Офіційний веб сайт

Розробка вугільних родовищ з переходом високоамплітудних тектонічних порушень

р19

Представлено Національним технічним університетом "Дніпровська політехніка".

Автори: Барабаш М.В., Воронін С.А., д.т.н. Пілюгин В.І., к.т.н. Снігур В.Г., Мкртчян С.В., д.т.н. Гапєєв С.М., д.т.н. Солодянкін О.В., к.т.н. Вигодін М.О.

Метою роботи є оптимізація і подовження життєвого циклу вугільних шахт шляхом реалізації комплексу адаптованих до гірничо-геологічних умов Західного Донбасу інноваційних технологій підготовки виробничих дільниць виробками підвищеної стійкості, їх відпрацювання струговими установками, переходу високоамплітудних тектонічних порушень, розкриття додаткових запасів вугілля, з одночасним впровадженням комплексу заходів з охорони навколишнього середовища та диверсифікації основного виробництва на стадії його завершення.

Авторами на основі теоретичних досліджень і натурних експериментів розроблено комплекс адекватних математичних моделей геомеханічних систем «підземний об’єкт-породний масив», встановлені нові закономірності деформування структурно порушеного гірничими роботами породного масиву, обґрунтовані параметри безпечних, економічно і екологічно доцільних конструкцій комбінованого кріплення та технологій їх спорудження у складних геомеханічних умовах і в зонах тектонічного порушення, запропоновано нову концепцію synchro-mining для забезпечення сталого функціонування депресивних гірничодобувних територій на основі стратегії управління розвитком шахт.

Для складних гірничо-геологічних умов впроваджено комбіноване кріплення капітальних виробок, що є кращим за світові аналоги. Обґрунтовано рецептури твердіючих сумішей та вперше в Україні введено в експлуатацію підземний дробильний комплекс для використання порід в технології кріплення підземних виробок без видачі їх на поверхню. Впроваджено безлюдну технологію видобутку вугілля для умов шахт Західного Донбасу. Вперше у світовій практиці здійснено перехід високоамплітудного тектонічногопорушення, що дозволило без будівництва вертикальних стволів і поверхневого комплексу додатково розкрити і здійснити розробку близько 50 млн. т запасів вугілля, подовжити на 15 і 25 років життєвий цикл двох шахт. Актуалізовано програму диверсифікації діяльності шахт Павлоградського регіонуна стадії їх експлуатації і закриття. Впровадження сучасних технологій розкриття та відпрацювання продуктивних запасів дозволило за 5 років збільшити річний видобуток вугілля з 16 до 20 млн. тон. Досягнутий економічний ефект склав 9,575 млрд. гривень. 

Кількість публікацій: 25 монографій, 4 підручники, 350 статей (44 - у міжнародних виданнях), 6 нормативних документів.  Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно з базами даних складає відповідно: Web of Science– 2/1; Scopus – 5/1; Google Scholar –364/8. Зареєстровано наукове відкриття, отримано 14 патентів України на винахід. За даною тематикою захищено 3 докторських та 11 кандидатських дисертацій.

    Громадське обговорення роботи відбулося 13 вересня 2018р. о 13.00 годині на засіданні Вченої ради Інституту фізики гірничих процесів НАН України за адресою:  м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 2-а, зала засідань вченої ради.

     Матеріали обговорення знаходяться в Секратеріаті Комітету.

Коментарі

Должиков Петр Николаевич

В современных условиях для Украины уголь играет ключевую роль в генера-ции энергии. Стратегия развития угольной отрасли направлена на решение про-блем максимальной эффективности и безубыточности предприятий. Работа, представленная на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники, конкретно отвечает решению названных проблем.
В работе на высоком качественном уровне, отвечающем лучшим мировым показателям, решен целый ряд новых сложных геомеханических и технологиче-ских задач – внедрение новой техники по добыче угля – струговой технологии, обеспечение длительной устойчивости капитальных горных выработок в сложных горно-геологических условиях, использование новых разработанных конструкций крепи и технологий крепления, повторное использование выработок. Научно-обоснованный комплекс технических решений позволил на практике реализовать грандиозный проект перехода крупноамплитудного геологического нарушения для освоения забалансовых запасов, что по своей значимости и полученному эффекту равнозначно вскрытию и подготовке нового месторождения. Много внимания авторы уделили вопросам повышения рационального природопользования, общей рентабельности шахты, решению социальных вопросов населения шахтерских городов. Разработанный и внедренный комплекс технологий имеет стратегическое общегосударственное значение, реализация которого позволила существенно повысить рентабельную эффективность работы всей угольной отрасли, снизит остроту социальных и экологических проблем горнодобывающих регионов. Особенно отмечаю высокий уровень научного обоснования работы и высочайший профессионализм авторов. Считаю, что работа заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники в 2018 году.
Должиков Петр Николаевич – доктор технических наук, профессор, Заслужен-ный деятель науки и техники Украины, академик и лауреат премии Академии строительства Украины

Кипко Александр Эрнестович

Гірничодобувна (зокрема, вугільна) галузь завжди вважалася однією з основних для ефективного розвитку економіки, важливою складовою енергетичної незалежності країни. З таких позицій, поставлене авторами роботи за мету оптимізація і подовження життєвого циклу вугільних шахт, шляхом реалізації комплексу геомеханічно адаптованих технологій, є актуальним і дуже корисним завданням. Отримані авторами результати мають наукову новизну, практичну цінність, дають високий економічний ефект, і, крім того, дозволяють вирішити екологічні та соціально-економічні проблеми гірничодобувних регіонів. Запропонована авторами концепція synchro-mining має стратегічний характер і може бути корисною для інших депресивних населених територій підпорядкованих економічно до моноструктурних промислових об’єктів. Результати роботи широко опубліковані у статтях, монографіях, підручниках, новизна наукових та технічних рішень підтверджені дипломом на відкриття, патентами, захищені кандидатськими та докторськими дисертаціями, є корисними для підготовки інженерних кадрів. Вважаю, що робота «Розробка вугільних родовищ з переходом високоамплітудних тектонічних порушень» та її авторський колектив заслуговують присудження їм Державної премії України в галузі науки і техніки в 2018 р.
Кіпко Олександр Ернестович, професор кафедри розробки родовищ корисних копалин» ДНТУ, доктор технічних наук, академік Академії будівництва України

Мацюк П.В.

