Офіційний веб сайт

Розробка вітамінних препаратів нового покоління та їх впровадження

р37

Представлено Інститутом біохімії імені О.В.Палладіна НАН України.

Автори: д.б.н. Великий М.М., д.б.н. Пархоменко Ю.М., к.б.н. Протасова З.С., чл.к. Вовк А.І., д.б.н. Коваленко В.М., д.б.н. Комісаренко Ю.І., Беккерман О.М., к.б.н. Апуховська Л.І.

 Метою роботи є розробка фундаментальних принципів молекулярної вітамінології та створення нових лікарських препаратів на основі вітамінів В1, В3, Е, D3 для застосування в медицині.

Авторами на основі теоретичних та експериментальних досліджень встановлено нові закономірності і запропоновано шляхи реалізації молекулярних механізмів біологічної дії ряду вітамінів в організмі людини, а саме: узгодженість їх дії з іншими природними біорегуляторами, роль специфічних протеїнів як потенційних біомішеней для вітамінів, участь вітамінів у регулюванні клітинного метаболізму за норми та патології.

Розроблено концепцію створення комплексних вітамінних препаратів, згідно якої композиції кількох функціонально пов’язаних вітамінів та біологічно активних речовин, що синергічно діють на основні ланки клітинного обміну, мають значну перевагу у ефективності дії на організм людини у порівнянні з традиційними полівітамінними наборами.

Комплекс вітамінів з протеїнами у складі препаратів забезпечує їх високу біоеквівалентність, біодоступність, ефективність діючих компонентів та здатність швидко засвоюватись організмом.  Створення препаратів, у складі яких вітаміни знаходяться у зв’язаному з протеїнами стані, є інноваційною пропозицією.

Вітамінні препарати (Відеїн, Метовітан, Кальмівід) зареєстровано в Україні як лікарські засоби. Дія цих потужних медичних препаратів спрямована на нормалізацію порушень метаболічних процесів за ряду захворювань.

Промисловий випуск препарату Відеїн здійснювався Київським вітамінним заводом впродовж 1999-2007 років. Препарат Метовітан випускається на ПрАт «Технолог» (м.Умань) і продається в аптеках України.

 Кількість публікацій: 8 монографій, 5 підручників, 6 методичних посібників, 2 методичні рекомендації, 233 статті (31 - у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно з базами даних складає відповідно: Web of Science – 159/7; Scopus –228/7; Google Scholar – 517/13. Отримано 20 патентів України на винахід. За даною тематикою захищено 5 докторських та 19 кандидатських дисертацій.

 

Коментарі

Колибо Д.В., д.б.н., проф., г.н.с.

Організм людини потребує принаймні 13 різних вітамінів, добові потреби яких коливаються в залежності від віку, стану здоров’я та раціону. Надходження певних вітамінів до організму не може бути повністю задоволено за рахунок харчування. Зокрема, вітамін D3 утворюється в шкірі під дією ультрафіолетового опромінення. Оскільки більшість людей не вживають збалансованого за вітамінною дієтою харчування, та не ведуть «здорового образу життя», необхідним є штучне потрапляння вітамінів до організму. Отже, важливим є розроблення комплексних вітамінних препаратів, які можуть бути застосовані для корекції вітамінної дієти та усунення негативних проявів певних вітамінодифіцитних станів. Отже, робота авторського колективу є дуже актуальною.
Авторським колективом запропоновані комплексні вітамінні препарати (Відеїн, Метовітан, Кальмівід, Мебівіт), які зареєстровано в Україні як лікарські засоби, або знаходяться на стадії реєстрації. Дія цих вітамінних препаратів спрямована на нормалізацію порушень метаболічних процесів за ряду захворювань, зокрема, остеопорозу, рахіту, гепатиту, нейродегенеративних захворювань та інших. Отже, вважаю, що авторський колектив заслуговує на присудження Державної премії в галузі науки і техніки

Скок М.В., академік НАН України

Наукова робота "Розробка вітамінних препаратів нового покоління та їх впровадження", подана на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки" є результатом багаторічної роботи колективу авторів із Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, Інституту біоорганічної хімії НАН України, ДУ "Інститут фармакології та токсикології НАМН України та кафедри ендокринології Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця і підприємства ПрАТ "Технолог". Ними виконано колосальну роботу із створення і впровадження ряду вітамінних препаратів, вкрай необхідних населенню України. Робота поєднує грунтовні фундаментальні дослідження механізму дії препаратів та практичні рекомендації та клінічні випробування їх застосування. Вважаю, що робота та колектив авторів заслуговують на присудження Державної премії в галузі науки і техніки.

Смолій Олег Борисович

Смолій О.Б.
доктор хімічних наук,
завідувач відділу хімії природних сполук
ІБОНХ НАН України

Авторами роботи "Розробка вітамінних препаратів нового покоління та їх впровадження" розроблені фундаментальні принципи в створенні нових лікарських препаратів для застосування в медицині, вивчені механізми участі вітамінів та їх природних та синтетичних похідних у клітинному метаболізмі на всіх його рівнях, створені композиції комплексних вітамінних препаратів визначеного складу («Відеїн», «Мебівід», «Метовітан», «Оковітам», «Кардіовіт» та «Кальмівід»). Деякі із розроблених препаратів успішно використовуються в медичній практиці для корекції метаболічних порушень, що супроводжують розвиток патологій серцево-судинної, ендокринної системи тощо.
Враховуючи теоретичну та практичну спрямованість, вважаю, що подана робота «Розробка вітамінних препаратів нового покоління та їх впровадження», заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

