Офіційний веб сайт

Пріоритети і ключові механізми гарантування екологічної та природно-техногенної безпеки

м56

Представлено державною установою "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України".

Автори: д.е.н. Обиход Г.О., Бойко В.В.

Отримано низку фундаментальних та прикладних результатів, що розкривають пріоритети та формують пропозиції щодо гарантування екологічної безпеки на основі концептуальних засад, принципів, котрі можуть становити основу конкретних заходів щодо стратегічного управління безпекою в системі сталого розвитку України та її регіонів, підготовки відповідних законопроектів, загальнодержавних і регіональних програм розвитку, які сприятимуть інтеграції держави у світовий безпековий простір. 

Авторами  розроблено стратегічні напрями екологічної безпеки в регіональному вимірі, що враховують особливості процесів євроінтеграції України та вимоги Європейського Союзу до стану довкілля; засади інституціоналізації екологічної безпеки як динамічного і цілеспрямованого процесу, що полягає у формуванні та закріпленні інститутів, норм, правил, статусів і ролей суб’єктів гарантування екологічної безпеки, об’єднання їх у єдину систему, здатну задовольняти окремі суспільні потреби.

Авторами визначено напрями інноваційної політики щодо стратегії гарантування природно-техногенної та екологічної безпеки, котра передбачає безумовний пріоритет окреслених напрямів та виділених організаційно-економічних механізмів. Результати мають важливе теоретичне, методичне та практичне значення щодо оптимізації процесу використання наявних ресурсів у напрямі попередження та мінімізації наслідків екологічної небезпеки та створення більш сталої системи фінансування поводження з відходами, що сприятиме розвитку інфраструктури у цій сфері, залученню додаткових інвестиційних ресурсів та зменшенню негативного впливу на довкілля.

Кількість публікацій: 17, у т.ч. за тематикою роботи 5 монографій (1 – одноосібна), 8 статей, 4 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 196 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 4.

Коментарі

Січкаренко К.О., к.г.н.

Проблематика забезпечення екологічної та природно-техногеннії безпеки завжди залишалася в полі зору українських вчених, через цілу низку об'єктивних обставин. Втім, поступ у цьому напрямі вкрай незначний: причиною цього є брак фундаментальних наукових праць, застосування застарілої методологічної бази.
Водночас, ситуація змінюється у природокористуванні досить динамічна, засади забезпечення екологічної та природно-техногенної безпеки швидко змінююсться. Виникаюсть нові ризики, обумовлені масштабними трансформаціями в економіці України.
Цикл праць, представлений Г.О. Обиход та В.В. Бойко є вдалим прикладом сучасного підходу до питань екологічної та природно-техногенної безпеки. Особливо слід відмітити таку спільну рису цих праць, як орієнтація на практичнй бік проблеми, тобто на питання реалізації механізму забезпечення цієї політики, розробки алгоритму його імплепентації у вже діючу модель державного управління сферою природокористування.

Січкаренко К.О., к.г.н., ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

А.М. Третяк, д.е.н., професор, член-кореспондент НААН Україн

Цикл наукових праць «Пріоритети і ключові механізми гарантування екологічної та природно-техногенної безпеки», представлений Обиход Г.О. та Бойко В.В., порушує актуальне питання. Адже екологічна та природно-техногенна безпека є одне із ключових завдань національної політики кожної держави та важливим фактором сталого розвитку. Досвід окремих країн вказує, що правильно виставлені пріоритети і ключові механізми є складовою формування та дії ефективної еколого-орієнтованої ринкової економіки для забезпечення екологічної та природно-техногенної безпеки на всіх рівнях (від глобального до локального). Так, в європейських країнах змінилися пріоритети у боротьбі із забрудненням, де головні програми спрямовані на створення та ведення вдію екологічно чистих технологій, а не на боротьбу з можливими наслідками неправильно проведених заходів (дій).
Аналіз публікацій авторів циклу свідчить про те, що ними розроблено стратегічні напрями екологічної безпеки в регіональному вимірі, що враховують особливості процесів євроінтеграції України та вимоги Європейського Союзу до стану довкілля; засади інституціоналізації екологічної безпеки як динамічного і цілеспрямованого процесу, що полягає у формуванні та закріпленні інститутів, норм, правил, статусів і ролей суб’єктів гарантування екологічної безпеки, об’єднання їх у єдину систему, здатну задовольняти окремі суспільні потреби.
Авторами визначено напрями інноваційної політики щодо стратегії гарантування природно-техногенної та екологічної безпеки, котра передбачає безумовний пріоритет окреслених напрямів та виділених організаційно-економічних механізмів. Результати мають важливе теоретичне, методичне та практичне значення щодо оптимізації процесу використання наявних ресурсів у напрямі попередження та мінімізації наслідків екологічної небезпеки та створення більш сталої системи фінансування поводження з відходами, що сприятиме розвитку інфраструктури у цій сфері, залученню додаткових інвестиційних ресурсів та зменшенню негативного впливу на довкілля.
Крім того, отримано низку фундаментальних та прикладних результатів, що розкривають пріоритети та формують пропозиції щодо гарантування екологічної безпеки на основі концептуальних засад, принципів, котрі можуть становити основу конкретних заходів щодо стратегічного управління безпекою в системі сталого розвитку України та її регіонів, підготовки відповідних законопроектів, загальнодержавних і регіональних програм розвитку, які сприятимуть інтеграції держави у світовий безпековий простір.