Работа "Разработка угольных месторождений с переходом высокоамплитудных тектонических нарушений" (авторы – Барабаш М.В, Воронин С.А., Пилюгин В.И., Снигур В.Г., Мкртчян С.В., Солодянкин А.В., Гапеев С.Н., Выгодин М.А.) посвящена решению актуальных проблем обеспечения эффективной угледобычи путем внедрения инновационных технологий подготовки производственных участков (лав) капитальными выработками с повышенной грузонесущей способностью, адаптации струговой технологии к сложным условиям шахт Западного Донбасса, повторного использования выработок, прирезки новых запасов угля за счет перехода высокоамплитудных геологических нарушений, что обеспечило снижение себестоимости продукции и позволило получить значительный экономический эффект.
В данной работе комплексно учтены проблемы диверсификации основного производства, что является весьма актуальным вопросом современного развития экономики и общества на региональном и государственном уровнях. Авторами работы получены научно обоснованные и технически подготовленные разработки, которые позволили решить ряд вопросов в технологическом, экологическом и социальном плане. Научные исследования и практическое внедрение их в производственную деятельность угледобывающих предприятий хорошо отражены в научных публикациях, научном открытии, выступлениях на конференциях, в том числе и на международных, патентах на изобретения. На основании материалов данной работы защищены кандидатские и докторские диссертации.
Поэтому работа "Разработка угольных месторождений с переходом высокоамплитудных тектонических нарушений" и коллектив авторов заслуживает высокой оценки и присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.
Мацюк Павел Васильевич, сертифицированный инженер-проектировщик, главный инженер проектов.

Ковалев Павел Николаевич

В период становления Украины как независимого государства, очень важно обеспечить ее энергетическую самостоятельность. Во многом эта задача решается за счет подготовки и разработки новых запасов угля, повышения технико-экономических показателей его добычи с учетом потребности в нем промышленности и населения, а также социально-экономических составляющих угледобывающих регионов страны, где горное предприятие является источником доходов государственного и местных бюджетов с предоставление гарантированных рабочих мест.
Поэтому в работе "Разработка угольных месторождений с переходом высокоамплитудных тектонических нарушений" научно обоснован и решен ряд вопросов связанных с внедрением эффективных и высокотехнологических решений по безопасной добыче угля за счет применения новой техники и конструкций, струговой технологи, сооружения капитальных горных выработок и повторного использования подготовительных выработок, вскрытием запасов угля за крупными тектоническими нарушениями, которые ранее были недоступны.
Научные результаты имеют новизну, практическую ценность и широко представлены в научных работах, открытиях и патентах на изобретения.
В завершенном виде работа "Разработка угольных месторождений с переходом высокоамплитудных тектонических нарушений" (авторы: Барабаш М.В.; Воронин С.А.; Пилюгин В.И.; Снигур В.Г.; Мкртчян С.В.; Солодянкин А.В.; Гапеев С.Н.; Выгодин М.А.) является комплексной, посвящена решению эффективной добычи угля, рационального природопользования – стратегически важных задач экономики Украины и заслуживает присвоения Государственной премии Украины в области науки и техники.
Ковалев Павел Николаевич – горный инженер-маркшейдер. Директор ФЛП «Ковалев»

Фурдей Павел Глебович

Основною сировиною для металургійної промисловості, виробництва електроенергії та населення є вугілля, тому розвиток вугільної галузі завжди вважався стратегічним напрямом розвитку економіки України. Збереження або збільшення потужності вугільної шахти передбачає залучення до розробки нових запасів. На діючих шахтах це можливо або за рахунок постійного зростання глибини видобутку, або шляхом прирізки нових ділянок, що раніше були недоступними, знаходились за геологічними порушеннями.
В роботі «Розробка вугільних родовищ з переходом високоамплітудних тектонічних порушень» авторами запропоновані рішення щодо використання нових ресурсозберігаючих технологій кріплення виробок, підвищення ефективності видобутку вугілля, повторного використання виробок, застосування шахтної породи без видачі на поверхню. Крім того, науково обґрунтований безпечний спосіб розкриття запасів вугілля на базі контрольно-прогнозних моделей і заходів системи геомоніторингу. Важливим результатом в роботі слід відзначити концепцію synchro-mining, що передбачає реалізацію різних бізнес-проектів синхронно до основного виду діяльності шахти шляхом використання її ресурсної бази протягом життєвого циклу, що дозволить попереджувати виникнення соціальних, економічних та екологічних проблем, пов’язаних з ліквідацією шахти.
За важливими науковими та практичними результатами та отриманим значним економічним ефектом, вважаю, що робота «Розробка вугільних родовищ з переходом високоамплітудних тектонічних порушень» та її авторський колектив: Барабаш М.В., Воронін С.А., Пілюгин В.І., Снігур В.Г., Мкртчян С.В., Солодянкін О.В., Гапєєв С.М., Вигодін М.О. заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Фурдєй Павло Глібович – кандидат технічних наук, директор ТОВ "Славсант"

Мостовой Віктор Вікторович, головний технолог з операційних

Розвиток України у соціально-економічній сфері, значною мірою залежить від стабільного функціонування гірничодобувних підприємств, насамперед вугільних шахт, які відіграють важливу роль в промисловому і інфраструктурному каркасі країни і фактично є містоутворюючими, надаючи гарантовані робочі місця, повну соціальну захищеність працівникам. Але й відомо, що найбільш негативний вплив на навколишнє середовище призводить діяльність саме гірничих підприємств, і потребує вирішення низки екологічних питань.
Враховуючи ці факти, актуальність роботи поданої на здобуття Державної премії України «Розробка вугільних родовищ з переходом високоамплітудних тектонічних порушень», метою якої є оптимізація і подовження експлуатації вугільної шахти за рахунок розробки та впровадження ефективних інноваційних технологій переходу високоамплітудних геологічних порушень, розкриття додаткових запасів вугілля, підготовки виробничих дільниць капітальними виробками, їх відпрацювання високопродуктивними струговими установками, та впровадженням комплексу заходів для диверсифікації основного виробництва, є комплексною і такою, що вирішує низку актуальних питань як науково-технічних, котрі стосуються безпосередньо розвитку вугільних підприємств, так і соціально-екологічних, що вирішують проблему раціонального природокористування, збільшення терміну експлуатації шахт на десятиліття із забезпеченням зайнятості виробничого персоналу.
У даній роботі отримані науково обґрунтовані важливі результати, які дозволили здійснити їх широке впровадження, отримати значний економічний ефект, вирішити низку питань у соціальному та екологічному плані. Технологічні процеси видобутку вугілля, за безпекою та ефективністю, відповідають і навіть перевищують існуючі в Україні.
Саме тому, робота «Розробка вугільних родовищ з переходом високоамплітудних тектонічних порушень» (автори: Барабаш М.В., Воронін С.А., Пілюгин В.І., Снігур В.Г., Мкртчян С.В., Солодянкін О.В., Гапєєв С.М., Вигодін М.О.) заслуговує високої оцінки та присудження Державної премії України в галузі науки та техніки у 2018 р.

