Офіційний веб сайт

Оптимізація теплофізичних процесів в енергетичному обладнанні електростанцій

р41

Представлено Одеським національним політехнічним університетом.

 

Автори: д.т.н. Королев О.В., д.т.н. Оборський Г.О., д.т.н. Письменний Є.М., д.т.н. Козлов І.Л., к.т.н. Гершуні О.Н., к.т.н. Ніщик О.П., к.т.н. Розумовський В.Г.

 

На основі проведених досліджень виявлено фізичний механізм самоорганізації двофазного потоку в кризу течії, встановлено причини акустичних явищ при наявності течі теплоносіїв високих параметрів, розкрито особливості течії двофазних потоків через ділянки трубопроводів з місцевими гідравлічними опорами та визначено шляхи зниження їх вібрації, визначено умови виникнення гідродинамічних ударів в трубопровідних системах енергетичного обладнання внаслідок коливальної та аперіодичної теплогідродинамічної нестійкості, встановлено визначальний критерій оптимізації ефективних стратегій управління надійністю енергообладнання.

В результаті проведення комплексних теплофізичних досліджень теплогідравлічних процесів при надкритичних параметрах теплоносія в тепловидільних збірках активних зон перспективних атомних реакторів, процесів конвективного теплообміну в розвинених теплообмінних поверхнях і теплопередавальних характеристик випаровувально-конденсаційних систем виявлено і проаналізовано нові закономірності процесів, запропоновано нові методи інтенсифікації теплообміну та на цій основі визначено функціональні залежності для розрахунку і оптимізації характеристик теплопередавальних систем і розроблено методики їх раціонального проектування. Запропоновано унікальний метод визначення умов виникнення та інтенсивності гідродинамічного удару при закритті арматури як наслідок аперіодичної нестійкості. Представлено оригінальне технічне рішення з використанням енергії пари для підживлення парогенераторів АЕС в умовах її повного електрознеструмлення.

Результати проведених досліджень впроваджено в обов’язкових для виконання нормативних документах з розрахунку котлів, реалізовано в конструкціях нових типів конвективних поверхонь, теплоутилізаторів та інших теплообмінних апаратів, що призводить до підвищення показників енергоефективності основного устаткування, втілено в оригінальних технічних рішеннях щодо пасивних систем тепловідведення і теплового захисту для підсилення бар’єрів безпеки в атомній енергетиці. Розроблені і впроваджені на підприємствах енергетики пристрої, методики і рекомендації не мають світових аналогів.

 

Кількість публікацій: 17 монографій (5 у закордонних видавництвах), 3 підручники, 4 посібники, 682 статті (104 - у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно з базами даних складає відповідно: Scopus – 143/5; Google Scholar – 701/12. Отримано  патент України на винахід. За даною тематикою захищено 9 докторських та 30 кандидатських дисертацій.

 

  Громадське обговорення роботи відбулося 27 вересня 2018 р. о 15.00 годині на засіданні Вченої ради Національного університету "Львівська політехніка" за адресою:  м. Львів, вул. С.Бандери, 12, актова зала головного корпусу університету.

     

         Матеріали обговорення знаходяться в Секратеріаті Комітету.

Коментарі

Гість Савич Святослав Лаврентійович, доцент, к.х.н.

27 вересня 2018 року о 15.00 на засіданні Вченої ради Національного університету "Львівська політехніка" відбулося громадське обговорення роботи(р.41) "Оптимізація теплофізичних процесів в енергетичному обладнанні електростанцій" представленої Одеським національним політехнічним університетом на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки, автори: д.т.н. Корольов О.В., д.т.н. Оборський Г.О., д.т.н. Письменний Є.М., д.т.н. Козлов І.Л., к.т.н. Гершуні О.Н., к.т.н. Ніщик О.П., к.т.н. Розумовський В.Г.. Представляли роботу р.41 д.т.н., професор, декан теплоенергетичного факультету Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" Письменний Є.М. та д.т.н., професор, професор кафедри атомних електричних станцій Одеського національного політехнічного університету Корольов О.В., відомі та визначні, висококваліфіковані, високопрофесійні спеціалісти та вчені в тепло та атомно-енергетичній галузі. Від НУ"ЛП" доповідав д.т.н., професор, директор інституту енергетики та систем керування Лозинський А.О., який між іншим повідомив, що ОНПУ представив у пакеті документів Витяг з протоколу засідання Вченої ради ОНПУ по кандидитурі д.т.н. Оборського Г.О., ректора ОНПУ. Вчена рада НУ "ЛП" відкритим голосуванням позитивно оцінила та підтримала роботу р.41. Персонального обговорення та голосування відносно співавторів не проводилося. Наголошую в котрий раз, що Витяг з протоколу засідання Вченої ради ОНПУ(якого ніколи не було) відносно Оборського Г.О., ректора ОНПУ, д.т.н., професора є фальшивим, підробленим - ЗЛОЧИННИМ. Моя аргументація викладена у попередніх моїх коментарях та письмових зверненнях до відповідних інстанцій, зокрема Держкомітету України від 18.06.2018 р. та НУ "ЛП" від 17.09.2018 р.. Прошу все це взяти до відома засідання Спеціалізованої секції при розгляді роботи р.41 та прийняття відповідного рішення на підсумковому засіданні Комітету з Держпремій України в галузі науки і техніки 2018 року.
Савич Святослав Лаврентійович, доцент, кандидат хімічних наук. 03 жовтня 2018 року.

Дащенко Александр Федорович

Работа представленная на получение Госпремии по науке и технике от ОНПУ отличается широтой и глубиной охвата материала. Здесь имеются и экспериментально-теоретические исследования теплофизических процессов, где получено много новых, ранее не опубликованных результатов. Особо следует отметить исследование критических течений и особенностей гидродинамики обогреваемых каналов. Параллельно с этими исследованиями разработан ряд оригинальных устройств, направленных на повышение безопасности и надежности оборудования АЭС и ТЭС. Здесь следует особо отметить обеспечение подпитки парогенератора в условиях полного обесточения, снижения вибрация нефтепроводов и дренажных трубопроводов ТЭС и АЭС с помощью шнека с безударным входом, повышение эффективности работы теплообменников благодаря изменению конструкции теплообменной поверхности, снижение колебаний среды с помощью демпферов с трубой Вентури.
Учитывая вышесказанное, эта работа, по ширине охвата материала и достигнутых результатов представленная на, безусловно заслуживает присуждения Государственной премии по науке и технике.

