Офіційний веб сайт

Раціональні технологічні комплекси машин для збирання та післязбиральної обробки урожаю зернових культур

м23

Представлено Національним науковим центром "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства" НААН України.

Автори: к.т.н. Днесь В.І., к.т.н. Скібчик В.І., к.т.н. Швидя В.О.

Розроблено науково-методичні засади обґрунтування раціональних комплексів машин для збирання та післязбиральної обробки врожаю ранніх зернових культур на основі сукупного статистичного імітаційного моделювання цих технологічних процесів з урахуванням системного впливу характеристик виробничих планів збирання ранніх зернових, параметрів збирально-транспортних комплексів і технічного оснащення пунктів післязбиральної обробки зерна на функціональні показники технологічних систем збирання і післязбиральної обробки врожаю за стохастичних агрометеорологічних умов.

Розроблено програмне забезпечення, яке дозволяє здійснювати інженерно-аналітичний супровід ефективного функціонування та розвитку технологічних систем збирання і післязбиральної обробки урожаю ранніх зернових культур.

Результати роботи впроваджено в практику ДП «Реком-С» ПП «Реком» Львівської області, агрофірми «Камаз-Агро» Рівненської області, ФГ «Агро-Інвест» Хмельницької області, ФГ «Промінь-К» Чернігівської області, а також у навчальний процес Львівського НАУ.

У цілому для України з урахуванням середньої величини затрат на збирання врожаю ранніх зернових культур, площ їх посіву та середньої урожайності величина очікуваного економічного ефекту складе близько 1,8 млрд грн/рік.

Кількість публікацій: 124, у т.ч. за тематикою роботи монографія, 52 статті (2 – у зарубіжних виданнях), 20 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 17 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 2.

Коментарі

Сухомлин Л.В.

ВІДГУК

на наукову роботу М23 «Раціональні технологічні комплекси машин для збирання та післязбиральної обробки урожаю зернових культур» колективу авторів: Днесь В.І., Скібчик В.І., Швидя В.О., поданої на здобуття премії Президента України для молодих вчених 2018 р.

Ефективне господарювання в аграрному секторі України потребує належного технологічного та матеріально-технічного забезпечення, використання новітніх досягнень науки і техніки, здатних забезпечити виробництво конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції. Для цього кількісний та якісний склад технологічних комплексів машин повинен забезпечити виконання обсягу необхідних механізованих робіт в оптимальні терміни з високою якістю і раціональними затратами.
У відповідності до цього робота молодих вчених скерована на підвищення ефективності технологічних процесів у рослинництві завдяки використанню раціональних комплексів машин.
Використання розроблених авторами методів та моделей сприяє підвищенню ефективності виконання технологічних процесів збирання й післязбиральної обробки урожаю ранніх зернових культур завдяки системному узгодженню характеристик виробничих планів його збирання, параметрів збирально-транспортних комплексів і параметрів технічного оснащення пунктів післязбиральної обробки урожаю зернових за стохастичного впливу агрометеорологічних умов. Це уможливлює виконання згаданих процесів із мінімальними сукупними питомими витратами коштів.
Розроблені прикладні комп’ютерні програми дають змогу здійснювати інженерно-аналітичний супровід ефективного функціонування та розвитку відповідних технологічних систем.
Використання раціональних комплексів машин для збирання і післязбиральної обробки урожаю ранніх зернових культур, обґрунтованих з використанням розроблених авторами методики та програмного забезпечення дає змогу знизити сукупні затрати коштів на виконання відповідних технологічних процесів до 20%.
Важливість отриманих результатів підкреслюється п’ятьма актами їх впровадження у практику сільськогосподарських товаровиробників різних регіонів України та у навчальні процеси вищих навчальних закладів.
Високий рівень роботи відзначається значною кількістю публікацій у провідних наукових фахових виданнях за напрямком досліджень та великою кількістю апробацій на конференціях вітчизняного та міжнародного рівнів. Матеріали роботи увійшли до складу двох дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук та однієї монографії.
Отже, подана робота М23 «Раціональні технологічні комплекси машин для збирання та післязбиральної обробки урожаю зернових культур» є актуальною, характеризується високим рівнем наукової новизни, вагомими теоретичними та практичними результатами. Це дає підстави стверджувати, що її автори Днесь В.І., Скібчик В.І., Швидя В.О. заслуговують присудження премії Президента України для молодих вчених 2018 року.

Заступник директора
Департаменту аграрної політики
та сільського господарства
Міністерства аграрної політики Л.В. Сухомлин
та продовольства України

Роговський Іван Леонідович

Роговський І.Л., к.т.н., с.н.с., директор НДІ техніки і технологій Національного університету біоресурсів і природокористування України

Коментар до наукової роботи авторів: Днеся В.І., Скібчика В.І., Швиді В.О.
«Раціональні технологічні комплекси машин для збирання та післязбиральної обробки урожаю зернових культур».
Робота комплексно вирішує актуальні наукові і практичні інженерні задачі збиранння та післязбирального обробітку зернового збіжжя. Представлені наукові рішення є адекватними. Наукова новизна цілісна, і більшість пунктів апробовані у виробничому циклі агропідприємств.
Колектив авторів є гідними представниками наукових шкіл академіка НААН Сидорчука О.В. та професора Котова Б.І.
В цілому, представлена робота є актуальною, з належним науковим рівнем і виробничою апробацією і заслуговує на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених за 2018 рік.

