Офіційний веб сайт

Новітні технології діагностики і лікування бойової вогнепальної травми та її наслідків

р14

Представлено Державною установою "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова Національної академії медичних наук України".

Автори: д.м.н. Хоменко І.П., д.м.н. Салютін Р.В., д.м.н. Третяк І.Б., к.ф.-м.н. Великодний О.М., к.ф.-м.н. Ковтун К.В., Біленький В.А., к.м.н. Михайлусов Р.М., к.м.н. Негодуйко В.В.

Авторами встановлено анатомо-функціональні особливості вогнепальних поранень та взаємозв'язок перебігу ранового процесу з об’ємом, видом та характером пошкодження.

Визначені закономірності патогенезу вогнепальних поранень за рахунок уточнення окремих ланок етіопатогенетичних змін, що спостерігаються на ультраструктурному, клітинному та мікроскопічному рівнях. Науково обґрунтовані нові критерії оцінки адекватності хірургічних обробок ран м’яких тканин на основі флуоресцентного аналізу та визначені терміни "закриття" вогнепальних ран на основі оцінки мікроціркуляції ранової поверхні. Сформовано базові концептуальні засади для розробки і використання хірургічних магнітних інструментів та методів апаратної візуалізації.

Вперше обґрунтовано і впроваджено трансплантацію прогеніториних клітин і клітин кордової крові, як метод непрямої реваскуляризації кінцівок при хронічних патологічних станах та наслідках бойової травми.

Створено нові прилади та інструменти, які дозволяють вирішувати проблеми діагностики та видалення сторонніх тіл у більшості клінічних випадків. Набір "Інструменти хірургічні магнітні" та прилад для стимуляції нервової системи "НейСі-3М" зареєстровані у Державному реєстрі медичної техніки і виробів медичного призначення та серійно виробляються.

Розроблені способи, пристрої, хірургічні інструменти, методики та алгоритми діагностики, видалення сторонніх тіл і лікування вогнепальних ран впроваджені у військово-медичних клінічних центрах і військових мобільних госпіталях та випереджають світовій рівень розвитку науки у цьому напрямку.

Авторські розробки використовувались при лікуванні понад 3000 поранених та показали: зменшення часу хірургічних втручань майже в 5 разів, кількість видалених сторонніх тіл зросла у 2 рази, високу якість лікування при скороченні його термінів. Економічний ефект від впровадження склав понад 56,8 млн. грн.

 Кількість публікацій: 3 підручники, 149 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 58 (згідно з базою даних Scopus), h-індекс = 4. За даною тематикою захищено докторську дисертацію.

Надіслати коментар

Коментарі

Красносельський М.В. д-р мед наук, проф.

Стратегічним державним напрямком розвитку медицини в Україні є розробка нових методів діагностики та лікування вогнепальних поранень, створення та удосконалення алгоритмів та проколів для постраждалих внаслідок бойової вогнепальної травми.
Довготривалий час країна не мала бойових дій на своїх теренах, а вітчизняна військово-польова хірургія користувалась досвідом другої світової війни, бойових дій в Афганістані. Виникнення осередку застосування сучасної бойової зброї, та пов‘язане з цим масове надходження поранених до лікувальних закладів як військового, так й цивільного підпорядкування виявило недостатність медичного забезпечення зони АТО як в організаційному, так і в лікувально-діагностичному аспектах.
На підставі експериментально-клінічних досліджень дослідження створена нова наукова концепція діагностики та лікування вогнепальних поранень попередження та лікування їх наслідків та ускладнень. Реалізація цієї концепції привела до створення нових та удосконалення існуючих лікувальних та діагностичних технологій.
Розроблені авторами діагностично-лікувальні підходи дозволили поліпшити результати діагностики та лікування постраждалих із пораненнями м’яких тканин, профілактики та лікування ускладнень бойової вогнепальної травми. У результаті впровадження даної роботи вдвічі зменшена необхідна кількість хірургічних операцій при лікуванні поранених. Середній час хірургічних втручань при видаленні сторонніх тіл і, як наслідок, тривалість наркозу та радіаційного навантаження зменшилися практично у п’ять разів, а відсоток видалених сторонніх тіл збільшилась майже вдвічі. Термін лікування поранених скоротився майже в півтори рази. Кількість діагностичних обстежень та хірургічних втручань на пораненого і кількість ускладнень зменшились більш ніж у два рази, водночас кількість діагностичних помилок знизилась майже в чотири рази.
Охоплення новітніми діагностичними, лікувальними та реабілітаційними заходами поранених з бойовою вогнепальною травмою різної локалізації та її наслідками покращило ефективність надання хірургічної допомоги та знизило рівень інвалідизації.
Застосування розроблених інноваційних та малоінвазивних технологій та впровадження їх у клінічну практику дозволило покращити якість життя, сприяло активній соціальної адаптації поранених, зменшило фінансове навантаження з виплат за групою інвалідності та обмеженню працездатності чоловіків молодого віку.
Результатом виконаної авторами роботи є вирішення важливої для України військово-медичної проблеми – створення системи діагностики і лікування вогнепальних ран та усунення наслідків вогнепальних поранень.
На основі вищезазначеного, а також зважаючи на активну ефективну творчу роботу членів авторського колективу в напрямку підвищення якості наукових та практичних досягнень у наданні медичної допомоги постраждалим внаслідок вогнепальних поранень, вважаю, що представлена робота «Новітні технології діагностики і лікування бойової вогнепальної травми та її наслідків» заслуговує Державної премії України в галузі науки і техніки.

Директор ДУ "Інститут
медичної радіології ім. С.П. Григор’єва
НАМН України"
д-р мед. наук, проф.
М.В.Красносельський

Лисиця О.Ю. к.т.н., НАКУ "ХАI"

Цикл робіт, метою якого є розробка та впровадження нових способів і методів діагностики та лікування бойової вогнепальної травми та її наслідків, що відповідають рівню світових досягнень, безумовно є актуальним напрямком розвитку сучасної науки і техніки. Запропоновані авторами комплексні рішення щодо діагностики вогнепальних поранень, їх лікування, видалення сторонніх тіл, усунення наслідків вогнепальних поранень доводять широту наукового кругозору та глибоке розуміння вибраної тематики. Представлене авторами комплексне вирішення проблеми діагностики та лікування вогнепальних поранень включає в себе застосування нових хірургічних інструментів, методів лікування, відрізняється творчими підходами до важливих питань діагностики, лікування поранених, видалення сторонніх тіл, усунення наслідків вогнепальних поранень.
Цикл робіт «Новітні технології діагностики і лікування бойової вогнепальної травми та її наслідків» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки та техніки за 2018 рік.
Лисиця Олексій Юрійович, к.т.н. Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського «ХАІ».

