Офіційний веб сайт

Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття

р3

Представлено Київським національним університетом технологій та дизайну

 

Автори: Щербань В.Ю., д.т.н., Піпа Б.Ф., д.т.н., Чабан В.В., д.т.н., Щербань Ю.Ю., д.т.н., Каплун В.В., д.т.н., Здоренко В.Г., д.т.н.,  Червонюк О.К., Чубукова О.Ю., д.е.н.

 

Метою роботи є підвищення продуктивності технологічного устаткування та якості випускаємої продукції, експортних можливостей та зменшення імпортозалежності в товарах текстильної, швейної та взуттєвої галузей.

Сформовано базові концептуальні засади зі створення нових енергоефективних технологій, які дозволили підвищити надійність роботи текстильного, швейного та взуттєвого комплексів України, збільшити випуск матеріалів та виробів з вітчизняної сировини при зростанні продуктивності та якості.

Теоретично обґрунтовано, розроблено і впроваджено нові, оригінальні технологічні процеси формування текстилю, як побутового так і технічного призначення (для прокладання труб газо- та нафтогонів з заводським ізоляційним покриттям, для виготовлення фільтрів для вугольної та цукрової промисловості), конструкцій механізмів швейних, в’язальних та ткацьких машин їх робочих органів (в'язальних голок, клинів і платин) на основі оптимізації (мінімізації) їх геометричних розмірів та виключення виникання технологічних дефектів (поперечна смугастість, посадка матеріалу при зшиванні текстилю та шкіри), розширення технологічних можливостей за рахунок використання різноманітної сировини, приводів та пристроїв зниження динамічних навантажень, автоматизованих комплексів для розкрою натуральної та штучної шкіри для виготовлення елементів взуття з мінімізацією відходів, пристроїв контролю теплового стану електрообладнання та систем автономного електроживлення.

На замовлення Командування Сухопутних Військ України, спільно з Національною академією сухопутних військ України ім. гетьмана Петра Сагайдачного створено текстильні матеріали перспективного бойового екіпірування військовослужбовців сухопутних військ Збройних Сил України.

Загальна економічна ефективність впровадження ресурсоощадних технологій виробництва на 140 підприємствах і фірмах становить понад 2,65 млрд.грн.

 

Кількість публікацій: 47 монографій, 50 підручників та навчальних посібників, Енциклопедія швейного виробництва, 983 статті. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 558 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 18. Отримано 47 патентів України на винахід, 45 деклараційних патентів на винахід, 3 патенти Росії та міжнародний патент. За даною тематикою захищено 19 докторських і 48 кандидатських дисертації.

 

Громадське обговорення роботи відбулося 14 вересня  2017 року о 12.00 на засіданні Вченої ради Хмельницького національного університету за адресою: м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11.
Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті  Комітету. 

 

 

 

Надіслати коментар

Коментарі

Академік НАН України Б.М. Данилишин

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
Заслужений діяч науки і техніки України
Доктор економічних наук, професор

Одним з пріоритетних завдань держави є підвищення рівня добробуту населення та задоволення його життєво необхідних потреб. Відродження на національному рівні легкої промисловості, активізація діяльності швейних та текстильних підприємств може стати тим важелем, який сприятиме розв’язанню великої кількості соціально-економічних проблем та певним чином прискорити входження України у світовий економічний простір. Враховуючи такі реалії сьогодення як наявність розвинутих, з точки зору виробництва товарів легкої промисловості, країн як Китай, Туреччина та інші, світову та національну кризу, сучасні проблеми обмеженості ресурсів, представлена на розгляд робота «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття» є надзвичайно актуальною, оскільки в результаті її виконання колективом авторів розв’язано цілу систему завдань та досягнуто поставленої мети – удосконалити процеси проектування нового обладнання швейної і текстильної промисловості та оптимізувати відповідні технологічні процеси за рахунок використання ресурсоощадних технологій. Плідна робота колективу авторів протягом багатьох років підтверджується достатньою кількістю публікацій, у тому числі у виданнях, які зареєстровані у міжнародних наукометричних базах, отриманих патентів, позитивними оцінками щодо виконання держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт, присвячених тематиці відновлення швейної та текстильної промисловості України та формування ринку ресурсоощадних технологій.
Вважаємо, номінована робота «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття» є край необхідною для підвищення рівня соціально-економічного розвитку країни, ресурсозбереження, подолання безробіття та створення нових робочих місць, а колектив її авторів заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Чл.-кор. НАН України Копиленко О. Л.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
Директор Інституту законодавства Верховної Ради України
Академік Національної академії правових наук України
Доктор юридичних наук, професор

Відповідно до програми економічних реформ одним із дієвих виходів України на світовий ринок передбачається виробництво сучасних виробів швейної і текстильної промисловості та товарів широкого вжитку. Зрозуміло, що це неможливо без наукових досліджень при розробленні нових, ресурсоощадних технологій та обладнання швейної і текстильної промисловості, їх проектування та виготовлення. Промисловий випуск конкурентоспроможних виробів із заданими властивостями та створення відповідних технологій і обладнання потребує розробки концепції організації та функціонування сучасних виробництв. Саме вирішеню таких проблем присвічено дослідження наукового колективу КНУТД за темою «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття». Крім того, що результати дослідження носять методологічно-практичний характер, їх використано при розробці Державної програми розвитку легкої промисловості на перспективу, Державної програми розвитку внутрішнього співробітництва шляхом забезпечення здійснення контролю під час імпорту продукції легкої промисловості з метою недопущення заниження митної вартості та обмеження на законодавчому рівні ввезення товарів, що були у використанні ("секонд-хенд"), а також здійснення відповідних заходів з тарифного регулювання.
Теоретичні, методологічні та практичні напрацювання науковців підтверджують своєчасність дослідження, а колектив авторів заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Чл.-кор. НАН України, д.т.н., проф. Бабак В.П.