Дащенко Александр Федорович - доктор технических наук, профессор, Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, Заслуженный деятель науки и техники Украины.

Савич С.Л., доцент, к.х.н.

В своєму коментарі професор Дащенко О.Ф. кинувся на захист ректора Одеського національного політехнічного університету, професора Оборського Г.О., механіка, такого як і сам. Обоє ніякого відношення не мають до АЕС та ТЕС. Професору Дащенко О.Ф. доцільніше було б чесно сказати, що дане питання не виносилося на обговорення Вченою радою Одеського національного політехнічного університету, членом якої сам він є. Відповідно ніякого таємного голосування відносно ректора Оборського Г.О. не було, а документи Вченої ради ОНПУ, по ректору Оборському Г.О., по представленню до Держпремії України в галузі науки і техніки - фальшиві, а це є злочин.
Професор Дащенко О.Ф. в 1971 р. закінчив Одеський політехнічний інститут за спеціальністю "Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти", інженер-механік. У 1989 р. захистив докторську дисертацію на тему: "Прочность валов при статическом и ударном кручении с учетом дефектности материала", професор за кафедрою "Під'йомно транспортного та робототехнічного обладнання" ОНПУ, викладає дисципліни "Динаміка машин" та ін.. З 1990 р. працює директором Машинобудівного інституту ОНПУ.
Наукові дослідження Дащенко О.Ф. стосуються проблем міцності, надійності та довговічності машин, їх елементів і кострукцій.

Коллектив ввторов проекта

В отношении участия в проекте "Оптимизация теплофизических процессов в энергетическом оборудовании электростанций" Одесского национального политехнического университета, сообщаю что участие Геннадия Александровича Оборского заключается в том, что он внес значительный вклад в разработку и анализ надежности теплотехнического оборудования АЭС, что отражено в разделе 2 Основного тома работы.

Савич С.Л.

Шановні автори проекту, будь ласка оприлюдніть на сайті повний текст розділу 2 Основного тому роботи "Оптимізація теплофізичних процесів в енергетичному обладнанні електростанцій". З повагою доцент Савич С.Л..

Медовар Лев Борисович, проф.,д.т.н.

Робота "Оптимізація теплофізичних процесів в енергетичному обладнанні електростанцій" мені видається видатним прикладом того, як завдяки титанічним зусиллям фахівців-ентузіастів в країні ще зберігаються острівки справжньої науки на вістрі світових досягнень.

Добре відомо, що в світі розробка блоків на супернадкритичні параметри, т.з. AUSC
( Advances Ultra Superctitical), й матеріалів для них йде в рамках широкого міжнародного співробітництва й могутньої фінансової підтримки низки проектів COST (COoperation in Science and Technology) збоку ЄС. Автори ж впродовж майже 30 років виконували свої без перевершення видатні роботи на хиткому фундаменті вельми обмеженних фінансів, але на непорушних підвалинах вітчизнянної школи дослідження найскладніших процесів теплообміну в енергетичних агрегатах. Вважаю, що робота та її автори цількоа заслуговують Державної премії України.

Оскільки авторів тільки семеро я вважаю за доцільне запропонувати включити в колектив авторів посмертно вчителя київської групи авторів професора Антона Павловича Орнатського, деякі ідеї якого включено в перелік публікацій (див. огляд посилань №2 Local heat transfer and hydraulic behavior in turbulent channel flow of water at
supercritical pressure
Razumovskiy, V.G., Ornatskiy, A.P., Mayevskiy, Ye.M.
Heat transfer. Soviet research, 22 (1), pp. 91-102, 1990.)

Зав. від. ІЕЗ ім Є.О. Патона НАН України
Лауреат Державної премії України, проф. , д.т.н. Медовар Лев Борисович

Воєводін Віктор Миколайович

Наукова робота «Оптимізація теплофізичних процесів в енергетичному обладнанні електростанцій» присвячена актуальним питанням оптимізації та удосконаленню організації теплофізичних процесів у енергетичному обладнанні з метою підвищення його ефективності, надійності та безпеки експлуатації.
У представленій роботі інтегровані експериментальні і теоретичні розробки по вивченню теплофізичних процесів, які мають місце в обладнанні електростанцій, що представляють підвищений інтерес для практичного вирішення питання підвищення ефективності, надійності і безпеки експлуатації діючих електростанцій, особливо атомних.
Авторами теоретично та експериментально досліджено і проаналізовано особливості механізму двофазних потоків, умови виникнення критичних гідроударів. На підставі цих досліджень розроблені пристрої що до зниження вібрацій трубопроводів АЕС та ТЕС, систему контролю щільності ТВЕЛів, яка запатентована в Україні, експериментальні і теоретичні основи що до проектування системи акустичного контролю течії верхнього блоку ВВЕР-1000. Доведені теплофізичні переваги теплообмінників випарювально-конденсаційного типу,фактори, що обмежують теплопередавальну здатність пасивних систем теплопередачі. Отримала розвиток теорія конвективного теплообміну в оребрених поверхнях нагрівання, що відкриває реальні шляхи
Особливий науковий та практичний інтерес представляють розроблені авторами проекту методи і способи стратегій управління надійністю енергообладнання. На основі вперше розроблених теоретичних положень представлені конкретні технічні рішення по оптимізації стратегій управління надійності енергоустаткування.Показано, що оптимальними є стратегії, які використовують тільки максимально ефективні (по надійності і витратам) підходи модернізації енергообладнання. Важливо відзначити, що розроблені методи і підходи оптимізацій стратегій управління надійністю обгрунтовані і для програм з управління старінням та продовження експлуатації енергообладнання систем, важливих для безпеки ядерних енергоустановок.
Слід відмітити високий теоретичний рівень та прикладний аспект висунутої роботи, а також професіоналізм та цілеспрямованість авторського колективу.
Вважаю, що робота "Оптимізація теплофізичних процесів в енергетичному обладнанні електростанцій" має велике як практичне, так і теоретичне значення для розвитку енергетичної галузі України, а її автори заслуговують на присудження їм Державної Премії України.
Воєводін Віктор Миколайович – директор Інституту фізики-твердого тіла, матеріалознавства та технологій ННЦ ХФТІ НАН України, член-кореспондент НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор, віце-президент Українського ядерного товариства.

