Офіційний веб сайт

Правова доктрина України

р27

Представлено Національною академією правових наук України.

 Автори: д.ю.н. Барабаш Ю.Г., д.ю.н. Колодій А.М., д.ю.н. Кучерявенко М.П., д.ю.н. Прилипко С.М., д.ю.н. Селіванов А.О., д.ю.н. Шепітько В.Ю., д.ю.н. Шило О.Г., д.ю.н. Щербина В.С.

Том 1. Загальнотеоретична та історична юриспруденція / за заг. ред. О. В. Петришина. – 976 с.;

Том 2. Публічно-правова доктрина України / за заг. ред. Ю. П. Битяка. – 864 с.;

Том 3. Доктрина приватного права України / за заг. ред. Н. С. Кузнєцової. – 760 с.;

Том 4. Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського права / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – 848 с.;

Том 5. Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку / за заг. ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова – 1240 с.

 Авторами вперше у вітчизняній науковій думці на рівні п’ятитомної колективної монографії, з урахуванням досягнень світової теоретико-правової думки, досліджується національна правова доктрина України на підставі застосування особливих методів, які полягають у систематичному, аналітико-оціночному поясненні істотного змісту права, детально аналізуються особливості, проблеми та суперечності окремих галузей вітчизняного права, визначаються перспективи та основні напрямки подальшого розвитку правової доктрини України. Сформульовані висновки та пропозиції використовуються для розробки проектів нормативно-правових актів.

Зокрема, нові знання та позиції, висвітлені в роботі, знайшли своє вираження більше ніж у 30 проектах законів та кодексів. Результати монографічного дослідження знайшли своє практичне впровадження в багатьох експертних висновках, зауваженнях та пропозиціях, розроблених на замовлення Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Верховного Суду, Конституційного Суду України, інших центральних та місцевих органів державної влади.

 Результати дослідження використані для вдосконалення практично-юридичної діяльності, зокрема для співробітників правоохоронних органів, суддів Конституційного Суду України, народних депутатів України було видано 9 науково-практичних посібників.

 Кількість публікацій: 87 монографій, 84 підручники, 586 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 5842 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 37. За даною тематикою захищено 8 докторських та 8 кандидатських дисертацій.

 

     Громадське обговорення роботи відбулося 21 вересня 2018 р. о 14.00 годині на засіданні Вченої ради Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України за адресою:  м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, зала засідань вченої ради.

     Матеріали обговорення знаходяться в Секратеріаті Комітету.

Коментарі

Кондрацька Наталія Миколаївна кандидат юридичних наук

Безсумнівно наукова праця "Правова доктрина України" у 5 томах посяде почесне місце серед надбань вітчизняної юридичної науки.Адже автори проаналізувавши вітчизняний та закордонний досвід, окресливши перспективи подальшої еволюції правової доктрини України, визначили вектор її розвитку. Тому наукове видання "Правова доктрина України" заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік.

Дженчако Володимир Сергійович,

Наукова праця «Правова доктрина України» в 5-ти томах, авторами якої є д.ю.н. Барабаш Ю.Г., д.ю.н. Колодій А.М., д.ю.н. Кучерявенко М.П., д.ю.н. Прилипко С.М., д.ю.н. Селіванов А.О., д.ю.н. Шепітько В.Ю., д.ю.н. Шило О.Г., д.ю.н. Щербина В.С. є фундаментальним колективним могографічним дослідженням. Авторами монографії зроблено вагомий внесок в розвиток правової науки та системи України. В умовах сьогодення для нашої держави є досить важливим визначення перспектив та основних напрямків розвитку правової доктрини України, аналізу проблем та суперечностей в окремих галузях вітчизняного права.
Важливо зазначити, що результати монографічного дослідження знаходять своє практичне відображення. Сформульовані авторським колективом висновки використовуються в розробці нормативно-правових актів України, експертних висновках. Монографія є корисною практикуючим юристам, державним службовцям, правовоохоронним органам. Отже, наукова праця " Правова доктрина України" має теоретичне та практичне застосування, сприяючи формуванню єдиної правозастосовчої практики.
Відтак, на мій погляд, авторський колектив монографії «Правова доктрина України» безумовно заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки та і техніки.

