонтів та несклепінних пасток, а також дорозвідки значних родовищ та оптимізації вилучення залишкових запасів вуглеводнів на окремих родовищах. Нарощування перспективних ресурсів за рахунок освоєння ресурсів глибоких горизонтів складає 503 млн т умовного палива та несклепінних пасток - 1271 млн т умовного палива. Отримані результати досліджень авторів дають підставу стверджувати, що вищезазначена робота абсолютно обґрунтовано висувається на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки в 2018 році.

Павлов Станіслав Дмитрович, кандидат геолого-мінерал. наук

Сьогодні паливно-енергетичні ресурси відіграють виняткову роль у розвитку економіки України, та забезпечують енергетичну безпеку держави. Робота, яку представив колектив провідних вчених і фахівців Українського науково-дослідного інституту природних газів, направлена на вирішення актуальної проблеми підвищення ресурсної бази природного газу в Україні і збільшення його видобутку.
«Розроблення та впровадження науково-практичних геологічних заходів для збільшення видобутку природного газу в Україні» - це основна багаторічна праця геологічного напрямку інституту, яка забезпечує роботу нафтогазового комплексу нашої держави. Запропоновані в роботі методичні заходи наукового обгрунтування проведення геологорозвідувальних робіт, забезпечують галузь перспективами подальшого приросту запасів газу і відкриття нових родовищ.
Представлена робота і її автори заслуговують на присудження їм Державної премії України в галузі науки і техніки.

Павлов С.Д., кандидат геолого-мінералогічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Маєвський Борис Йосипович

Газова галузь – найважливіша складова вітчизняного паливно-енергетичного комплексу. Збільшення видобутку природного газу в Україні – одна з найбільш актуальних проблем, що пов’язана з розвитком економіки держави. Тому робота «Розроблення та впровадження науково-практичних геологічних заходів для збільшення видобутку природного газу в Україні» заслуговує особливої підтримки. Важливо, що в даній роботі чітко представлені три основні напрямки геологічних досліджень для забезпечення збільшення видобутку газу, а саме: перспективи відкриття нових скупчень вуглеводнів на значних глибинах та в несклепінних пастках; дорозвідка відомих родовищ природного газу; оптимізація вилучення залишкових запасів вуглеводнів. Дана робота заслуговує особливу підтримку, тому що запропоновані в ній методики вже принесли важливі корисні результати, а саме те, що загальний приріст запасів газу в останні роки суттєво перевищує обсяг його видобутку. Все це дозволяє вважати, що робота «Розроблення та впровадження науково-практичних геологічних заходів для збільшення видобутку природного газу в Україні», яка представлена колективом авторів, заслуговує здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.
Маєвський Б.Й., доктор геол.-мінерал. наук, проф., лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Почесний розвідник надр.

Красножон Михайло Дмитрович

Наукова новизна представленої Українським науково-дослідним інститутом природних газів роботи полягає в розробці науково-практичного комплексу геологічних досліджень, пов’язаних зі збільшенням ресурсної бази природного газу в Україні. Комплекс складається з окремих елементів, які апробовані на території Дніпровсько-Донецької западини – основного нафтогазоносного регіону України. Науково-практичну значимість роботи підтверджено приростом запасів газу, включаючи відкриття нових родовищ за період 1998-2017 рр. в об’ємі більше 290 млрд м3 газу.
Робота підтримана Вченою радою УкрДГРІ і заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Голова Вченої ради УкрДГРІ, доктор геологічних наук М.Д. Красножон.

Євдощук М.І., доктор геологічних наук, професор.