Доктор економічних наук, професор,
член-кореспондент НААН України
А.М. Третяк

Котенко Тетяна Миколаївна

Перехід до сталого розвитку ставить нові вимоги перед екологічною безпекою, котра в умовах глобалізації світового економічного простору та інтернаціоналізації екологічних проблем стає домінантним фактором глобальної безпеки через загострення екологічної ситуації. Саме тому виникає потреба у ефективній політиці стосовно покращення стану екологічної безпеки. У циклі наукових праць «Пріоритети і ключові механізми гарантування екологічної та природно-техногенної безпеки» д.е.н., с.н.с. Обиход Г.О. та м.н.с. Бойка В.В. представлено комплексне дослідження по розробці та обґрунтуванню наукових підходів щодо вирішення проблем екологічної безпеки України та її регіонів.
Проведене дослідження враховує досвід країн Європи, США та інших країн, який підтверджує тезу про те, що реалізація наукових підходів щодо зниження рівня ризику природно-техногенного та екологічного характеру сприятиме зменшенню кількості НС, чисельності постраждалих, загиблих й обсягів матеріальних збитків. Авторами вирішено важливе наукове завдання з розробки пріоритетів та пропозицій щодо гарантування екологічної безпеки на основі концептуальних засад, принципів, які становлять основу конкретних заходів стратегічного управління безпекою в системі сталого розвитку України та її регіонів, підготовки відповідних законопроектів, загальнодержавних і регіональних програм розвитку, які сприятимуть інтеграції держави у світовий безпековий простір.
Практична цінність дослідження полягає в адресній спрямованості рекомендацій для регіональних суб’єктів господарювання, державних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а їх реалізація дасть змогу оптимізувати використання наявних державних ресурсів у напрямку гарантування прийнятного рівня екологічної безпеки, сприятиме сталому фінансуванню сфери, розвитку інфраструктури, залученню додаткових інвестиційних ресурсів і зменшенню негативного впливу на довкілля.
Загалом цикл наукових праць авторського колективу Обиход Г.О. та Бойка В.В. «Пріоритети і ключові механізми гарантування екологічної та природно-техногенної безпеки» має високий науковий рівень теоретичних і методичних розробок, практичну спрямованість результатів, одержаних у дослідженні актуальної науково-практичної проблеми, і заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Котенко Т.М., к.е.н., науковий співробітник відділу соціальних проблем ринку праці Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України

Сакаль О.В., к.е.н., с.н.с.

Світова спільнота в особі ООН у 2015 р. на саміті з питань сталого розвитку ухвалила Цілі сталого розвитку 2016–2030, з яких чи не всі прямо або опосередковано стосуються екологічної та природно-техногенної безпеки. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020», схвалена Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015, яка визначає мету, вектори руху, дорожню карту, першочергові пріоритети та індикатори належних оборонних, соціально-економічних, організаційних, політико-правових умов становлення та розвитку України, у векторі безпеки особливу увагу приділяє безпеці життя та здоров’я людини, що неможливо без ефективної медицини, захищеності соціально вразливих верств населення, безпечного стану довкілля і доступу до якісної питної води, безпечних харчових продуктів та промислових товарів. Зазначене свідчить про актуальність досліджень Г.О.Обиход і В.В.Бойка, результати яких представлені у циклі наукових праць «Пріоритети і ключові механізми гарантування екологічної та природно-техногенної безпеки».
Аналіз публікацій авторів циклу свідчить про те, що ними справді вперше було проведено масштабне комплексне дослідження стратегічних пріоритетів екологічної безпеки в регіональному вимірі, що враховують особливості процесів євроінтеграції України та вимоги ЄС до стану довкілля, а також визначено організаційно-економічні механізми гарантування екологічної безпеки. Заслуговують на увагу прикладні результати циклу наукових праць, що можуть становити і деякі вже покладені основу конкретних заходів щодо стратегічного управління безпекою в системі сталого розвитку України та її регіонів, підготовки відповідних законопроектів, загальнодержавних і регіональних програм розвитку, які сприятимуть інтеграції держави у світовий безпековий простір.
У науковому доробку авторів привертає увагу значна для молодих учених кількість опублікованих монографій за тематикою роботи, а також загальна кількість посилань на публікації авторів. Слід відзначити, що до циклу наукових праць Г.О.Обиход і В.В.Бойка увійшло 17 робіт, однак кількість їх публікацій у фахових виданнях набагато більша. Ганна Олександрівна і Володимир Володимирович – талановиті, обдаровані, цілеспрямовані, з активною громадянською позицією щодо вирішення проблем екологічної безпеки України, робота яких безперечно заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених 2018 року.

