Офіційний веб сайт

Прожилково-вкраплена мінералізація як показник перспектив нафтогазоносності теригенних комплексів північно-західної частини Кросненської зони Українських Карпат

м70

Представлено Інститутом геології і геохімії горючих копалин НАН України.

Автор: к.г.н. Занкович Г.О.

Автором визначено насиченість порід вторинною прожилковою мінералізацією із законсервованими у мінералах флюїдними включеннями, збагаченими відновними компонентами (вуглеводнями), що складає пряму ознаку перспектив району на вуглеводневу сировину.

Створено наукові основи з’ясування фізико-хімічної природи і просторово-часової послідовності прояву вуглеводневмістних флюїдів у породних комплексах Кросненської зони Складчастих Карпат у межах України.

Сформовано базові концептуальні засади джерела флюїдів утворення прожилково-вкрапленої мінералізації при можливому формуванні покладів вуглеводнів. Запропоновано комплексні дослідження флюїдних включень у мінералах прожилково-вкрапленої мінералізації з метою прогнозування перспективності району дослідження на вуглеводневу сировину. Реалізовано нові підходи для дослідження породних комплексів для прогнозування покладів вуглеводнів. Порівняння з нафтогазовими родовищами: Гринявське, Коханівське, Лютнянське.

Подано рекомендації для впровадження виробничим організаціям на наукових і практичних конференціях. Економічний ефект від впровадження – сприяє прогнозу і пошуку нафтогазових родовищ.

Кількість публікацій: 19, у т.ч. за тематикою роботи 5 статей (1 – у зарубіжному виданні), 13 тез доповідей.

Коментарі

Колтун Юрій Володимирович

В основу роботи покладено одне із важливих питань виявлення і прогнозування покладів вуглеводнів, для збільшення приросту запасів України вуглеводневою сировиною.
Вивчення прожилково-вкрапленої мінералізації нафтогазоносних породних комплексів північно-західної частини Кросненської зони Українських Карпат дало можливість визначити умови її формування, як показника процесу флюїдопереносу речовини. Автором на основі великого фактичного малеріалу показано поширення прожилково-вкрапленої мінералізації, її мінеральний, хімічний і ізотопний склад, хімічний склад вуглеводневих включень в кальциті і їх температуру утворення. Зроблено порівняння з термобарогеохімічними даними діючих родовищ регіону і встановлено їх однорідність. Термобарогеохімічні дані одночасно з геологічними і геофізичними даними сприяють уточненню перспектив нафтогазоносності північно-західної частини Кросненської зони Українських Карпат.
Вважаю, що робота є актуальною, має практичне значення, а її автор Занкович Г.О. заслуговує присудження їй премії Президента України.

Колтун Юрій Володимирович, доктор геологічних наук, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, м.Львів

Рузіна Марина Вікторівна, доктор геологічних наук, професор

Актуальність роботи обгрунтовано необхідністю проведення цілеспрямованих досліджень Складчастих Карпат як перспективної нафтогазоносної області Карпатської нафтогазоносної провінції в умовах сповільнення темпів приросту запасів вуглеводнів в Україні. Мета роботи полягала у відтворенні флюїдного режиму процесів мінералогенезу періоду формування прожилково-вкрапленої мінералізації нафтогазоперспективних теригенних комплексів північно-західної частини Кросненської зони Складчастих Карпат. В результаті проведених досліджень автором визначено особливості розподілу прожилків і вкраплень кальциту за латераллю в осадовій товщі, з’ясовано співвідношення із вмісними верствами. За результатами вивчення флюїдних включень у кальциті показано відповідність вперше отриманих найпоширеніших температур гомогенізації температурам прожилково-вкрапленого мінералогенезу області, яка відповідає оптимальним умовам збереженості вуглеводневих сполук нафти і газу в осадовій верстві земної кори. Вперше встановлено склад летких компонентів флюїдних включень у кальциті прожилків і вкраплень, який визначається наявністю лише вуглеводневих компонентів. Значний вміст насичених вуглеводнів, високі відносна газонасиченість та сумарна вагова концентрація вуглеводнів у включеннях флюїдів порівняно з фоновими значеннями є свідченням спільного надходження вуглеводневих сполук у складі глибинного високотемпературного флюїду в область вірогідного формування покладів нафти і газу. У підсумку автором відтворено флюїдний режим прожилково-вкрапленого мінералогенезу і запропоновано схему міграції глибинних мінералоутворювальних флюїдів у відкладах північно-західної частини Кросненської зони Українських Карпат. Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості використання результатів термобарометрії і геохімії флюїдів прожилково-вкрапленої мінералізації у перпективно нафтогазоносних відкладах північно-західної частини Кросненської зони в комплексі з геологічними і геофізичними матеріалами для уточнення перспектив нафтогазоносності та прогнозу відкриття покладів вуглеводнів у межах території досліджень.
Вважаю, що робота є актуальною, виконана на високому науковому рівні, має велике практичне значення , а її автор заслуговує премії Президента України.