Заступник директора з наукової роботи Інституту технічної теплофізики
НАН України

Розроблення теоретичних та практичних основ ресурсоощадних технологій та обладнання для виробництва текстилю, одягу та взуття з використанням вітчизняної сировини на базі створення аналітичних методів дослідження взаємодії ниток з робочими органами технологічного устаткування та в процесі формування тканин і трикотажу, аналізу та синтезу основних робочих вузлів швейного та текстильного обладнання, їх структурної оптимізації для забезпечення енергоефективності при виконанні технологічних процесів, зменшенні простоїв обладнання та підвищення його продуктивності дозволили створити алгоритми та розробити пакети прикладних програм для визначення технологічних зусиль при переробці ниток на технологічному устаткуванні, регресійні залежності, нові методи визначення фізико-механічних властивостей тканин і ниток з них можуть бути використані на машинобудівних підприємствах, фабриках, НДІ даного профілю для модернізації існуючого устаткування і розроблення нового. Особливу актуальність номінованої роботи «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття» саме нині визначають висока вартість енергоносіїв та матеріалів і відсутність твердих гарантій їх поставок до України. Слід зазначити, що дана робота є не просто комплексом оригінальних інженерних рішень конкретних технічних проблем. Насамперед, це системна багаторічна праця, яка базується на розробленні та розвитку наукових засад та методологій нових напрямів, проведенні фундаментальних досліджень щодо розроблення нових ефективних технологій та обладнання для виготовлення виробів як побутового, так і спеціального призначення. Про це свідчить значна кількість наукових публікацій, монографій, посібників, патентів, захищених докторських та кандидатських дисертацій, наведених у презентації.
Цінність роботи полягає у застосуванні системного підходу до вирішення проблем розроблення нових та удосконалення існуючих ресурсоощадних технологій та обладнання на основі підвищення надійності технологічних комплексів виробництв текстилю, одягу та взуття щляхом розроблення нових, оригінальних технологічних процесів формування текстилю, як побутового так і технічного призначення (для прокладання труб газо- та нафтогонів з заводським ізоляційним покриттям, для виготовлення фільтрів для вугольної та цукрової промисловості), конструкцій механізмів швейних, в’язальних та ткацьких машин їх робочих органів (в'язальних голок, клинів і платин) на основі оптимізації (мінімізації) їх геометричних розмірів та виключення виникання технологічних дефектів (поперечна смугастість, посадка матеріала при зшиванні текстилю та шкіри), розширення технологічних можливостей за рахунок використання різноманітної сировини, приводів та пристроїв зниження динамічних навантажень, автоматизованих комплексів для розкрою натуральної та штучної шкіри для виготовлення елементів взуття з мінімізацією відходів, пристроїв контролю теплового стану електрообладнання та систем автономного електроживлення.
Робота «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття» сприяє наближенню України до високих економічних стандартів Європи і світу, має високу практичну та наукову вартість, а колектив її виконавців, заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Член-кореспондент НАН України Брик О. Б.

Завідувач відділом Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворенн ім. М,П. Семененка НАН України, докт. фіз. - мат. наук

Вчені КНУТД, що претендують на Державну премію України в галузі науки і техніки, безумовно внесли величезний вклад до розширення можливостей створення ресурсоощадних, новітніх технологій виготовлення текстилю, одягу та взуття. Розробка і широке застосування подібних технологій відповідає світовому рівню наукових досліджень.
Ступінь обґрунтованості наукових методів, положень, висновків і рекомендацій наукової роботи визначається коректністю виконаних теоретичних і експериментальних досліджень, практичним застосуванням одержаних результатів у реальному виробництві.
Актуальність розглянутої проблеми, доцільність проведення наукових досліджень у даному напрямку, корисність одержаних результатів для подальшого розвитку текстильної, швейної та взуттєвої промисловості дають право вважати, що автори роботи «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття» заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Д.е.н., професор Черняк О. І.

Заслужений працівник освіти України
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
Завідувач кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Сучасний стан економічного розвитку України характеризується невизначеністю, ресурсними обмеженнями та появою непередбачувальних ризиків. Подолати цю систему негараздів можна лише шляхом використання теорії розроблення та впровадження інформаційних технологій, основ економіко-математичного моделювання на всіх об’єктах економічної діяльності, зокрема підприємствах швейної та текстильної промисловості, як однієї з основних, що задовольняє життєвонеохідну людську потребу. В представленній на рогляд роботі «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття» досить повно викладено методологічні основи формування національного ринку інформаційних технологій, зокрема ресурсоощадних та енергозберігаючих для ефективної роботи підприємств швейного і текстильного спрямування. Крім цього, запропоновано математичні методи та сучасне програмне забезпечення розв’язання задач оптимiзацiї вироничо-управлінських процесів на відповідних підприємствах при розробленні/використанні ресурсоощадних технологій з великою кількістю параметрів та складним взаємозв'язком між собою.
Робота є актуальною, своєчасною, характеризується методологічно-практичною значущостю, що доведено великою кількістю статей опублікованих у фахових виданнях і зареєстрованих у міжнародних науковометричних базах. На наш погляд, робота «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття» відповідає сучасним вимогам, які поставлені державою перед швейною та текстильною промисловістю, а колектив дослідників заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Д.т.н., професор Опонасенко В.М.

Провідний науковий співробітник Інституту кібернетики НАН України

Цінність роботи полягає у застосуванні системного підходу до вирішення проблем розробки нових та удосконалення існуючих ресурсоощадних технологій та обладнання на основі підвищення надійності технологічних комплексів виробництв текстилю, одягу та взуття щляхом розробки нових, оригінальних технологічних процесів формування текстилю, як побутового так і технічного призначення (для прокладання труб газо- та нафтогонів з заводським ізоляційним покриттям, для виготовлення фільтрів для вугольної та цукрової промисловості), конструкцій механізмів швейних, в’язальних та ткацьких машин їх робочих органів (в'язальних голок, клинів і платин) на основі оптимізації (мінімізації) їх геометричних розмірів та виключення виникання технологічних дефектів (поперечна смугастість, посадка матеріала при зшиванні текстилю та шкіри), розширення технологічних можливостей за рахунок використання різноманітної сировини, приводів та пристроїв зниження динамічних навантажень, автоматизованих комплексів для розкрою натуральної та штучної шкіри для виготовлення елементів взуття з мінімізацією відходів, пристроїв контролю теплового стану електрообладнання та систем автономного електроживлення.
Розробка теоретичних та практичних основ ресурсоощадних технологій та обладнання, призначених для виробництва текстилю, одягу та взуття, з використанням вітчизняної сировини на базі створення аналітичних методів дослідження взаємодії ниток з робочими органами технологічного устаткування та в процесі формування тканин і трикотажу, аналізу та синтезу основних робочих вузлів швейного та текстильного обладнання, їх структурної оптимізації для забезпечення енергоефективності при виконанні технологічних процесів, зменшенні простоїв обладнання та підвищення його продуктивності дозволили створити алгоритми та розробити пакети прикладних програм для визначення технологічних зусиль при переробці ниток на технологічному устаткуванні, регресійні залежності, нові методи визначення фізико-механічних властивостей тканин і ниток з них можуть бути використані на машинобудівних підприємствах, фабриках, НДІ даного профілю для модернізації існуючого устаткування і розробки нового.
Робота «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття», по отриманим теоретичним та практичним результатам має високу цінність для підвищення продуктивності технологічного устаткування та якості випускаємої продукції, експортних можливостей та зменшення імпортозалежності в товарах текстильної, швейної та взуттєвої галузей, а колектив її авторів заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Д.т.н, професор Сур'янінов М.Г.

