Офіційний веб сайт

"Правова доктрина України" в 5-ти томах

р27

Представлено Національною академією правових наук України.

 Автори: д.ю.н. Барабаш Ю.Г., д.ю.н. Колодій А.М., д.ю.н. Кучерявенко М.П., д.ю.н. Прилипко С.М., д.ю.н. Селіванов А.О., д.ю.н. Шепітько В.Ю., д.ю.н. Шило О.Г., д.ю.н. Щербина В.С.

Том 1. Загальнотеоретична та історична юриспруденція / за заг. ред. О. В. Петришина. – 976 с.;

Том 2. Публічно-правова доктрина України / за заг. ред. Ю. П. Битяка. – 864 с.;

Том 3. Доктрина приватного права України / за заг. ред. Н. С. Кузнєцової. – 760 с.;

Том 4. Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського права / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – 848 с.;

Том 5. Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку / за заг. ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова – 1240 с.

 Авторами вперше у вітчизняній науковій думці на рівні п’ятитомної колективної монографії, з урахуванням досягнень світової теоретико-правової думки, досліджується національна правова доктрина України на підставі застосування особливих методів, які полягають у систематичному, аналітико-оціночному поясненні істотного змісту права, детально аналізуються особливості, проблеми та суперечності окремих галузей вітчизняного права, визначаються перспективи та основні напрямки подальшого розвитку правової доктрини України. Сформульовані висновки та пропозиції використовуються для розробки проектів нормативно-правових актів.

Зокрема, нові знання та позиції, висвітлені в роботі, знайшли своє вираження більше ніж у 30 проектах законів та кодексів. Результати монографічного дослідження знайшли своє практичне впровадження в багатьох експертних висновках, зауваженнях та пропозиціях, розроблених на замовлення Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Верховного Суду, Конституційного Суду України, інших центральних та місцевих органів державної влади.

 Результати дослідження використані для вдосконалення практично-юридичної діяльності, зокрема для співробітників правоохоронних органів, суддів Конституційного Суду України, народних депутатів України було видано 9 науково-практичних посібників.

 Кількість публікацій: 87 монографій, 84 підручники, 586 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 5672 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 10. За даною тематикою захищено 8 докторських та 8 кандидатських дисертацій.

Надіслати коментар

Коментарі

Гиверц Павел

Пятитомник "Правовая доктрина Украины" охватывает фактически все явления и вопросы права включая раздличные концепции и доктрины. Четко структурированная, фундаментальная работа содержит информацию полезную для всех кто работает в сфере юреспруденции и права, так как кроме различных концептуальных подходов также представлено огромное количество практически применимого материала.
Особо хочется отметить пятый том, который посвящен проблемам криминалистики. Вопросам, которым в последнии десятилетия уделяется, по моему мнению, недостаточно внимания. Поэтому сложно переоценить важность материалов представленных в этом томе. Причем важность как чисто научную и концептуальную, так и прикладную.
Я считаю, что "Правовая доктрина Украины в 5ти томах" будет полезна как при выполнении теоретических, научных работ, так на этапе обучения юристов и, конечно, в процессе практической работы для всех кто связан с юриспрудензией и правотворчеством. И несмотря на то, что представлена "доктрина Украины" эта работа интересна и в других странах.
Павел Гиверц, криминалист, Израиль.

Шпомер Алла Іванівна

Монографічне дослідження Національної академії правових наук України «Правова доктрина України» виконане провідними науковцями із різних галузей права. Таке фундаментальне наукове видання вперше в новітній історії України вміщує 23-річний період розвитку правової науки. Кожна із представлених книг дозволяє ознайомитись із особливостями розвитку системи законодавства, юридичної науки та етапами фомування основних наукових шкіл.
Розроблення проблем правової доктрини, ідей та поглядів науковців, які безпосередньо пов’язані з формуванням змісту та напрямків розвитку юридичної науки покликане не лише вдосконалювати чинне законодавство та практику його застосування, а й здатне визначати напрямки політики держави як у правовій, так і економічній та політичній сферах життєдіяльності суспільства.
Доктринальні положення є результатом проведення фундаментальних наукових досліджень понятійного апарату, сутності правових явищ та процесів, закономірностей та тенденцій розвитку юридичної практики. Науковці монографічного дослідження дійшли висновку про те, що пануючі у суспільстві уявлення про право здатні не лише відображати юридичну дійсність, а й творчо впливати на всі складові правової системи суспільства.
У дослідженні загальнотеоретичної юриспруденції ґрунтовне висвітлення знайшли наукові погляди щодо засад правознавства, верховенства права, прав людини і правової системи.
Окремо хочеться зазначити про Том 4 "Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського права". Це фундаментальне наукове видання вміщує відповідні галузеві дослідження, що охоплюють як сукупність ідей провідних фахівців відповідної галузі, так і певну теорію розвитку цієї галузі. Зокрема, доктринальні положення, що пропонуються вченими у цій праці повинні стати підґрунтям для розвитку екологічного, земельного, аграрного та господарського законодавства та розроблення механізму забезпечення дії його в умовах глобалізаційних процесів.
Наукова новизна монографії зумовлюється тим, що вперше у вітчизняній науковій думці досліджується національна правова доктрина України, детально аналізуються особливості, проблеми та суперечності окремих галузей вітчизняного права, визначаються перспективи та основні напрямки подальшого розвитку.
Теоретичне та практичне значення дослідження полягає у можливості використання його результатів як у науково-дослідницькій діяльності, так і у сферах правотворчості та правореалізації.
Тому необхідно зазначити, що представлена монографія «Правова доктрина України» відповідає найвищим вимогам, а її автори ( д.ю.н. Барабаш Ю.Г., д.ю.н. Колодій А.М., д.ю.н. Кучерявенко М.П., д.ю.н. Прилипко С.М., д.ю.н. Селіванов А.О., д.ю.н. Шепітько В.Ю., д.ю.н. Шило О.Г., д.ю.н. Щербина В.С.) заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки та техніки.
Шпомер Алла Іванівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного, господарського права та процесу Чернігівського національного технологічного університету.