Демидюк М. А., к.т.н., завідувач аспірантури Луцького НТУ

Відгук
на наукову роботу
к.т.н. Днеся В.І., к.т.н. Скібчика В.І., к.т.н. Швиді В.О.
«Раціональні технологічні комплекси машин для збирання та післязбиральної обробки урожаю зернових культур»
Представлена робота авторами Днеся В.І., Скібчика В.І. та Швиді В.О. присвячена проблемі ефективності процесів збирання та післязбиральної обробки урожаю ранніх зернових культур. Дослідниками були розроблені комп’ютерні моделі, що дозволяють досліджувати зміну функціональних показників технологічних систем збирання та післязбиральної обробки урожаю зернових культур в залежності від варіації значень технічних, природно-виробничих груп чинників з урахуванням впливу характерних агрометеорологічних умов для заданого регіону. В свою чергу це дало змогу обґрунтовувати раціональні технологічні комплекси машин для збирання та післязбиральної обробки урожаю зернових культур для заданих умов їх експлуатації в сільськогосподарському підприємстві.
В цілому, робота характеризується науковою новизною та практичною цінністю, що засвідчують акти впровадження.
Вважаю, що представлена робота заслуговує на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених.

Сіваковська Олена Миколаївна, к.т.н., Луцький НТУ

Відгук
на наукову роботу
к.т.н. Днеся В.І., к.т.н. Скібчика В.І., к.т.н. Швиді В.О.
«Раціональні технологічні комплекси машин для збирання та післязбиральної обробки урожаю зернових культур»
Застосування в сільськогосподарському виробництві технологічних комплексів машин у технологічних процесах збирання ранніх зернових культур дійсно може бути досягнуто за умови відповідності між їх техніко-експлуатаційними параметрами, технологіями та обсягом робіт. Для вирощування та збирання ранніх зернових культур теж потрібно враховувати ризики, особливо вплив агрометеорологічних умов в період збирання зерна, що може понести за собою втрати вирощеного урожаю та значні затрати коштів. Тому і ефективність виробництва зерна сільгосптоваровиробниками значною мірою залежить від узгодженості параметрів технологічних систем збирання ранніх зернових культур та післязбиральної обробки врожаю.
На основі аналізу матеріалів автореферату можна зробити висновок, що робота виконана на високому науково-методичному рівні. Його результати характеризуються науковою новизною та практичним значенням. Зокрема, слід виділити те, що використання розроблених методів та моделей сприяє підвищенню ефективності виконання технологічних процесів збирання й післязбиральної обробки урожаю ранніх зернових культур завдяки системному узгодженню характеристик виробничих планів його збирання, параметрів збирально-транспортних комплексів і параметрів технічного оснащення відповідних пунктів за стохастичного впливу агрометеорологічних умов, що уможливлює виконання даних процесів із мінімальними сукупними питомими витратами коштів.
Практичну цінність отриманих у дослідженні результатів підтверджує їх успішне впровадження Національним науковим центром «ІМЕСГ» з розробки прикладного програмного забезпечення для обґрунтування раціональних параметрів зернозбирально-транспортних комплексів і технічного оснащення пунктів післязбиральної обробки урожаю з урахуванням ймовірнісного характеру часу достигання різних видів зернових культур, мінливості характеристик потоків зерна на пункти післязбиральної обробки врожаю.
Підтримую дану роботу, адже впровадивши отримані результати у сільськогосподарське виробництво, можна дійсно досягнути економічного ефекту за рахунок зменшення затрат на збирання та післязбиральну обробку урожаю ранніх зернових культур.

Квак Володимир Михайлович, к. с.-г. наук, ІБКіЦБ

На мою думку, робота Днеся В.І., Скібчика В.І. та Швиді В.І. присвячена актуальному питанню дослідження ефективністі виробництва зерна сільськогосподарськими підприємствами залежно від узгодженості параметрів їх технологічних систем збирання ранніх зернових культур та післязбиральної обробки зерна.
Розкрито науково-методичні засади та обґрунтовано раціональні параметри технічного оснащення пункту на основі статистичного імітаційного моделювання. Отримані результати є актуальними як для науки, так і для практики. Розроблені методи та моделі, а також отримані результати дають змогу підвищити ефективність виконання технологічних процесів збирання та післязбиральної обробки зерна завдяки системному узгодженню характеристик виробничих планів його збирання, параметрів збирально-транспортних комплексів і параметрів технічного оснащення відповідних пунктів за стохастичного впливу агрометеорологічних умов, що уможливлює виконання цих процесів із мінімальними сукупними витратами коштів.
Розроблені алгоритм і прикладна комп’ютерна програма дозволяє прогнозувати інтегральні показники ефективності технологічних процесів збирання і післязбиральної обробки зерна за заданих характеристик виробничих планів його збирання, параметрів збирально-транспортувальних комплексів та параметрів технічного оснащення пунктів післязбиральної обробки зерна, а відтак здійснювати інженерно-аналітичний супровід ефективного функціонування та розвитку технологічних систем збирання і післязбиральної обробки зерна ранніх зернових культур.
Вважаю, що представлена робота заслуговує на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених за 2018 рік.