Чебенко Валерій Миколайович

Сталий розвиток економіки та суспільства України значною мірою залежить від ефективного функціонування підприємств гірничодобувного комплексу, котрі забезпечують економіку країни необхідною корисною сировиною та мінеральними енергоносіями. Крім того, гірничі підприємства відіграють значну роль на регіональному рівні, як джерело доходів місцевих бюджетів, надаючи гарантовані робочі місця, соціальну захищеність працівникам та населенню регіону взагалі.
Проте відомо, що найбільший негативний вплив на навколишнє середовище призводить робота саме гірничих підприємств, що потребує вирішення низки екологічних питань. Враховуючи розвинуту гірничодобувну галузь в України, ця проблема є надзвичайно актуальною.
З цих позицій, подана на здобуття Державної премії України робота «Розробка вугільних родовищ з переходом високоамплітудних тектонічних порушень» є комплексною і такою, що вирішує низку актуальних питань як науково-технічних, котрі стосуються безпосередньо розвитку вугільних підприємств, підвищення рентабельності виробництва, розкриття нових запасів вугілля в межах існуючих шахтних полів, так і соціально-екологічних, що вирішують проблему раціонального природокористування, збільшення терміну експлуатації шахт на десятиліття із забезпеченням зайнятості виробничого персоналу шахти на цей період, реалізацію інвестиційних проектів з диверсифікації виробництва, енергозбереження та охорони навколишнього середовища за програмою synchro-mining.
В поданій роботи отримані важливі нові наукові результати, що дозволило удосконалити технологічні процеси видобутку вугілля, впровадити у виробництво нові технології, які за ефективністю перевищують існуючі в України. За результатами промислового впровадження отриманий великий економічний ефект. Конструкції кріплення та матеріали, що створені за рахунок нових технологій за якістю відповідають кращім світовим аналогам. Результати пройшли широку апробацію та відомі у вітчизняній і світовій науковій спільноті. Вважаю, що робота «Розробка вугільних родовищ з переходом високоамплітудних тектонічних порушень» та колектив авторів у складі: Барабаш М.В., Воронін С.А., Пілюгин В.І., Снігур В.Г., Мкртчян С.В., Гапєєв С.М., Солодянкін О.В., Вигодін М.О. заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік.
Чебенко Валерій Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Колесніченко Євген Анатолійович
Цінність представленої наукової роботи не тільки у своєчасності та значущості проблем,що розглядаються стосовно до ефективного функціонування вугледобувних підприємств як містоутворюючих в кожному окремому регіоні та як основи розвитку вугільної промисловості як стратегічної галузі України, але й в глибині, багатовекторності та оригінальності запропонованих шляхів їх вирішення. На базі шахт Західного Донбасу автори наводять переконливе наукове обґрунтування та діляться безцінним досвідом вирішення таких важливих завдань, як технологічне удосконалення стругової технології виїмки вугілля на тонких пластах, обґрунтування параметрів принципово нових способів проведення та кріплення виробок, розширення технічних меж шахтних полів і залучення в експлуатацію резервних запасів.
Беручи до уваги необхідність підвищення рентабельності вугільного підприємства за рахунок, в тому числі, зниження собівартості видобутку, хочу виділити актуальність та практичну перспективність представленої технології повторного використання дільничних виробок. Наявність же складних екологічних умов в вугледобувних регіонах, безсумнівно, підвищує значимість запропонованої програми зниження видачі породи на поверхню.
Враховуючи вже досягнутий ефект, а також той факт, що отриманий науковий та практичний досвід можливо буде використовувати для інших підприємств та регіонів вугільної галузі, висловлюю щиру підтримку авторському колективу в складі Барабаша М.В., Вороніна С.А., Пілюгина В.І., Снігура В.Г., Мкртчяна С.В., Солодянкіна О.В., Гапєєва С.М., Вигодіна М.О., та вважаю за доцільне відзначити їх роботу Державною премією України в галузі науки і техніки в 2018 році.
Колесніченко Євген Анатолійович, директор ВСП ШУ «Белозірське» ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля», Заслужений шахтар України, повний кавалер знаку «Шахтарська слава».

Мясников И.В., асп. каф. СГГМ

Представленная на соискание Государственной премии Украины работа “Разработка угольных месторождений с переходом высокоамплитудных тектонических нарушений” (авторы: Барабаш М.В.; Воронин С.А.; Пилюгин В.И.; Снигур В.Г.; Мкртчян С.В.; Гапеев С.Н.; Солодянкин А.В; Выгодин М.А.) решает целый ряд технологических, экономических, социальных и экологических вопросов, связанных с эффективной и рациональной добычей угля в условиях действующих шахт. По каждому из направлений исследований и последующей реализации технологических решений получены нестандартные, научно обоснованные и адаптированные к сложным горно-геологическим условиям решения, которые являются примером комплексного подхода и высокоэффективного результата. Теоретические и практические результаты работы широко представлены в отечественных и зарубежных изданиях, известны по выступлениям и докладам на конференциях, по материалам лекций, практических занятий и дипломных работ. Тема моей диссертации связана с дальнейшим совершенствованием комбинированных крепей, базовые конструкции которых обоснованы, рассчитаны и внедрены в рассматриваемой работе.
Считаю, что за выполненные фундаментальные научные исследования и широкое внедрение полученных результатов в практику горного производства, авторы работы “Разработка угольных месторождений с переходом высокоамплитудных тектонических нарушений” заслуживают присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники в 2018 году.
Мясников Иван Васильевич, аспирант кафедры строительства, геотехники и геомеханики.

Смоляк Сергій Олександрович

Вугільна галузь для України є надзвичайно важливою як для забезпечення подальшого ефективного розвитку економіки, так і для її енергетичної незалежності. Проте, підвищення видобутку вугілля в умовах діючих шахт, без нового капітального будівництва, можливе за рахунок впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій, інтенсифікації гірничих робот, раціонального природокористування, а також залучення резервних або раніше недоступних запасів вугілля з максимальним продовженням терміну експлуатації підприємств.
Наукова робота «Розробка вугільних родовищ з переходом високоамплітудних тектонічних порушень» (автори Барабаш М.В., Пілюгин В.І., Воронін С.А., Снігур В.Г., Мкртчян С.В., Гапєєв С.М., Солодянкін О.В., Вигодін М.О.), метою якої є оптимізація і подовження експлуатаційного циклу вугільної шахти шляхом розробки та впровадження геомеханічно адаптованих до складних гірничо-геологічних умов інноваційних технологій підготовки виробничих дільниць виробками підвищеної стійкості, їх відпрацювання струговими установками, переходу високоамплітудних геологічних порушень, розкриття додаткових запасів вугілля, з одночасною реалізацією комплексу заходів для диверсифікації основного виробництва на стадії його завершення, є дуже актуальною як для гірничодобувної галузі, так і для розвитку всієї економіки України. Отримані наукові результати є новими, практичні результати у вигляді нових та вдосконалених технологій, конструкцій та матеріалів широко впроваджені та отримали великий економічний ефект в умовах шахт Західного Донбасу. Практична новизна та результативність підтверджена патентами України, нормативними документами.
Тому вважаю, що робота «Розробка вугільних родовищ з переходом високоамплітудних тектонічних порушень» є комплексною, присвячена вирішенню низки проблем раціонального природокористування, економіки та суспільства України і заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки та техніки у 2018 році.
Головний маркшейдер ШУ «Добропільське» Смоляк С.О.