Olga Kordas

The transition to sustainable energy systems is crucial for reaching the climate targets set at COP21 and the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) adopted by the world leaders at the United Nations Sustainable Development Summit in 2015. During several decades Odessa National Polytechnic University and National Technical University of Ukraine ‘Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute’ are studying the thermophysical phenomena that have substantial impact on the efficiency and reliability of power generating equipment of thermal (TPP) and nuclear (NPP) power stations. In particular, they have conducted theoretical and applied R&D on thermodynamic instability in steam-and-water two-phase flows; thermoacoustic oscillations of pressure in heat-generating channels; thermohydraulic processes in the fuel assemblies of advanced supercritical water reactors (SCWR); convective heat exchange on the developed surfaces, and high-efficient evaporating-condensing systems (ECS). The main objective of these studies is to enable reliable prediction of heat transfer deterioration in SCWR, prevention of dangerous hydraulic shocks in heterogeneous two-phase flows in TPP pipelines, creation of the series of efficient and compact convective heat exchangers of high thermal performance, development of NPP-oriented ECS for passive heat removal and thermal shielding in the light of Fukushima-Daiichi accident.
The nominated project “Optimization of Thermophysical Processes Typical for Heat Generating Equipment at Electric Power Stations” provided a number of novel technical solutions and designs including a screw swirler with a shock-free entry for prevention of both pressure/flow rate oscillations and hydraulic shocks caused by inertia of pump head-flow rate characteristic, as well as for protection of power station pipelines against erosive/corrosive wear. The project team succeeded to develop a combined Tesla-Laval turbine for feeding steam generator under complete blackout of power unit and systems for VVER-1000 upper cover leakage and fuel rod depressurization control. Moreover, the transversely finned tube heat exchangers with various types of flat-oval cross-section profile were tested and successfully implemented in industry. This work has received wide recognition due to the developed technology of the coolant flow visualization, while related analytical and empirical dependencies were included into the state normative recommendations for design of new equipment.
The international outreach of the nominated team can be, among others, demonstrated by the NTUU KPI’s participation in the IAEA Coordinated Research Program “Understanding and Prediction of Thermal-Hydraulics Phenomena Relevant to Supercritical Water-Cooled Reactors (SCWRs)”.

In light of the significance of the aforementioned scientific and practical results, I strongly support the nomination of the project “Optimization of Thermophysical Processes Typical for Heat Generating Equipment at Electric Power Stations” presented by Odessa National Polytechnic University and National Technical University of Ukraine ‘Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute’, Authors: Korolyov A.V., Oborskiy G.A., Pis’mennyy E.N., Kozlov I.L., Gershuni A.N., Nishchik A.P., Razumovskiy V.G., for the State Award of Ukraine in the field of a science and technology for the year 2018.

Dr. Olga Kordas
Director KTH Energy Platform
Director Swedish National Strategic Innovation Program Viable Cities
KTH Royal Institute of Technology
Teknikringen 10B
100 44 Stockholm
Sweden

Prof. Dr. Niyazi MERİÇ

The work of developing nuclear reactors is very important for our ever increasing world of energy needs. This project is valuable for this reason. it is very interesting proposed method for determining the conditions on the onset and intensity of a hydrodynamic shock resulted from aperiodic instability during the valves been closing. At the presented technical solution, to use steam energy for feeding the NPP steam generators under the conditions of its complete blackout is a good idea.

Гість Савич С.Л.

Представлена наукова робота(р.41) Одеським національним політехнічним університетом "Оптимізація теплофізичних процесів в енергетичному обладнанні електростанцій"(2.Енергетика та Екологія) виконана на високому міжнародному професійному рівні колективом відомих вчених, заслужених спеціалістів в енергетичній галузі(д.т.н., проф. О.В.Корольов,д.т.н., проф.Є.М.Письменний, д.т.н., доц. І.Л.Козлов, к.т.н.,с.н.с. О.Н.Гершуні, к.т.н., с.н.с. О.П.Ніщик, к.т.н., с.н.с. В.Г. Розумовський), про що свідчить автореферат, довідки про творчий внесок співавторів, огляд цитування роботи та надіслані 33 позитивні коментарі від відомих вчених, спеціалістів та організацій, вищевказані автори безумовно заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року.
Але яке відношення має до цього ректор Одеського національного політехнічного університету Оборський Г.О.,д.т.н.- основні напрямки наукової діяльності якого спрямовані на "Динаміка та надійність технологічних систем; точність, надійність та продуктивність металорізальних станків". Кандидатська дисертація Оборського Г.О. за темою:"Обеспечение параметрической надежности технологических систем шлифования" захищена у 1985 р., докторська дисертація за темою:"Научные основы обеспечения параметрической надежности и динамического качества технологических систем прецизионной обработки" захищена у 2006 р..На мій погляд, предсталені Оборським Г.О. Довідка про творчий внесок(№739/85-04 від 28.03.2018) та шість джерел Огляду цитування роботи(р.41), п.25(стаття 5 арк., співавтор), п.51(стаття 9 арк., співавтор), п.61(стаття 3 арк.), п.89(навчальний посібник 496 арк.,співавтор), п.104(стаття 5 арк.,співавтор), п.122(стаття 5 арк.) не мають прямого відношення до роботи "Оптимізація теплофізичних процесів в енергетичному обладнанні електростанцій".
Висунення кандидатури ректора Оборського Г.О. не приймалося Вченою радою ОНПУ шляхом таємного голосування.що є порушенням п.1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2.5, 3.2.6 Інструкції про порядок висунення та оформлення документів робіт, які подаються для участі у конкурсі зі здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки, це є зловживання службовим положенням.

Савич Святослав Лаврентійович, кандидат хімічних наук, доцент.

