Офіційний веб сайт

Розробка пластмасових сцинтиляторів багатофункціонального призначення

р16

Представлено Інститутом сцинтиляційних матеріалів НАН України.

Автори: Галунов М.З., Жмурін П.М., Лебедєв В.М., Ададуров О.Ф., Бедрик О.І.

Метою роботи є створення новітнього покоління пластмасових сцинтиляторів, які б задовольняли більшості вимог до сцинтиляційних матеріалів, які диктуються умовами проведення сучасного фізичного експерименту, та розробка технологій їх виробництва.

Створено наукові основи новітніх технології виробництва великогабаритних пластмасових сцинтиляторів підвищеної прозорості та радіаційної стійкості, що дозволило пластмасовому сцинтилятору стати основою нового мюонного детектора для CDF (США), розвитку технології стрипів для створення координаційно чутливого детектору для експерименту OPERA (Франція), розвитку технології виробництва високоперфорованих тайлів, що стала основою електромагнітного калориметра для експерименту COMPASS (ЦЕРН, Швейцарія). В результаті виконаної роботи створено нові високопродуктивні технології та обладнання для виробництва пластмасових сцинтиляторів, що дозволило створити унікальні детектори для міжнародних проектів з фізики високих енергій. Досягнутий економічний ефект від впровадження у виробництво удосконалених технологій одержання пластмасових сцинтиляторів, що стали основою детекторів іонізуючого випромінювання, становить 2,1 млн.грн. Сумарний ефект від впровадження робіт складає біля 25 млн. грн.

Кількість публікацій: 3 монографії, 78 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 500 (згідно з базою даних Scopus), h-індекс = 7. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 21 патентом.

Громадське обговорення роботи відбулося 29 листопада 2016 року о 15.00 на засіданні Вченої ради хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка адресою: м. Львів, вул.. Кирила і Мефодія, 6, аудиторія 1.

Матеріали обговорення знаходяться в Секратеріаті Комітету.

Надіслати коментар

Коментарі

Петченко Олександр Матвійович

Робота сподобалась. Це результат великої і наполегливої праці, що є корисною не тільки для економіки України, а й сприяє зміцненню пріоритету української науки на міжнародному рівні. Роботу підтримую.
Доктор фіз.-мат. наук, професор, заслужений професор, завідувач кафедри фізики Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Шевченко Сергій Іванович, докт. ф.-м. наук, пров.н.с. ФТІНТ

Роботу підтримую. Автори модернізували і, практично, заново, створили багатотоннажне виробництво пластмасових сцинтиляторів, які стали основою найбільш амбітних проектів з фізики високих енергій сьогодення. Ця робота не тільки корисна своїми фізичними і технічними результатами, а й тим, що підтверджує високі можливості української науки, її цінність для світової спільноти.

Геннадій Ковтун

Робота сподобалась. Проведено дуже великий обсяг робіт. Як по модифікації властивостей пластмасових сцинтиляторів, так і по створенню тоннажного виробництво пластмас нової генерації, які стали основою найбільш амбітних проектів з фізики високих енергій сьогодення. Робота працює на підвищення пріоритету української науки і, безумовно, має бути підтримана.

Г.П. Ковтун, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач лабораторії надчистих речовин та напівпровідникових метеріалів Національного наукового центру "Харьківський фізико-технічний інститут" НАН України

Полуэктов Ю.М. доктор ф.-м. наук, зав. лабораторией ННЦ ХФТИ

Робота сподобалась. Вражає наполегливість авторів, які в умовах
сьогодення модернізували тоннажне виробництво виробів, які стали основою найбільш амбітних проектів з фізики високих енергій сьогодення. Робота підтверджує високий потенціал української науки і має бути підтримана.

Сіпатов Олександр Юрійович

Робота дуже добра, виконана на високому професійному рівні, заслуговує присудження Державної премії України.

Завідувач кафедри технічної кріофізики національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", доктор фізико-математичних наук Сіпатов О.Ю.