Сидоренко О.В., д.е.н., доц.

Відгук
на наукову роботу
к.т.н. Днеся В.І., к.т.н. Скібчика В.І., к.т.н. Швиді В.О.
«Раціональні технологічні комплекси машин для збирання та післязбиральної обробки урожаю зернових культур»

Аграрний сектор України, базовою складовою якого є сільське господарство, формує продовольчу та у визначених межах економічну, екологічну та енергетичну безпеку, забезпечує розвиток технологічно пов’язаних галузей національної економіки та створює соціально-економічні умови сільського розвитку. У вирішенні проблеми забезпечення продовольчої незалежності держави зерно і продукти його переробки набувають особливої важливості, як продовольство стратегічного призначення головні харчові продукти, придатні до тривалого зберігання та транспортування.
Аналіз стану аграрного сектору України свідчить, що для подальшого його розвитку слід реалізувати ряд якісних перетворень, спроможних забезпечити підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва на внутрішньому та зовнішньому ринках та продовольчу безпеку держави.
Однією з причин виникнення означеної проблеми є низький рівень забезпечення сільськогосподарських товаровиробників відповідною технікою, зокрема технікою для збирання, післязбиральної обробки та зберігання врожаю зернових культур. Це призвело до збільшення вартості невідновних природних ресурсів у структурі собівартості виробництва вітчизняної сільськогосподарської продукції, зокрема зернової. А тому робота «Раціональні технологічні комплекси машин для збирання та післязбиральної обробки урожаю зернових культур» спрямована на підвищення ефективності технологічних процесів у рослинництві завдяки використанню раціональних комплексів машин, які обґрунтовані на підставі узгодження параметрів технічного оснащення цих процесів із характеристиками виробничих планів з урахуванням мінливості агрометеорологічних умов.
Беззаперечною заслугою молодих вчених у вирішенні задачі техніко-технологічного оновлення виробництва зерна є розроблені науково-методичні засади обґрунтування раціональних комплексів машин для збирання та післязбиральної обробки врожаю ранніх зернових культур на основі сукупного статистичного імітаційного моделювання цих технологічних процесів з урахуванням системного впливу характеристик виробничих планів збирання ранніх зернових, параметрів збирально-транспортних комплексів і технічного оснащення пунктів післязбиральної обробки зерна на функціональні показники технологічних систем збирання і післязбиральної обробки врожаю за стохастичних агрометеорологічних умов.
Розроблене авторами програмне забезпечення дозволяє здійснювати інженерно-аналітичний супровід ефективного функціонування та розвитку технологічних систем збирання і післязбиральної обробки урожаю ранніх зернових культур. Воно може бути використане, як інструмент стратегічного управління розвитком не тільки окремих сільськогосподарських товаровиробників, що спеціалізуються на виробництві зерна, а й зернової галузі держави в цілому.
Використання раціональних комплексів машин для збирання і післязбиральної обробки урожаю ранніх зернових культур, обґрунтованих з використанням розробленої методики та програмного забезпечення дає змогу знизити сукупні затрати коштів на виконання відповідних технологічних процесів до 20%. В цілому для України, з урахуванням середньої величини затрат на збирання урожаю ранніх зернових культур, площ їх посіву та середньої урожайності, величина очікуваного економічного ефекту складе близько 1,8 млрд грн/рік.
На основі аналізу результатів досліджень можна зробити висновок, що робота «Раціональні технологічні комплекси машин для збирання та післязбиральної обробки урожаю зернових культур» виконана на високому науковому рівні з використанням новітніх методик комп’ютерного імітаційного моделювання стохастичних технологічних процесів, характеризується актуальністю, інноваційністю, складає високу наукову та практичну цінність, а її автори – Днесь В.І., Скібчик В.І., Швидя В.О. заслуговують на присудження Премії Президента України для молодих вчених 2018 року.

Доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Київського кооперативного інститутубізнесу і права
О.В. Сидоренко

Черевко Г.В., Крупич О.М.

