Офіційний веб сайт

Особливості біорізноманіття ґрунтової мікрофлори забруднених радіонуклідами територій та її вплив на доступність радіонуклідів рослинам

м49

Представлено Національним університетом біоресурсів і природокористування України.

Автор: к.б.н. Паренюк О.Ю.

У роботі досліджено вплив радіонуклідного забруднення на мікроорганізми ґрунту. Новітні аналітичні методики дозволили отримати унікальні дані на полігоні зони відчуження Чорнобильської АЕС та зсередини саркофагу зруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС.

Результати, отримані в роботі, є прикладом реалізації сучасної мульдисциплінарної стратегії вивчення екосистем від дослідження біорізноманіття з використанням як класичних, так і новітніх методик, до визначення впливу мікроорганізмів на перехід радіонуклідів в рослини.

Вперше проведено ідентифікацію мікроорганізмів, які домінують у забруднених радіонуклідами ґрунтах. Оцінено склад функціональних еколого-трофічних груп ґрунтових мікроорганізмів протягом вегетативного сезону в умовах впливу хронічного опромінення. Доведено позитивну кореляцію між питомою активністю радіоцезію і кількістю бактерій-амоніфікаторів (R=0,65).

Встановлено, що окремі мікроорганізми модифікують коефіцієнт накопичення Cs137 із субстрату в рослини. Певні штами мікроорганізмів стимулювали у 1,5 рази вище перехід радіонукліду, навпаки інші штами знижували накопичення у 1,3 разів. Ці властивості бактерій корисні для корекції ремедіації ґрунтів. Вперше проаналізовано біорізноманіття мікрофлори всередині зруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС а також визначено її функції, що дозволило побудувати гіпотезу щодо формування протоекосистеми.

Кількість публікацій: 47, у т.ч. за тематикою роботи методичний посібник, 20 статей (10 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно  з базами даних складає відповідно: Scopus – 7/2;  Google Scholar – 14/2.

Коментарі

Максим Данченко

Номінована робота є комплексним дослідженням взаємозв´язку забрудненого радіонуклідами середовища Чорнобильської зони відчуження з мікроорганізмами грунту. Використавши класичні методи культивації та електронної мікроскопії, а також ідетнифікувавши ізоляти ампліфікацією генових фрагментів, авторка встановила мікроорганізми, що домінують у радіаційно-забруднених грунтах. Додатково було показано вплив окремих бактерій на накопичення радіонуклідів ріпаком. Нарешті за допомогою секвенування нового покоління, Олена оцінила біорізноманіття мікрофлори зруйнованого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції. Олена є кваліфікованаю дослідницею з досвідом міжнародних стажувань. Роботу проведено на високому рівні, вона має істотне фундаментальне і прикладне значення, а результати опубліковано у солідних фахових міжнародних журналах.
Максим Данченко, к.б.н.
Біомедичний дослідницький центр
Словацька академія наук

Асим Абдуллаев, к.х.н.

Представлення работа решает комплекс важнейших радиобологических задач и демонстрирует ювелирное использование современных и классических методик. Изучение биоразнообразия редуцентов на загрязненных территориях позволит более полно решать вопросы деконтаминации территории и возвращения их в хозяйственное использование.
Работа выполнена на высоком научном уровне и заслуживает присвоения Премии Президента для молодых ученых в 2018 году.

Асим Абдуллаев, к.х.н.
Заведующий лабораторией радиопротекторов
Института радиационных проблем
Национальной академии наук Азербайджана

Паскевич Сергій Анатолійович, к.б.н.

Актуальність проведених досліджень полягає в тому, що на даний час наші знання про функціонування природних мікробних популяцій є ще не повними, особливо що стосується взаємодії грунтових мікроорганізмів з радіонуклідами. Мікробні ценози грунтового покриву формують велике розмаїття фізико-хімічних та біологічних механізмів перетворення речовин в довкіллі і саме тому мікроорганізми відіграють провідну роль в залучені радіоактивних елементів до біогеохімічних ланцюгів міграції.
Дослідження показали вплив мікроорганізмів на поведінку радіонуклідів та їх накопичення в надземній фітомасі рослинного покриву в природних умовах Полісся. Таким чином автором було оцінено дієвість одного з важелів впливу, що визначає рівні акумуляції радіонуклідів в рослинах. Отримані результати є важливими оскільки фактично можуть застосовуватись для зниження рівнів залучення радіонуклідів в трофічні ланцюги та, відповідно, їх надходження в організм людини.
Важливим об’єктом досліджень стали мікроценози об’єкта “Укриття”. Це одне з небагатьох досліджень мікробіоти цього об’єкту. Цінність досліджень полягає в отриманні знань про стан та характеристики мікроценозів, що розвиваються на високоактивних матеріалах, що містять ядерне паливо та конструкціях об’єкта “Укриття”. Отримані дані поглиблюють уяву про вплив мікроорганізмів на їх фізико-хімічний стан, що надзвичайно важливо з огляду на перспективу знаходження високорадіоактивних матеріалів в об’єкті “Укриття” впродовж, як мінімум, наступних 300 років.
Зважаючи на практичну цінність отриманих результатів та враховуючи використання сучасних методів досліджень Олена Паренюк заслуговує на здобуття Премії Президента України для молодих вчених.

