Офіційний веб сайт

Оптимізація теплофізичних процесів в енергетичному обладнанні електростанцій

р41

Представлено Одеським національним політехнічним університетом.

 

Автори: д.т.н. Королев О.В., д.т.н. Оборський Г.О., д.т.н. Письменний Є.М., д.т.н. Козлов І.Л., к.т.н. Гершуні О.Н., к.т.н. Ніщик О.П., к.т.н. Розумовський В.Г.

 

На основі проведених досліджень виявлено фізичний механізм самоорганізації двофазного потоку в кризу течії, встановлено причини акустичних явищ при наявності течі теплоносіїв високих параметрів, розкрито особливості течії двофазних потоків через ділянки трубопроводів з місцевими гідравлічними опорами та визначено шляхи зниження їх вібрації, визначено умови виникнення гідродинамічних ударів в трубопровідних системах енергетичного обладнання внаслідок коливальної та аперіодичної теплогідродинамічної нестійкості, встановлено визначальний критерій оптимізації ефективних стратегій управління надійністю енергообладнання.

В результаті проведення комплексних теплофізичних досліджень теплогідравлічних процесів при надкритичних параметрах теплоносія в тепловидільних збірках активних зон перспективних атомних реакторів, процесів конвективного теплообміну в розвинених теплообмінних поверхнях і теплопередавальних характеристик випаровувально-конденсаційних систем виявлено і проаналізовано нові закономірності процесів, запропоновано нові методи інтенсифікації теплообміну та на цій основі визначено функціональні залежності для розрахунку і оптимізації характеристик теплопередавальних систем і розроблено методики їх раціонального проектування. Запропоновано унікальний метод визначення умов виникнення та інтенсивності гідродинамічного удару при закритті арматури як наслідок аперіодичної нестійкості. Представлено оригінальне технічне рішення з використанням енергії пари для підживлення парогенераторів АЕС в умовах її повного електрознеструмлення.

Результати проведених досліджень впроваджено в обов’язкових для виконання нормативних документах з розрахунку котлів, реалізовано в конструкціях нових типів конвективних поверхонь, теплоутилізаторів та інших теплообмінних апаратів, що призводить до підвищення показників енергоефективності основного устаткування, втілено в оригінальних технічних рішеннях щодо пасивних систем тепловідведення і теплового захисту для підсилення бар’єрів безпеки в атомній енергетиці. Розроблені і впроваджені на підприємствах енергетики пристрої, методики і рекомендації не мають світових аналогів.

 

Кількість публікацій: 17 монографій (5 у закордонних видавництвах), 3 підручники, 4 посібники, 682 статті (104 - у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 195 (згідно з базою даних Scopus), h-індекс = 12 та 580 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 21.Отримано  патент України на винахід. За даною тематикою захищено 9 докторських та 30 кандидатських дисертацій.

Надіслати коментар

Коментарі

Проф.

Анализируя реферат работы, необходимо отметить широту охвата проблем и задач в энергетической области. В частности, представлены результаты экспериментальных исследований теплофизических процессов, что позволило установить ранее неизвестные факты и углубить понимание некоторых явлений. Такой подход позволил по-новому подойти к разработке конструкций и устройств для решения проблем на ТЭС и АЭС. При этом многие оригинальные подходы построены именно на углубленном понимании теплофизических процессов, например, борьбы с вибрацией не с помощью опор и подвесок, а путем воздействия на двухфазный поток, организацией подпитки парогенератора с применением собственного пара, снижение колебаний давления в насосных системах с применением трубы Вентури, а также некоторых других оригинальных решений, направленных на повышение безопасности и эффективности работы оборудования электростанций Украины.

С учетом сказанного, эта работа действительно заслуживает присуждения коллективу авторов Государственной премии Украины в области науки и техники.

И.Н. Каденко,
доктор физ.-мат. наук, проф., зав. кафедрой ядерной физики физического факультета;
директор Международного Центра ядерной безопасности в Украине
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко,
лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники 2000 г.

Гість Вифатнюк В.