Голова Ради молодих учених Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»

Омельяненко Тетяна Леонідівна

У циклі наукових праць «Пріоритети і ключові механізми гарантування екологічної та природно-техногенної безпеки», представленому Обиход Г.О. та Бойком В.В. порушуються пріоритетні для сталого розвитку України питання.
На увагу заслуговує комплексний підхід до проведеного дослідження, який охоплює не тільки визначення стратегічних напрямів гарантування екологічної безпеки України та її регіонів відповідно до вимог сталого розвитку, але й механізми забезпечення екобезпеки.
Вищезазначені питання органічно доповнюються пропозиціями та розробками авторів щодо організаційно-економічного забезпечення гарантування екологічної безпеки. Авторами значна увага приділяється забезпеченню сталого фінансування сфери екологічної безпеки, зокрема обґрунтовуються основні напрями реформування шляхів забезпечення сталого фінансування цієї сфери через посилення стимулюючої функції, і визначення пов’язаних з цим пріоритетних інструментів, зокрема таких, що мають бути додатково запроваджені, а також ідентифіковано інструменти, які виявились найбільш ефективними як при управлінні цією сферою в цілому, так і при вирішенні конкретних завдань; розкрито особливості впровадження цих інструментів, виявлено синергізм взаємодії між окремими з них; визначено можливості використання Україною окремих складових арсеналу інструментів, беручи до уваги основні підходи до їх встановлення.
Висвітлені у циклі наукових праць напрацювання враховують євроінтегаційні процеси, що відбуваються в Україні. У циклі праць розгляд пріоритетів екологічної безпеки здійснюється авторами не лише на національному, але й на регіональному рівні, що дозволяє враховувати специфіку кожної з областей України та в подальшому коригувати практичні кроки із забезпечення екологічної безпеки в регіонах.
Вважаю, що за своїм науковим змістом, новизною та прикладними аспектами роботи, представлений д.е.н., с.н.с. Обиход Г.О. та м.н.с. Бойком В.В. цикл наукових праць “Пріоритети і ключові механізми гарантування екологічної та природно-техногенної безпеки” заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.
к.е.н., координатор представництва групи молодих фахівців Міжнародної асоціації твердих відходів (ISWA) в Україні.
Омельяненко Т.Л.

Головко Л.В., к.е.н., с.н.с.; Нечитайло Т.Ю., гол. ек.

Цикл наукових праць «Пріоритети і ключові механізми гарантування екологічної та природно-техногенної безпеки», представлений Обиход Г.О. та Бойко В.В., порушує вкрай актуальне питання не тільки в розрізі країни, а й в глобальному світовому просторі. Адже стабільний рівень природно-техногенної безпеки є однією з найнеобхідніших умов існування людства.
Кризовий екологічний стан й деградація довкілля є національною та глобальною проблемою, що вимагає екологізації економічного розвитку країни та реструктуризації організаційно-економічних механізмів екологічної безпеки. Представлені наукові праці беззаперечно мають теоретичну та практичну цінність. Вони є свідченням того, що авторським колективом було проведено істотну дослідницьку роботу основану на аналізі вітчизняного й міжнародного досвіду становлення екологічної безпеки, доскональному опрацюванні нормативно-правової бази з зазначеної тематики тощо. Авторами розроблені рекомендації та подані висновки з урахуванням сучасних стратегічних пріоритетів екологічної й природно-техногенної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів в України. Без сумніву цикл наукових праць авторського колективу Обиход Г.О. та Бойко В.В. «Пріоритети і ключові механізми гарантування екологічної та природно-техногенної безпеки» заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених у 2018 році.

відділ проблем формування соціального капіталу
Інституту демографії та соціальних досліджень
ім. М.В. Птухи НАН України

Гамзіна О.М.

Актуальність питань, які висвітлені у циклі праць, представленому Г.Обиход та В. Бойко, не підлягає сумніву. Серед наукової спільноти існує консенсус з приводу того, що довкілля в Україні вимагає захисту зі стророни держави. В свою чергу, усі природокристувачі мають дотримуватися принципів сталого природокористування, адже нераціональне використання природних ресурсів матиме руйнівні наслідки для всього суспільства.
Наразі наукове осмислення проблем, що стосуються природної та техногенної безпеки, має перед собою декілька завад: стрімка зміна інституційного середовища в самій країні, велика кількість системних проблем у природокористуванні, виникнення нових ризиків і загроз. Все це дещо нівелює попередній науковий доробок у цьому напрямі, і підвищує актуальність нових досліджень.
Цикл праць, представлений Г. Обиход та В. Бойко, вирізняється з-поміж інших публікацій з цієї проблематики декількома важливими рисами. По-перше, у вказаних працях запропоновані механізми, які передбачають комплексний підхід, тобто можливість вирішення питання забезпечення техногенної безпеки территорії країни в цілому. По-друге, у цих працях вичерпно розкрито змістовну частину проблеми, розмежовані фактори, причини та ризики погіршення ситуації з забрудненням довкілля. По-третє, ці роботи написані на сучасній методологічній базі, і по суті, і термінологією зв'язані з міжнародним науковим дискусом в цьому напрямі.
В цілому ж, можна позитивно оцінити наукових внесок данних праць у розробку шляхів забезпечення екологічної та техногенної безпеки країни.

Гамзіна Ольга Михайлівна
провідний інженер ДУ "Інститут економіки природокористування і сталого ровзитку НАН України"

Плакош А. І.

Автори ряду наукових праць «Пріоритети і ключові механізми гарантування екологічної та природно-техногенної безпеки» вивчають актуальну для України проблематику. У перерахованих наукових роботах проведено дослідження стратегічних пріоритетів екологічної безпеки в регіональному вимірі, що враховують особливості процесів євроінтеграції України та вимоги Європейського Союзу до стану навколишнього середовища. Визначені організаційно-економічні механізми гарантування екологічної безпеки, що розглядаються як комплекс взаємопов'язаних організаційно-економічних заходів раціонального ресурсозберігаючого природокористування та екологічної безпеки території. Результати наукового дослідження характеризуються практичною цінністю, яка полягає у можливості прогнозування екологічної і природно-антропогенної безпеки.