Крукевич Оксана Миколаївна, к.ю.н.

Розроблення цілісної, системної національної правової доктрини є одним з найважливіших стратегічних завдань вітчизняної юридичної науки, зважаючи на необхідність модернізації національної правової системи України та імплементації європейських правових стандартів регулювання суспільних відносин.
Саме на вирішення цього фундаментального завдання спрямована концептуальна п'ятитомна праця авторського колективу видатних українських вчених у різних провідних галузях права та теоретичних правових дисциплінах.
Монографічне дослідження має унікальну теоретичну та практичну значимість, що полягає у можливості використовувати його результати в науково-дослідницькій діяльності для подальшого загальнотеоретичного опрацювання проблем розвитку правової доктрини України, а також у сфері правотворчості й вдосконалення практично-юридичної діяльності.
Наукове видання є актуальним, своєчасним, вагомим, комплексним монографічним дослідженням, яке цілком заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018р.
Крукевич Оксана Миколаївна, кандидат юридичних наук, асистент кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Гість

Оновлення національного законодавства, передумовою якого є виважене поєднання стандартів, прийнятих у правових системах країн європейського співтовариства, проведення такого монографічного дослідження є дуже актуальним
Тому проведення такого фундаментального монографічного дослідження, результатом якого стала п’ятитомна наукова праця «Правова доктрина України», має вагоме значення для подальшого розвитку юридичної науки, сприяє розвитку національної науки, зміцнює її авторитет у світі. В роботі містяться результати наукових досліджень фахівців, які здобули міжнародне визнання. Особливе місце у роботі приділено місту та ролі кримінально-правових галузей правової науки сучасної України, також авторами приділена значна увага історичному і сучасному розвитку цивільного, сімейного, міжнародного приватного, цивільно-процесуального, трудового, земельного, аграрного, господарського та екологічного права. При формуванні нової правової доктрини України, авторами враховано сучасні тенденції, позитивний досвід зарубіжних країн та міжнародні механізми правового регулювання суспільних відносин. Звертає на себе увагу вдала побудова викладеного матеріалу щодо сучасного бачення генези базисних питань правової системи України, в якій враховано сучасні політичні, економічні та соціокультурні процеси в державі, які сприятимуть інтеграції України до європейського гуманітарного простору.
Монографія заслуговує на присудження Державної премії в галузі науки і техніки за 2018 рік, оскільки має важливе теоретично-прикладне значення та є вагомим внеском у сучасну юридичну науку.
Завідуючий секцією правознавства кафедри Економіки та права ХГУ Народна українська академія к.ю.н., доц. В.В. Астахов

Труш О.О.

«Правова доктрина України» є фундаментальним монографічним дослідженням. Висновки зроблені у роботі є вагомим та ґрунтовним внеском у дослідження правничих проблем нашої держави. Окрему увагу необхідно звернути на актуальність та практичне значення цієї наукової праці. Безсумнівно, п’ятитомник «Правова доктрина України» є помітним внеском у розвиток вітчизняної юридичної науки, значно розширює межі наукових розвідок і відкриває нові шляхи щодо осмислення національної правової доктрини. Ця монографія може послугувати ґрунтовною теоретико-емпіричною базою для подальшого розвитку правової системи України, реформування системи законодавства в сучасних умовах. Робота присвячена даній проблематиці, є відповіддю на виклики сьогодення.
Вважаю, що монографічне дослідження «Правова доктрина України» у 5-ти томах є значним внеском у розвиток науки, а його автори (д.ю.н. Барабаш Ю.Г., д.ю.н. Колодій А.М., д.ю.н. Кучерявенко М.П., д.ю.н. Прилипко С.М., д.ю.н. Селіванов А.О., д.ю.н. Шепітько В.Ю., д.ю.н. Шило О.Г., д.ю.н. Щербина В.С.) заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки та техніки.
Труш Олександр Олегович, проф., проректор з науково-педагогічної роботи НТУ "ХПІ"