Розроблені інженерні методики розрахунку теплообміну й аеродинамічного опору трубчастих поперечно-оребрених конвективних поверхонь, які стали основою Керівного технічного матеріалу РТМ 108.030.140-87 «Розрахунок і рекомендації по проектуванню поперечно-оребрених конвективних поверхонь нагрівання стаціонарних котлів» і розділів останньої редакції “Нормативного методу теплового розрахунку котлів”, обов'язкових для використання у проектних і конструкторських організаціях енергетичного профілю. Використання методик при проектуванню теплообмінних поверхонь нагріву дозволила зменшити металомісткість та габаритні розміри котлів- утилізаторів та створити методики розрахунку повітряних конденсаторів парових турбін малої потужності, що використовуються в ТЕС на біомасі.
Подано робота та її автори заслуговують присудження Державної премії в галузі науки та техніки.
Вифатнюк Володимир Григорович-головний конструктор КБ "Енергомашпрект"

Шевченко О.Ю. - проректор з наукової роботи Національного ун

Представлена робота «Оптимізація теплофізичних процесів в енергетичному обладнанні електростанцій» спрямована на вирішення важливої науково-технічної задачі з розробки і впровадження методів та засобів підвищення надійності та ефективності експлуатації електростанцій України. Розглянуті питання охоплюють широкий круг проблем, з яких надто важливими є забезпечення тривалого і безаварійного терміну експлуатації устаткування енергоблоків АЕС шляхом підвищення його ефективності та підвищення безпеки функціонування. Пропонуються нові пасивні теплопередавальні системи, створені на основі проведених експериментальних та аналітичних досліджень герметичних пристроїв випаровувально-конденсаційного типу, для тепловідведення та теплового захисту у атомній енергетиці, що є вкрай актуальним, особливо після важких аварій на АЕС (Три Майл Айленд, Чорнобиль, Фукусіма-1).
Розроблено методику розрахунку теплогідравлічних характеристик потоку води надкритичних параметрів в трубах, кільцевих та технологічних каналах, визначено умови погіршення тепловіддачі, здатного зруйнувати тепловиділяючі збірки, запропоновано залежність між геометричними і режимними параметрами і максимальним припустимим навантаженням. Ці напрацювання є надзвичайно важливими та отримали міжнародне визнання.
Зважаючи на вищесказане вважаю, що робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Буляндра О.Ф,, Василенко С.М.

Запропонована робота щодо оптимізації теплофізичних процесів в енергетичному обладнанні електростанцій є значущою не тільки для розвитку певної галузі знань, але також є актуальною для сьогоднішнього практичного застосування для підвищенні ефективності та безпечної експлуатації електростанцій, зокрема атомних електростанцій. Запропоновані системи пасивного тепловідведення, що для їх широкого застосування є всі необхідні компоненти, а саме методика розрахунку, технологія виготовлення та контролю вихідних параметрів, комплекс заходів для забезпечення тривалого ресурсу.
Отримала подальший розвиток теорія конвективного теплообміну в оребрених поверхнях нагрівання, що відкриває реальні шляхи підвищення ефективності і надійності теплообмінного обладнання, призначеного для забезпечення теплових режимів енергетичного устаткування. На основі виявлених закономірностей запропоновані нові методи інтенсифікації теплообміну в пакетах оребрених труб і нові типи розвинутих поверхонь - плоскоовальні труби з неповним поперечним оребренням, труби з конфузорно підігнутими ребрами, труби з накатним пелюстковим оребренням та гвинтоподібні труби з рівнорозвиненими зовнішньою і внутрішньою поверхнями. Запропоновані і досліджені нові типи поперечно-оребрених поверхонь дозволяють підвищити компактність і знизити металоємність теплообміного устаткування на 30...50 %, що супроводжується підвищенням надійності і поліпшенням їх експлуатаційних характеристик. За результатами виконаних досліджень і розробок створені та впроваджені повітропідігрівачі, економайзери, котли-утилізатори газотурбінних та парогазових установок та інші високоефективні теплообмінні апарати. Впровадження розроблених інженерних методик розрахунку теплообміну й аеродинамічного опору трубчастих поперечно-оребрених конвективних поверхонь в обов’язкових для виконання нормативних документах енергетичної галузі, а саме у Керівному технічному матеріалі РТМ 108.030.140-87 «Розрахунок і рекомендації по проектуванню поперечно-оребрених конвективних поверхонь нагрівання стаціонарних котлів» і розділах останньої редакції “Нормативного методу теплового розрахунку котлів”, свідчить про високу наукову цінність і суттєве практичне значення представленої роботи.
З огляду на вищесказане, вважаю, що представлена робота безсумнівно заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Завідуючий кафедрою Теплоенергетики та холодильної техніки Національного університету харчових технологій, доктор технічних наук, професор Василенко С.М.
професор кафедри Теплоенергетики та холодильної техніки Національного університету харчових технологій, доктор технічних наук, професор Буляндра О.Ф.

Борисенко В.І., к.т.н.