Завідувач кафедри Одеської державної академії будівництва та архітектури

Вирішальну роль в підвищенні ефективності роботи трикотажних машин відіграють наукові дослідження, направлені на створення теорії проектування та інженерних методів розрахунку в’язальних систем. Особливо актуальним на сучасному етапі розвитку трикотажного машинобудування є дослідження динамічних процесів в парі голка-клин та в самій голці, а також вплив конструктивних параметрів робочих органів в’язальних систем (голок та клинів) на процес в’язання якісного трикотажного полотна.
Сучасною тенденцією трикотажного машинобудування є підвищення ефективності роботи трикотажних машин за рахунок їх швидкісних характеристик. Вирішення цієї проблеми не можливе без розвитку теорії проектування механізмів в’язання, приводу та ін. і в першу чергу досліджень динамічних процесів, що виникають в період несталих режимів роботи машин та в парі голка-клин.
Наукова новизна досліджень полягає: в розробці теорії динамічних процесів, що виникають при взаємодії голок з клинами; в розробці теорії динамічних процесів в голці трикотажної машини; в розробці наукових основ проектування принципово нових ефективних конструкцій в’язальних систем, що дозволяє суттєво підвищити ефективність роботи трикотажних машин за рахунок ресурсоощадних технологій як виготовлення самих машин, так і збереження сировини, що переробляється в полотно.
Практична значущість полягає в розробці інженерних методів проектування та створення принципово нових конструкцій трикотажних машин та їх робочих органів. Результати роботи впроваджені на Чернівецькому заводі легкого машинобудування Чернівцілегмаш з економічним ефектом 1,24 млн. крб. та на багатьох трикотажних підприємствах. Сумарний економічний ефект від впровадження результатів досліджень становить 1,3 млн. крб. за рік.
Вирішено важливе завдання теоретичного та прикладного характеру щодо створення систем базових конструктивно – уніфікованих рядів обладнання швейної промисловості, які побудовані на основі фізико-механічних властивостей напівфабрикатів виробів, що виробляються за ресурсоощадних технологій. Розроблено нову концепцію побудови швейних машин із регульованою посадкою матеріалу на основі науково обґрунтованих фізичних моделей процесу під адаптованим впливом робочих органів. Сформульовані і вирішені багатокритеріальні задачі параметричної оптимізації мікроформ із регулярною і нерегулярною структурою на основі узагальненого критерію якості - обробки напівфабрикату виробу для широкої гами матеріалів, застосовуваних у промисловості, що забезпечують підвищення якості та ефективність обробки.
Підтримую роботу «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття» і вважаю вірним щодо присвоєння колективу науковців нагороди – Державної премії з науки і техніки.

Д. ф-м. н., професор Гамалій В. Ф.

Завідувач кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики Кіровоградського національного технічного університету

Робота, яка представлена на отримання Державної премії з науки і техніки вигідно вирізняється серед інших тим, що направлена на створення конкуренто сировинної продукції забезпечення однієї з перших життєво необхідних потреб.
В ній представлені методи, технології, принципи створення сучасного одягу та взуття, виробництва тканин, причому з урахування обмеженості ресурсів, наявності сучасного обладнання, машин та автоматів, а також засобів підвищення надійності електроживлення та ресурсоощадності у виробництві.
Цікавим є використання в процесі дизайну, виконання діяльності по виготовленню товарів легкої та переробної промисловості сучасного електронного інструментарію. Наприклад 3D-технології та інтелектуальні мережі управління.
Запропоновані економіко-математичні методи обчислення показників роботи машин і автоматів, впровадження ресурсоощадних технологій можуть бути використані в навчальному процесі при дослідженнях діяльності інших виробництв.
Впровадження у практику запропонованих заходів дозволило отримати понад 2 млрд. грн. економічного ефекту, що дуже важливо в сучасних умовах господарювання.
Підтримую роботу «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття» і вважаю вірним щодо присвоєння колективу науковців нагороди – Державної премії з науки і техніки.

Д.т.н., професор - Афтанділянц Є. Г.

Завідувач кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства Національного університету біоресурсів і природокористування України

Зараз перед виробниками поставлені задачі зростання інтенсивності технологічних процесів, їх ресурсозбереження та підвищення якості готової продукції, зокрема – текстильної, швейної та взуттєвої.
Безперечною заслугою претендентів варто вважати розробку нових та модернізацію існуючих технологій та обладнання, що вдосконалює роботу підприємств і сприяє випуску широкого асортименту продукції текстильної, швейної та взуттєвої промисловості, а також забезпечує високоефективне, раціональне і комплексне використання вторинних ресурсів і збереження природного середовища.
Робота вирізняється оригінальним підходом до аналізу та вирішення поставлених завдань та високою інформативністю. Теоретичні положення у науковій роботі сформульовані чітко та доказово підтверджуються експериментальними дослідженнями. Висновки авторів достовірні і результативні, ґрунтуються на аналізі значного фактичного матеріалу.
Наявність таких робіт свідчить про позитивний вектор динамічного розвитку легкої промисловості України в цілому, тому вважаю, що справедливим і заслуженим буде рішення з присудження її авторам Державної премії в галузі науки і техніки.

Д.т.н., професор Ступа В.І.

