Офіційний веб сайт

Новітні технології діагностики і лікування бойової вогнепальної травми та її наслідків

р14

Представлено Державною установою "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова Національної академії медичних наук України".

Автори: д.м.н. Хоменко І.П., д.м.н. Салютін Р.В., д.м.н. Третяк І.Б., к.ф.-м.н. Великодний О.М., к.ф.-м.н. Ковтун К.В., Біленький В.А., к.м.н. Михайлусов Р.М., к.м.н. Негодуйко В.В.

Авторами встановлено анатомо-функціональні особливості вогнепальних поранень та взаємозв'язок перебігу ранового процесу з об’ємом, видом та характером пошкодження.

Визначені закономірності патогенезу вогнепальних поранень за рахунок уточнення окремих ланок етіопатогенетичних змін, що спостерігаються на ультраструктурному, клітинному та мікроскопічному рівнях. Науково обґрунтовані нові критерії оцінки адекватності хірургічних обробок ран м’яких тканин на основі флуоресцентного аналізу та визначені терміни "закриття" вогнепальних ран на основі оцінки мікроціркуляції ранової поверхні. Сформовано базові концептуальні засади для розробки і використання хірургічних магнітних інструментів та методів апаратної візуалізації.

Вперше обґрунтовано і впроваджено трансплантацію прогеніториних клітин і клітин кордової крові, як метод непрямої реваскуляризації кінцівок при хронічних патологічних станах та наслідках бойової травми.

Створено нові прилади та інструменти, які дозволяють вирішувати проблеми діагностики та видалення сторонніх тіл у більшості клінічних випадків. Набір "Інструменти хірургічні магнітні" та прилад для стимуляції нервової системи "НейСі-3М" зареєстровані у Державному реєстрі медичної техніки і виробів медичного призначення та серійно виробляються.

Розроблені способи, пристрої, хірургічні інструменти, методики та алгоритми діагностики, видалення сторонніх тіл і лікування вогнепальних ран впроваджені у військово-медичних клінічних центрах і військових мобільних госпіталях та випереджають світовій рівень розвитку науки у цьому напрямку.

Авторські розробки використовувались при лікуванні понад 3000 поранених та показали: зменшення часу хірургічних втручань майже в 5 разів, кількість видалених сторонніх тіл зросла у 2 рази, високу якість лікування при скороченні його термінів. Економічний ефект від впровадження склав понад 56,8 млн. грн.

 Кількість публікацій: 3 підручники, 149 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 58 (згідно з базою даних Scopus), h-індекс = 4. За даною тематикою захищено докторську дисертацію.

     Громадське обговорення роботи відбулося 18 вересня 2018 р. о 14.30 годині на засіданні Вченої ради ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України" за адресою:  м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 27, актова зала.

    Матеріали обговорення знаходяться в Секратеріаті Комітету.

Коментарі

Бабакаланов Шухрат Ибрагимович

ОТЗЫВ
НА ЦИКЛ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ БОЕВОЙ ОГНЕСТРЕЛЬНОЙ ТРАВМЫ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЙ»

Мною проведено анализ материалов научной работы «Новые технологии диагностики и лечения боевой огнестрельной травмы и ее последствий», которая подана на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники и сообщается следующие.
Представленная коллективом авторов работа, безусловно имеет не только научно-практическое значение для Украины но и для других государств, медицинская служба которых имеет ситуации связанные с систематическим оказанием помощи пациентам с огнестрельными ранениями и их осложнениями.
Научная составляющая работы интересна и актуальна, прежде всего, это связанно с уточнением новых аспектов патогенеза огнестрельных ран; особенностей локального течения раневого процесса и его взаимодействия с общим состоянием раненого; обоснование адекватности и выбора метода хирургической обработки от объёма и характера огнестрельного поражения.
Практическая часть работы, не менее интересна, чем научная. Наборы специальных инструментов для извлечения феромагнитных инородных тел могут быть использованы не только в военных госпиталях, но и в лечебных учреждениях гражданской сферы, особенно в тех, которые оказывают медицинскую помощь в ургентном порядке.
Выше изложенное, также относиться и к разработанным методам диагностики и лечения огнестрельных травм, которые возможно использовать в лечебно-диагностическом алгоритме оказания специализированной помощи пациентам с политравмой или ранениями не огнестрельной этиологии.
Передовыми и перспективными методами являются разработанные и внедренные методы электрофизиологической нейрореабилитации и клеточной стимуляции неоангиогенеза, как методов лечения последствий боевой травмы.
Практически значимым моментом цикла научно-практических работ «Новые технологи диагностики и лечения боевой огнестрельной травмы и ее последствий» являться возможность использования разработанных и внедренным методов, способов диагностики и лечения в практику лечебных учреждений гражданского здравоохранения.
Уверен, что широкое использование научных и практических разработок представленных авторами, позволит повысить качество оказания специализированной медицинской помощи, сократить время нахождения в стационарных условиях, а также процент инвалидизирующих операций, способствовать скорейшей трудовой и социальной реабилитации.
Считаю, что коллектив авторов цикла научно-практических работ «Новые технологи диагностики и лечения боевой огнестрельной травмы и ее последствий», достоин присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники.
nodir.r@mail.ru

Бісик Сергій Петрович, кандидат технічних наук, снс

Вдале поєднання технічних та медичних наук результатам якого є рятування людського життя.
В умовах агресії росії, користь такої роботи для українського суспільства не викликає сумніву.
Робота заслуговує присудження Державної премії в галузі науки і техніки.

професор Борзих О.В.

Незважаючи в останній час на значну кількість робіт, присвячених лікуванню постраждалих як з закритою та і відкритою бойовою травмою, клінічні результати неповною мірою задовольняють військових медиків і вимагають подальшого дослідження та розробки нових технологій. Різновиди поранень за структурою, локалізацією, механізмом ушкодження, потребують комплексних підходів діагностики та диференційованого хірургічного лікування. Саме ним і присвячена клініко-експериментальна робота «Новітні технології діагностики і лікування бойової вогнепальної травми та її наслідків», яка є актуальною, вирішує проблемні питання та має не тільки наукову, але й велику практичну цінність, завдяки розробленим, доступним для використання лікарями на різних рівнях медичної допомоги методам. Робота гідна високої оцінки, а колектив авторів: д. мед. н. Хоменка І.П., д. мед. н. Салютіна Р.В., д. мед. н. Третяка І.Б., к. ф.-м. н. Великодного О.М., к. ф.-м. н. Ковтуна К.В., Біленького В.А., к.мед.н. Михайлусова Р.М., к. мед. н. Негодуйка В.В. - звання Лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки.
З повагою, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений лікар України, д. мед. н., професор Борзих О.В.

Литовченко С.В., д.т.н., доц.