ГістьОвсяннікова Людмила Михайлівна, доктор медичних наук, п

Овсяннікова Людмила Михайлівна, доктор медичних наук, професор провідний науковий співробітник ДУ “Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України”, заступник начальника науково-координаційного управління НАМН України.
Несприятливі фактори довкілля, різноманітні стреси, малорухливий спосіб життя, незбалансоване харчування та вживання рафінованих продуктів призводять до недостатнього забезпечення організму людини вітамінами і розвитку патологічних станів та поширення, так званих, “хвороб цивілізації” – ожиріння, діабет, серцево-судинні захворювання та порушення опорно-рухового апарату. Тому робота групи авторів «Розробка вітамінних препаратів нового покоління та їх впровадження», присвячена вивченню фундаментальних принципів молекулярної вітамінології та створенню на їх основі нових лікарських препаратів вітамінів В1, В3, Е, D3, подана на здобуття Державної премії в галузі науки та техніки, є надзвичайно важливою та актуальною.
Багаторічні дослідження молекулярних механізмів функціонування вітамінів та їх метаболічно активних похідних дозволили авторам отримати принципово нові дані стосовно забезпечення нормального функціонування організму на клітинному та субклітинному рівні. Фундаментальні дослідження, виконані авторами, дозволили розробити концепцію наявності синергічної дії вітамінів з природними біорегуляторами, а, отже, вони є більш ефективними стосовно впливу на певні ланки клітинного обміну у порівнянні з традиційними мультивітамінними препаратами.
Надзвичайно важливими є результати проведеного авторами скринінгу забезпеченості організму людини вітамінами в післяаварійний період катастрофи на ЧАЕС, що дозволили виявити дефіцит активної форми вітаміну В1 та суттєве зниження вітаміну D3 у дорослих та дітей. Отримані дані лягли в основу методичних рекомендацій про включення вітаміну D3 в схему профілактики та лікування поширених захворювань у дітей, включаючи імунодефіцитні стани та патології, обумовлені радіаційною дією.
Комплексні дослідження, проведені в Інституті біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України із залученням науковців Інституту біоорганічної хімії НАН України, ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України», кафедри ендокринології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, дозволили створити ряд препаратів - Кардіовіт, Метовітан, Оковітам. Експериментально та клінічно доведено ефективність при дефіциті вітаміну D3 розроблених в Інституті біохімії НАН України препаратів Відеїн, Кальмівід та Мікродевіт.
Вважаю, що автори поданої на конкурс роботи «Розробка вітамінних препаратів нового покоління та їх впровадження», зважаючи на її науково-теоретичну, практичну значимість, впровадження в медичну практику нових вітамінних препаратів, заслуговують присудження їм Державної премії України в галузі науки і техніки.

Макарчиков Александр Федорович, докт. биол. наук, доцент,

Макарчиков Александр Федорович, докт. биол. наук., доцент, зав. кафедрой химии УО Гродненский государственный аграрный университет, в.н.с. Института биохимии биологически активных соединений НАН Беларуси.
Выражаю слова уважения и поддержки коллективу авторов работы «Разработка витаминных препаратов нового поколения и их внедрение», выдвинутой на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники.
Витамины и их производные, являясь естественными каталитическими инструментами и регуляторами важнейших биохимических процессов, давно привлекают к себе внимание не только как благодатные объекты для фундаментальных исследований биохимиков, но и как потенциально эффективные лекарственные средства, с помощью которых можно укреплять общее состояние здоровья человека и проводить терапию конкретных заболеваний. Несмотря на существенные успехи, достигнутые в расшифровке молекулярных механизмов действия каждого из витаминов в отдельности, а также широкое применение витаминов в медицинской практике, терапевтический потенциал этих соединений полностью не раскрыт. Это обусловлено, прежде всего, недостатком фундаментальных знаний в области межвитаминных отношений, кооперативности действия витаминов, возможного синергизма и антагонизма с другими компонентами клетки. Коллективу авторов выдвинувших работу «Разработка витаминных препаратов нового поколения и их внедрение» удалось значительно продвинуться в понимании данного аспекта молекулярной витаминологии. На основании глубокого теоретического анализа и экспериментальных исследований, соответствующих мировому уровню развития науки, разработана новая концепция создания комплексных витаминных препаратов, обеспечивающих высокую биодоступность и эффективность действующих компонентов. Данная концепция нашла практическую реализацию в виде создания и промышленного выпуска оригинальных медицинских препаратов «Видеин», «Метовитан», «Калтмивид», нормализующих метаболические нарушения при ряде заболеваний. Новизна и приоритетность разработок подтверждена 20 патентами на изобретения. Следует также отметить весьма солидную научно-методическую продукцию в виде 258 печатных работ (в т. ч. 8 монографий, 5 учебников, 233 статьи), защиты 5 докторских и 19 кандидатских диссертаций.
Считаю, что работа «Разработка витаминных препаратов нового поколения и их внедрение» заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники, а ее авторы Великий Н.Н., Пархоменко Ю.М., Протасова З.С., Вовк А.И., Коваленко В.Н., Комисаренко Ю.И., Беккерман А.М., Апуховская Л.И. достойны почетного звания лауреата Государственной премии.

Кібірєв Володимир Костянтинович

На здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки подано роботу , що узагальнила результати багаторічних досліджень колективу знаних фахівців з інститутів НАН України, НАМН України, Національного медичного інституту ім. О.О.Богомольця та підприємства ПрАТ «Технолог», які плідно поєднали зусилля з вивчення фундаментальних молекулярних механізмів участі вітамінів та їх похідних у клітинних процесах з практичними розробками, створили сучасні лікарські препарати на основі комплексу вітамінів В1, В3, Е, D3 і впровадили ці препарати у практику клінічної медицини. Автори довели, що розроблені композиції, в яких вітаміни знаходяться у комплексі з мінеральними та природними речовинами, значно посилюють регуляторну дію вітамінів. Важливо, що вони також здатні ефективно корегувати порушення метаболічних процесів в організмі людини. Значною перевагою розроблених препаратів над традиційним набором полівітамінів є зв’язування вітамінів у запропонованих композиціях з легко засвоюваними природними носіями (наприклад, з протеїнами), що значно покращує біодоступність і обумовлє високу засвоюваність та ефективність діючих компонентів у підвищені життєздатності організму людини. Важливо також, що ця інноваційна знахідка збільшує термін зберігання композицій до 4-х років навіть у відсутності консервантів. Препарати Відеїн, Метовітан, Кальмівідін зареєстровано в Україні як лікарські засоби. Пріоритетність та новизна технічних рішень у процесі їх створення захищено 20 патентами України на винахід.
Автори представленої роботи безсумнівно заслуговують присудження їм Державної премії України в галузі науки і техніки.