Шульга Микола Федорович

Робота "Розробка пластмасових сцинтиляторів багатофункціонального призначення", выдвинута Институтом сцинтилляционных материалов НАН Украины на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники (физико-математические и технические науки). Работа понравилась. В первую очередь привлекают высокие инновационные возможности роботы, что, к сожалению, в последнее время становится все более редким событием в Украине. Безусловно, эта работа имеет особое влияние в области сцинтилляционного материаловедения не только в Украине, но и во всем мире. Последнее подтверждается использованием результатов авторов при построении детектирующих систем наиболее амбициозных проектов международных экспериментов по детектированию элементарных частиц, таких как CDF (The Collider Detector at Fermilab) для комплекса Tevatron, где ускорялись протоны и антипротоны до энергии столкновений около 1,96 ТеВ, координатно-чувствительным детектором эксперимента OPERA (Oscillation Project with Emulsion-tRacking Apparatus), электромагнитным калориметром COMPASS (the Common Muon and Proton Apparatus for Structure and Spectroscopy) и т.д. Важны эти детектирующие материалы для задач радиоэкологии вблизи атомных станций и для многих других крайне актуальных применений. Особо хочу отметить усилия авторов по созданию тоннажного, промышленного производства сцинтилляционных пластмасс с модифицированными свойствами. Считаю, что работа заслуживает присуждения ей Государственной премии Украины и ее безусловно необходимо поддержать.

Шульга Николай Федорович
доктор физ.-мат. наук, профессор,
академик НАН Украины, академик-секретарь Отделения ядерной физики и энергетики,
и.о. Генерального директора ННЦ "Харьковский физико-технический институт"

Полетаев Н. И.

Разработка является важной для развития наукоемких технологий промышленного производства в Украине. Уровень научных исследований в области ядерной физики в Украине по-прежнему остается достаточно высоким, и работа авторов поддерживает высокий статус Украины в этой области знаний. Многочисленные публикации авторов разработки в высоко рейтинговых изданиях, патенты, защищающие приоритет украинских ученых в этой области свидетельствует о высокой научной квалификации авторов разработки. Безусловно, в нынешних не простых условиях чрезвычайно важным для экономики Украины является ожидаемый экономический эффект от внедрения этой разработки.

Считаю, что цикл работ авторов Галунов М.З., Жмурин П.Н., Лебедев В.М., “Розробка пластмасових сцинтиляторів спеціального призначення” заслуживает присуждения Государственной премии в области науки и техники Украины.
Директор Институт горения и нетрадиционных технологий Одесского национального университета имени И. И Мечникова, доктор физ.мат. наук, доцент Полетаев Н. И.

Гоцульський Володимир Якович

На мій погляд, ця робота є найбільш яскравим прикладом того, що Україна ще залишається тримачем акцій науки та технології всесвітнього рівню. При всіх природних ресурсах, що має країна, інтелектуальний найбільш цінний, такий, що може принести не тільки славу, а й статки, але він дуже крихкий. Тому саме ця робота, результати якої широко використовуються у світі, найбільш заслуговує присудження Державної премії України і її безумовно необхідно підтримати.
Гоцульський Володимир Якович, доктор фіз.-мат. наук,доцент кафедри загальної та хімічної фізики ОНУ імені І.І.Мечникова

Бугаєв Кирило Олексійович

Робота дуже сподобалась. Вражає великий об'єм виконаної роботи, особливо по
відкриттю виробництва. Вважаю, що ця робота має бути відмічена Державною
Премією України в галузі науки і техніки.

Бугаєв К. О., доктор фіз.-мат. наук, провідний науковий співробітник Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України

Левчук Леонид Геннадьевич, к.ф.-м.н., ст.н.с.

Авторами данной работы являются высококвалифицированные специалисты в области разработки материалов для детектирующих систем. Ими уже был предложен целый ряд новых сцинтилляторов для применения в экспериментальной физике (в частности, физике высоких энергий). Практически всегда их разработки отличаются глубиной научного подхода и обоснованностью принятых решений, и данная работа не является исключением. При этом обращает на себя внимание то, что в качестве основы пластмассового сцинтиллятора авторами упоминается полистирол, и возникает вопрос - рассматривались ли ими какие-либо альтернативные варианты для основы?
В любом случае считаю, что данная работа, безусловно, заслуживает присуждения Государственной премии.
Левчук Леонид Геннадьевич, канд. физ.-мат. наук, ст. научн. сотрудник
ННЦ Харьковский физико-технический институт

М.З. Галунов

Шановний Леоніде Геннадієвичу,

Як відомо, у сцинтиляційній техніці доцільно використовувати наступні вінілароматичні основи для створення пластмасових сцинтиляторів: полістирол, полівінілтолуол, полівінілксилол, які наведено у відповідності із зростанням світлового виходу. Виходячи із наведенного ваше запитання є вкрай доречним.