Представлена робота є результатом поєднання багато в чому унікального досвіду фахівців у галузі медицини та матеріалознавства. Результатом міждисциплінарний підходу стало створення у стислі строки нових приладів та інструментальних наборів для діагностики, хірургії (малоінвазивного оперативного втручання при видаленні сторонніх тіл) і лікування наслідків вогнепальних поранень. Не менш важливим є зроблене обґрунтування методики їхнього використання.
Важливою особливістю створених інструментів є можливість їхньої швидкої модифікації для оперативного втручання з урахуванням особливостей нестандартних клінічних ситуацій. В багатьох випадках розроблені нові прилади та інструменти забезпечують можливість діагностики і успішного видалення сторонніх тіл навіть за відсутності високотехнологічного діагностичного обладнання.
Важливо, що запропоновані розробки використовуються на всіх етапах надання медичної допомоги: від мобільних госпіталів до спеціалізованих медичних закладів третинного рівня. Ефективність оригінальних авторських розробок підтверджена тисячами вдалих хірургічних операцій. При цьому важливими є як фінансова складова з економії державних коштів, так і гуманітарна – відновлення здоров’я, працездатності, підвищення якості життя та соціальна адаптація поранених.
Враховуючи вищезазначене, а також здобутки практичного впровадження розроблених приладів, інструментів і методик вважаю, що колектив авторів роботи «Розробка та застосування новітніх технологій в діагностиці та лікуванні вогнепальної бойової травми та її наслідків» у складі д.м.н. Хоменко І.П., д.м.н. Салютіна Р.В., д.м.н. Третяка І.Б., к.ф.-м.н. Великодного О.М., к.ф.-м.н. Ковтуна К.В., Біленького В.А., к.м.н. Михайлусова Р.М. та к.м.н. Негодуйка В.В. заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Литовченко С.В., д.т.н., доц., завідувач кафедри матеріалів реакторобудування та фізичних технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Проф. Трутяк І.Р.

ВІДЗИВ НА РОБОТУ
«Новітні технології діагностики і лікування бойової вогнепальної травми та її наслідків», подану ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова НАМН України", авторів д.м.н. Хоменка І.П., д.м.н. Салютіна Р.В., д.м.н. Третяка І.Б., к.ф.-м.н. Великодного О.М., к.ф.-м.н. Ковтуна К.В., Біленького В.А., к.м.н. Михайлусова Р.М., к.м.н. Негодуйка В.В. на здобуття Державної премії України у галузі науки та техніки

Представлена авторами робота є іноваційною і актуальною для систем цивільної охорони здоров’я України та військово-медичний служби МО України.
Наукова новизна роботи полягає в доповненні знань про етіологію та патогненез сучасних вогнепальних поранень, отриманих під час бойових дій, а саме за допомогою світовових мікроскопічних, електронно-мікроскопічних та імуногістохімічних досліджень встановлено зміни в тканинах, які відбуваються на ультраструктурному, клітинному та мікроскопічних рівнях. Отримано новітні дані про взаємозв’язок особливостей локального перебігу ранового процесу і загальних проявів при вогнепальних ранах, їх залежність від обсягу, виду та характеру пошкодження, уточнено вплив адекватності хірургічної обробки ран на тривалість загоєння ран.
Практична значимість роботи полягає у розробці та впровадженні новітніх хірургічних інструментів та пристроїв для видалення сторонніх тіл, які удосконалюють техніку та ефективність хірургічної обробки рани. Зокрема це інструмент для обробки ранового каналу, інструмент хірургічний магнітний для видалення плоских феромагнітних металевих сторонніх тіл, пристрій для видалення сторонніх тіл м'яких тканин, пристрій магнітний для вилучення сторонніх тіл, пристрій гнучкий для видалення феромагнітних сторонніх тіл, пристрій для вилучення фіксованих феромагнітних сторонніх тіл, інструмент для видалення сторонніх тіл м’яких тканин, багатофункціональний магнітний інструмент для діагностики і видалення металевих феромагнітних сторонніх тіл, інструмент магнітний для ендовідеоскопічної діагностики та видалення металевих феромагнітних сторонніх тіл із черевної та плевральної порожнин, інструмент хірургічний магнітний зі змінними насадками для видалення феромагнітних сторонніх тіл, пристрій захватно-магнітний для вилучення капсульованих сторонніх тіл. Окрім того, авторами запропоновані оригінальні діагностичні та лікувальні алгоритми при вогнепальних пораненнях.
Впроваджені авторами методики дистальної електростимуляції периферичних нервів при больових синдромах після вогнепальних поранень та довготривалої епідуральної електростимуляції спинного мозку при розладах функції тазових органів і невгамовних невропатичних больових синдромах є важливими розробками спрямованими на усунення наслідків вогнепальних поранень.
Застосування малотравматичних та малоінвазивних технологій має велике значення для зменшення тривалості лікування, покращення якості життя, соціальної адаптації поранених, зменшенню інвалідизації та обмежень працездатності молодих людей.
Розрахований економічний ефект за рахунок зменшення прямих медичних витрат, зменшення лікувально-евакуаційних етапів, хірургічних втручань, днів стаціонарного лікування, витрат на антисептичні розчини та антибактеріальні препарати, шовний і перев’язочний матеріал, склав велику суму – понад 56,8 млн. гривен.
Вважаю, що представлена авторами робота, безсумнівно варта державної уваги та обґрунтовано заслуговує присудження Державної премії України у галузі науки та техніки.

З повагою,
завідувач кафедри травматології та ортопедії
Львівського національного медичного
університету ім. Данила Галицького
доктор медичних наук, професор Трутяк І.Р.

к. хім. наук І.Б. Щербаков

Науково-дослідна робота «Новітні технології діагностики і лікування бойової вогнепальної травми та її наслідків» є беззаперечно своєчасною, актуальною і затребуваною в умовах сьогодення, які склалися в Україні.
Автори роботи не тільки теоретично обґрунтували, але й практично впровадили в практику військової медицини розроблені способи і методи діагностики та лікування вогнепальних поранень, видалення сторонніх тіл, усунення наслідків вогнепальних поранень.
Впроваджена авторами методика дистальної електростимуляції периферичних нервів при больових синдромах внаслідок вогнепальних поранень, поєднання методик медикаментозного лікування та довготривалої епідуральної електростимуляції спинного мозку при розладах функції тазових органів та невгамовних невропатичних больових синдромах є гуманними розробками направленими на покращення життя постраждалих.
Підвищення косметичного ефекту хірургічного лікування за рахунок застосування інноваційних, малотравматичних та малоінвазивних технологій має велике значення для покращення якості життя, соціальної адаптації поранених, зменшенню соціального навантаження по інвалідності та обмежень по працездатності чоловіків молодого віку.
Розрахований економічний ефект за рахунок зменшення прямих медичних витрат, зменшення лікувально-евакуаційних етапів, хірургічних втручань, днів стаціонарного лікування, витрат на антисептичні розчини та антибактеріальні препарати, шовний і перев’язочний матеріал, склав значну суму – понад 56,8 млн. гривен.
Я вважаю, що робота, розроблена цим колективом авторів, насправді варта уваги та присудження Державної премії України.