Колодяжний Олег Іванович

Колодяжний Олег Іванович,
член-кореспондент НАН України,
доктор хімічних наук, професор,
завідувач відділу ІБОНХ НАН України»

Подана на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки наукова робота «Розробка вітамінних препаратів нового покоління та їх впровадження», узагальнює багаторічний досвід науковців з Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, Інституту біоорганічної хімії НАН України, ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України», кафедри ендокринології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця та підприємства ПрАТ «Технолог», які поєднали роботу в галузі фундаментальної вітамінології з розробкою комплексних вітамінних препаратів та впровадили їх у практику клінічної медицини. Це стало можливим завдяки глибоким фундаментальним дослідженням науковців з різних галузей, зокрема біохіміків, хіміків, фармакологів та клініцистів які створили комплексні вітамінні препарати, композиції і впровадили ці препарати для нормалізації метаболічних процесів, порушення яких спостерігається при різних захворюваннях. Наприклад ефективні вітамінні препарати Відеїн, Метовітан, Кардіовіт, Оковітам, Мебівід пройшли доклінічні дослідженя і застосовуються для попередження і лікування захворювань, спричинених несприятливими екологічними і соціальними факторами, в тому числі забрудненням довкілля Ці потужні лікарські препарати можуть ефективно корегувати метаболічні порушення тканин організму. Саме тому запропоновані розробниками вітамінні препарати, зокрема препарати вітаміну D3, є важливими для вітамінізації населення та покращення здоров’я дітей. Новизну, конкурентоспроможність та пріоритетність технічних рішень у процесі створення препаратів захищено 20 патентами України. Проект НАН України по створенню вітамінного комплексу знайшов підтримку у вітчизняних виробників, а саме ПрАТ "Технолог", м. Умань впровадив препарат «Метовітан» у реальне виробництво. Препарат вітаміну D3 «Відеїн» випускався на Київському вітамінному заводі і зараз зусилля розробників спрямовані на відновлення його виробництва. Вважаю, що дана робота заслуговує присудження їй Державної премії України в галузі науки і техніки. Вважаю, що подана на конкурс робота зважаючи на її медико-соціальну спрямованість та реальне виробництво вітамінних препаратів, заслуговує присудження їй Державної премії України в галузі науки і техніки.

Костерін Сергій Олексійович

Я АКТИВНО ПІДТРИМУЮ ЦЕЙ КОМПЛЕКС РОБІТ, ЗНАЮ ДОБРЕ ЙОГО АВТОРІВ - ЗДІБНИХ ТАЛАНОВИТИХ ВЧЕНИХ, ВІДДАНИХ НАУЦІ. МЕНІ ВІДОМА І ІСТОРІЯ ВІДПОВІДНОГО НАУКОВОГО ПОШУКУ. Я Б ВІДЗНАЧИВ НАСТУПНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАЗНАЧЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. 1.ЦЕ - СИНТЕЗ НАДЗВИЧАЙНО ЦІКАВИХ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ НАУКОВИХ ПОШУКІВ ТА РЕАЛЬНОЇ ПРАКТИЧНОЇ РОЗРОБКИ НОВИХ ВІТАМІННИХ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ(ВІДЕЇН, МЕТОВІТАН, КАЛЬМІВІД), ЩО ДУЖЕ СУТТЄВО. 2.РОБОТУ ВИКОНАНО НА ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНОМУ РІВНІ (НА СТИКУ БІОХІМІЇ, ОРГАНІЧНОЇ ТА БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ,ФАРМАКОЛОГІЇ, МЕДИЦИНИ), І ЦЕ - ДУЖЕ ДОБРЕ! 3.РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ШИРОКО ВІДОМІ НАУКОВІЙ ГРОМАДСЬКОСТІ - МОВА ЙДЕ ЗА 8 МОНОГРАФІЙ, 5 ПІДРУЧНИКІВ, 6 МЕТОДИЧНИХ ПОСІБНИКІВ, 233 СТАТТІ, ОТРИМАНО 20 ПАТЕНТІВ УКРАЇНИ НА ВИНАХІД. 4.ВАЖЛИВО, ЩО ВИКОНАННЯ ЦІЄЇ РОБОТИ БУЛО СПРЯЖЕНЕ З ПІДГОТОВКОЮ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ НАУКОВИХ КАДРІВ - ЗА ЦІЄЮ ТЕМАТИКОЮ ЗАХИЩЕНО 5 ДОКТОРСЬКИХ ТА 19 КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ. БЕЗПЕРЕЧНО, ДАНА РОБОТА ЦІЛКОМ ЗАСЛУГОВУЄ НА ПРИСУДЖЕННЯ ЇЇ АВТОРСЬКОМУ КОЛЕКТИВУ ДЕРЖАВНОЇ ПРЕМІЇ У ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ. Академік НАН України професор Костерін С.О.

Романенко О.В.

