Офіційний веб сайт

Обліково-інформаційне забезпечення розвитку підприємництва в Україні: екологічний аспект

м20

Представлено Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

Автор: к.е.н. Мурована Т.О.

Автором удосконалено нормативно-правове забезпечення здійснення підприємництва на основі доповнення принципів гармонізації національних і міжнародних стандартів з екологічного управління та розробки концептуальних напрямів адаптації податкового законодавства України до нормативно-правових актів ЄС.

Запропоновано порядок відображення податкових різниць в обліковій системі на рахунках відстрочених податкових активів і відстрочених податкових зобов’язань. Розроблено рекомендації щодо застосування аналітичних процедур з перевірки податкового навантаження на підприємства шляхом розрахунку його фактичного та граничного рівнів.

Розроблено структурно-логічну модель управління розвитком «зеленого» бізнесу з урахуванням етапності здійснення процедур та його методичного забезпечення.

Запропоновані заходи сприятимуть розвитку сектору екологічного підприємництва, збереженню та ефективному використанню ресурсів, зменшенню деструктивного впливу виробничої діяльності на довкілля, посиленню ролі наукових досліджень в частині розробки «зелених» технологій та інновацій.

Кількість публікацій: 57, у т.ч. за тематикою роботи 2 монографії, 2 навчальні посібники, 20 статей (3 – у зарубіжних виданнях), 11 навчально-методичних праць, 22 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 19 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 3. Отримано 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.

Коментарі

Ганжуров Ю.С., зав. кафедри менеджменту ВПГ, ВПІ НТУУ "КПІ"

Наукова робота Мурованої Т.О. виконана на актуальну тему, яка піднімається науковцями та практиками в усьому світі. Сукупність отриманих автором результатів, висвітлених у науковій роботі «Обліково-інформаційне забезпечення розвитку підприємництва в Україні: екологічний аспект», спрямовані на розвиток вітчизняної науки та практики ведення бізнесу в Україні. Автор висвітлює такі важливі для розвитку вітчизняної науки питання, як: розвиток підприємництва з урахуванням екологічного фактору, формування обліково-інформаційного забезпечення суб'єктів господарювання відповідно до міжнародних вимог, реформування системи екологічного оподаткування, зростання державних інвестицій у розвиток відновлюваних джерел енергії та ін.
Автор відповідає усім критеріям, які висуваються до кандидатів на здобуття премії Президента України для молодих учених, а її наукове дослідження відповідає вимогам діючого Положення про присудження таких премій. З огляду на все вищезазначене, Мурована Т.О. з її науковою роботою «Обліково-інформаційне забезпечення розвитку підприємництва в Україні: екологічний аспект» заслуговує на присудження премії Президента України для молодих учених.
Ганжуров Ю.С., доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту видавничо-поліграфічної галузі, Видавничо-поліграфічний інститут
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського"

Niklas Svensson, VD, Sweden

The work of Tetyana Murovana is devoted to the study of environmental aspects of entrepreneurship development in Ukraine. It is important that the research was based on the use of the experience of the European Union, which can become an important factor in the development of entrepreneurship in Ukraine, its accounting and information support. The topic is relevant all over the world, and especially in Ukraine, which has many obstacles for the development of entrepreneurship on the basis of sustainable development. Therefore, I wish the author success and victory in the competition.

Бурбан Андрій, керівник проекту

Мурована Тетяна Олександрівна є перспективним вченим, яка піднімає важливі питання для розвитку сучасного бізнесу. В нинішніх умовах важливо не тільки говорити про необхідність збереження довкілля, але і про інтеграцію принципів екологічної збалансованості в бізнес-діяльність та доведення ефективності таких дій. Важливим є те, що робота має практичне спрямування, а її результати можуть бути реально застосовані на підприємствах. Тому я підтримує автора, бажаю їй успіхів та перемоги у конкурсі на отримання премії Президента України.