м.н.с. відділу алгебри та топології Інституту математики НАН України

Каленська О.В.

Представлена наукова робота Обиход Г.О. та Бойка В.В. «Пріоритети і ключові механізми гарантування екологічної та природно-техногенної безпеки» висвітлює сучасні проблеми екологічної та природно-теногенної безпеки України та надає практичні рекомендації щодо їх подолання в контексті сталого розвитку та подальшої інтеграції України в європейський простір.
Наукові здобутки Обиход Ганни та Бойка Володимира гармонійно об’єднані в єдиний цикл спільною метою, завданнями, предметом та об’єктом дослідження. Результатом роботи є те, що в праці представлені актуальні дослідження по розробці та обґрунтуванню наукових механізмів, щодо вирішення проблем екологічної безпеки України та її регіонів, що реалізується в ході вдосконалення системи захисту та розробки ефективних економічних важелів управління. Реалізація пропозицій, поданих у циклі наукових праць, дає змогу оптимізувати використання наявних ресурсів та створити більш сталу систему фінансування заходів запобігання шкідливого впливу на навколишнє природне середовище, що сприятиме розвитку інфраструктури у цій сфері, залученню додаткових інвестиційних ресурсів.
Відповідно до зазначеного вважаю, що цикл наукових праць є цілісним дослідженням та вирішує актуальну наукову проблему, а його автори Обиход Г.О. та Бойко В.В. заслуговують на нагородження премією Президента України для у 2018 році.

м.н.с. відділу проблем економіки земельних та лісових ресурсів

Омельченко Алла Анатоліївна

Стратегія розвитку України на шляху до членства в ЄС передбачає гармонізацію законодавства країни із законодавством Європейського Союзу, у тому числі й у сфері покращення якості довкілля й підвищення рівня екологічної безпеки держави. Виходячи з цього цикл наукових праць Обиход Г.О. та Бойка В.В. наразі є актуальним та має практичну значимість, оскільки особливості процесів євроінтеграції України та вимоги Європейського Союзу до стану довкілля лежать в основі комплексного дослідження стратегічних пріоритетів екологічної безпеки в регіональному вимірі.
На основі дослідження міжнародного та вітчизняного досвіду виявлено тенденції інституціоналізації екологічної безпеки в умовах сталого розвитку, який автори розглядають як динамічний і цілеспрямований процес, що полягає у формуванні та закріпленні інститутів, норм, правил, статусів і ролей суб’єктів гарантування екологічної безпеки, об’єднання їх у єдину систему, здатну задовольняти окремі суспільні потреби.
Авторами запропоновано шляхи удосконалення організаційно-економічного механізму екологічної безпеки з урахуванням інституціональних трансформацій, як частини загальної системи управління економікою, адже в даному процесі без поєднання екологічної та економічної складових неможливим стає досягнення сталого розвитку. Запропоновано шляхи забезпечення сталого фінансування сфери екологічної безпеки сталого розвитку та розроблено низку конкретних рекомендацій з їх практичної реалізації, що дасть змогу оптимізувати використання наявних ресурсів у напрямі попередження та мінімізації наслідків екологічних небезпек та створити більш сталу систему фінансування, що сприятиме розвитку інфраструктури у цій сфері, залученню додаткових інвестиційних ресурсів та зменшенню негативного впливу на довкілля.
Виходячи з цього, важаю за доцільне рекомендувати цикл наукових праць д.е.н., с.н.с. Обиход Г.О. та м.н.с. Бойка В.В. “Пріоритети і ключові механізми гарантування екологічної та природно-техногенної безпеки” на присудження премії Президента України для молодих учених.

к.е.н., старший науковий співробітник відділу природно-техногенної та екологічної безпеки ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

Ілляшенко Інна Олегівна

Результатом комплексного дослідження доктора економічних наук, старшого наукового співробітника Обиход Г. О. та молодшого наукового співробітника Бойка В. В., яке було покладено в цикл наукових праць «Пріоритети і ключові механізми гарантування екологічної та природно-техногенної безпеки» вирішено важливе наукове завдання розробки пріоритетів та пропозицій щодо гарантування екологічної безпеки на основі концептуальних засад, принципів, котрі можуть становити основу конкретних заходів щодо стратегічного управління безпекою в системі сталого розвитку України та її регіонів, підготовки відповідних законопроектів, загальнодержавних і регіональних програм розвитку, які сприятимуть інтеграції держави у світовий безпековий простір.
В дослідженні авторами розкрито передумови поширення та особливості проявів антропогенного впливу на навколишнє природне середовище за формами негативної дії, визначено причини високих ризиків появи техногенних небезпек і надзвичайних ситуацій антропогенного походження. На особливу увагу заслуговує розкриття та обґрунтування ролі потенційно небезпечних об’єктів у техногенному навантаженні на регіони, виходячи із загроз і ризиків, які вони чинять на всі компоненти довкілля. Виділено тенденції подальшої співпраці України з ЄС щодо попередження поширення екологічних загроз і небезпек на суміжних територіях. Адже, як обгрунтовано авторами, у вирішенні питань попередження та реагування на надзвичайні ситуації антропогенного походження значна роль буде належати імплементації європейського законодавства, де за рахунок ефективних економічних, екологічних і правових інструментів рівень техногенної безпеки значно знижений.
Зважаючи на вагоме і актуальне наукове дослідження вважаю за доцільне рекомендувати цикл наукових праць д.е.н., с.н.с. Обиход Г.О. та м.н.с. Бойка В.В. “Пріоритети і ключові механізми гарантування екологічної та природно-техногенної безпеки” на присудження премії Президента України для молодих вчених.
Ілляшенко І.О., к.е.н., доцент кафедри регіоналістики і туризму КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Остафійчук Я.В., д.е.н., с.н.с., проф. КНЕУ