д. мед. н., проф. Криворучко Ігор Андрійович

Значна актуальність представленої авторами роботи обумовлена безперервним зростанням кількості вогнепальних поранень та великими матеріальними витратами на лікування поранених у світовому масштабі та на Україні.
Авторами роботи були проведені багатосерійні вогнепальні випробувань, за результатами яких розроблені моделі м′яких тканин максимально наближені до людського тіла та пристрій-концентратор який дозволяє збільшити вірогідність попадання осколків в задану ділянку моделі. Авторським колективом виконані дослідження на експериментальних тваринах з моделюванням існуючих та запропонованих методів лікування вогнепальних ран.
За результатами експериментальних досліджень розроблені та впроваджені нові способи і алгоритми діагностики та лікування вогнепальних ран (лазерна візуалізація, флуоресцентна діагностика, магнітодетекція, фотодінамічна терапія, удосконалена ВАК терапія та інші).
Розроблений спосіб визначення наявності феромагнітних властивостей стороннього тіла залежно від рентгенографічної щільності (за шкалою Хаунсфілда).
Запропонована методика дистальної електростимуляції периферичних нервів при больових синдромах внаслідок вогнепальних поранень, запропоновано та впроваджено поєднання методик медикаментозного лікування та довготривалої епідуральної електростимуляції спинного мозку при розладах функції тазових органів та невгамовних невропатичних больових синдромах.
Вперше в Україні проведені поглиблені фундаментальні та клінічні дослідження ланок патогенезу сучасних вогнепальних поранень з експериментальною розробкою та клінічним впровадженням нових та удосконаленням існуючих методів діагностики та лікування вогнепальних ран, формуванням оптимальної хірургічної тактики, ефективних алгоритмів медичної допомоги, розробкою та впровадженням методик відновлювального лікування поранених з наслідками вогнепальних ушкоджень центральної та периферичної нервової системи, розробкою концепції надання високоспеціалізованої мультидисціплінарної медичної допомоги пораненим з бойовою травмою в закладах охорони здоров’я третинного рівня.

д.ф-м. н. Михайлов Ігор Федорович

Одною з актуальних проблем сучасної медицини є лікування вогнепальних поранень. Ця проблема особливо загострена в останні роки у зв’язку з подіями на території Східної України.
Вперше в Україні авторами була проведена велика робота по вивченню змін структури біологічного матеріалу рентгенівськими методами. Застосовані нові методи дослідження по поєднаним спектрам рентгенівської флуоресценції, дифракції та комптонівського розсіювання. Обробка результатів дослідження зразків, взятих у різних пацієнтів виявила залежність зміни хімічного і фазового складу тканин від ступеня загоєння рани. Всі дослідження проводилися з використанням рентгенівського обладнання вітчизняного виробництва на приладовій базі кафедри фізики металів та напівпровідників Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Колектив авторів вперше створів необхідні прилади та інструменти, які дозволяють вирішувати проблеми діагностики та видалення сторонніх тіл у більшості клінічних випадків. Набір "Інструменти хірургічні магнітні" та прилад для стимуляції нервової системи "НейСі-3М" зареєстровані у Державному реєстрі медичної техніки і виробів медичного призначення та серійно виробляються.
Авторами роботи розроблені нові інноваційні способи, пристрої, хірургічні інструменти, методики та алгоритми діагностики, видалення сторонніх тіл і лікування вогнепальних ран впроваджені у військово-медичних клінічних центрах і військових мобільних госпіталях та випереджають світовій рівень розвитку науки у цьому напрямку.
Практична реалізація роботи впроваджена при лікуванні понад 3000 поранених та показала: зменшення часу хірургічних втручань майже в 5 разів, кількість видалених сторонніх тіл зросла у 2 рази, високу якість лікування при скороченні його термінів.
Вважаю, що робота зазначених авторів є значним кроком сучасної медицини та заслуговує на отримання найвищої наукової нагороди - Державної премії України у галузі науки і техніки.

д. ф-м. н., гнс каф. ФМП НТУ"ХПІ" І.Ф. Михайлов

Велігоцький Олексій Миколайович, д.мед.н., професор

Події останніх років надали державної важливості розвитку вітчизняної військової медицини, особливо розробці та удосконаленню технологій надання медичної допомоги постраждалим внаслідок проведення антитерористичної операції.
За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини з 14 квітня 2014 року до 15 серпня 2017 року задокументовано на сході України понад 34000 постраждалих. Ця кількість включає близько 25000 поранених, які потребували відповідного лікування. Найбільш часто зустрічались вогнепальні поранення.
Автори роботи логічно та фундаментально підійшли до вирішення поставленої мети роботи: спочатку були проведені серії експериментальних досліджень, які дозволили отримати нові уточнюючі дані особливостей етіопатогенезу сучасних вогнепальних поранень, потім були розроблені нові та удосконалені існуючі методи діагностики (ультразвукові дослідження, комп’ютерна томографія, лазерна візуалізація, магнітодетекція, флуоресцентна діагностика, вітальна інтраранова мікроскопія) та лікування (фотодинамічна терапія, застосування ВАК систем та сучасних ранових пов’язок, новий магнітний та немагнітний хірургічний інструментарій) вогнепальних поранень.
Інноваційними є розроблені та впроваджені нові методи дистальної «хронічної» електростимуляції периферійних нервів при больових синдромах, зумовлених вогнепальними ушкодженнями кінцівок, трансплантації прогеніториних клітин і кордової крові при окклюзійному ураженні дистального артеріального русла внаслідок бойової травми.
Окремо хочу підкреслити новизну та важливість розроблених авторами хірургічних інструментів для обробки вогнепальних ран та видалення сторонніх тіл.
Практичне впровадження роботи дозволило отримати значний економічний ефект - заощаджено більш 56,8 мільйонів гривен державних коштів.
З огляду на проведені експериментальні та клінічні дослідження, розробку та впровадження нових технологій діагностики і лікування вогнепальних поранень та усунення наслідків вогнепальних поранень, вважаю цілком доречним присвоєння колективу авторів Державної премії України в галузі науки та техніки.
З повагою, завідувач кафедри ендоскопії та хірургії Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України, доктор медичних наук, професор О.М. Велігоцький