Актуальними напрямками наукових досліджень є з’ясування молекулярних механізмів участі вітамінів та їх ендогенних похідних в регуляції клітинних процесів, отримання нових структурних аналогів цих сполук з метою встановлення інтимних механізмів дії останніх, створення на підставі результатів фундаментальних досліджень нових вітамінних комплексів для забезпечення ефективного впливу на метаболічні процеси в організмі людини і тварин. На вирішення згаданих питань спрямовані зусилля членів авторського колективу, який об’єднав дослідників, відомих своїми працями в галузях біології, медицини, хімії, фармації. Результатом творчої кооперації зусиль фахівців стало з’ясування нових шляхів прояву біологічної активності в організмі ряду сполук вітамінної природи та їх структурних аналогів, наукове обґрунтування і розробка ідеї про посилення ефективності впливу на життєдіяльність організму вітамінних комплексів, компоненти яких виявляють синергічну дію. На підставі результатів багаторічних досліджень створено нові вітаміновмісні препарати, що забезпечують активацію внутрішньоклітинних процесів, регуляцію важливих ланок обміну речовин, підвищують життєздатність організму. При цьому завдяки ефективності й доступності ці препарати знайшли широке впровадження в медицині. Робота колективу авторів «Розробка вітамінних препаратів нового покоління та їх впровадження», висунута на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року, заслуговує на високу оцінку, визнання й присудження названої премії.
Завідувач кафедри біології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, академік НАН України, доктор біологічних наук, професор О.В. Романенко.

Волочнюк Дмитро Михайлович, д.х.н.

Розвинене суспільство відрізняє велика увага саме до профілактичної медицини, а не лікування тяжких наслідків хвороби. Саме при такому підході велике значення має своєчасна профілактика з використанням вітамінних препаратів. Дуже приємно бачити, що у такий надскладний час для української науки колективу вчених вдалося не тільки розробити низку нових вітамінних препаратів (Відеїн, Метовітан, Кальмівід), а і впровадити їх виробництво на вітчизняних підприємствах. Розуміючи той складний шлях, що вдалося подолати колективу авторів від ідеї, наукових досліджень, знаходженні промислових партнерів до самого впровадження, вважаю що цей колектив однозначно заслуговує на отримання державної премії в галузі науки і техніки

Гість

Малюта Станіслав Станіславович,
член-кореспондент НАН України,
доктор біологічних наук, професор

З великим інтересом прочитав на сайті Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки інформацію про висунення на здобуття даної премії 2018 року роботи колективу авторів «Розробка вітамінних препаратів нового покоління та їх впровадження».
Перш за все необхідно відзначити, що це стало можливим завдяки глибоким фундаментальним дослідженням фахівців – науковців з різних галузей, зокрема біохіміків, хіміків, фармакологів та клініцистів. Така «кооперація» дала можливість досягти практичної реалізації творчих задумів та створити медичні препарати, унікальні і перспективні за своїми властивостями.
Це – потужні лікарські препарати, які можуть ефективно корегувати метаболічні порушення тканин організму за розвитку патологічних процесів. Науково-технічний проект НАН України по створенню нового вітамінного комплексу для підвищення життєстійкості організму знайшов підтримку у вітчизняних виробників, а саме ПрАТ "Технолог", м. Умань впровадив розробку українських вчених - препарат «Метовітан» у реальне виробництво. Препарат вітаміну D3 «Відеїн» тривалий час випускався на Київському вітамінному заводі і зараз зусилля розробників спрямовані на відновлення його виробництва.
Вважаю, що представлена робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року.

Грицук А.И. доктор мед наук, профессор

Грицук А.И.. доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой общей, биоорганической и биологической химией Гомельского государственного медицинского университета, Гомель, Беларусь.
Проблема оптимальной обеспеченности организма адекватным количеством витаминов и их дефицита является исключительно актуальной на протяжении всей истории человечества вплоть до наших дней. Триумфальные достижения витаминологии первой половины ХХ века, окончательно не решили эту «вечную», казалось бы чисто медицинскую и медико-биологическую проблему. Она по-прежнему актуальна, современна, в значительной мере, осложняется образом жизни человека, нарастающей и угрожающей контаминацией среды его обитания, результатом которой является рост заболеваемости в сторону нозологических форм, патогенетическую основу которых составляет окислительный стресс и хронический воспалительный ответ – метаболический синдром, ожирение и сопряженная с ними патология – атеросклероз, гипертензия, иммунодепрессия, онкопатология, синдром хронической усталости и др.
Сейчас становится очевидным, что поли- дисгиповитаминозы и поли- дисмикроэлементозы, столь характерные для современного человека играют очень важную, если не ключевую, роль в развитии патологии современного человека. Не менее актуальна эта проблема в животноводстве, что выводит ее за пределы медицинской и медико-биологической проблемы, придавая ей множество других аспектов – социально–демографический и экономический, связанные с рождаемость и воспроизводством населения, со снижением работоспособности человека, его заболеваемостью и сопряженными с этим затратами и потерями, народно-хозяйственный и др.
Цикл работ выполненных коллективом сотрудников Отдела витаминов и коэнзимов Института биохимии им А.В. Палладина НАН Украины, клиницистами и производственниками является продолжением традиционного направления, разрабатываемого украинскими исследователями – экспериментальной и клинической витаминологии, сформированного академиком А.В. Палладиным и его учениками.
Основываясь на достижениях современной молекулярной витаминологии и нутрициологии авторы экспериментально обосновали, разработали и внедрили в медицинскую практику новый подход к формированию поливитаминных лекарственных комплексов. В частности детально изучив метаболизм витаминов В1, В3, Е, D3, их межвитаминные метаболические и функциональные взаимоотношения, они аргументированно предложили более обоснованный комплекс, по сравнению с официнальными композициями поливитаминов и микроэлементов.
В природе, а значит и в продуктах питания, микро- и макронутриенты образуют многокомпонентную и сбалансированную смесь, имеющую белковую матрицу, причем роль белка в усвоении и их последующей функциональной активности, очевидна, но изучена недостаточно. Именно по этому пути пошли исследователи оптимизируя состав микронутриентов (витаминов В1, В3, Е, D3 и микроэлементов), вводя белок в состав разработанных ими композиций.
Оригинальным является то, что авторы предложили использовать указанную совокупность витаминов с одной, едва ли не самой, метаболически, активной аминокислотой – метионином, участвующей в многочисленных биохимических реакциях, таких как детоксикация, анаболические реакции, синтез и инактивация биологически активных соединений (гормонов, трансмиттеров, нутриентов и др.), эпигеномная регуляция и т.д. Экспериментальными и клиническими исследованиями авторы показывают наличие большого количества неканонических функций витаминов, например мишенью витамина D и его метаболитов, обладающих полноценными гормональными свойствами, является не только костная ткань, но иммунные, пролиферативные и др процессы, что дает основания расширить их клиническое применение с лечебными и профилактическими целями.
Важной характеристикой рецензируемого цикла работ является системный многоплановый подход к решению поставленных задач, который завершился не только выходом солидной научной продукции в виде: получения 21 патента Украины и авторских свидетельств,
свидетельства на госрегистрацию № UA/15531 /01 /01 на препарат
«Метовитан», защиты 5 докторских и 19 кандидатских диссертаций, публикации
8 монографий, 258 печатных работ, из них - 233 статьи (31 статья – в зарубежных изданиях) с высокими наукометрическими показателями, а также внедрение в промышленное производство нескольких витаминных препаратов (Видеин, Метовитан, Кальмивид) лечебного и профилактического назначения.
Считаю, что цикл представленных работ соответствует уровню Государственной премии Украины, а исполнители заслуживают высокого звания лауреата Государственной премии Украины