Представлена колективом Одеського національного політехнічного університету робота «Оптимізація теплофізичних процесів в енергетичному устаткуванні електростанцій» на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки є актуальною, містить нові теоретичні положення, а також практичні аспекти оптимізації теплофізичних процесів в енергоустаткуванні електростанцій, в тому числі і у випадку двохфазних потоків.
Апробація роботи широко представлена в науково-технічних публікаціях, як в вітчизняних, так і зарубіжних виданнях про що свідчать наукометричні бази даних SCOPUS, Google Scholar.
Автори роботи широко відомі в Україні та за кордоном своїми науково-технічними впровадженнями на енергетичних об’єктах різного призначення, в тому числі і АЕС, що є дуже важливим для убезпечення експлуатації на етапі продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк.
Вважаю, що представлена робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки

Борисенко Володимир Іванович, к.т.н., завідувач відділення атомної енергетики, Інститут проблем безпеки АЕС НАН України.

Morozyuk Tetyana

I strongly support the application of the Odessa National Polytechnic University “Optimization of thermophysical processes in power equipment of power plants” for the State prize of Ukraine in science and technology.
The long term research is dedicated to the energetic efficiency of the power plants, namely to the deep evaluation and optimization of the thermophysical processes within heat exchangers in conjunction with the issue of reliability and safe operation of the overall system. Some achievements were obtained for the first time in the practice of power plants: (a) influence of the electrodynamic forces to the evaporation processes and hydraulic head, (b) advances in the convective heat transfer for finned surfaces of power plants, and (c) development of a technical solution in steam power cycle of nuclear power plants for stable operation in case of missing the electrical energy supply for the equipment.
A very important that the scientific research has the experimental confirmation as well as practical application. Large number of research publications (national and international) including books and text books demonstrated the sustainable character of the research and its influence to the energy science in Ukraine (9 Dr.of Sc. Theses and 30 Cand.of Sc. Theses).

Prof. Dr. Tetyana Morozyuk (Tatiana Morosuk), Technical University Berlin, Director of the Institute for Energy Engineering (Faculty III), Head of the Energy Engineering Department (TU Berlin Campus El Gouna). Scopus h-index is 38. Member of the Executive Committee of the Advanced Energy System Division, American Society of Mechanical Engineers.

Morozyuk Tetyana

I strongly support the application of the Odessa National Polytechnic University “Optimization of thermophysical processes in power equipment of power plants” for the State prize of Ukraine in science and technology.
The long term research is dedicated to the energetic efficiency of the power plants, namely to the deep evaluation and optimization of the thermophysical processes within heat exchangers in conjunction with the issue of reliability and safe operation of the overall system. Some achievements were obtained for the first time in the practice of power plants: (a) influence of the electrodynamic forces to the evaporation processes and hydraulic head, (b) advances in the convective heat transfer for finned surfaces of power plants, and (c) development of a technical solution in steam power cycle of nuclear power plants for stable operation in case of missing the electrical energy supply for the equipment.
A very important that the scientific research has the experimental confirmation as well as practical application. Large number of research publications (national and international) including books and text books demonstrated the sustainable character of the research and its influence to the energy science in Ukraine (9 Dr.of Sc. Theses and 30 Cand.of Sc. Theses).

Prof. Dr. Tetyana Morozyuk (Tatiana Morosuk), Technical University Berlin, Director of the Institute for Energy Engineering (Faculty III) and Head of the Energy Engineering Department (TU Berlin Campus El Gouna). Scopus h-index is 38. Member of the Executive Committee of the Advanced Energy System Division, American Society of Mechanical Engineers.

Батигін Юрій Вікторович , професор, д.т.н.

Батигін Юрій Вікторович , професор, д.т.н.

Щиро підтримую висунення роботи на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки. Запропонований електротехнологічний комплекс виробництва кабельних систем надвисоких напруг є результатом значного обсягу теоретичних та експериментальних робіт проведених як академічним інститутом так і представниками вищих навчальних закладів разом з виробниками кабельної продукції, що дозволило отримати високий науковий рівень цієї комплексної роботи. Робота супроводжувалась створенням обладнання та експериментальної бази для виготовлення необхідних електротехнічних матеріалів. Створення запропонованого електротехнологічного комплексу дозволяє вітчизняним виробникам кабельної продукції стати на один рівень якості та надійності кабельних систем надвисоких напруг з кращими світовими фірмами та підвищити конкурентну спроможність на світових ринках.
Вважаю, що ця робота та колектив її авторів заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки та техніки.

