Офіційний веб сайт

Перспективи нарощування ресурсної бази вуглеводнів України за рахунок нетрадиційних джерел

р36

Представлено Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України".

Автори: д.г.н. Михайлов В.А., д.г.н. Вижва С.А., д.г.н. Крупський Ю.З., к.г.-м.н. Куровець І.М., к.г.н. Коваль А.М., Касянчук С.В., к.г.н. Вакарчук С.Г., к.г.-м.н. Харченко М.В.

 Авторами на основі теоретичних досліджень і експериментів визначено особливості формування родовищ вуглеводнів нетрадиційних типів та встановлено критерії і обґрунтовано перспективи виявлення родовищ вуглеводнів сланцевого газу, газу щільних порід, сланцевої нафти, метану вугільних пластів, газогідратів, а також скупчень вуглеводнів в межах імпактних структур на території України.

Створено наукові основи пошуку родовищ вуглеводнів нетрадиційного типу та оцінки їхніх запасів (ресурсів). Сформовано базові концептуальні засади та організаційно-правові заходи з освоєння ресурсів вуглеводнів нетрадиційного типу в Україні. Запропоновано напрямки першочергових геологорозвідувальних робіт на сланцевий газ, газ щільних порід, сланець, нафту, метан вугільних пластів, газогідрати, а також скупчення вуглеводнів в межах імпактних структур на території України. Реалізовано прогнозування об’єктів та площ, перспективних на вуглеводні нетрадиційних типів в усіх нафтогазоносних регіонах України та в імпактних структурах, виявлених в межах Українського щита.

Впровадження результатів роботи відбулося шляхом включення прогнозних ресурсів вуглеводнів нетрадиційного типу до мінерально-сировинної бази України в розмірі 17 трлн. м3 газу. Економічний ефект від  освоєння зазначених ресурсів у перерахунку на грошовий еквівалент становить понад 2500 млрд грн.

Кількість публікацій: 11 монографій, 2 навчальні посібники, 61 стаття (10 - у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно з базами даних складає відповідно: Scopus – 32/2; Google Scholar – 187/10. За даною тематикою захищено 16 кандидатських дисертацій.

Коментарі

Бахмутов В.Г., доктор геол. наук

В останні роки дослідження нетрадиційних ресурсів вуглеводнів виконуються провідними країнами (США, Канада, Німеччина, Швеція тощо), а їх видобуток складає суттєвий відсоток у загальному видобутку вуглеводневої сировини. Для України, економіка якої є енергозалежною, питання нарощування ресурсів і запасів енергетичної сировини на фоні поступового виснаження традиційних родовищ вуглеводнів є вкрай важливим і актуальним. Тому завдання пошуків додаткових, зокрема з нетрадиційних джерел, є одним з пріоритетних напрямків і першочергових завдань економічної стратегії країни. У цьому контексті роботу «Перспективи нарощування ресурсної бази вуглеводнів України за рахунок нетрадиційних джерел», яка представлена творчим колективом співробітників НАК “Нафтогаз України”, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ДП «Науканафтогаз» та ін. організацій, слід вважати піонерською, що має фундаментальне і освітянсько-прикладне значення, у тому числі у виробничій сфері.
Проведено узагальнення наявних даних і зібраний великий новий фактичний матеріал по всіх нафтогазоносних регіонах України стосовно джерел вуглеводнів нетрадиційного типу (сланцевий газ, сланцева нафта, газ ущільнених порід, метан вугільних родовищ, газогідрати тощо). Встановлені перспективи різних нафтогазоносних регіонів України щодо нетрадиційних джерел вуглеводнів, узагальненням чого є восьмитомна монографія «Нетрадиційні джерела вуглеводнів України», матеріали якої є основою представленої роботи. Авторами розроблено комплекс факторів локалізації та критеріїв прогнозу покладів вуглеводнів, пов’язаних із сланцевими товщами, розроблені рекомендації з методики досліджень, надані попередні рекомендації щодо методики підрахунку ресурсів, визначено перспективні стратиграфічні комплекси нетрадиційних на території України, проведено кількісну оцінку ресурсів та обґрунтовано рекомендації що до розробок перспективних ділянок.
Слід відмітити, що колективом авторів проведено колосальну роботу з оцінки ресурсів вуглеводнів нетрадиційного типу, що знайшло своє відображення у 11 монографіях, 2 підручниках та 61 статті. Кожен з авторів є відомим фахівцем у своїй галузі. Саме завдяки формуванню потужного колективу та об’єднання спільних зусиль у вирішенні проблеми забезпечення енергонезалежності України за рахунок збільшення її нафтогазоресурсної бази, представлена робота заслуговує на присудження Державної премії України у галузі науки і техніки.
Зав. відділом Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна НАН України, Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, доктор геологічних наук В.Г.Бахмутов.

Бойко Василь Степанович

Робота, виконана колективом визнаних і відомих науковців, під назвою "Перспективи нарощування ресурсної бази вуглеводнів України за рахунок нетрадиційних джерел" без сумніву відповідає критеріям для отримання Державної премії України в галузі науки і техніки.

До глибин, масово освоєних бурінням, запаси вуглеводнів (нафти і газу) виснажуються. А тому на нетрадиційні джерела, тенденція чого спостерігається у світі, перекладається енергетична незалежність України. Авторами досліджено особливості формування родовищ вуглеводнів нетрадиційних типів, сформульовано критерії та обґрунтовано перспективи відкриття родовищ вуглеводнів сланцевого газу, газу щільних порід, сланцевої нафти, метану вугільних пластів, газогідратів, а також скупчень вуглеводнів в межах імпактних структур на території України. Результати досліджень є актуальними і для територій нафтогазовидобувних територій інших держав.