Негрій Сергій Григорович

Вугілля є головним енергоносієм в Україні, гарантом її економічної та політичної незалежності, так як від стабільної роботи підприємств вугільної промисловості багато в чому залежить робота базових галузей економіки. У свою чергу, робота вугільних шахт вимагає інтенсифікації зростання обсягів видобутку вугілля з очисних вибоїв, що пов'язане з необхідністю ведення гірничих робіт у складних гірничо-геологічних умовах.
Рентабельна робота підприємства залежить від стійкого виконання плану видобування корисних копалин, використання маловитратних та ефективних технологій, від експлуатаційного і безаварійного стану гірничих виробок.
Західний Донбас є перспективним вугільним районом, тому не випадково, що інноваційні технології розроблені для цих умов. Дані технології вельми актуальні, тому що передбачають: використання рядової породи, збільшення частки технологій з безлюдного виймання вугілля та застосування ресурсозберігаючих способів охорони гірничих виробок.
Результати роботи, що представлена на премію, широко відомі науковому співтовариству за опублікованими працями, є оригінальними, мають новизну, наукове та практичне значення.
Вважаю, що авторський колектив у складі Барабаша М.В., Пілюгина В.І., Вороніна С.А., Мкртчяна С.В., Снігура В.Г., Гапєєва С.М., Солодянкіна О.В., Вигодіна М.О. за роботу «Розробка вугільних родовищ з переходом високоамплітудних тектонічних порушень» заслуговує високої оцінки та присудження їй Державної премії України в галузі науки і техніки у 2018 році.
Негрій Сергій Григорович, доцент кафедри розробки родовищ корисних копалин, ДВНЗ "Донецький національний технічний університет" МОН України (м.Покровськ), к.т.н., доцент

Стовпник Станіслав

Подана на присудження державної премії робота "Розробка вугільних родовищ з переходом високоамплітудних тектонічних порушень" присвячена актуальним питанням сучасної економіки, в першу чергу відрізняється системним підходом до вирішення актуальних задач гірничого виробництва та охоплює широке коло питань: від удосконалення конструкцій кріплення і технології проведення виробок, впровадження прогресивних технологій відпрацювання тонких пластів, ведення гірничих робіт в умовах геологічних порушень, утилізації відходів шахтного способу робіт та комплексного плану розвитку територій і забезпечення життєвого циклу гірничого підприємства.
Безумовною перевагою напрацювань, наведених у даній роботі, є їх широке застосування у безпосередній діяльності гірничих підприємств та охоплення різноманітних сфер шахтної практики. Вважаю доцільним виділити, що в результаті цієї комплексної програми досліджень досягнутий економічний ефект склав 9,5 млрд. грн.
Як зауваження слід зазначити, що наведена у розділі вдосконалення конструкцій кріплення модель деформування оточуючого масиву притаманна тільки для умов Західного Донбасу, тобто випадкам проведення виробок в слабометаморфізованих породах з наявністю (до 20%) піщаників. Як наслідок, викликає запитання поєднання в єдиній конструкції податливої роботи рамного кріплення та жорсткого деформування набризкбетонного огородження, що в поєднанні з високим ступенем деформування породного контуру може призвести до порушення стійкості облаштування.
Незважаючи на наведене зауваження, представлена робота відповідає сучасному світовому рівню геотехнічних досягнень і безперечно може бути рекомендована до присудження державної премії України у 2018 році.
Стовпник Станіслав Миколайович, канд. тех. наук, завідувач кафедри геоінженерії Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського".

Сосна Д.О., магістр

Дуже актуальна і корисна робота для вугільних шахт при вирішенні їх виробничих, екологічних та економічних проблем. Результати цієї роботи добре відомі, зокрема, з лекційного матеріалу фахових дисциплін, практичних завдань, докладах на конференціях. Результати досліджень за напрямком підвищення стійкості виробок стали основою моєї магістерської роботи, де отримані нові, вдосконалені рішення. Планую продовжити ці дослідження більш детально та комплексно в аспірантурі.
Вважаю, що результати роботи «Розробка вугільних родовищ з переходом високоамплітудних тектонічних порушень» та її автори заслуговують високої оцінки та присудження їм Державної премії України в галузі науки і техніки.
Сосна Дмитро Олегович – магістр, випускник Національного гірничого університету 2018 р. за спеціальністю «Шахтне та підземне будівництво».

Зуєвська Н.В. професор КПІ ім. Ігоря Сікорського

Подана на здобуття Державної премії України робота «Розробка вугільних родовищ з переходом високоамплітудних тектонічних порушень» є комплексною за змістом, надзвичайно актуальною і корисною не тільки для гірничодобувної галузі (на тільки вугільної), але й в цілому для економіки і суспільства України.
Отримані авторами результати мають наукову новизну та високу практичну цінність, є суттєвим вкладом у вітчизняну гірничу науку.
Впровадження нових та вдосконалення існуючих технологій видобутку вугілля, підготовки нових видобувних ділянок на шахтах, забезпечення тривалої стійкості капітальних та повторне використання підготовчих виробок мають значний економічний ефект. Особливої уваги заслуговують результати, спрямовані на продовження терміну служби шахт, підвищення повноти видобутку запасів за рахунок залучення до відпрацювання заскидових ділянок родовищ.
Запропонована авторами концепція та програма з диверсифікації шахт дозволять зменшити та попередити соціально-економічні та екологічні проблеми техногенно навантажених територій.
Широке впровадження розроблених конструкцій, матеріалів та технологій у гірничодобувну галузь дадуть значний економічних ефект.
Вважаю, що робота «Розробка вугільних родовищ з переходом високоамплітудних тектонічних порушень» заслуговує високої оцінки, а її авторський колектив у складі: Барабаш M.В., Воронін С.А., Пілюгин В.І., Снігур В.Г., Мкртчян С.В., Солодянкін О.В., Гапєєв С.М., Вигодін М.О. достойні на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки у 2018 році.
Зуєвська Наталя Валеріївна, д.т.н., професор, професор кафедри геоінженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського

С.А. Курносов

Курносов Сергій Анатолійович

Видобуток вугілля в Україні на даний час базується на використанні потужності діючих шахт в межах їх розвіданих запасів. Одним із напрямків підвищення обсягів видобутку вугілля є залучення до відпрацювання резервних запасів. Майже кожна шахта має додатковий потенціал запасів вугілля, розташованих за зонами великих тектонічних порушень, відпрацювання яких дозволяє значно продовжити термін експлуатації гірничо-видобувних підприємств, максимально відпрацювати корисні запаси родовища. В роботі «Розробка вугільних родовищ з переходом високоамплітудних тектонічних порушень» отримана низка науково обґрунтованих технологічних рішень проблеми підвищення видобутку вугілля в умовах діючих шахт, а саме: розробка та вдосконалення технологій і конструкцій комбінованого кріплення, впровадження стругової технології, повторне використання підготовчих виробок, застосування шахтної породи без видачі її на поверхню. Комплексні наукові геомеханічні дослідження та передові технологічні рішення дозволили перейти найкрупніше в практиці розробки вугільних родовищ тектонічне порушення «Богданівський скид» й додатково розкрити майже 50 млн. тон вугілля. Запропонована та впроваджена авторами низка ефективних, ресурсозберігаючих рішень на шахтах «ДТЕК Павлоградвугілля» дозволила отримати значний економічний ефект. Крім того, обґрунтована концепція щодо зниження екологічного та соціально-економічного навантаження на прилеглі території та населення внаслідок тривалого ведення гірничих робіт і перспективи закриття шахт у майбутньому після вичерпання їх запасів.
Актуальність, наукова новизна та значущість результатів роботи не викликає сумнівів. За рішення комплексної проблеми, пов’язаної з підвищенням обсягів та ефективності видобутку вугілля і зниження негативного впливу на навколишнє середовище, колектив авторів у складі: Барабаш М.В., Воронін С.А., Пілюгин В.І., Снігур В.Г., Мкртчян С.В., Солодянкін О.В., Гапєєв С.М., Вигодін М.О. заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Курносов Сергій Анатолійович – доктор технічних наук, старший наукових співробітник відділу проблем розробки родовищ на великих глибинах, Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України.

Круковський Олександр Петрович

Світові тенденції у сфері енергетики свідчать про поступовий перехід на так звану альтернативну енергетику. Проте, надійність та потужність відновлюваних джерел енергії ще не можуть повністю замінити традиційне органічне паливо. Тривалість переходу на альтернативні джерела енергії, за оцінками спеціалістів, буде становити близько 30-50 років. Тому для України протягом цього перехідного періоду, гірничодобувний комплекс має стати надійним фундаментом економічного розвитку за умов максимального підвищення ефективності видобутку вугілля, подовження терміну експлуатації шахт, зниження собівартості вугільної продукції, інтенсифікації видобувних робіт та застосування відповідних ресурсозберігаючих технологій і конструкцій. Інша важлива проблема, що нерозривно слідує за видобутком корисних копалин – екологічна та соціальна напруженість гірничодобувних регіонів, рішення якої потребує розробки і впровадження відповідних програм.
Тому оптимізація і подовження життєвого циклу вугільних шахт шляхом реалізації комплексу інноваційних технологій підготовки виробничих дільниць виробками підвищеної стійкості, їх відпрацювання струговими установками, переходу високоамплітудних тектонічних порушень, розкриття додаткових запасів вугілля, з одночасним впровадженням комплексу заходів з охорони навколишнього середовища та диверсифікації основного виробництва на стадії його завершення, є актуальною проблемою для України, вирішенню якої присвячена комплексна наукова робота «Розробка вугільних родовищ з переходом високоамплітудних тектонічних порушень».
Авторами роботи отримані важливі наукові та практичні результати, які мають новизну, конкурентоздатність, широко впроваджені у виробництво і вже мають загальний підтверджений економічний ефект близько 9,5 млрд. грн.
Результати роботи широко представлені в наукових працях, на міжнародних та регіональних конференціях. За матеріалами роботи отримані патенти, захищені кандидатські та докторські дисертації, отриманий диплом на наукове відкриття.
За сукупністю та вагомістю результатів, вважаю, що названа робота та її автори: Барабаш М.В., Воронін С.А., Пілюгин В.І., Снігур В.Г., Мкртчян С.В., Солодянкін О.В., Гапєєв С.М., Вигодін М.О. заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Круковський Олександр Петрович, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор технічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України

Гайко Геннадій Іванович, професор КПІ ім. Ігоря Сікорського

Складні гірничо-геологічні умови вугільних шахт Західного Донбасу потребують комплексного підходу з використанням сучасних наукових досягнень, ефективної техніки та адаптивних технологій розробки. Це здатне підвищити життєвий цикл підприємств, більш повною мірою вилучити запаси вугілля й забезпечити екологічну безпеку навколишнього середовища. З цієї сукупності важливих науково-технічних рішень, реалізованих у работі, хочу відзначити вагомий внесок авторів у забезпечення стійкості капітальних і підготовчих виробок шахт Західного Донбасу, розробку ефективних ресурсозберігаючих конструкцій кріплення, способів управління гірським тиском.
25 монографій, 4 підручники, 350 статей - інтелектуальний здобуток авторів, який доповнений численними впровадженнями нових зразків техніки та кріплення на шахтах Західного Донбасу.
Дана робота заслуговує на особливу увагу та високу оцінку.
Професор кафедри геоінженерії КПІ імені Ігоря Сікорського, д.т.н. Г.І. Гайко.

Сахно І.Г. д.т.н.

Вугільна галузь України є важливішою складовою енергетичної незалежності держави в умовах дефіциту вуглеводневих ресурсів і енергетичної політики країн-постачальників нафтогазових продуктів. При цьому підприємства Західного Донбасу, що видобувають близько 70% українського вугілля, відіграють виключну роль в світлі військових подій на Донбасі і скорочення вуглевидобутку. Враховуючи інтенсивність відпрацювавання запасів на підприємствах «ДТЕК Павлоградвугілля» і строк їх експлуатації питання подовження життєвого циклу вугільних шахт є актуальним і своєчасним завданням. Напрямки, що вибрані в роботі, цілком відповідають сучасним світовим тенденціям, робота має комплексний характер: розроблені і апробовані технології розкриття додаткових запасів вугілля з впровадженням заходів з охорони навколишнього середовища, переходу високоамплітудних тектонічних порушень, інноваційні технології підготовки виїмкових полів, кріплення виробок багаторівневими системами, які дають можливість забезпечити їх повторне використання, виймання вугілля струговими комплексами світового рівня. Зазначені технології є результатом виконаних наукових досліджень на сучасному світовому рівні і експериментальних робіт в складних і унікальних гірничо-геологічних умовах шахт ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля». Результати роботи опубліковані і відомі широкому загалу вчених і виробничників галузі.
Тому вважаю, що робота «Розробка вугільних родовищ з переходом високоамплітудних тектонічних порушень» та її автори – Барабаш М.В., Воронін С.А., Пілюгин В.І., Снігур В.Г., Мкртчян С.В., Солодянкін О.В., Гапєєв С.М., Вигодін М.О., заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Сахно Іван Геогійович – доктор технічних наук, професор кафедри розробки родовищ корисних копалин ДВНЗ Донецький Національний технічний університет, Україна.