Паскевич С.А. к.б.н.
Завідувач відділу Інституту проблем безпеки АЕС НАНУ

Volodymyr Khranovskyy

Актуальність даної наукової роботи, зумовлена практично відсутністю даних щодо відповіді редукуючої (мікроорганізми грунту) ланки екосистем на забруднення радіонуклідами. Зокрема, результати щодо хронічного впливу низьких доз на структуру мікробоценозу ґрунту досі не було опубліковано в жодному міжнародному науковому журналі. Представлена робота присвячена саме вивченню впливу радіонуклідного забруднення ґрунту на угруповання мікроорганізмів та структуру їх взаємодії з рослинами. Авторка пропонує до розгляду дані, отримані на унікальному полігоні, доступ до якого ускладнений для науковців. Наукова робота, представлена Паренюк О.Ю. є прикладом вдалого використання новітніх технологій досліджень, запропонованих авторкою, на радіонуклідно забруднених територіях. Дана робота викликала широкий інтерес у міжнародної спільноти та була підтримана низкою конкурсних стипендій для наукових стажувань.
Вважаю, що робота Паренюк О. Ю. заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених.
З повагою,

Завадська Юлія Сергіївна, к.е.н.

Актуальність теми дослідження к.б.н. Олени Паренюк не викликає сумнівів, оскільки результати, отримані в роботі, розкривають проблематику впливу радіонуклідного забруднення на мікроорганізми ґрунту. У процесі здійснення наукової роботи дослідницею було використано ряд новітніх методик, за рахунок чого було отримано унікальні результати щодо ідентифікації мікроорганізмів, які домінують у забруднених радіонуклідами ґрунтах тощо. Зважаючи на високий науково-методичний рівень дослідження та значну кількість публікацій за темою, вважаю, що робота заслуговує присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Завадська Ю.С., к.е.н.

Шевченко Галина Валеріївна, к.б.н.

Представлена робота висвітлює актуальну для всього світу проблему радіаційного забруднення грунтів та розкриває можливості фіторемедіації із використанням мікрофлори. Виконання такого роду досліджень має підтримуватися, оскільки йдеться про унікальні розробки та отримання даних, які можна застосовувати у біотехнології. Окрім того, широке залучення молоді у перспективну наукову роботу сприятиме не тільки приверненню уваги до проблем зони ЧАЕС, але також підвищенню наукового престижу держави. Вважаю дану роботу гідною Державної премії для молодих учених.

Г.В. Шевченко, к.б.н., с.н.с.
від. клітинної біології
Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного, НАН України, м. Київ

Железняк Марк, професор

Молодий науковець к.б.н. Олена Паренюк присвятила свою наукову діяльність цілеспрямованим дослідженням впливу радіонуклідного забруднення на мікроорганізми ґрунту. З використанням сучасних аналітичних методів на унікальних полігонах зони ЧАЕС вона провела дослідження з встановлення кількісних оцінок впливу мікроорганізмів на коефіцієнти переходу радіоцезію з ґрунтів у рослинність та пливу радіоактивного опромінювання на склад мікроорганізмів ґрунту. Автор дослідження внесла свій внесок і в порівняльні дослідження мікроорганізмів ґрунтів зон забруднень навколо ЧАЕС та АЕС Фукусіма – Дайічі під час річного стажування - дослідницької роботи в Інституті радіоактивності навколишнього середовища Університету Фукусіму, де зарекомендувала себе науковцем міжнародного рівня. Підтримую висування О.Паренюк на здобуття Премії Президента України для молодих вчених

Железняк Марк, професор
Institute Environmental Radioactivity, Fukushima University, Japan
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Тряпіцина Наталія Василівна