Робота є фундаментальною, теоретично-геологічно обгрунтованою, має велику наукову цінність, є практично значимою для забезпечення паливно-енергетичної незалежності України, що важливо в даний час і в майбутньому. Таку роботу вважаємо величеним здобутком українських вчених-геологів.

Рекомендую дану колективну роботу для присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Бойко Василь Степанович - доктор технічних наук, професор Івано-Франківського найціонального університету нафти і газу, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки.

Nestor Oszczypko

A monograph presented to the state prize: “Unconventional sources of hydrocarbons of Ukraine” consists of eight published volumes (Kyiv, 2014). It is an outstanding, distinctive, scientific study of great practical importance. In my conviction, the authors' team: Mykhailov V.A., Vyzhva S.A.,. Krupsky Yu.Z., Kurovets I.M., Koval A.M., Kasyanchuk S.V. and Vakarchuk S.G. deserves to be awarded the state prize of Ukraine.
Prof. dr habil. ing. Nestor Oszczypko, Jagiellonian University, Institute of Geological Sciences, Kraków, Poland.

Tadeusz Marek Peryt

The monograph entitled "Unconventional sources of hydrocarbons of Ukraine" consists of eight volumes and is a monumental work that can be compared to similar endavours realized in a few other countries but in fact has no counterpart considering its completeness. It is, however, not only collection of voluminous facts but also it presents their critical treatment and rigorous evaluation. This additionall increases its scientific value. Considering my personnal scientific interest, I put special attention on the study of volume 2 of the Monograph, dealing with the western gas-bearing region, and a very detailed study confirmed my previous impression that the monograph is characterized by very high quality. The authors present the state-of-the-art approach but in addition they also very convincingly suggest appropriate directions for future exploration and production, and thus the monograph is the must for academia and industry. An apparent conclusion from the outlined merits of the monograph is that that the authors: Mykhailov V.A., Vyzhva S.A.,. Krupsky Yu.Z., Kurovets I.M., Koval A.M., Kasyanchuk S.V., Vakarchuk S.G. and Kharchenko M.V. should be honoured for their effort and its magnificent result, and the state prize of Ukraine in science seems to be an appropriate recognition of this work. I strongly recommend to award the monograph and its authors.
Prof. dr habil. Tadeusz Marek Peryt, Polish Geological Institute-National Research Institute, Foreign Member of National Academy of Sciences of Ukraine

Piotr Krzywiec

The scientific study “The prospects of building up the resource base of hydrocarbons of Ukraine by means of unconventional sources” by Mykhailov et al. is one of the key publications on unconventional hydrocarbon resources in Ukraine. The theoretical studies and conducted experiments are of high quality and merit, comparable with similar projects completed in other countries. Authors suggested directions for future E&P (exploration and production) for shale gas, tight gas, shale oil, coal-bed methane, gas hydrates, and hydrocarbons of impact structures on the territory of Ukraine. Taking this into account, team of authors Mykhailov V.A., Vyzhva S.A.,. Krupsky Yu.Z., Kurovets I.M., Koval A.M., Kasyanchuk S.V., Vakarchuk S.G. and Kharchenko M.V. could be considered for the state prize of Ukraine in science and I hope that their significant work will be recognized and awarded.

Гафич І.П.

Директор з розвідки та перспективного розвитку ТОВ "ДТЕК Нафтогаз", Кандидат геолого-мінералогічних наук, член ЦКР Міненерговугілля України

Відгук:
У циклі робіт авторським колективом розглянуто проблеми нетрадиційних ресурсів вуглеводнів: сланцевий газ, газ ущільнених порід-колекторів, сланцева нафта, метан вугільних пластів, газові гідрати, газові поклади імпактних структур. Показано їх велике економічне значення для економіки провідних країн, укріплення і розширення мінерально-сировинної бази паливно-енергетичного сектору. Розглянуто питання світових запасів і ресурсів різних видів нетрадиційної вуглеводневої сировини, особливості геологічної будови, складу, технології розробки їх родовищ, наведені численні приклади об’єктів такої сировини.
Серед найважливіших наукових здобутків слід відмітити: створення наукових основ пошуку родовищ вуглеводнів нетрадиційного типу, виділення перспективних зон для першочергових геологорозвідувальних робіт на нетрадиційні вуглеводні на території України; розроблення методики підрахунку ресурсів для кожного типу нетрадиційних вуглеводнів та оцінку загальних прогнозних ресурсів вуглеводнів нетрадиційного типу в межах України.
Враховуючи вищезазначене, а також великий обсяг опублікованих за напрямком роботи наукових праць, колектив авторів Михайлов В.А., Вижва С.А., Крупський Ю.З., Куровець І.М., Коваль А.М., Кас’янчук С.В., Вакарчук С.Г., Харченко М.В. заслуговує на присудження Державної премії України 2018 року за наукову роботу «Перспективи нарощування ресурсної бази вуглеводнів України за рахунок нетрадиційних джерел».

Михаськів В., д.ф.-м.н., Лауреат Держ. премії України

Робота актуальна з огляду на її внесок у реалізацію енергетичної стратегії України із диверсифікації джерел енергії через розвідку і використання вуглеводневих ресурсів нетрадиційного походження,серед яких сланцевий газ і нафта. У результатах роботи присутній повний і достовірний науковий аналіз, проведений, зокрема, із залученням сучасних інформаційних технологій, а також практичні висновки щодо ефективного освоєння нафтогазоносних площ нетрадиційного типу в Україні.
Робота безсумнівно відповідає всім критеріям для присудження її авторам Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік.