Для забезпечення своєчасності збирання та післязбиральної обробки врожаю зернових культур і зниження втрат вирощеного врожаю актуальною складовою ефективного функціонування сільськогосподарських товаровиробників є обґрунтування раціональних технологічних комплексів машин та їх використання у конкретних умовах.
Підвищення ефективності виконання механізованих технологічних процесів збирання та післязбиральної обробки зерна, а саме мінімізація сукупних питомих витрати коштів, можливе завдяки системному узгодженню характеристик програм вирощування ранніх зернових культур, параметрів зернозбирально-транспортних комплексів і технічного оснащення зернотоків із урахуванням стохастичного впливу агрометеорологічних умов. На розв’язання даної наукової задачі скерована наукова робота Днеся В.І., Скібчика В.І., Швиді В.І.
Наукова новизна одержаних авторами результатів полягає в тому, що розроблено нові методи обґрунтування параметрів зернозбирально-транспортних комплексів і технічного оснащення зернотоків та імітаційні моделі технологічних процесів збирання та післязбиральної обробки урожаю зернових культур, які враховують часову нерівномірність достигання окремих зернових культур, стохастичний вплив агрометеорологічних умов на роботу зернозбирально-транспортних комплексів і формування характеристик потоків зерна на токи, відміни добових фондів робочого часу для виконання технологічних процесів збирання та післязбиральної обробки зерна, а також вплив технологічних процесів післязбиральної обробки зерна на роботу збирально-транспортних комплексів.
Практичну значимість мають розроблені алгоритми та прикладні комп’ютерні програми, які дають змогу прогнозувати показники ефективності технологічних процесів збирання і післязбиральної обробки зерна за заданих характеристик виробничих планів його збирання, параметрів зернозбирально-транспортних комплексів і параметрів технічного оснащення зернотоків, а також обґрунтовувати раціональні технологічні комплекси відповідних машин.
Актуальність роботи «Раціональні технологічні комплекси машин для збирання та післязбиральної обробки урожаю зернових культур», її інноваційність, оригінальність і високий науковий рівень дають підстави стверджувати, що автори заслуговують присудження премії Президента України для молодих вчених 2018 року.

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Черевко Григорій Владиславович;
Кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри сільськогосподарських машин Крупич Олег Михайлович.
Львівський національний аграрний університет

Веремейчик Віктор Петрович

Одним із шляхів підвищення ефективності виробництва зерна сільгосптоваровиробниками є науковообгрунтоване використання технологічних комплексів машин для збирання та післязбиральної обробки урожаю зернових культур. Даному питанню присвячена дана робота молодих вчених, подана на здобуття щорічної премії Президента України.
Цікавими та цінними в науковому плані є запропоновані авторами нові наукові підходи та методи системного обґрунтування раціональних технологічних комплексів машин для збирання та післязбиральної обробки урожаю зернових культур.
Для дослідження технологічних процесів збирання та післязбиральної обробки зерна авторським колективом розроблено відповідні комп’ютерні статистичні імітаційні моделі, які системно враховують характеристики виробничих планів збирання зернових культур, ймовірнісний характер та зв’язки між часом достигання різних видів зернових культур, а також зворотний вплив технологічних процесів післязбиральної обробки зерна на роботу збирально-транспортних комплексів за стохастичних агрометеорологічних умов.
На основі створених імітаційних моделей молодими науковцями розроблені прикладні комп’ютерні програми, що дають змогу прогнозувати показники ефективності технологічних процесів збирання і післязбиральної обробки зерна за заданих характеристик виробничих планів його збирання, параметрів зернозбирально-транспортних комплексів і параметрів технічного оснащення пунктів післязбиральної обробки зерна та обґрунтовувати раціональні технологічні комплекси відповідних машин.
У сучасних умовах актуальність роботи є високою, а одержані авторами результати мають наукове та практичне значення. Результати досліджень достатньо популяризовані в Україні та закордоном. Їх широке впровадження у сільськогосподарське виробництво сприятиме одержанню економічного ефекту сільгосптоваровиробниками за рахунок зменшення затрат на збирання та післязбиральну обробку урожаю ранніх зернових культур. З огляду на викладене вважаю, що автори роботи Днесь В.І., Скібчик В.І. та Швидя В.І. заслуговують на присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Начальник відділу агропромислового розвитку Васильківської районної
державної адміністрації Київської області
В.П. Веремейчик

І.П. Івасюк

З науковим доробком авторів представленої роботи я знайомий особисто. Хочу відмітити складність дослідження стохастичних динамічних технологічних систем рільництва, функціонування яких відбувається в умовах значного впливу мінливих агрометеорологічних чинників. У цьому плані авторам вдалося створити статистичні імітаційні моделі технологічних процесів збирання та післязбиральної обробки урожаю зернових культур, які враховують вплив багатьох чинників на їх перебіг.

Розроблені комп’ютерні моделі дозволяють досліджувати зміну функціональних показників технологічних систем збирання та післязбиральної обробки урожаю зернових культур в залежності від варіації значень технічних, природно-виробничих груп чинників з урахуванням впливу характерних агрометеорологічних умов для заданого регіону. Це дає змогу обґрунтовувати раціональні технологічні комплекси машин для збирання та післязбиральної обробки урожаю зернових культур для заданих умов їх експлуатації в будь якому сільськогосподарському підприємстві.