Заслужений діяч науки і техніки України
Завідувач кафедри Чернігівського національного технологічного університету

Відгук на роботу «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття» представлену Київським національним університетом технологій та дизайну на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.
Робота присвячена розробці і впровадженню наукових закономірностей, інженерних методів проектування та впровадженню у виробництво ресурсоощадних технології та обладнання швейної та текстильної промисловості, які забезпечують людину одягом та трикотажними виробами, а суміжні галузі промисловості технічними тканинами. При цьому потрібно підкреслити, що швейні машини є самими складними в світі за кінематикою технологічними машинами, а основов’язальні машини є самими складними в світі машинами по переробці штучних і хімічних ниток в трикотажне полотно або виріб.
Створення робочих місць і забезпечення людини одягом, розробка вітчизняних структур спеціальних фільтрувальних технічних тканин для цукрової та вугільної промисловості та обладнання для їх виготовлення, швейного обладнання для роботи працівників з обмеженими фізичними можливостями є актуальними для малого і середнього бізнесу на Україні.
Вважаю, що авторський колектив Київським національним університетом технологій та дизайну створив і впровадив у виробництво фундаментальну прикладну роботу, що заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Д.т.н., професор Приймак О.В.

Київський національний університет будівництва і архітектури

Представлена робота на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки авторів Київського національного університету технологій та дизайну вражає актуальністю проблеми та системним і комплексним підходом до її розв'язання. Необхідні були не тільки строго структуровані по вертикалі за різновидами легкої промисловості якісні наукові дослідження, а й взаємно пов'язанні по горизонталі текстильної, швейної та взуттєвої галузей, на основі сучасних існуючих та створюваних методів досліджень та методик розрахунків. Заявлена кількість публікацій (2735, в т.ч. 47 монографій, 50 підручників та навчальних посібників, енциклопедія швейного виробництва, 983 статей, 27 - у закордонних виданнях), що представляють отриману наукову і практичну цінність свідчать про когнітивну організацію праці з розробленням стратегії та тактики управління людськими ресурсами в рамках певного часового періоду. Безперечно, результати наукових досліджень, як і їх організація можуть бути успішно апробовані у суміжних галузях економіки та сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності на світовому ринку виробів із різних типів та видів текстильних та шкіряних матеріалів. Вважаю, що комплексна науково-практична робота за темою «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття» заслуговує Державної премії України в галузі науки і техніки, а її автори присудження відповідного звання.

Д. е. н., професор М.М. Єрмошенко

Заслужений діяч науки і техніки України
Проректор з наукової роботи ВНЗ "Національна академія управління"

На сучасному етапі ринкових умов господарювання перед виробниками текстилю, одягу та взуття постають завдання підвищення рівня конкурентоспроможності, економічного потенціалу підприємств легкої промисловості, а також ресурсозбереження та ресурсозаощадження.
В роботі представлені новітні підходи до вирішення поставлених задач, які базуються на основі ресурсоощадних технологій та системного управління.
Науковці виокремили принципи ефективного управління процесами ресурсо- та енергозбереження, до яких віднесли ефективність, екологічність, інноваційність та комплексність.
Важливою складовою є й те, що в роботі показана роль держави та знань при управлінні ресурсозбереженням.
Пропозиції щодо впровадження 3D-технологій та інтелектуальних мереж управління технологічними процесами виробництва текстилю, одягу та взуття дозволило удосконалити процеси дизайну та отримати значний економічний ефект.
Вважаю, що робота науковців КНУТД «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття» є актуальною в сучасних ринкових умовах, має високу наукову значимість та, безумовно, заслуговує на присудження Державної премії в галузі науки і техніки.

Д.т.н., проф. Ловейкін В. С.

Завідувач кафедрою конструювання машин і обладнання Національного університету біоресурсів і природокористування України.

В роботі сформовано концептуальні основи застосування системного підходу до розв'язання проблеми розробки нових технологій та обладнання шляхом підвищення надійності технологічних комплексів виробництва текстилю побутового та технічного призначення.
Розроблені нові конструкції механізмів швейних, в’язальних та ткацьких машин та робочих органів на основі оптимізації їхніх геометричних розмірів та виключення виникнення технологічних дефектів. Вперше розроблені процеси проектування технологій та обладнання на основі теорії механіки нитки, тканини, шкіри з урахуванням реальних фізико-механічних властивостей сировини та динамічних напружень, що в них виникають.
Результати роботи використані на 140 підприємствах зі значним економічним ефектом.
Вважаю, що робота «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття» за отриманими науковими та практичними результатами має значну народногосподарську цінність, а її авторський колектив заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Крамар В. М., Шайко-Шайковський О. Г.

Доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри професійної та технологічної освіти і загальної фізики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Крамар Валерій Максимович

Доктор технічних наук, професор кафедри професійної та технологічної освіти і загальної фізики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Шайко-Шайковський Олександр Геннадійович

Перспективи розвитку легкої промисловості пов"язані з розробкою та впровадженням ресурсозберігаючих технологій, які дозволяють випускати конкурентоздатну продукцію з відносно низькою ціною. Це особливо важливо та актуально для нашої країни на сучасному етапі та на етапі інтегрування в європрейську спільноту, економіку та суспільство.
Запропонована робота охоплює великий цикл досліджень та публікацій, які доповнюють та продовжують одна одну. Рівень теоретичних та практичних досліджень перевищує кращі світові дослідження в цій галузі, при цьому слід відмітити створення авторами реального обладнання та технологій, які довели свою дієздатність та практичну цінність. апробовані та впрроваджені. Велика кількість авторських свідоцтв та патентів (894). 145 з яких впроваджено у виробництво підтверджують важливість та актуальність розробок. проведених авторами, їх наукову новизну та значимість.
Вважаємо, що автори роботи "Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуттяі" заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Д.т.н., професор Ванкевич Петро.Іванович

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Швейну, текстильну та взуттєву галузі промисловість України в теперішній час можливо розглядати як перспективну та інвестиційно-привабливу галузь. По різних оцінках ринок текстилю, одягу і взуття входить до найбільш перспективних в України. На даний момент можна спостерігати зміну переваг вітчизняних споживачів: поступова відмова від товарів низької якості, що імпортуються та реалізуються на ринках. Крім того, потребує значного покращення якість готової продукції, особливо взуття та одягу для військових в умовах проведення АТО. Це є особливо актуальним при збільшенні оборонного замовлення та необхідністю зменшення собівартості продукції для військових, яка закупається за рахунок державного бюджету. Крім того, підвищення якості продукції дасть можливість збільшити терміни її використання й отримати значну економію бюджетних коштів.
Саме на вирішення проблеми зниження собівартості та підвищення якості готової продукції спрямована робота «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття», яка висувається на здобуття Державної премії України в галузі науки та техніки. Вирішення цієї важливої проблеми неможливо без створення наукових основ та сучасних методів дослідження при розробці нових, ресурсоощадних, енергоефективних технологій та обладнання текстильної, швейної та взуттєвої промисловості, їх проектування та виготовлення. Проведені авторами роботи наукові дослідження можливо вважати теоретичною основою розробки нових сучасних технологій виробництва текстилю, одягу та взуття. Широке впровадження результатів проведених досліджень на багатьох підприємствах та отриманий значний економічний ефект показують практичну значимість наукових результатів, отриманих автомати роботи.
Оцінюючи наукові та практичні результати проведеної роботи вважаю, що вона достойна присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Д.т.н.,проф.Чередніченко П.І.