Важна Катерина Анатоліївна, кандидат юридичних наук

«Правова доктрина України» у 5-ти томах є унікальною фундаментальною науковою працею, що становить комплексне колективне монографічне дослідження історико-теоретичних та методологічних проблем формування та розвитку правової доктрини України, а також містить всебічний та ґрунтовний аналіз актуальних питань і найбільш гострих проблем у всіх сферах сучасного права України. Висновки та результати дослідження містять глибокий та всебічний аналіз сутності правових явищ та процесів, закономірностей та тенденцій розвитку юридичної практики.
Монографічне дослідження «Правова доктрина України» (у 5-ти томах) має значну теоретичну та практичну значимість. Висновки та результати дослідження можуть бути використанні в освітянській діяльності, у науково-дослідницькій діяльності для подальшого загальнотеоретичного опрацювання проблем розвитку правової доктрини і права України, а також у сфері правотворчості при розробці проектів нормативно-правових актів. Результати дослідження можуть мати значну роль, зокрема, для удосконалення понятійного апарату чинного права України, що є особливо важливим в умовах інтенсивних реформаційних процесів, що тривають останні роки в Україні.
Вважаємо, що колективна монографія «Правова доктрина України» у 5-ти томах є вагомим внеском у розвиток національної юридичної науки, а науковий колектив авторів заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 р.
Важна Катерина Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв.

Мельник Аліна Миколаївна, к.ю.н.

Наукова праця «Правова доктрина України» у 5 томах не має аналогів у вітчизняній науковій літературі за своїм комплексним, всеохоплюючим, фундаментальним підходом до висвітлення історико-теоретичних та методологічних проблем формування та розвитку правової доктрини України, проблем удосконалення її конституційних засад, змісту адміністративного, фінансового, міжнародно-правового, інформаційного, цивільного, сімейного, житлового, трудового, міжнародного приватного права, ґрунтовний аналіз актуальних питань розвитку господарського, аграрного, земельного, екологічного права України, визначення найбільш гострих проблем сучасного кримінального права, кримінології, кримінального процесу, права судового, кримінально-виконавчого та криміналістики.
Ця праця орієнтована на широку аудиторію та має вагоме як теоретичне, так і практичне значення. Не викликає сумніву той факт, що колективна монографія «Правова доктрина України» слугуватиме доктринальним орієнтиром для вироблення у майбутніх правників, аспірантів, науковців і правозастосовників стійкої фахової позиції з питань, що досліджуються на її сторінках.
Незважаючи на комплексність та складність поставленого завдання, воно було вирішено авторами у повному обсязі. Представлена монографія «Правова доктрина України» безперечно відповідає встановленим для таких робіт вимогам, а її автори д.ю.н. Барабаш Ю.Г., д.ю.н. Колодій А.М., д.ю.н. Кучерявенко М.П., д.ю.н. Прилипко С.М., д.ю.н. Селіванов А.О., д.ю.н. Шепітько В.Ю., д.ю.н. Шило О.Г., д.ю.н. Щербина В.С. заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки та техніки.

Панова Аліса Віталіївна, кандидат юридичних наук

Наукова праця «Правова доктрина України» у п’яти томах, авторами якої є провідні вчені України (д.ю.н. Барабаш Ю.Г., д.ю.н. Колодій А.М., д.ю.н. Кучерявенко М.П., д.ю.н. Прилипко С.М., д.ю.н. Селіванов А.О., д.ю.н. Шепітько В.Ю., д.ю.н. Шило О.Г., д.ю.н. Щербина В.С.) є фундаментальним теоретико-правовим дослідженням у якому на дуже високому теореретичному рівні розглядаються проблеми публічного та приватного права. Дане дослідження на сьогодні є вельми актуальним як для науки, так і у сфері правозастосування. Теоретичні положення, викладені в роботі можуть використовуватися в науково-дослідницькій, законотворчій діяльності та у навчально-методичному процесі. Основні наукові розробки з різних галузей права можуть використовуватися у правозастосовній та науковій діяльності та являють собою як теоретичну, так і практичну цінність. Представлене дослідження охоплює питання різних галузей юридичної науки, а саме: адміністративного, господарського, екологічного, трудового, цивільного, кримінального права та процесу, міжнародного права, та кримінології. Монографія «Правова доктрина України» безумовно заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік.