Батигін Юрій Вікторович , професор, д.т.н., завідувач кафедри фізики
Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

04.05.18

Плачков І.В.

Представлена робота має велику актуальність, оскільки присвячена підвищенню надійності обладнання ТЕС і АЕС через оптимізацію теплофізичних процесів протікаючих в ньому. Завдяки фундаментальним дослідженням встановлено факт зниження гідравлічного опору в каналах, по яких тече змінний струм,а також встановлена необхідність перегляду даних по кризі кипіння отриманим на експериментальних стендах. З урахуванням кращого розуміння процесів тепломассобміна, розроблені принципово нові пристрої. Особливо цікавими є використання шнекового завихрувача з ненаголошених входом для усунення вібрацій трубопроводів, комбінована турбіна Тесла-Лаваля для аварійного підживлення парогенератора, нові більш ефективні конструкції теплообмінних апаратів і багато іншого.

Без сумніву робота ,проведена колективом авторів, заслуговує присудження високого звання лауреат Державної премії в галузі науки і техніки!

Плачков Іван Васильович-Міністр палива та енергетики України у 1999 - 2000 і 2005 - 2006 років,кандидат технічних наук

Павел Павлышин

Работа актуальна, так как рассматривает такой важный для АЭС вопрос как режимы кипения, в.т.ч. и кризис кипения, критические течения и прочее. Эти вопросы, и другие, глубоко рассмотренные в работе очень важны для диагностики проблем могущих иметь место на действующем оборудовании. Глубокое освоение этих тем также позволило разработать оригинальные устройства, направленные на повышение надежности и безопасности АЭС. Особенно хочется отметить отечественную систему контроля герметичности оболочек твелов, а также цикл работ по оптимизации теплообменных аппаратов.
С учетом вышесказанного, считаю, что представленная работа без сомнения заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники! Думаю это было бы хорошим подарком ОНПУ к его 100-летию!
С уважением Павел Павлышин, директор Ровенской АЭС.

Драган Г.С.

Ефективність роботи енергетичних блоків теплових та атомних електростанцій в значній мірі залежать від функціювання теплотехнічного обладнання, яке визначається фізичними процесами в двохфазних потоках в трубопроводах та його системах. Тому результати комплексного дослідження самоорганізації двохфазного потоку в такій складній системі, як трубопроводи електростанцій заслуговують окремої відзнаки. Значний інтерес викликають виявлені авторами причини акустичної нестійкості потоку в режимі течі, що було предметом досліджень багатьох науковців і тільки тепер отримало наукове обгрунтування. Крім того, в роботі представлена значна кількість наукових і технічних рішень, які широко відомі науковій спільноті в Україні та за кордоном і впроваджені на енергетичних блоках України. Висока кваліфікація авторів роботи та важливість вирішеної проблеми для народного господарства свідчить по те, що представлена робота заслуговує отримання Державної премії України в галузі науки і техніки.
Директор НДІ фізики ОНУ імені І.І.Мечникова, д.ф.-м.н., проф., Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України.

Гість Шрамко В.А.

Научная работа "Оптимизация теплофизических процессов в энергетическом оборудовании электростанций", представленная научно-технической общественности коллективом авторов Одесского национального политехнического университета, представляет собой замечательный образец комплексного подхода к решению реальных проблем, возникающих в процессе энергетического производства.
Явления кавитационно-эрозионного износа оборудования и трубопроводов, вибрации и гидравлических ударов сопутствуют технологическим процессам, протекающим при производстве электрической и тепловой энергии, требуют научных исследований, анализа и разработки действенных методов снижения негативных воздействий на оборудование.
Особо следует отметить предложенные методы интенсификации и оптимизации теплоэнергетических процессов, позволяющие повысить надежность и безопасность энергетического производства, а также прикладной характер результатов научных исследований, внесенных в нормативные документы по проектированию и эксплуатации оборудования электростанций.
Научная работа является достойным вкладом научного коллектива ОНПУ в развитие энергетической отрасли, заслуживает высокой оценки и может достойно претендовать на присуждение Государственной премии Украины в области науки и техники.

Шрамко Владимир Александрович- ведущий инженер КП "Теплоснабжение г.Одесса"

Гість Афанасьева Е.А.