Рузіна М.В., доктор геологічних наук, професор кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин НТУ "Дніпровська політехніка"

Безручко К.А., доктор геологічних наук

Актуальність роботи визначається необхідністю забезпечення потреб держави вуглеводневою сировиною в умовах сповільнення темпів приросту її запасів. У цьму зв′язку перспективи пошукових геологічних робіт можуть бути пов′язані з нетрадиційними скупченнями газу в ущільнених породах Кросненської зони українських Карпат. Саме це і визначає мету роботи, яка спрямована на визначення флюїдного режиму процесів мінералогенезу періоду формування прожилково-вкрапленої мінералізації нафтогазоперспективних теригенних комплексів північно-західної частини Кросненської зони Складчастих Карпат як складової частини Карпатської нафтогазоносної провінції. Анонсованої мети автор досягає завдяки відтворенню флюїдного режиму процесів мінералогенезу періоду формування прожилково-вкрапленої мінералізації. Отримані результати дозволили автору роботи визначити умови формування прожилково-вкрапленої мінералізації як одного з показників процесів флюїдопереносу речовини, встановити Р-Т-параметри, склад і походження кальцитоутворювальних флюїдів, що дозволило доповнити термобарогеохімічними показниками відомі критерії прогнозу і пошуків родовищ горючих копалин досліджуваної території.
Робота актуальна, є фундаментальною, має практичне значення, виконана на високому професійному рівні, а її автор Занкович Г.О. заслуговує присудження премії Президента України.
Безручко К.А.,д.геол.н.,зав.відділу геології вугільних родовищ великих глибин Інституту геотехнічної механіки НАН України.

Ковальчук Мирон Степанович

Автором на базі значного фактичного матеріалу вперше встановлено склад летких компонентів флюїдних включень у кальциті прожилків і вкраплень з теригенних комплексів північно-західної частини Кросненської зони, який визначається наявністю лише вуглеводневих компонентів. Значний вміст насичених вуглеводнів (метану та його перших гомологів (етан, пропан, бутан), високі відносна газонасиченість та сумарна вагова концентрація вуглеводнів у включеннях флюїдів порівняно з фоновими значеннями є свідченням спільного надходження вуглеводневих сполук у складі глибинного високотемпературного флюїду в область вірогідного формування покладів нафти і газу. За даними детального вивчення флюїдних включень у кальциті прожилків і вкраплень автором наведено відповідність вперше отриманих найпоширеніших температур гомогенізації (інтервал 170–225 °С) температурам прожилково-вкрапленого мінералогенезу в області до 200 °С, що відповідає оптимальним умовам збереженості вуглеводневих сполук нафти і газу в осадовій верстві земної кори. Ізотопний склад С, О і Sr кальциту прожилково-вкрапленої мінералізації теригенних комплексів північно-західної частини Кросненської зони вказує на глибинне корове джерело флюїдів при можливому формуванні покладів вуглеводнів у межах цієї структурно-фаціальної одиниці Складчастих Карпат. На підставі отриманих наукових даних Занкович Г.О. запропоновано схему міграції глибинних мінералоутворювальних флюїдів у відкладах північно-західної частини Кросненської зони Українських Карпат, що дозволяє використати її фундаментальні дослідження у прикладному аспекті - встановленні перспектив нафтогазоносності досліджуваних товщ.
На нашу думку робота є актуальною, містить низку нових наукових результатів, які дозволяють вирішувати проблеми мінералогенезу і формування вуглеводневих покладів у досліджуваних формаційних одиницях, а також у комплексі з геологічними і геофізичними матеріалами уточнюють перспективи нафтогазоносності та дозволяють прогнозувати відкриття покладів вуглеводнів у межах дослідженої структурно-фаціальної зони.
Вважаю, що робота має фундаментальне та практичне значення, вкрай актуальна для розширення сировинної бази вуглеводнів, виконана на високому професійному рівні, а її автор - Занкович Г.О. - заслуговує присудження премії Президента України.

Вовк Олександр Павлович, кандидат геологічних наук, доцент

Енергетика є основою промисловості будь-якої країни. На даному етапі розвитку питання енергоносіїв для України особливо актуальне. Тому такими важливими для пошуків нових нафтових і газових родовищ є цілеспрямовані дослідження Складчастих Карпат.
Дослідження включень мінералоутворювального середовища у прожилково-вкраплених мінералах дозволяє відтворити Р-Т-умови їх утворення. Широке розповсюдження прожилково-вкрапленої мінералізації у теригенних відкладах північно-західної частини Кросненської зони дозволяє ретельно дослідити релікти флюїдного середовища кристалізації мінералів методами термобарогеохімії – мінералофлюїдології. Незважаючи на те, що такі дослідження дають змогу отримати цінну генетичну інформацію, прожилково-вкраплену мінералізацію у північно-західній частині Кросненської зони ще не вивчали. Методи дослідження флюїдних включень у комплексі з геологічними і геофізичними матеріалами є дуже ефективними для прогнозу та освоєння зон нетрадиційних газових скупчень в ущільнених породах з метою забезпечення приросту запасів вуглеводнів. Це зумовлює актуальність роботи Галини Онуфріївни Занкович.
Робота справляє дуже хороше враження. Все, від відбору зразків до інтерпретації результатів аналізів, виконано на дуже високому рівні. Приємно, що у некристалографічній роботі належна увага приділяється простим формам кальциту та габітусу його багатогранників. Аналіз літературних даних вдало поєднується із власними дослідженнями.
Вважаю, що робота є актуальною, виконана на високому науковому рівні, має велике практичне значення для пошуку нових джерел горючих корисних копалин, а її автор заслуговує премії Президента України.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.