Носенко В.О., кандидат юридичних наук

Винятковість п’ятитомної колективної монографії «Правова доктрина України» є беззаперечною. Автори враховуючи досвід іноземних держав, проаналізували особливості, проблеми та суперечності окремих галузей вітчизняного права. Крім того, науковці зуміли зробити надможливе в мінливому сьогоденні, визначивши перспективи та основні напрямки подальшого розвитку правової доктрини України. До того ж, авторами даної праці є видатні вчені сучасності, наукові роботи яких складають теоретичне підґрунтя багатьох наукових досліджень, що здійснюються в Україні. Наукове видання «Правова доктрина України» заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік.

Матвієвська Ганна

П’ятитомник «Правова доктрина України» за обсягом охопленої проблематики та глибиною наукового опрацювання не має аналогів у вітчизняній науці. У роботі докладно та цілісно проаналізовані ключові проблемні питання основоположних галузей права. Робота є цікавою не тільки науковцям, а й практичним працівникам. Питання, що піднімаються у дослідженні я нагальними для правоохоронних органів та мають прикладне значення. Висновки та узагальнення, зроблені в монографії є вагомим підґрунтям для подальшого розвитку правової науки та удосконалення чинного законодавства України.
З огляду на вищезазначене, монографія «Правова доктрина України» відповідає найвищим вимогам, а її автори д.ю.н. Барабаш Ю.Г., д.ю.н. Колодій А.М., д.ю.н. Кучерявенко М.П., д.ю.н. Прилипко С.М., д.ю.н. Селіванов А.О., д.ю.н. Шепітько В.Ю., д.ю.н. Шило О.Г., д.ю.н. Щербина В.С. заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки та техніки.
Матвієвська Ганна В’ячеславівна, кандидат юридичних наук, суддя Орджонікідзевського районного суду міста Харкова

Вегера Володимир Михайлович, кандидат юридичних наук

Дослідження Національної академії правових наук України "Правова доктрина України" у п"яти томах є прогресивним, оскільки дана робота є першою на теренах нашої держави колективною монографією, в якій детально проаналізовано проблеми окремих галузей національного права та окреслено основні тенденції подальшого розвитку правової доктрини України. Тому авторський колектив монографії "Правова доктрина України" безумовно заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Вегера-Іжевська І.В.

Наукова праця «Правова доктрина України» у 5 томах є унікальною за своєю сутністю, оскільки являє собою систематизований комплекс досліджень провідних вчених різних галузей юридичної науки: конституційного права, кримінального права та процесу, криміналістики, адміністративного права тощо; має не лише теоретико-правове, а й правозастосовне значення, яке знайшло відображення в більш ніж 30 проектах законів та кодексів. Саме тому наукове видання «Правова доктрина України» заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік.
Вегера-Іжевська І.В., к.ю.н., ас. кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Трофименко Володимир Михайлович

В умовах оновлення національного законодавства, передумовою якого є виважене поєднання стандартів, прийнятих у правових системах країн європейського співтовариства та США, із надбаннями чинного законодавства України, проведення такого монографічного дослідження є дуже актуальним.
«Правова доктрина України» у 5-ти томах є комплексним монографічним дослідженням багатогранних актуальних проблем правознавства. У роботі міститься глибокий і всебічний аналіз національної правової доктрини, узагальнено наукові розробки щодо тенденції й перспективи її реформування та подальшого вдосконалення.
Ця праця має вагоме практичне та теоретичне значення для науковців, викладачів, аспірантів та студентів-юристів.
Представлена монографія «Правова доктрина України» виконана на високому теоретичному рівні, без сумнів відповідає встановленим для таких робіт вимогам, а її автори д.ю.н. Барабаш Ю.Г., д.ю.н. Колодій А.М., д.ю.н. Кучерявенко М.П., д.ю.н. Прилипко С.М., д.ю.н. Селіванов А.О., д.ю.н. Шепітько В.Ю., д.ю.н. Шило О.Г., д.ю.н. Щербина В.С. заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки та техніки.
Трофименко Володимир Михайлович, д.ю.н., доц., професор кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, заслужений юрист України.