Вікторія Олександрівна Хрутьба, Нац. транспортний ун-т

Вікторія Олександрівна Хрутьба, завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності Національного транспортного університету, д.т.н., доцент

Тема наукової роботи Мурованої Т.О. є актуальною, а отримані наукові результати, висновки та рекомендації мають вагоме теоретичне та прикладне значення. Виклад матеріалу характеризується точністю, логічністю, ґрунтовністю та науковістю.
Основні положення, висновки та рекомендації викладено у 33 наукових роботах, серед яких 2 монографії та 2 навчальні посібники, за які отримано 2 свідоцтва про реєстрацію авторських прав на твори, 17 наукових статей, 12 матеріалів конференцій. Публікації Мурованої Т.О. повною мірою відображають основні результати проведеного дослідження, висновки та рекомендації.
Робота характеризується актуальністю та важливістю для розвитку вітчизняної науки. Тому її автор Мурована Тетяна Олександрівна заслуговує на присудження премії Президента України для молодих учених.

Закревська О.Ю., к.е.н., Ун-т економіки та права "КРОК"

На конкурс на здобуття премії Президента України для молодих учених висувається наукова робота Мурованої Тетяни Олександрівни, присвячена розвитку підприємництва в умовах реалізації стратегії сталого розвитку в Україні. За результатами наукового дослідження автором опубліковано 33 наукові публікації (монографії, наукові статті, матеріали конференцій), що характеризуються актуальністю та науковою новизною. Заслуговує на увагу те, що результати досліджень Мурованої Т.О. за даною проблематикою рецензуються у багатьох наукометричних базах даних та користуються популярністю серед науковців, економістів-практиків, студентів.
Подана на конкурс наукова робота Мурованої Т.О. відповідає вимогам чинного законодавства України, які висуваються до наукових робіт, представлених для участі у конкурсі на здобуття премії Президента України для молодих учених, а її автор повністю відповідає критеріям, які висуваються до кандидатів на її здобуття. Враховуючи все вищезазначене, Мурована Т.О. заслуговує на присудження премії Президента України для молодих учених.
Старший викладач кафедри національної економіки та фінансів ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», канд. екон. наук О.Ю. Закревська

В.Г. Полонський

Наукова робота Мурованої Т.О. «Розвиток підприємництва в умовах реалізації стратегії «зеленого» зростання: облік, аналіз та управління» є унікальною та самостійно виконаною авторською розробкою. Значною перевагою наукової роботи Мурованої Т.О. над багатьма іншими, представленими для участі у конкурсі, є запропоновані елементи новизни щодо реалізації положень державної екологічної політики на рівні окремих суб’єктів господарювання. Зокрема, на увагу заслуговують положення, спрямовані на зміну підходів до відображення податкових різниць у бухгалтерському обліку «зелених» підприємств на рахунках відстрочених податкових активів і відстрочених податкових зобов’язань відповідно до положень Податкового кодексу України та з урахуванням особливостей обліково-аналітичної роботи суб’єктів екологічного підприємництва. Крім того, вагомим здобутком є запропонована автором структурно-логічна модель управління екологічно чистим виробництвом на підприємствах України з урахуванням етапності управління та його методичного забезпечення, яке включає методи, принципи, об’єкти, аналітичні процедури, робочу документацію, що дозволить підвищити їх конкурентоспроможність, прибутковість та інвестиційну привабливість. Ці та інші пропозиції автора сприятимуть залученню інвестицій в розвиток «зелених» галузей економіки, реалізації проектів із застосуванням альтернативних джерел енергії та пошуку нових інноваційних технологій безвідходного виробництва. Робота виконана на високому теоретичному та практичному рівні, містить елементи новизни, які здатні примножити існуючі наукові надбання, покращити практику ведення бізнесу та державного регулювання сектором підприємництва, тому її автор - Мурована Тетяна Олександрівна заслуговує на присудження премії Президента України для молодих учених у 2018 році.

Професор кафедри економіки Національного транспортного університету, кандидат технічних наук В.Г. Полонський.