Ми використовували пластмасові сцинтилятори на основі полістиролу, полівінілтолуолу, бо пластмасові сцинтилятори на основі полівінілксилолу виявляли тенденцію до втрати прозорості (коричневе забарвлення) із часом і під дією опромінення. У виробництві і з часом пластмасові сцинтилятори на основі полістиролу демонстрували найбільшу стабільність характеристик, тому основні роботи були проведені із ними.

Галунов Микола Захарович
Доктор фіз. - мат. наук, професор, зав. відділом
Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України
В/о завідуючого кафедри фізичної оптики, професор кафедри
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

пр. Науки, 60
61001, Харків
Тел. 057 3410152 (службовий) E-mail: galunov@isma.kharkov.ua

Яновський Володимир Володимирович

Робота сподобалась. Автори провели гігантський об'єм робот для створення
тоннажного виробництва. Розробки авторів зміцнюють пріоритет української
науки на найвищому міжнародному рівні.

Ця робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі
науки і техніки.

Яновський Володимир Володимирович, професор, доктор фіз.-мат. наук,
зав.відділом Інституту монокристалів НАН України

Дмитро Олегович Харченко

Подана робота є істотним проривом вітчизняних науковців в області розробки сучасних технологій виробництва великогабаритних пластмасових сцинтиляторів підвищеної прозорості та радіаційної стійкості. Результати, отримані авторським колективом застосовуються у світових надпотужних наукових центрах при використанні детекторів для міжнародних проектів з фізики високих енергій. Про високий рівень отриманих результатів свідчать публікації у передових наукових виданнях з високим імпакт-фактором, а автори проекту мають високі індекси Хірша. Вважаю, що поданий цикл робіт заслуговує на присудження його авторам державної премії України.

Харченко Дмитро Олегович,
д.ф.-м.н., проф.,
завідувач відділу моделювання радіаційних ефектів та мікроструктурних перетеворень у конструкційних матеріалах
Інститут прикладної фізики НАН України

Лебовка М.І.

Ця цікава робота присвячена дослідженню проблеми створення новітніх пластмасових сцинтиляторів. Особлива увага приділена підвищення рівня радіаційної стійкости ПС. Детально пророблені технологій виготовлення ПС, для створення детекторів іонізуючого випромінювання в міжнародних експериментах CDF-II, OPERA, COMPASS. Важливість результатів роботи підтверджена широким попитом створених сцинтиляторів в багатьох країнах світу, та провідними західними фірмами. На мій погляд саме ця робота найбільш заслуговує присудження Державної премії України і її безумовно необхідно підтримати.

Доктор фіз.-мат. наук, професор, завідуючий відділом фізичної хімії дисперсних мінералів Інституту біоколоїдної хімії ім.. Ф.Д. Овчаренка Національної академії наук України Лебовка М.І.

Сугаков Володимир Йосипович

Українська наука знаходиться на світовому рівні в галузі розробки матеріалів для детекторів іонізуючих випромінювань. Робота "Розробка пластмасових сцинтиляторів спеціального призначення" безумовно відноситься до розробок, що підтримують цей високий статус України у світовому рейтингу. Ця розробка дозволила українським вченим прийняти участь у найважливіших міжнародних експериментах сьогодення з виявлення елементарних частинок. Підтвердженням цього є рівень публікацій авторів і їх високий індекс Хірша. Безумовно у анотації виділені найбільш пріоритетні застосування пластмасових сцинтиляторів. Разом із тим треба додати, що те виробництво, яке існує завдяки зусиллям авторів дає і соціальний ефект пов'язаний із тим, що сцинтиляційні пластмаси одні із найдешевших матеріалів для систем радіоекологічного моніторингу, та відповідних медичних і геологічних застосувань.

Вважаю, що роботу необхідно підтримати Державною премією України.