Молчанов О.М., директор ІФГП НАН України

Вугільна промисловість завжди була і залишається сьогодні базовою галуззю економіки України. Зростання видобутку вугілля, підвищення ефективності та рентабельності підприємств, зниження гостроти екологічних проблем, пов’язаних з проведенням гірничодобувних робіт, розвиток вугільних регіонів країни – ключові питання всіх стратегічних програм, що пропонуються урядом для оздоровлення всієї економіки України.
В роботі «Розробка вугільних родовищ з переходом високоамплітудних тектонічних порушень» розглянуті та запропоновані рішення основних проблемних питань видобутку вугілля, а саме: підвищення ефективності видобутку вугілля за рахунок використання стругових комплексів у складних умовах Західного Донбасу, впровадження ресурсозберігаючих технологій спорудження капітальних виробок, повторне використання дільничних виробок, застосування шахтних порід для технологій кріплення, залучення до розробки нових запасів вугілля, що раніше були недоступними. Важливою складовою є запропонована концепція щодо розвитку регіону на основі диверсифікації виробництва вугільних шахт з вирішенням екологічних та соціально-економічних проблем гірничодобувних регіонів.
Наукові та практичні результати роботи широко відомі за монографіями, публікаціями авторів та їх доповідями на конференціях, нові технічні рішення захищені патентами, нові наукові рішення – кандидатськими та докторськими дисертаціями.
Вважаю, що робота «Розробка вугільних родовищ з переходом високоамплітудних тектонічних порушень» та її автори – Барабаш М.В., Воронін С.А., Пілюгин В.І., Снігур В.Г., Мкртчян С.В., Солодянкін О.В., Гапєєв С.М., Вигодін М.О., заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Молчанов Олександр Миколайович – доктор технічних наук, директор Інституту фізики гірничих процесів Національної академії наук України.

Білошапкін Н.О. студент магістр

Комплексная научно-исследовательская работа, выполненная представителями компании «ДТЭК Павлоградуголь» и учеными кафедры строительства, геотехники и геомеханики НТУ «Днепровская политехника», является актуальной и полезной для экономики государства, в частности для решения проблем повышения добычи угля и решения вопросов охраны окружающей среды.
В настоящее время как магистрант, выполняю исследования по плану магистерской работы, где использую результаты указанной комплексной работы по направлению повышения устойчивости капитальных выработок в сложных геомеханических условиях.
Считаю, что работа «Разработка угольных месторождений с переходом высокоамплитудных тектонических нарушений» и ее авторы: Барабаш М.В., Воронин С.А., Пилюгин В.И., Снигур В.Г., Мкртчян С.В., Солодянкин А.В., Гапеев С.Н., Выгодин М.А. заслуживают высокой оценки и присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.
Белошапкин Назар Александрович - магистрант, специальность «Шахтное и подземное строительство», стипендиат областной стипендии, активный студент НТУ «Днепровская политехника»

Жмуренко В.Г.

Україна, як держава, що прагне долучитися до європейського простору, повинна втілювати у своєму житті найкращі концепції, притаманні європейській державі. Ідея забезпечення сталого розвитку на найближче майбутнє в світовому співтоваристві ставить задачу господарювання таким чином, щоб в умовах обмежених природних ресурсів було збережене довкілля, але при цьому були б максимально задоволені економічні інтереси виробників і споживачів, і був отриманий соціальний ефект у вигляді високих стандартів якості життя людей. Таким чином, сталий розвиток являє собою поступальні зміни, при яких зберігається рівновага економічної, соціальної та екологічної систем.
В роботі «Розробка вугільних родовищ з переходом високоамплітудних тектонічних порушень» отримана низка наукових, технологічних, організаційних, соціально-екологічних та економічних результатів, спрямованих в решті решт саме на вирішення проблеми сталого розвитку України, причому на прикладі найбільш складних в цьому аспекті регіонів – гірничодобувних.
Вважаю, що за вирішення важливої для соціально-економічного розвитку України проблеми оптимізація і подовження життєвого циклу вугільних шахт, шляхом реалізації комплексу геомеханічно адаптованих технологій і об'єктів авторський колектив зазначеної роботи у складі Барабаша М.В., Пілюгина В.І., Вороніна С.А., Снігура В.Г., Мкртчяна С.В., Гапєєва С.М., Солодянкіна О.В. та Вигодіна М.О. заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік.
Жмуренко Віталій Григорович, заслужений працівник промисловості України, президент Дніпропетровської торгово-промислової палати

Логунов Даниїл Михайлович, гірничий інженер, начальник відді

Наукова робота «Розробка вугільних родовищ з переходом високоамплітудних тектонічних порушень», яку представлено Національним технічним університетом "Дніпровська політехніка" (автори Барабаш М.В., Пілюгін В.І., Воронін С.А., Снігур В.Г., Мкртчян С.В., Гапєєв С.М., Солодянкін О.В., Вигодін М.О.) спрямована на вирішення низки важливих загальнонаціональних проблем забезпечення сталого розвитку енергетичного сектору економіки України, забезпечення її енергетичної незалежності, ефективності та конкурентоспроможності функціонування її вуглевидобувного сектору, вирішення екологічних та соціальних питань вуглевидобувних регіонів.
Запропоновані в роботі технічні та організаційні рішення, які знайшли своє впровадження на прикладі шахт Західного Донбасу, можуть з легкістю бути розповсюджені на інші видобувні підприємства вугільної галузі України, а деякі питання диверсифікації діяльності шахт в рамках запропонованої авторами концепції «сінхро-майнінг» можуть бути реалізовані і в інших галузях економіки України, зокрема, рудниках та кар’єрах.
Робота є комплексною і завершеною. Наукові результати мають новизну та практичну цінність. Підтримую роботу, вважаю що вона заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік.

Путря Вячеслав Анатолійович

В роботі «Розробка вугільних родовищ з переходом високоамплітудних тектонічних порушень» (автори: Барабаш М.В., Воронін С.А., Пілюгин В.І., Снігур В.Г., Мкртчян С.В., Солодянкін О.В., Гапєєв С.М., Вигодін М.О.) науково-технічно обґрунтована та вирішена низка питань пов’язаних із забезпеченням розкриття і подальшим відпрацюванням недоступних, внаслідок наявності високоамплітудних геологічних порушень, запасів вугілля, запропоновані ефективні технологічні рішення безпечного та високопродуктивного видобутку вугілля, конструкцій кріплення гірничих виробок.
Повністю підтримую попередні коментарі. Наукові результати мають новизну, практичну цінність, та перспективу подальшого впровадження в практику гірничодобувної галузі.
Путря Вячеслав Анатолійович, гірничий інженер,сертифікований првідний інженер-проектувальник, головний інженер ТОВ «Науково-проектний центр ДТЕК».