Автори циклу наукових праць «Пріоритети і ключові механізми гарантування екологічної та природно-техногенної безпеки» досліджують доволі актуальну для України проблематику.
Накопичений міжнародний досвід свідчить, що економічний механізм екологізації економіки проявляється як система-набір спонукальних інструментів (підойм), які керують економічною поведінкою суб’єктів господарювання, спрямовуючи їх на здійснення ресурсозберігаючих заходів, а відтак ― на досягнення еколого-економічної збалансованості функціонування суспільного виробництва, якісного стану довкілля. По суті, він реалізує завдання інтеграції екологічної та економічної політики, що через ідею “зеленої” економіки дає можливість виявити нові потенційні джерела економічного зростання, не створюючи при цьому нестійкого навантаження на природні блага. У цьому контексті автори вдало обґрунтовують нові механізми інституалізації екологічної безпеки з урахуванням особливостей процесів євроінтеграції та вимог ЄС до стану навколишнього природного середовища.
Ознайомившись із публікаціями, вважаю, що д.е.н., с.н.с. Обиход Г.О. та м.н.с. Бойко В.В. заслуговують на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Дубіщев Віктор Петрович

Однією із ключових проблем досягнення високого рівня екологічної безпеки держави є достатнє фінансування природоохоронних заходів та висока ефективність їх реалізації. Україна ж впродовж останніх десятиліть гостро відчуває необхідність у нарощуванні обсягів фінансування сфери охорони довкілля. Відповідно до цього цикл наукових праць Обиход Г.О. та Бойка В.В. має високу актуальність та практичну значимість.
Авторами розкрито специфічні особливості фінансування природоохоронних заходів із попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій антропогенного і природного характеру, обґрунтовуються слушні пропозиції з удосконалення системи фінансування відповідно регіональним проявам екологічних ризиків та загроз. Зокрема наголошується на необхідності підвищення ефективності резервування та розподілу коштів шляхом залучення потенціалу структурних фондів ЄС. При цьому дослідниками запропоновано модель пріоритизації джерел фінансування безпеки, яка має високу наукову новизну. Таким чином, авторам вдалося вирішити цілу низку поставлених завдань, зокрема по удосконаленню системи фінансування природоохоронних заходів. Зважаючи на це вбачається за доцільне рекомендувати цикл наукових праць д.е.н., с.н.с. Обиход Г.О. та м.н.с. Бойка В.В. “Пріоритети і ключові механізми гарантування екологічної та природно-техногенної безпеки” на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Доктор економічних наук, професор,
в.о. завідувача кафедри економічної теорії
та економічної кібернетики Полтавського
національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка В.П. Дубіщев

Мариненко Віталій

Цикл наукових праць «Пріоритети і ключові механізми гарантування екологічної та природно-техногенної безпеки» доктора економічних наук, старшого наукового співробітника ОБИХОД Ганни Олександрівни та молодшого наукового співробітника БОЙКА Володимира Володимировича засвідчує, що автори провели комплексне дослідження стратегічних пріоритетів екологічної безпеки з врахуванням особливостей процесів євроінтеграції України та вимог Європейського Союзу стосовно відношення до довкілля.
У наукових працях автори провели комплексне дослідження по розробці та обґрунтуванню наукових підходів щодо вирішення проблем екологічної безпеки України та її регіонів.
Нинішній рівень природно-техногенної та екологічної безпеки України зумовлений здебільшого надмірними техногенними навантаженнями на навколишнє природне середовище. Україна на сьогоднішній час, враховуючи як надмірне промислове навантаження через застарілі технології так і військові дії на сході країни, є країною з надзвичайно високим ступенем ризику виникнення техногенних аварій та нанесення значної шкоди довкіллю.
Втілення пропозицій, поданих авторами у наукових працях, дасть змогу оптимізувати використання наявних ресурсів у напрямі попередження та мінімізації наслідків екологічної небезпеки, що сприятиме розвитку інфраструктури у цій сфері, залученню додаткових інвестиційних ресурсів та зменшенню негативного впливу на довкілля.
Теоретична та практична важливість дослідницьких завдань, науково-прикладна спрямованість пропозицій, характер і значущість порушених проблем, а також не розробленість всього комплексу питань, пов’язаних із забезпеченням екологічної і природно-техногенної безпеки та її адаптація до норм міжнародного права обумовлюють актуальність проведених досліджень.
Сформульовані авторами основні положення, висновки та рекомендації мають відповідний рівень обґрунтованості. Це стало можливим завдяки використанню вітчизняної та зарубіжної наукової літератури та результатів власних досліджень.
Виходячи з циклу наукових праць, рівня апробацій та публікацій дисертанта за обраною темою є всі підстави зробити висновок, що цикл наукових праць заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених у 2018 році