З огляду на те, що наукова робота "Раціональні технологічні комплекси машин для збирання та післязбиральної обробки урожаю зернових культур" є актуальною, оригінальною, містить у собі наукову новизну та має практичну значимість, вважаю, що її автори заслуговують на присудження Премії Президента України для молодих вчених.
к.т.н., викладач, Рівненський автотранспортний коледж НУВГП І.П. Івасюк

Войтенко Євгеній

Представлена робота авторського колективу у складі Днеся В.І., Скібчика В.І. та Швиді В.О. має значний науковий та практичний потенціал. Вона достатньо впроваджена на сільськогосподарських підприємствах України та вищих навчальних закладах. За результатами роботи опубліковано 1 монографія, 52 статті (в тому числі 2 у зарубіжних виданнях), 20 тез доповідей, що підтверджує високий рівень отриманих результатів наукових досліджень.

З врахуванням вищенаведеного вважаю, що автори поданої роботи «Раціональні технологічні комплекси машин для збирання та післязбиральної обробки урожаю зернових культур» заслуговують на присудження премії Президента України для молодих вчених 2018 року.

Войтенко Євгеній, зав. сектором біоенергетики та управління проектами Інституту сільського господарства Карпатського регіону, викладач Екологічного коледжу ЛНАУ

Махмудов І.І.

У науковій роботі, представленій на здобуття премії Президента України для молодих вчених, розглядаються актуальні питання ефективності процесів збирання та післязбиральної обробки урожаю ранніх зернових культур.
Наукову новизну одержаних результатів формують розроблені нові методи обґрунтування та узгодження параметрів технологічних комплексів машин для збирання та післязбиральної обробки урожаю зернових культур, імітаційні моделі та нові наукові підходи до дослідження технологічних процесів рільництва, які протікають під впливом мінливих агрометеорологічних умов.
Також дана робота є цінною щодо практичного застосування як для виробників зернозбиральної та зернооброблюваної техніки, так і її споживачів.
Дослідження виконані на високому науковому рівні з використанням передових методик, комп’ютерної техніки, відрізняються новизною і мають виробниче впровадження. Авторський колектив наукової роботи «Раціональні технологічні комплекси машин для збирання та післязбиральної обробки урожаю зернових культур» заслуговує на присудження премії Президента України для молодих учених 2018 р.

Махмудов І.І. канд. техн. наук
ВП НУБіП «Ніжинський агротехнічний інститут»

Михайлов Є.В.

Однією із проблем агропромислового комплексу України є ефективне використання зернозбирально-транспортного парку та технічних засобів зернокомплексів післязбиральної обробки зерна.
Існуючі методи обґрунтування параметрів технологічних комплексів машин для збирання та післязбиральної обробки урожаю зернових культур не враховують системний вплив характеристик виробничих планів збирання ранніх зернових, параметрів збирально-транспортних комплексів і технічного оснащення зернокомплексів післязбиральної обробки зерна на функціональні показники технологічних систем збирання і післязбиральної обробки врожаю за стохастичних агрометеорологічних умов. А тому робота молодих вчених Днеся В.І., Скібчика В.І., Швиді В.І. скерована на розроблення нових науково-методичних засад обґрунтування раціональних комплексів машин для збирання та післязбиральної обробки врожаю ранніх зернових культур на основі сукупного статистичного імітаційного моделювання цих технологічних процесів.
Оцінюючи роботу в цілому, хочеться відзначити актуальність її теми, наукову і практичну значимість одержаних результатів, повноту їх викладення в опублікованих роботах і виробниче впровадження. Рекомендую роботу «Раціональні технологічні комплекси машин для збирання та післязбиральної обробки урожаю зернових культур» відзначити премією Президента України.

Доктор технічних наук, професор кафедри машиновикористання в землеробстві Таврійського агротехнологічного університету
Є.В.Михайлов

Захід Агро МХП Сергій

Для виробників зерна цінністю даної роботи є розроблене авторами
прикладне програмне забезпечення, яке дає змогу обґрунтовувати
раціональні технологічні комплекси машин для збирання, транспортування
та післязбиральної обробки зерна в залежності від природно-виробничих і
агрометеорологічних умов господарства. В Україні та у світі я не зустрічав
прикладних комп’ютерних програм такого рівня. У своїй програмі автори
врахували ймовірнісний характер часу достигання різних видів зернових
культур, мінливість характеристик потоків зерна на пункти післязбиральної
обробки врожаю, їх зміни від характеристик виробничих планів збирання цих
культур, параметрів збирально-транспортних комплексів, а також зворотного
впливу технологічних процесів післязбиральної обробки зерна на роботу
збирально-транспортних комплексів за стохастичних агрометеорологічних
умов.
Масштабність проробленої авторами роботи вражає. Рекомендую
роботу «Раціональні технологічні комплекси машин для збирання та
післязбиральної обробки урожаю зернових культур» на удостоєння
Державної премії України в галузі науки і техніки для молодих вчених, а її
авторів – Днеся В.І., Скібчика В.І. та Швидю В.О. на присудження Премії
Президента України молодим вченим 2018 року.