Гість Феофентов Ю.А.

Работа «Оптимізація теплофізичних процесів в енергетичному обладнанні електростанцій" больше всего меня интересовала как практика, уже достаточно долго эксплуатирующего оборудование с РУ ВВЭР-1000. На мой взгляд, огромный практический интерес возникает при ознакомлении с методом определения условий возникновения и интенсивности гидродинамического удара при закрытии арматуры в результате апериодической неустойчивости. Возможность избежать или минимизировать последствия гидроударов одна из главных задач при эксплуатации тепломеханического оборудования. Также заслуживает внимания оптимизация стратегии управления надежностью оборудования, основанная на изучении течения двухфазных потоков через участки трубопроводов с местными гидравлическими сопротивлениями.

Учитывая изложенное, считаю работу коллектива авторов достойной Государственной премии Украины.

Феофентов Юрий Алексеевич,
главный специалист Южноукраинской АЭС,
в недавнем прошлом заместитель начальника реакторного цеха по эксплуатации,
кавалер Ордена "За заслуги" III ст.

Русанов Андрій Вікторович, Костіков Андрій Олегович

Безперечно є актуальною робота, мета якої полягає в підвищення ефективності, надійності функціонування і безпеки експлуатації устаткування електростанцій шляхом поглибленого аналізу, інтенсифікації і оптимізації теплофізичних процесів в енергетичному обладнанні, розробки і впровадження науково обґрунтованих технічних рішень з його удосконалення.

В роботі органічно поєднуються теоретичні підходи, що використовують методологію математичного моделювання, ідентифікації і оптимізації теплових процесів, з натурними та лабораторними експериментальними дослідженнями. Отримані науково-практичні результати роботи є оригінальними і мають новизну. Так авторами визначено особливості механізму течії двофазних потоків через ділянки труб з місцевими гідравлічними опорами, виявлено фізичний механізм самоорганізації течії двофазного потоку в кризу течії, вперше представлено дослідження впливу електродинамічних сил на протікання процесів кипіння та на гідравлічний опір, розроблено метод розрахунку осьового шнекового завихрювача з безударним входом та змінним кутом, запропоновано оригінальний підхід до визначення умов гідродинамічних ударів при закритті арматури як наслідку аперіодичної нестійкості. Завдяки проведеним дослідженням отримала розвиток теорія конвективного теплообміну в оребрених поверхнях нагрівання, на основі виявлених закономірностей запропоновано нові методи інтенсифікації теплообміну в пакетах оребрених труб і нові типи розвинутих поверхонь.

Практична значимість роботи полягає в тому, що вона спрямована на підвищення надійності та ефективності роботи енергетичного обладнання. Наприклад, установка завихрювача на конденсатопроводі КС-1 турбіни К500-65/3000 сприяла зниженню розмаху вібрацій в 5–7 разів. Оригінальне технічне рішення з використання енергії пари дало змогу організувати підживлення парогенераторів АЕС в умовах її повного електрознеструмлення. Автори розробили основні положення щодо створення акустичної системи моніторингу протікань фланцевих з'єднань верхнього блока реактора ВВЕР-1000. Серед інших практичних результатів можна відмітити розробку системи контролю герметичності оболонок твелів, яка дозволяє підвищити ступінь надійності виявлення тріщин. Дуже позитивним є значний обсяг впровадження результатів роботи на вітчизняних підприємствах енергетичної та суміжних галузей.

Зважаючи на викладене, вважаємо, що колектив авторів роботи «Оптимізація теплофізичних процесів в енергетичному обладнанні електростанцій» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Русанов Андрій Вікторович,
д-р техн. наук, професор, член-кореспондент НАН України,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
директор Інституту проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного НАН України

Костіков Андрій Олегович,
д-р техн. наук, член-кореспондент НАН України,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
заступник директора з наукової роботи
Інституту проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного НАН України

Усатий Олександр Павлович

ВІДГУК
на роботу «Оптимізація теплофізичних процесів в енергетичному обладнанні електростанцій» авторів – Корольова О.В., Оборського Г.О., Письменного Є.М., Козлова І.Л., Гершуні О.Н., Ніщика О.П., Розумовського В.Г., яка висунута на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік
Одеським національним політехнічним університетом

Робота спрямована на вирішення важливої науково-технічної проблеми підвищення показників ефективності, надійності та безпеки експлуатації електростанцій України шляхом оптимізації теплофізичних процесів в енергетичному обладнанні, є безумовно актуальною.
Обсяг проведених авторами експериментальних досліджень, на підставі якого розроблені нові методи та засоби підвищення надійності, ефективності і безпеки експлуатації енергетичного обладнання, за своєю масштабністю та визначеністю цілей завдань є вражаючим. Серед експериментальних робіт відзначимо такі: дослідження низькошвидкісних двофазних потоків у трубопроводах щодо визначення швидкості звуку та фізичного механізму формування кризи течії; дослідження впливу електродинамічних сил на процеси кипіння та гідравлічний опір; дослідження впливу вібрації поверхні трубопроводу і коливань тиску в трубопроводі на гідравлічний опір каналу; дослідження зниження вібрації трубопроводів з двофазними потоками шляхом переведення снарядного режиму в кільцевий режим.
Зазначимо, що результати проведених досліджень впроваджено в нормативні документи з розрахунку котлів, реалізовано в конструкціях нових типів конвективних поверхонь, теплоутилізаторів та інших теплообмінних апаратів, втілено в оригінальних технічних рішеннях щодо пасивних систем тепловідведення і теплового захисту для підсилення бар’єрів безпеки в атомній енергетиці.
Вважаємо, що робота «Оптимізація теплофізичних процесів в енергетичному обладнанні електростанцій», яка висунута Одеським національним політехнічним університетом на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік, є визначним кроком у науково-технічного розвитку енергетики України та заслуговує присудження Державної премії.
Відгук підготували: Усатий О.П., завідувач кафедри турбінобудування, д-р техн. наук, с.н.с.; Тарасов О.І., професор кафедри турбінобудування, д-р техн. наук, проф.; Суботович В.П., професор кафедри турбінобудування, д-р техн. наук, с.н.с., лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за 2009 рік.