Мулюкіна Н.А., д.с.-г.н.,Заслужений діяч науки і техніки

Мулюкіна Н.А., д.с.-г.н., Заслужений діяч науки і техніки України,
Заступник директора з наукової роботи Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова»

Несприятливі екологічні та соціальні фактори сучасного суспільства зумовлюють актуальність дослідження механізмів впливу та особливостей практичного застосування біологічно активних речовин, насамперед, вітамінів.
З цієї точки зору розробка фундаментальних принципів молекулярної вітамінології та створення нових лікарських препаратів на основі вітамінів В1, В3, Е, D3 для застосування в медицині є надзвичайно актуальними.
Авторським колективом науковців Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України на підставі фундаментальних досліджень взаємодії вітамінів з обміном інших вітамінів та метаболітів розроблено концепцію, згідно якої композиції декількох функціонально пов’язаних вітамінів та біологічно активних речовин, що синергічно діють на певні ланки клітинного обміну, більш ефективно впливають на організм людини порівняно з існуючими полівітамінними комплексами. Таким чином, створено вітамінні медичні препарати (Кардіовіт, Метовітан, Оковіт, підтверджені патентами України), та кормові домішки нового покоління, які не лише поповнюють дефіцит окремих вітамінів, але й активують їх внутрішньоклітинний обмін і регуляторну дію на клітинний метаболізм. Зазначений вище препарат «Метовітан» пройшов двофазове клінічне випробування і зареєстрований в України як комплексний лікарський засіб метаболічної дії. Раціонально підібраний склад препарату сприяє його вираженій біологічній дії та спрямованій на підвищення життєстійкості організму людини в несприятливих умовах за рахунок синергічної регуляторної дії його складових на біоенергетичний обмін та інші біохімічні процеси.
Для попередження метаболічних порушень та гальмування патологічних процесів обумовлених вітамін D3 дефіцитним станом, було розроблено препарати «Відеїн», «Кальмівід» та «Мікродевіт».
Таким чином, фундаментальні розробки авторського колективу були завершені створенням та впровадженням низки препаратів, використання яких запобігатиме виникненню ряду патологічних станів, зумовлених забрудненням довкілля, в тому числі радіонуклідами, погіршенням способу життя та значним зниженням енергозатрат людини. Вважаю, що за актуальністю, рівнем фундаментальних досліджень та практичного впровадження колектив авторів роботи «Розробка вітамінних препаратів нового покоління та їх впровадження» заслуговує на присвоєння Державної премії України в галузі науки і техніки.

Бражко Олександр Анатолійович, д. біол. н., професор

Ознайомившись із змістом роботи колективу авторів з Інституту біохімії імені О.В.Палладіна НАН України хочу відзначити її велику теоретичну та практичну цінність в узагальнені результати багаторічних досліджень зі з’ясування молекулярних механізмів участі вітамінів В1, В3, Е, А, D3 та їх біологічно активних похідних у клітинних процесах і створення нових науково обґрунтованих композицій цих вітамінів з природними і мінеральними речовинами, що сприяють засвоєнню та посиленню їх обміну, регуляторної дії в живих клітинах. В результаті виконаних фундаментальних досліджень встановлено нові закономірності, запропоновано молекулярні механізми фізіологічної дії вітамінів в організмі людини. Підтвердженням значимості роботи є впровадження нових препаратів, зокрема «Відеїн», «Кальмівід», Мебівід», «Мікродевіт», «Метовітан», які є ефективними при лікуванні цілого спектру захворювань та патологій. Велика кількість публікацій, які видані по темі роботи можуть використовуватися в освітньому та наукових процесах наукових установ та ЗВО України. Вважаю, що подана робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Омельянчик Людмила Олександрівна, док. фарм. н., професор

Ознайомившись з роботою: «Розробка вітамінних препаратів нового покоління та їх впровадження», авторів: д.б.н. Великого М.М., д.б.н. Пархоменко Ю.М., к.б.н. Протасової З.С., чл.к. Вовка А.І., д.б.н. Коваленка В.М., д.б.н. Комісаренка Ю.І., Беккерман О.М., к.б.н. Апуховської Л.І. хочу відзначити її велику теоретичну та практичну цінність, а також розроблення концепції згідно якої композиції кількох функціонально пов’язаних вітамінів та біологічно активних речовин, що синергічно діють на основі ланки клітинного обміну, мають значну перевагу у ефективності дії на організм людини у порівнянні з традиційними полівітамінними наборами. Цінним є промисловий випуск вітамінів «Відеїн» та «Метовітан», які виробляються Українськими підприємствами та продаються аптеками України. Також, хочу відзначити велику кількість публікацій, які видані по темі цієї роботи і можуть використовуватися в освітньому та наукових процесах ряду вищих навчальних закладів України та науковими установами. Вважаю, що подана робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки, враховуючи теоретичну та практичну спрямованість її результатів і є пріоритетною серед поданих на конкурс робіт.