Характерною особливістю цієї роботи, на відміну від більшості представлених на конкурсі, є те, що її виконання було б неможливим без вирішення складних організаційних питань та високої мотивації і організованості її виконавця, оскільки робота в зоні радіонуклідного забруднення і на енергоблоках ЧАЕС пов’язана з певними ризиками для здоров’я, а склад дозоформуючих елементів (137Cs, 241Am та 226Ra ) говорить сам за себе. Важливо також відмітити, що цей молодий науковець добре знається на сучасних лабораторних методах і приділяє належну увагу міжнародній науковій кооперації і дискусії. Робота є цілісною, цікавою концептуально, має практичний вихід і беззаперечну актуальність для України, і заслуговує на моє переконання здобуття Премії Президента України для молодих вчених.
Тряпіцина Наталія Василівна, д.с.-г.н., ст.н.сп., сектор біотехнологічних досліджень Інституту садівництва НААН

Облап Руслан Васильович, к.б.н., с.н.с.

Дана робота присвячена дослідженню особливостей біорізноманіття ґрунтової мікрофлори забруднених радіонуклідами територій, зокрема, зони відчуження Чорнобильської АЕС та її впливу на рослини. Мала кількість досліджень цієї проблематики обумовлюють актуальність даної роботи. Роботу характеризує високий науково-методичний рівень, що відповідає світовим стандартам. Її результати були позитивно сприйняті світовою науковою спільнотою та підтримані низкою конкурсних стипендій для наукових стажувань. Робота є прикладом вдалої міжнародної кооперації, сформованої для залучення новітніх технологій в українську науку. Вважаю що робота заслуговує присудження Премії Президента України для молодих вчених.
Старший науковий співробітник НВЛ молекулярно-генетичних досліджень, ДП Укрметртестстандарт.

Нестеров Іван Георгійович, к.е.н.

Дана робота на сьогодні є надзвичайно потрібною, оскільки присвячена саме вивченню впливу радіонуклідного забруднення ґрунту на угруповання мікроорганізмів та структуру їх взаємодії з рослинами. Використання Паренюк О.Ю. унікальних даних, поряд з можливістю працювати власне у зоні відчуження Чорнобильської АЕС та застосування новітніх методик дає можливість стверджувати про непересічність роботи та її високий науковий рівень.
Вважаю, що представлена робота заслуговує на здобуття Премії Президента України для молодих вчених.
Нестеров Іван Георгійович, к.е.н., Компанія "AGCO Corporation"

Самофалова Дария

Работа о глобальной проблеме, но отличие от десятков похожих проектов о том, что используя классические методы, также Паренюк Е.Ю представляет новые биоинформатические и молекулярно-генетические методы.Второе отличие в том, что кроме фундаментального выхода, это прикладная работа вызвавшая широкий международный интерес, что подтверждено публикациями и индексом Хирша у Паренюк Е.Ю.

Автор полностью заслуживает получить эту премию.

Ведущий инженер лаборатории биоинформатики и структурной биологии, Самофалова Д.А.

Корепанова Катерина

Чорнобильська трагедія залишається болючим питанням як для України так і для світу. Проведення досліджень на території зони відчуження потребують не лише сміливості, але і обширних знань різних областей.
Дана робота проводилась з впровадженням новітніх методик. А представлені результати несуть наукову та практичну значущість, що можуть допомоги в покращені проведення радіаційно-екологічного моніторингу. Надати більшого розуміння в питаннях міграції та переходу радіонуклідів «ґрунт-рослина».
Вважаю, що автор роботи Паренюк О.Ю. заслуговує на здобуття Премії Президента України для молодих вчених.
Корепанова Катерина Денисівна, Державне спеціалізоване підприємство "Екоцентр"

Куцоконь Наталія, к.б.н.

Актуальність представленої на конкурс роботи п. Олени Паренюк є беззаперечною. Молода дослідниця проводить дослідження на забруднених радіонуклідами територіях, що є вкрай важливою проблемою не лише в Україні, але й на світовому рівні.
Робота виконана на високому науково-методичному рівні, автор має значні наукові здобутки, вагомі дослідження, що виконувалися в кількох міжнародних проектах.
Вважаю, що п. Олена заслуговує на здобуття Премії Президента України для молодих вчених

Куцоконь Н.К., с.н.с., Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАНУ

Шпирка Олександр Миколайович, к.с-г. н.

Представлена робота є дуже актуальною з огляду на основні завдання сільськогосподарської радіобіології та високою цитованістю її матеріалів. Вперше проведено ідентифікацію мікроорганізмів, що домінують у забруднених радіонуклідами ґрунтах за допомогою класичних мікробіологчних методів та нових біоінформатичних підходів обробки даних. Новизна матеріалів викликає великий інтерес у світової спільноти та отримала підтримку державних тем та проектів, що ще раз підтверджує високий науковий рівень роботи, та заслуговує на здобуття Премії Президента України для молодих вчених.
Агроном-дослідник селекційної станції ТОВ "КВС-УКРАЇНА"

Малієнко Вадим Анатолійович, к.с.-г.н.

