Офіційний веб сайт

Особливості біорізноманіття ґрунтової мікрофлори забруднених радіонуклідами територій та її вплив на доступність радіонуклідів рослинам

м49

Представлено Національним університетом біоресурсів і природокористування України.

Автор: к.б.н. Паренюк О.Ю.

У роботі досліджено вплив радіонуклідного забруднення на мікроорганізми ґрунту. Новітні аналітичні методики дозволили отримати унікальні дані на полігоні зони відчуження Чорнобильської АЕС та зсередини саркофагу зруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС.

Результати, отримані в роботі, є прикладом реалізації сучасної мульдисциплінарної стратегії вивчення екосистем від дослідження біорізноманіття з використанням як класичних, так і новітніх методик, до визначення впливу мікроорганізмів на перехід радіонуклідів в рослини.

Вперше проведено ідентифікацію мікроорганізмів, які домінують у забруднених радіонуклідами ґрунтах. Оцінено склад функціональних еколого-трофічних груп ґрунтових мікроорганізмів протягом вегетативного сезону в умовах впливу хронічного опромінення. Доведено позитивну кореляцію між питомою активністю радіоцезію і кількістю бактерій-амоніфікаторів (R=0,65).

Встановлено, що окремі мікроорганізми модифікують коефіцієнт накопичення Cs137 із субстрату в рослини. Певні штами мікроорганізмів стимулювали у 1,5 рази вище перехід радіонукліду, навпаки інші штами знижували накопичення у 1,3 разів. Ці властивості бактерій корисні для корекції ремедіації ґрунтів. Вперше проаналізовано біорізноманіття мікрофлори всередині зруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС а також визначено її функції, що дозволило побудувати гіпотезу щодо формування протоекосистеми.

Кількість публікацій: 47, у т.ч. за тематикою роботи методичний посібник, 20 статей (10 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно  з базами даних складає відповідно: Scopus – 7/2;  Google Scholar – 14/2.

Надіслати коментар

Коментарі

Нестеров Іван Георгійович, к.е.н.

Дана робота на сьогодні є надзвичайно потрібною, оскільки присвячена саме вивченню впливу радіонуклідного забруднення ґрунту на угруповання мікроорганізмів та структуру їх взаємодії з рослинами. Використання Паренюк О.Ю. унікальних даних, поряд з можливістю працювати власне у зоні відчуження Чорнобильської АЕС та застосування новітніх методик дає можливість стверджувати про непересічність роботи та її високий науковий рівень.
Вважаю, що представлена робота заслуговує на здобуття Премії Президента України для молодих вчених.
Нестеров Іван Георгійович, к.е.н., Компанія "AGCO Corporation"

Самофалова Дария

Работа о глобальной проблеме, но отличие от десятков похожих проектов о том, что используя классические методы, также Паренюк Е.Ю представляет новые биоинформатические и молекулярно-генетические методы.Второе отличие в том, что кроме фундаментального выхода, это прикладная работа вызвавшая широкий международный интерес, что подтверждено публикациями и индексом Хирша у Паренюк Е.Ю.

Автор полностью заслуживает получить эту премию.

Ведущий инженер лаборатории биоинформатики и структурной биологии, Самофалова Д.А.

Корепанова Катерина

Чорнобильська трагедія залишається болючим питанням як для України так і для світу. Проведення досліджень на території зони відчуження потребують не лише сміливості, але і обширних знань різних областей.
Дана робота проводилась з впровадженням новітніх методик. А представлені результати несуть наукову та практичну значущість, що можуть допомоги в покращені проведення радіаційно-екологічного моніторингу. Надати більшого розуміння в питаннях міграції та переходу радіонуклідів «ґрунт-рослина».
Вважаю, що автор роботи Паренюк О.Ю. заслуговує на здобуття Премії Президента України для молодих вчених.
Корепанова Катерина Денисівна, Державне спеціалізоване підприємство "Екоцентр"

Куцоконь Наталія, к.б.н.

Актуальність представленої на конкурс роботи п. Олени Паренюк є беззаперечною. Молода дослідниця проводить дослідження на забруднених радіонуклідами територіях, що є вкрай важливою проблемою не лише в Україні, але й на світовому рівні.
Робота виконана на високому науково-методичному рівні, автор має значні наукові здобутки, вагомі дослідження, що виконувалися в кількох міжнародних проектах.
Вважаю, що п. Олена заслуговує на здобуття Премії Президента України для молодих вчених

Куцоконь Н.К., с.н.с., Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАНУ

Шпирка Олександр Миколайович, к.с-г. н.