Панченко Володимир Валентинович

Вугільна промисловість для України є одним з головних важелів створення сучасної енергонезалежної економіки європейської країни. Останнім часом цей сектор промисловості активно переорієнтовується на впровадження нових ресурсозберігаючих технологій, використання яких дозволяє значно знизити витрати й забезпечити ефективність видобутку вугілля. Існуючі в галузі традиційні технології відпрацювання родовищ усе більшою мірою не відповідають нинішнім, як геомеханічним, так і стратегічним умовам та нагально потребують радикального перегляду.
Представлена на конкурс робота має на меті вирішення важливої для соціально-економічного розвитку України проблеми оптимізації і подовження життєвого циклу вугільної шахти шляхом реалізації комплексу новітніх інноваційних технологій підготовки очисних дільниць виробками підвищеної стійкості з повторним використанням, виїмки вугілля струговими установками, переходу високоамплітудних тектонічних порушень, розкриття додаткових запасів вугілля з впровадженням комплексу заходів з охорони навколишнього середовища та переорієнтацію шахти в рентабельне багатопрофільне підприємство до стадії вичерпання її запасів в рамках концепції synchro-mining, у зв'язку з чим не викликає сумніву актуальність напряму виконаних авторами науково-технічних досліджень та технологічних рішень. Робота є сучасною, відповідає вимогам економіки та суспільства щодо вирішення енергетичних, екологічних та соціальних викликів України. Слід відзначити запропоновану авторами нову концепцію забезпечення сталого функціонування депресивних гірничодобувних територій на основі управління стратегічним розвитком шахт. Науково-технічні результати широко представлені в монографіях, наукових публікаціях, міжнародних виданнях, підтверджені патентами, дипломом на відкриття, захистами кандидатських та докторських дисертацій, підручниками для підготовки спеціалістів гірничого профілю. Отримані рішення та результати відповідають кращім вітчизняним показникам, а деякі перевищують світовий рівень.
Можна стверджувати, що робота «Розробка вугільних родовищ з переходом високоамплітудних тектонічних порушень» (автори: Барабаш М.В., Воронін С.А., Пілюгин В.І., Снігур В.Г., Мкртчян С.В., Солодянкін О.В., Гапєєв С.М., Вигодін М.О.) за своїм науково-технічним рівнем і практичною значимістю для економіки України заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки та техніки у 2018 році.
Панченко Володимир Валентинович, канд. техн. наук, горный инженер, главный технолог ООУ шахтоуправления "Терновское" ЧАО "ДТЭК Павлоградуголь"

Френцель Эдуард Вильгельмович

Научная работа "Разработка угольных месторождений с переходом высокоамплитудных тектонических нарушений" коллектива авторов в составе Барабаша М.В., Пилюгина В.И., Воронина С.А., Снигура В.Г., Мкртчяна С.В., Гапеева С.Н., Солодянкина А.В., Выгодина М.А. предлагает научно обоснованные и технологически опробованные решения важной научно-технической проблемы повышения эффективности угледобычи на базе струговой технологии и повышения устойчивости выработок, а также продления эксплуатационного цикла угольной шахты в сложных горно-геологических условиях, что позволило впервые в мировой практике пересечь горными выработками крупнопноамлитудное геологическое нарушение и дополнительно вскрыть запасы, достаточные для продления срока эксплуатации двух шахт еще на 15 и 25 лет, с соответствующим предоставлением рабочих мест.
Полученный при реализации работы опыт может быть полезен и для других регионов Украины, где ведутся горнодобычные работы.
Полученные технические результаты научно обоснованы, обладают новизной. Результаты и опыт внедрения широко освещены в отраслевой и научной сфере. Выражаю поддержку работе и ее авторам.
Френцель Эдуард Вильгельмович, горный инженер, главный технолог шахтоуправления "Терновское" ЧАО "ДТЭК Павлоградуголь"

Кузнецов Виктор Станиславович

Научная работа, заявленная на соискание Государственной премии в обасти науки и техники, актуальна и весьма полезна для развития производства. Полученные и внедренные новые решения задают высокий уровень технологической культуры и дают надежду на то, что деятельность добычных предприятий будет более экологичной, безопасной, надежной и социально ориентированной. Предложенные в работе решения, основанные на результатах научных изысканий, показывают пример эффективного сотрудничества науки и производства на благо развития всей страны.
Поддерживаю работу и считаю, что ее авторы – производственники и ученые – безусловно достойны стать лауреатами Государственной премии Украины в области науки и техники.
Кузнецов Виктор Станиславович, горный инженер, главный инженер ПСП "ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ ТЕРНОВСКОЕ" ЧАО "ДТЭК Павлоградуголь"

Сдвижкова Олена Олександрівна

Комплексна наукова робота «Розробка вугільних родовищ з переходом високо-амплітудних тектонічних порушень», що подана на здобуття Державної премії Ук-раїни, на мій погляд має загальнодержавне значення, оскільки спрямована на ви-рішення нагальної проблеми України – забезпечення сталого розвитку енергетич-ного сектору економіки держави, а, отже, підвищення її енергетичної безпеки та незалежності в перехідному періоді розбудови в Україні європейської енергетичної стратегії та переходу до альтернативних джерел енергії, який за оцінками світових експертів триватиме протягом ще десятків років.
Представлена в роботі сукупність новітніх технологій забезпечує ефективне функціонування гірничовидобувних підприємств, які є одною з основних складо-вих енергетичного сектору державної економіки, на всіх етапах його життя, в тому числі і після завершення видобутку. Розроблені та впроваджені технології оптима-льного розкриття та підготовки вугільних дільниць, забезпечення стійкості капіта-льних виробок за умови зниження експлуатаційних витрат, впроваджена техноло-гія безлюдного виймання вугілля струговими установками дозволяють в масштабах України підвищення ефективність використання ресурсів, підвищити безпеку ро-біт, суттєво знизити видачу на поверхню шахтної породи, чим також значно пок-ращити екологічну ситуацію та залишити території у неушкодженому вигляді. Об-ґрунтований та впроваджений на практиці комплекс технологій переходу високоа-мплітудного геологічного порушення є унікальним світовим досвідом. Він дозволяє зробити доступними для видобутку забалансові запаси вугілля, підвищити ефекти-вність та збільшити на 15 і 25 років термін роботи шахт. В найближчі роки на шах-тах Західного Донбасу, де зараз видобувається 80% українського вугілля, заплано-вано перехід ще не менше 8 таких геологічних порушень. Обґрунтована в роботі концепція диверсифікації діяльності видобувного підприємства, дозволяє залишити його після завершення основної діяльності у складі економіки як ефективно пра-цююче підприємство, яке є джерелом податків місцевих та державного бюджетів. Ефективність результатів роботи, з урахуванням здобутків 2017 р. підтверджена значним економічним ефектом – майже 9.5 млрд. грн.
Отримані наукові результати знайшли своє відображення у 3 докторських та 11 кандидатських дисертаціях, 25 монографіях та понад 350 статтях, з яких 44 – у міжнародних виданнях. Наукова новизна підтверджена дипломом на наукове відк-риття, а конкурентоспроможність технічних рішень – 14 патентами України. Вва-жаю, що подана робота та колектив авторів заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки у 2018 році.
Сдвижкова Олена Олександрівна, д-р техн. наук, професор, завідувачка кафе-дри вищої математики НТУ «Дніпровська політехніка», Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Колесніков Анатолій Миколайович