Альохін В.І., доктор геологічних наук

Представлена наукова робота безумовно актуальна і направлена на забезпечення енергонезалежності та енергетичної безпеки України. Наукова новизна роботи добре і переконливо обґрунтована. Колективом авторів встановлені фактори локалізації скупчень нетрадиційних вуглеводнів різних типів та розроблені методичні засади оцінки їх ресурсного потенціалу. Особливо важливо, що авторами виділені конкретні перспективні площі та ділянки першочергових дослідно-промислових робіт з підрахунком прогнозних ресурсів. Представлені результати роботи мають велику наукову і практичну цінність. Вважаю що представлена наукова робота заслуговує Державної премії України в галузі науки і техніки у 2018 році.

Лозинський О.Є.

Стрімкий ріст видобутку природного горючого газу на території США в останнє десятиліття зумовлений в основному залученням у промислове освоєння скупчень вуглеводнів із слабопроникних порід, так званого «сланцевого» газу. Безумовно, таку революційну тенденцію розвитку газодобувної галузі необхідно якнайшвидше впровадити і в Україні. Першочерговою основою для реалізації такого амбітного проекту та прориву у збільшенні видобутку газу є ресурсна база вуглеводневої сировини. Автори представленої роботи системно підійшли до наукового обґрунтування перспектив нарощування ресурсної бази вуглеводнів України із нетрадиційних джерел. Спочатку вони на високому науковому рівні шляхом аналізу комплексу геолого-геохімічних критерійних ознак виявили в межах нафтогазоносних регіонів України зони газонакопичення у відкладах, які залягають на відносно невеликих глибинах (що дуже важливо) і раніше вважались неперспективними. Затим аргументовано провели кількісну оцінку прогнозних ресурсів вуглеводневої сировини в різних нетрадиційних джерелах Східного, Західного і Південного нафтогазоносних регіонів України. Освоєння цих прогнозних ресурсів дасть можливість суттєво наростити ресурсну базу вуглеводнів у країні, досягти енергонезалежності і навіть вийти на експорт газу. Вельми цінним у роботі, що заслуговує і зверне особливу увагу інвесторів є те, що автори на основі своїх досліджень виділили конкретні перспективні площі, на яких доцільно проводити бурові роботи з метою вилучення вуглеводневої сировини. Тепер справа за відповідними законодавчими, нормативними та управлінськими рішеннями державних органів влади щодо створення сприятливих умов для інвестицій у цю галузь. І присудження цій роботі Державної премії якнайліпше сприятиме залученню солідних інвесторів. Незважаючи на наукову дискусію щодо нюансів вживання деяких термінів у роботі, вважаю, що авторський колектив створив новітні наукові засади виявлення та оцінки ресурсів нетрадиційних джерел вуглеводневої сировини в Україні. Безперечно, проведені дослідження та одержані результати є стратегічно важливими для України і заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2018 році.

Лозинський О.Є. — доцент кафедри геології та розвідки нафтових і газових родовищ Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Почесний розвідник надр України.

Петровський Олександр

Енергетичні кризи, які виникають в світі, в першу чергу, пов’язані із коливанням цін на нафту і газ, які в свою чергу залежать від коливань об’ємів розвіданих запасів і ресурсів нафти і газу. Вуглеводнева сланцева революція, яка відбулась у США була спричинена черговою кризою і очікуванням, що в найближчі десятиліття запаси нафти і газу у традиційних родовищах будуть вичерпані. В результаті масового залучення нетрадиційних резервуарів нафти і газу США із країни імпортера перетворилась в експортера енергоресурсів.
Враховуючи нагальну потребу України у нарощуванні власного видобутку нафти і газу, та те, що на території України присутні всі можливі варіанти потенційно вуглеводнево-насичених нетрадиційних резервуарів – сланцевих порід, щільних колекторів, вугільних пластів, газогідратів, а також імпактних структур, питання їх вивчення має пріоритетне значення для нафтогазового комплексу України.
Саме розгляду цих актуальних питань присвячено дослідження групи відомих в Україні фахівців. В результаті проведених ними досліджень вдалося встановити закономірності розміщення нетрадиційних резервуарів в межах нафтогазопромислових районів України – скупчень газу і нафти у сланцевих породах, газу у щільних породах, метану у вугільних пластах, газогідратів на шельфі Чорного моря, а також скупчень вуглеводнів в межах імпактних структур. Для зазначених нетрадиційних скупчень вуглеводнів розроблено наукові основи їх пошуку та оцінки потенційних ресурсів. Важливим елементом досліджень є обґрунтовані пропозиції щодо першочергових напрямків геологорозвідувальних робіт на всі види нетрадиційних скупчень газу та нафти.
Проведені дослідження мають важливе значення для економіки України, а її автори заслуговують присудження їм Державної премії з науки і техніки 2018 року.
З повагою,

Директор НТК «ДЕПРОІЛ ЛТД», проф., д.ф.-м.н., академік і перший віце-президент УНГА, дійсний член SEG, EAGE, AAPG, Почесний розвідник надр України

Сивий М.Я.