Булик Роман Євгенович, д.мед.н, професор

Надзвичайно цікаві дослідження, які мають велику практичну цінність. З позицій медицини дана робота є дуже важливою, оскільки відкриває нові напрямки застосування вітамінних комплексів при патологіях та при дії несприятливих факторів різного походження (алкоголь, отруєння, вплив ксенобіотиків і радіації). Підтвердженням значимості роботи є впровадження нових препаратів, зокрема «Відеїн», «Кальмівід», Мебівід», «Мікродевіт», «Метовітан», які є ефективними при лікуванні цілого спектру захворювань та патологій. Тому вважаю, що дана робота заслуговує присудження їй державної премії в галузі науки і техніки.

Чорноус Віталій, к.х.н, доцент

Ознайомившись із змістом роботи колективу авторів з Інституту біохімії імені О.В.Палладіна НАН України хочу відмітити її надзвичайно високий рівень цілісність та результативність. Представлені дослідження містять узагальнені результати зі з’ясування молекулярних механізмів участі вітамінів В1, В3, Е, А, D3 і їх біологічно активних похідних у клітинних процесах та створення нових науково обґрунтованих композицій цих вітамінів з біологічно активними природними і мінеральними речовинами і мають велике прикладне значення, тому вважаю, що дана робота заслуговує присудження їй державної премії в галузі науки і техніки.

Резніченко Вікторія, ендокринолог

Як практикуючий лікар, систематично відзначаю клінічні випадки дефіциту вітаміну Д. Одним з наслідків цього стану є негативний вплив на функціонування репродуктивної системи, що є вкрай важливим, в першу чергу, для жінок репродуктивного віку.
Впроваджуючи в щоденну практику алгоритми діагностики, лікування, профілактики дефіциту вітаміну Д, затверджені міжнародними протоколами, спостерігаю позитивний ефект подолання Д-дефіциту. Використання ефективних, доступних вітчизняних препаратів, представлених в роботі колективу визнаних вчених Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, дозволить розширити можливості лікарів щодо оздоровлення пацієнтів як з дефіцитом вітаміну Д, так і з іншими гіповітамінозами.
Вважаю, що дана робота заслуговує присудження їй державної премії в галузі науки і техніки.

Шуляренко Лариса Володимирівна, к.мед.н., доцент

Проблема ролі дефіциту вітаміну Д при ендокринних захворюваннях широко обговорюється в сучасній науковій спільноті. Дуже приємно, що і українські науковці теж приділяють увагу цьому питанню. Колектив авторів роботи " Розробка вітамінних препаратів нового покоління та їх впровадження" провів серйозні дослідження, що дозволяють як виробляти вітчизняні препарати вітаміну Д у їх найбільш біодоступних формах, так запропоновано оптимальні схеми його застосування.
Як практичний лікар, хочу відзначити покращення глікемічного контролю у пацієнтів із цукровим діабетом при додаванні препарату " Відеїн" до схеми лікування діабету.
Вважаю, що подана робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки, враховуючи практичну спрямованість її результатів.

Ольга

Добрый день!
Хочу поделиться своими впечатлениями о препарате Метовитан.
Первое, я считаю, что этот препарат помогает мне защититься от онкологии: с тех пор, как я попробовала этот препарат моя дисплазия 4 степени вместо перерождения в злокачественную опухоль значительно уменьшилась и теперь она имеет 2-ю степень по словам моего гинеколога.
Второе, я принимала этот препарат в марте в качестве комплексного препарата для профилактики весеннего авитаминоза. Только закончила принимать курс и тут мой ребёнок где-то подхватил вирус гриппа, а затем и младшая дочка заразилась. Поскольку старшей дочери уже 14 и препарат ей можно, а педиатр порекомендовала для профилактики осложнений пропить какой-либо гепатопротектор и витаминный комплекс, то я решила дать ребёнку Метовитан, т.к. он два в одном одновременно: и гепатопротектор, и витаминный комплекс. Так вот, старший ребёнок окончательно выздоровел гораздо раньше младшего, хотя заболели они практически в одно время. А я не заболела вообще, меня этот жуткий вирус не взял абсолютно.
На данный момент очень жду внедрения жидкой формы Метовитан для глаз.
Кроме этого хочу добавить, что для профилактики всегда принимаю витаминные препараты, в т.ч. обязательно включающие витамин Д. Природа - очень разумная система и предусмотрела очень сбалансированную систему взаимодействия всех витаминов для того, чтобы оставаться здоровым. Постоянно убеждаюсь на себе лично. Считаю, что коллектив исследователей, разработавший эти препараты безусловно достоин Государственной премии нашей страны. А для Украины этот будет вклад в своё будущее, ведь здоровье нации -экономический потенциал страны.

