Офіційний веб сайт

Роль цитоскелету в опосередкуванні дії абіотичних факторів на рослинну клітину

м47

Представлено державною установою "Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України".

Автор: к.б.н. Красиленко Ю.А., к.б.н. Горюнова І.І., Плоховська С.Г.

Дослідження адаптивних механізмів рослин з метою підсилення певних сигнальних каскадів є актуальним завданням на шляху вдосконалення вирощування сільськогосподарських культур за різних стресових умов. Один з компонентів рослинної клітини - цитоскелет є не лише рушійною силою морфонегеза, а здатний, в силу високої динамічності та чутливості, передавати сигнали у каскадах, що були запущені дією різноманітних стресових чинників.

У роботі представлено результати досліджень впливу модуляторів вмісту NO, інгібітора синтази NO, маркера активності NO, токсичних металів, а також низьких температур на ріст, морфологію і прижиттєву організацію компонентів цитоскелету клітин головних коренів проростків. Вперше доведено наявність нітротирозилювання α-тубуліну в рослинних клітинах і колокалізацію нітротирозину та α-тубуліну на мітотичних фігурах.  Безпосередній вплив металів на компоненти цитоскелету є однією з причин дозо- і часозалежних порушень морфології головного кореня.

Найбільш чутливими до впливу температур виявились мікрофіламенти клітин кореневих волосків, апікальної меристеми, а також епідермальних клітинах зони розтягу кореня. Отримано дані, які демонструють негативний вплив комбінованої дії низької температури та перехоплювача NO на організацію мікрофіламентів.  Авторами отримано нові відомості щодо механізмів відповіді рослин на дію стресових факторів навколишнього середовища, реалізованих за допомогою компонентів цитоскелету як універсального учасника сигнальних каскадів, які запускаються при змінах вмісту оксиду азоту, важких металів, посиленому опроміненні УФ-В або зниженні температури.

Кількість публікацій: 68, у т.ч. за тематикою роботи 2 монографії, 24 статті (12 – у зарубіжних виданнях), 41 теза доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science– 88/6; Scopus–180/7; Google Scholar – 135/9.

Коментарі

Жмурко Василь Васильович

Дослідження механізмів стійкості рослин до впливу різних абіотичних факторів навколишнього середовища на рівні біогеоценозу, цілісного організму та на клітинному та молекулярних рівнях організації є однією з найбільш актуальних проблем сучасної фітофізіології та суміжних наук.
В даній науковій роботі, у достатньо великому обсязі коректних модельних дослідів, автори з’ясували вагомі закономірності впливу різних доз ультрафіолетового опромінення, іонів токсичних металів, різних низьких температур на ростові процеси кореня, залежні від функціонування мікротрубочок та активних філаментів. Особливої уваги, заслуговує з’ясування ролі екзогенного азоту, у відповідях рослинного цитоскелету на вплив вказаних абіотичних факторів. Таким чином, використання сучасних наукових та інструментальних методів дозволило отримати вагомі наукові та практичні результати. Про високий рівень виконання роботи свідчить наявність достатнього рівня цитованості друкованих робіт по темі наукового дослідження.
Актуальність дослідження, обсяг отриманих експериментально даних, високий науковий рівень проведеної роботи, дозволяють рекомендувати її авторів на присудження їм Премії Президента України.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.