Учений секретар
Державної наукової установи
“Науково-технологічний комплекс
“Інститут монокристалів”” НАН України
к. хім. наук І.Б. Щербаков

проф. О.Є.Вирва

ВІДЗИВ
на роботу «Новітні технології діагностики і лікування бойової вогнепальної травми та її наслідків», авторів д.м.н. Хоменка І.П., д.м.н. Салютіна Р.В., д.м.н. Третяка І.Б., к.ф.-м.н. Великодного О.М., к.ф.-м.н. Ковтуна К.В., Біленького В.А., к.м.н. Михайлусова Р.М., к.м.н. Негодуйка В.В. на здобуття Державної премії України у галузі науки та техніки за 2018 рік.
За оцінкою швейцарського історика Жан-Жака Бабеля, людство за 5500 тис. років свого існування пережило 14 513 війн, в яких загинуло понад 3,6 мільярдів людей. Тільки 292 роки в історії людства не було війн.
Внаслідок інтенсивних бойових зіткнень на сході України при значній кількості поранених постала задача розробки та широкого впровадження новітніх технологій діагностики та лікування вогнепальної бойової травми та її наслідків при відсутності досвіду, обладнання та спеціального інструментарію. Основною вимогою при вирішенні цих задач є їх адаптованість для надання допомоги у військово-медичних закладах, особливо в тих, які безпосередньо перебувають в зоні проведення антитерористичної операції, де час надання допомоги та її достатність на певному етапі вкрай важливі в умовах масового надходження поранених.
Авторами роботи вперше в Україні на основі теоретичних та експериментальних досліджень встановлено анатомо-функціональні особливості вогнепальних поранень з деталізацією їх частоти, характеру, видів і структури. Визначені чинники, які визначають тривалість ранового процесу при сучасних вогнепальних пораненнях. Встановлено взаємозв’язок особливостей локального і загального перебігу ранового процесу при вогнепальних ранах з об’ємом, видом та характером пошкодження. Науково обґрунтовані нові критерії оцінки адекватності хірургічних обробок ран на основі флуоресцентного аналізу та визначені терміни «закриття» вогнепальних ран на основі оцінки мікроціркуляції ранової поверхні. Визначенні закономірності патогенезу вогнепальних поранень, за рахунок уточнення окремих ланок етіопатогенетичних змін, що спостерігаються на ультраструктурному, клітинному та мікроскопічному рівнях.
Авторським колективом вперше була запропонована методика дистальної «хронічної» електростимуляції периферійних нервів при больових синдромах, зумовлених вогнепальними ушкодженнями кінцівок, впроваджено поєднання методик медикаментозного лікування і довготривалої епідуральної електростимуляції спинного мозку при розладах функції тазових органів та невгамовних невропатичних больових синдромах.
Вперше в експерименті встановлено можливість ендотеліального диференціювання прогеніторних клітин фетального походження та досліджено їх ангіогенний та регенераторно – відновний потенціал за умов хронічної ішемії м’язової тканини.
Авторами вперше обґрунтовано і впроваджено трансплантацію прогеніториних клітин і клітин кордової крові, як метод непрямої реваскуляризації кінцівок при «нереконструктабельному» окклюзійному ураженні дистального артеріального русла та наслідках бойової травми.
Розроблені методи діагностики і лікування вогнепальних ран та усунення їх наслідків впроваджені у Військово-медичних клінічних центрах регіонів та військових мобільних госпіталях, ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» та ДУ «Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова» НАМН України.
Основні результати роботи опубліковані у 153 статтях у провідних наукових виданнях, що цитуються 112 разів у системі SCOPUS. Кількість патентів на корисну модель – 49.
Авторський труд «Новітні технології діагностики і лікування бойової вогнепальної травми та її наслідків», авторів: д.м.н. Хоменка І.П., д.м.н. Салютіна Р.В., д.м.н. Третяка І.Б., к.ф.-м.н. Великодного О.М., к.ф.-м.н. Ковтуна К.В., Біленького В.А., к.м.н. Михайлусова Р.М., к.м.н. Негодуйка В.В., за обсягом виконаних досліджень, науковою новизною, практичною реалізацією обґрунтовано заслуговує нагородженням Державною премією Україні в галузі науки та техніки у 2018 році.
З повагою,
Головний лікар ДУ
«Інститут патології хребта та суглобів
ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України»
доктор медичних наук, професор О.Є. Вирва

К. м. н., доцент О.М.Хонда, нейрохірург, м. Київ

Травматичні ушкодження периферичних нервів, особливо в результаті бойової вогнепальної травми та її наслідків, залишаються в центрі уваги медиків різних спеціальностей, які надають допомогу цьому контингенту хворих: хірургів, травматологів, нейрохірургів та невропатологів, реабілітологів, фізіотерапевтів.
Статистика свідчить, що при травмі кінцівок в період Другої світової війни ушкодження периферичних нервів зустрічається у 4–5 % випадків, однак цей контингент хворих в кінцевому результаті лікування дав до 75 % тяжкої інвалідизації. В теперішній час позитивні результати відновлення функцій кінцівок з бойовою вогнепальною травмою периферичних нервів при хірургічному лікуванні на основі комплексного залучення компенсаторно-регенераторних механізмів шляхом застосування даним колективом авторів оригінальних методик невротизації, аутопластики, довготривалої електростимуляції нервів та спинного мозку за допомогою нейростимулятора «Нейсі-3М», ортопедичної корекції функції кінцівок дають можливість рекомендувати їх для широкого впровадження в світову клінічну практику.
Видатна робота даної команди науковців заслуговує Державної премії України в галузі науки і техніки.

Голова волонтерського підрозділу О.І. Півовар

З початком антитерористичної операції на Сході Україні найбільш гостро встали питання надання своєчасної кваліфікованої медичної допомоги пораненим та постраждалим. Сучасна бойова вогнепальна зброя може наносити дуже тяжкі масові поранення, тож повсякденний труд наших військових та цивільних медиків для спасіння життя та здоров’я поранених набуває ознак самовідданості та героїзму.
Авторами роботи була поставлена суспільна важлива мета – покращити надання медичної допомоги пораненим та зробити більш ефективним та досконалим труд лікарів.
Слід підкреслити, що авторський колектив складається з досвідчених військових лікарів та провідних науковців різних спеціальностей то ж у даному випадку наука та практика єдині.
Автори роботи провели експериментальні дослідження, розробили нові методи діагностики та лікування вогнепальних поранень та усунення їх наслідків, що полегшує подальшу реабілітацію поранених та робить її більш ефективною. Крім того, було впроваджено в широку практику авторські розробки у військових мобільних шпиталях, військово-медичних центрах. Це дозволило надати покращену медичну допомогу понад 3000 пораненим.
Проблема видалення сторонніх тіл, пуль та осколків після вогнепальних поранень є надзвичайно актуальною у в умовах сучасних військових дій. Якщо з початку бойових дій на Сході України були відсутні необхідні хірургічні інструменті для видалення осколків, то зараз після впровадження авторських розробок в наявності спеціальні магнітні хірургічні інструменти, які дозволяють швидко, ефективно та без ускладнень видаляти сторонні тіла.
Вважаємо що робота авторського колективу заслуговує щирої подяки за спасіння життя та здоров’я наших поранених співвітчизників від всього громадського суспільства, та повинна бути відзначена вищою державною нагородою – Державною премією України в галузі науки та техніки. Голова відокремленого підрозділу у Харківський області Всеукраїнського громадського об’єднання родин загиблих та безвісті зниклих, учасників антитерористичної операції, ветеранів війні та активістів волонтерського руху «Крила 8 сотні» О.І. Півовар

Професор, д.мед.н. Ромаєв С.М.

