Офіційний веб сайт

Ресурсозберігаючі конструкції будівель та споруд

м8

Представлено Полтавським національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка.

Автор: к.т.н. Чичуліна К.В., к.т.нХарченко М.О. 

Робота присвячена розробці та дослідженню ресурсоощадних конструкцій будівель і споруд, ефективним методам проектування, будівництва та експлуатації цих об’єктів у складних геотехнічних умовах, особливо на сейсмічно небезпечних територіях, надійності сталевих балок нового типу з профільованою стінкою та штучних ґрунтових основ.

Представлені нові конструктивні рішення легких комбінованих металевих ферм, балок, арок та штучних основ і ефективних фундаментів, які мають широкий спектр застосування у будівництві.

Запропонована методика проектування оптимальних конструкцій з заданим рівнем надійності, що дозволяє регулювати існуючі резерви ефективних конструктивних систем за рахунок зміни перерізів елементів при забезпеченні загального рівня надійності. Розроблений інженерний метод розрахунку запропонованих конструкцій та їх вузлових з’єднань. Розроблено сучасні сейсмостійкі штучні основи шляхом ущільнення природного ґрунту і його армуванням ґрунтоцементними елементами для об’єктів підвищеної відповідальності.

Результати роботи впроваджено у вітчизняні нормативні документи та виробництво.   Економічний ефект за рахунок зменшення матеріаломісткості та кошторисної вартості  варіюється в межах 17% без втрат міцності та стійкості.

Кількість публікацій: 174, в т.ч. за тематикою  роботи 4 монографії, 129 статей (3 – у зарубіжних виданнях), 26 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 2/1; Google Scholar – 42/9. Отримано 19 патентів України на корисну модель.

Коментарі

Кобушко І.М., д.е.н.

Робота, що представлена авторами Чичуліної К.В. і Харченко М. О. на тему «РЕСУРСОЕКОНОМНІ КОНСТРУКЦІЇ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД» є актуальною та своєчасною для впровадження у будівельну галузь України. Нові підходи, а саме економічні є на сьогодні актуальними та необхідними. Тому підтримую роботу і вважаю, що авторський колектив заслуговує на присудження Держаної премії України в галузі науки і техніки.

Сергій, к.т.н.

Автори роботи успішно вирішують актуальну науково-технічну задачу ресурсозбереження, що має важливе практичне значення, оскільки одним із головних завдань підвищення ефективності будівництва є максимально можлива економія застосованих будівельних матеріалів при забезпеченні потрібного рівня надійності конструкцій.

Андрій Дмитренко, к.т.н.

Робота авторів К.В. Чичуліної та М.О. Харченка є актуальною і затребуваною на ринку України, про що свідчить економічний ефект від впровадження наукових розробок в практику будівництва - 10 млн. грн. Результати досліджень реалізовано у 5 нормативних документах України. Автори мають понад 170 наукових публікацій. Головним з багатьох шляхів підвищення ефективності будівництва є розробка та удосконалення нових прогресивних полегшених конструктивних форм та ефективних фундаментів, застосування яких, дозволяє суттєво поліпшити техніко-економічні показники ресурсоекономних конструкцій, надати можливість будівельній галузі України стати конкурентоспроможною на європейському просторі. Робота безумовно заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

СКРИЛЬ ВІТАЛІЯ, К.Е. Н.

Ознайомившись із роботою можна зазначити, що на сьогодні вона є надзвичайно актуальною, адже висвітлює пріоритетні та вкрай важливі напрямки економного будівництва в Україні. Саме використання ресурсоощадних конструкцій та технологій сприятиме зменшенню витрат, а отже собівартості та доступності будівництва.

Носач О.Б., к.т.н.

Після ознайомлення з анотацією можна сказати, що робота має комплексний характер і відповідає міжнародним трендам в методології проектування: проектувальник повинен розглядати систему "вплив-будівля/споруда-грунтова основа". Значна кількість публікацій і патентів на корисні моделі, практичних випадків застосування такого підходу свідчать про актуальність та затребуваність на будівельному ринку України.

Віктор к.т.н.

Використання ефективних конструкцій для споруд різного призначення дасть суттеве зменшення працевитрат та матеріаломісткості.
Конструкції нові і актуальні. Автори мають авторскі свідотства. Сучасні абриси конструкцій та застосування новітніх гнутих переризів, дасть змогу отримати ефективні, за несучою здатністю та економічні архітектурні форми будівель і споруд.

Трусов Г.М.,к.т.н.,

Безумовно, представлена робота Чичуліної К.В. та Харченко М.О. «РЕСУРСОЕКОНОМНІ КОНСТРУКЦІЇ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД» є актуальною для впровадження в будівельний комплекс України. Нові рішення, нові ресурсоекономні конструкції та будівлі - ось що потрібно сьогодні на будівельному ринку. Підтримую роботу, яка заслуговує присудження Держаної премії України в галузі науки і техніки.