Нескороджена Лариса Леонідівна, к.ю.н., доцент

Фундаментальна п’ятитомна праця Національної академії правових наук України «Правова доктрина України» є актуальною та своєчасною, адже фактично підсумувала розвиток українського права за роки незалежності України. Авторами було узагальнено, проаналізовано та запропоновано власне бачення правової доктрини України на основі глибокого аналізу українського законодавства, практики його застосування, вивчення та аналізу позитивного досвіду зарубіжних країн, історичного розвитку права. Позитивним моментом даної наукової праці є зібрання в одному виданні наукових поглядів щодо розвитку конституційного, адміністративного, фінансового, міжнародного, цивільного, екологічного, господарського, земельного, аграрного та інших галузей права.
Матеріал викладений в доступній структурованій формі, що дасть можливість використовувати дану наукову працю не лише для майбутніх досліджень у галузі права, а й для підготовки студентів. Таким чином, монографія «Правова доктрина України» безумовно заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки та і техніки.
Нескороджена Л.Л., доцент кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права Київського національного торговельно-економічного університету, к.ю.н., доцент

Апанасенко Катерина Іванівна

У сучасних умовах інтенсивного реформування галузевого законодавства України дуже актуальним виданням є 5-томна праця шанованих в Україні науковців “Правова доктрина України”. Вона є результатом масштабних, тривалих у часі досліджень проблематики правового регулювання суспільних відносин різних видів. Наукова робота виконана на дуже високому науковому рівні і є значущою подією для сучасної правової науки, оскільки аналізує проблематику функціонування усієї системи права України. Звертає увагу комплексний підхід авторів до здійснення дослідження, що дозволяє напрацювати узгоджені пропозиції для законодавчого унормування тих чи інших відносин із застосування правового інструментарію суміжних галузей права. Показовими у цьому відношенні є том 3 “Доктрина приватного права України” і том 4 “Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського права”.
Праця буде корисною як для подальших наукових досліджень фахівцями різних галузей права, для студентів юридичних вищих навчальних закладів, так і для законодавця. Пропозиції авторів видання, у разі їхнього втілення, сприятимуть забезпеченню гармонізованого нормативно-правового регулювання суспільних відносин у різних сферах життєдіяльності суспільства.

Апанасенко Катерина Іванівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного, господарського права та процесу ННІ права і соціальних технологій Чернігівського національного технологічного університету

Васьковський Олег Вікторович

Щира подяка авторам наукового видання «Правова доктрина України» (у 5-ти томах): д.ю.н. Барабаш Ю.Г., д.ю.н. Колодій А.М., д.ю.н. Кучерявенко М.П., д.ю.н. Прилипко С.М., д.ю.н. Селіванов А.О., д.ю.н. Шепітько В.Ю., д.ю.н. Шило О.Г., д.ю.н. Щербина В.С. за величезну працю та надзвичайно вагомий внесок у розбудову національної правової системи. Обраний формат наукового видання є свідченням зрілості та фаховості наукової спільноти до осягнення та змістовного аналізу фундаментальних процесів державно-правового життя України. Очевидно, що дана праця свідчить про чітку ідентифікацію правової системи України, проблематику та спрямованість її розвитку в координатах правової системи Європейського Союзу. Видання, цілком об’єктивно, заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік.
Васьковський Олег Вікторович, голова Господарського суду Закарпатської області, доцент кафедри господарського права Ужгородського національного університету.

Гончаренко Олена Миколаївна Гість

Унікальне монографічне дослідження «Правова доктрина України» у 5-ти томах є комплексною фундаментальною науковою працею, в якій висвітлюються актуальні питання різних галузей права. Особливістю доробку є проведений підсумок становлення та розвитку українського права з моменту здобуття незалежності. Важливим є також висвітлення перспектив подальшої трансформації українського законодавства та права з урахуванням європейського вектору інтеграції. Всебічний аналіз сутності правових явищ та процесів, які відбувалися та відбуваються сьогодні в Україні, викладений у монографічному дослідженні слугуватиме основою для подальших наукових розвідок.
Монографія «Правова доктрина України», авторами якої є д.ю.н. Барабаш Ю.Г., д.ю.н. Колодій А.М., д.ю.н. Кучерявенко М.П., д.ю.н. Прилипко С.М., д.ю.н. Селіванов А.О., д.ю.н. Шепітько В.Ю., д.ю.н. Шило О.Г., д.ю.н. Щербина В.С. безумовно заслуговує на здобуття Державної премії України в галузі науки та і техніки.
Гончаренко О.М., к.ю.н., доцент, доцент кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права Київського національного торговельно-економічного університету