Мартин Є.В., д.т.н., професор, зав.каф.ЛДУБЖД

Виконання технологічних процесів збирання та післязбиральної обробки урожаю ранніх зернових культур супроводжується впливом агрометеорологічних умов імовірнісного характеру. Під час виконання цих процесів існують об’єктивні ризики – понести втрати вирощеного урожаю через їх несвоєчасність.
Врахування цих ризиків дало змогу обґрунтувати раціональні параметри зернозбирально-транспортного комплексу та пункту післязбиральної обробки зерна, що забезпечать виконання технологічних процесів збирання та післязбиральної обробки врожаю ранніх зернових культур з мінімальними сукупними питомими витратами коштів.
У науковій роботі «Раціональні технологічні комплекси машин для збирання та післязбиральної обробки урожаю зернових культур» авторів Днеся В.І., Скібчика В.І., Швиді В.І. наведено нове вирішення наукової задачі, що полягає в обґрунтування параметрів зернозбирально-транспортного комплексу та пункту післязбиральної обробки урожаю зернових на основі статистичного імітаційного моделювання відповідних технологічних систем з урахуванням характеристик виробничих планів, параметрів комбайнової, транспортної, зернооброблювальної складових і стохастичної дії агрометеорологічних умов.
Розроблені алгоритми і прикладні комп’ютерні програми дають змогу прогнозувати інтегральні показники ефективності технологічних процесів збирання і післязбиральної обробки зерна за заданих характеристик виробничих планів його збирання, параметрів зернозбирально-транспортних комплексів, параметрів технічного оснащення пунктів післязбиральної обробки зерна та обґрунтовувати раціональні технологічні комплекси відповідних машин. Вони дозволяють здійснювати управління функціонуванням та розвитком відповідних технологічних систем.
Основні результати роботи апробовані у виробництві на навчальному процесі де підтверджено їх ефективність. Вони в достатній мірі опубліковані у фахових наукових виданнях України та закордоном.
Подана робота виконана на високому науковому рівні, має наукову та практичну значимість, а її автори заслуговують присудження премії Президента України для молодих вчених 2018 року.

Володимир

Науковою новизною поданої роботи характеризуються: методи обґрунтування параметрів зернозбирально-транспортних комплексів та параметрів технічного оснащення пунктів післязбиральної обробки зерна на основі статистичного імітаційного моделювання відповідних технологічних процесів, а також статистичні імітаційні моделі цих процесів.
Важливе практичне значення мають алгоритми та прикладне програмне забезпечення, які дають змогу обґрунтовувати параметри зернозбирально-транспортних комплексів та пунктів післязбиральної обробки урожаю для заданих характеристик виробничих планів та агрометеорологічних умов.
Робота «Раціональні технологічні комплекси машин для збирання та післязбиральної обробки урожаю зернових культур», подана на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених, є актуальною завершеною науковою працею, містить нові науково-методичні та експериментальні результати і є важливою як для науки, так і практики. Робота виконана на високому рівні, апробована у виробництві, а її автори заслуговують присудження премії Президента для молодих вчених 2018 року.

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інженерного та комп’ютерного забезпечення АПК Луцького національного технічного університету
Дідух Володимир Федорович

Луб П.М., к.т.н., доцент Львівський НАУ

Обґрунтування параметрів та використання раціональних комплексів машин у рільництві відіграє фундаментальну роль у формуванні собівартості вирощеної продукції. Автори наукової роботи застосовують сучасні методи дослідження складних динамічних систем – методи статистичного імітаційного моделювання, які, як видно із реферату, побудовані на результатах виробничих спостережень щодо часових характеристик достигання зернових культур і формування їх врожаю, а відтак є вірогідними.
Задекларовані у науковій роботі дослідження формують підґрунтя для створення автоматизованих інформаційно-аналітичних систем із супроводу інженерних рішень щодо підвищення ефективності відповідних технологічних процесів. Актуальність розроблених методів та моделей, а також виконаних досліджень в сучасних умовах розвитку АПК, безперечно, є надзвичайно високою.
Тому вважаю, що автори наукової роботи заслуговують на здобуття щорічної премії Президента України для молодих учених.

Віктор Присяжний, к.т.н., ННЦ "ІМЕСГ"

У останні роки відзначаються негативні наслідки змін клімату для сільського господарства України. Відбуваються різкі коливання погодних умов в одному регіоні протягом вегетаційного періоду, випадання опадів набуло циклічного характеру, все це збільшує ризики отримання повноцінного урожаю.
Тому наукова робота «Раціональні технологічні комплекси машин для збирання та післязбиральної обробки урожаю зернових культур» авторів Днеся В.І., Скібчика В.І. та Швиді В.О. є актуальною. Використання результатів роботи дасть змогу виробникам своєчасно збирати урожай зернових культур з мінімальними затратами.
Робота пройшла апробацію у виробництві та заслуговує на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених за 2018 рік.