академік Коробов Анатолій Михайлович

Вогнепальні поранення є найбільш розповсюдженими пошкодженнями під час проведення поширених або локальних бойових дій. Діагностика вогнепальних поранень та їх лікування є складними та актуальними проблемами не тільки військової медицини, але й медицини взагалі, тому представлена робота має важливе наукове і практичне значення і не тільки для України.
Цінність роботи полягає в тому, що вона являє собою закінчений науковий труд, який містить в собі аналіз чинників та особливостей вогнепальних поранень, експериментальні дослідження, вивчення особливостей взаємозв’язку локального і загального перебігу ранового процесу з об’ємом, видом та характером пошкодження, науково обґрунтовані нові критерії оцінки адекватності хірургічних обробок ран на основі сучасного флуоресцентного аналізу та визначені терміни «закриття» вогнепальних ран на основі оцінки мікроциркуляції ранової поверхні.
Цінність роботи полягає і в тому, що вона являє собою закінчений науково-методичний прикладний труд, який складається з розроблених оригінальних методик діагностики і лікування при найбільш складних мінно-вибухових ушкодженнях.
Для визначення характеру вогнепальної рани та наявності сторонніх тіл були розробленні оригінальні методи та пристрої «лазерної візуалізації»: спосіб трансілюмінації м’яких тканин, спосіб візуально асистованої ревізії ранового каналу та спосіб візуального визначення характеру вогнепального поранення. Розроблені методи дозволили значно підвищити інформативність обстеження поранених.
Важливою і сучасною є методика фотодинамічної терапії інфікованих вогнепальних ран, яка розроблена і впроваджена авторами роботи.
Авторами роботи вперше розроблені методи і досліджені результати застосування поетапної прямої довготривалої електростимуляції плечового сплетення при закритих мінно-вибухових ушкодженнях та вплив довготривалої електростимуляції нервів на відновлення його функції.
В роботі вперше запропонована методика дистальної «хронічної» електростимуляції периферійних нервів при больових синдромах, зумовлених вогнепальними ушкодженнями кінцівок, впроваджено поєднання методик медикаментозного лікування і довготривалої епідуральної електростимуляції спинного мозку при розладах функції тазових органів та невгамовних невропатичних больових синдромах.
В експерименті вперше (за умов in vitro та in vivo) встановлено можливість ендотеліального диференціювання прогеніторних клітин фетального походження та досліджено їх ангіогенний та регенераторно-відновний потенціал за умов хронічної ішемії м’язової тканини.
Вперше обґрунтовано і впроваджено трансплантацію прогеніторних клітин і клітин кордової крові, як метод непрямої реваскуляризації кінцівок при «нереконструктабельному» окклюзійному ураженні дистального артеріального русла та наслідках бойової травми.
Цінність роботи полягає також в тому, що вона являє собою закінчений конструкторський труд, в межах якого розроблено, налагоджено серійне виробництво та впроваджено в клінічну практику 2 набори хірургічного магнітного інструментарію, призначеного для видалення сторонніх тіл у різних клінічних ситуаціях для надання кваліфікованої та спеціалізованої хірургічної допомоги.
Отримані практичні результати роботи дозволили в 1,9 рази зменшити терміни лікування та у 2,3 рази зменшити кількість гнійних ускладнень за рахунок адекватної хірургічної обробки ранової поверхні (в межах життєздатних тканин). Запропонований алгоритм (етапність та послідовність обстеження поранених з вогнепальними пораненнями) дозволив у 4 рази підвищити якість діагностики та відповідно зменшити кількість діагностичних помилок і ускладнень, а також визначити тактику та перебіг подальшого лікування.
Впровадження результатів роботи в клінічну практику дозволило заощадити значну суму державних коштів (біля 60 мільйонів грн.) за рахунок зменшення прямих медичних витрат, зменшення кількості етапів медичної евакуації, хірургічних втручань, днів стаціонарного лікування, витрат на антисептичні розчини та антибактеріальні препарати, шовний і перев’язочний матеріал.
Автори роботи при виконані досліджень в умовах дефіциту часу продемонстрували найвищу професійну підготовку, винахідливість, творчу ініціативу, вміння досягати великі цілі мінімальними витратами.
Вважаю, що робота «Новітні технології діагностики і лікування бойової вогнепальної травми та її наслідків» виконана на високому науково-методичному рівні, її результати мають найважливіше значення для медичної науки і практики, а тому вона, безумовно, заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік.

Президент Корпорації «Лазер і Здоров’я»,завідувач науково-дослідної лабораторії квантової біології та квантової медицини Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна,кандидат фіз.-мат. наук, академік Інженерної академії України, головний редактор журналу «Фотобіологія та фотомедицина», голова Проблемної комісії МОЗ та АМН України «Лазерні технології в медицині» А.М. Коробов

д.мед.н., професор Шапринський Володимир Олександрович

Державною установою «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова» НАМН України на отримання державної премії Україні в галузі науки та техніки у 2018 році представлено цикл робіт, який присвячено актуальній проблемі – лікуванню вогнепальних поранень та ліквідації їх наслідків.
За даними ООН за три роки збройного конфлікту на сході України зафіксовано понад 34000 постраждалих, при цьому з них близько 25000 поранених, які потребували відповідного лікування та реабілітації.
Тому розробка та впровадження нових способів і методів діагностики та лікування бойової вогнепальної травми та її наслідків, що відповідають рівню світових досягнень є одним з пріоритетних напрямків медичної науки.
Колективом авторів проведено значну за обсягом роботу, науковими досягненнями якої є: визначення анатомо-функціональних особливостей вогнепальних поранень з деталізацією їх частоти, характеру, видів і структури; чинників, які визначають тривалість ранового процесу при сучасних вогнепальних пораненнях. Встановлено взаємозв’язок особливостей локального і загального перебігу ранового процесу при вогнепальних ранах з об’ємом, видом та характером пошкодження.
Науково обґрунтовані нові критерії оцінки адекватності хірургічних обробок ран на основі флуоресцентного аналізу та визначені терміни «закриття» вогнепальних ран на основі оцінки мікроціркуляції ранової поверхні. Визначенні закономірності патогенезу вогнепальних поранень, за рахунок уточнення окремих ланок етіопатогенетичних змін, що спостерігаються на ультраструктурному, клітинному та мікроскопічному рівнях.
Сформовано базові концептуальні засади для розробки і використання хірургічних магнітних інструментів та методів апаратної візуалізації.
Вперше розроблені методи і досліджені результати застосування поетапної прямої довготривалої електростимуляції плечового сплетення при закритих мінно-вибухових ушкодженнях та вплив довготривалої електростимуляції нервів на відновлення його функції.
Вперше в експерименті (за умов in vitro та in vivo) встановлено можливість ендотеліального диференціювання прогеніторних клітин фетального походження та досліджено їх ангіогенний та регенераторно – відновний потенціал за умов хронічної ішемії м’язової тканини.
На підставі наукових та експериментально-клінічних досліджень створено нові прилади та інструменти, які дозволяють вирішувати проблеми діагностики та видалення сторонніх тіл. Розроблено алгоритм, що дозволяє прогнозувати наявність феромагнітних властивостей сторонніх тіл в рановому каналі тощо та вибирати оптимальну схему хірургічного втручання з використанням нових інструментів.
Вперше у світі запропонована методика дистальної «хронічної» електростимуляції периферійних нервів при больових синдромах, зумовлених вогнепальними ушкодженнями кінцівок, впроваджено поєднання методик медикаментозного лікування і довготривалої епідуральної електростимуляції спинного мозку при розладах функції тазових органів та невгамовних невропатичних больових синдромах.
Вперше обґрунтовано і впроваджено трансплантацію прогеніториних клітин і клітин кордової крові, як метод непрямої реваскуляризації кінцівок при «нереконструктабельному» окклюзійному ураженні дистального артеріального русла та наслідках бойової травми.
Застосування розроблених інноваційних та малоінвазивних технологій та впровадження їх у клінічну практику дозволило покращити якість життя, сприяло активній соціальної адаптації поранених, зменшило фінансове навантаження з виплат за групою інвалідності та обмеженю працездатності чоловіків молодого віку. Розрахований економічний ефект за рахунок зменшення прямих медичних витрат, зменшення кількості етапів медичної евакуації, хірургічних втручань, днів стаціонарного лікування, витрат на антисептичні розчини та антибактеріальні препарати, шовний і перев’язочний матеріал, склав понад 56,8 млн грн.
Результатом виконаної роботи є вирішення важливої для України військово-медичної проблеми – створення системи діагностики і лікування вогнепальних ран та усунення наслідків вогнепальних поранень.
Тому вважаю, що авторами наукового циклу робіт "Новітні технології діагностики і лікування бойової вогнепальної травми та її наслідків" проведено значну за обсягом науково-практичну роботу, результати якої мають найважливіше значення для медичної науки і практики та вони цілком
заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік.