Бакалінська Ольга Олегівна, доктор юридичних наук, доцент

Фундаментальна п’ятитомна праця Національної академії правових наук України «Правова доктрина України» обєднала в одному виданні наукові погляди щодо філософсько-правових, методологічних та наукознавчих засад правознавства, доктринальних вимірів верховенства права, прав людини і правової системи, сучасних публічно-правових доктрин та доктрини приватного права. В виданні детально проаналізовано тенденції розвитку конституційного, адміністративного, фінансового, міжнародного, інформаційного регулювання, досліджені фундаментальні напрями розвитку сучасного цивільного права, визначені тенденції розвитку екологічного, господарського, земельного, аграрного та космічного права, проаналізовані досягнення кримінально-правової, кримінально-процесуальної, кримінологічної та криміналістичної науки.
На наше переконання, дана праця має стати підґрунтям для майбутніх досліджень у галузі права, оскільки увібрала у себя найважливіші надбання українських правових шкіл та української правничої наукової спадщини. Таким чином, монографія «Правова доктрина України» безумовно заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки та і техніки.
Колектив кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права Київського національного торговельно-економічного університету

Пальчук Петро Миколайович

Фундаментальна наукова праця представлена у п’яти томах відомими пракниками України (д.ю.н. Барабаш Ю.Г., д.ю.н. Колодій А.М., д.ю.н. Кучерявенко М.П., д.ю.н. Прилипко С.М., д.ю.н. Селіванов А.О., д.ю.н. Шепітько В.Ю., д.ю.н. Шило О.Г., д.ю.н. Щербина В.С.) розглядає доктринальні положення національного та міжнародного права. В роботі розглядаються різні правові доктрини як з погляду теорії права, так і щодо окремих галузей права. Зокрема в роботі досить в повній мірі проаналізовані основні доктринальні положення господарського права. Визначено правову природу господарсько-правової відповідальності, правову сутність та ознаки господарського правопорушення, механізму реалізації заходів господарсько-правової відповідальності в разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань суб’єктами господарювання. Окремо слід звернути увагу на порівняльний аналіз положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України в частині регулювання відносин за участю суб’єктів господарювання.
Представлена наукова робота у п’яти томах є науковим підґрунтям для майбутніх досліджень у галузі права, враховуючи широку проблематику розглянутих положень, глибини аналізу законодавства та практики його застосування.
Таким чином, монографія «Правова доктрина України» безумовно заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки та і техніки.
Пальчук Петро Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права Київського національного торговельно-економічного університету.

Prof. Vidmantas Egidijus Kurapka

The monograph "Ukrainian Legal Doctrine" is an innovative and conceptual research work that transcends the boundaries of the national state. It is a deep analytical complex study of Ukrainian law and a prognostic work which will contribute to the harmonization of the legal system of the European Union. Undoubtedly, this monograph and the authors are worth the Ukrainian State Prize in Research and Technology.

Prof. Vidmantas Egidijus Kurapka, Expert of the Research Council of Lithuania, 2006-2012 Member of the State Research Award Commission

Теличко Оксана Анатоліївна

Наукове п’ятитомне видання «Правова доктрина України» є вагомим вітчизняним напрацюванням у науковій думці на рівні п’ятитомної колективної монографії, з урахуванням досягнень світової правової думки та визначенням перспектив, основних напрямків подальшого розвитку правової доктрини України. Адже положення, що пропонуються вченими у цій праці мають стати підґрунтям для господарського законодавства, його чинної і такої, що розвивається, нормативно-правової системи, яка спирається на прогнозні оцінки і перспективні програми соціально-економічного розвитку України; розроблення рекомендацій оптимізації процесу підготовки, прийняття та реалізації законів; забезпечення функціонування законодавства щодо виконання умов проведення державних реформ в економічній, соціальній, правовій та інших сферах.
Теличко Оксана Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри правового регулювання економіки Криворізького економічного інституту ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

Dr. Anders Leopold

A well approved approach to evaluate an - for the reader - unknown scientific law book is to chose to start the reading with a chapter one is familiar with (in terms of the Topic). To me, that would be public law. But soon after starting to read the respective chapters, I discovered that “Ukrainian legal doctrine” comes as a true fundamental work which deals not only with the historical, theoretical and methodological problems of the formation and development of Ukrainian law, but also the substance of administrative, financial, and international public law. Aside from that, one will find chapters on many issues and topics relating to civil law matters. The authors give a detailed and thorough view on the current issues in Ukrainian law. From the perspective of a foreign reader, the legal discussion performed and the solutions given are in every way convincing. The authors carried out a comprehensive work and succeeded in systematizing the main provisions of the legal doctrine of Ukraine in a very distinct and intelligable way. This work is very valuable not only for Ukrainian scientists but also for foreign scientists and practitioners, especially because it is published in English as well. I can recommend this book to everyone working in the field of law. To me, the “Ukrainian legal doctrine” truely deserves the award of the State Prize of Ukraine in the field of science and technology.
Anders Leopold, Judge at the Higher Social Court of the City of Hamburg (Germany).