Мариненко В.О. к.н.держ.упр., завідувач науково-дослідного відділу УНДІ «Украгропромпродуктивність»

A master's degree A.Vasilenko

The cycle of scientific works is devoted to the development of theoretical and methodological principles of the formation of institutional environment of guaranteeing environmental safety under sustainable development conditions based on the fundamental basis of the institutional theory, analysis of dynamical institutional changes and transformational destructive processes. The articles formulates conceptual ideas of institutionalization of environmental safety as a dynamic and purposeful process involving subjects of different levels acting on the principles of sustainable development on a global scale. The study improves conceptual approaches in the system of sustainability priorities and develops a methodology of rating of the environmental safety of regions and formation of strategy of improving the environmental competitiveness as components of transformational processes of institutional environment, given the international experience of prevention and overcoming of negative influences. Essence of organizational and economic mechanism for institutionalization of environmental safety as a part of the overall management of the economy is established. The articles considers theoretical and methodological approaches and practical recommendations concerning the definition of financial priorities of institutionalization of environmental safety sphere and possible sources of funding measures to prevent hazardous phenomena and events, and to overcome their consequences.
Authors of the cycle, Dr.Sc. (Economics), senior research fellow A. Obykhod, PhD., research fellow V. Boiko, have achieved the goal and their creativity are fundamental and applied in nature. In my opinion, the authors deserve the awarding of the prize of the President of Ukraine for young scientists in 2018.

Пойдин Петро

Забезпечення чистоти навколишнього середовища є безумовно одним з найпріорітетнішіх завдань кожної держави, яка стала на шлях сталого розвитку.Українська держава розпочавши свій шлях до євроінтеграції зобов'язалася дотримуватися норм ЄС, щодо забезпечення екологічної безпеки її території. Пряме впровадження норм союзу не можливе та потребує активної праці вітчизняних науковців, які вивчають зарубіжний досвід.
До таких науковців,зокрема, слід віднести Обиход Г.О та Бойка. У зазначеній групі праць ними було: виділено та обґрунтовано стратегічні пріоритети екологічної безпеки в регіональному вимірі, що враховують особливості процесів євроінтеграції України та вимоги Європейського Союзу до стану довкілля, де провідними визнано розвиток нормативно-правової бази та її адаптацію до норм міжнародного і європейського права, інституціоналізацію екологічної безпеки на засадах сталого розвитку, переорієнтування на проблеми екологічної безпеки регіонального рівня, активізацію механізмів фінансової позабюджетної підтримки екологічної та природно-техногенної безпеки на мікро- й макрорівнях.
Виходячи з вище зазначеного можна сказати, що група праць "Пріоритети та ключові механізми гарантування екологічної безпеки" авторів Обиход Г.О. та Бойка В.В. мають не абияку теоретичну та практичну цінність.
Аспірант Пойдин П.І.

Шапошников Костянтин Сергійович

До поданого на здобуття премії Президента України циклу наукових праць (автори – д.е.н., с.н.с. Г.О. Обиход та м.н.с. В.В. Бойко) увійшли роботи, присвячені надзвичайно важливій та актуальній проблематиці. Авторський колектив визначив метою свого дослідження: розкрити пріоритети екологічної безпеки України із обґрунтуванням прикладних рекомендацій щодо підвищення її ефективності шляхом удосконалення організаційно-економічного механізму з урахуванням інституціональних трансформацій. Серед провідних пріоритетів, що напряму пов'язані із другою частиною досліджень та мають загальновизнаний прикладний характер, автори акцентуються на проблемах гарантування екологічної та природно-антропогенної безпеки на регіональному рівні та визначенні стратегічних напрямів їх подолання, виходячи із регіональних особливостей прояву небезпеки. Такі дослідження є складним завданням, розв’язання якого вимагає об’єднання зусиль фахівців різних галузей знань. Необхідно поєднати найновіші досягнення в галузі економіки катастроф, фізики руйнування матеріалів, географії і геології, математичного моделювання, синергетики, теорії ймовірності, математичної статистики та багатьох інших галузей знань. Як відзначають у своїх дослідженнях автори, рівень природно-антропогенної та екологічної небезпеки адміністративних одиниць напряму залежить від проявів на їх території низки ризиків та загроз, таких як: небезпечні геологічні та гідрометеорологічні явища, пожежі у природних екосистемах, загрози медико-біологічного характеру, а серед антропогенних – вибухова та пожежна небезпеки, хімічна, гідродинамічна тощо. Не оминули увагою дослідники й природно-техногенну та екологічну безпеку інших регіональних утворень: великих, промислово-розвинених міст України, прикордонних територій, зону АТО тощо. Наукова новизна робіт, що увійшли до циклу праць, їх прикладне значення не викликають сумнівів, це комплексне дослідження, що враховує особливості процесів євроінтеграції України, а тому авторський колектив заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених у 2018 році.