Никоненко О.С. ак. НАМН України, чл.-кор. НАН України, проф.

ВІДГУК ДО КОМІТЕТУ ДЕРЖАВНИХ ПРЕМІЙ УКРАЇНІ В ГАЛУЗІ НАУКИ ТА ТЕХНІКИ.
До комітету Державної премії Україні в галузі науки та техніки Державною установою «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова» Національної академії медичних наук України було подано цикл робіт «Новітні технології діагностики і лікування бойової вогнепальної травми та її наслідків».
Авторський склад колективу доволі різноплановий однак наукові досягнення та практичні розробки відносяться до актуальної проблематики - лікуванню вогнепальних поранень та корекції їх наслідків.
Початок збройного конфлікту на сході України супроводжувався типовими помилками у наданні хірургічної допомоги відповідній категорії хворих, що зумовлювалось насамперед недостатніми знаннями лікарями хірургічного профілю особливостей вогнепальних поранень, теорії ранової балістики, будови вогнепальних ран, а також індивідуального підходу до їх загального і місцевого лікування, що призводило до несприятливих результатів лікування.
Тому авторами наукового циклу і було поставлено завдання щодо розробка та впровадження нових способів і методів діагностики та лікування бойової вогнепальної травми та її наслідків, які дозволили використовуючи різноманітні методики та технології підвищити якість надання медичної допомоги та зменшити рівень інвалідизації тощо.
За результатами дослідження на основі теоретичних та експериментальних етапів, встановлено анатомо-функціональні особливості вогнепальних поранень та взаємозв'язок перебігу ранового процесу з об’ємом, видом та характером пошкодження.
Визначенні закономірності патогенезу вогнепальних поранень, за рахунок уточнення окремих ланок етіопатогенетичних змін, що спостерігаються на ультраструктурному, клітинному та мікроскопічному рівнях.
Науково обґрунтовані нові критерії оцінки адекватності хірургічних обробок ран м’яких тканин на основі флуоресцентного аналізу та визначені терміни «закриття» вогнепальних ран на основі оцінки мікроціркуляції ранової поверхні.
Сформовано базові концептуальні засади для розробки і використання хірургічних магнітних інструментів та методів апаратної візуалізації. Створено нові прилади та інструменти («Інструменти хірургічні магнітні» та прилад для стимуляції нервової системи «НейСі-3М»), які дозволяють вирішувати проблеми діагностики та видалення сторонніх тіл у більшості клінічних випадків.
Вперше обґрунтовано і впроваджено трансплантацію прогеніториних клітин і клітин кордової крові, як метод непрямої реваскуляризації кінцівок при хронічних патологічних станах та наслідках бойової травми.
Розроблені способи, пристрої, хірургічні інструменти, методики та алгоритми діагностики, видалення сторонніх тіл і лікування вогнепальних ран впроваджені у військово-медичних клінічних центрах і військових мобільних госпіталях та випереджають світовій рівень розвитку науки у цьому напрямку.
Авторські розробки дозволили зменшити час хірургічних втручань майже в 5 разів, збільшити кількість видалених сторонніх тіл у 2 рази, засвідчили високу якість лікування при скороченні його термінів.
Загалом вважаю, що цикл наукових праць «Новітні технології діагностики і лікування бойової вогнепальної травми та її наслідків», колективу авторів: д.м.н. Хоменко І.П., д.м.н. Салютін Р.В., д.м.н. Третяк І.Б., к.ф.-м.н. Великодний О.М., к.ф.-м.н. Ковтун К.В., Біленький В.А., к.м.н. Михайлусов Р.М., к.м.н. Негодуйко В.В., за своєю актуальністю, науковою та практичною новизною, новаторським підходом, методологією та напрямками світових розробок цілком заслуговує Державної премії Україні в галузі науки та техніки у 2018 році.

Ректор ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАН України,академік НАМН України Никоненко О.С.

д.мед.н., професор Замятін П.М.

