Офіційний веб сайт

Підручник "Основи стратегії національної безпеки та оборони держави"

р9

Представлено Національним університетом оборони України імені Івана Черняховського.

 

Автори: к.військ.н. Дузь-Крятченко О.П., к.військ.н Грицай П.М., к.т.н. Грищенко В.П., к.політ.н. Клименко В.С., к.і.н. Козинець І.П., д.військ.н. Косевцов В.О., к.військ.н. Нечхаєв С.М., д.військ.н. Пунда Ю.В.

 

Основи стратегії національної безпеки та оборони держави: підруч. – 3-е вид., перероб. і доп. – К.: НУОУ ім. Івана Черняховського, 2015. – 620 с.

Загальний тираж підручника складає 650 примірників.

  У підручнику використано сучасні методи для оцінювання безпекового середовища та прогнозування загроз національним інтересам держави, а також обґрунтування й прийняття стратегічних рішень з урахуванням досвіду проведення антитерористичної операції. Матеріал в підручнику викладено системно, охоплює як теоретичні, так і практичні знання щодо якісного забезпечення національної (воєнної) безпеки та оборони держави, з урахуванням досвіду проведення антитерористичної операції.

 Підручник підвищує освітню мотивацію слухачів інституту державного військового управління завдяки отримання ними системних знань у широкому спектрі проблем у військовій сфері та ефективного їх використання у майбутньому на посадах у вищих органах державного та військового управління. Підручник може бути також корисним науковцям, працівникам органів державної влади, іншим фахівцям, які професійно займаються проблемами національної безпеки та оборони держави, а також слухачам (курсантам, студентам) вищих навчальних закладів різного профілю підготовки у відповідних сферах національної безпеки України.

Коментарі

Гість Блінцов Володимир

Видання підручника "Основи стратегії національної безпеки та оборони держави" вважаю своєчасним та таким, що відповідає нагальним потребам України у сфері оборони та військового будівництва. Підручник містить важливі матеріали щодо загальних питань національної безпеки України, воєнної безпеки держави, сучасної воєнної стратегії та концептуальних основ підготовки держави до оборони в сучасних умовах.
Підтримую висування зазначеного підручника на Державну премію України в галузі науки і техніки.
Проректор з наукової роботи Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова,
доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
В. Блінцов

Дзеверін Ігор Григорійович

Підручник “ Основи стратегії національної безпеки та оборони держави ” є виданням, що розкриває актуальні питання сучасних аспектів національної безпеки та розуміння важливості їх вирішення. Від імені науковців Харківського національного університету Повітряних Сил імені І.Кожедуба дякуємо авторам за їх плідну працю.

к.т.н., снс, доцент Калачова В.В.

Робота актуальна та дуже важлива для підтримки безпеки та оборономіці держави під час агресії РФ. Дякую авторам за виконану роботу у цьому напрямку. Поданий в підручниику матеріал вдало структурований, наукоємний та зрозумілий широкому колу читачів.

Володимир Медведєв

Підручник викладено в сучасному стилі. Він є результатом грунтовного дослідження, у якому доведено, що в сучасних умовах війна ведеться не Збойними Силами, а всіма спроможностями Держави. І саме цей фактор є основою перемоги. Тому підручник корисний широкій аудіторії.

Професор, завідувач кафедри.

Скачков В. В.

Запропонований підручник є актуальним, своєчасним та має, безумовно, практичне значення. Викладена методологія сприяє розвитку аналітичного мислення читача у галузі стратегії національної безпеки та оборони держави.
д.т.н., професор Скачков В.В.

Сергій Соколюк

В умовах розвязаної війни Російською Федерацією проти України особливо актуальним є системний підхід до визначення оцінювання безпекового середовища та прогнозування загроз національним інтересам держави, що повинно стати основою для обґрунтування й прийняття стратегічних рішень у галузі національної безпеки. Відтак, праця колективу авторів Національного університету оборони України імені Івана Черняховського є своєчасною і корисною для фахівців сектору безпеки.
Кандидат історичних наук, доцент Соколюк С.М.