Представлена робота є дуже актуальною з огляду на основні завдання сільськогосподарської радіобіології та високою цитованістю її матеріалів. Вперше проведено ідентифікацію мікроорганізмів, що домінують у забруднених радіонуклідами ґрунтах за допомогою класичних мікробіологчних методів та нових біоінформатичних підходів обробки даних. Новизна матеріалів викликає великий інтерес у світової спільноти та отримала підтримку державних тем та проектів, що ще раз підтверджує високий науковий рівень роботи, та заслуговує на здобуття Премії Президента України для молодих вчених.
Агроном-дослідник селекційної станції ТОВ "КВС-УКРАЇНА"

Малієнко Вадим Анатолійович, к.с.-г.н.

Представлена робота присвячена вивченню особливостей формування біоценозів мікроорганізмів на радиактивно забруднених територіях в зоні відчуження Чорнобильської АЕС та їх впливу на рухливість та поглинання рослинами радіонуклідів. Робота є взірцем успішного застосування широкого спектра підходів з різних дисциплін, таких як генетика, екологія, мікробіологія, фізіологія та інших до вирішення актуальних завдань радіоекології. Завдяки цьому одержано ряд принципово нових даних, які значною мірою впливають на сучасні уявлення про поведінку радіонуклідів в екосистемах. Науково-методичний рівень даної роботи знаходиться на передньому краї досліджень в цій галузі, і навіть випереджає їх в ряді аспектів. Вона позитивно сприйнята світовою науковою спільнотою, про що свідчать високі значення міжнародно визнаних наукометричних показників. Зважаючи на зазначене вище, вважаю що робота заслуговує присудження Премії Президента України для молодих вчених.
Головний спеціаліст з питань молекулярно-генетичної діагностики, ТОВ «Векор-Бест-Україна.

Присяжнюк Лариса Михайлівна, к.с.-г.н.

Представлена робота, без сумніву, має актуальність щодо результатів хронічного впливу низьких доз опромінення на структуру мікробоценозу ґрунту та зумовлена практично відсутністю даних щодо відповіді редукуючої (мікроорганізми ґрунту) і ланки екосистем на забруднення радіонуклідами. Особливо важливим є та, що робота викликала широкий інтерес у міжнародної спільноти та були підтримані низкою конкурсних стипендій для наукових стажувань, а також міжнародних грантів та стипендій.
Безперечною новизною роботи є те, що вперше проведено ідентифікацію мікроорганізмів, що домінують у забруднених радіонуклідами ґрунтах, визначено здатність до акумуляції 137Cs мікроорганізмами, виділеними із забруднених радіоактивними речовинами ґрунтів та досліджено вплив перелічених мікроорганізмів на перехід 137Cs у рослини озимого ріпаку.
Отже, вважаю що дана робота є актуальною та заслуговує на здобуття Премії Президента України для молодих вчених.

Сичук Анна, к.б.н.

Представлена робота присвячена вивченню впливу радіонуклідного забруднення ґрунту на угруповання мікроорганізмів та структуру їх взаємодії з рослинами. Актуальність даної наукової роботи, зумовлена практично відсутністю даних щодо відповіді редукуючої (мікроорганізми грунту) і ланки екосистем на забруднення радіонуклідами. Робота викликала широкий інтерес у міжнародної спільноти та були підтримана низкою конкурсних стипендій для наукових стажувань. Автором досліджено біорізноманіття грунтової мікрофлори на забруднених радіонуклідами територіях, визначено здатність ґрунтових мікроорганізмів до акумуляції радіонуклідів та до модифікації їх переходу у рослини. Вважаю, що за усіма показниками, науковою ємністю та значущістю робота заслуговує на здобуття Премії Президента України для молодих вчених.
Сичук А.М., к.б.н., м.н.с. Інституту фізіології рослин і генетики НАН України

Кашпаров Валерій, д.б.н., професор

Актуальність досліджуваної проблеми не підлягає сумнівам, тому як були отримані унікальні дані на полігоні Чорнобильськоїзони відчуження, що підтверджується рівнем цитування.
В роботі були використані класичні і новітні методики для визначення впливу мікроорганізмів на перехід радіонуклідів в рослини, що дає можливість для прогнозування радіоактивного забруднення та створення радіоекологічного моніторингу. Однак, не можна не сказати про побудову гіпотези щодо формування протоекосистеми.
Робота, представлена для здобуття Премії, має високий науковий рівень та заслуговує на здобуття Премії Президента України для молодих вчених.

Маслова Ольга Олександрівна, к.б.н.