Представленная работа важна для обеспечения диагностики и предсказания опасных режимов работы энергетического оборудования. Позволяют это сделать глубокие экспериментальные и натурные исследования теплофизических процессов. Понимание физики этих явлений позволило авторам разработать эффективные теплообменники и ряд других устройств, существенно повышающих надежность оборудования АЭС. При этом, разработанное оборудование защищалось патентами, было оригинальным и имело мировой уровень.
Помимо этого, один из авторов Королёв Александр Викторович активно содействовал разработке приборного оснащения оценки транспортных опасностей опасных грузов, экспортируемых на морских судах из портов Украины. Данное оснащение, не имеющее аналогов в Украине, позволило существенно повысить безопасную морскую перевозку твердых навалочных грузов. Считаем, что поданная работа заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.
Афанасьева Евгения Александровна, Аварийный Комиссар, Генеральный директор специализированной организации НПП ООО "МОРСЕРВИС", назначенной Международной морской организацией ИМО по подготовке информации на грузы с целью их безопасной морской перевозки
Чистяков Валерий Леонидович, Директор по науке, Доктор наук, профессор

Колектив ГС "Всеукраїнська Енергетична Асамблея"

Ми з превеликою зацікавленістю спостерігали за науковою діяльністю д.т.н. Корольова О.В. й тому на даний момент хотілося б підтримати дуже важливу роботу «Оптимізація теплофізичних процесів в енергетичному обладнанні електростанцій».
Не для кого не секрет те,в якому стані зараз знаходиться енергетична галузь країни,саме тому хочеться зазначити значимість роботи для «сьогодення». Особливо вражає те,що робота не є суто теоретичним викладом інформації,а має практичне застосування «в руслі» оптимізації теплофізичних процесів в енергетичному обладнанні. Чітко простежується глибоке вивчення та аналіз теплофізичних процесів,що додатково підкреслює високий професійний рівень авторів цієї наукової роботи.

З нашого огляду робота безперечно заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Колектив Громадської Спілки "Всеукраїнська Енергетична Асамблея"

Кенсицький О.Г.

Актуальність роботи «Оптимізація теплофізичних процесів в енергетичному устаткуванні електростанцій», представленої колективом Одеського національного політехнічного університету на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки, не викликає сумнівів.
Виконані дослідження спрямовані на підвищення безпеки, надійності та ефективності експлуатації теплоенергетичного устаткування.
Колективом авторів отримані нові наукові результати, що розширюють уявлення про перебіг теплофізичних процесів в активних зонах енергетичного обладнання електростанцій, а також визначають перспективні напрямки їх оптимізації.
Авторами розроблена низка технічних рішень, що знайшли впровадження на підприємствах енергетики. Робота виконана на світовому рівні.
З огляду на викладене вище, вважаю, що і робота, і авторський колектив заслуговують на присудження Державної премії України у галузі науки і техніки.

Кенсицький Олег Георгійович, д.т.н., завідувач відділу моделювання машин змінного струму Інституту електродинаміки Національної академії наук України.

Гість Jan Zdebor

Позвольте мне поблагодарить Вас за возможность познакомиться с указанной работой. По моему мнению в данной работе обращает на себя внимание большой объем глубоких экспериментальных исследований теплофизических процессов. Это очень важно, так как нельзя вылечить больного без точного знания течения болезни, так и сложно устранить проблему на электростанции не зная особенностей теплофизических процессов в ней протекающих. Обращает внимание оригинальные разработки, имеющие большой практический интерес. Особенно важным представляется решение вопроса борьбы с полным обесточением АЭС, или вопрос оптимизации теплообменных аппаратов. Хочется отметить, что авторы проделали большую научную работу, которая представляется важной для энергохозяйства любой страны.
Считаю, что представленная работа несомненно заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники!
Ян Здебор, к.т.н.,Член Иженерной Академии Чешской Республики, технический советник генерального директора ŠKODA JS,
Заместитель декана Машиностроительного факультета
Западночешского Университета

Гість Дмитрієнко Дмитро Валентинович

Представленная на соискание Государственной премии работа содержит как фундаментальные теплофизические исследования, так и практические разработки, основанные на этих исследованиях. Представляется интересным широкий охват практических задач, направленных на повышение надежности и эффективности работы оборудования электростанций. Причем некоторые решения одинаково важны как для АЭС так и для ТЭС.
Учитывая сказанное, считаю, что коллектив авторов заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники!
Дмитриенко Дмитрий Валентинович-старший машенист энергоблока, Запорожской ТЭС

Pavlin Grudev and Krassimira Ilieva

The research and development presented in the scientific work "Optimization of Thermophysical Processes in the Power Equipment of Power Plants" is of great interest for the practical solution of the problem of improving the efficiency, reliability and safety of operation of operating power plants, especially nuclear ones. The material in the abstract indicates a comprehensive, in-depth analysis and generalization of a sufficiently wide range of approaches and methods for the intensification and optimization of thermo-physics process in power equipment.
The authors of represent work are well known both in the scientific and technical circles of nuclear energy specialists at international level.
We are sure that this work is of great importance for solving an important scientific and technical problem of increasing the reliability and efficiency of operation of nuclear power plants not only in Ukraine, but also abroad, and therefore deserves the award of the State Prize of Ukraine in the field of science and technology.