Тенденції останніх десятирічь показують збільшення кількості постраждалих внаслідок вогнепальних поранень у всьому світі. Проведення антитерористичної операції, направленої на запобігання тероризму та збереження територіальної цілісності загострило цю проблему в України протягом останніх років. Сучасність, актуальність та доцільність представленої роботи не визиває сумнівів.
Представлена робота має експериментальну та клінічну частину. Авторами власно проведено сучасне комплексне експериментальне моделювання усіх можливих видів (кульового, осколкового та міно-вибухового) бойових вогнепальних поранень. В експерименті порівняні методики місцевого лікування. Клінічна частина роботи складається з результатів лікування понад 3000 поранених з вогнепальними пораненнями
Наукова новизна роботи полягає у встановлені анатомо-функціональних особливостей вогнепальних поранень з деталізацією їх частоти, характеру, видів і структури. Визначені чинники, які визначають тривалість ранового процесу при сучасних вогнепальних пораненнях. Визначенні закономірності патогенезу вогнепальних поранень, за рахунок уточнення окремих ланок етіопатогенетичних змін, що спостерігаються на ультраструктурному, клітинному та мікроскопічному рівнях.
Авторським колективом удосконалені підходи до діагностики вогнепальних поранень, точного обчислення об’єму ушкоджених м’яких тканин при вогнепальному пораненні, запропоновано спосіб визначення об’єму пошкодження м’яких тканин, де геометричні розміри рани визначаються спеціальним розробленим інструментом, яким обстежується та вимірюється рановий канал і поверхня. Визначення величини об’єму ушкоджених тканин дозволяє оптимізувати тактику лікування та його тривалість. Для об’єктивізації оцінки стану ранової поверхні розроблені та впроваджені спосіб визначення життєздатності м’яких тканин на основі флуоресцентної діагностики та спосіб визначення готовності рани до закриття на основі контактної мікроскопії ранової поверхні.
Нові методи і технології діагностики надали можливість визначити особливості, характер ушкоджень та оптимальну тактику подальшого лікування яка відповідає світовим аналогам.
Обґрунтована ефективність та виконане клінічне впровадження нових методів лікування вогнепальних ран та усунення наслідків вогнепальних поранень: удосконаленої контактної механічної очистки ран, ВАК пов’язок, фотодинамічної терапії, видалення сторонніх тіл за допомогою розробленого інструментарію, трансплантації прогеніторних клітин і клітин кордової крові, мікрохірургічного лікування ушкоджень нервів та спинного мозку.
Створені і зареєстровані у Державному реєстрі медичної техніки і виробів медичного призначення нові прилади та інструменти серійно виробляються та дозволяють вирішувати проблеми діагностики, лікування та усунення наслідків вогнепальних поранень: набір "Інструменти хірургічні магнітні" та прилад для стимуляції нервової системи "НейСі-3М".
Вражають отримані позитивні результати застосування підходів до лікування поранених: зменшення часу хірургічних втручань майже в 5 разів, кількість видалених сторонніх тіл зросла у 2 рази, у 2,3 рази зменшені терміни перебування поранених у стаціонарі, спостерігалась підвищення якості хірургічного лікування при скороченні його термінів. Отриманий суттєвий економічний ефект від впровадження розроблених технологій - понад 56,8 мільйонів гривень.
Отримані наукові дані, розроблені та впроваджені нові хірургічні інструменти, пристрої, способи, методи діагностики і лікування становлять вагомий внесок у розвиток сучасної вітчизняної та світової науки, забезпечення національної безпеки та оборони, відповідають рівню світових досягнень, у тому числі у сфері військової медицини.
Вважаю, що представлена робота «Новітні технології діагностики і лікування бойової вогнепальної травми та її наслідків», достойна присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Завідувач відділу КПРНХ та ЗІВ ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України», член Президії Харківського осередку Асоціації хірургів України, член Європейської Асоціації хірургів, доктор медичних наук, п р о ф е с о р П.М. Замятін

Д.мед.н.,проф. Вансович В.Е.

Відгук

Колективом авторів, у складі д.м.н. Хоменко І.П., д.м.н. Салютін Р.В., д.м.н. Третяк І.Б., к.ф.-м.н. Великодний О.М., к.ф.-м.н. Ковтун К.В., Біленький В.А., к.м.н. Михайлусов Р.М., к.м.н. Негодуйко В.В., було подано до комітету державних премій України в галузі науки та техніки цикл наукових праць за темою «Новітні технології діагностики і лікування бойової вогнепальної травми та її наслідків».
На підставі відповідних вимог та положень чинного законодавства надаю відповідний відзив-рецензію на вище вказану наукову роботу.
Представлений цикл наукових робіт актуальний та має наукову і практичну новизну. Актуальність насамперед зумовлена значною кількість травм та поранень, які мають місце не лише у наслідок військових дій, а й пов’язані з криміногенною ситуацією, збільшенням техногенних аварій і катастроф.
Наукові дослідження та практичні розробки ґрунтуються на значному експериментальному матеріалі та досвіду їх практичного застосування. Цікавим є систематизація вогнепальних поранень, розробка та впровадження алгоритму надання медичної допомоги пораненим, який є доцільно та потрібно впроваджувати в систему організації надання ургентної спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги.
Актуальним є розробки з удосконалення практичного використання ВАК-системи у разі наявних «сліпих» ранових каналів, алгоритму та методи візуалізації залишкових тіл в ранах з подальшим їх видаленням у т.ч. за допомогою розробленого комплекту магнітних інструментів.
Науково обґрунтованим є підхід до клінічного використання клітинних технологій в лікуванні хворих на облітеруючі ураження периферичного артеріального русла, які не підлягають оперативному лікуванню та мають великі шанси щодо виконання інвалідизуючих оперативних втручань.
Розроблені технології клітинної, непрямої реваскуляризації цілком успішно авторами використовуються при лікуванні поранених бійців, які отримали вогнепальні поранення кінцівок з ураженням магістральних судин з послідуючими тромботичним ураженням периферичних судин, що унеможливлюють «пряму» реваскуляризацію.
Впровадження в практичну охорону здоров'я запропонованих авторами технологій, методів лікування, профілактики та принципів організації системи охорони здоров'я сприятиме значному покращенню якості надання медичної допомоги, зменшенню витрат державного бюджету та активній соціальній та трудовій реабілітації.
Загалом вважаю, що за актуальністю, науково-практичною новизною цикл наукових праць колективу авторів: д.м.н. Хоменко І.П., д.м.н. Салютін Р.В., д.м.н. Третяк І.Б., к.ф.-м.н. Великодний О.М., к.ф.-м.н. Ковтун К.В., Біленький В.А., к.м.н. Михайлусов Р.М., к.м.н. Негодуйко В.В. «Новітні технології діагностики і лікування бойової вогнепальної травми та її наслідків», цілком заслуговує Державної премії Україні в галузі науки та техніки у 2018 році.