доктор економічних наук, професор,
директор Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій

Тетяна Пішеніна

У представлених наукових роботах вперше проведено комплексне дослідження стратегічних пріоритетів екологічної безпеки в регіональному вимірі, що враховують особливості процесів євроінтеграції України та вимоги Європейського Союзу до стану довкілля. Визначені організаційно-економічні механізми гарантування екологічної безпеки, що розглядаються як комплекс взаємопов'язаних організаційно-економічних заходів раціонального ресурсозберігаючого природокористування та екологічної безпеки території.
Авторами залучено достатню кількість інформаційних джерел, до складу яких увійшли наукові праці з питань економічної теорії, екології, менеджменту, а також нормативні, правові та аналітичні матеріали.
Науковий доробок авторів Обиход Ганни Олександрівни та Бойка Володимира Володимировича характеризується новизною та розкриває нове трактування категорії «інституціоналізація екологічної безпеки» як динамічного і цілеспрямованого процесу визначення й закріплення норм, правил, статусів та ролей суб’єктів, об’єднання їх у систему відповідно до принципів і засад збалансованого природокористування, здатну задовольняти окрему суспільну потребу, а саме достатній рівень екологічної безпеки.
Змістовно розкрито чинники впливу на процес інституціоналізації, що зумовлені специфічними економічними, екологічними та соціальними особливостями як середовища формування безпеки, так і неефективною системою державного управління, котра недостатньо адаптована до ринкових відносин.
Визначено та обґрунтовано з урахуванням особливостей процесів євроінтеграції та вимог ЄС до стану навколишнього природного середовища необхідні заходи за такими стратегічними пріоритетами гарантування екологічної безпеки, як: розширення нормативно-правової бази, її адаптація до норм міжнародного та європейського права; інституціоналізація безпеки на засадах сталості; розвиток інформаційно-аналітичної, науково обґрунтованої системи моніторингу й прогнозування на довго- та короткострокову перспективу; посилення уваги до питань безпеки на регіональному рівні та їх вирішення, зважаючи на специфіку регіонів.
Подальший розвиток концептуальних наукових підходів до визначення пріоритетів і ключових механізмів гарантування екологічної та природно-техногенної безпеки дає можливість безпосередньо впливати на управління цією сферою в цілому і при вирішенні конкретних завдань на регіональному рівні. Результати наукового дослідження характеризуються практичною цінністю, яка полягає у можливості прогнозування екологічної і природно-антропогенної безпеки.
Беззаперечним є той факт, що з плином часу соціально-економічні процеси за одиницю часу змінюються з усе більшою оборотністю. Тому найбільш доцільним видається виділення інституціональної складової механізмів, котра структурує діяльність суб’єктів в залежності від економічної, адміністративної, організаційної та інформації ролі, що гарантує екологобезпечний сталий розвиток. Це доводить актуальність обраної теми для циклу наукових праць, підкреслює її значимість та затребуваність у сучасних трансформаційних умовах, а тому авторський колектив заслуговує на присудження премії Президента України 2018 року.

Доктор економічних наук,
член-кореспондент Міжнародної академії менеджменту
Пішеніна Т.І.

Гребенюк О.В.

Ознайомившись з науковим доробком авторів (Обиход Г. О. і Бойко В.В.), можна з впевненістю сказати, що дослідники чітко розуміють досліджувану проблематику і активно працюють над її розробкою та вирішенням як в теоретичному, так і в прикладному плані. Хочеться відзначити, що проблема екологічної безпеки в системі сталого розвитку України є особливо актуальною, зважаючи на загрози та ризики техногенного, антропогенного, природного тощо характеру, тому потребує подальшого вивчення та дослідження. Особливої уваги заслуговує проведений науковцями аналіз вимог ЄС до стану навколишнього середовища та відповідність діючих в Україні нормативів з виокремленням стратегічних напрямків для гарантування екологічної безпеки, що є необхідним кроком на євроінтеграційному шляху України. Цілком логічною є сукупність пропозицій та рекомендації, висунутих Обиход Г. та Бойко В., щодо оптимізації використання наявних ресурсів для попередження та мінімізації наслідків екологічної небезпеки, а також що стосується формування сталої системи фінансування. В цілому, роботи виконані авторами є досить цікавими та доступними як для експертів у даній галузі, так і для пересічного громадянина, що свідчить про глибоке розуміння піднятої тематики та високий професіоналізм науковців.

к.е.н. Гребенюк О.В.