Pavlin GRUDEV
Associated Professor/ Senior Scientist/ PhD.
and
Krassimira D. ILIEVA
Associated Professor/ Senior Scientist/ PhD.
Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy of Bulgarian Academy of Science

Канюк Г.І.

Гідрогазодинамічні та теплофізичні процеси складають фундаментальну основу роботи всіх схем і більшої частини технологічного обладнання теплових і атомних електростанцій, які виробляють до 90% електроенергії в Україні. Оптимізація цих процесів є основним напрямком забезпечення енергоефективних режимів роботи енергоблоків, підвищення їх ККД та зменшення питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів. Тому тема представленої роботи видається важливою і актуальною та забезпечує вагомий внесок в реалізацію завдань Енергетичної стратегії України. Заслуговують уваги наукові аспекти вирішеної проблеми: виявлення і обгрунтування фізичних механізмів гідродинаміки двохфазних потоків, включаючи кризові режими течії; напрямки зниження автоколивальних вібрацій і гідродинамічних ударів у елементах енергетичного обладнання; комплексні теплофізичні дослідження теплогідравлічних процесів при надкритичних параметрах теплоносія в активних зонах атомних реакторів тощо.
Значна кількість вагомих наукових публікацій у авторитетних наукових виданнях, а також впровадження результатів роботи у обов’язкових для виконання нормативних документах енергетичної галузі свідчать про високу наукову цінність і суттєве практичне значення представленої роботи.
Вважаю, що робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Канюк Геннадій Іванович - доктор технічних наук, професор, дійсний член Академій енергетики та вищої школи України, завідувач кафедри Теплоенергетики та енергозберігаючих технологій Української інженерно-педагогічної академії.

Лукьянов Дмитрий Владимирович

Предложенные решения обладают высокой ценностью, как в академическом и общенаучное смысле, так и в практическом применении,причем, возможно в первую очередь представляет интерес именно аспект обеспечения безопасной работы объектов в сфере энергетики. Как минимум с этой точки зрения работа уже заслуживает внимания, а при массовой практике применения, с учётом инновационном предложенных решений высокой оценки не только на национальном, но и международном уровне.

Лукьянов Дмитрий Владимирович, к.т.н., профессор кафедры строительства и эксплуатации зданий и сооружений строительного факультета МИПК и ПК Белорусского Национального Технического Университета

Масько Олександр Миколайович – кандидат хім. наук, заступник

Вважаю за потрібне відзначити і підтримати цикл робіт «Оптимізація Теплофізичних Процесів В Енергетичному Обладнанні Електростанцій» (авторський колектив – д.т.н. Королев О.В., д.т.н. Оборський Г.О., д.т.н. Письменний Є.М., д.т.н. Козлов І.Л., к.т.н. Гершуні О.Н., к.т.н. Ніщик О.П., к.т.н. Розумовський В.Г.).
Робота, присвячена оптимізації теплофізичних процесів у енергетичному обладнанні з метою підвищення його ефективності, надійності та безпеки експлуатації електростанцій України, а отже є вкрай актуальною. Проведені авторами дослідження теплофізичних процесів в енергообладнанні дозволили розробити ряд пристроїв, методик та рекомендацій, що не мають світових аналогів та використовуються підприємствами енергетики України, зокрема в ДП «НАЕК «Енергоатом».
За результатами виконаних досліджень і розробок створені та впроваджені на енергетичних та енергомашинобудівних підприємствах повітропідігрівачі, економайзери, котли-утилізатори газотурбінних і парогазових установок та інші високоефективні теплообмінні апарати, які забезпечують підвищення коефіцієнта корисної дії паливо- та енерговикористовуючого устаткування.
З огляду на вищевказане, вважаю, що колектив авторів циклу робіт «Оцінка, прогнозування та оптимізація стану водних екосистем України» цілком заслуговує присудження Державної премії в галузі науки і техніки.

Гість Васильченко В. М.