Завідувач кафедрою Чернігівського національного технологічного університету

Робота направлена на вирішення актуальної науково-технічної проблеми легкої промисловості - створення нових ресурсоощадних технологій та обладнання. В роботі розроблені метематичні моделі та науково-обгрунтовані інженерні методики проектування основних систем машин легкої промисловості.Робота представлена групою відомих науковців КНУТД актуальна і своєчастна для вітчизняної промисловості.Значна ефективність результатів підтверджена впровадженням на понад ста сорока підприємствах. Загальна економічна ефективність біля 2,5 млрд.грн. Результати роботи широко апробовані на багатьох наукових конференціях та семинарах. Матеріали даної роботи достатньо повно опубліковані у 47 монографіях, 50 підручниках та навчальних посібниках. По результатам роботи опубліковано біля 1000 статей, отримано більше 1000 авторських свідоцтв і патентів, підготовлено 18 докторських і 46 кандидатських дисертацій.Вважаю, що робота має значну народногосподарську цінність,а її авторський колектив заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Д.т.н., професор, Кострицький В.В.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
Заслужений діяч науки і техніки України

Підвищення якості продукції легкої промисловості України та забезпечення її конкурентноздатності неможливо без створення наукових основ та сучасних методів дослідження при розробці нових, ресурсозберігаючих, енергоефективних технологій та обладнання текстильної, швейної та взуттєвої промисловості, методів їх проектування та виготовлення. Дослідження підприємств швейної, взуттєвої та текстильної галузей України показало необхідність розробки нових та модернізації існуючих технологій та обладнання. Саме на вирішення даної проблеми і спрямована робота «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття». Метою поданої на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки роботи є підвищення продуктивності технологічного устаткування та якості готової продукції, експортних можливостей та зменшення імпортної залежності в товарах текстильної, швейної та взуттєвої галузей шляхом створення нових та удосконалення існуючих ресурсозберігаючих технологій та обладнання виробництва текстилю, одягу та взуття.
Авторами запропоновано застосування системного підходу до вирішення проблем розробки нових та удосконалення існуючих ресурсозберігаючих технологій та обладнання. Це досягається за рахунок підвищення надійності технологічних комплексів виробництв текстилю, одягу та взуття шляхом розробки нових, інноваційних технологічних процесів формування текстилю, як побутового так і технічного призначення (для прокладання труб газогонів та нафтогонів з заводським ізоляційним покриттям, для виготовлення фільтрів для вугільної та цукрової галузей), конструкцій механізмів швейних, в’язальних та ткацьких машин їх робочих органів (в'язальних голок, клинів і платин) на основі оптимізації (мінімізації) їх геометричних розмірів та виключення виникання технологічних дефектів (поперечна смугастість, посадка матеріалу при зшиванні текстилю та шкіри). Запропоновані також інноваційні методи розширення технологічних можливостей за рахунок використання різноманітної сировини, приводів та пристроїв зниження динамічних навантажень, автоматизованих комплексів для розкрою натуральної та штучної шкіри для виготовлення елементів взуття з мінімізацією відходів, пристроїв контролю теплового стану електрообладнання та систем автономного електроживлення.
Проведені багаторічні наукові дослідження опубліковані у багатьох наукових публікаціях, захищені патентами. За результатами роботи захищені 18 докторських та 46 кандидатських дисертацій. Практична цінність цієї роботи підтверджується значним обсягом отриманого реального економічного ефекту.
Вважаю, що робота «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття» заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки та техніки.

Д.т.н., професор Яхно О.М.

Заслужений діяч науки і техніки України
Націрнальний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім.Ігоря Сікорського"

В монографії «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття»: монографія: в 2х т і в презентації які присвячені і розкривають зміст і досягнення роботи «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття» авторського колективу і яка представлена Київським національним університетом технологій та дизайну на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки узагальнені теоретичні, експериментальні та методологічні результати, які створені і широко впроваджені у виробництво легкої і текстильної промисловості.
В 1930 році, коли від КПІ було відокремлено напрям «Легка промисловість» в Київському національному університеті технологій та дизайну створена своя наукова школа, з якої останні десятиріччя відбувається співпраця з науковцями кафедри ПГМ КПІ.
Авторським колективом роботи за здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки виконано розробка теоретичних основ механіки нитки що взаємодіє з напрямними і робочими органами швейних і текстильних машин, які покладені в основу створення високоефективних систем стабілізації натягу ниток в ресурсоощадних технологічних машинах легкої промисловості. Створені ресурсоощадні методи синтезу і методи проектування робочих органів швейних машин з адаптованим впливом на пакети деталей крою з текстилю. Розроблені наукові основи формування ринку ресурсоощадних технології легкої промисловості. Загальний економічний ефект від впровадження результатів наукової робіт у виробництво за останні чотири року склав понад 735 млн. грн.
Вважаю, що робота «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття» відповідає вимогам Держкомітету і заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Д.т.н., професор Супрун Н.П.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
Завідувач кафедрою матеріалознавства, товарознавства та експертизи текстильних матеріалів