Представлена робота присвячена вивченню особливостей формування біоценозів мікроорганізмів на радиактивно забруднених територіях в зоні відчуження Чорнобильської АЕС та їх впливу на рухливість та поглинання рослинами радіонуклідів. Робота є взірцем успішного застосування широкого спектра підходів з різних дисциплін, таких як генетика, екологія, мікробіологія, фізіологія та інших до вирішення актуальних завдань радіоекології. Завдяки цьому одержано ряд принципово нових даних, які значною мірою впливають на сучасні уявлення про поведінку радіонуклідів в екосистемах. Науково-методичний рівень даної роботи знаходиться на передньому краї досліджень в цій галузі, і навіть випереджає їх в ряді аспектів. Вона позитивно сприйнята світовою науковою спільнотою, про що свідчать високі значення міжнародно визнаних наукометричних показників. Зважаючи на зазначене вище, вважаю що робота заслуговує присудження Премії Президента України для молодих вчених.
Головний спеціаліст з питань молекулярно-генетичної діагностики, ТОВ «Векор-Бест-Україна.

Присяжнюк Лариса Михайлівна, к.с.-г.н.

Представлена робота, без сумніву, має актуальність щодо результатів хронічного впливу низьких доз опромінення на структуру мікробоценозу ґрунту та зумовлена практично відсутністю даних щодо відповіді редукуючої (мікроорганізми ґрунту) і ланки екосистем на забруднення радіонуклідами. Особливо важливим є та, що робота викликала широкий інтерес у міжнародної спільноти та були підтримані низкою конкурсних стипендій для наукових стажувань, а також міжнародних грантів та стипендій.
Безперечною новизною роботи є те, що вперше проведено ідентифікацію мікроорганізмів, що домінують у забруднених радіонуклідами ґрунтах, визначено здатність до акумуляції 137Cs мікроорганізмами, виділеними із забруднених радіоактивними речовинами ґрунтів та досліджено вплив перелічених мікроорганізмів на перехід 137Cs у рослини озимого ріпаку.
Отже, вважаю що дана робота є актуальною та заслуговує на здобуття Премії Президента України для молодих вчених.

Сичук Анна, к.б.н.

Представлена робота присвячена вивченню впливу радіонуклідного забруднення ґрунту на угруповання мікроорганізмів та структуру їх взаємодії з рослинами. Актуальність даної наукової роботи, зумовлена практично відсутністю даних щодо відповіді редукуючої (мікроорганізми грунту) і ланки екосистем на забруднення радіонуклідами. Робота викликала широкий інтерес у міжнародної спільноти та були підтримана низкою конкурсних стипендій для наукових стажувань. Автором досліджено біорізноманіття грунтової мікрофлори на забруднених радіонуклідами територіях, визначено здатність ґрунтових мікроорганізмів до акумуляції радіонуклідів та до модифікації їх переходу у рослини. Вважаю, що за усіма показниками, науковою ємністю та значущістю робота заслуговує на здобуття Премії Президента України для молодих вчених.
Сичук А.М., к.б.н., м.н.с. Інституту фізіології рослин і генетики НАН України

Кашпаров Валерій, д.б.н., професор

Актуальність досліджуваної проблеми не підлягає сумнівам, тому як були отримані унікальні дані на полігоні Чорнобильськоїзони відчуження, що підтверджується рівнем цитування.
В роботі були використані класичні і новітні методики для визначення впливу мікроорганізмів на перехід радіонуклідів в рослини, що дає можливість для прогнозування радіоактивного забруднення та створення радіоекологічного моніторингу. Однак, не можна не сказати про побудову гіпотези щодо формування протоекосистеми.
Робота, представлена для здобуття Премії, має високий науковий рівень та заслуговує на здобуття Премії Президента України для молодих вчених.

Маслова Ольга Олександрівна, к.б.н.