Ібатуллін Шаміль Ільдусович

Екологічна безпека території визначає рівень захищеності особи, суспільства, об’єктів інфраструктури тощо від несприятливого впливу навколишнього середовища, стан якого характеризується природними, техногенними та антропогенними факторами. Сучасну екологічну ситуацію в Україні можна охарактеризувати як вкрай напружену. Прояви екологічної та природно-техногенної небезпеки для здоров’я і життя населення в різних регіонах держави, внаслідок негативного впливу техногенної діяльності та небезпечних природних процесів, набувають тенденції до зростання. Виходячи із зазначеного вище, автори циклу наукових праць абсолютно правильно виділили одну із цілей роботи, котра полягала у визначенні стратегічних пріоритетів гарантування безпеки з урахуванням особливостей прояву екологічних та природно-техногенних загроз у регіонах України. Стратегічні пріоритети напряму кореспондуються з екологічною політикою держави, як внутрішньою, так і зовнішньою. Виходячи з особливостей цих процесів вже найближчим часом Україні варто визначитися з порядком дій за стратегічними напрямами, котрі детально обґрунтовуються у авторських роботах, а саме: розвиток нормативно-правової бази у сфері забезпечення екологічної і природно-техногенної безпеки, її адаптація до норм міжнародного та європейського права; інституціоналізація екологічної та природно-техногенної безпеки; розвиток інформаційно-аналітичної, науково обґрунтованої системи моніторингу і прогнозування безпеки; посилення уваги до проблем гарантування екологічної та природно-техногенної безпеки на регіональному рівні та визначення стратегічних напрямів їх подолання, виходячи із регіональних особливостей прояву безпеки; подолання проблем поводження з промисловими та побутовими відходами; соціальний імператив забезпечення екологічної та природно-техногенної безпеки; вдосконалення механізмів фінансового позабюджетного забезпечення екологічної та природно-техногенної безпеки на мікро- та макрорівнях; підтримка дво- та багатостороннього співробітництва у сфері безпеки на паритетних засадах.
Варто відзначити, що один з авторів, д.е.н. Г.О. Обиход, керує відділом проблем природно-техногенної та екологічної безпеки. Наукові результати, висновки і рекомендації, що опираються на розробки відділу, загальновизнані, мають важливе методичне та практичне значення для вдосконалення системи запобігання екологічним ризикам та загрозам, а також розробки ефективних економічних важелів управління при небезпеці їх виникнення. Практична цінність досліджень визначається адресною спрямованістю рекомендацій для регіональних суб’єктів господарювання, державних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, котрі були викладені у науково-аналітичних доповідних записках, що отримали позитивні відгуки про впровадження. Реалізація наданих пропозицій дає змогу конкретизувати фактори виникнення надзвичайних ситуацій (соціальні, управлінські, організаційно-економічні) та оптимізувати використання наявних регіональних та загальнодержавних ресурсів у напрямі попередження та мінімізації їх наслідків.

Доктор економічних наук, професор,
член-кореспондент Національної академії аграрних наук України
Ібатуллін Шаміль Ільдусович

Волошин Сергій Миколайович

Ознайомлення з результатами наукових робіт авторів з питань гарантування екологічної та природно-техногенної безпеки дозволяє зробити висновок про безперечну актуальність представлених досліджень на сучасному етапі соціально-економічного розвитку країни та існуючого рівня природних і техногенних загроз.
З точки зору практичної цінності особливої уваги, на мій погляд, заслуговують чітко сформульовані та належним чином обґрунтовані рекомендації, що стосуються удосконалення процесу імплементації у вітчизняну практику європейських стандартів з питань екологічної безпеки, пропозиції щодо оптимізації використання наявних державних ресурсів та активізації механізмів фінансової позабюджетної підтримки екологічної та природно-техногенної безпеки на мікро- й макрорівнях, а також дослідження особливостей синергетичного ефекту надзвичайних ситуацій у поширенні їх наслідків для населення, територій та об’єктів національного господарства.
Велике значення для встановлення оптимальних шляхів подальшого розвитку національної економіки і соціальної сфери має наукова аргументація авторів на користь встановлення в якості стратегічного пріоритету питання формування сучасної інформаційної системи прогнозування стану екологічної та природно-антропогенної безпеки.
Ґрунтовно вмотивованою та виключно на часі є пропозиція науковців щодо активного залучення елементів громадянського суспільства до процесу удосконалення організаційно-економічного механізму інституціоналізації екологічної безпеки на місцевому рівні як запоруки її відповідності дійсним суспільним запитам.
Також хочеться окремо відзначити, як дуже позитивну рису, адресну спрямованість отриманих рекомендацій на реальні потреби місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та конкретних суб’єктів господарювання у сфері забезпечення екологічної та техногенної безпеки.
З огляду на вищезазначене, а також з урахуванням загальної науково-практичної цінності представленої серії наукових досліджень доктора економічних наук Обиход Ганни Олександрівни та наукового співробітника Бойка Володимира Володимировича, вважаю, що цикл наукових праць “Пріоритети і ключові механізми гарантування екологічної та природно-техногенної безпеки” заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

к.е.н, співробітник Державної служби України
з надзвичайних ситуацій
Волошин С.М.

Корнійчук Олександр Петрович

Дослідження Обиход Ганни Олександрівни та Бойка Володимира Володимировича має високу актуальність. Насамперед це викликано складною екологічною ситуацією в Україні, що призводить до соціально-економічних втрат та погіршення здоров'я населення. Прояви екологічної небезпеки в регіонах нашої держави спостерігаються внаслідок переважання застарілих форм виробництва та неефективної екологічної політики.
Детальний аналіз наукових напрацювань із циклу робіт Обиход Г.О. та Бойка В.В. дає можливість стверджувати, що автори спромоглися на вирішення поставлених перед собою основних завдань.
Отримані науковцями результати дослідження сприятимуть центральним та місцевим органам влади у розробці виваженої екологічної політики. Особливо актуальним даний цикл праць є для законодавчої і виконавчої гілок влади при розробці законів і комплексних програм розвитку галузей та регіонів. Запропоновані організаційно-економічні інструменти екологічної політики, особливо стосовно подолання інституціональних деформацій за визначеними стратегічними пріоритетами, насамперед з врахуванням ефективного європейського досвіду, дозволять подолати регіональні диспропорції екологічної безпеки.
За своїм науковим змістом, новизною та практичною цінністю для української держави цикл робіт д.е.н., с.н.с. Обиход Г.О. та м.н.с. Бойка В.В. заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

к.е.н., с.н.с.,
старший науковий співробітник відділу демографічного
моделювання та прогнозування Інституту демографії та
соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України
Корнійчук О.П.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.