Авторами циклу робот розглянута найактуальніша проблема сучасної медицини діагностика та лікування вогнепальних поранень.
Авторами роботи були проведені серії вогнепальних випробувань, в результати чого розроблені небіологічні моделі м’яких тканин максимально наближені за своїми кількісними та якісними характеристиками до людського тіла та пристрій-концентратор, який дозволяє моделювати мінно-вибухові та осколкові вогнепальні поранення. Авторським колективом з дотриманням сучасних етичних вимог виконані дослідження на експериментальних тваринах з моделюванням існуючих та запропонованих методів лікування вогнепальних ран.
За результатами виконаних експериментальних досліджень розроблені та впроваджені нові хірургічні інструменти для діагностики та лікування вогнепальних поранень та розроблені методи їх застосування: лазерна візуалізація, інтраранова мікроскопія, флуоресцентна діагностика, магнітодетекція, фотодінамічна терапія, адаптована ВАК терапія.
Для усунення наслідків вогнепальних поранень запропонована методика дистальної електростимуляції периферичних нервів при больових синдромах внаслідок вогнепальних поранень, впроваджено поєднання методик медикаментозного лікування та довготривалої епідуральної електростимуляції спинного мозку при розладах функції тазових органів та невгамовних невропатичних больових синдромах.
В експерименті вперше встановлена можливість ендотеліального диференціювання прогеніторних клітин фетального походження та досліджено їх ангіогенний та регенераторно-відновний потенціал за умов хронічної ішемії м’язової тканини.
Авторами обґрунтовано і впроваджено застосування трансплантації прогеніторних клітин і клітин кордової крові, як метод непрямої реваскуляризації кінцівок при окклюзійному ураженні дистального артеріального русла при наслідках бойової травми.
Авторським колективом отримані вагомі практичні результати використання нових підходів до лікування поранених: зменшений час проведення хірургічних операцій в п’ять разів, зросла кількість видалених сторонніх тіл у два рази, зменшені терміни перебування поранених у стаціонарі більше чим у два рази, значно підвищилась якість хірургічного лікування при скороченні його термінів. Отриманий значний економічний ефект від впровадження розроблених технологій понад п’ятдесяти шести мільйонів гривень.
Виконані дослідження авторів є закінченою роботою яка викликає інтерес у наукових робітників, лікарів – спеціалістів: хірургів, травматологів, патологоанатомів, судово-медичних експертів, лікарів - інтернів, студентів медичних вузів.
Маю обґрунтовану думку, що представлений цикл робіт «Розробка та застосування новітніх технологій в діагностиці та лікуванні вогнепальної бойової травми та її наслідків», авторів авторів д.м.н. Хоменка І.П., д.м.н. Салютіна Р.В., д.м.н. Третяка І.Б., к.ф.-м.н. Великодного О.М., к.ф.-м.н. Ковтуна К.В., Біленького В.А., к.м.н. Михайлусова Р.М., к.м.н. Негодуйко В.В. обґрунтовано заслужує на відзнаку Державною премією України в галузі науки і техніки.
Професор кафедри клінічної патофізіології, топографічної анатомії та оперативної хірургії, Харківський медичний академії післядипломної освіти, доктор медичних наук, професор Ромаєв С.М.

Герой України, генерал-майор І.В.ГОРДІЙЧУК

Застосування вогнепальної зброї відомо у Європі з XIV століття, однак, і досі лишається актуальним питання лікування вогнепальних поранень. Протягом століть вогнепальна зброя безперервно удосконалювалась, зростала її скорострільність, міцність зарядів, підвищувалась надійність, збільшувалась вражаюча дія та дальність застосування. У світі продовжуються роботи по удосконаленню існуючих та створенню нових видів снарядів та зброї. Поряд з цим життєво необхідно удосконалювати і методи лікування поранених.
Антитерористична операція загострила як організаційні так й технічні, медичні питання надання медичної допомоги постраждалим, у зв’язку з чим авторами роботи розроблені та апробовані діагностичні та лікувальні алгоритми для поранених.
Авторами роботи запропоновані нові та удосконалені існуючі діагностичні методики: лазерна візуалізація, комп’ютерна томографія, ультразвукове дослідження, магнітна детекція.
Крім того, значно удосконалені методи лікування поранених: фотодинамічна терапія, сучасні ранові пов’язки, удосконалена хірургічна обробка вогнепальних ран за допомогою інструментів запропонованими авторами роботи.
Запропоновані та впроваджені нові інноваційні методи усунення наслідків вогнепальних поранень за допомогою приладу для стимуляції нервової системи "НейСі-ЗМ" та трансплантація прогеніториних клітин.
Для підвищення якості життя поранених, важливим залишається максимально можливе видалення куль та осколків з тіла, авторами роботи розроблені та впроваджені хірургічні інструменти для видалення магнітних та немагнітних сторонніх тіл, які скомпоновано у два набори для кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги.
Вважаю необхідним відзначити державну медичну, економічну та соціальну значущість роботи "Новітні технології діагностики і лікування бойової вогнепальної травми та її наслідків" для України та підтримати присудження Державної премії України в галузі науки та техніки за 2018 рік.
Начальник Київського військового ліцею імені Івана Богуна, Герой України, генерал-майор І.В.ГОРДІЙЧУК

Професор Запорожченко Б.С.

ВІДГУК

на роботу авторів д.м.н. Хоменка І.П., д.м.н. Салютіна Р.В., д.м.н. Третяка І.Б., к.ф.-м.н. Великодного О.М., к.ф.-м.н. Ковтуна К.В., Біленького В.А., к.м.н. Михайлусова Р.М., к.м.н. Негодуйка В.В. "Новітні технології діагностики і лікування бойової вогнепальної травми та її наслідків", представлену на здобуття Державної премії України у галузі науки та техніки.
Актуальнішою проблемою сучасності є лікування вогнепальних поранень, яка особливої актуальності набула на території Східної України при проведенні АТО та ООС.
Авторами роботи виконане обґрунтування трансплантації прогеніториних клітин і клітин кордової крові, як метод непрямої реваскуляризації кінцівок при хронічних патологічних станах та наслідках бойової травми.
Автори вперше створили вкрай необхідні прилади та інструменти, які дозволяють вирішувати проблеми діагностики та видалення сторонніх тіл у більшості клінічних випадків. Необхідно зазначити що набір "Інструменти хірургічні магнітні" та прилад для стимуляції нервової системи "НейСі-3М" зареєстровані у Державному реєстрі медичної техніки і виробів медичного призначення та виробляються серійно.
У роботі встановлені нові анатомо-функціональні особливості вогнепальних поранень та взаємозв'язок перебігу ранового процесу з об’ємом, видом та характером пошкодження.
Розроблені авторами роботи нові способи, пристрої, хірургічні інструменти, методики та алгоритми діагностики, видалення сторонніх тіл, лікування вогнепальних ран впроваджені у військово-медичних клінічних центрах і військових мобільних госпіталях.

Авторами роботи значно удосконалені та покращені підходи до діагностики вогнепальних поранень, розроблені методи лазерної візуалізації вогнепальних ран, удосконалені способи ультразвукової візуалізації зони ураження, запропоновані оригінальні інструменти для обстеження вогнепальних ран, математично обґрунтовані способи обчислення об’єму ушкоджених м’яких тканин при вогнепальних пораненнях та вірогідності видалення сторонніх тіл.
Удосконалені та систематизовані комплексні підходи до лікування поранених, впроваджені нові методики використання ВАК пов’язок, фотодинамічної терапії, дистальної «хронічної» електростимуляції периферійних нервів при больових синдромах, удосконалені методики медикаментозного лікування і довготривалої епідуральної електростимуляції спинного мозку при розладах функції тазових органів.
Практична реалізація роботи впроваджена при лікуванні понад 3000 поранених та показала: зменшення часу хірургічних втручань майже в 5 разів, кількість видалених сторонніх тіл зросла у 2 рази, високу якість лікування при скороченні його термінів. Отриманий значний економічний ефект від впровадження розроблених технологій - понад 56 млн гривень.
Вважаю, що вищезазначена робота є значним кроком сучасної межичної науки та практики та заслуговує на отримання вагомої наукової нагороди - Державної премії України у галузі науки і техніки.