Мику Виктор

Монография «Правовая доктрина Украины» представляет огромный интерес не только для представителей науки и практики Украины, но и для зарубежных исследователей. Правовая доктрина как совокупность научно-обоснованных правовых идей, концепций, разработанных на основе глубокого познания законодательства, практики его исследования, изучения положительного опыта зарубежных государств, анализа исторических истоков права, занимает важное место в формировании правовой политики любого государства.
5-ти томное издание «Правовая доктрина Украины» может быть очень полезным для каждого, кто осуществляет исследования в области права. Отдельно хочется отметить наличие перевода данного издания на английский язык, что позволяет большому количеству иностранных исследователей использовать этот фундаментальный труд в своей научной работе.
Таким образом, хочется поддержать авторский коллектив монографии «Правовая доктрина Украины» и выразить глубокое убеждение, что данный труд заслуживает на присуждение Государственной премии в области науки и техники.

Виктор Мику, Председатель Высшего Совета Магистратуры Молдовы (г. Кишинев, Республика Молодова).

Гість Малевски Гендрик Мариянович (Malewski Henryk)

Монография «Правовая доктрина Украины» в 5-ти томах является фундаментальным, структурированным,но в то же время объединенным единой идеей комплексным и новаторски произведением, которое будет служить долгое время не только представителям академической науки, юристам практикам, но и представителям законодательной власти и органов управления. Огромный труд, вложенный коллективом известных украинских ученых,несомненно, принесет в дальнейшем, новые изыскания. Несомненным
достоинством этой фундаментальной работы является не только ее концептуальный характер, но и практическая направленность. Авторам удалось критически оценить существовавшие и устоявшиеся идеологизированные парадигмы правовой науки и используя современную научную методологию, провести сравнительное исследование многих правовых институтов, а также предложить оптимальные варианты их решения для Украины, стремящейся к гармонизации своей правовой системы с правовыми системами Европейского Союза.
Особо необходимо отметить, что представленная монография соответствует самым высоким требованиям, а номинанты (проф. Ю. Г. Барабаш, проф. А. Н. Колодий, проф. Н. П. Кучерявенко, проф. С. Н. Прилипко, проф. А. А. Селиванов, проф. Шепитько, проф. О. Г. Шило, проф. В. С. Щербина), безусловно, заслуживают присуждения Государственной премии в области науки и техники.

Малевски Гендрик Мариянович (Malewski Henryk), доктор права, профессор, профессор Института уголовного права и процесса Университета им. Миколаса Ромериса (Вильнюс, Литва), председатель Общества ученых поляков Литвы

Кафедра процесуального права ЧНУ ім. Ю.Федьковича

Правова доктрина покликана не лише вдосконалювати чинне законодавство та практику його застосування, а й здатна визначати напрямки правової політики держави як у правовій, так і в економічній і політичній сферах життєдіяльності суспільства. П’ятитомне видання «Правова доктрина України» є комплексним дослідженням доктринальних аспектів сучасного національного права та законодавства України, і має, безумовно, неабияке значення для вітчизняної правової науки.
Не можна не відзначити потужний авторський колектив видання – 174 провідних вітчизняних науковців, серед яких понад 90 членів Національної академії правових наук України, які представляють усі галузі вітчизняного правознавства України, і, безперечно, є науковими лідерами у відповідних галузях.
Дана праця може і має стати підґрунтям для майбутніх досліджень у галузі права, оскільки увібрала у себе найважливіші надбання наукової спадщини українських правових шкіл.
Таким чином, монографія «Правова доктрина України» безумовно заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки та і техніки.

Щербанюк Оксана Володимирівна, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри процесуального права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Орлов Валентин Валентинович

Безумовно, хотілося б підтримати колектив авторів д.ю.н. Барабаш Ю.Г., д.ю.н. Колодій А.М., д.ю.н. Кучерявенко М.П., д.ю.н. Прилипко С.М., д.ю.н. Селіванов А.О., д.ю.н. Шепітько В.Ю., д.ю.н. Шило О.Г., д.ю.н. Щербина В.С., які є авторами циклу наукових праць «Правова доктрина України» в 5- ти томах, поданого на здобуття Державної Премії України в галузі науки та техніки. Хочу відзначити вагомий внесок, який своєю фундаментальною працею зробили автори у розвиток національної правової доктрини України, адже вказаний цикл праць є не лише комплексним фундаментальним дослідженням окремих аспектів вітчизняної правової системи, але й пропонує конкретні шляхи вирішення проблемних питань, що виникають у процесі застосування норм права. Крім того, варто акцентувати увагу на тому, що автори проводять дослідження з врахуванням не лише національного досвіду, а й досвіду країн Європейського Союзу, що може розглядатися як стратегічний напрям удосконалення вітчизняного законодавства. Також цікавим в даній роботі є розмежування концепцій соціальної та соціалістичної держав та визначення тенденцій подальшого розвитку доктрини соціальної держави.
Тому, беручи до уваги все вищесказане, висловлююся за підтримку наукової праці «Правова доктрина України» в 5- ти томах, авторами якої є д.ю.н. Барабаш Ю.Г., д.ю.н. Колодій А.М., д.ю.н. Кучерявенко М.П., д.ю.н. Прилипко С.М., д.ю.н. Селіванов А.О., д.ю.н. Шепітько В.Ю., д.ю.н. Шило О.Г., д.ю.н. Щербина В.С., щодо здобуття ними Державної Премії України в галузі науки та техніки.