Борис Андрій Миколайович, к.т.н., ННЦ "ІМЕСГ"

Вважаю, що отримані авторами результати досліджень суттєво підвищать ефективність виробництва зернових культур, за рахунок оптимізації кількісного та якісного складу технологічних комплексів машин. Оптимізація завантаження наявного складу техніки дозволить знизити експлуатаційні витрати та збільшити продуктивність виконання основних операцій.
Представлена робота є актуальна та рекомендується на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених за 2018 рік.

Ткач Олег Васильевич к.т.н., доцент

Хочеться звернути увагу на практичну значущість роботи «Раціональні технологічні комплекси машин для збирання та післязбиральної обробки урожаю зернових культур» авторів Днеся В.І., Скібчика В.І. та Швиді В.О. За мінімальних капіталовкладень, лише від використання раціональних комплексів машин для збирання і післязбиральної обробки урожаю ранніх зернових культур, обґрунтованих з використанням розробленої методики та програмного забезпечення в цілому для України величина очікуваного економічного ефекту складе близько 1,8 млрд грн/рік. В умовах браку коштів на розвиток, оновлення та поповнення матеріально-технічної бази сільгосптоваровиробників ефективне використання технічних засобів у конкретних умовах господарювання набуває архіважливого значення.
Прошу підтримати дану роботу. Вважаю її гідною Державної премії України в галузі науки і техніки.
Завідувач кафедри машиновикористання в АПК Подільського ДАТУ, к.т.н., доцент Ткач О.В.

ГістьВодяник І.І.,д.т.н., професор

Сільськогосподарські виробничі процеси характеризуються нестабільністю протікання у часі, що зумовлюється щорічною зміною структури посівних площ сільськогосподарських товаровиробників, стохастичними впливами агрометеорологічних умов на стан предмету праці та часові межі виконання окремих операцій і робіт. Авторами глибоко досліджено сукупний вплив зазначених чинників на функціональні показники зернозбирально-транспортних комплексів та пунктів післязбиральної обробки врожаю зернових за допомогою статистичного імітаційного моделювання технологічних процесів збирання та післязбиральної обробки зерна. Це дало змогу підібрати раціональні комплекси машин для конкретних умов дослідних господарств.
В цілому робота містить елементи наукової новизни, має практичне впровадження, а її автори – Днесь В.І., Скібчик В.І. та Швидя В.О. заслуговують на присудження Премії Президента України молодим вченим 2018 року.
Водяник І.І.,д.т.н., професор

Гість

ТзОВ«ЗахідАгроСервіс Плюс»

Результати наукової роботи «Раціональні технологічні комплекси машин для збирання та післязбиральної обробки урожаю зернових культур» авторів Днеся В.І., Скібчика В.І. та Швиді В.О. мають важливе значення для виробників сільськогосподарської техніки. Зокрема вони дають змогу обґрунтовувати необхідні параметри технічних засобів для збирання та післязбиральної обробки зерна для різних груп споживачів, враховуючи умови її експлуатації.

Враховуючи актуальність, високу наукову і практичну цінність роботи, вважаю, що вона заслуговує на присудження щорічної премії Президента України для молодих учених.

Керівник відділу з проектування ТзОВ "ЗахідАгросервіс Плюс" Васевич О.С

Комарніцький С.П., к.т.н.,доцент

Робота Днеся В.І., Скібчика В.І. та Швиді В.І. присвячена питанню підвищення ефективності процесів виробництва зерна ранніх зернових культур шляхом системного обґрунтування раціональних комплексів машин для збирання, транспортування та післязбиральної обробки врожаю. Для цього авторами розроблено низку нових методів з узгодження параметрів зернозбирально-транспортних комплексів і пунктів післязбиральної обробки врожаю ранніх зернових культур з характеристиками виробничих планів господарств із урахуванням впливу агрометеорологічних умов. Також авторами розроблено статистичні імітаційні моделі технологічних процесів збирання та післязбиральної обробки зерна, які дають змогу прогнозувати функціональні показники роботи вищезгаданих комплексів машин за різних умов їх використання. Розроблені методи та моделі є основою створення автоматизованих систем проектування технологічних процесів збирання й післязбиральної обробки урожаю ранніх зернових культур та управління ними.
На мою думку робота виконана на високому науковому рівні, має значну наукову та практичну цінність й носить інноваційний характер. Вважаю, що представлена робота заслуговує на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.
Кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри транспортних технологій та засобів АПК Подільського державного аграрно-технічного університету
С.П. Комарніцький