І. Шевченко, М. Ястребенецький, В. Халімончук, Ю. Овдієнко

Робота присвячена оптимізації теплофізичних процесів у енергетичному обладнанні з метою підвищення його ефективності, надійності та безпеки експлуатації
Актуальність роботи. Одними із пріоритетів прийнятої в 2017 р. Кабінетом Міністрів України Енергетичної стратегії України на період до 2035 року “Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність” є підвищення енергоефективності на етапі генерації електро- і теплоенергії, забезпечення надійного функціонування енергетичної інфраструктури, проведення необхідних заходів із модернізації, зниження аварійності, подовження експлуатації в штатному режимі.
Теплофізичні процеси в енергетичному обладнанні відіграють визначальну роль у забезпеченні надійної і безаварійної роботи теплогенеруючого та теплообмінного обладнання електростанцій впродовж визначеного періоду експлуатації, та мінімізації наслідків при виникненні аварійних ситуацій. В свою чергу показники надійності обладнання безпосередньо пов’язані з досконалістю організації теплофізичних процесів в обладнанні, ступенем їх інтенсифікації, оптимізацією співвідношення інтенсивності переносу теплоти та імпульсу. Враховуючи безпосередній зв’язок показників надійності обладнання з досконалістю організації теплофізичних процесів в обладнанні, ступенем їх інтенсифікації, оптимізацією співвідношення інтенсивності переносу теплоти та імпульсу. Таким чином, оптимізація теплофізичних процесів у енергетичному обладнанні з метою підвищення його ефективності, надійності та безпеки експлуатації, є нагальною та актуальною як атомних електростанцій, так і для енергетичного сектору в цілому.

Новизна основних науково-технічних результатів роботи. В рамках роботи запропоновані новітні конструктивні рішення систем пасивного тепловідведення та теплового захисту для об’єктів ядерних енергетичних технологій. Результати проведених досліджень теплофізичних процесів в енергообладнанні дозволили розробити ряд пристроїв, методик та рекомендацій, що не мають світових аналогів.
Створена унікальна експериментальна база припустимого теплового навантаження в широкому діапазоні режимних параметрів для збірок з малою кількістю твелів, яка дозволяє екстраполювати значення навантажень на збірки з більшою кількістю твелів, а також вдосконалювати моделі турбулентності обчислювальної гідродинаміки, розвиток яких стримується гострою нестачею експериментальних даних.
Виконані в рамках дсліджень фундаментальні роботи з вивчення структури течії і особливостей теплообміну в пакетах труб зробили суттєвий внесок в розвиток теорії конвективного теплообміну складних трубчастих систем і отримали міжнародне визнання. Розроблені методики розрахунку теплоаеродинамічних характеристик теплообмінних поверхонь ввійшли в нормативні та керівні технічні матеріали енергомашинобудівної галузі і широко використовуються при проектуванні теплообмінного обладнання. Слід підкреслити, що за результатами роботи опубліковано два довідники для розрахунку та проектування поперечно-оребрених поверхонь нагріву, що видані іспанською та англійською мовами у всесвітнньо відомих видавництвах REVERTE та ELSEVIER.
За результатами досліджень ефективності систем управління надійністю дістали подальший розвиток методи теорії надійності, математичної статистики, статистичного прогнозування надійності експлуатації енергетичного обладнання АЕС.

Практична значимість. Практична значимість результатів досліджень, що проведені в рамках роботи, підтверджується використанням на підприємствах НАЕК «Енергоатом» та в документах Державної адміністрації ядерного регулювання України за напрямом забезпечення проектування та експлуатаційної надійності теплообмінного обладнання АЕС. Особливо слід відзначити реалізацію результатів теплофізичних досліджень в системах аварійного відведення теплоти, охолодження відпрацьованого ядерного палива, теплового захисту металоконструкцій машзалів на основі пасивних систем випаровувально-конденсаційного типу, що забезпечує підвищення надійності і безпеки функціонування основного устаткування АЕС.
Розроблена система контролю герметичності оболонок твелів за рахунок застосування дрібнодисперсного двофазного потоку дозволяє підвищити ступінь надійності виявлення тріщин в паливних елементах.
Результати досліджень теплогідравлічних характеристик моделей тепловидільних збірок зробили вагомий внесок при реалізації проектів «Understanding and Prediction of Thermal-Hydraulics Phenomena Relevant to SCWRs», «Heat Transfer Behaviour and Thermo-hydraulics Codes Testing for SCWRs», що координувалися МАГАТЕ. Результати досліджень в частині проектування та виготовлення пасивних систем теплопередачі, тепловідведення та теплового екранування реакторного обладнання представлялися на експертній зустрічі МАГАТЕ «International Experts Meeting on Strengthening Research and Development Effectiveness in the Light of the Accident at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant» для застосування в розробці заходів з посилення ефективності науково-дослідних робіт в світлі аварії на АЕС Фукусіма-1.
Виконана розробка структурних моделей щодо визначення рівня надійності енергообладнання в змозі суттєво підвищити ефективність систем управління надійністю.
Також, має місце вагоме практичне значення отриманих результатів не тільки для енергетичного сектору України, а й у світі в цілому.

Таким чином, враховуючи актуальність, новизну та практична значимість науково-технічних результатів, представлена робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року.

Шевченко Ігор Анатолійович - директор Державного підприємства "Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки" (ДНТЦ ЯРБ)

Ястребенецький Михайло Онисимович - доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу аналізу безпеки керуючих та інформаційних систем АЕС Харківської філії ДНТЦ ЯРБ

Халімочнук Володимир Адамович - кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник відділу нейтронно-фізичних процесів ядерних установок ДНТЦ ЯРБ

Овдієнко Юрій Миколайович - кандидат технічних наук, начальник відділу нейтронно-фізичних процесів ядерних установок ДНТЦ ЯРБ

Проф.