Представлена робота «Розроблення та впровадження науково-практичних геологічних заходів для збільшення видобутку природного газу в Україні» складається з наступних елементів, які охоплюють всі основні напрямки геологічних досліджень для збільшення ресурсної бази природного газу в Україні. Це – методика прогнозування перспективних зон газонакопичення на значних глибинах, методичні засоби для наукового обґрунтування сприятливих умов формування несклепінних пасток вуглеводнів та їх ефективних пошуків, методика дорозвідки значних родовищ природного газу з масивно-пластовими покладами, що перебувають у розробці та спосіб оптимізації вилучення залишкових запасів вуглеводнів.
Науково-практична значимість роботи доведена приростом запасів газу, включаючи відкриття нових родовищ, за період 1998-2017 рік в об’ємі 290,1 млрд м3 газу, а видобуто за той же період з родовищ товариства 282 млрд м3.
Представлений колектив є основним генератором наукових ідей та практичних заходів по створенню ресурсної бази вуглеводнів в Україні.
Безпосередньо за напрямком представленої роботи отримано 35 авторських свідоцтв та патентів. За тематикою представленої роботи в останні роки захищено вісім кандидатських дисертацій. Актуальність, значна наукова новизна та вагома практична цінність роботи дозволяє вважати, що її авторський колектив безумовно заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Євдощук М.І., доктор геологічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки, Лауреат Державної премії, Почесний розвідник надр, Керівник відділення геології нафти і газу УНГА, зав. відділом геології вугільних родовищ Інституту геологічних наук НАН України.

Фик Ілля Михайлович, доктор технічних наук, професор

Представлена Українським науково-дослідним інститутом природних газів робота пов’язана з збільшенням ресурсів природного газу в Україні. Цей напрямок досліджень є надзвичайно актуальним. Робота має комплексний характер, охоплює проблеми відкриття нових родовищ, до розвідки існуючих родовищ природного газу і оптимізації вилучення вуглеводнів.
Результатом дослідження УкрНДІгазу є відкриття численної кількості нових родовищ і в цілому прирост запасів газу за період існування ПАТ «Укргазвидобування» більше 290 млрд м3 газу, що суттєво перевищує видобуток газу компанією за цей же період.
Слід відмітити, що УкрНДІгаз вже майже 60 років відіграє провідну роль в геологічному забезпеченні існування газової галузі України, а в той же час вперше підводить підсумок своєї геологічної діяльності.
Значимість представленої роботи «Розроблення та впровадження науково-практичних геологічних заходів для збільшення видобутку природного газу в Україні» не викликає сумнівів, а її автори заслуговують на присудження їм Державної премії України в галузі науки і техніки.

Фик І.М., завідуючий кафедрою видобування нафти, газу та конденсату НТУ «ХПІ», кандидат геолого-мінералогічних наук, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Касимов Олександр Меджитович, доктор технічних наук, пр

Більшість підприємств і населення України постійно використовують природний газ. Одночасно і металургійні заводи є суттєвими користувачами природного газу. Тому забезпечення нашої країни природним газом - задача вкрай актуальна. Представлена УкрНДІгазом робота «Розроблення та впровадження науково-практичних заходів для збільшення видобутку природного газу в Україні» дає підстави розраховувати на значне зниження енергетичного дефіциту країни в найближчий час. Високий науковий рівень та результати представленої роботи дозволяють зробити висновок, що її автори цілком заслуговують на присудження їм звання лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки.

Касимов О.М.,
Заступник директора з НДР
УкрНДІмет, доктор технічних наук, професор

Капцов Іван Іванович, доктор технічних наук, професор

В роботі, представленій колективом відомих в Україні науковців і виробничників вирішені актуальні проблеми нафтогазової геології. Проведені авторами дослідження дозволили науково обґрунтувати нові напрямки геологорозвідувальних робіт. Важливого значення набуває комплекс геолого-геофізичних досліджень, спрямованих на пошуки родовищ вуглеводнів на глибинах понад 5 км.
Крім відкриття нових родовищ автори намітили шляхи не тільки збільшення запасів відомих родовищ за рахунок їх дорозвідки, але й нарощування видобутку з них вуглеводнів шляхом застосування сучасних методів оптимізації систем експлуатації.
Вважаю, що робота «Розроблення та впровадження науково-практичних геологічних заходів для збільшення видобутку природного газу в Україні» виконана на високому науковому рівні, який відповідає міжнародним стандартам, а її автори цілком заслуговують на присудження їм Державної премії України в галузі науки і техніки.

Завідуючий кафедрою експлуатації газових і
теплових систем
Харківського національного університету
міського господарства імені О.М. Бекетова,
доктор технічних наук, професор Капцов І.І.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.