Виконана колективом науковців та виробничників об'ємна і скрупульозна робота з оцінювання перспектив нарощування потенціалу паливно-енергетичної сировини в країні за рахунок освоєння її нетрадиційних джерел є безперечно своєчасною і може у недалекій перспективі суттєво змінити енергетичний баланс держави. Особливо цінним в роботі вважаю деталізований аналіз методичних аспектів ГРР, оцінювання ресурсів нетрадиційних вуглеводнів та критичний розгляд екологічних проблем, пов'язаних з майбутніми розвідувальними та експлуатаційними роботами. Подано зокрема огляд екологічних проблем, які супроводжували розвідку і видобуток вуглеводнів у США та країнах Євросоюзу, у схемі основних організаційних заходів з освоєння ресурсів сланцевого газу вирішення екологічних проблем ставиться поруч з питаннями геологічного плану, на регіональному етапі першочергові роботи з освоєння ресурсів газу плануються з мінімізацією можливих екологічних ризиків, на розвідувальному етапі передбачено поглиблений екологічний моніторинг наслідків дослідно-промислової розробки та ін. З викладних вище причин вважаю, що автори роботи "Перспективи нарощування ресурсної бази вуглеводнів України за рахунок нетрадиційних джерел" цілком заслуговують присудження Державної премії в галузі науки і техніки за 2018 рік.
Сивий М.Я., доктор географічних наук, кандидат геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач кафедри географії та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка

Стародуб Юрій Петрович, д.ф.-м.н., проф., спец."геофізика"

Знайомий з роботами Вижви С.А., працював в ДП Науканафтогаз з д.г.н. Крупським Ю.З.,Вакарчуком С.Г., к.г.-м.н. Харченком М.В. Знайомий з роботами к.г.-м.н. Куровця І.М., к.г.н. Коваля А.М. Вважаю, що представлена робота заслуговує на державну премію. Прогнозні ресурси вуглеводнів нетрадиційного типу в мінерально-сировинній базі України в розмірі 17 трлн. м3 газу в розробці їх підтвердяться.

Максимчук В.Ю.

Робота, представлена колективом авторів- відомих фахівців в галузі нафтогазової геології і геофізики, об"єднує цикл наукових праць, присвячених актуальній проблемі нарощування ресурсної бази України. Авторським колективом веконана гігантська робота по аналізу результаті пошуків, розвідки та видобутку нетрадиційних типів вуглеводнів у різних країнах світу, де вже реально здійснюється їх промисловий видобуток. На основі глибоких теоретичних та експериментальних досліджень глибинної будови та фаціальних умов формування ущільнених порід осадових басейнів,вивченя мінерально-петрографічних та літолого-фаціальних характеристик гірських порід, авторами розроблено наукові основи пошуків родовищ вуглеводнів нетрадиційного типу-газу сланцевих товщ та щільних колекторів, метану вугільних шахт та ін., обгрунтовано напрямки першочергових геолого-озвідувальних робіт. Представлена робота, безумовно, має важливе наукове та практичне значення. Вважаю, що робота "Перспективи нарощування ресурсної бази вуглеводнів України за рахунок нетрадиційних джерел" та її автори: Михайлов В.А.,Вижва С.А.,Крупський Ю.З.,Куровець І.М., Коваль А.М., Косянчук С.В., Вакарчук С.Г., Харченко М.В. заслуговують присудження Державної премії України у галузі науки і техніки за 2018р.

Бурлуцький М.С.

Проблема нарощування ресурсної бази вуглеводнів України є дуже актуальною протягом останніх років, оскільки існуюча база вуглеводнів має тенденцію до їх виснаження. Відкриття нових родовищ вуглеводнів майже не спостерігається, а ті, що відкриваються, відносяться до невеликих, дрібних або дуже дрібних. Тому стає питання щодо пошуків додаткових джерел вуглеводневої сировини, зокрема і з нетрадиційних джерел.
Саме з метою нарощування енергетичної бази Держави творчий колектив, який включає як виробників, так і науковців, в першу чергу Київського національного університету імені Тараса Шевченка, інших організацій з 2010 років проводить всебічне вивчення проблеми нетрадиційних ресурсів вуглеводнів України.
Авторами проведено узагальнення результатів аналітичних джосліджень попередніх років та виконаний значний обсяг власних есперементальних досліджень. Отримані результати представляють значний науковий і практичний інтерес.
У даній роботі при оцінці ресурсної бази нетрадиційних вуглеводнів авторами застосовані методи та методики, які були розроблені на основі підходів до оцінки ресурсів неконвенційних вуглеводнів в басейнах з доведеною промисловою нафтогазоносністю традиційних вуглеводнів, які характеризуються середнім та високим ступенем геолого-геофізичної вивченності території.
Вперше в Україні створено наукові основи пошуку нафтогазоносних площ нетрадиційного типу - визначено особливості формування покладів вуглеводнів нетрадиційних типів, а також встановлено основні фактори їх локалізації, визначено систему критеріїв виявлення та оцінки перспектив скупчення вуглеводнів нетрадиційних типів. Крім того, вперше визначено стратиграфічні комплекси, які перспективні на пошуки вуглеводнів нетрадиційних типів в східному, західному та південному регіонах України.
Обсяги робіт, проведених авторським колективом виробників та науковців, знайшли своє втілення у 11 монографіях, 2 підручниках та 61 статті. Крім того, захищено 1 докторську та 15 кандидатських дисертацій.
Тобто, робота авторів має як практичне, так і наукове значення.
Тому, вважаю, що результати цієї роботи дадуть реальні можливості для збільшення видобутку вуглеводнів в Україні.
Вважаю, що робота авторського колективу у складі Михайлова В.А., Вижви С.А., Крупського Ю.З., Куровця І.М., Коваля А.М., Касянчука С.В., Вакарчука С.Г., Харченка М.В. «Перспективи нарощування ресурсної бази вуглеводнів України за рахунок нетрадиційних джерел» безумовно заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року.
Бурлуцький М.С., кандидат геологічних наук, Державна служба геології та надр України