Орлов Валентин Валентинович, кандидат наук з державного управління, доцент, заступник директора з науково-педагогічної та виховної роботи Криворізького економічного інституту ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

Бутирський Андрій Анатолійович

Фундаментальна наукова праця «Правова доктрина України» є чи не наймасштабнішим за часи незалежності України дослідженням, яке охопило різні галузі права. Автори даної монографії є визнаними фахівцями у галузі права, які визначають вектор розвитку правової науки України.
Дане видання є першим комплексним дослідженням історії становлення вітчизняної правової доктрини, а також висвітлює сучасний стан та перспективи розвитку юридичної науки України. Величезний інтерес викликають пропозиції авторів щодо удосконалення вітчизняного законодавства, які, безспірно, є обгрунтованими і обов’язково мають бути сприйняті нашим законодавцем. Зокрема, незважаючи на ухвалення значної кількості нормативно-правових актів за роки незалежності України, зазначені відносини потребують удосконалення механізму їх правового регулювання, який би відповідав сучасним потребам екологічної стабільності, аграрного сектору економіки, земельного та господарського устрою. Саме тому імплементація доктринальних положень у державне будівництво та юридичну практику є важливою ланкою в контексті вдосконалення правозастосування і власне, правового життя суспільства, адаптації права до сучасних суспільно-економічних і політичних умов.
Дана праця має стати настільною книгою для кожного юриста, і, на наше глибоке переконання, заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки та і техніки.

Бутирський Андрій Анатолійович, доктор юридичних наук, доцент, суддя Господарського суду Чернівецької області, професор кафедри приватного права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Ярошенко Ірина Станіславівна

Ярошенко Ірина Станіславівна
Цінність п’ятитомного видання «Правова доктрина України» в тому, що у ньому представлено найбільш ґрунтовні досягнення провідних науковців всієї юридичної науки України. Кожна із книг дозволяє прослідкувати основні етапи формування наукових шкіл, розвитку законодавства і науки, напрями впливу науки на законотворчу діяльність та юридичну практику. Визначені у виданні загальнотеоретичні засади доктрини приватного та публічного права є базою та створюють передумови для подальших наукових досліджень, визначення наукових проблем.
Проведений науковцями аналіз дозволяє глибоко пізнати вітчизняне законодавство, практику його застосування, основні інститути. Завдяки узагальненню значного масиву джерел, автори дають відповідь на наукові виклики, не нав’язуючи свої оцінки та міркування спонукають до подальших роздумів, поглиблення досліджень найбільш важливих аспектів права.
Представлена праця має теоретичну та практичну цінність як для наукової спільноти, фахівців-практиків, так і для майбутніх фахівців-правників.
Переконана, що «Правова доктрина України» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки та і техніки.

Ярошенко Ірина Станіславівна, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного та трудового права ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Рєзнікова Вікторія Вікторівна

Наукове видання «Правова доктрина України» - це багатотомне фундаментальне комплексне наукове монографічне дослідження, присвячене еволюції та розвитку правової системи України, становленню правової доктрини України, розвиткові основних галузей права, а також формуванню ключових правових інститутів. Це насправді унікальна (аналогів якої немає в Україні) наукова праця, яка підсумувала 23-річний період розвитку правової системи України, визначила перспективи й основні напрямки її подальшого розвитку.
Видання безсумнівно заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік.
Являє собою неабияку цінність для науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих юридичних навчальних закладів, а також всіх без винятку правників.
Автори є визнаними в Україні вченими-правознавцями, які зробили колосальний внесок у розвиток правової науки.
Особливий інтерес викликали Том 3 "Доктрина приватного права України" та Том 4 "Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського права". Доктринальні положення, що пропонуються авторами, мають насправді всі підстави для того, аби стати підґрунтям для подальшого удосконалення та розвитку вітчизняного законодавства, його чинної і такої, що розвивається, нормативно-правової системи, забезпечення проведення державних реформ в економічній, соціальній, правовій та інших сферах.

Рєзнікова Вікторія Вікторівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, провідний науковий співробітник відділу проблем господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави Інституту економіко-правових досліджень НАН України.