Малік М.Й., д.е.н., проф. академік НААН України

Наукова робота Мурованої Т.О. містить авторський підхід до проблеми удосконалення теоретичних, методологічних та організаційно-практичних засад здійснення підприємницької діяльності, формування її обліково-аналітичного забезпечення та реалізації ефективних управлінських рішень на засадах сталого розвитку. Автор проявила себе як цілеспрямований науковець, який має високий рівень теоретичної та практичної підготовки. Результати досліджень автора за темою наукової роботи рецензуються у наукометричних базах даних, серед яких Scopus, Web of Science, Index Copernicus та ін.
Наукові результати автора сприяють подальшому розвитку науки, суспільному прогресу і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі. Вони були представлені та одержали позитивну оцінку на багатьох міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, апробовані у роботу державних і місцевих органів влади, громадських організацій, закладів вищої освіти.
Враховуючи все вищезазначене, можна стверджувати про те, що наукова робота Мурованої Т.О. “Розвиток підприємництва в умовах реалізації стратегії “зеленого” зростання: облік, аналіз та управління” виконана на актуальну та важливу тему, є науковою, самостійною та завершеною працею, в якій отримані нові науково обґрунтовані теоретичні та практичні результати, що в сукупності складають суттєвий внесок у розвиток вітчизняної економічної науки і практики. Тому її автор Мурована Тетяна Олександрівна заслуговує на присудження премії Президента України для молодих учених.
Малік М.Й., гол. наук. співробітник відділу підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», д.е.н., професор, академік Національної академії аграрних наук України

Хрутьба Ю.С., к.е.н., доцент

Представлена робота висвітлює актуальну проблему розвитку підприємництва в умовах реалізації стратегії “зеленого” зростання. Особливістю роботи є те, що дослідження проводилося в контексті розгляду окремих складових – обліку, аналізу та управління, що складають цілісну систему керування розвитком сектору підприємництва в Україні.
Автором удосконалено аналітичні процедури з перевірки податкових зобов’язань шляхом розрахунку фактичного та граничного рівнів податкового навантаження як в цілому на підприємство, так і за окремими податками і зборами, зокрема екологічним податком, що допоможе виявляти суттєві статті при аудиті операцій з оподаткування на підприємствах «зеленого» бізнесу за допомогою комп’ютерних інформаційних систем та професійного судження аудиторів, що дозволить підвищити прозорість та ефективність здійснення підприємницької діяльності, рівень довіри до сектору «зеленого» підприємництва в Україні зі сторони іноземних інвесторів.

Киричок Тетяна Юріївна, дтн., проф., директор ВПІ НТУУ "КПІ"

В науковій роботі Мурованої Т.О. «Розвиток підприємництва в умовах реалізації стратегії «зеленого» зростання: облік, аналіз та управління» проаналізовано основні проблеми та перспективи розвитку «зеленого» підприємства в Україні та світі. Наукова новизна одержаних результатів полягає в удосконаленні існуючих і розробці нових теоретичних та практичних засад бухгалтерського обліку, аналізу й управління розвитком підприємств, спрямованих на розвиток «зеленого» бізнесу, створення прозорої та достовірної інформаційної бази з охорони довкілля, реалізацію ефективної екологічної політики в Україні. Запропоновані заходи сприятимуть розвитку сектору екологічного підприємництва, збереженню та ефективному використанню ресурсів, зменшенню деструктивного впливу виробничої діяльності на довкілля, посиленню ролі наукових досліджень в частині розробки «зелених» технологій та інновацій.
Теоретико-методологічною основою дослідження стали загальнонаукові методи теоретичного та емпіричного пізнання.
Кандидат економічних наук, доцент Мурована Т.О. повністю відповідає вимогам, які висуваються до претендентів до участі у конкурсі на присудження премії Президента України для молодих учених, а її публікаційна активність позитивно характеризує її як перспективного та досвідченого дослідника. За результатами наукового дослідження автором опубліковано та оприлюднено 33 наукові праці. Наукові публікації індексуються у відомих міжнародних наукометричних базах даних, у тому числі Scopus, Web of Science, Index Copernicus та багато інших.
В цілому, наукова робота Мурованої Т.О. «Розвиток підприємництва в умовах реалізації стратегії «зеленого» зростання: облік, аналіз та управління» є самостійним, логічно структурованим, завершеним, виконаним на належному науковому рівні дослідженням, а тому її автор заслуговує на присудження премії Президента України для молодих учених у 2018 році.

Беспалько С.А. к.т.н., доцент

Робота автора присвячена вирішенню актуального завдання, а саме розвитку підприємництва в умовах реалізації стратегії сталого розвитку. Не секрет, що нагальна проблема України це збереження та ефективне використання ресурсів, зокрема і через впровадження нових енергоефективних технологій на підприємствах, що в свою чергу зменшить енергоємність нашого ВВП та зробить продукцію більш конкурентоспроможною на світових ринках. Вважаю, що робота є важливим науковим дослідженням, а її автор Мурована Т.О. заслуговує на присудження премії Президента України для молодих учених.