З повагою до авторів,
завідувач кафедри хірургії № 2 Одеського національного медичного університету, доктор медичних наук, професор Б.С.Запорожченко

Професор Каштальян М.А.

Відгук на роботу
"Новітні технології діагностики і лікування бойової вогнепальної травми та її наслідків", авторів д.м.н. Хоменка І.П., д.м.н. Салютіна Р.В., д.м.н. Третяка І.Б., к.ф.-м.н. Великодного О.М., к.ф.-м.н. Ковтуна К.В., Біленького В.А., к.м.н. Михайлусова Р.М., к.м.н. Негодуйко В.В. представлений на здобуття Державної премії України у галузі науки та техніки за 2018 рік.
Одної з важливих проблем сучасності є діагностика та лікування вогнепальних поранень та усунення їх наслідків. З початку антитерористичної операції постраждали проходили лікування у військових та цивільних лікувальних закладах України. Вирішена авторами проблема є дуже актуальною та важливою.
Для удосконалення існуючих методів діагностики та лікування вогнепальних поранень авторами були проведені вогнепальні балистичні випробування, в результати чого розроблені моделі м’яких тканин максимально наближені за своїми кількісними та якісними характеристиками до людського тіла та пристрій-концентратор, який дозволяє моделювати мінно-вибухові вогнепальні поранення. В експерименті встановлена можливість ендотеліального диференціювання прогеніторних клітин фетального походження та досліджено їх ангіогенний та регенераторно-відновний потенціал за умов хронічної ішемії м’язової тканини.
Проведені експериментальні дослідження дозволили авторам розробити нові хірургічні інструменти для діагностики та лікування вогнепальних поранень, нові способи та методи усунення наслідків вогнепальних поранень.
Розроблені авторами хірургічні магнітні інструменти показали свою ефективність та зручність при використанні на кваліфікованому та спеціалізованому етапах надання медичної допомоги.
Авторами обґрунтовано і впроваджено застосування трансплантації прогеніторних клітин і клітин кордової крові, як метод непрямої реваскуляризації кінцівок при окклюзійному ураженні дистального артеріального русла при наслідках бойової травми.
Авторським колективом отримані вагомі практичні результати використання нових підходів до лікування поранених: зменшений час проведення хірургічних операцій в 5 разів, зросла кількість видалених сторонніх тіл у 2 рази, зменшені терміни перебування поранених у стаціонарі більше чим у 2рази, значно підвищилась якість хірургічного лікування при скороченні його термінів. Отриманий значний економічний ефект від впровадження розроблених технологій.
Дослідження авторів є закінченою академічною роботою яка викликає жвавий інтерес у цивільних та військових лікарів хірургічного профілю.
На підґрунті вищезазначеного вважаю, що представлений цикл робіт «Розробка та застосування новітніх технологій в діагностиці та лікуванні вогнепальної бойової травми та її наслідків», авторів д.м.н. Хоменка І.П., д.м.н. Салютіна Р.В., д.м.н. Третяка І.Б., к.ф.-м.н. Великодного О.М., к.ф.-м.н. Ковтуна К.В., Біленького В.А., к.м.н. Михайлусова Р.М., к.м.н. Негодуйка В.В. заслуговує на відзнаку Державною премією України в галузі науки і техніки.
З повагою,
завідувач кафедри загальної та військової хірургії Одеського національного медичного університету,
доктор медичних наук, професор М.А.Каштальян

Завідувач кафедри, доцент Кудревич Олександр Миколайович

С кожним роком все гостріше стоїть проблема покращення діагностики і лікування вогнепальних поранень. Так, за даними аналітиків Організації Об'єднаних Націй (ООН) не зважаючи на відносне зниження загальної смертності населення у світі (з 1024,0 осіб до 850,1 на 100 000 населення у 2005 та у 2015 році відповідно), загальна кількість загиблих у військових конфліктах зросла на 406%: з 33,8 тис. у 2005 році до 171,3 тис. у 2015 році.
Важливість надання медичної допомоги та соціальної реабілітації постраждалим внаслідок проведення АТО також віддзеркалена у державних законодавчих актах останніх років: Указ Президента України №150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції»; наказ Міністерства охорони здоров’я України №351/2015 «Про затвердження плану заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції». Таким чином, розглянута авторами проблема має міжнародну та державну значимість.
Авторами роботи були проведені багатосерійні вогнепальні випробувань, за результатами яких розроблені моделі м′яких тканин максимально наближені до людського тіла та пристрій-концентратор який дозволяє збільшити вірогідність попадання осколків в задану ділянку моделі. Претендентами біли виконані дослідження на експериментальних тваринах з моделюванням існуючих та запропонованих методів лікування вогнепальних ран, що дозволило встановити нові анатомо-функціональні особливості вогнепальних поранень та взаємозв'язок перебігу ранового процесу з об’ємом, видом та характером пошкодження.
Визначені закономірності патогенезу вогнепальних поранень за рахунок уточнення окремих ланок етіопатогенетичних змін, що спостерігаються на ультраструктурному, клітинному та мікроскопічному рівнях. Науково обґрунтовані нові критерії оцінки адекватності хірургічних обробок ран м’яких тканин на основі флуоресцентного аналізу та визначені терміни "закриття" вогнепальних ран на основі оцінки мікроціркуляції ранової поверхні. Сформовано базові концептуальні засади для розробки і використання хірургічних магнітних інструментів та методів апаратної візуалізації.
Вперше обґрунтовано і впроваджено трансплантацію прогеніториних клітин і клітин кордової крові, як метод непрямої реваскуляризації кінцівок при хронічних патологічних станах та наслідках бойової травми.
Створено нові прилади та інструменти, які дозволяють вирішувати проблеми діагностики та видалення сторонніх тіл у більшості клінічних випадків. Набір "Інструменти хірургічні магнітні" та прилад для стимуляції нервової системи "НейСі-3М" зареєстровані у Державному реєстрі медичної техніки і виробів медичного призначення та серійно виробляються.
Розроблені способи, пристрої, хірургічні інструменти, методики та алгоритми діагностики, видалення сторонніх тіл і лікування вогнепальних ран впроваджені у військово-медичних клінічних центрах і військових мобільних госпіталях.
Авторами роботи отримані вагомі результати застосування нових підходів до лікування поранених: зменшений час проведення хірургічних операцій в 5 разів, зросла кількість видалених сторонніх тіл у 2 рази, зменшені терміни перебування поранених у стаціонарі у 2,3 рази, підвищилась якість хірургічного лікування при скороченні його термінів. Отриманий економічний ефект від впровадження розроблених технологій склав понад 56,8 млн гривень.
Вважаю, що робота «Розробка та застосування новітніх технологій в діагностиці та лікуванні вогнепальної бойової травми та її наслідків», авторів д.м.н. Хоменка І.П., д.м.н. Салютіна Р.В., д.м.н. Третяка І.Б., к.ф.-м.н. Великодного О.М., к.ф.-м.н. Ковтуна К.В., Біленького В.А., к.м.н. Михайлусова Р.М., к.м.н. Негодуйка В.В. представлена на здобуття Державної премії України у галузі науки та техніки, має важливе значення для медичної науки і практики та обґрунтовано заслужує на відзнаку Державною премією України в галузі науки і техніки.

Завідувач кафедри хірургічних хвороб, оперативної хірургії та топографічної анатомії
Харківського національного університету ім.В.Н. Каразіна, к.мед.н., доцент Кудревич О.М.