Кафедра правового рег-ння економіки КНЕУ ім. В. Гетьмана

Шановне наукове товариство, до нашої уваги представлено неповторне наукове видання, аналогів якого поки що не існувало у вітчизняній правознавчій науці!
Ця непересічна праця ґрунтується на здобутках 174-х провідних представників сучасних правознавчих шкіл України, відтворює головні ідеї і висновки, які стали результатом багаторічних досліджень проблематики національного права, вивчення його витоків, джерел, предмета, системи, основоположних засад тощо. "Правова доктрина України" відтворює найголовніші надбання наукової спадщини українських правових шкіл та відкриває широкі перспективи для вкрай актуальних і ґрунтовних наукових розвідок з проблем публічного права, приватного права та міжгалузевих наукових досліджень. Особливо важливим є те, що праця закладає міцний теоретичний фундамент національної правової доктрини та на довгі роки визначатиме головні орієнтири її розвитку.
Змістовна неперевершеність "Правової доктрини України", її науковий рівень одностайно і дуже високо оцінені в професійному середовищі юристів; праця набула безспірного визнання в реальному житті наукової громади і заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки та і техніки.
Доктор юридичних наук, завідувач кафедри правового регулювання економіки Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Шимон Світлана Іванівна

Ізовіта Андрій Миколайович

Наукова праця "Правова доктрина України" в 5-ти томах є фундаментальним монографічним дослідженням, направленим на удосконалення правової доктрини України, систематизацію змісту адміністративного, фінансового, міжнародно-правового, інформаційного, цивільного, сімейного, житлового, трудового, міжнародного приватного права, господарського, аграрного, земельного, екологічного права України, сучасного кримінального права, кримінології, кримінального процесу, кримінально-виконавчого права та криміналістики.
За рівнем теоретико-методологічної обгрунтуваності та змістовності дослідження дана робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік.

Андрій Миколайович Ізовіта, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права, начальник навчально-методичного відділу Центру організації освітньої підготовки та інформаційно-аналітичної роботи Національного університету «Одеська юридична академія»

Торбас Олександр Олександрович

Наукове видання «Правова доктрина України» являється комплексним науковим монографічним дослідженням, метою якого є аналіз та впорядкування наукових здобутків щодо визначення, формування та еволюції правової системи України. В роботі було проаналізовано динаміку розвитку основних галузей права, вивчено питання становлення Національної академії правових наук України, а також досліджено проблематику формування ключових правових інститутів. За рівнем наукового охоплення та детальністю аналізу дана робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік.

Олександр Олександрович Торбас, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу Національного університету «Одеська юридична академія».

Кісліцина Ірина

Робота "Правова доктрина України" в 5-ти томах, що представлена Національною академією правових наук України, є результатом проведення фундаментальних наукових досліджень, які пов’язані з удосконаленням понятійного апарату, глибоким та всебічним аналізом сутності правових явищ та процесів, з’ясуванням закономірностей та тенденцій розвитку юридичної практики.
В написанні колективної монографії взяли участь 174 провідних вітчизняних науковців, серед яких понад 90 членів Національної академії правових наук України, які представляють усі галузі вітчизняного правознавства України. Тому дослідження є комплексною науковою працею, що розкриває сучасні тенденції розвитку юридичної науки загалом та окремих її галузей. В роботі використані особливі методи, що полягають у систематичному, аналітико-оціночному поясненні істотного змісту права, детально аналізуються особливості, проблеми та суперечності окремих галузей вітчизняного права, визначаються перспективи та основні напрямки подальшого розвитку правової доктрини України, що підкреслює наукову новизну роботи.
Представлені ідеї, висновки можуть бути використані у наковій та практичній сферах, а також у законотворчій діяльності. З урахуванням вищезазначеного, монографічне дослідження справедливо заслуговує високої оцінки, а її автори заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік.

Кісліцина Ірина Олександрівна, асистент кафедри організації судових, правоохоронних органів та адвокатури Національного університету «Одеська юридична академія».

Олеся Ващук

Представлена Національною академією правових наук України "Правова доктрина України" в 5-ти томах є унікальною і інтегративною роботою, яка заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік.

Олеся Петрівна Ващук, кандидат юридичних наук, доцент кафедри криміналістики, директор Центру організації освітньої підготовки та інформаційно-аналітичної роботи Національного університету «Одеська юридична академія»

Шляхта Віктор Іванович

Монографічне дослідження "Правова доктрина України" у 5 томах є важливою, фундаментальною працею, яка має теоретичне й практичне значення. У роботі висвітлено правові проблеми щодо різних галузей права. Тому наукова праця може бути корисною практикуючим юристам - суддям, прокурорам, адвокатам, нотаріусами, юридичним радникам та ін. 5-ти томне видання відрізняється викладанням сучасних юридичних поглядів на право та державу, системний розгляд правових питань. Монографія "Правова доктрина України" заслуговує на найвищу оцінку, а номінанти (проф. Ю.Г.Барабаш, А.М.Колодій, М.П.Кучерявенко,С.М.Прилипко, А.О.Селіванов,
В.Ю.Шепітько, О.Г.Шило, В.С.Щербіна) - відомі правознавці заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік.
Шляхта Віктор Іванович, завідувач сектором організації роботи судів та судової статистики теруправління ДСА України в Закарпатській області.