Camiran Stockholm ,Sweden

Great job Tatjana the problem statement is important wish you the best. The green business is one of the main goal for many companies in the world, For example in Sweden and other europain countries company produce cars which works with electricity I hope other countries will take same step to improve their innovation in this direction.Agian am proud my friend.good luck

О.А. Корчинська, Академія праці, соц. відносин і туризму

Мурована Т.О. є молодим ученим, сферою наукових інтересів якої є актуальні та важливі питання сьогодення, а саме: функціонування підприємництва на засадах сталого розвитку, проблеми та перспективи розвитку екологічного оподаткування в Україні та світі, облік та аналіз в умовах реалізації концепції «зеленого» зростання. Наукові роботи автора рецензуються у наукометричних базах Scopus, Web of Science, Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directiry, RePEc та ін. В цілому, сукупність отриманих наукових результатів засвідчує те, що цикл наукових праць Мурованої Т.О. на тему «Розвиток підприємництва в умовах реалізації стратегії «зеленого» зростання: облік, аналіз та управління», відповідає вимогам чинного законодавства України, які висуваються до наукових робіт, представлених для участі у конкурсі на здобуття премії Президента України для молодих учених. Його автор Мурована Тетяна Олександрівна повністю відповідає критеріям, які висуваються до кандидатів на здобуття премії Президента України для молодих учених, та заслуговує на її присудження.
О.А. Корчинська, завідувач кафедри маркетингу Академії праці, соціальних відносин і туризму, д.е.н., доцент

Скопенко Наталія Степанівна, д.е.н., професор, НУХТ

Охорона навколишнього середовища, збереження, раціональне використання природних ресурсів, екологічний контроль набувають все більшого значення і пріоритетності в зовнішній і внутрішній політиці більшості країн світу, у тому числі й в Україні. Наукове дослідження Мурованої Т.О. включає 32 наукові роботи та містить авторський підхід до проблеми удосконалення теоретичних, методологічних та організаційно-практичних засад здійснення підприємницької діяльності, її обліково-аналітичного забезпечення та ефективності прийняття управлінських рішень. Схвальним є те, що роботи автора рецензуються у міжнародних наукометричних базах даних: Scopus, Web of Science, Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, RePEc та ін. Крім того, результати наукових досліджень мають прикладне значення та використані в роботі провідних установ та організацій. Тому автор наукової роботи Мурована Тетяна Олександрівна заслуговує на присудження премії Президента України для молодих учених.
Скопенко Наталія Степанівна, доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту та адміністрування Національного університету харчових технологій

Dr. Prof. Simon Collins, United Kingdom

This work reflects the author's approach to improving the theoretical, methodological and organizational-practical foundations of entrepreneurial activity, development of its accounting and analytical support and implementation of effective management decisions in the context of the Green Growth Strategy in Ukraine and the world. The topic of this research seems to be very actual and demanded. That is why the author deserves to be awarded the President of Ukraine Prize for Young Scientists.

Kamiran K

Very good job well done.wish you all success not is a significant contribution to making better environment and develop green business regards from me kamiran

Концепція "зеленої" економіки отримує все більший суспільний резонанс. Вона активно обговорюється експертами, політиками, неурядовими організаціями. В таких умовах виникає необхідність у зростанні кількості наукових праць та досліджень в цій галузі.
Чому саме Мурована Т.О. заслуговує на отримання державної премії для молодих учених? Наукова робота автора на тему "Розвиток підприємництва в умовах реалізації стратегії "зеленого" зростання: облік, аналіз та управління" є актуальною науково-дослідною роботою, яка містить авторський підхід до проблеми удосконалення теоретичних, методичних, організаційно-практичних засад здійснення підприємницької діяльності в контексті положень міжнародного та вітчизняного законодавства. Цей погляд є "свіжим" та сучасним, заснованим на аналізі міжнародного досвіду організації підприємницької діяльності та пристосованим до сучасних реалій української економіки. На особливу увагу заслуговують теоретичні та практичні положення, узагальнення, висновки і рекомендації автора щодо удосконалення бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та менеджменту підприємств в умовах реалізації стратегії «зеленого» зростання.
Все це свідчить про важливість даного дослідження, а тому його автор Мурована Т.О. заслуговує на присудження премії Президента України для молодих учених. І дуже хотілося б, щоб експертна комісія оцінила актуальність та важливість дослідження.