Велигодський М.М., д.мед.н., професор

Діагностика та лікування вогнепальних поранень є однією з актуальних та складних проблем сучасної медицини - представлена робота безсумнівно має важливе наукове і практичне значення.
Експериментальний розділ роботи містить комплексне експериментальне моделювання усіх можливих видів бойових вогнепальних поранень (кульового, осколкового та міно-вибухового), як на небіологічних, так і на біологічних невітальних та біологічних вітальних моделях. Важливим фрагментом експериментальної частини роботи е розроблений пристрій-концентратор, який збільшує вірогідності попадання уражуючих факторів вибуху у задану ціль майже в чотири рази при дослідженні мінно-вибухових та осколкових поражень.
Для визначення характеру вогнепальної рани та наявності сторонніх тіл були розроблені оригінальні методи та пристрої «лазерної візуалізації»: спосіб трансілюминації м’яких тканин, спосіб візуально асистованої ревізії ранового каналу та спосіб візуального визначення характеру вогнепального поранення. Розроблені методи дозволили значно підвищити інформативність обстеження поранених.
Розроблена та впроваджена методика фотодинамічної терапії виявилася ефективною для лікування інфікованих вогнепальних ран.
Авторами розроблені та впроваджені у серійне виробництво комплекти хірургічного магнітного інструментарію, призначеного для видалення сторонніх тіл у різних клінічних ситуаціях для надання кваліфікованої та спеціалізованої хірургічної допомоги.
Авторським колективом отримані нові наукові дані, які мають як фундаментальне так і прикладне значення. Отримані критерії оцінки адекватності хірургічних обробок ран на основі флуоресцентного аналізу та визначені терміни «закриття» вогнепальних ран на основі оцінки мікроціркуляції ранової поверхні. Визначенні закономірності патогенезу вогнепальних поранень, за рахунок уточнення окремих ланок етіопатогенетичних змін, що спостерігаються на ультраструктурному, клітинному та мікроскопічному рівнях. Визначені показники рентгенологічної щільності різних сторонніх тіл, що дозволяє прогнозувати наявність феромагнітних властивостей та вибирати оптимальну схему хірургічного втручання з використанням нових інструментів.
Вперше розроблені методи і досліджені результати застосування поетапної прямої довготривалої електростимуляції плечового сплетення при закритих мінно-вибухових ушкодженнях та вплив довготривалої електростимуляції нервів на відновлення його функції.
Вперше запропонована методика дистальної «хронічної» електростимуляції периферійних нервів при больових синдромах, зумовлених вогнепальними ушкодженнями кінцівок, впроваджено поєднання методик медикаментозного лікування і довготривалої епідуральної електростимуляції спинного мозку при розладах функції тазових органів та невгамовних невропатичних больових синдромах.
Вперше в експерименті (за умов in vitro та in vivo) встановлено можливість ендотеліального диференціювання прогеніторних клітин фетального походження та досліджено їх ангіогенний та регенераторно – відновний потенціал за умов хронічної ішемії м’язової тканини.
Вперше обґрунтовано і впроваджено трансплантацію прогеніториних клітин і клітин кордової крові, як метод непрямої реваскуляризації кінцівок при «нереконструктабельному» окклюзійному ураженні дистального артеріального русла та наслідках бойової травми.
Отримані практичні результати роботи дозволили в 1,9 рази зменшити терміни лікування та у 2,3 рази зменшити кількість гнійних ускладнень, за рахунок адекватної хірургічної обробки ранової поверхні (в межах життєздатних тканин). Запропонований алгоритм (етапність та послідовність обстеження поранених з вогнепальними пораненнями) дозволила у 4 рази підвищити якість діагностики та відповідно зменшити кількість діагностичних помилок і ускладень, а також визначити тактику та перебіг подальшого лікування.
Заощаджена значна сума державних коштів 56.800.000 гр., за рахунок зменшення прямих медичних витрат, зменшення кількості етапів медичної евакуації, хірургічних втручань, днів стаціонарного лікування, витрат на антисептичні розчини та антибактеріальні препарати, шовний і перев’язочний матеріал.
Авторами роботи виконані дослідження на високому науково-методичному рівні, їх практичне значення має найважливіше значення для медичної науки і практики.
Вважаю, що робота "Новітні технології діагностики і лікування бойової вогнепальної травми та її наслідків" цілком заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік.

Завідувач кафедри торакоабдомінальної хірургії Харківської медичної академії післядипломної освіти, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, доктор медичних наук, професор, М.М. Велигоцький

Гукасян Армен Олександрович, к.м.н., доцент

В період актуалізації вимог до рівня діагностики та лікування вогнепальних поранень гостро постає питання запровадження найсучасніших та найтошніших, малоінвазивних методик та інноваційних технологій, що висвітлені авторами роботи "Новітні технології діагностики та лікування вогнепальної бойової травми та її наслідки". Авторським колективом в даній роботі було розглянуто новітні розробки та надано результати впровадження унікальних малотравматичних та малоінвазивних магнітних хірургічних інструментів, а також запропоновано високоефективні методи мікрохірургічного лікування ушкоджень периферійних нервів, нервових сплетінь та спинного мозку. Запропоновані методологія та інструментарій для лікування вогнепальних ран випереджають рівень розвитку хірургії вогнепальних ран в світі. Вважаю, розроблені методики лазерної візуалізації, відеоендоскопії ранового каналу, флюоресцентної діагностіки, контактної цифрової мікроскопії, фотодинамічної терапії, визначення об’єму вогнепальної рани, готовності рани до закриття, «клітинні» технології, хронічна нейростимуляція, дозволяють провести найбільш комплексну та точну діагностику, обрати оптимальну тактику лікування та прискорити загоєння вогнепальних ран без ускладнень, що задовільняє сучасні світові вимоги в цій галузі медицини.
Колектив авторів роботи «Розробка та застосування новітніх технологій в діагностиці та лікуванні вогнепальної бойової травми та її наслідків», д.м.н. Хоменко І.П., д.м.н. Салютін Р.В., д.м.н. Третяк І.Б., к.ф.-м.н. Великодний О.М., к.ф.-м.н. Ковтун К.В., Біленьки В.А., к.м.н. Михайлусов Р.М., к.м.н. Негодуйко В.В., результати їх роботи, заслуговують відзнаки Державною премією України в галузі науки і техніки.

д.мед.н., проф. П'ятикоп Володимир Олександрович

Відгук на роботу, що номінується на отримання державної премії Україні в галузі науки та техніки у 2018 році «Новітні технології діагностики і лікування бойової вогнепальної травми та її наслідків»

Мені стало відомо про висунення Державною установою «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова Національної академії медичних наук України» на отримання державної премії Україні в галузі науки та техніки у 2018 році, циклу наукових праць «Новітні технології діагностики і лікування бойової вогнепальної травми та її наслідків», колективу авторів: д.м.н. Хоменко І.П., д.м.н. Салютін Р.В., д.м.н. Третяк І.Б., к.ф.-м.н. Великодний О.М., к.ф.-м.н. Ковтун К.В., Біленький В.А., к.м.н. Михайлусов Р.М., к.м.н. Негодуйко В.В..
Ознайомившись з авторефератом роботи та презентацією хочу відмітити значну актуальність та вагому наукову та практичну новизну представленої роботи.
Актуальність роботи насамперед пов’язана з соціальною та військово-політичною ситуацією, що склалась в країні. Бойові дії на сході, техногенні катастрофи та аварії зумовлюють необхідність розробки та впровадження новітніх сучасних методів та технологій лікування травматичних пошкоджень і не лише вогнепальних. Так як і в «цивільній» медицині за часту виникає потреба в видаленні феропозитивних уламків, застосуванні технології виявлення залишків сторонніх тіл, візуалізації ранового каналу та ефективного його дренування тощо.
Окрім того, науково та практично значимим є розроблені та впроваджені методи діагностики та лікування вогнепальних ран, які доцільно використовувати не лише в «військових» клініках, а впровадити в роботу клінік ургентної хірургії.
Розроблений та впроваджений в практичну діяльність метод поетапної прямої довготривалої електростимуляції плечового сплетення при закритих мінно-вибухових ушкодженнях та вплив довготривалої електростимуляції нервів на відновлення його функції є сучасним та конче потрібним у т.ч. в лікуванні травм «мирного» часу. Пацієнти з ураженням периферичної нервової системи є вкрай важкими для курації, особливо якщо спостерігається розлад функції тазових органів та невгамовний невропатичний больовий синдром.
Важливе науково-практичне значення має розроблена і впроваджена метода метод клітинної непрямої реваскуляризації кінцівок при «нереконструктабельному» окклюзійному ураженні дистального артеріального русла.
Розробка цього методу науково обґрунтована серією експериментів за умов in vitro та in vivo, а спектр його клінічного використання значний: від лікування хворих на облітеруючий атеросклероз та ендартеріїт до корекції наслідків бойової травми та системного ураження артеріального русла.
Використання розроблених колективом авторів сучасних технологій та метолів лікування дозволило вдвічі зменшити кількість хірургічних втручань та в 1.4 рази термін лікування. Кількість діагностичних обстежень та кількість ускладнень зменшились більш ніж у 2 рази, водночас кількість діагностичних помилок знизилась майже в 4 рази.
Охоплення новітніми діагностичними, лікувальними та реабілітаційними заходами поранених з бойовою вогнепальною травмою (різної локалізації) та її наслідками покращило ефективність надання хірургічної допомоги та знизило рівень інвалідизації.
Загалом вважаю, що цикл наукових праць «Новітні технології діагностики і лікування бойової вогнепальної травми та її наслідків», колективу авторів: д.м.н. Хоменко І.П., д.м.н. Салютін Р.В., д.м.н. Третяк І.Б., к.ф.-м.н. Великодний О.М., к.ф.-м.н. Ковтун К.В., Біленький В.А., к.м.н. Михайлусов Р.М., к.м.н. Негодуйко В.В., за своєю актуальністю, науковою та практичною новизною, новаторським підходом, методологією та напрямками світових розробок цілком заслуговує Державної премії Україні в галузі науки та техніки у 2018 році.