Гість

Тимчук Олексій Леонідович, к.ю.н., доцент
П’ятитомне дослідження "Правова доктрина України", підготовлене авторським колективом відомих вчених (доктори юридичних наук Барабаш Ю.Г., Колодій А.М., Кучерявенко М.П., Прилипко С.М., Селіванов А.О., Шепітько В.Ю., Шило О.Г.,Щербина В.С.)є вагомим внеском у розвиток національної юридичної науки в сучасних умовах радикального реформування правової системи України.
Якісне оновлення чинного законодавства України потребує належного науково-методологічного підгрунтя, чому і має сприяти рецензоване фундаментальне дослідження.
Таким чином в цілому праця «Правова доктрина України» є значним внеском у розвиток юридичних наук, а її автори цілком заслуговують на присудження їм Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік.
Тимчук Олексій Леонідович, к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права юридичного факультету ЗНТУ

Глинська Н.В., доктор юрид.наук

Наукова праця «Правова доктрина України» в 5-ти томах, авторами якої є д.ю.н. Барабаш Ю.Г., д.ю.н. Колодій А.М., д.ю.н. Кучерявенко М.П., д.ю.н. Прилипко С.М., д.ю.н. Селіванов А.О., д.ю.н. Шепітько В.Ю., д.ю.н. Шило О.Г., д.ю.н. Щербина В.С., безумовно, э фундаментальною науковою працею. Дана робота є унікальною, бо у концентрованому вигляді представляє грунтовні дослідження за основними напрямами проблематики сучасних науки та практики різних галузей права. Автори даного поважного видання звертаються до змісту сучасної парадигми права, а також і до наукової доктрини права України, що надає змогу висвітлити здобутки незалежної Української держави,визначити шляхи удосконалення чинного законодавства у відповідності до європейських та міжнародних правових стандартів. Таким чином, дана праця є вагомим внеском у сучасну науку, заслуговує на високу оцінку, а її автори -на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік. Коваленко Олена Олександрівна,доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди

Сіроха Дмитро Ігорович к.ю.н.

Наукова робота «Правова доктрина України» у 5-ти томах є комплексним колективним монографічним дослідженням, доктринальні положення, якого є результатом проведення фундаментальних наукових досліджень пов’язаних з удосконаленням понятійного апарату, глибоким та всебічним аналізом сутності правових явищ та процесів, з’ясуванням закономірностей та тенденцій розвитку юридичної практики.
Як видно, що в монографічному дослідженні була застосована широка джерельна та методологічна база, що має неабияке значення для обґрунтованості, виваженості та правильності вироблених наукових положень.
Таким чином, можна дійти висновку, що монографія «Правова доктрина України», безумовно, заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік.

Дідук Алла Григорівна, к.ю.н., доцент

Наукове видання «Правова доктрина України» у 5-ти томах – є унікальним і ґрунтовним науковим дослідженням проблем приватного та публічного права. За своїм змістом дане наукове видання є унікальним у новітній історії України. Науково обґрунтовані та сформовані правові позиції вітлюють основні закономірності формування, розвитку та функціонування держави і права в Україні. Дане наукове видання дозволяє ознайомитися з правовою доктриною України міжнародну та вітчизняну наукову спільноту, молодих науковців, студентство та зацікавлених осіб . Наукове видання «Правова доктрина України» висвітлює сучасну проблематику з питань різних галузей права України та є фундаментально роботою для подальшого розвитку науки держави і права в України.
Представлена праця, безумовно, заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Дідук Алла Григорівна, кандидат юридичних наук, доцент, завудувач сектором патентного права відділу промислової власності Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

Килимник Інна Ігорівна, к.ю.н, доц.