Олеся Куцька

Видання Національного університету оборони України "Основи стратегії національної безпеки та оборони України" побачило світ у важкий для нашої держави період 2015 року. Як ніколи, на мій погляд, окреслені у ньому питання, стали важливими.
Авторському колективу вдалось узагальнити чисельні праці попердників, керівні документи тощо і представити грунтовний аналітичний підручник. Особливого схвалення заслуговує поєднання теоретичних основ сутності національної безпеки з конкретними прикладами її реалізації іншими країнами та (найважливіше) реаліями України у цій галузі. Можливо, ця праця (як і будь-яка інша навчальна чи наукова література) не буде легкою для читання, проте вона є потрібною для військових фахівців.
Як викладач дисципліни "Історія війн та воєнного мистецтва" я із вдячністю буду використовувати запропонований матеріал при підготовці окремих питань навчальних занять з курсантами Національної академії сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного.
Професор кафедри тактики, доктор історичних наук, доцент О.М.Куцька

Кучер Дмитро Борисович

Актуальність пропонованого підручника підтверджується необхідністю прогнозування загроз національним інтересам держави, особливо в сучасних умовах ведення гібридної війни.

Наукова цінність роботи обумовлена використанням сучасних методів оцінки безпекового середовища з урахуванням досвіду проведення антитерористичної операції, інформаційних і кібернетичних атак, що проводяться на державному рівні країною-агрессором (рф).

Практична цінність підручника обумовлена рекомендаціями щодо створення та функціонування сектора безпеки і оборони.

Матеріал підручника викладено послідовно і логічно, структурні розділи взаємопов’язані та містять необхідне обґрунтування, що сприяє ефективному засвоєнню знань слухачами.

Підручник відповідає вимогам положення про Державну премію України в галузі науки і техніки.
д.т.н., професор Кучер Д. Б., професор кафедри озброєння, зв’язку та АСУ Інституту ВМС НУ «ОМА»

Олександр Турчак

Пропонований підручник є актуальним та унікальним виданням у сфері національної безпеки і оборони. Його актуальність обґрунтована сучасними політичними процесами, що відбуваються в Україні та світі. Він має важливе практичне значення для підготовки сучасного офіцера стратегічного рівня. При його підготовці бралися до уваги сучасні тенденції збройного протистояння.
Підручник відповідає всім вимогам, що ставляться до такого виду праць.
Доктор юридичних наук, доцент Турчак О.В. НАСВ.

Мінасов В.С.

Підручник "Основи стратегії національної безпеки і оборони держави" - видання, яке є сучасним іноваційним здобутком роботи авторів і колективу кафедри стратегії національної безпеки та оборони НУОУ протягом більш 10 років, що розкриває теоретичні, методичні рекомендації та організаційні положення забезпечення національної безпеки та оборони України в сучасних умовах ведення антитерористичной операції та в операції обєднаних сил.
Має практичну цінність для підготовки офіцерів стратегічного рівня.

Провідний науковий співробітник НДЛ Військової академії (м.Одеса)
к.військ.н., професор генерал-майор у відставці Мінасов В.С.

Сергій Романчук

Підручник “ Основи стратегії національної безпеки та оборони держави ” забезпечує високий рівень підготовки військових фахівців з урахуванням сучасних тенденцій розвитку збройної боротьби. Викладений матеріал у підручнику сприяє органам державного та військового управління у прийнятті обґрунтованих рішень у сфері безпеки та оборони держави.
На мою думку, це результат кропіткої роботи та наполегливої наукової діяльності висококваліфікованого колективу авторів. Підручник відповідає високим сучасним стандартам та вимогам.
доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор НАСВ ім. гетьмана Петра Сагайдачного Романчук С.В.

Андрій Харук

Ключова позитивна риса підручника - системність у підході до аналізу проблем національної безпеки та оборони. Праця вирізняється продуманою і логічною структурою, охопленням найважливіших аспектів воєнної безпеки і стратегії, включно з таким важливим елементом як теорія підготовки і прийняття стратегічних рішень у воєнній стратегії. У Національній академії сухопутних військ підручних використовується у процесі підготовки ад'юнктів.
Д.і.н., проф. А.І. Харук, завідувач кафедри гуманітарних наук НАСВ ім. гетьмана Петра Сагайдачного