Член-кор. НАНУ, д.ф.м.н., проф. Інститут ядерних досліджень НАНУ В.Й. Сугаков

Кірєєв Олександр Олександрович

Дослідження, що увійшли до циклу, є актуальними і цікавими. Вони відрізняються тим, що виконані на межі сучасної фізики і матеріалознавства. Критерії якості, що були покладені в основу розробки блочної полімеризації, забезпечили масове виробництво кращих у світі полістирольних сцинтиляційних пластин. На базі цих пластин створено сцинтиляційні детектори , що яскраво проявили себе у експерименті CDF та забезпечили отримання результатів світового рівня. Результати роботи показали переваги розробленого пластмасового сцинтилятора, що забезпечило можливість його використання у детекторній системі відомого експерименту АТЛАС у Церні. Крім наукової цінності досягнуто також і помітного економічного ефекту від впровадження у виробництво технологій отримання пластмасових сцинтиляторів. Робота вражає не тільки великою кількістю статей та патентів, а також наявністю дисертацій, які захищені на основі проведених досліджень.

Галунов

Олександре Олександровичу,
дякую за добрі слова.
Відповідно до правил Ви маєте
ввести Вашу посаду, місце роботи, наукову ступінь і наукове звання. Будь ласка введіть цю інформацію, як відповідь на ціей мій коментар.

Дякую

Галунов М.З.

Кірєєв Олександр Олександрович

Професор кафедри спеціальної хімії та хімічної технології Національного університету цивільного захисту України доктор технічних наук Кірєєв Олександр Олександрович

Волошиновський Анатолій Степанович

Робота "Розробка пластмасових сцинтиляторів спеціального призначення ", висунута на здобуття Державної премії України в галузі фізико-технічних і математичних наук, відображає високі інноваційні можливості наукових розробок українських вчених і їх визначальний вклад в галузі сцинтиляційного матеріалознавства. Висока значимість роботи підтверджується застосуванням результатів авторів у найбільш важливих міжнародних експериментах по детектуванню елементарних частинок, кількістю і рівнем публікацій, високим індексом Хірша. Особливо хочу відзначити, що зусиллям авторів створено промислове виробництво новітніх сцинтиляційних пластмас. Робота заслуговує присудження Державної премії України і її безумовно необхідно підтримати.

Волошиновський А.С. - доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри експериментальної фізики Львівського національного університету імені Івана Франка

Ящук Валерій Миколайович

Робота сподобалась. Автори - відомі фахівці в галузі розробки та досліджень сцинтиляційних матеріалів. Зокрема Галунов М.З. ще з часів СРСР є визнаним в науковому світі фахівцем в галузі досліджень електронних процесів в органічних середовищах. Саме застосування органічних полімерів дає можливість створювати надчутливі детектори іонізуючого випромінювання великого об’єму, здатні реєструвати малоймовірні події, що дає підстави використовувати їх в унікальних міжнародних експериментах. Вважаю, що роботу необхідно підтримати Державною премією

Зав. кафедри експериментальної фізики КНУ ім. Тараса Шевченка, доктор фіз.-мат. наук, проф. Ящук В.М.

Остапенко Н.І.,докт. ф.-м. наук,проф.ІФ НАНУ,Київ

Робота сподобалась. Реалізовано оригінальні технології виробництва пластмасових сцинтиляторів, які дозволили створити унікальні детектувальні пристрої для великих експериментальних установок фізики високих енергій, таких як мюонний детектор CDF (США), координатний, чутливий детектор OPERA (Франція), електромагнітний калориметр для COMPASS - II (Швейцарія). Треба також відмітити, що досягнутий економічний ефект від впровадження у виробництво технологій одержання пластмасових сцинтиляторів та створених на їх основі детекторів іонізуючого випромінювання дозволили досягти сумарного економічного ефекту, який складає біля 25 млн. грн.

О.І. Рогачова, докт.-фіз.мат. наук, проф. НТУ"ХПІ", Харків

Считаю необходимым поддержать цикл работ “Розробка пластмасових сцинтиляторів спеціального призначення”.
Исследования актуальны и интересны тем, что находятся на стыке современной физики и материаловедения. Критерии качества, положенные в основу разработки блочной полимеризации обеспечили массовое производство лучших в мире полистирольных сцинтилляционных пластин, на основе которых созданы прекрасно зарекомендовавшие себя в эксперименте CDF сцинтилляционные детекторы, обеспечившие получение результатов мирового класса. Результаты работы показали преимущество используемого пластического сцинтиллятора, что дало возможность его применения в детекторах установки АТЛАС в ЦЕРНе. Впечатляет количество опубликованных авторами работ, не менее ценны диссертации, защищенные на основе выполненных исследований.