Представлена наукова праця «Правова доктрина України» у п’яти томах, авторами якої є відомі правники України (д.ю.н. Барабаш Ю.Г., д.ю.н. Колодій А.М., д.ю.н. Кучерявенко М.П., д.ю.н. Прилипко С.М., д.ю.н. Селіванов А.О., д.ю.н. Шепітько В.Ю., д.ю.н. Шило О.Г., д.ю.н. Щербина В.С.) є, насамперед, теоретико-правовим дослідженням загально-теоретичних та історичних проблем публічного та приватного права. Монографічне дослідження має унікальну теоретичну та практичну значимість, що полягає у можливості використовувати його результати в науково-дослідницькій діяльності для подальшого загальнотеоретичного опрацювання проблем розвитку правової доктрини України, а також у сфері правотворчості й вдосконалення практично-юридичної діяльності. У роботі розглядаються правові доктрини, що висвітлюють теоретичне підґрунтя та історичні передумови розвитку правої системи держави, а також основні наукові розробки з різних галузей юридичної науки, а саме: адміністративного, господарського, екологічного, трудового, цивільного, кримінального права та процесу, міжнародного права, та кримінології. Представлене фундаментальне видання є науковим підґрунтям для майбутніх досліджень у галузі права, враховуючи досліджену проблематику розглянутих положень, глибину аналізу законодавства та практику його застосування. Монографія «Правова доктрина України» заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік.
Зав.кафедрою правового забезпечення господарської діяльності Харківського національного університету імені О.М. Бекетова, доцент, кандидат юридичних наук Килимник Інна Ігорівна.

Годованик Євген Валентинович, кандидат юридичних наук

У сучасних умовах комплексної модернізації національної правової системи України та імплементації європейських правових стандартів регулювання суспільних відносин розроблення цілісної, системної національної правової доктрини є одним з найважливіших стратегічних завдань вітчизняної юридичної науки.
Саме на вирішення цього фундаментального завдання спрямована концептуальна п'ятитомна праця авторського колективу видатних українських вчених у різних провідних галузях права та теоретичних правових дисциплінах.
Зважаючи на важливість, своєчасність, якість та глибину наукового пізнання, якими характеризується монографія "Правова доктрина у 5-ти томах", її авторський колектив, за нашим глибоким переконанням, цілком заслуговує на присудження Державної премії України у галузі науки і техніки.

Годованик Євген Валентинович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права та публічного адміністрування Маріупольського державного університету

Іванна Вікторівна Грабовська

Дана монографія носить унікальний характер, в ній поєднуються і теоретичні дослідження і практичні коментарі та висновки. Безумовно, даний витвір буде корисно прочитати всім, хто цікавиться юриспруденцією в цілому, а також тим хто цікавиться проблемами публічного та приватного права. Вважаю, що пятитомникк «Правова доктрина України» заслуговую на державну премію у галузі науки та техніки.

Іванна Вікторівна Грабовська

Дана монографія носить унікальний характер, в ній поєднуються і теоретичні дослідження і практичні коментарі та висновки. Безумовно, даний витвір буде корисно прочитати всім, хто цікавиться юриспруденцією в цілому, а також тим хто цікавиться проблемами публічного та приватного права. Вважаю, що пятитомникк «Правова доктрина України» заслуговую на державну премію у галузі науки та техніки.

Крет Галина Романівна, к.ю.н., доцент

Комплексна наукова праця «Правова доктрина України» у п’яти томах, представлена Національною академією правових наук України, є фундаментальним теоретико-правовим дослідженням, оскільки в ній висвітлене широке коло історико-теоретичних та методологічних проблем реалізації права у тих чи інших формах у всіх галузях вітчизняного правознавства. Викладене у ній узагальнення 23-річного досвіду розвитку вітчизняної правової доктрини, в умовах реформаційних процесів, що відбуваються в нашій країні, дозволить визначати напрямки правової політики держави у різних сферах життєдіяльності суспільства, що свідчить про неабияке практичне значення вказаної праці.
Таким чином, колективна монографія «Правова доктрина України» у п’яти томах безсумнівно заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 р.

Крет Галина Романівна, к.ю.н., доцент, завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики Івано-Франківського юридичного інституту НУ "ОЮА"

Мельник Володимир Петрович к.ю.н.