На превеликий жаль, останні декілька років вкрай рідко можна побачити в енергетичному середовищі країни розробки, які є не тільки значущими щодо розвитку окремих галузей знань, але також є актуальні для вже сьогоднішнього практичного застосування їх в підвищенні ефективності та безпечної експлуатації електростанцій, зокрема атомних.
Запропонована робота щодо оптимізації теплофізичних процесів в енергетичному обладнанні повністю відповідає зазначеним принципам.
Слід відмітити як високий теоретичний так і прикладний аспект висунутої роботи, а також професіоналізм авторського колективу, який складається з добре відомих як в науковому, так і технічному колі фахівців атомної енергетики.
Хочу подякувати колективу авторів за таку вкрай потрібну для енергетичної галузі держави наукову працю та побажати подальших творчих успіхів та досягнень.
Васильченко Віктор Миколайович – директор державного “Науково – інженерного центру систем контролю та аварійного реагування”, заслужений енергетик України, кандидат технічних наук, головний редактор науково-виробничого журналу “Ядерна енергетика та довкілля”, голова науково технічної ради ДП “ДНІЦ СКАР”.

Тітлов Олександр Сергійович

Актуальність роботи обумовлена її спрямованістю на підвищення надійності та ефективності атомних і теплових електростанцій. Причому автори це роблять не стільки винаходом або поліпшенням одного пристрою, а глибоким вивченням теплофізичних процесів і впливу на них різних факторів. Це дає можливість визначити більш точно проблему в тому чи іншому обладнанні і розробити пристрій з точним впливом, так наприклад як це вийшло з розробкою і впровадженням безударного шнека. Такий підхід забезпечив розробку принципово нових пристроїв в різних напрямках теплотехніки. З огляду на вищесказане, вважаю, що представлена робота безсумнівно заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Тітлов Олександр Сергійович, доктор технічних наук, професор, зав.кафедрою теплоенергетики та трубопровідного транспорту енергоносіїв Одеської національної академії харчових технологій

Гість Новосьолов Г.М.

Декларована авторами мета досліджень - підвищення ефективності, надійності функціонування і безпеки експлуатації устаткування електростанцій шляхом поглибленого аналізу, інтенсифікації і оптимізації теплофізичних процесів в енергетичному обладнанні, розробки і впровадження науково обґрунтованих технічних рішень з його удосконалення, та високий професійний науково-технічний рівень їх виконання роблять роботу безумовно актуальною для вирішення сучасних проблем енергетики.
Запропонований унікальний метод визначення умов виникнення та інтенсивності гідродинамічного удару при закритті арматури як наслідок аперіодичної нестійкості дозволяє визначати оптимальні умови швидкості закриття арматури для запобігання гідродинамічного удару.
Робота спрямована на вирішення важливої науково-технічної проблеми з розробки і впровадження методів та засобів підвищення надійності та ефективності експлуатації електростанцій України.
Результати виконаних теплофізичних досліджень знаходять безпосереднє використання на підприємствах НАЕК «Енергоатом», зокрема в системах аварійного відведення теплоти, охолодження відпрацьованого ядерного палива, теплового захисту металоконструкцій машзалів забезпечує підвищення надійності і безпеки функціонування устаткування.

Новосьолов Геннадій Максимович – кандидат фіз.-мат. наук, начальник відділу ДП «ДНІЦ СКАР», почесний енергетик України.

Іщенко О.П.

Актуальність та наукова цінність представлених в роботі досліджень не викликає ніяких сумнівів. Розглянуті питання охоплюють досить широкий спектр проблем, але надзвичайно важливими є продовження строку експлуатації обладнання енергоблоків АЕС шляхом оптимізації теплофізичних процесів у енергетичному обладнанні з метою підвищення його ефективності, та підвищення безпеки експлуатації в аварійних ситуаціях шляхом дослідження питань забезпечення ефективного та надійного відведення залишкового тепловиділення від теплогенеруючих пристроїв ядерних реакторів.

Дана наукова робота несе в собі серйозний потенціал щодо реалізації досліджених підходів підвищення безпеки експлуатації обладнання АЕС на практиці. Робота таких відомих фахівців над настільки актуальними питаннями є дуже важливим сигналом для експлуатуючої організації та додає впевненості у майбутньому атомної енергетики України.

Іщенко Олег Петрович - провідний інженер з управління ядерним реактором ВП ЮУ АЕС, член редакційної колегії Cambridge Scholars Publishing у напрямку Nuclear energy and engineering.

Комаров Ю.О., д.т.н.