Новизна даної роботи не викликає сумнівів, цитованість її матеріалів доводить високий рівень актуальності. Дослідження в обраному напрямку дозволять підвищити ступінь контролю над процесами, пов'язаними з міграцією радіонуклідів, та доповнити сучасні погляди на біологію деяких мікроорганізмів. Методичний рівень та значення роботи дозволяють вважати її достойною Премії Президента України для молодих вчених.
Маслова Ольга Олександрівна, к.б.н., с.н.с.
Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології
Кафедра фізіології, біохімії рослин та біоенергетики
НУБіП України

Гудков Ігор Миколайович

Вивчення динаміки радіоактивних речовин у навколишньому середовищі, дослідження формування угруповань в умовах радіонуклідного забруднення є одним із завдань сучасної радіоекології, виконання якого дозволить впливати на ці процеси, зокрема на міграцію радіонуклідів у довкіллі. Завдяки надзвичайно широкому видовому складу, швидкості зміни поколінь, а отже і високій швидкості еволюційних процесів, мікроорганізми ґрунту є однією з найменш досліджених, хоча і однією з найважливіших ланок біосфери планети. Можливості прогнозування впливу мікроорганізмів на кислотність ґрунтів, вміст і форми органічної речовини, безпосереднє підвищення або пониження біологічної доступності певних сполук, зокрема радіонуклідів, і роблять актуальним дослідження і побудову бази даних, що вміщуватиме відомості про наявні у ґрунті бактерії, їх належність до певних функціональних груп і місце кожної з таких груп у завершальній (редукуючій) ланці біологічного колообігу.
Робота, предаставлена для здобуття Премії, блискуче вирішує поставлену проблему, відкриває нові дані як щодо біорізноманіття мікрофлори на забруднених територіях, так і щодо особливостей модифікації мікроорганізмами коефіціента переходу з субстрату в рослини.

Доктор біологічних наук, професор, академік НААН України
Завідувач кафедри радіобіології та радіоекології НУБіП України
І.М. Гудков

Вишневський ДенисОлександрович

Представлена робота є цілком новим підходом до радіоекологічних досліджень наземних екосистем зони відчуження. Отримані результати мають значення для пояснення процесів міграції радіонуклідів на пізній стадії аварії ы можуть застосовуватися для організації радіоекологічного моніторингу.
Вишневський Денис Олександрович, відділ екології флори та фауни, Чорнобильскій радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

Гудзь Сергій Миколайович, к.т.н.

Представлена на конкурс робота присвячена вирішенню актуального завдання з висвітлення зв'язку між мікрофлорою грунтів зони відчуження та наявними в них радіонуклідами. Робота допомагає розкрити процеси, що відбуваються на забруднених територіях, та дозволить в подальшому прогнозувати рух радіонуклідів в грунтах. Отримані в роботі результати становлять важливий здобуток сучасної науки, що підтверджено і рівнем, і кількістю публікацій за темою. Робота виконана на високому науковому рівні та заслуговує на здобуття Премії Президента України для молодих вчених.
к.т.н., Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова

Олена Бурдо м.н.с.

Представлена робота э дуже актуальною, оскільки в ній показано відновлення природнього гомеостазу ґрунтів в умовах обмеженого антропогенного тиску. Результат важливий і актуальний особливо у світлі обговорення відновлення екосистем Чорнобильської у процессі другорядної сукцессії. Відновлення рослинного покриву і біорізноманіття тварин ми можемо спестерігати за допомогою фотопасток, а от відновлення грунтів потребу додаткових лабораторних робіт. Робота виконана на високому науково-методичному рівні, є актуальною та заслуговує на здобуття Премії Президента України для молодих вчених.
Інститут ядерних досліджень НАНУ.

Борецька Марія Олександрівна, к.б.н.

Данна робота є одним із актуальних моментів розвитку сучасної мікробіології і радіобіології. Питання, поставлені у представленій роботі,якто стратегія вичення екосистем на забруднених радіонуклідами територій, міграція радіонуклідів,актуальні для екологічного, аграрного та гуманітарного розвитку України. Я вважаю, що робота заслуговує детальної і грунтовної уваги як збоку фундаментальної науки, так із боку промисловості. На мій погляд представлена робота заслуговує на саму високу оцінку та Державну премію України.
Борецька Марія Олександрівна
К.б.н. Дуйсьбург-Ессенськаий Університет, Відділ Біоплівок, Німеччина

Кисельов Дмитро Олександрович, к.с-г.н.

Представлена робота є узагальненням результатів експериментальних досліджень, проведених на забруднених радіонуклідами територіях, використаний сучасний мультидисциплінарний підхід для вивчення особливостей екосистем та визначення ступення опосередкованого переходу радіонуклідів з грунту в рослину. Робота виконана на високому науково-методичному рівні, є актуальною та заслуговує на здобуття Премії Президента України для молодих вчених
Кисельов Д.О.
кандидат сільськогосподарських наук, докторант Інституту садівництва НААН
Лаурет Премії Президента України для молодих вчених (2012)

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.