Робота спрямована на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні, а саме на розроблення новітніх екологічно орієнтованих, високоефективних ресурсозберігаючих і енергоефективних технологій виробництва волокнистих матеріалів та виробів з них, взуття шляхом створення конкурентоспроможних товарів швейно-трикотажної, текстильно-галантерейної і взуттєвої галузей, що забезпечує випуск широкого асортименту продукції текстильної, швейної та взуттєвої промисловості, високоефективним, раціональним і комплексним використанням вторинних ресурсів, а також збереженням природнього середовища.
В роботі вирішено важливе завдання теоретичного та прикладного характеру щодо створення систем базових конструктивно – уніфікованих рядів обладнання швейної промисловості, які побудовані на основі фізико-механічних властивостей напівфабрикатів виробів, що виробляються за ресурсоощадних технологій. На базі теоретичних та експериментальних досліджень створені принципово нові та удосконалені існуючі механізми в’язальних машин, що забезпечують підвищення продуктивності обладнання, покращення якості та зменшення відходів готової продукції, зокрема це приводи текстильних машин, системи подачі, системи натягу ниток основи та готового полотна. Розроблені нові методи та засоби стабілізації натягу пружної системи заправки текстильних машин; їх застосування дозволяє значно знизити відсоток браку готової продукції, поява якого викликана збільшенням обривності ниток та невідповідністю поверхневої густини нормативним значенням, а також дає можливість виготовлення текстильних матеріалів у мінусовому полі допуску по поверхневій густині, що також дозволяє суттєво заощадити сировинні ресурси. Вперше розроблені ультразвукові методи та прилади технологічного контролю натягу ниток та тканин, а також поверхневої густини текстильних матеріалів, застосування яких дозволяє зменшити витрати сировини на виробництво готової продукції. Визначені фізико-механічні властивості (жорсткість, усадка, незминальність, стійкість кольору до сухого, мокрого тертя та прання) для кулірної гладі з бавовняного, віскозного волокна та двофутерного полотна з суміші бавовни та поліефіру після обробки пом’якшувальними засобами при різних концентраціях.
Про світовий рівень проведених досліджнь, новизну та конкурентоспроможність технічних рішень свідчять 1089 авторських свідоцтв і патентів; за тематикою захищено 18 докторських і 46 кандидатських дисертацій.
Представлена робота «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття», по отриманим комплексним результатам має високу цінність для підвищення продуктивності технологічного устаткування та якості випускаємої продукції, а колектив її авторів заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Д.т.н., професор Сарібекова Д.Г.

Завідувач кафедрою Херсонського національного технічного університету

Для підвищення надійності текстильного та трикотажного обладнання, на базі теоретичних та експериментальних досліджень, створені принципово нові та удосконалені існуючі механізми в’язальних машин, що забезпечують підвищення продуктивності обладнання, покращення якості та зменшення відходів готової продукції, зокрема це приводи текстильних машин, системи подачі, системи натягу ниток основи та готового полотна.
Розроблені нові, ресурсоощадні методи та засоби стабілізації натягу пружної системи заправки текстильних машин; їх застосування дозволяє підвищити надійність виконання технологічних операцій, значно знизити відсоток браку готової продукції, поява якого викликана збільшенням обривності ниток та невідповідністю поверхневої густини нормативним значенням, а також дає можливість виготовлення текстильних матеріалів у мінусовому полі допуску по поверхневій густині, що також дозволяє суттєво заощадити сировинні ресурси.
Визначено, що стратегічною метою розвитку ринку ресурсоощадних технологій виробництва текстилю, одягу та взуття є створення та впровадження таких знанняорієнтованих технологій, які сприяють формуванню підприємств текстильної, швейної та взуттєвої галузі, здатних ефективно працювати в умовах невизначеності та ризику, а також визначати рівень енергозбереження та ресурсозаощадження.
Цілком очевидно, що робота «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття» сприяє наближенню України до високих економічних стандартів Європи і світу, має високу практичну та наукову вартість, а колектив її виконавців, заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Д.т.н., професор Колосніченко М.В.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
Декан факультету дизайну

Відповідно до затвердженої програми економічних реформ Президента України на 2010-2014 роки від 02.06.2010 р. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» передбачається вихід України на світовий ринок торгівлі сучасними виробами швейної, текстильної та взуттєвої промисловості і товарами широкого вжитку, що неможливо без створення наукових основ та сучасних методів дослідження при розробці нових, ресурсоощадних, енергоефективних технологій та обладнання текстильної, швейної та взуттєвої промисловості, їх проектування та виготовлення. Промисловий випуск конкурентоспроможних виробів з заданими властивостями та створення відповідних технологій та обладнання потребує розробки концепції стратегічних основ організації та функціонування сучасних виробництв. Дослідження ринку виробників швейної, взуттєвої та текстильної продукції України показало необхідність розробки нових та модернізація існуючих технологій та обладнання, що призведе до покращення роботи підприємств згідно Державної програми розвитку швейної, текстильної та взуттєвої промисловості на перспективу.
Швейну, текстильну та взуттєву промисловість України варто розглядати як перспективну і інвестиційно-привабливу галузь. По оцінках експертів ринок одягу і взуття входить в 20 самих розвиваючихся ринків України. Впроваджені у виробництво запропоновані ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття, які застосовуються при виготовленні широкого асортименту виробів як масового, побутового, так і спеціального призначення постійно удосконалюються та сприяють економічному і соціальному прогресу в Україні.
Загальна економічна ефективність впровадження ресурсоощадних технологій виробництва текстилю, одягу та взуття більш ніж на 140 підприємствах і фірмах становить 2,65 млрд.грн.
Вважаю, що робота «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття», яка має високу наукову та практичну цінність, є тим фундаментом, на базі якого буде здійснюватися наближення України до високих економічних стандартів Європи і світу, а колектив її виконавців, заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Д.т.н., професор Мичко А.А.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Науково-дослідну роботу "Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття" авторів Щербань В.Ю., Піпа Б.Ф., Чабан В.В., Щербань Ю.Ю., Каплун В.В., Здоренко В.Г., Червонюк О.К. та Чубукова О.Ю., представлену Київським національним університетом технологій і дизайну на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки вважаю фундаментальним надбанням національного характеру. Про це свідчить сформульована мета, якою передбачено підвищення продуктивності технологічного устаткування, що зумовить отримання виробів текстильної, швейної і взуттєвої галузей необхідної якості та їх експортну можливість. В роботі не тільки науково-обгрунтовані базові концептуальні засади відносно застосування системного підходу до вирішення проблем розробки нових та удосконалення існуючих технологій в нашій державі, але на сьогодення вже розроблені і впроваджені у виробництво такі нові, оригінальні технологічні процеси формування текстилю, що використовуються для прокладання труб газо- та нафтогонів із заводським ізоляційним покриттям, виготовлення фільтрів для вугільної і цукрової промисловості, а також конструкції механізмів швейних, в'язальних та ткацьких машин.
Представлені в роботі досягнення, які впроваджені на 140 підприємствах з економічним ефектом 2,65 млрд. грн, створені завдяки використанню різноманітної сировини, приводів та пристроїв зниження динамічних навантажень, автоматизованих комплексів для розкрою шкір, устаткувань контролю теплового стану електрообладнання і систем автономного електроживлення, а також узгодженню теорій механіки нитки, тканини, шкіри та динамічних напружень з урахуванням їх властивостей.
Окрім цього, слід зазначити про високий рівень розроблених методик, приладів та устаткувань, новизна яких і конкурентоспроможність підтверджена 1089 авторськими свідоцтвами і патентами, а за даною тематикою захищено 18 докторських та 46 кандидатських дисертацій.
На основі проведеного аналізу вважаю, що задачі, передбачені метою роботи вирішені на високому методологічному, інженерно-технічному та науковому рівні, а тому переконаний, що її автори заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Д.т.н., професор Галавська Л.Є.