Міма Ірина Володимирівна

«Правова доктрина України» у 5-ти томах як комплексне, фундаментальне, колективне монографічне дослідження містить не тільки аналіз становлення правової системи України, а й визначає перспективи й основні напрямки її подальшого розвитку. У ході дослідження загальнотеоретичної та історичної юриспруденції (Том 1. Загальнотеоретична та історична юриспруденція / за заг. ред. О. В. Петришина. – 976 с.) авторами ґрунтовно висвітлюються актуальні для національної правової доктрини проблеми, зокрема, філософсько-правовий та юснатуралістичні підходи у правовій доктрині сучасної України, проблеми соціалізації права та соціологізації юриспруденції, теоретичний економіко-правовий аналіз економічної домінанти в правовій доктрині, загальнотеоретична юриспруденція як сучасна теорія держави і права, методологія порівняльних досліджень в Україні, правова система України на правовій карті світу, розвиток правової науки в інформаційній сфері: системні проблеми та пріоритети. Результати монографічного дослідження правової доктрини мають використовуватись як концептуальна основа, теоретичний стрижень у нормотворчому процесі, адже аналізуючи зміст чинних юридичних приписів, практику їх реалізації, визначаються конкретні шляхи вирішення проблемних питань, що виникають у процесі застосування норм права. З огляду на вищезазначене, робота має важливе теоретико-прикладне значення і заслуговує на присудження Державної премії.
Міма Ірина Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільного та трудового права юридичного факультету Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Кафедра конституційного та муніциавльного права КНЕУ

«Правова доктрина України» у 5-ти томах, 2013 р. є першою, комплексною, універсальною, фундаментальною науковою працею вітчизняних вчених-юристів, яка має вагоме практичне та теоретичне значення для науковців, викладачів, аспірантів та студентів-юристів. Адже у своїх томах містить наукові погляди щодо філософсько-правових, методологічних та наукознавчих засад правознавства, доктринальних вимірів верховенства права, прав людини і правової системи, праводоктринальних концепцій сучасної української державності та історико-правових доктрин.
Аналіз монографічного видання «Правова доктрина України» дозволяє зробити висновок про його безперечну унікальність для вітчизняної юридичної науки за багатьма показниками у монографії узагальнено вітчизняний досвід становлення національної правової доктрини на різних етапах розвитку нашої державності, висвітлено її сучасний стан з усіма надбаннями та проблемами, обґрунтовано тенденції й перспективи її реформування та подальшого вдосконалення.
Отже, можна стверджувати, що представлена праця має вагоме значення для процесів розбудови правової, демократичної, соціальної державності в Україні та свідчить про те, що вітчизняна правова наука переживає сьогодні процеси бурхливого розвитку, оновлення світоглядних та методологічних засад, орієнтації на загальновизнані гуманітарні взірці демократії, прав і свобод людини та громадянина, верховенства права. Це енциклопедичне видання надає точне уявлення нинішнім та майбутнім по- колінням правників про напрацювання юриспруденції за певну історичну добу, відповідний фактичний матеріал у контексті існуючих соціальних, економічних, політичних, правових умов буття суспільства, обґрунтовує перехід вітчизняної правової доктрини від пострадянського минулого до загальновизнаних європейських стандартів.
Професором Колодієм А.М. аналізуються розвиток доктрини приватного права та концепції сучасної української державності, її історичні етапи, визначення поняття «громадянське суспільство», основні ознаки та принципи. У даному дослідженні окрім проблем удосконалення адміністративного, фінансового, міжнародно, інформаційного, цивільного, сімейного, житлового, трудового, міжнародного приватного права, господарського, аграрного, земельного, екологічного права України, значну увагу приділено сучасній конституційно-правовій доктрині України, принципам конституційного права, визначенню конституційного ладу та форми державного правління, доктрині громадянського суспільства, забезпечення прав і свободи людини та громадянина.
Результати даної монографії мають неабияке значення для навчального процесу кафедри конституційного та муніципального права, вони використовуються на лекційних та семінарських заняттях, при написанні курсових робіт студентами та розробці викладачами навчально-методичних матеріалів та робочих програм з вивчення дисциплін першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти денної та заочної форм навчання: «Конституційне право України», «Конституційне право зарубіжних країн, «Конституційні основи гуманітарного права», «Правознавство», «Актуальні проблеми конституційного права в Україні», «Проблеми виборчого і парламентського права», «Конституційне процесуальне право», «Законотворчий процес в Україні», «Порівняльне конституційне право зарубіжних країн», «Порівняльне муніципальне право».
Практичне значення монографії полягає у тому, що отримані наукові результати праці використовуються на засіданнях наукового гуртка «Актуальні проблеми конституційного державотворення», написанні наукових статей, тез конференцій тощо.

Бобровник Світлана Василівна, д.ю.н., проф., зав. кафедри

Наукове дослідження колективу авторів у 5-ти томах «Правова доктрина України» має самостійний, завершений, монографічний комплексний характер. В ньому вперше у вітчизняній теоретичній науці досліджено історико-теоретичні та методологічні проблеми формування та розвитку правової доктрини України, проблеми розвитку та удосконалення галузевого законодавства. Дослідження доктринальних аспектів сучасного національного права є особливо актуальним в сучасних умовах реформування основних сфер життєдіяльності суспільства. Важливим для розвитку сучасної науки є обґрунтування філософсько-правових, методологічних та наукознавчих засад правознавства, верховенства права, прав людини і правової системи сучасної Української державності та історико-правової доктрини. Запропоноване дослідження суттєво розширює горизонт наукового пізнання державно-правових явищ, вводить до наукового обігу та обґрунтовує правові категорії з врахуванням класичних та сучасних методологічних підходів. Робота має важливе теоретико-прикладне значення і заслуговує на присудження Державної премії.