Петришин Дмитро, к.с.-г.н.

На сьогоднішній день, на 4,5 році війни в нашій країні, а також і в інших країнах все більше відволікає людей від самого головного питання, це збереження екології нашої планети. Також хочеться сказати, що з кожним роком видобуток природних ресурсів стрімко зростає, а запаси їх істотно знижуються. Запобігти знищенню екології можна за рахунок зупинки всіх війн, впровадження нових технологій у виробництво і саме головне застосування "зеленої" відновлювальної енергетики. Проте питанням "Зеленої економіки" недостатній мірі вивчається та просувається на ринку. Те, що такі молоді фахівці як Тетяна активно у цьому напрямку працюють мені дуже приємно, сподобався її реферат, у роботі є реальні нові розробки, тому винагородою та мотивацією для подальшої наукової роботи повинна бути державна премія!!!

Резнікова Ольга Антонівна, к.е.н., консультант

Робота виконана на актуальну тему, присвячену розвитку підприємництва в умовах реалізації стратегії зеленого зростання. Особливо важливими для розвитку науки є удосконалені методичні та організаційні підходи до обліку та аналізу, а також заходи щодо розробки на їх основі ефективних управлінських рішень. Автор має значну кількість публікацій, присвячених даній тематиці у провідних вітчизняних та зарубіжних виданнях. Зважаючи на це, можна зробити висновок про важливість даної тематики та цікавість до неї зі сторони науковців та практиків. Я цілком підтримую автора, бажаю не зупинятися на досягнутому та перемогти у конкурсі зі здобуття премії Президента України для молодих учених, адже висунута на конкурс робота заслуговує на її присудження.

Галькевич А.В., к.е.н., експерт, інвестор, Україна-Угорщина

Як видно з реферату, конкурсна робота Мурованої Тетяни Олександрівни є самостійно виконаною науково-дослідною роботою, яка містить авторський підхід до проблеми удосконалення теоретичних, методичних, організаційно-практичних засад здійснення підприємницької діяльності в контексті положень міжнародного та вітчизняного законодавства. Теоретичні та практичні положення, узагальнення, висновки і рекомендації щодо удосконалення бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та менеджменту підприємств в умовах реалізації стратегії «зеленого» зростання містять елементи наукової новизни. Важливим здобутком автора є висока публікаційна активність. Результати наукового дослідження оприлюднені у 33 наукових працях, які рецензуються у міжнародних наукометричних базах даних, серед яких Scopus, Web of Science, Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, RePEc та ін. З огляду на це, запропонована автором на конкурс робота заслуговує на увагу та присудження Премії Президента України для молодих учених. З повагою, Галькевич Алла Володимирівна.

Ревчук Олексій Вікторович

Робота пані Мурованої Т.О. характеризується актуальністю, містить унікальні розробки в частині удосконалення системи управління підприємницькими структурами в умовах реалізації стратегії «зеленого» зростання. Заслуговують на увагу запропоновані автором рекомендації щодо удосконалення методики та організації бухгалтерського обліку, аналізу, системи управління для створення прозорої та ефективної інформаційної бази з охорони довкілля. Враховуючи новизну дослідження та публікаційну активність автора, Мурована Т.О. заслуговує на присудження премії Президента України для молодих учених.

Л.В. Деримедведь

Поєднання математичних розрахунків з новітніми медико-інструментальними розробками дозволяють отримати нові перспективи в покращенні лікувально-діагностичного процесу хірургічних хворих. Означені інтелектуальні технології створили умови для успішного рішення багатьох проблем, що виникають при проведенні хірургічного лікування хвороб головного мозку та верхніх дихальних шляхів. Розроблена аеродинамічна модель функціонування верхніх дихальних шляхів дозволяє об’єктизувати характер патологічних процесів, що в свою чергу забезпечують значне покращення ефективності лікування. Заслуговує найвищої оцінки концепція атравматичного траєкторного нейрохірургічного доступу до глибинних структур головного мозку. Даний комплекс технічних та біомедичних розробок відповідає світовому рівню досліджень і заслуговує присудження державної прем
Хї України.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.