Завідувач кафедрою технології трикотажного виробництва

Робота спрямована на розробку та впровадження науково обґрунтованих технологій вироблення конкурентоспроможних товарів з прогнозованими споживними властивостями швейної, трикотажної, текстильно-галантерейної та взуттєвої галузей промисловості. Запропоновані ресурсозберігаючі і енергоощадні принципово нові технології та шляхи модернізації існуючих технологій дозволяють суттєво підвищити рівень екологічної безпечності продукції та ефективності виробництва в цілому. Вражаючим є економічний ефект від впровадження запропонованих технологій на виробничих підприємствах України.
Вважаю, що робота «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття» за вагомістю одержаних результатів має високу наукову і практичну цінність, а її потужний авторський колектив науковців, безумовно, заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

д.т.н., професор Защепкіна Н.М.

Націрнальний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім.Ігоря Сікорського"

Відповідно до затверженного закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" зазначені основні напрями розвитку науки і техніки - науково, економічно та соціально обґрунтовані напрями науково-технічного розвитку на довгостроковий період, яким надається пріоритетна державна підтримка з метою формування ефективного сектору наукових досліджень і науково-технічних розробок для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняного виробництва, сталого розвитку, національної безпеки України та підвищення якості життя населення.
Представлена робота повністю відповідає одному з важливих напрямів, а саме, розвитку технології виробництва текстилю, одягу та взуття згідно останніх досягнень в галузі наук та техніки.
Цінність роботи полягає у застосуванні системного підходу до вирішення проблем розробки нових та удосконалення існуючих ресурсоощадних технологій та обладнання на основі підвищення надійності технологічних комплексів виробництв текстилю, одягу та взуття щляхом розробки нових, оригінальних технологічних процесів формування текстилю, конструкцій механізмів швейних, в’язальних машин та ткацьких верстатів, розширення технологічних можливостей за рахунок використання різноманітної сировини тощо.
Цінність роботи полягає ще й у вражаючому економічному ефекті від впровадження запропонованих технологій на виробничих підприємствах України.
Вважаю, що робота «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття» за вагомістю одержаних результатів має високу наукову і практичну цінність, а її потужний авторський колектив науковців, безумовно, заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

д.т.н., професор Себко Вадим Вадимович

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут".

Відзив на Науково-дослідну роботу "Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття" авторів Щербань В.Ю., Піпа Б.Ф., Чабан В.В., Щербань Ю.Ю., Каплун В.В., Здоренко В.Г., Червонюк О.К. та Чубукова О.Ю., представлену Київським національним університетом технологій і дизайну на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки .
Сучасний стан легкої промисловості потребує розробляння ряду заходів, направлених на удосконалення державного регулювання розвитку легкої промисловості, підтримку інноваційно-інвестиційних проектів, удосконалення структури виробництва з урахуванням розвитку світових ринків товарів легкої промисловості, розвитку вітчизняної сировинної бази, проведення ефективної митно-тарифної політики, забезпечення сертифікації продукції і впровадження систем управління якістю. Слід визначити, що на теперішній час в особлива увага приділяється проблемі проектування властивостей текстильних матеріалів, тобто створенню нових теоретичних та практичних підходів, які максимально враховують зв'язок між технологією та устаткуванням задля виготовлення текстильних матеріалів високої якості. Саме тому робота, яку присвячено створенню теоретичної і експериментальної бази для вирішення завдань проектування і розробки виробів легкої промисловості на основі перспективних експлуатаційних характеристик, безумовно є актуальною. Авторами роботи запропоновано шляхи вирішення важливої наукової проблеми, яка полягає в системному аналізі всієї низки технологічних процесів отримання кінцевих продуктів переробки ниток, натуральної та штучної шкіри,текстилю, одягу та взуття на основі підвищення надійності роботи технологічних комплексів. За результатами роботи опубліковано 2735 наукових праць, у т.ч. 47 монографій, 50 підручників та навчальних посібників, Енциклопедія швейного виробництва.
Вважаю, що робота «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття» за одержаними важливими результатами, а також за своєю науковою і практичною цінністю заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Доктор техн. наук, професор Семак Б.Д.

Якісний розвиток легкої промисловості України пов’язаний з розробкою високоефективного обладнання, прогресивних технологій що забезпечують високу якість продукції, постійне розширення і оновлення асортименту, при скорочені витрат сировини. Все це можна досягти на основі розробки теоретичних та практичних основ ресурсоощадних технологій та обладнання легкої промисловості, призначених для виготовлення виробів швейних і текстильних товарів широкого вжитку з використанням вітчизняної сировини. Саме такий напрямок сформовано та реалізовано в роботі «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття»
Впровадження проведено як на малих так і потужних виробничих підприємствах, що дозволило отримати значні економічні ефекти. Так цикл впроваджень ресурсоощадних технологій та обладнання по виготовленню широкого асортименту виробів як масового, побутового, так і спеціального призначення на базі Миколаївського промислового трикотажного об’єднання «Аура», Мукачівського виробничого торгового трикотажного об’єднання, Київської фабрики технічних тканин, ТОВ Т-Стиль на базі Рівненського льонокомбінату дало економічний ефект більше 24,6 млн.гр. тільки за рахунок заощадження понад 30 тон сировини, при цьому економія матеріалів при виготовленні напрямних та робочих органів технологічного обладнання склала 25-30%.
Переконаний, що автори даної роботи заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Д.т.н., професор Козарь О.П.