професор Кутовий О.Б.

Відгук до Комітету з Державних премій України в галузі науки та техніки на роботу «Новітні технології діагностики і лікування бойової вогнепальної травми та її наслідків», яка представлена ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова НАМН України»

Соціально-політична та військово-економічна ситуація, що склалась в країні надали поштовх в розвитку військової медицини, особливо в розрізі надання медичної допомоги пораненим з вогнепальною бойовою травмою та її наслідками. Колектив авторів циклу наукових робіт «Новітні технології діагностики і лікування бойової вогнепальної травми та її наслідків» відповідно до викликів сучасності фундаментально підійшли до вирішення актуальної мети: покращення якості надання медичної допомоги пораненим з вогнепальною бойовою травою та її наслідками, шляхом розробки нових та удосконалення існуючих методі діагностики та лікування. Необхідно зазначити, що розроблені та удосконаленні методи ґрунтуються на значній кількості експериментальних досліджень, теоретичних розробок та практичному досвіді, тому мають відповідну доказову базу та базис для активного впровадження в практичну медицину. Авторським колективом розроблені нові та удосконалені іпокращені підходи до діагностики вогнепальних поранень, розроблені методи лазерної візуалізації вогнепальних ран, удосконалені способи ультразвукової візуалізації зони ураження, запропоновані оригінальні інструменти для обстеження вогнепальних ран, математично обґрунтовані способи обчислення об’єму ушкоджених м’яких тканин при вогнепальних пораненнях та вірогідності видалення сторонніх тіл. Систематизовані комплексні підходи до лікування поранених з вогнепальною бойовою травмою, впроваджені методики фотодинамічної терапії, використання ВАК пов’язок, дистальної «хронічної» електростимуляції периферійних нервів при больових синдромах, удосконалені методики медикаментозного лікування і довготривалої епідуральної електростимуляції спинного мозку при розладах функції тазових органів. Обґрунтована і впроваджена трансплантація прогеніториних клітин та клітин кордової крові, при окклюзійному ураженні дистального артеріального русла та наслідках бойової травми. Авторами роботи отримані значні позитивні результати застосування підходів до лікування поранених: зменшений час проведення хірургічних операцій в 5 разів, зросла кількість видалених сторонніх тіл у 2 рази, зменшені терміни перебування поранених у стаціонарі у 2,3 рази, підвищилась якість хірургічного лікування при скороченні його термінів. Отриманий значний економічний ефект від впровадження розроблених технологій - понад 56 млн гривень. Виконані авторами фундаментальні дослідження, розроблені та впроваджені нові інструменти, пристрої, технології, становлять вагомий внесок у забезпечення національної безпеки та оборони, мають державну значущість та відповідають рівню світових досягнень. На мою думку, зазначений колектив авторів циклу наукових праць «Новітні технології діагностики і лікування бойової вогнепальної травми та її наслідків» заслуговує присудження Державної премії України в області науки та техніки за 2018 рік.

Завідувач кафедрою хірургії №2 ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», доктор медичних наук, професор О.Б. Кутовий

Доцент Гудак П. С.

Запропоновані авторами ідеї щодо лікування бойової травми, зокрема епідуральної та параневральної електростимуляції-своєчасна та високоефективна науково-технічна розробка, яка беззаперечно заслуговує на присвоєння Державної премії України в галузі науки і техніки.

І.Є. Алещенко

Відгук
на роботу «Новітні технології діагностики і лікування бойової вогнепальної травми та її наслідків», що представлена Державною установою "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова Національної академії медичних наук України на здобуття Державної премії України за 2018 рік.

Кінець минулого, початок третього тисячоліття характеризується зміною парадигмі ведення бойових дій, що призвело до збільшення кількості поранених у т.ч. цивільних осіб з вогнепальною бойовою травмою.
Наочним прикладом вище наведеного є ситуація, що склалась на сході нашої країни, де у наслідок військово-політичної агресії проводиться операція об’єднаних сил, яка направлена на запобігання тероризму та збереження територіальної цілісності України.
Тому наукова та практична актуальність та цінність циклу наукових праць не викликає сумніву.
Авторами проведено значну за обсягом експериментальну та практичну роботу: проведено сучасне комплексне експериментальне моделювання усіх можливих видів (кульового, осколкового та міно-вибухового) бойових вогнепальних поранень; в експерименті порівняні методики місцевого лікування вогнепальних поранень та визначені основні, базові елементи та технології їх лікування; визначенні закономірності патогенезу вогнепальних поранень, за рахунок уточнення окремих ланок етіопатогенетичних змін, що спостерігаються на ультраструктурному, клітинному та мікроскопічному рівнях.
Авторським колективом розроблені нові та удосконалені існуючі підходи до діагностики вогнепальних поранень, що дало змогу визначити особливості, характер ушкоджень та оптимальну тактику їх подальшого лікування.
Запропоновано новий спосіб визначення життєздатності м’яких тканин на основі флуоресцентної діагностики та спосіб визначення готовності рани до закриття на основі контактної мікроскопії ранової поверхні.
Впроваджено метод контактної механічної очистки ран, адаптовано ВАК-системи для дренування «сліпих» та глибоких ранових каналів; пов’язок, фотодинамічної терапії, технологію видалення сторонніх тіл за допомогою розробленого феромагнитного інструментарію.
Авторським колективом розроблено та впроваджено в практичну діяльність методи нейровідновлення, при складних та застарілих ураженнях нервових стволів з порушення функцій кінцівок, тазових органів тощо. При цьому застосовуються саме вітчизняні технології та нейростимулятори, які зареєстровані у Державному реєстрі медичної техніки і виробів медичного призначення і серійно виробляються.
На рівні сітових аналогів є методики клітинної трансплантації, які використовуються в комплексному лікуванні уражень периферичного артеріального русла, які не підлягають оперативній реконструкції.
Вражаює отриманий суттєвий економічний ефект від впровадження розроблених технологій - понад 56,8 мільйонів гривень.
Загалом отримані наукові дані, розроблені та впроваджені нові, сучасні технології та методи діагностики і лікування вогнепальної бойової травми, хірургічні інструменти, пристрої є вагомим внесоком у розвиток сучасної вітчизняної та світової науки та забезпечення національної безпеки і оборони, відповідають рівню світових досягнень.
Вважаю, що цикл наукових праць «Новітні технології діагностики і лікування бойової вогнепальної травми та її наслідків» відповідає вимогам, що пред’являються до робіт номінованих на Державну премію в галузі науки та техніки, а авторський колектив гідний звання Лауреата Державної премії України.

Директор ДП «Біоімплант» МОЗ України
доктор медичних наук Алещенко І.Є.

кнм Спінул О.А., м.Одеса, нейрохірургічне відділення

В нашому відділенні впроваджено запропоновану авторами методику для стимуляції нервів кінцівок при різноманітних ураженнях. Можу впевнено сказати, що результати лікування покращуються в 2-3 рази. Без сумніву, широке застосування в практичній медицині даної методики зменшить ступінь інвалідизації хворих.