Тематика роботи «Оптимізація теплофізичних процесів в енергетичному обладнанні електростанцій» надзвичайно актуальна для підвищення надійності, ефективності та безпеки експлуатації енергетичного обладнання.
Наукова новизна розробок полягає в теоретичних і експериментальних результатах оптимізації теплофізичних процесів в енергоустаткуванні електростанцій. Особливо можна виділити вперше розроблений комплекс розрахунково-експериментальних методів визначення умов виникнення критичних для роботоздатності енергообладнання гідроударів для одно- і духфазних потоків.
Представлена робота має також важливе практичне застосування.
Вважаю, що робота авторів заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Комаров Юрій Олексійович, доктор технічних наук, провідний інженер Відокремленого підрозділу «Науково-технічний центр» (ВП НТЦ) Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія» «Енергоатом»(ДП НАЕК «Енергоатом»).

Гість Ващенко В.М.

Наукова робота «Оптимізація теплофізичних процесів в енергетичному обладнанні електростанцій» присвячена комплексу експериментальних і теоретичних робіт по вивченню теплофізичних процесів, що мають місце в обладнанні атомних і теплових електростанцій. Вивчення та оптимізація цих процесів вкрай важлива не тільки для конструювання і розробки нових зразків енергетичного обладнання, а й для організації діагностики та профілактики аварійних і перед аварійних ситуацій.
Проведені в роботі дослідження зробили істотний внесок в усі розділи теплофізики, так як були відкриті нові явища і факти у сфері вивчення двофазних потоків. Докладніше вивчені низько швидкісні двофазні течії, що супроводжуються вібрацією і ерозійним зносом обладнання, досліджена фізика самоорганізації двофазного потоку для випадку кризи течії. Виявлено та проаналізовано теплофізичні переваги теплоообмінників випаровувально-конденсаційного типу. Отримала також подальший розвиток теорія конвективного теплообміну в оребрених поверхнях нагрівання, що відкриває реальні шляхи підвищення ефективності і надійності теплообмінного обладнання.
Слід відмітити високий теоретичний рівень та прикладний аспект висунутої роботи, а також професіоналізм та цілеспрямованість авторського колективу.
Вважаю що дана робота має велике значення для вирішення важливої науково-технічної проблеми що стосується розробки і впровадження методів та засобів підвищення надійності та ефективності експлуатації електростанцій України шляхом оптимізації теплофізичних процесів в енергообладнанні і тому заслуговує на присудження Державної Премії України в галузі науки і техніки.

Ващенко Володимир Миколайович - доктор фіз.-мат. наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заступник наукового керівниак Міжгалузевого центру фундаментальних наукових досліджень в галузі енергетики та екології НАН України та Мінекології України

Гість Скалозубов В.І.

Актуальність роботи «Оптимізація теплофізичних процесів в енергетичному обладнанні електростанцій» обумовлена необхідністю підвищення надійності, ефективності та конкурентоспроможності виробництва електроенергії на підприємствах теплової та атомної енергетики.
Автори роботи є відомими фахівцями в напрямках підвищення надійності, ефективності та безпеки енергетичного обладнання.
Вважаю, що робота авторів заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Скалозубов Володимир Іванович - доктор технічних наук, професор, Науковий керівник міжгалузевого центру фундаментальних наукових досліджень в галузі енергетики та екології НАН України та Мінекології України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Гість Пантюк И.В.

Представленная работа, посвящена актуальной проблеме тепловых и атомных электростанций - оптимизации теплофизических процессов в энергооборудовании электростанций. Детальное изучение теплофизических процессов имеющих место при нормальной и аварийной работе энергоборудования без сомнения очень важно не только для безопасной эксплуатации действующего оборудования, но и при разработке новых конструкций. Анализ реферата показывает всесторонний подход к вопросам повышения надежности работы атомных электростанций через глубокое изучение теплофизических процессов обеспечивающий надежный и безопасный тепломассобмен.
Работа содержит как теоретические и экспериментальные исследования, так и практические разработки направленные на повышение надежности энергооборудования. Обращает на себя внимание фундаментальные исследования двухфазных систем, в частности впервые установлена самоорганизация двухфазного потока в кризис течения, установлено существенное снижение гидравлического сопротивления в электрически обогреваемом канале. Результаты фундаментальных теплофизических исследований нашли реализацию в новых разработках направленных на повышение эффективности и надежности энергетического оборудования.
Считаю, что поданная работа и ее авторы заслуживают присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.

Пантюк Ирина Викторовеа - кандидат биологических наук, доцент, заведующий кафедрой экологии человека Белорусского государственного университета, Минск, Республика Беларусь

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.