Калашник Петро Миколайович,

Розвиток промислового виробництва України напряму залежить від ступеня використання енергетичних ресурсів, в тому числі і вуглеводневих. Україна, як і багато країн світу, має значні за запасами власні ресурси нафти і газу. Однак, на даний час тільки частина із наявних потреб забезпечується власним видобутком. У зв’язку із цим перед нафтогазовим комплексом України стоїть актуальна проблема не тільки збільшити долю власного видобутку, але і в найближчій перспективі повністю забезпечити потреби населення і промисловості України у природному газі за рахунок саме власного видобутку та в перспективі перейти до експорту на зовнішні ринки. Саме вирішенню цієї проблеми присвячені багаторічні дослідження колективу авторів, представлені на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.
Серед найважливіших наукових здобутків слід відмітити:
створення наукових основ пошуку родовищ вуглеводнів нетрадиційного типу, зокрема визначено особливості формування покладів вуглеводнів нетрадиційних типів, а також встановлено основні фактори їх локалізації;
визначення стратиграфічних комплексів, перспективних для локалізації скупчень вуглеводнів нетрадиційних типів;
виділення перспективних зони для першочергових геологорозвідувальних робіт на нетрадиційних вуглеводні на території України;
розроблення методики підрахунку ресурсів для кожного типу нетрадиційних вуглеводнів та оцінено загальні прогнозні ресурси вуглеводнів нетрадиційного типу в межах України.
розроблення концептуальних засад та організаційно-правових заходів з освоєння ресурсів вуглеводнів нетрадиційного типу в Україні.
Враховуючи актуальність, наукову новизну та практичну цінність проведених досліджень колектив авторів безумовно заслуговує на отримання Державної премії України з науки і техніки у 2018 році.

Куровець С.С.

У всьому світі проводяться інтенсивні дослідження проблеми нетрадиційних ресурсів вуглеводнів (США, Канада, Німеччина, Швеція, Польща, Китай, Аргентина тощо), а в провідних країнах світу (насамперед США) їх видобуток вже складає суттєвий відсоток у загальному видобутку вуглеводневої сировини. Враховуючи енергозалежність економіки України, це питання є вкрай важливим і для нашої країни. Представлена робота, є дуже актуальною, оскільки вказує можливі шляхи вирішення цього питання та сприятиме нарощування ресурсів і запасів енергетичної сировини.
Вважаю, що робота «Перспективи нарощування ресурсної бази вуглеводнів України за рахунок нетрадиційних джерел » безумовно заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року.
Куровець С.С., доктор геологічних наук, завідувач кафедри геології та розвідки нафтових і газових родовищ Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Гелета Олег Леонтійович

Нарощування ресурсної бази вуглеводнів є однією із важливих складових національної безпеки України. Використання для цього нетрадиційних джерел є актуальних і надважливим у розрізі перспективності пошуків нових родовищ газу і нафти на території України. Слід відмітити нові наукові засади щодо пошуку і прогнозування перспективних на вуглеводні площ та освоєння їх запасів. Завдяки даним науковим напрацюванням є можливим виділити першочергові ділянки для проведення пошуково-розвідувальних робіт і відкриття нових родовищ вуглеводнів та їх освоєння.
Враховуючи це, а також великий обсяг наукових і практичних напрацювань авторів за даним напрямком, створення наукових основ пошуку родовищ вуглеводнів нетрадиційного типу та оцінки їх запасів, наукова робота «Перспективи нарощування ресурсної бази вуглеводнів України за рахунок нетрадиційних джерел» колективу авторів у складі Михайлова В.А., Вижви С.А., Крупського Ю.З., Куровця І.М., Коваля А.М., Васянчука С.В., Вакарчука С.Г., Харченко М.В. заслуговує на присудження Державної премії України 2018 року.
Гелета О.Л., кандидат геологічних наук, член-кореспондент АБУ, заступник директор - керівник відділу експертизи ДГЦУ

Гурський Д.С., к.г.н.

Актуальність циклу робіт «Перспективи нарощування ресурсної бази вуглеводнів України за рахунок нетрадиційних джерел», висунутого на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2018р. не викликає жодних сумнівів. На базі аналізу кращого світового досвіду стану пошуків, розвідки та видобутку нетрадиційних типів вуглеводнів – сланцевого газу, щільного газу, метану вугільних родовищ, сланцевої нафти, газогідратів, вуглеводнів імпактних структур розроблена оптимальна методика вивчення нетрадиційних джерел вуглеводнів України, розроблено комплекс факторів локалізації і критеріїв прогнозу покладів вуглеводневої сировини; визначені перспективні стратиграфічні комплекси та об’єкти, визначені їх параметри та показники. І що найголовніше – це вже досягнутий практичний результат – включення до МСБ України 17 трлн. куб. м. газу нетрадиційних типів.
Цикл робіт має важливе науково-практичне значення, їх впровадження у виробництво дозволить забезпечити енергонезалежність нашої держави на сотні років і автори, безперечно, заслуговують на присудження Державної премії в галузі науки і техніки 2018 р.