Гавій Валентина Миколаївна, канд. біол. наук, доцент

Наукова робота «Розробка вітамінних препаратів нового покоління та їх впровадження», що висунута на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2018, містить результати фундаментальних досліджень, які забезпечили підґрунтя для розробки вітамінних комплексів і композицій. Вони стали основою для створення кормових добавок для тварин, вітамінних препаратів, а також лікарських засобів у супровідній терапії захворювань людини. В результаті виконаних досліджень, авторами отримані результати, що є вагомими для розвитку вітамінологічної науки. Авторами з’ясовано, що композиції декількох функціонально пов’язаних вітамінів та біологічно активних речовин синергічно діють на певні ланки клітинного обміну і мають значну перевагу по ефективності дії на організм людини порівняно з полівітамінними комплексами, до складу яких входять майже всі відомі вітаміни та мікроелементи. Авторами розробки створені нові лікарські препарати «Відеїн», «Кальмівід» та «Мікродевіт», які продемонстрували високу ефективність у попередженні метаболічних порушень та гальмуванні патологічних процесів. Зазначені вітамінні препарати зареєстровані в Україні як лікарські засоби, що дозволяє ефективно долати авітамінози різної природи серед дорослого населення і дітей України.
Вважаю, що зазначена робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Кучменко Олена Борисівна, доктор біологічних наук, професор

Колектив авторів роботи "Розробка вітамінних препаратів нового покоління та їх впровадження", яка подана на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки, підсумував і узагальнив багаторічну наукову роботу, яка проводилась в Інституті біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, який є центром розвитку вітамінології в Україні. Важливо, що робота має не тільки фундаментальне значення, але й прикладне. Деякі із розроблених вітамінних препаратів вже зараз успішно використовуються в медичній практиці для корекції метаболічних порушень, що супроводжують розвиток патологій серцево-судинної, ендокринної системи тощо. Крім того, впровадження у виробництво вітчизняних розробок дозволить здешевити продукцію, яка стане більш доступною для широких верст населення.
Вважаю, що дана робота заслуговує присудження їй Державної премії України в галузі науки і техніки.

Бобрик Марина Іванівна, к.мед.н., доцент

Як практичний ендокринолог, часто стикаюся з Д-дефіцитом у хворих на ендокринну патологію. Подолання Д-дефіциту спроможне допомогти скоріше компенсувати цукровий діабет, зменшити автоімунну реакцію і руйнування інсулярного апарату, покращити імунітет хворих. У пацієнтів з ендокринними захворюваннями часто лікую остеопороз, при призначенні препаратів вітаміну Д, відбувається покращення кісткового метаболізму, часто вдається не призначати більш важку терапію антирезорбентами. Тому вважаю, що робота по створенню ефективних препаратів для подолання Д-дефіциту заслуговує на всебічну підтримку, адже створення вітчизняних сучасних ліків не тільки зробить лікування доступним, але й безпечним і ефективним.

Квашніна Людмила Вікторівна

Квашніна Людмила Вікторівна, доктор медичних наук, професор, завідувач відділення медичних проблем здорової дитини та преморбідних станів ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», професор кафедри дитячих та підліткових захворювань НМАПО ім.П.Л.Шупика МОЗ України

Значні успіхи в галузі медичної біохімії та вітамінології за останні десятиріччя значно змінили уявлення про обмін вітаміну D і його фізіологічну функцію в організмі і розширили область використання його препаратів. Багаторічна плідна співпраця науковців та медичних працівників ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України» та Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України дозволила окреслити проблему пандемічного прояву дефіциту вітаміну D у населення та розробити шляхи його подолання. Особливу тривогу викликають результати масових обстежень, які свідчать, що майже у 80% не тільки хворих, але й здорових дітей виявляється дефіцит вітаміну D. Практично всі діти народжені від матерів з акушерською та екстрагенітальною патологією мають прояви вітамінної недостатності. Встановлено вплив дефіциту вітаміну D на стан серцево-судинної, імунної систем, імунітету як вродженому, так і набутому. Саме тому запропоновані розробниками вітамінні препарати, зокрема препарати вітаміну D3, є вкрай важливими для вітамінізації населення та покращення здоров’я дітей. Вважаю, що подана на конкурс робота «Розробка вітамінних препаратів нового покоління та їх впровадження», зважаючи на її медико-соціальну спрямованість та реальне виробництво вітамінних препаратів, заслуговує надання Державної премії України в галузі науки і техніки.

Суховєєв Володимир Володимирович

Суховєєв Володимир Володимирович, доктор хімічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри хімії Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

Колективна наукова праця «Розробка вітамінних препаратів нового покоління та їх впровадження», що висунута на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2018, є не лише важливим фундаментальним дослідженням, а й роботою, що впроваджена в медичну практику для лікування деяких захворювань в Україні.
На основі теоретичних та експериментальних досліджень авторами встановлено нові закономірності та запропоновано шляхи реалізації молекулярних механізмів дії вітамінів групи В, Е та D в організмі людини. З’ясовано роль специфічних протеїнів як потенційних біомішеней для вітамінів. Це дозволило використати їх у створенні нових біологічно активних композицій, які сприяють регулюванню клітинного метаболізму, підвищенню захисних функцій організму до стресових умов та зниженню аутоімунних, серцево-судинних, онкологічних та інших захворювань. Тому виробництво вітчизняних препаратів «Відеїн» (комплекс вітаміну D3 з протеїном молока – козеїном), «Мебівід» (вітамін D3, активний кальцій та метиленбісфосфонова кислота), «Метовітан» (комбінація метіоніну з вітамінами В1, В3, Е і цинком) та його розчинна форма «Оковітам», «Кардіовіт» (вітаміни В1, Е, метіонін, сіль цинку) та «Кальмівід» (комплекс вітамінів D3, Е, мінеральних компонентів та мікроелементів) є нагальною потребою сьогодення. Знаковим є й те, що вітамінні препарати «Відеїн», «Метовітан» та «Кальмівід» зареєстровані в Україні як лікарські засоби.
Колектив кафедри хімії НДУ імені Миколи Гоголя підтримує висунення зазначеної роботи на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 та бажає успіхів розробникам перелічених вітамінних препаратів у їх просуванні на вітчизняний ринок вітамінів та лікарських засобів.