Полагаю, что цикл работ авторов Галунов М.З., Жмурин П.Н., Лебедев В.М., “Розробка пластмасових сцинтиляторів спеціального призначення” заслуживает присуждения Государственной премии в области науки и техники Украины.
Профессор кафедры теоретической и экспериментальной физики Харьковского национального университета “Харьковский политехнический институт”, доктор физ.мат. наук, профессор. Рогачева Е.И.

Толмачов Олександр Володимирович

Результати роботи "Розробка пластмасових сцинтиляторів спеціального призначення ", яка висунута на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки є досягненнями українських вчених в галузі створення теорії процесів в сцинтиляційних матеріалах і самих пластмасових сцинтиляторів. Розробки пластмасових сцинтиляторів і детекторів на їх основі науковців Інституту сцинтиляційних матеріалів НАНУ найшли своє визнання на найвищому світовому рівні.
Високий науковий рівень авторів проекту дозволив створити детектуючі пристрої для міжнародних експериментів CDF (США), OPERA (Франція), COMPASS (Швейцарія). Це дуже великий обсяг роботи, який був би неможливим за відсутністю виробництва. Так, наприклад, Інститут сцинтиляційних матеріалів розробив 22000 тайлів лише для адронного коллайдера CMS. Значимість роботи підтверджує і економічний ефект, який пов’язано із створеному по розробкам авторів виробництві. Цій роботі притаманні цілеспрямованість і результативність втілення науково-технічних рішень, що базуються на фундаментальних розробках авторів в галузі вивчення сцинтиляційного процесу у пластмасових сцинтиляційних матеріалах.
Робота "Розробка пластмасових сцинтиляторів спеціального призначення " укріплює міжнародний престиж української науки та дозволяє покращувати її економічну складову. Тому вважаю, що це та робота, яка заслуговує присудження Державна премія України в галузі науки і техніки.

Толмачов О.В., доктор фіз.-мат. наук, професор, член-кореспондент НАН України, заст. директора з наукової роботи Інституту монокристалів НАНУ

Бойко Юрій Іванович

Робота носить комплексний характер і складається як з фундаментальних розробок авторів зі механізмів сцинтиляційних органічних систем, так і з практичної частини, яку доведено до стадії виробництва світового рівня. Хотів би підкреслити три важливі сторони роботи. Колеги з Інституту сцинтиляційних матеріалів НАНУ (ІСМА) вирішили низку складних задач по розробці пластмасових сцинтиляторів для сучасних фізичних експериментів, коли треба було одночасно задовольнити суперечливі вимоги (великий розмір, прозорість в області максимуму спектру емісії, висока сцинтиляційна ефективність і т.і.). По друге, в Україні (не в самі прості для науки часи) створено високотехнологічну наукоємну і цілком конкурентоздатну галузь: розробка і виробництво пластмасових сцинтиляторів найвищої якості. І нарешті, розроблені пластмасові сцинтилятори з унікальними властивостями (вироблені часто у тонних масштабах) були застосовані для фундаментальних досліджень найвищого рівня: пошуку осциляцій нейтрино, реєстрації топ-кварка, уточнення мас W і Z бозонів та ін. Робота безумовно заслуговує Державної премії.
Ю.І. Бойко, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри фізики кристалів, Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

Вовк Руслан Володимирович

Робота сподобалась. Її вигідно відрізняє результативність і практична націленість. Реалізовано оригінальні технології промислового виробництва пластмасових сцинтиляторів. Це дозволило створити в великому обсязі унікальні детектуючі пристрої для найбільш відомих експериментальних установок фізики високих енергій, таких як мюонний детектор CDF (США), координатний, чутливий детектор OPERA (Франція), електромагнітний калориметр для COMPASS - II (Швейцарія). Треба також відмітити, що досягнутий економічний ефект від впровадження у виробництво технологій одержання пластмасових сцинтиляторів та створених на їх основі детекторів іонізуючого дозволили досягти сумарного економічного ефекту, який складає біля 25 млн. грн. Такі результати в наш час, нажаль, є рідкістю.
Робота заслуговує присудження Державної премії України і її безумовно необхідно підтримати.
Декан фізичного факультету, в. о. завідувача кафедрою низьких температур Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, доктор ф.-м. наук, проф. Вовк Р.В.