Завідувач кафедри нейрохірургії
Харківського національного
медичного університету
доктор медичних наук, професор

Пятикоп В.О.

В.В. Бойко, чл-кор. НАМН України, д.мед.н., проф.

Сучасність, актуальність та доцільність представленої роботи не визиває сумнівів.
Авторським колективом удосконалені підходи до діагностики вогнепальних поранень, точного обчислення об’єму ушкоджених м’яких тканин при вогнепальному пораненні, запропоновано спосіб визначення об’єму пошкодження м’яких тканин, де геометричні розміри рани визначаються спеціальним розробленим інструментом, яким обстежується та вимірюється рановий канал і поверхня. Визначення величини об’єму ушкоджених тканин дозволяє оптимізувати тактику лікування та його тривалість. Для об’єктивізації оцінки стану ранової поверхні розроблені та впроваджені спосіб визначення життєздатності м’яких тканин на основі флуоресцентної діагностики та спосіб визначення готовності рани до закриття на основі контактної мікроскопії ранової поверхні.
Обґрунтована ефективність та виконане клінічне впровадження нових методів лікування вогнепальних ран та усунення наслідків вогнепальних поранень: удосконаленої контактної механічної очистки ран, ВАК пов’язок, фотодинамічної терапії, видалення сторонніх тіл за допомогою розробленого інструментарію, трансплантації прогеніториних клітин і клітин кордової крові, мікрохірургічного лікування ушкоджень нервів та спинного мозку.
Вражають отримані позитивні результати застосування підходів до лікування поранених: зменшення часу хірургічних втручань майже в 5 разів, кількість видалених сторонніх тіл зросла у 2 рази, у 2,3 рази зменшені терміни перебування поранених у стаціонарі, спостерігалась підвищення якості хірургічного лікування при скороченні його термінів. Отриманий суттєвий економічний ефект від впровадження розроблених технологій - понад 56,8 мільйонів гривень.
Отримані наукові дані, розроблені та впроваджені нові хірургічні інструменти, пристрої, способи, методи діагностики і лікування становлять вагомий внесок у розвиток сучасної вітчизняної та світової науки, забезпечення національної безпеки та оборони, відповідають рівню світових досягнень, у тому числі у сфері військової медицини.
Вважаю, що представлена робота «Новітні технології діагностики і лікування бойової вогнепальної травми та її наслідків», достойна присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Директор ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України», член-кореспондент НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, член Президії Української асоціації хірургів, член Європейської асоціації хірургів, д.мед.н., професор В.В. Бойко

Флорикян А.К., д.мед.н., профессор

Огромное количество разработок, основанных на современных научно-технических исследованиях, освещают с новых позиций многие вопросы одной из актуальнейшей проблем современности - огнестрельных повреждений. Многие вопросы до настоящего времени не решены и приводят к большому количеству осложнений и смертельных исходов. Большое количество клинических и экспериментальных исследований по различным разделам огнестрельной травмы оправдали себе опытом и временем. Считаю, что разработанные коллективом авторов «Новые технологии диагностики и лечения боевой огнестрельной травмы и ее последствий» но новому освещают многие разделы мировой военно-полевой хирургии и нуждаются в скорейшем внедрении, так как они значительно повышают эффективность диагностики и лечения огнестрельных повреждений, сокращая сроки стационарного лечения.
Представленная работа «Новые технологии диагностики и лечения боевой огнестрельной травмы и ее последствий», достойна присуждения Государственной премии Украины в сфере науки и техники.
Флорикян А.К., д.мед.н, профессор, участник боевых действий-ветеран ВОВ.

Лігоненко О.В., д.мед.н., професор, зав.каф.заг.хірургії

Наявність військового конфлікту на сході України та підвищення криміналізації суспільства привели до збільшення кількості вогнепальних поранень серед військових та цивільних. Cучасна діагностика та лікування вогнепальних поранень не можливі без іноваційних технологій, які використовують автори роботи «Розробка та застосування новітніх технологій в діагностиці та лікуванні вогнепальної бойової травми та її наслідків». Технології та алгоритми діагностики і лікування, хірургічні магнітні та немагнітні інструменти і прилади для видалення сторонніх тіл, розроблені на основі виконаних експериментальних досліджень, дозволяють значно покращити результати діагностики і лікування вогнепальної рани та її наслідків. Вражають розроблені методики лазерної візуалізації, відеоендоскопії ранового каналу, флюоресцентної діагностики, контактної цифрової мікроскопії, фотодинамічної терапії, визначення об'єму вогнепальної рани, готовності рани до закриття, «клітинні» технології, хронічна нейростимуляція.