Омельченко Людмила Іванівна

Омельченко Людмила Іванівна, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, керівник відділення хвороб сполучної тканини у дітей ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»

Створення нових вітамінних композицій та препаратів скероване на вирішення важливої медико-соціальної проблеми – подолання дефіциту ряду вітамінів у населення, оскільки гіповітамінозні стани ведуть до порушень стану здоров’я, сприяють зниженню захисних сил організму, розвитку аутоімунних, серцево-судинних, онкологічних та інших захворювань. Багаторічні дослідження, що ведуться співробітниками ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України» продемонстрували значну поширеність дефіциту вітаміну D3 у всіх обстежених вікових групах, в тому числі у новонароджених, немовлят, дітей шкільного віку, а також у вагітних і жінок - годувальниць. Встановлено ключову роль статусу вітаміну D3 в організмі матері і дитини, як фактора регулювання обміну речовин і профілактики хронічних захворювань, гестозів у вагітних та цукрового діабету. Вітамін D3 на сьогодні є «гарячою точкою» і найбільш обговорюваною проблемою більшості міжнародних біомедичних наукових і практичних форумів, конгресів, робочих зустрічей дослідницьких груп, оскільки встановлено його пряма участь як в оптимізації здоров'я населення, так і в запобіганні розвитку багатьох патологічних процесів в організмі людини. Тому виробництво вітчизняних препаратів вітаміну D3, зокрема, таких добре відомих як «Відеїн» комплекс вітаміну D3 з протеїном - казеїном молока, та інших є нагальною потребою сьогодення. Підтримую висунення роботи колективу авторів «Розробка вітамінних препаратів нового покоління та їх впровадження» на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 та бажаю успіхів розробникам вітамінних препаратів, особливо для дітей, у їх впровадженні у виробництво та наповненні вітчизняного ринку.

Петров С.А.., доктор біологічних наук, професор

Поданна на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки робота "Розробка вітамінних препаратів нового покоління та їх вправадження" є підсумком багаторічних наукових досліджень, які проводяться в інституті біохімії НАН України.
Колектив науковців-авторів цієї роботи є провідними спеціалістами в галузі вітамінології в Україні. Наукова концепція, яка є основою поданого проекту глибоко обгрунтована і є суттєвим кроком в розвитку вітамінологічної науки. На основі цієї концепції колективом авторів створені такі ефективні препарати як оковітам, метовітан та інші.
Необхідність створення нових вітамінних комплексів пов*язана з їх скерованістю на подолання різної природи авітамінозів у населення. Гіповітамінозні стани призводят до порушень діяльності нервової, серцево-судинної, ендокринної та інших систем організму.
Вважаю, що дана робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Марченко М.М., професор, Заслужений діяч науки і техніки

Зусилля колективу провідних вчених Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, з якими впродовж тривалого часу плідно співпрацюють в галузі вітамінології науковці кафедри біохімії та біотехнології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, скеровані на встановлення нових закономірностей і шляхів реалізації молекулярних механізмів біологічної дії ряду вітамінів в організмі людини. На основі фундаментальних досліджень розроблено оригінальну концепцію створення комплексних вітамінних композицій в якості лікарських засобів, зокрема наголошується на значних перевагах комплексних препаратів кількох функціонально пов’язаних вітамінів та біологічно активних речовин завдяки їх синергічній дії на основні ланки клітинного обміну та активації внутрішньоклітинного синтезу біологічно активних форм вітамінів. Декілька створених авторами препаратів вже випускаються («Метовітан»), чи випускались раніше («Відеїн»), інші, зокрема такі перспективні препарати як «Мебівід» для лікування захворювань кісткової тканини, чи «Оковітам» для профілактики катаракти, ще чекають свого повноцінного впровадження.
Вважаю, що подана на здобуття робота цілком заслуговує присудження державної премії України в галузі науки і техніки.

Арсан Орест, доктор біологічних наук, професор

Подана на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки робота "Розробка вітамінних препаратів нового покоління та їх впровадження" включає в себе багаторічну працю низки видатних вчених України щодо створення комплексних вітамінних препаратів, оригінальних композицій та їх впровадження для нормалізації метаболічних процесів, порушення яких спостерігається при різних захворюваннях. Це, зокрема, вітамінні препарати Відеїн, Метовітан, Кардіовіт, Оковітам, Мебівід, які пройшли повний цикл доклінічних досліджень і широко застосовуються для попередження і лікування низки захворювань, спричинених несприятливими екологічними і соціальними факторами, в тому числі забрудненням довкілля (води, повітря, продуктів харчування), нервовими стресами та шкідливими звичками.
Новизну, конкурентоспроможність та пріоритетність технічних рішень у процесі створення препаратів захищено 20 патентами України.
Вважаю, що дана робота заслуговує присудження їй Державної премії України в галузі науки і техніки.

Ніженковська Ірина Володимирівна, доктор медичних наук, проф

Подана на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 р. наукова робота «Розробка вітамінних препаратів нового покоління та їх впровадження» є узагальненням досвіду, теоретичних і практичних здобутків провідних українських вчених Інституту біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України, інших наукових закладів та виробничників, які працюють в галузі вітамінології.
Актуальність створення нових вітамінних композицій визначається їх скерованістю на подолання дефіциту ряду вітамінів у населення, оскільки гіповітамінозні стани асоціюється з розвитком ускладнень аутоімунних, серцево-судинних, онкологічних та інших захворювань.
Розроблено науково та експериментально обгрунтовану концепцію створення комплексних вітамінних препаратів, згідно якої комплекс вітамінів з протеїнами у складі препаратів забезпечує їх високу біоеквівалентність, біодоступність, ефективність діючих компонентів та здатність швидко засвоюватись організмом. Саме створення препаратів у складі яких вітаміни знаходяться у зв’язаному з протеїнами стані є інноваційною пропозицією авторів. Важливим є те, що розробки втілено у промисловий випуск створених вітамінних препаратів, зокрема препарати «Відеїн» та «Метовітан».
В цілому враховуючи значну теоретичну новизну та практичну значимість запропонованих розробок вважаю, що робота є пріоритетною серед поданих на конкурс.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.