Михайло Гейченко

Актуальність роботи очевидно, особливо з урахуванням того, що останніми роками (починаючи з 2012 р.) різко скоротилось державне фінансування на геологорозвідувальні роботи, які виконуються згідно Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази (МСБ) України на період до 2030 року (на сьогодні воно складає менше 10% від передбаченого Програмою). Кошти держбюджету, які передбачені на розвиток МСБ, спрямовуються, в першу чергу, на регіональні геологічні та еколого-геологічні дослідження, науковий прогноз виявлення родовищ корисних копалин (в т. ч. паливно-енергетичного напрямку) тощо. Представлена робота вписується у зазначені напрями і, таким чином, певною мірою закриває «дірки», які утворились в результаті катастрофічного недофінансування Загальнодержавної програми по розділу «нарощування мінерально-сировинної бази вуглеводнів», зокрема напрямку нетрадиційних джерел вуглеводнів. У науковій праці в результаті виконаного великого обсягу тематичних досліджень визначено критерії оцінки перспектив основних видів вуглеводнів нетрадиційного типу – нафтогазоносності ущільнених осадових порід та імпактних структур, метаноносності вугільних пластів та вміщуючих їх порід, метаногідратів. Ці критерії є зрозумілими, їх можна вивчати і вимірювати. Тобто, це – реальний інструмент, який можна застосовувати при прогнозі та пошуку родовищ нетрадиційних ВВ.
До безумовного досягнення треба віднести запропоновані методичні засади кількісної оцінки ресурсів нетрадиційних типів вуглеводнів, які є цілком коректними. Виходячи з рівня геологічного вивчення нетрадиційних видів ВВ перспективи пошуку їх джерел, наведені у науковій праці, виглядають реалістично.
Не можна обійти увагою і той факт, що вирішення питання видобутку метану вугільних пластів, крім іншого, веде до підвищення безпеки роботи людей у підземних гірничих виробках. Дана наукова робота наближає до цього.
Враховуючи все вищезазначене і те, що авторами вперше розроблено комплекс факторів локалізації та критеріїв покладів ВВ, пов’язаних зі сланцевими та щільними, а також величезний обсяг опублікованих за напрямком робіт наукових праць, колектив авторів (Михайлов В.А., Вижва С.А., Крупський Ю.З., Куровець І.М., Коваль А.М., Васянчук С.В., Вакарчук С.Г., Харченко М.В.), наукова робота «Перспективи нарощування ресурсної бази вуглеводнів України за рахунок нетрадиційних джерел» заслуговує присудження Державної премії України 2018 року.
Гейченко М.В., кандидат геологічних наук

Христина Заяць

Нарощування ресурсної бази вуглеводнів в Україні надалі залишається
актуальним питанням , що набуває критичного значення і потребує підвищенної уваги до пропозицій пошуку і відкриття нових покладів нафти та газу та їх видобутку. Важлива своєчасна підтримка ініціатив сучасних методів вивчення геологічної будови надр і раціональних з економічним ефектом методик проведення пошуково розвідувальних робіт.

Робота " Перспективи нарощування ресурсної бази вуглеводнів України за рахунок
нетрадиційних джерел" авторського колективу у складі Миайлова В.А. , Вижви С.А.
Крупського Ю.З., Куровця І.М, Коваля А.М., Косячука С.В, Вакарчука С.Г, Харченка М.В,
висвітлює теоретичні основи та багаторічний досвідв пошуку покладів нафти та газу в конкретних прпозиціях щодо збільшення вуглеводневого потенціалу в Україні, тому
заслуговує присудження Державної премії в галузі науки і техніки.

Кандидат г.м .наук , академік УНГА, почесний розвідник надр.

Рудько Георгій Ілліч

Актуальність роботи «Перспективи нарощування ресурсної бази вуглеводнів України за рахунок нетрадиційних джерел» обумовлена нагальною потребою України в забезпеченні власними паливно-енергетичними ресурсами, яка може бути успішно вирішена у найближчі роки за рахунок залучення вуглеводнів з нетрадиційних джерел (сланцевий газ, сланцева нафта, газ ущільнених порід-колекторів тощо). Авторами роботи вперше в Україні проведене комплексне вивчення проблеми нетрадиційних джерел вуглеводнів, розроблений комплекс факторів локалізації та критеріїв прогнозу таких покладів; визначені перспективні стратиграфічні комплекси порід; встановлено генеруючий потенціал нафтоматеринських порід, типи керогену, температурна зрілість сланцевих відкладів та ущільнених пісковиків; побудовані геолого-геофізичні моделі перспективних стратиграфічних комплексів; проведена оцінка прогнозних ресурсів не-традиційних покладів вуглеводнів; наведені методичні рекомендації з освоєння прогнозних ресурсів нетрадиційних покладів вуглеводнів; наведені рекомендації щодо подальших ГРР. Ця робота має не тільки важливе наукове, але й народногосподарче значення і безумовно заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Рудько Г.І., доктор геолого-мінералогічних наук, доктор географічних наук, доктор технічних наук, професор, голова Державної комісії України по запасах корисних копалин