Анализируя реферат работы, необходимо отметить широту охвата проблем и задач в энергетической области. В частности, представлены результаты экспериментальных исследований теплофизических процессов, что позволило установить ранее неизвестные факты и углубить понимание некоторых явлений. Такой подход позволил по-новому подойти к разработке конструкций и устройств для решения проблем на ТЭС и АЭС. При этом многие оригинальные подходы построены именно на углубленном понимании теплофизических процессов, например, борьбы с вибрацией не с помощью опор и подвесок, а путем воздействия на двухфазный поток, организацией подпитки парогенератора с применением собственного пара, снижение колебаний давления в насосных системах с применением трубы Вентури, а также некоторых других оригинальных решений, направленных на повышение безопасности и эффективности работы оборудования электростанций Украины.

С учетом сказанного, эта работа действительно заслуживает присуждения коллективу авторов Государственной премии Украины в области науки и техники.

И.Н. Каденко,
доктор физ.-мат. наук, проф., зав. кафедрой ядерной физики физического факультета;
директор Международного Центра ядерной безопасности в Украине
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко,
лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники 2000 г.

Гість Вифатнюк В.

Розроблені інженерні методики розрахунку теплообміну й аеродинамічного опору трубчастих поперечно-оребрених конвективних поверхонь, які стали основою Керівного технічного матеріалу РТМ 108.030.140-87 «Розрахунок і рекомендації по проектуванню поперечно-оребрених конвективних поверхонь нагрівання стаціонарних котлів» і розділів останньої редакції “Нормативного методу теплового розрахунку котлів”, обов'язкових для використання у проектних і конструкторських організаціях енергетичного профілю. Використання методик при проектуванню теплообмінних поверхонь нагріву дозволила зменшити металомісткість та габаритні розміри котлів- утилізаторів та створити методики розрахунку повітряних конденсаторів парових турбін малої потужності, що використовуються в ТЕС на біомасі.
Подано робота та її автори заслуговують присудження Державної премії в галузі науки та техніки.
Вифатнюк Володимир Григорович-головний конструктор КБ "Енергомашпрект"

Шевченко О.Ю. - проректор з наукової роботи Національного ун

Представлена робота «Оптимізація теплофізичних процесів в енергетичному обладнанні електростанцій» спрямована на вирішення важливої науково-технічної задачі з розробки і впровадження методів та засобів підвищення надійності та ефективності експлуатації електростанцій України. Розглянуті питання охоплюють широкий круг проблем, з яких надто важливими є забезпечення тривалого і безаварійного терміну експлуатації устаткування енергоблоків АЕС шляхом підвищення його ефективності та підвищення безпеки функціонування. Пропонуються нові пасивні теплопередавальні системи, створені на основі проведених експериментальних та аналітичних досліджень герметичних пристроїв випаровувально-конденсаційного типу, для тепловідведення та теплового захисту у атомній енергетиці, що є вкрай актуальним, особливо після важких аварій на АЕС (Три Майл Айленд, Чорнобиль, Фукусіма-1).
Розроблено методику розрахунку теплогідравлічних характеристик потоку води надкритичних параметрів в трубах, кільцевих та технологічних каналах, визначено умови погіршення тепловіддачі, здатного зруйнувати тепловиділяючі збірки, запропоновано залежність між геометричними і режимними параметрами і максимальним припустимим навантаженням. Ці напрацювання є надзвичайно важливими та отримали міжнародне визнання.
Зважаючи на вищесказане вважаю, що робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Буляндра О.Ф,, Василенко С.М.

Запропонована робота щодо оптимізації теплофізичних процесів в енергетичному обладнанні електростанцій є значущою не тільки для розвитку певної галузі знань, але також є актуальною для сьогоднішнього практичного застосування для підвищенні ефективності та безпечної експлуатації електростанцій, зокрема атомних електростанцій. Запропоновані системи пасивного тепловідведення, що для їх широкого застосування є всі необхідні компоненти, а саме методика розрахунку, технологія виготовлення та контролю вихідних параметрів, комплекс заходів для забезпечення тривалого ресурсу.
Отримала подальший розвиток теорія конвективного теплообміну в оребрених поверхнях нагрівання, що відкриває реальні шляхи підвищення ефективності і надійності теплообмінного обладнання, призначеного для забезпечення теплових режимів енергетичного устаткування. На основі виявлених закономірностей запропоновані нові методи інтенсифікації теплообміну в пакетах оребрених труб і нові типи розвинутих поверхонь - плоскоовальні труби з неповним поперечним оребренням, труби з конфузорно підігнутими ребрами, труби з накатним пелюстковим оребренням та гвинтоподібні труби з рівнорозвиненими зовнішньою і внутрішньою поверхнями. Запропоновані і досліджені нові типи поперечно-оребрених поверхонь дозволяють підвищити компактність і знизити металоємність теплообміного устаткування на 30...50 %, що супроводжується підвищенням надійності і поліпшенням їх експлуатаційних характеристик. За результатами виконаних досліджень і розробок створені та впроваджені повітропідігрівачі, економайзери, котли-утилізатори газотурбінних та парогазових установок та інші високоефективні теплообмінні апарати. Впровадження розроблених інженерних методик розрахунку теплообміну й аеродинамічного опору трубчастих поперечно-оребрених конвективних поверхонь в обов’язкових для виконання нормативних документах енергетичної галузі, а саме у Керівному технічному матеріалі РТМ 108.030.140-87 «Розрахунок і рекомендації по проектуванню поперечно-оребрених конвективних поверхонь нагрівання стаціонарних котлів» і розділах останньої редакції “Нормативного методу теплового розрахунку котлів”, свідчить про високу наукову цінність і суттєве практичне значення представленої роботи.
З огляду на вищесказане, вважаю, що представлена робота безсумнівно заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Завідуючий кафедрою Теплоенергетики та холодильної техніки Національного університету харчових технологій, доктор технічних наук, професор Василенко С.М.
професор кафедри Теплоенергетики та холодильної техніки Національного університету харчових технологій, доктор технічних наук, професор Буляндра О.Ф.

Борисенко В.І., к.т.н.