Розробка науково-обґрунтованих ресурсоощадних технологій виробництва текстилю, одягу та взуття, без сумніву має важливе наукове й прикладне значення для створення конкурентоздатної продукції високої якості і різноманітного асортименту.
Розроблені технології, які пройшли всебічну експериментальну і промислову перевірку, складають, в цілому, основу для створення промислових виробництв України. Обґрунтованість наукових положень є достовірною як з точки зору теоретичних розрахунків, так і їх підтвердженням та впровадженням у промислових умовах при освоєнні нових технологій.
На мою думку, колектив вчених Київського національного університету технологій та дизайну заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Д.т.н., професор Слізков А.М.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Представлена робота «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття» авторів Щербаня В.Ю., Піпи Б.Ф., Чабана В.В., Щербаня Ю.Ю., Каплуна В.В., Здоренко В.Г., Червонюка О.К. та Чубукової О.Ю. є актуальною і спрямована на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні. Вона містить матеріали з розроблення новітніх екологічно орієнтованих, високоефективних ресурсозберігаючих і енергоефективних технологій виробництва волокнистих матеріалів та виробів з них, взуття шляхом створення конкурентоспроможних товарів швейно-трикотажної, текстильно-галантерейної і взуттєвої галузей, що забезпечує випуск широкого асортименту продукції текстильної, швейної та взуттєвої промисловості, високоефективним, раціональним і комплексним використанням вторинних ресурсів, а також збереженням природнього середовища.
Практична значущість роботи підтверджена розробкою та впровадженням у виробництво системи інноваційних, ресурсоощадних технологій, обладнання та виробів: текстилю, одягу та взуття. За наслідками експериментальних досліджень підтверджена прийнятність використання визначених раніше критеріїв по вибору розмірів ниткоспрямовуючих і робочих органів машин текстильної, швейної та взуттєвої промисловості з урахуванням зминання і жорсткості на вигин, що дозволило 7 знизити відносний натяг в робочій зоні на 10-30%, зменшити обривність на 16- 20%, понизити матеріаломісткість направляючих органів на 25-30%, за рахунок зменшення вирізки дефектних ділянок на текстильних полотнах при вибраковці, отримати додатково до 1,3 тис. тон текстильного полотна.
Загальна ефективність розробок визначається суттєвим економічним ефектом від впровадження запропонованих технологій на 140 виробничих підприємствах і становить 2,45 млрд.грн.
Вважаю, що робота «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття» має високу наукову і практичну цінність, а її авторський колектив науковців, безумовно, заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки

Д.ф.-м.н., професор Краснитський С.М.

Робота спрямована на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні, а саме на розроблення новітніх екологічно орієнтованих, високоефективних ресурсозберігаючих і енергоефективних технологій виробництва волокнистих матеріалів та виробів з них, взуття шляхом створення конкурентоспроможних товарів швейно-трикотажної, текстильно-галантерейної і взуттєвої галузей, що забезпечує випуск широкого асортименту продукції текстильної, швейної та взуттєвої промисловості, високоефективним, раціональним і комплексним використанням вторинних ресурсів, а також збереженням природнього середовища.
Концепція роботи полягає у застосуванні системного підходу до вирішення проблем розробки нових та удосконалення існуючих ресурсоощадних технологій та обладнання на основі підвищення надійності технологічних комплексів виробництв текстилю, одягу та взуття щляхом розробки нових, оригінальних технологічних процесів формування текстилю, як побутового так і технічного призначення (для прокладання труб газо- та нафтогонів з заводським ізоляційним покриттям, для виготовлення фільтрів для вугольної та цукрової промисловості), конструкцій механізмів швейних, в’язальних та ткацьких машин їх робочих органів (в'язальних голок, клинів і платин) на основі оптимізації (мінімізації) їх геометричних розмірів та виключення виникання технологічних дефектів (поперечна смугастість, посадка матеріала при зшиванні текстилю та шкіри), розширення технологічних можливостей за рахунок використання різноманітної сировини, приводів та пристроїв зниження динамічних навантажень, автоматизованих комплексів для розкрою натуральної та штучної шкіри для виготовлення елементів взуття з мінімізацією відходів, пристроїв контролю теплового стану електрообладнання та систем автономного електроживлення.
Наукова новизна роботи полягає у створенні нових та удосконаленні існуючих ресурсоощадних процесів переробки ниток на технологічному устаткуванні на основі розробки теоретичних основ, методів та засобів дослідження процесів взаємодії ниток та пружної системи заправки з направляючими та робочими органами текстильних, швейних машин з урахуванням реальних фізико-механічних характеристик: зминання в зоні контакту з напрямними та робочими органами, жорсткості на згин, анізотропії фрикційних властивостей матеріалів.
Робота «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття», по отриманим теоретичним та практичним результатам має високу цінність для підвищення продуктивності технологічного устаткування та якості випускаємої продукції, експортних можливостей та зменшення імпортозалежності в товарах текстильної, швейної та взуттєвої галузей, а колектив її авторів заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Д.т.н., професор Чупринка В.І.

Робота спрямована на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні, а саме на розроблення новітніх екологічно орієнтованих, високоефективних ресурсозберігаючих і енергоефективних технологій виробництва волокнистих матеріалів та виробів з них, взуття шляхом створення конкурентоспроможних товарів швейно-трикотажної, текстильно-галантерейної і взуттєвої галузей, що забезпечує випуск широкого асортименту продукції текстильної, швейної та взуттєвої промисловості, високоефективним, раціональним і комплексним використанням вторинних ресурсів, а також збереженням природнього середовища.
В роботі розроблені математичні моделі технологічних задач: побудови найщільніших укладок та решітчастих схем розкрою натуральної шкіри та рулонних матеріалів; автоматизованого проектування раціональних схем розкрою рулонних матеріалів на деталі взуття із врахуванням комплектного виходу в деталях та ростовочного асортименту; інтерактивної побудови та коригування вже побудованих схем розкрою рулонних матеріалів із сталим міжшаблонним містком; визначення раціонального руху ріжучого інструменту при автоматичному розкрої лазером та при гідромоніторному способі розкрою; визначення оптимальної послідовності вирубання деталей пресом-автоматом з числовим програмним керуванням (ЧПК) із мінімальними затратами ресурсів; автоматизованого проектування раціональних схем розкрою рулонних матеріалів на деталі виробів шкіргалантереї із врахуванням комплектного виходу в деталях. Розроблені математична модель та алгоритми задач підготовки інформації для проектування раціональних схем розкрою деталей взуття.
Представлена робота «Ресурсоощадні технололгії виробництва текстилю, одягу та взуття» відповідає сучасним вимогам, які стоять перед текстильною, швейною та взуттєвою промисловістю, а колектив авторів заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.