Брадул Олександр Михайлович

Ознайомившись з науковою працею «Правова доктрина України» в 5- ти томах, авторами якої є д.ю.н. Барабаш Ю.Г., д.ю.н. Колодій А.М., д.ю.н. Кучерявенко М.П., д.ю.н. Прилипко С.М., д.ю.н. Селіванов А.О., д.ю.н. Шепітько В.Ю., д.ю.н. Шило О.Г., д.ю.н. Щербина В.С., можна із впевненістю стверджувати про її винятковий комплексний та фундаментальний характер, адже крім правових досліджень, автори здійснили історичний екскурс у розвиток та формування правової доктрини України. Наукові здобутки зможуть не лише вдосконалити чинне законодавство, а й здатні визначати напрямки правової політики держави як у правовій, так і економічній та політичній сферах життєдіяльності суспільства. Окремої уваги заслуговує дослідження процесу формування української податково-правової доктрини України, виділяючи при цьому, як ряд позитивних аспектів, так і певні противоріччя в Податковому кодексі України.
Високо оцінюючи наукову роботу «Правова доктрина України» в 5- ти томах, авторами якої є д.ю.н. Барабаш Ю.Г., д.ю.н. Колодій А.М., д.ю.н. Кучерявенко М.П., д.ю.н. Прилипко С.М., д.ю.н. Селіванов А.О., д.ю.н. Шепітько В.Ю., д.ю.н. Шило О.Г., д.ю.н. Щербина В.С., вбачаю за доцільне підтримати авторів номінантів на присудження Державної премії України в галузі науки та техніки.

Брадул Олександр Михайлович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Шепелюк Віра Анатоліївна

У роботі «Правова доктрина України» у 5-ти томах авторами ( д.ю.н. Барабаш Ю.Г., д.ю.н. Колодій А.М., д.ю.н. Кучерявенко М.П., д.ю.н. Прилипко С.М., д.ю.н. Селіванов А.О., д.ю.н. Шепітько В.Ю., д.ю.н. Шило О.Г., д.ю.н. Щербина В.С.), охарактеризовано сучасний стан фінансового законодавства та фінансового права в Україні.
Фінансового –господарська діяльність підприємств спирається на широку законодавчу базу и тому питання взаємодії економіки і права часто постає в економічній та юридичній науці, адже воно має не лише теоретичне, а й суто практичне значення. Правова регламентація економічних відносин розглядається не тільки як метод, а і як принцип управління підприємствами.
Заслуговує на увагу аналіз поняття предмета та методології дослідження аспектів публічного фінансового контролю, правової природи та змісту бюджетних доходів, податкової доктрини та проблем податкового процесу, банківського права України.
З огляду на вищевказане, вважаю, що всі номінанти (д.ю.н. Барабаш Ю.Г., д.ю.н. Колодій А.М., д.ю.н. Кучерявенко М.П., д.ю.н. Прилипко С.М., д.ю.н. Селіванов А.О., д.ю.н. Шепітько В.Ю., д.ю.н. Шило О.Г., д.ю.н. Щербина В.С.) заслуговують на здобуття Державної премії України в галузі науки та і техніки за 2018 рік.
Шепелюк Віра Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри національної економіки та фінансів ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Сімакова-Єфремян Елла Борисівна

«Правова доктрина України» є унікальною монографічною працею, яка вийшла друком у п’яти томах. Велика кількість знаних в Україні науковців (174 вчених) взяли участь у її підготовці. За своїм масштабом монографія фактично охоплює всі напрямки сучасного права та правової науки. Доктринальний підхід до феномену «право» дозволив визначити тенденції та перспективи розвитку не лише окремих галузей права, а й юридичної науки та правової думки в цілому. Заслуговує на увагу й те, що автори звернулися до доктринальних проблем судової експертизи та визначення її теоретико-методологічних засад. Дана проблема на сьогодні є вельми актуальною, оскільки відбувається підготування нового Закону України «Про судово-експертну діяльність». Необхідно підкреслити, що всі номінанти (д.ю.н., проф. Ю. Г. Барабаш, д.ю.н., проф. А. М. Колодій, д.ю.н., проф. М. П. Кучерявенко, д.ю.н., проф. С. М. Прилипко, д.ю.н., проф. А. О. Селіванов, д.ю.н., проф. Шепітько, д.ю.н., проф. О. Г. Шило, д.ю.н., проф. В. С. Щербина) є відомими в Україні вченими-правознавцями, які здійснили значний внесок у розвиток правової науки. Таким чином, монографічне дослідження заслуговує самої високої оцінки, а автори-номінанти присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік.

Сімакова-Єфремян Е. Б. доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.