Представлена колективом Одеського національного політехнічного університету робота «Оптимізація теплофізичних процесів в енергетичному устаткуванні електростанцій» на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки є актуальною, містить нові теоретичні положення, а також практичні аспекти оптимізації теплофізичних процесів в енергоустаткуванні електростанцій, в тому числі і у випадку двохфазних потоків.
Апробація роботи широко представлена в науково-технічних публікаціях, як в вітчизняних, так і зарубіжних виданнях про що свідчать наукометричні бази даних SCOPUS, Google Scholar.
Автори роботи широко відомі в Україні та за кордоном своїми науково-технічними впровадженнями на енергетичних об’єктах різного призначення, в тому числі і АЕС, що є дуже важливим для убезпечення експлуатації на етапі продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк.
Вважаю, що представлена робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки

Борисенко Володимир Іванович, к.т.н., завідувач відділення атомної енергетики, Інститут проблем безпеки АЕС НАН України.

Morozyuk Tetyana

I strongly support the application of the Odessa National Polytechnic University “Optimization of thermophysical processes in power equipment of power plants” for the State prize of Ukraine in science and technology.
The long term research is dedicated to the energetic efficiency of the power plants, namely to the deep evaluation and optimization of the thermophysical processes within heat exchangers in conjunction with the issue of reliability and safe operation of the overall system. Some achievements were obtained for the first time in the practice of power plants: (a) influence of the electrodynamic forces to the evaporation processes and hydraulic head, (b) advances in the convective heat transfer for finned surfaces of power plants, and (c) development of a technical solution in steam power cycle of nuclear power plants for stable operation in case of missing the electrical energy supply for the equipment.
A very important that the scientific research has the experimental confirmation as well as practical application. Large number of research publications (national and international) including books and text books demonstrated the sustainable character of the research and its influence to the energy science in Ukraine (9 Dr.of Sc. Theses and 30 Cand.of Sc. Theses).

Prof. Dr. Tetyana Morozyuk (Tatiana Morosuk), Technical University Berlin, Director of the Institute for Energy Engineering (Faculty III), Head of the Energy Engineering Department (TU Berlin Campus El Gouna). Scopus h-index is 38. Member of the Executive Committee of the Advanced Energy System Division, American Society of Mechanical Engineers.

Morozyuk Tetyana

I strongly support the application of the Odessa National Polytechnic University “Optimization of thermophysical processes in power equipment of power plants” for the State prize of Ukraine in science and technology.
The long term research is dedicated to the energetic efficiency of the power plants, namely to the deep evaluation and optimization of the thermophysical processes within heat exchangers in conjunction with the issue of reliability and safe operation of the overall system. Some achievements were obtained for the first time in the practice of power plants: (a) influence of the electrodynamic forces to the evaporation processes and hydraulic head, (b) advances in the convective heat transfer for finned surfaces of power plants, and (c) development of a technical solution in steam power cycle of nuclear power plants for stable operation in case of missing the electrical energy supply for the equipment.
A very important that the scientific research has the experimental confirmation as well as practical application. Large number of research publications (national and international) including books and text books demonstrated the sustainable character of the research and its influence to the energy science in Ukraine (9 Dr.of Sc. Theses and 30 Cand.of Sc. Theses).

Prof. Dr. Tetyana Morozyuk (Tatiana Morosuk), Technical University Berlin, Director of the Institute for Energy Engineering (Faculty III) and Head of the Energy Engineering Department (TU Berlin Campus El Gouna). Scopus h-index is 38. Member of the Executive Committee of the Advanced Energy System Division, American Society of Mechanical Engineers.

Батигін Юрій Вікторович , професор, д.т.н.

Батигін Юрій Вікторович , професор, д.т.н.

Щиро підтримую висунення роботи на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки. Запропонований електротехнологічний комплекс виробництва кабельних систем надвисоких напруг є результатом значного обсягу теоретичних та експериментальних робіт проведених як академічним інститутом так і представниками вищих навчальних закладів разом з виробниками кабельної продукції, що дозволило отримати високий науковий рівень цієї комплексної роботи. Робота супроводжувалась створенням обладнання та експериментальної бази для виготовлення необхідних електротехнічних матеріалів. Створення запропонованого електротехнологічного комплексу дозволяє вітчизняним виробникам кабельної продукції стати на один рівень якості та надійності кабельних систем надвисоких напруг з кращими світовими фірмами та підвищити конкурентну спроможність на світових ринках.
Вважаю, що ця робота та колектив її авторів заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки та техніки.

Батигін Юрій Вікторович , професор, д.т.н., завідувач кафедри фізики
Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

04.05.18

Плачков І.В.

Представлена робота має велику актуальність, оскільки присвячена підвищенню надійності обладнання ТЕС і АЕС через оптимізацію теплофізичних процесів протікаючих в ньому. Завдяки фундаментальним дослідженням встановлено факт зниження гідравлічного опору в каналах, по яких тече змінний струм,а також встановлена необхідність перегляду даних по кризі кипіння отриманим на експериментальних стендах. З урахуванням кращого розуміння процесів тепломассобміна, розроблені принципово нові пристрої. Особливо цікавими є використання шнекового завихрувача з ненаголошених входом для усунення вібрацій трубопроводів, комбінована турбіна Тесла-Лаваля для аварійного підживлення парогенератора, нові більш ефективні конструкції теплообмінних апаратів і багато іншого.

Без сумніву робота ,проведена колективом авторів, заслуговує присудження високого звання лауреат Державної премії в галузі науки і техніки!

Плачков Іван Васильович-Міністр палива та енергетики України у 1999 - 2000 і 2005 - 2006 років,кандидат технічних наук

Павел Павлышин

Работа актуальна, так как рассматривает такой важный для АЭС вопрос как режимы кипения, в.т.ч. и кризис кипения, критические течения и прочее. Эти вопросы, и другие, глубоко рассмотренные в работе очень важны для диагностики проблем могущих иметь место на действующем оборудовании. Глубокое освоение этих тем также позволило разработать оригинальные устройства, направленные на повышение надежности и безопасности АЭС. Особенно хочется отметить отечественную систему контроля герметичности оболочек твелов, а также цикл работ по оптимизации теплообменных аппаратов.
С учетом вышесказанного, считаю, что представленная работа без сомнения заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники! Думаю это было бы хорошим подарком ОНПУ к его 100-летию!
С уважением Павел Павлышин, директор Ровенской АЭС.

Драган Г.С.