Комплексна наукова робота «Розробка вугільних родовищ з переходом високоамплітудних тектонічних порушень», яку подано на здобуття цьогорічної Державної премії України в галузі науки і техніки, спрямована на вирішення нагальних проблем гірничодобувної галузі України, тому є безумовно актуальною та важливою. Запропоновані в роботі рішення дозволяють значно підвищити продуктивність діяльності шахт та сприяють зміцненню енергетичної незалежності держави. Ефективність запропонованих авторами роботи підходів та рішень підтверджується досить значним економічним ефектом. На мою думку, ці результати необхідно широко поширювати на інші шахти незалежно від форми їх власності, бо це дозволить зберегти та забезпечити розвиток вугільної галузі України, яка є вкрай важливою для розбудови незалежної держави.
Висловлюю підтримку роботі та її авторам і вважаю, що вони достойні присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Колесніков Анатолій Миколайович, гірничий інженер, головний інженер шахти «им. М.І. Сташкова» шахтоуправління «Дніпровське» ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля».

Кудряшова Н.О. – директор ТОВ "Геотоп".

Поступовий перехід енергетики на альтернативні, відновлювальні джерела, за оцінками спеціалістів, потребує кілька десятків років. Тому вугілля в Україні ще тривалий час буде відігравати значну роль як надійний постачальник сировини для ТЕС, металургії, коксохімії тощо. Головними перевагами в цьому є достатньо розвинута база гірничодобувної галузі та значні запаси вугілля, детально розвідані та підготовлені до видобутку, що гарантує енергетичну безпеку і незалежність країні. Актуальними проблемами розвитку вугільної галузі є підвищення ефективності видобутку вугілля, зниження його собівартості, а також вирішення супутніх проблем гірничодобувних регіонів, пов’язаних з охороною навколишнього середовища та зниженням соціальної напруженості у зв’язку з закриттям шахт у майбутньому.
Саме ці проблемні питання вирішуються у поданій роботі «Розробка вугільних родовищ з переходом високоамплітудних тектонічних порушень». Автори роботи науково обґрунтували та впровадили у виробництво новітні конструктивні та технологічні рішення, зокрема: стругову технологію для складних умов Західного Донбасу, комбіноване кріплення капітальних виробок з використанням шахтної породи, підготовку високопродуктивних лав за рахунок проведення виробок назустріч вибою лави, повторне використання підготовчих виробок. Вперше в Україні введено в експлуатацію підземний дробильний комплекс, що знижує об’єм породи з шахт. Вперше у світі здійснено перехід високоамплітудного тектонічного порушення, що забезпечило подовження життєвого циклу двох шахт на десятки років. Особливої уваги заслуговує запропонована концепція synchro-mining, що дозволяє поступово перевести гірничодобувні підприємства на інші види діяльності, знижуючи соціальну та екологічну напруженість регіонів. Ефективність розробок підтверджується вагомим економічним ефектом, а їх наукова новизна – кількістю патентів, публікацій, науковим відкриттям, захищеними кандидатськими та докторськими дисертаціями, використанням у навчальному процесі.
Вважаю, що в роботі успішно вирішена актуальна науково-технічна проблема з оптимізації і подовження життєвого циклу вугільної шахти з одночасним впровадженням комплексу заходів з охорони навколишнього середовища і перманентної диверсифікації шахти в рентабельне багатопрофільне підприємство до стадії вичерпання її запасів, що має загальнодержавне значення для країни. Підтримую роботу та її авторів і вважаю, що вони заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2018 році.

Кудряшова Н.О. – директор ТОВ "Геотоп".

Халимендик О.В., директор ТОВ «ГІЛЬДІЯ ІНЖИНІРИНГ»

Вугільні шахти в Україні мають надзвичайно важливе значення як у промисловому, так і в
інфраструктурному каркасі країни. Вугілля для України – надійне джерело для отримання енергії,
гарант її енергетичної незалежності. Крім того, шахти фактично є містоутворюючими центрами,
джерелом доходів державного і місцевого бюджетів, робочих місць, регуляторами екологічної
стійкості, фінансової підтримки в реалізації соціальних та інноваційних програм розвитку регіону.
Тому від ефективної та тривалої діяльності шахт залежить сталий розвиток економіки та суспільства
України. З цих позицій, науково-технічні розробки, спрямовані на підвищення рентабельності,
ефективності та безпечності роботи шахт, є надзвичайно актуальними та стратегічно важливими.
В роботі «Розробка вугільних родовищ з переходом високоамплітудних тектонічних порушень»
надано рішення низки актуальних проблем, пов’язаних з діяльністю гірничодобувних підприємств.
Отримані в ній результати, зокрема – впровадження високопродуктивного стругового комплексу для
видобутку вугілля, розробка конструкцій та технологій зведення нових ресурсозберігаючих кріплень
капітальних та підготовчих виробок, технологія підземного використання шахтної породи, безпечний
та надійний перетин високоамплітудних тектонічних порушень, впровадження концепції сталого
розвитку гірничодобувних регіонів з метою попередження соціальних і екологічних проблем, що
супроводжують закриття шахт, дозволяють ефективно вирішити комплексну проблему розвитку
економіки України шляхом підвищення рентабельної, продуктивної, тривалої та соціально
спрямованої діяльності гірничодобувних підприємств.
Ефективність отриманих результатів підтверджена їх широким впровадженням на шахтах та
значним економічним ефектом. Результати роботи широко подані в наукових працях, представлені на
міжнародних конференціях, дозволяють готувати фахівців гірничої справи та спеціалістів вищої
кваліфікації.
Підтримую роботу та її авторів: Барабаша М.В., Вороніна С.А., Пілюгина В.І., Снігура В.Г.,
Мкртчяна С.В., Гапєєва С.М., Солодянкіна О.В., Вигодіна М.О. Вважаю, що вони заслуговують на
присудження Державної премії України в галузі науки і техніки у 2018 році.

З повагою, Халимендик Олександр Володимирович – директор ТОВ «ГІЛЬДІЯ ІНЖИНІРИНГ»

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.