Тарапов Сергій Іванович, докт.фіз.-мат.наук, професор

Робота залишає добре враження. Досягнення українських науковців в галузі створення сцинтиляційних матеріалів добре відомі серед фахівців. Підтвердженням цього є матеріали роботи "Розробка пластмасових сцинтиляторів спеціального призначення ", яка висунута на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки. Цю роботу відрізняють глибоке наукове підґрунтя, результативність впровадження авторами знайдених ними науково-технічних рішень. Робота доведена до організації ефективно працюючого виробництва. Дуже важливим є міжнародне визнання роботи: відомо, що детектуючи пристрої на основі пластмасових сцинтиляторів українського виробництва, сьогодні використовуються у найважливіших міжнародних проектах сьогодення із фізики високих енергій таких як CDF (США), OPERA (Франція), COMPASS (Швейцарія). Економічний ефект впровадження результатів роботи, що дорівнює 25 млн. гривень теж підтверджує економічні спроможності розробки. Вважаю, що ця робота дійсно заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

доктор фіз.-мат. наук, професор, член-кореспондент НАНУкраїни, завідуючий відділом радіоспеткроскопії Інституту радіофізики і електроніки Національної академії наук України Тарапов С.І.

Сорокин Павел Владимирович

Работа очень понравилась. Впечатляет широта практического использования полученых в работе результатов, которые используются в различных областях науки и техники. Это обеспечило и значительный экономический эффект.
Работа несомненно заслуживает Госудерственной премии.

Сорокин Павел Владимирович, начальник Отдела физики высоких энергий ННЦ ХФТИ НАН Украины, доктор физ.-мат. наук, профессор,заслуженный деятель науки и техники Украины

Клепіков Вячеслав Федорович

Разработки украинских ученных из Института сцинтилляционных материалов НАНУ в области создания материалов для детекторов ионизирующих излучений хорошо известны во всем мире и нашли самое высокое признание. Подтверждением этого является работа "Розробка пластмасових сцинтиляторів спеціального призначення", выдвинутая на соискание Государственной премии Украины. Авторами реализованы оригинальные технологии производства пластмассовых сцинтилляторов, которые позволили создать уникальные детектирующие устройства для больших экспериментальных установок физики высоких энергий, таких как мюонный детектор CDF (США), координатно-чувствительный детектор OPERA (Франция), электромагнитный калориметр для COMPASS - II (Швейцария). Значимость работы и интерес к ее результатам подтверждается и высоким индексом Хирша.
Считаю, что авторы данной работы заслужили присвоение Государственной премии Украины по науке и технике и поддерживаю награждение данной работы.
Клепиков В.Ф. Директор Института электрофизики и радиационных технологий НАН Украины член-кор. НАН Украины, доктор физико-математических наук, профессор

Титарь Владимир Петрович

Работа заслуживает самой высокой оценки.Уровень полученных результатов достаточно высокий и ,что особенно ценно,они используются во многих областях науки и техники.
Работу необходимо поддержать при выдвижении ее на получение Государственной премии.

Генеральный директор Инстита голографии АН ПРЭ, кандидат физ.-мат.наук, академик АН ПРЭ Титарь В.П.

Маслов Владимир Петрович

Многолетняя работа авторского коллектива завершилась значительными научными и практическими результатами, признанными не только в Украине, но и мировым научным сообществом. Можно утверждать с высокой степенью уверенности, что сегодня в мире законодателями " моды" и новых идей на сцинтилляционные материалы являются украинские ученые этого коллектива.
Работа укрепляет престиж украинской науки и направлена на признание наукоемких украинских производств на международном уровне. Поэтому, она заслуживает присуждения Госудерственной премии Украины в области науки и техники.

Маслов В.П., зав.отдела ИФП им. В.Є. Лашкарьова НАН Украины , д.т.н., профессор,лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.