Ефективність роботи енергетичних блоків теплових та атомних електростанцій в значній мірі залежать від функціювання теплотехнічного обладнання, яке визначається фізичними процесами в двохфазних потоках в трубопроводах та його системах. Тому результати комплексного дослідження самоорганізації двохфазного потоку в такій складній системі, як трубопроводи електростанцій заслуговують окремої відзнаки. Значний інтерес викликають виявлені авторами причини акустичної нестійкості потоку в режимі течі, що було предметом досліджень багатьох науковців і тільки тепер отримало наукове обгрунтування. Крім того, в роботі представлена значна кількість наукових і технічних рішень, які широко відомі науковій спільноті в Україні та за кордоном і впроваджені на енергетичних блоках України. Висока кваліфікація авторів роботи та важливість вирішеної проблеми для народного господарства свідчить по те, що представлена робота заслуговує отримання Державної премії України в галузі науки і техніки.
Директор НДІ фізики ОНУ імені І.І.Мечникова, д.ф.-м.н., проф., Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України.

Гість Шрамко В.А.

Научная работа "Оптимизация теплофизических процессов в энергетическом оборудовании электростанций", представленная научно-технической общественности коллективом авторов Одесского национального политехнического университета, представляет собой замечательный образец комплексного подхода к решению реальных проблем, возникающих в процессе энергетического производства.
Явления кавитационно-эрозионного износа оборудования и трубопроводов, вибрации и гидравлических ударов сопутствуют технологическим процессам, протекающим при производстве электрической и тепловой энергии, требуют научных исследований, анализа и разработки действенных методов снижения негативных воздействий на оборудование.
Особо следует отметить предложенные методы интенсификации и оптимизации теплоэнергетических процессов, позволяющие повысить надежность и безопасность энергетического производства, а также прикладной характер результатов научных исследований, внесенных в нормативные документы по проектированию и эксплуатации оборудования электростанций.
Научная работа является достойным вкладом научного коллектива ОНПУ в развитие энергетической отрасли, заслуживает высокой оценки и может достойно претендовать на присуждение Государственной премии Украины в области науки и техники.

Шрамко Владимир Александрович- ведущий инженер КП "Теплоснабжение г.Одесса"

Гість Афанасьева Е.А.

Представленная работа важна для обеспечения диагностики и предсказания опасных режимов работы энергетического оборудования. Позволяют это сделать глубокие экспериментальные и натурные исследования теплофизических процессов. Понимание физики этих явлений позволило авторам разработать эффективные теплообменники и ряд других устройств, существенно повышающих надежность оборудования АЭС. При этом, разработанное оборудование защищалось патентами, было оригинальным и имело мировой уровень.
Помимо этого, один из авторов Королёв Александр Викторович активно содействовал разработке приборного оснащения оценки транспортных опасностей опасных грузов, экспортируемых на морских судах из портов Украины. Данное оснащение, не имеющее аналогов в Украине, позволило существенно повысить безопасную морскую перевозку твердых навалочных грузов. Считаем, что поданная работа заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.
Афанасьева Евгения Александровна, Аварийный Комиссар, Генеральный директор специализированной организации НПП ООО "МОРСЕРВИС", назначенной Международной морской организацией ИМО по подготовке информации на грузы с целью их безопасной морской перевозки
Чистяков Валерий Леонидович, Директор по науке, Доктор наук, профессор

Колектив ГС "Всеукраїнська Енергетична Асамблея"

Ми з превеликою зацікавленістю спостерігали за науковою діяльністю д.т.н. Корольова О.В. й тому на даний момент хотілося б підтримати дуже важливу роботу «Оптимізація теплофізичних процесів в енергетичному обладнанні електростанцій».
Не для кого не секрет те,в якому стані зараз знаходиться енергетична галузь країни,саме тому хочеться зазначити значимість роботи для «сьогодення». Особливо вражає те,що робота не є суто теоретичним викладом інформації,а має практичне застосування «в руслі» оптимізації теплофізичних процесів в енергетичному обладнанні. Чітко простежується глибоке вивчення та аналіз теплофізичних процесів,що додатково підкреслює високий професійний рівень авторів цієї наукової роботи.

З нашого огляду робота безперечно заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Колектив Громадської Спілки "Всеукраїнська Енергетична Асамблея"

Кенсицький О.Г.

Актуальність роботи «Оптимізація теплофізичних процесів в енергетичному устаткуванні електростанцій», представленої колективом Одеського національного політехнічного університету на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки, не викликає сумнівів.
Виконані дослідження спрямовані на підвищення безпеки, надійності та ефективності експлуатації теплоенергетичного устаткування.
Колективом авторів отримані нові наукові результати, що розширюють уявлення про перебіг теплофізичних процесів в активних зонах енергетичного обладнання електростанцій, а також визначають перспективні напрямки їх оптимізації.
Авторами розроблена низка технічних рішень, що знайшли впровадження на підприємствах енергетики. Робота виконана на світовому рівні.
З огляду на викладене вище, вважаю, що і робота, і авторський колектив заслуговують на присудження Державної премії України у галузі науки і техніки.

Кенсицький Олег Георгійович, д.т.н., завідувач відділу моделювання машин змінного струму Інституту електродинаміки Національної академії наук України.

Гість Jan Zdebor

Позвольте мне поблагодарить Вас за возможность познакомиться с указанной работой. По моему мнению в данной работе обращает на себя внимание большой объем глубоких экспериментальных исследований теплофизических процессов. Это очень важно, так как нельзя вылечить больного без точного знания течения болезни, так и сложно устранить проблему на электростанции не зная особенностей теплофизических процессов в ней протекающих. Обращает внимание оригинальные разработки, имеющие большой практический интерес. Особенно важным представляется решение вопроса борьбы с полным обесточением АЭС, или вопрос оптимизации теплообменных аппаратов. Хочется отметить, что авторы проделали большую научную работу, которая представляется важной для энергохозяйства любой страны.
Считаю, что представленная работа несомненно заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники!
Ян Здебор, к.т.н.,Член Иженерной Академии Чешской Республики, технический советник генерального директора ŠKODA JS,
Заместитель декана Машиностроительного факультета
Западночешского Университета

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.