Шлапак Володимир Олександрович

Шлапак Володимир Олександрович

Актуальність наукового дослідження,яке предсталене у підручнику “Основи стратегії національної безпеки та оборони держави”, не викликає сумніву. Авторським колективом використано сучасні методи для оцінювання безпекового середовища та прогнозування загроз національним інтересам держави, а також обґрунтування і прийняття стратегічних рішень з урахуванням досвіду проведення антитерористичної операції. Заслуговує особливої уваги врахування проктичного досвіду проведення антитерористичної операції.
Безумовно підручник відповідає високим сучасним стандартам, вимогам і сприятиме ефективному опануванню знань слухачами (курсантами, студентами) вищих навчальних закладів різного профілю підготовки, істотно вплине на поліпшення підготовки майбутніх спеціалістів.Підручник може бути також корисним науковцям, працівникам органів державної влади, іншим фахівцям, які професійно займаються проблемами національної безпеки та оборони держави і яким не байдужа доля України.
Старший науковий співробітник НДЛ Військової академії (м.Одеса) к.ф.-м.н., доцент, ШЛАПАК В.О.

відповідь

Оленєв В.М.

Підручник присвячений дослідженню актуальної багатовимірної проблеми сучасної внутрішньої та зовнішньої політики України - забезпечення її національної безпеки в органічній ув'язці з міжнародними чинниками геополітичного значення.Цей матеріал може знайти своє наукове і практичне застовування в ході виконання досліджень в багатьох галузях науки та при проведенні заходів оперативної підготовки ЗС України. у підручнику викладено обґрунтовані погляди на розвиток воєнної стратегії та оборони держави. Запропоновано методи прогнозування розвитку воєнно-політичної обстановки в державі.
Подяка авторському колективу в плідній праці над підручником.

Провідний науковий співробітник НДЛ Військової академії (м.Одеса) к.військ.н., професор Оленєв В.М.

відповідь

к.т.н., с.н.с. Гончарук А.А.

Підручник "Основи стратегії національної безпеки і оборони держави" є результатом роботи авторів і колективу кафедри стратегії НБ та О університету протягом більш ніж 15 років.
Визначення національних інтересів держави та пошук раціональних шляхів їх забезпечення є актуальним завданням вищого керівництва держави у будь-якій ситуації та у будь-який час, тому вважаю представлений підручник, у якому розкриваються положення забезпечення національної безпеки та оборони України у сучасних умовах та на перспективу, актуальним і своєчасним.
Ще за часів мого навчання у НАОУ у 2008-2011 роках викладачами кафедри під час занять піднімались питання розвязання проблем національної безпеки України, що особисто у мене викликало зацікавленість і вплинуло на мій світогляд, за що вдячний авторському колективу.
Підручник буде корисним, як інструмент формування державних поглядів, офіцерів різного рівня під час їх підготовки.

Начальник НДЛ Військової академії (м.Одеса) к.т.н., с.н.с. підполковник ГОНЧАРУК А.А.

Віктор Корендович

Підручник актуальний, корисний для всіх державних структур, що опікуються проблемою безпеки та оборони. Щиро вдячний авторам за проведену роботу. Віктор Корендович, к.т.н., доцент

Наталія Смиринська

Перевагами підручника є широкий спектр застосування, актуальність викладеної проблематики для широкого кола споживачів як з силового блоку, так і з оборонного сектору держави в загальному.
с.н.с. ІВМС НУ "ОМА"

Степан Якимяк

Підручник є унікальним та корисним виданням, який заслуговує на державній. Завідувач кафедри ВМС канд. військ. наук, доцент Якимяк Степан Володимирович

Лазебник Сергій Володимирович

Особливістю підручника є наведені методи для оцінювання безпекового середовища та прогнозування загроз національним інтересам держави, що може знайти своє наукове і практичне застовування в ході виконання досліджень в багатьох галузях науки та при проведенні заходів оперативної підготовки ЗС України. Дякую авторам за плідну роботу.
провідний науковий співробіник, к.в.н., с.н.с.

Вячеслав

Матеріали підручника присвячені дослідженню актуальної багатовимірної проблеми сучасної внутрішньої та зовнішньої політики України - забезпечення її національної безпеки в органічній ув'язці з міжнародними чинниками геополітичного значення. Автори підручника визначили базові параметри, що характеризують національну безпеку України; приділили велику увагу викладу організаційних принципів і основ, спрямованих на її послідовне зміцнення; позначили головні внутрішні і зовнішні загрози і виклики, які можуть підривати або послаблювати національну безпеку держави в теперішній час і на найближчу перспективу.
На основі аналізу змісту підручника можна зробити висновок про те, що проведене дослідження характеризується цілісністю і системністю, послідовністю, єдиним стилем викладу матеріалу, логічністю висновків і рекомендацій, що свідчить про особистий внесок авторів в теорію і практику зміцнення національної безпеки України.