Підготовлена провідними вченими-правниками наукова праця «Правова доктрина України» у п’яти томах (автори: д.ю.н. Барабаш Ю.Г., д.ю.н. Колодій А.М., д.ю.н. Кучерявенко М.П., д.ю.н. Прилипко С.М., д.ю.н. Селіванов А.О., д.ю.н. Шепітько В.Ю., д.ю.н. Шило О.Г., д.ю.н. Щербина В.С.) є предметним, системним та комплесним науковим здобутком у розбудові сучасної правової доктрини. Автори достатньо докладно та цілісно аналізують ключові проблеми основоположних галузей права, національного законодавства, тим самим дають підгрунтя для їх імплементації у реальне життя. Адже, сучасна людиноцентрична концепція права вимагає новітніх, продуктивних піходів до реформування національного законодавства, особливо, соціального, яке, є найбільш віддалене від проблем конкретної людини. Також закономірно, що така праця може лягти у основі соціально-економічних реформ, які сьогодні декларуються у державі. Якісні реформи мають бути науково-обгрунтованими.
Побажання- зробіть видання максимально доступним.

Добрянський Святослав Павлович, к.ю.н., доцент

Пятитомник "Правова доктрина України" є фундаметальною науковою працею, котра беззаперечно слугує суттєвому методологічному оновленню української юриспруденції. Як відомо, поступ у конкретних галузевих напрямах правового регулювання може бути ефективним та дієвим лише за умов якісного переосмислення базису правознавства, що власне і виконує вищезгадане фундаментальне дослідження Національної академії правових наук України. Перевагою зазначеної праці є його комплексний, міжгалузевий характер, що якісно впливатиме на рівень юридичної освіти як у вітчизняних юридичних закладах, так і за її межами, а також на формування громадянського суспільства та правової держави в Україні.
Аналізована робота відповідає кращим світовим дослідженням такого рівня. З огляду на вищезазначене монографія "Правова доктрина України" заслуговує на присудження Державної премії в галузі науки і техніки за 2018 р.

Коваленко Руслан Іванович, к.ю.н.

Наукова праця «Правова доктрина України» у 5 томах є фундаментальним досягненням для юридичної науки України. Авторський колектив видання налічує 174 провідних вітчизняних науковців, серед яких понад 90 членів Національної академії правових наук України, які представляють усі галузі вітчизняного правознавства України. Дана робота підсумувала 23-річний період розвитку правової системи України, визначила перспективи й основні напрямки її подальшого розвитку.
Монографія «Правова доктрина України» за обсягом охопленої проблематики та глибиною наукового опрацювання видання не має аналогів у вітчизняній правовій літературі й відкриває новий етап у дослідженні вітчизняної правової системи. Тому авторський колектив, дійсно, заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Гірник Оксана Олегівна, кандидат юридичних наук

«Правова доктрина України» - перша в Україні наукова праця, створена на основі новітніх науково-юридичних ідей ХХІ віку, у якій феномен права осмислюється на функціональному рівні
Визначаючи ступінь важливості цієї монографії для сучасної науки, передусім, необхідно звернути увагу на зміни, що відбулися за останні півтора десятиріччя в нашій країні та вплинули на всі сфери життєдіяльності як держави, так і суспільства, не залишивши осторонь і правову науку.
Основою монографії є ґрунтовні напрацювання попередніх років. Дотримуючись принципу плюралізму й об'єктивності у процесі пізнання, автори монографії пропонують підходи до змісту інститутів права, які покликані не лише доповнити світогляд людини, яка перебуває у науковому пошуку щодо сутності права, а також і удосконалити основні засади нормативно-правового регулювання в Україні.
Можна стверджувати, що дана праця є вагомим внеском у розвиток правової науки України. Багатотомна монографія «Правова доктрина України» є справжнім проривом у сучасній літературі, розроблення та видання якої відомими фахівцями у галузі права є важливою подією в науковому світі України.
Наукова праця “Правова доктрина України” (у п’яти томах) заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2018.
Гірник Оксана Олегівна, кандидат юридичних наук, асистент кафедри цивільного права та процесу НУ «Львівська Політехніка»