Дудніков М.С., кандидат геологічних наук

В останні роки в Україні спостерігається тенденція до виснаження ресурсної бази видобутку вуглеводнів. Слід звернути увагу, що найбільші родовища газу та нафти (Шебелинське, Єфремівське, Мелихівське, Бугруватівське та ін.) знаходяться на завершальній стадії розробки. Подальше проведення геологорозвідувальних робіт у нафтогазоносних регіонах України призводить до відкриття невеликих (або дрібних) за запасами родовищ. В такій ситуації, одним із шляхів збільшення ресурсної бази видобутку вуглеводнів є дослідження пов'язані з можливістю видобутку газу з так званих "нетрадиційних джерел". Ураховуючи наведене, робота «Перспективи нарощування ресурсної бази вуглеводнів України за рахунок нетрадиційних джерел» є дуже актуальною, а напрацювання авторського колективу дадуть можливість в майбутньому збільшити обсяги видобутку вуглеводневої сировини в Україні. Слід відмітити, що авторами проведено колосальну роботу з оцінки ресурсів вуглеводнів нетрадиційного типу, в тому числі окремо по кожному джерелу: газ сланцевих товщ, газ щільних колекторів, метан вугільних родовищ, нафта сланцевих товщ, газогідрати та вуглеводні імпактних структур. Також авторами розроблені рекомендації щодо методики досліджень нетрадиційних вуглеводнів, виділено перспективні об'єкти для проведення геологорозвідувальних робіт. Наукові напрацювання авторів знайшли своє відображення у 11 монографіях, 2 підручниках та 61 статті, захищено 1 докторську та 15 кандидатських дисертацій. Тобто згадана робота має важливе як наукове так і практичне значення. Таким чином, вважаю що робота «Перспективи нарощування ресурсної бази вуглеводнів України за рахунок нетрадиційних джерел» заслуговує присудження Державної премії України 2018 року.
Дудніков М.С., кандидат геологічних наук, начальник відділу ліцензування департаменту геології ПАТ "Укргазвидобування"

Бодлак П.М., к.г.н.

Зважаючи на високу ступінь вироблення традиційних покладів вуглеводнів на родовищах малих і середніх глибин в межах України економічно доцільно, окрім вивчення перспектив на великих глибинах, також перейняти успішний досвід вітчизняних і зарубіжних дослідників з питання вивчення та подальшої експлуатації нетрадиційних покладів ВВ. Безумовно, в межах нашої країни наукова робота «Перспективи нарощування ресурсної бази вуглеводнів в Україні за рахунок нетрадиційних джерел» є своєчасною та актуальною. Її результат дасть можливість в найближче майбутнє суттєво підвищити ефективність ГРР, що призведе до підвищення енергонезалежності України. Наукова робота виконана колективом авторів у складі: д.г.н. Михайлов В.А., д.г.н. Вижва С.А., д.г.н. Крупський Ю.З., к.г.-м.н. Куровець І.М., к.г.н. Коваль А.М., Касянчук С.В., к.г.н. Вакарчук С.Г., к.г.-м.н. Харченко М.В. заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Левченко О.І., кандидат геологічних наук

Актуальність роботи «Перспективи нарощування ресурсної бази вуглеводнів України за рахунок нетрадиційних джерел» висунутої на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року не викликає жодних сумнівів.
Заслуговує на повагу комплексний підхід авторів до вирішення цієї проблеми від особливостей формування родовищ вуглеводнів нетрадиційних типів, встановлення критеріїв, обґрунтовання перспектив виявлення родовищ вуглеводнів сланцевого газу, газу щільних порід, сланцевої нафти, метану вугільних пластів, газогідратів, а також скупчень вуглеводнів в межах імпактних структур на території України, наукових основ їх пошуку і до особливостей методики підрахунку ресурсів для кожного типу вуглеводнів нетрадиційного типу та організаційно правових заходів з їх освоєння.
Вражає уже досягнутий практичний результат, а саме: обсяг включення прогнозних ресурсів вуглеводнів нетрадиційного типу до мінерально-сировинної бази України в розмірі 17 трлн. м3 газу та економічний ефект від освоєння зазначених ресурсів у перерахунку на грошовий еквівалент, що становить понад 2500 млрд. гривень.
Вважаю, що дана робота має важливе науково-практичне значення, її впровадження в життя дозволить забезпечити енергонезалежність нашої держави і безперечно автори заслуговують на присудження Державної премії в галузі науки і техніки 2018 року.
Левченко О.І., кандидат геологічних наук

Шлапінський В.Є., кандидат геологічних наук

Великі перспективи у нарощуванні ресурсної бази вуглеводнів України, слід пов’язувати в тому числі і з нетрадиційними їх джерелами. Вони вже давно і успішно розробляються у низці країн. Тому представлена на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 р. робота «Перспективи нарощування ресурсної бази вуглеводнів України за рахунок нетрадиційних джерел» є своєчасною і актуальною. Автори на підставі опрацювання великого за обсягом фактичного матеріалу, зуміли обґрунтувати перспективність кожного з нафтогазоносних регіонів України, стосовно нетрадиційних джерел вуглеводнів. Виділені перспективні ділянки і проведена кількісна оцінка ресурсів вуглеводнів. Це створює можливості для втілення в життя даної концепції. Автори даної роботи безсумнівно заслуговують на присудження Державної премії в галузі науки і техніки.

Буштин І.М.

Для інтенсивного розвитку економіка України потребує все більшої кількості енергоносіїв. Це може бути досягнуто збільшенням видобутку нафти і газу через застосування нових методів розробки на старих родовищах та за рахунок відкриття нових нетрадиційних джерел вуглеводнів. Автори роботи «Перспективи нарощування ресурсної бази вуглеводнів України за рахунок нетрадиційних джерел» Михайлов В.А., Вижва С.А., Крупський Ю.З., Куровець І.М., Коваль А.М., Касянчук С.В., Вакарчук С.Г., Харченко М.В розглянули геологічні передумови для прогнозування нафтогазоносності надр, висвітлили сучасні методи пошуків і вивчення нафтогазоперспективних об’єктів, а також раціональні методики проведення пошуково-розвідувальних робіт у різних геологічних і геоморфологічних умовах. Дана робота є також важливим джерелом вивчення нетрадиційних джерел вуглеводнів для студентів геологічних факультетів вищих навчальних закладів.
За актуальність висвітленої проблеми і за вагомий науковий внесок автори представленої роботи, без сумніву, заслуговують на присудження Державної премії в галузі науки і техніки 2018 р.