Місюра Олег Миколайович

Дане наукове видання "Основи стратегії національної безпеки і оборони держави" на теперішній час є надзвичайно важливим в галузі національної безпеки і оборони держави, яке дозволяє більш детально вивчити питання підготовки держави до агресії.
Дуже вдячний авторському колективу за плідну працю!
Слава Україні!!!
к.т.н. с.н.с.

Андрій

Проблема забезпечення національної і воєнної безпеки України, підтримки необхідного рівня обороноздатності держави ефективного функціонування системи стратегічного планування та прийняття воєнно-стратегічних рішень дійсно є нагальним завданням для вчених.
Тому даний підручник створено вчасно та являється невід'ємною частиною під час проведення наукових досліджень.

Сергій, к.т.н, с.н.с.

Дуже змістовна, корисна й актуальна праця!
Дякую авторам за проведену роботу.

Малюга Володимир Геннадійович

Актуальність роботи на мій погляд обумовлена необхідністью розв'язання проблеми невідповідності класичних методів оцінювання та прогнозування загроз національним інтересам держави сучасним умовам її існування та вимогам до системи національної безпеки. Авторам вдалося на теперешній час вирішити цю проблему шляхом вдосконалення існуючих та розробки нових методів (методичного апарату), які враховують сучасні воєнно-політичні аспекти функціонування держави.
Докторант, к.т.н., с.н.с. Малюга Володимир Геннадійович.

Тристан Андрій Вікторович

Дана робота є важливою для розуміння суті глобальних процесів трансформації світу й держави та ролі безпекового сектору в реалізації стратегії оборони. Висловлюю глибоку вдячність авторам за своєчасну та актуальну працю, яка була була використана при проведенні наукових досліджень.
провідний науковий співробіник, к.т.н., с.н.с. Тристан А.В.

Валерій

Спочатку звернув увагу на гарно оформлене видання. А коли почав знайомитися з викладеним матеріалом, зрозумів, що давно чекав таку книгу. Придбав і зараз вона у мене на робочому столі. Дуже рідко буває такий день, коли я до неї не звертаюсь. І не тільки я, колеги, які разом зі мною викладають в Інституті авіації та протиповітряної оборони дуже часто звертаються до цієї чудової і так нам необхідної книги.

Гулак Юрій

Підручник "Основи стратегії національної безпеки і оборони держави" цікавій. Інформація викладена змістовно та структуровано. Особливої уваги заслуговують розділи стосовно особливостей ведення гібридної війни. Корисний у прогнозуванні загроз національним інтересам держави та прийнятті обґрунтованих стратегічних рішень.

КОСИНЕЦЬ Сергій

Підручник “ Основи стратегії національної безпеки та оборони держави ” забезпечує високий рівень підготовки слухачів оперативно-тактичного й оперативно-стратегічного рівнів підготовки з урахуванням сучасних тенденцій розвитку збройної боротьби. Викладений матеріал у підручнику сприяє органам державного та військового управління у прийнятті обґрунтованих рішень у сфері безпеки та оборони держави.
На мою думку, це результат кропіткої роботи та наполегливої наукової діяльності висококваліфікованого колективу авторів. Підручник відповідає високим сучасним стандартам та вимогам.

Народний депутат України Мамчур Юлій Валерійович

Безумовно видатне наукове дослідження з перспективою міжнародного визнання!
Представлена робота формує сучасний погляд на сьогоденні проблеми безпекового сектору України і претендує стати значним внеском у вирішення проблем забезпечення обороноздатності та зовнішньої безпеки держави.
Особливої уваги заслуговують розділи стосовно особливостей ведення гібридної війни (2.3.4.), підготовки населення та території країни до оборони (5.1.3), засад стратегічного планування в Міністерстві оборони та ЗСУ (6.1.).
На мою думку, підручник відповідає високим сучасним стандартам, вимогам і сприятиме ефективному опануванню знань, істотно вплине на поліпшення підготовки майбутніх спеціалістів.
Робота беззаперечно є результатом кропіткої та наполегливої наукової діяльності висококваліфікованого колективу авторів, творчий внесок яких важко переоцінити.

Олег Макарчук

Дякую авторському колективу за працю.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.