Фрейдман М. Ю., к. мед. н., нейрохірург КЗ БМР "БЦ МЛ №2"

Проаналізувавши представлений матеріал циклу наукових робіт "Новітні технології діагностики і лікування бойової вогнепальної травми та її наслідків", можу сказати, що колективом авторів проведено надзвичайно важливу громіздку роботу актуальну для нашого сьогодення в Україні.
Чимало українських воїнів щоденно потерпають від отриманих вогнепальних та мінно-вибухових поранень, що стимулює наших лікарів та науковців шукати оптимальні шляхи вирішення проблем хірургічної та реабілітаційної допомоги. Що можна побачити в матеріалі даної роботи.
Нажаль на власному колосальному досвіді лікування пацієнтів з бойовими травмами, колектив авторів не лише систематизував знання в галузі бойової травми, а й значно розширив клініко-діагностичні можливості. Вдосконалив та впровадив в клінічну практику сучасне діагностичне та хірургічне обладнання для надання спеціалізованої допомоги пораненим.
Результати кропіткої роботи доводять, що розроблені методики не лише покращують результати лікування постраждалих від бойової травми, а й стимулюють соціальну адаптацію цієї категорії пацієнтів, і не менш важливо оптимізують фінансово-економічні витрати на реабілітацію воїнів.
Так як розробка та реалізація нових методів діагностики та лікування вогнепальних поранень є прогресивним напрямком у медицині взагалі, то отримані результати, представлені в науковій роботі колективу лікарів, доводять, що сучасним технологіям в Україні бути.
Впевнений, що за проведену велику наукову та практичну роботу творчий колектив беззапеперчно заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік.

полковник медичної служби О.О. Малиш

Протягом останніх років на теренах нашої держави особливо актуальними є питання діагностики та лікування вогнепальних ран, покращення надання медичної допомоги пораненим, усунення наслідків вогнепальних поранень.
Авторами роботи були проведені серії експериментальних досліджень, які дозволили отримати нові уточнюючі дані особливостей етіопатогенезу сучасних вогнепальних поранень, розроблені та впроваджені у практику нові хірургічні інструменти, удосконалені існуючі методи діагностики та лікування вогнепальних ран. Ці розробки доцільно впровадити також у медицину катастроф та медицину невідкладних станів.
Авторами розроблені та впроваджені нові методи дистальної «хронічної» електростимуляції периферійних нервів при больових синдромах, зумовлених вогнепальними ушкодженнями кінцівок, трансплантації прогеніториних клітин і кордової крові при окклюзійному ураженні дистального артеріального русла внаслідок бойової травми.
Отриманий значний економічний ефект - заощаджено більш 56800000 гривен державних коштів.
Вважаю обґрунтованим та доцільним присвоєння колективу авторів Державної премії України в галузі науки та техніки.
Голова Всеукраїнської громадської організації ім. М.І.Пирогова «Військова медицина України», учасник бойових дій, полковник медичної служби у відставці О.О. Малиш

Сапелкін Микола Сергійович, Спілка ветеранів АТО

На жаль наявність військових дій на Сході України та реальних загроз поширення їх приводить до збільшення кількості поранених та травмованих серед військових і цивільних та складає державну проблему. Безперервне удосконалення вогнепальної зброї та засобів ураження вимогає необхідність розробки нових методи діагностики та лікування вогнепальних пораненнь. Cучасна діагностика та лікування вогнепальних поранень дуже актуальна та не можлива без іноваційних технологій, які використовують автори роботи «Новітні технології діагностики та лікування вогнепальної бойової травми та її наслідків».
Запропоновані технології та алгоритми діагностики і лікування, хірургічні магнітні та немагнітні інструменти і прилади для видалення сторонніх тіл, які розроблені на основі виконаних експериментальних досліджень, дозволяють значно покращити результати діагностики і лікування вогнепальної рани та її наслідків.
Розроблені авторами комплекти хірургічного магнітного інструментарію для видалення сторонніх тіл після вогнепалних поранень у різних сітуаціях повинні бути включени до комплектно-табельного обладнання і бути у наявність у всіх військових госпіталях та цивільних лікувальних закладах.
Визиває повагу бажання авторів роботи не тільки допомогти пораненим та постраждалим, а й удосконалити всю систему надання медичної допомоги за рахунок розробки і впровадження нових медичних технологій. Повертання здоровя пораненим - найгуманіша місія військових медиків.
Кількість ветеранів АТО, які після отриманих поранень лікувалися сучастними методами та повернулися до строю, вражає і доказує, що розробка та реалізація нових методів діагностики та лікування вогнепальної рани є прогресивним напрямком у медицині взагалі.
Важжаємо, що розроблені методики лазерної візуалізації, відеоендоскопії ранового каналу, флюоресцентної діагностики, контактної цифрової мікроскопії, фотодинамічної терапії, визначення об'єму вогнепальної рани, готовності рани до закриття, «клітинні» технології, хронічна нейростимуляція, відповідають рівню світових досяджень.
Організація ветеранів АТО вважає, що колектив авторів д.м.н. Хоменко І.П., д.м.н. Салютін Р.В., д.м.н. Третяк І.Б., к.ф.-м.н. Великодний О.М., к.ф.-м.н. Ковтун К.В., Біленький В.А., к.м.н. Михайлусов Р.М., к.м.н. Негодуйко В.В. роботи «Розробка та застосування новітніх технологій в діагностиці та лікуванні вогнепальної бойової травми та її наслідків» достойний присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
З благодарністю та повагою до авторського колективу,
Голова ХОГО «Спілка ветеранів АТО» М.С. Сапелкін

Бердар Михайло, боєць 24-го Батальйону "Айдар"

Отримав поранення під час виконання бойового завдання - мінно-вибухове поранення лівої кисті. Після загоєння ран, функціональний стан кисті та пальців залишав бажати кращого.
Лікар Інституту нейрохірургії - Третяк І.Б. - виконавши надскладну двохетапну реконструкцію м'яких тканин, нервів та сухожилкового апарату кисті, повернув можливість знову користуватись рукою.
Щиро вдячний лікарям Інституту нейрохірургії.

кнм Спінул О.А., м.Одеса, нейрохірургічне відділення

В нашому відділенні за методикою авторів проводиться стимуляція нервів кінцівок при при різноманітних ураженнях. Можу впевнено сказати, при запропонованому методі результати покращуються в 2-3 рази. Буз сумніву, впровадження в практику даної розробки зменшить ступінь інвалідизації хворих.

Золотаревський М.В. Гість

Отримав поранення у 2014 роцi.Образу прооперували в 17 лiкарнi мiста Киэва,потiм в вiйськовому шпиталi.були сильнi болi,спастика нижнiх кiнцiвок,медакаментозно нiчого уже не допомагало.Потiм звернулися до академii наук Украiни,там зробили операцiю по вживленню нейро стимулятора нейси-3м.результат помiтив вiдразу,зменшилася спастика,майже не турбували судороги.дуже радий результатом.Велика подяка лiкарям та розробленим ними iнструментом.цiлком заслуговують на премiю.