Коваленко Костянтин Вікторович, к.ю.н., доцент

Ознайомившись з п’ятитомною колективною монографією «Правова доктрина України», авторами якої є д.ю.н. Барабаш Ю.Г., д.ю.н. Колодій А.М., д.ю.н. Кучерявенко М.П., д.ю.н. Прилипко С.М., д.ю.н. Селіванов А.О., д.ю.н. Шепітько В.Ю., д.ю.н. Шило О.Г., д.ю.н. Щербина В.С., можна із впевненістю стверджувати, що ця наукова праця є унікальним, комплексним, фундаментальним дослідженням, в якому висвітлюються актуальні питання різних галузей права. Дана праця має стати підґрунтям для майбутніх досліджень у галузі права, оскільки увібрала у себе найважливіші надбання наукової спадщини українських правових шкіл. Крім того, варто акцентувати увагу на тому, що автори проводять дослідження з врахуванням не лише національного досвіду, а й досвіду країн Європейського Союзу, що може розглядатися як стратегічний напрям удосконалення вітчизняного законодавства. Наукові здобутки наукової праці «Правова доктрина України» зможуть не лише вдосконалити чинне законодавство, а й здатні визначати напрямки правової політики держави як у правовій, так і економічній та політичній сферах життєдіяльності суспільства.
Наукове видання є актуальним, своєчасним, вагомим, комплексним монографічним дослідженням, яке цілком заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018р.
Коваленко Костянтин Вікторович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри трудового та господарського права факультету № 2, Харківський національний університет внутрішніх справ.

Клепка Д.І. к.ю.н.

«Правова доктрина України» у п’яти томах є фундаментальним монографічним дослідженням, яке намає аналогів у вітчізняній науці. Висновки та узагальнення, зроблені в монографії є вагомим підгрунттям для подальшого розвитку правовї науки та удосконалення чинного законодавства України. Особливої уваги заслогувує дослідження в сфері кримінального процесуального права, адже як свідчить правозастосовна практика, чимало питань не знайшли свого нормативного вирішення,наявними є також прогалини та колізії правового регулювання, що викликає істотні складнощі при застосуванні норм КПК України.
Таким чином, монографія «Правова доктрина України» безумовно заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки та і техніки.

Волошин Юрій Олексійович

Представленная научная работа является фундаментальным, комплексным исследованием. Целью работы является исследованиеисторико-теоретических и методологических проблем формирования и развития правовой доктрины Украины, проблем усовершенствования ее конституционных основ, содержания административного, финансового, международно-правового, информационного, гражданского, семейного, жилищного, трудового, международного частного права, основательный анализ актуальных вопросов развития хозяйственного, аграрного, земельного, экологического права Украины, определение наиболее острых проблем современного уголовного права, криминологии, уголовного процесса, права судебного, уголовно-исполнительного и криминалистики. Научная новизна издания обусловлена тем, что впервые в отечественной научной мысли на уровне пятитомной коллективной монографии с учетом достижений мировой теоретико-правовой мысли, исследуется национальная правовая доктрина Украины на основании применения особых методов, заключающихся в систематическом, аналитико-оценочном объяснении существенного содержания права, подробно анализируются особенности, проблемы и противоречия отдельных отраслей отечественного права, определяются перспективы и основные направления дальнейшего развития правовой доктрины Украины. Считаем, что творческий научный коллектив авторов достоин присуждения Государственной премии в сфере науки и техники.
Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Украины, заведующий кафедрой Международного права Национального авиационного университета Ю.А. Волошин

Бомбергер Інна Леонідівна

Колективне п’ятитомне видання «Правова доктрина України» є фундаментальним комплексним науковим дослідженням доктринальних аспектів сучасного національного права та законодавства України, яке за глибиною наукового опрацювання не має аналогів у вітчизняній правовій літературі і відкриває новий етап у дослідженні вітчизняної правової системи.
Результат наукового пошуку авторського колективу об’єднав зусилля 174 провідних вітчизняних науковців, серед яких понад 90 членів Національної академії правових наук України, дав можливість детально проаналізувати особливості, проблеми та суперечності окремих галузей вітчизняного права в їх системному зв'язку, створити цілісне уявлення подальшого розвитку правової доктрини України.
Вивчення позитивного досвіду зарубіжних країн, аналізу історичних досягнень світової теоретико-правової думки є цінними для формування правової політики України. Правові ідеї і конструкції, розроблені авторами можуть бути корисними для наукової та практично-юридичної діяльності.
Вважаю, що представлена наукова праця «Правова доктрина України» (у п’яти томах) заслуговує на присудження Державної премії в галузі науки і техніки за 2018 рік.
Бомбергер Інна Леонідівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права та приватно-правових дисциплін факультету правоохоронної діяльності Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.