Новизна даної роботи не викликає сумнівів, цитованість її матеріалів доводить високий рівень актуальності. Дослідження в обраному напрямку дозволять підвищити ступінь контролю над процесами, пов'язаними з міграцією радіонуклідів, та доповнити сучасні погляди на біологію деяких мікроорганізмів. Методичний рівень та значення роботи дозволяють вважати її достойною Премії Президента України для молодих вчених.
Маслова Ольга Олександрівна, к.б.н., с.н.с.
Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології
Кафедра фізіології, біохімії рослин та біоенергетики
НУБіП України

Гудков Ігор Миколайович

Вивчення динаміки радіоактивних речовин у навколишньому середовищі, дослідження формування угруповань в умовах радіонуклідного забруднення є одним із завдань сучасної радіоекології, виконання якого дозволить впливати на ці процеси, зокрема на міграцію радіонуклідів у довкіллі. Завдяки надзвичайно широкому видовому складу, швидкості зміни поколінь, а отже і високій швидкості еволюційних процесів, мікроорганізми ґрунту є однією з найменш досліджених, хоча і однією з найважливіших ланок біосфери планети. Можливості прогнозування впливу мікроорганізмів на кислотність ґрунтів, вміст і форми органічної речовини, безпосереднє підвищення або пониження біологічної доступності певних сполук, зокрема радіонуклідів, і роблять актуальним дослідження і побудову бази даних, що вміщуватиме відомості про наявні у ґрунті бактерії, їх належність до певних функціональних груп і місце кожної з таких груп у завершальній (редукуючій) ланці біологічного колообігу.
Робота, предаставлена для здобуття Премії, блискуче вирішує поставлену проблему, відкриває нові дані як щодо біорізноманіття мікрофлори на забруднених територіях, так і щодо особливостей модифікації мікроорганізмами коефіціента переходу з субстрату в рослини.

Доктор біологічних наук, професор, академік НААН України
Завідувач кафедри радіобіології та радіоекології НУБіП України
І.М. Гудков

Вишневський ДенисОлександрович

Представлена робота є цілком новим підходом до радіоекологічних досліджень наземних екосистем зони відчуження. Отримані результати мають значення для пояснення процесів міграції радіонуклідів на пізній стадії аварії ы можуть застосовуватися для організації радіоекологічного моніторингу.
Вишневський Денис Олександрович, відділ екології флори та фауни, Чорнобильскій радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

Гудзь Сергій Миколайович, к.т.н.

Представлена на конкурс робота присвячена вирішенню актуального завдання з висвітлення зв'язку між мікрофлорою грунтів зони відчуження та наявними в них радіонуклідами. Робота допомагає розкрити процеси, що відбуваються на забруднених територіях, та дозволить в подальшому прогнозувати рух радіонуклідів в грунтах. Отримані в роботі результати становлять важливий здобуток сучасної науки, що підтверджено і рівнем, і кількістю публікацій за темою. Робота виконана на високому науковому рівні та заслуговує на здобуття Премії Президента України для молодих вчених.
к.т.н., Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова

Олена Бурдо м.н.с.

Представлена робота э дуже актуальною, оскільки в ній показано відновлення природнього гомеостазу ґрунтів в умовах обмеженого антропогенного тиску. Результат важливий і актуальний особливо у світлі обговорення відновлення екосистем Чорнобильської у процессі другорядної сукцессії. Відновлення рослинного покриву і біорізноманіття тварин ми можемо спестерігати за допомогою фотопасток, а от відновлення грунтів потребу додаткових лабораторних робіт. Робота виконана на високому науково-методичному рівні, є актуальною та заслуговує на здобуття Премії Президента України для молодих вчених.
Інститут ядерних досліджень НАНУ.

Борецька Марія Олександрівна, к.б.н.

Данна робота є одним із актуальних моментів розвитку сучасної мікробіології і радіобіології. Питання, поставлені у представленій роботі,якто стратегія вичення екосистем на забруднених радіонуклідами територій, міграція радіонуклідів,актуальні для екологічного, аграрного та гуманітарного розвитку України. Я вважаю, що робота заслуговує детальної і грунтовної уваги як збоку фундаментальної науки, так із боку промисловості. На мій погляд представлена робота заслуговує на саму високу оцінку та Державну премію України.
Борецька Марія Олександрівна
К.б.н. Дуйсьбург-Ессенськаий Університет, Відділ Біоплівок, Німеччина

Кисельов Дмитро Олександрович, к.с-г.н.

Представлена робота є узагальненням результатів експериментальних досліджень, проведених на забруднених радіонуклідами територіях, використаний сучасний мультидисциплінарний підхід для вивчення особливостей екосистем та визначення ступення опосередкованого переходу радіонуклідів з грунту в рослину. Робота виконана на високому науково-методичному рівні, є актуальною та заслуговує на здобуття Премії Президента України для молодих вчених
Кисельов Д.О.
кандидат сільськогосподарських наук, докторант Інституту садівництва НААН
Лаурет Премії Президента України для молодих вчених (2012)

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.