Костянтин Руденко

Заступник директора з лікувально-координаційної роботи ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова" НАМН України,
доктор медичних наук

Мною проаналізовано автореферат та презентацію циклу наукових робіт "Новітні технології діагностики і лікування бойової вогнепальної травми та її наслідків", що висунутий Державною установою "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова Національної академії медичних наук України" на здобуття державної премії Україні в галузі науки та техніки у 2018 році, у складі колективу аторів: д.м.н. Хоменко І.П., д.м.н. Салютін Р.В., д.м.н. Третяк І.Б., к.ф.-м.н. Великодний О.М., к.ф.-м.н. Ковтун К.В., Біленький В.А., к.м.н. Михайлусов Р.М., к.м.н. Негодуйко В.В. та повідомляється наступне.
Представлені роботи мають наукову, та що є особливо значущим практичну новизну та актуальність. Збільшення кількості військовослужбовців та цивільних осіб, які у зв'язку з складною ситуацією, що склалась на сході країні отримали вогнепальні поранення змушує до розробок та впровадження новітніх технологій їх лікування та особливо корекції їх наслідків.
Особливого значення має той факт, що науково-практична робота має глибокі та методологічно вибудовані блоки - експериментальний та практичний, що перш за все вказує на доказовість кожного висновку роботи та запропонованого методу лікування.
Запропоновані авторами методи визначення характеру вогнепальної рани, наявності сторонніх тіл: спосіб трансілюминації м'яких тканин, спосіб візуально асистованої ревізії ранового каналу та спосіб візуального визначення характеру вогнепального поранення є рівнем світових розробок та дозволяють значно підвищити інформативність обстеження поранених і відповідно чітко визначити алгоритм лікування, у т.ч. використанням розробленої та впровадженої технології фотодинамічної терапії, яка є ефективною в лікуванні інфікованих вогнепальних ран.
Розроблені авторами та впровадженні у виробництво та клінічну практику комплекси хірургічного магнітного інструментарію, що призначені для видалення сторонніх тіл у різних клінічних ситуаціях дозволяють значно зменшити час оперативного втручання, оперативно локалізувати та видалити стороннє тіло, що в кінцевому рахунку дозволяє мінімізувати оперативну травму та покращити якість лікування у т.ч. за рахунок зменшення ризику інфекційних ускладнень.
Цікавим є методи оцінки хірургічних обробок ран на основі флуоресцентного аналізу та визначення термінів "закриття" вогнепальних ран на основі оцінки мікроціркуляції ранової поверхні, що дозволяє зменшити перебування пацієнта на стаціонарному лікуванні та відповідно сприяє найскорішій соціальній, медичній та трудовій реабілітації, а у разі лікування військовослужбовців - до скорішого відновлення військової служби.
На рівні світових розробок та наукових тенденцій - дослідження з обґрунтування клінічного використання клітинних трансплантатів, а саме прогеніторних клітин і мононуклеарних клітин кордової крові в для "непрямої" реваскуляризації.
В останнє десятиліття втричі збільшилась кількість хворих з облітеруючим ендартеріїтом, при цьому це пацієнти переважно молодого, працездатного віку з ураженням периферичного артеріального русла, яким виконати пряму реваскуляризації не є можливим.
Одним з чинників розвитку патології є переохолодження, стрес у т.ч. військовий, що дає змогу прогнозувати в подальшому поступове збільшення кількості хворих на облітеруючий ендартеріїт з числа бійців, які пройшли АТО, що зумовлює пошук методів лікування.
В більшості випадків такі хворі приречені на консервативне лікування, важкі та інвалідизуючі операції за типом поперекової симпатектомії, що мають не тривалий клінічний ефект.
Тому розробка авторського колективу, науково - експериментально обґрунтована метода клітинної "непрямої" реваскуляризації дає шанс на повноцінне соціальне та трудове життя хворим на тяжку судинну патологію.
Цікавим та актуальним є той факт, що незважаючи на передові і сучасні розробки і технології вони не потребують значних фінансових дотацій на їх впровадження, а також те, що вони можуть використовуватися в на закладах охорони здоров'я другого рівня.
Таким чином вважаю, що авторами на високому науково-методичному рівні проведені багатопрофільні дослідження, практичне значення яких має найважливіше значення для медичної науки і практики.
Загалом цикл робіт "Новітні технології діагностики і лікування бойової вогнепальної травми та її наслідків" цілком заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік

Гуменюк К.В. к.м.н. доц.ВНМУ Пирогова

Колективом авторів виконана надзвичайно актуальна та важлива експериментально-клінічна робота враховуючи наявність поранених з вогепальними та мінно-вибуховими пораненнями в Україні. Завдяки розробленим методикам діагностики, лікуваання врятовані тисячи наших бійців. Багато цих методик використовуються у наших мобільних госпіталях та ВМКЦ і довели свою значимість, наукову новизну та практичну цінність. Колектив авторів заслуговують на визнання та отримання Державної премії.

Учасник бойових дій Роман Бурлуцкий

Я отримав мінно-вибухове поранення лівої сторони тіла при виконанні задач АТО, у Харьківському шпиталі за допомогою розроблених авторвми роботи хірургічних інструментів мені було видалено понад 270 осколків один з них діаметром приблизно сантиметра с легені операціі переніс без ускладнень почуваю себе добре. Взагалі було 7 операцій трьома різними методиками. Спасибі лікарям та розробленими іми інструментами. Слава Україні!

Лузан Б.М., доц. каф-ри нейрохірургії НМУ ім.О.О.Богомольця

Бойові пошкодження кінцівок домінують в структурах бойової патології з часів першої світової війни, складаючи в сучасних війнах, до 70 - 75%. Більше половини постраждалих залишаються інвалідами і до 80% не придатними до подальшої служби. В результаті успішного лікування даної категорії поранених бойові порядки діючої армії поповнюються великою кількістю найбільш досвідчених і обстріляних бійців, і, навпаки, невдачі медичної реабілітації уражених військовослужбовців, а також мирних громадян, обертаються для воюючої держави важким тягарем небоєздатних і непрацездатних інвалідів.
Авторами, на основі фундаментальних досліджень, запропоновані та впроваджені новітні, унікальні високотехнологічні методи відновного лікування поранених, видалення сторонніх тіл, реваскуляризації кінцівок, застосування хронічної електростимуляції периферичних нервів та спинного мозку. Так особисто можу засвідчити високу ефективність нейростимуляції за допомогою апарату Нейсі-3М в лікуванні наслідків вогнепальних ушкоджень периферичних нервів, застарілих ушкоджень периферичних нервів та невропатичних больових синдромів (на досвіді 42 прооперованих з використанням цієї методики постраждалих, в т.ч. 18 поранених).
Впевнений, що за проведену велику наукову та практичну роботу творчий колектив цілком заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік.

Иванов М. В., кандидат медичних наук, доцент Запорізької мед

Сформовано базові концептуальні засади для розробки і використання хірургічних магнітних інструментів та методів апаратної візуалізації. Створено нові прилади та інструменти («Інструменти хірургічні магнітні» та прилад для стимуляції нервової системи «НейСі-3М»), які дозволяють вирішувати проблеми діагностики та видалення сторонніх тіл у більшості клінічних випадків. Вперше обґрунтовано і впроваджено трансплантацію прогеніториних клітин і клітин кордової крові, як метод непрямої реваскуляризації кінцівок при хронічних патологічних станах та наслідках бойової травми. Авторські розробки дозволили зменшити час хірургічних втручань майже в 5 разів. Вважаю, що цикл наукових праць «Новітні технології діагностики і лікування бойової вогнепальної травми та її наслідків», колективу авторів за своєю актуальністю, науковою та практичною новизною, новаторським підходом, методологією та напрямками світових розробок цілком заслуговує Державної премії Україні в галузі науки та техніки у 2018 році.

Ветеран АТО, к.т.н., Боцун П.К.

Сучасність, актуальність та доцільність представленої роботи не визиває сумнівів. Представлена робота має експериментальну та клінічну частину. Авторами власно проведено сучасне комплексне експериментальне моделювання усіх можливих видів (кульового, осколкового та міно-вибухового) бойових вогнепальних поранень. Рекомендую до одержання Державної премії Україні в галузі науки та техніки.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.