Суярко Василь Григорович

Наукова робота "Перспективи нарощування ресурсної бази вуглеводнів в Україні за рахунок нетрадиційних джерел", яку подано на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року присвячена розширенню вітчизняної ресурсної бази вуглеводневої сировини. Вона містить як прогнозні оцінки нетрадиційної нафтогазоносності України,
так і кількісні показники прогнозних ресурсів у конкретних нафтогазоносних регіонах.У роботі, з урахуванням світового досвіду,запропоновано методичні основи пошуку, розвідки та видобування вуглеводнів різного генезису з нетрадиційних джерел.Представлена робота, що має науково-практичне значення, є дуже актуальною, оскільки вказує шляхи нарощування ресурсів і запасів енергетичної сировини.А це, у свою чергу, є чи не найважливішим фактором економічної та політичної незалежності нашої держави. Вважаю, що робота, виконана колективом авторів у складі: В.А.Михайлова,С.А.Вижви,Ю.З.Крупського,І.М.Куровця, А.М.Коваля, С.В.Косянчука,М.В.Харченка заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Суярко В.Г. професор, доктор геолого-мінералогічних наук, академік Академії наук Вищої школи України та Української нафтогазової академії, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Локтєв А.В. кандидат геологічних наук

Одним з найважливіших завдань України є її енергозабезпеченість, перш за все з власних природних ресурсів. Представлена на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року робота «Перспективи нарощування ресурсної бази вуглеводнів України за рахунок нетрадиційних джерел» є дуже актуальною, позаяк присвячена дуже важливому питанню нарощування власної ресурсної бази вуглеводнів. Автори розглядають всі основні аспекти даного напрямку досліджень: критерії оцінки перспектив нафтогазоносності, просторової локалізації перспективних відкладів в нафтогазоносних регіонах України з кількісною оцінкою їх прогнозних ресурсів, пропозиції щодо напрямків проведення геологорозвідувальних робіт. Отримані результати є дуже важливими, оскільки на їх основі можливо виділення першочергових ділянок для проведення детальних пошуково-розвідувальних робіт та планування їх обсягів (спеціальних геофізичних досліджень та глибокого буріння), спрямованих на відкриття нових покладів вуглеводнів та їх освоєння. Збільшення ресурсної бази та видобутку вуглеводнів в Україні на даний час, залежить від активізації збільшення обсягів пошуково-розвідувальних робіт, підвищення їх ефективності та скорочення термінів з освоєння нетрадиційних джерел вуглеводнів. Вважаю, що автори роботи «Перспективи нарощування ресурсної бази вуглеводнів України за рахунок нетрадиційних джерел» Михайлов В.А., Вижва С.А., Крупський Ю.З., Куровець І.М., Коваль А.М., Касянчук С.В., Вакарчук С.Г., Харченко М.В. заслуговують на присудження їм Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік.
Локтєв А.В., кандидат геологічних наук, заступник начальника управління – начальник відділу нафтогазової промисловсті управління паливно-енергетичного комплексу, департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської обласної державної адміністрації.

Безручко К.А., доктор геологічних наук

У зв"язку із значним виснаженням, розвіданих свого часу запасів вуглеводнів, нарощування сировиної бази в Україні можливе лише за рахунок залучення нетрадиційних джерел. з огляду на це робота "Перспективи нарощування ресурсної бази вуглеводнів за рахунок нетрадиційних джерел" є вельми актуальною та важливою. Головними здобутками авторів є зібрання та узагальнення великого обсягу наявного геологічного матеріалу по всіх нафтогазоносних регіонах України стосовно вуглеводнів нетрадиційного типу, розробка комплексу факторів локалізації та критеріїв прогнозу нетрадиційних покладів, встановлення перспектив окремих нафтогазоносних регіонів України щодо видобутку нетрадиційних вуглеводнів, кількісна оцінка їх ресурсів. Розробки авторського колективу теоретично обгрунтовані, базуються на сучасних геологічних уявленнях та наявному досвіді стосовно нетрадиційних джерел вуглеводнів, мають практичне спрямування.
Автори представленої роботи заслуговують на присудження Державної премії в галузі науки і техніки.
Безручко К.А.,доктор геологічних наук,зав.відділу геології вугільних родовищ великих глибин Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Плякова НАН України

Приходченко В.Ф., доктор геологічних наук

Робота «Перспективи нарощування ресурсної бази вуглеводнів України за рахунок нетрадиційних джерел» є актуальною. Низка країн з розвиненою економікою розпочала видобуток газу та нафти з нетрадиційних родовищ. Залучення енергетичної сировини цього типу могло б суттєво покращити енергетичний баланс України.
До найбільш суттєвих здобутків авторів відноситься обґрунтування системи критеріїв виявлення та оцінки перспектив скупчень вуглеводнів та факторів їх локалізації, виділення найбільш перспективних ділянок, визначення особливостей методик підрахунку запасів для кожного типу родовищ.
Автори представленої роботи заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Приходченко В.Ф., декан геологорозвідувального факультету Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.