Полотнянко Віталій Миколайович

Агрохолдинг «МРІЯ»
Практичну значимість результатів наукової роботи «Раціональні технологічні комплекси машин для збирання та післязбиральної обробки урожаю зернових культур» мають прикладні комп’ютерні програми для обґрунтування раціональних параметрів зернозбирально-транспортних комплексів і технічного оснащення пунктів післязбиральної обробки урожаю. Вони базуються на статистичному імітаційному моделюванні відповідних складних технологічних процесів, що характеризуються значними агрометеорологічними ризиками.
Беззаперечною заслугою авторів є здійснення вагомого кроку на шляху інформатизації та автоматизації управління мінливими технологічними процесами сільського господарства. На мою думку, робота характеризується оригінальністю та інноваційністю. Вона має наукову новизну, а її результати реалізовані практично. Робота безумовно заслуговує на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.
Полотнянко В. М.
Агрохолдинг "Мрія"

Котов Б.І., д.т.н., професор, ПДАТУ

В умовах сьогодення дуже важливим питанням при проектуванні комплексів машин для збирання та післязбиральної обробки урожаю зернових культур є врахування мінливості погодних умов. У роботі вирішується питання узгодження параметрів потоку зернових культур з параметрами очисно-сушильно-зберігаючих комплексів. Перспективним напрямком, який дозволяє збалансувати основні складові технологічних систем збирання та післязбиральної обробки зерна: надходження, обробки, зберігання і доробки зернових культур, а також узгодити посівні площі підприємства з його природно-кліматичним розташуванням є застосування системно-проектного підходу до даної системи. Проведена робота дала можливість уточнити залежності технологічної ефективності технологічних систем від техніко-економічних параметрів машин, що входять до них. В результаті було досягнуто значний річний економічний ефект.
Вважаю, що представлена робота заслуговує на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених за 2018 рік.

Кудринецький Р.Б., к.т.н.

Високий рівень технологій виробництва сільськогосподарської продукції, технічна досконалість і висока вартість техніки потребують високого рівня управління використанням технічної бази, пошуку шляхів зменшення частки матеріальних та енергетичних витрат у собівартості сільськогосподарської продукції. В умовах високої вартості сільськогосподарської техніки та пального – узгодження параметрів технологічних систем збирання зернових культур і післязбиральної обробки врожаю є актуальною проблемою сьогодення. Використання запропонованих методів і моделей узгодження збирально-транспортних комплексів і пунктів післязбиральної обробки врожаю забезпечить підвищення ефективності виконання технологічних процесів збирання й післязбиральної обробки врожаю зернових культур. Розроблені прикладні комп’ютерні програми дозволяють здійснювати інженерно-аналітичний супровід відповідних технологічних процесів, а також забезпечують, на основі комплектування технологічних комплексів машин й раціональної структури машинно-тракторного парку сільськогосподарських виробництв, прогнозування показників ефективності процесів збирання й післязбиральної обробки зерна за заданих умов.
Робота виконана на високому рівні, апробована у виробництві та заслуговує на присудження премії Президента України.

Братішко Вячеслав, д.т.н., ННЦ "ІМЕСГ"

На мою думку, практичне застосування результатів даної роботи дозволить суттєво підвищити ефективність виробництва зернових культур шляхом обґрунтування відповідного раціонального комплексу машин. Застосовувані в роботі науково-методичні підходи дають також можливість обґрунтувати раціональні показники технічного забезпечення виробництва зернових культур в межах великих територіальних/адміністративних утворень - зон, областей, районів тощо.
Розв'язувані авторами задачі є надактуальними для України, де суттєва частка ВВП та експортних надходжень формується за рахунок виробництва зернових культур.
Прошу підтримати цю роботу.

Спірін Анатолій Володимирович

Однією з позитивних сторін роботи є поєднання в одному комплексі процесів збирання та післязбиральної обробки зерна. Такий підхід дозволить значно підвищити економічну ефективність виробництва зернових продуктів.
Також заслуговує уваги спроба врахування впливу агрометеорологічних умов. Це дозволить значно скоротити втрати зерна при його збиранні.
На мою думку робота виконана на високому науковому і практичному рівні і заслуговує на відзнаку.

Вікторі

Наукові дослідження, спрямовані на розвиток технологічних систем у сільськогосподарському виробництві на основі статистичного імітаційного моделювання технологічних процесів у рослинництві, є актуальними. До пріоритетних варто віднести дослідження технологічних комплексів машин для збирання та післязбиральної обробки урожаю зернових культур з урахуванням мінливості агрометеорологічних умов. Науково-практичне значення мають: розроблені авторами методи прогнозування втрат врожаю зернових культур внаслідок несвоєчасного його збирання; розроблені статистично імітаційні моделі та прогнозування часу достигання ранніх зернових культур; статистично імітаційні моделі технологічних процесів збирання ранніх зернових культур; методи та обґрунтовані параметри зерно - збиральних комплексів; обґрунтовані характерні для регіонів нашої держави виробничі плани збирання та післязбиральної переробки ранніх зернових культур.
Робота актуальна, характеризується високим науковим рівнем і може бути рекомендована на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених за 2018 рік.

Доктор технічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри технології та засоби механізації аграрного виробництва Полтавської державної аграрної академії

В.О. Шейченко

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.