Єлісєєва Марина Олександрівна, к.т.н.

На мою думку, робота Чичуліної К.В. та Харченко М.О. «РЕСУРСОЕКОНОМНІ КОНСТРУКЦІЇ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД» є актуальною та важливою. У зв’язку із нинішніми кризовими умовами виробництва будівельних конструкцій та зведення надійних і водночас економічно доступних будівель і споруд у тому числі у сейсмічно небезпечних районах країни особливо важливою проблемою стає зниження матеріалоємності будівництва, впровадження вітчизняних ресурсо- та енергозберігаючих технологій виготовлення якісних конкурентоспроможних конструкцій, створення ефективних штучних основ і фундаментів та зниження вартості будівництва об’єктів цивільного і громадського призначення в т.ч. у сейсмічно небезпечних районах. Важливість роботи полягає в тому, що авторський колектив, вирішував не вузькоспеціальні задачі, а широкомасштабні проблеми будівництва. Це дозволило створити нові ресурсоекономні легкі металеві конструкції замість традиційних, ефективні штучні основи та фундаменти, від застосування яких можна одержати значний економічний ефект завдяки оптимальній роботі системи «основа – фундаменти – каркас», знизити навантаження від власної ваги і сейсмічні навантаження, зменшити транспортні витрати і трудовитрати при монтажі, скоротити терміни будівництва та зменшити загальну вартість будови, суттєво збільшити надійність на етапах проектування та експлуатації.
Про важливе народногосподарське значення роботи свідчить і широке практичне застосування розроблених авторами комбінованих ресурсоекономних конструкцій будівель і споруд та ефективних штучних основ і фундаментів у виробництво, зокрема на підприємстві МП «Протон», ТОВ «Торг-індустрія», електрометалургійному заводі «Ворскла Сталь» у м. Горішні Плавні Полтавської обл., Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті у м. Горішні Плавні Полтавської обл. в зоні дії динамічних навантажень від вибухів у кар’єрі; нафто-перекачувальних станціях Глинсько-Розбишівської у с. Качанове Гадяцького району Полтавської області і у с. Августівка Беляївського району Одеської області, а також при зведенні 25-поверхових будівель житлового комплексу по вул. Генуезській (ЖК «Гольфстрім») та по вул. Михайлівській (ЖК «Михайлівське містечко») у м. Одеса; комплексу об’єктів громадського та житлового призначення у Шевченківському районі м. Києва; висотної будівлі у Дніпровському районі м. Києва. При цьому економічний ефект, одержаний при впровадженні наукових розробок, склав біля 10 млн. гривень.
Крім того, результати досліджень реалізовано в нормативних документах України.
Виходячи, із вищезазначеного вважаю, що робота «Ресурсоекономні конструкції будівель та споруд» та її авторський колектив заслуговує на присудження Держаної премії України в галузі науки і техніки.
к.т.н., голова ради молодих вчених, старший викладач ДВНЗ "Придніпровської державної академії будівництва та архітектури", м. Дніпро

Ірина

Цілком підтримую дану роботу та її авторів! Актуальність тематики не викликає сумніву: житловий фонд України потребує оновлення і розширення з урахуванням вимог ресурсозбереження й енергоефектиівності, які і промислові споруди. Надзвичайно важливо, що робота має практичну значущість.

Валявський Сергій, к.е.н.

Вважаю наукову роботу актуальною оскільки вона відповідає пріоритетним напрямкам державної політики енергозаощадженню та енергоефективності.

Павло

Наукова та практична цінність даної роботи не викликає сумнівів, так як будівельна галузь переживає не легкі часи і потребує впровадження нових технологій і підходів, які зможуть конкурувати з іноземними виробниками і створювати нові робочі місця в межах України.

Наталія

Актуальність роботи не викликає сумніву, так як в умовах сьогодення використання ресурсоощадних конструкцій та технологій зменшує капітальні витрати та збільшує економічний ефект.

Олександр

Робота є актуальною оскільки враховує проблематику дематеріалізації виробництва конструкційних матеріалів та має виражений економічний ефект.

Юрій

Робота мені здається виключно актуальною, оскільки технології швидкого та економного будівництва сьогодні є вкрай затребуваними в Україні. А якщо такі технології передбачають не тільки досягнення конструктивних показників та забезпечення функціональності будівлі, але й ще дозволяють забезпечити економію ресурсів під час зведення будівлі за рахунок конструктивних рішень, узгодження взаємодії всіх структурних елементів будівлі, використовуваних матеріалів, то цінність такого результату як для теорії, так і для практики конструктивних рішень в будівництві представляється безсумнівною.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.