к.х.н., ст. досл. А.Л. Татарець

Безперечно збереження життя та лікування постраждалих внаслідок застосування вогнепальної зброї є прерогативним напрямком розвитку світової науки. Особливо актуальним це питання постало в останні роки в Україні. Подальший розвиток медицини неможливий без теоретичної розробки та практичного впровадження новітніх і сучасних технологій заснованих на фізичних та фотохімічних ефектах. Колективом авторів розроблені теоретичні основи та виконане практичне впровадження методів флуоресцентної діагностики, лазерної візуалізації та фотодінамічної терапії для поглибленого обстеження та лікування вогнепальних ран. Це дозволило покращити результати лікування, а можливо і зберегти життя, багатьом тисячам наших співвітчизників. Основні результати роботи висвітлені у вітчізняній та світовій науковій літературі та захіщені 49 патентами, що свідчить не тільки про отримані фундаментальні результати, але і про значне практичне значення роботи. Результатом виконаної роботи є вирішення важливої для України військово-медичної проблеми – створення системи діагностики і лікування вогнепальних ран та усунення наслідків вогнепальних поранень. Я вважаю, що розроблені методи лікування, особливо матеріали та інструменти для фотодінамічної та фотоантибактеріальної терапії, можуть бути використані та запроваджені не тільки для лікування вогнепальних поранень, а і у звичайній цивільній хірургії та медичній практиці. Таким чином, в роботі «Розробка та застосування новітніх технологій в діагностиці та лікуванні вогнепальної бойової травми та її наслідків», безумовно, одержано значні фундаментальні та прикладні результати, а її автори заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Анатолій Татарець, к.х.н., ст. досл.
Завідувач відділу органічних люмінофорів і барвників,
ДНУ "НТК "Інститут монокристалів" НАН України", м. Харків

к.м.н., доцент Лукашов Сергій Миколайович

Діагностика та лікування вогнепальних поранень є найактуальнійшою проблемою не тільки України, а і країн, де ведуться або велись бойові дії. В наслідок застосування розроблених методик лазерної візуалізації, відеоендоскопії ранового каналу, флюоресцентної діагностики, контактної цифрової мікроскопії, фотодинамічної терапії, визначення об'єму вогнепальної рани, готовності рани до закриття, «клітинні» технології, хронічна нейростимуляція, значно покращилися результати діагностики і лікування вогнепальної рани та її наслідків. На основі експериментальних досліджень показана безпечність та надійність запропонованих новітніх технологій діагностики та лікування вогнепальних поранень. Іноваційні технології, які використовують автори роботи «Розробка та застосування новітніх технологій в діагностиці та лікуванні вогнепальної бойової травми та її наслідків», відповідають світовому рівню.
Колектив авторів роботи «Розробка та застосування новітніх технологій в діагностиці та лікуванні вогнепальної бойової травми та її наслідків» д.м.н. Хоменко І.П., д.м.н. Салютін Р.В., д.м.н. Третяк І.Б., к.ф.-м.н. Великодний О.М., к.ф.-м.н. Ковтун К.В., Біленький В.А., к.м.н. Михайлусов Р.М., к.м.н. Негодуйко В.В. гідний присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Лукашов Сергій Миколайович к.м.н., доцент, головний консультант з хірургічних хвороб науково-консультативних та лікувально-діагностичних центрів "Головний Біль", "МедЛюкс" м. Дніпро

к.т.н. Дунєв О.О.

На сьогодні вогнепальні поранення є не тільки медичною, а й актуальною соціальною проблемою. За рахунок комплексного підходу авторів вперше запропоновані та впроваджені нові хірургічні інструменти та пристрої для видалення сторонніх тіл вогнепального походження, крім того розроблені нові способи діагностики та лікування вогнепальних поранень. Заслуговує поваги, що автори звернули увагу не тільки на лікування на і на усунення наслідків вогнепальних поранень розроблений пристрій «НейСі-3М» для довготривалої нейростимуляції та використання клітинних технологій для лікування поранених. Великий обсяг виконаної роботи, отримані позитивні результати, значний економічний ефект – все це характеризує дану роботу. Вважаю, що авторський колектив достойний присудження Державної премії України за 2018 рік.

З повагою, к.т.н., Дунєв О.О., доцент Національного Технічного Університету "харківський політехнічний інститут".

Жиляков О.М., інженер

Колективна мультидисціплінарна робота «Новітні технології діагностики і лікування бойової вогнепальної травми та її наслідків» вміщає в себе цілий спектр оригінальних технічних рішень: розробки нових хірургічних інструментів та пристроїв, методик обстеження та лікування вогнепальних ран. Сторонні тіла, кулі та осколки спричиняють немало страждань навіть після загоєння вогнепальних ран, тому, безумовно, важливим напрямком роботи є видалення сторонніх тіл після вогнепальних поранень.
Представлена авторами робота містить багато реалізованих технічних рішень: пристрій для видалення сторонніх тіл м’яких тканин, інструмент хірургічний магнітний для видалення плоских феромагнітних металевих сторонніх тіл, пристрій магнітний для вилучення сторонніх тіл, пристрій гнучкий для видалення феромагнітних сторонніх тіл, пристрій для вилучення фіксованих феромагнітних сторонніх тіл, інструмент для видалення сторонніх тіл м’яких тканин, інструмент магнітний багатофункціональний для діагностики і видалення металевих феромагнітних сторонніх тіл, інструмент магнітний для ендовідеоскопічної діагностики та видалення металевих феромагнітних сторонніх тіл із черевної та плевральної порожнин, інструмент хірургічний магнітний зі змінними насадками для видалення феромагнітних сторонніх тіл, пристрій захватно-магнітний для вилучення капсульованих сторонніх тіл.
З моєї точки зору, колектив авторів дійсно заслуговує присудження Державної премії України.

Жиляков Олег Миколайович, інженер ТОВ НВО "Вертікаль"

д.мед.н., Косинський О.В.

Важливість і актуальність роботи "Новітні технології діагностики і лікування бойової вогнепальної травми та її наслідків", авторів: Хоменко І.П., Салютін Р.В., Третяк І.Б., Великодний О.М., Ковтун К.В., Біленький В.А., Михайлусов Р.М., Негодуйко В.В., складно переоцінити. Застосування сучасної зброї призвело до зміни характеристик її вражаючої дії із збільшенням зони руйнації, молекулярного струсу та поліфокальності пошкоджень тканин. За даними із зони бойових дій на сході країни, частота уламково-вогнепальних ушкоджень майже в п’ять разів перевищує кількість кульових ран. Це супроводжується більш тяжкими наслідками і, відповідно, потребою в нових технологіях діагностики та лікування бойової травми. Авторами розроблені сучасні пристрої, інструменти і способи лікування вогнепальних ран, які ефективно впроваджені у військово-медичних клінічних центрах і військових мобільних шпиталях. Дані розробки та набутки не мають світових аналогів у даному напрямку. Висока ефективність первинної та спеціалізованої допомоги обумовлює найкращі результати відновного і реабілітаційного лікування бойової травми. Найвищим реабілітаційний потенціал визначається при повному функціональному відновленні ураженої зони, що не завжди вдається досягти. Однак, новітні технології авторів дозволяють звести до мінімуму чинники обмеження життєдіяльності та функціонування організму.
Таким чином, цикл робіт є актуальним та своєчасним, а їх результати покращують відновне лікування та реабілітацію, що в кінцевому результаті дозволить знизити відсоток інвалідизуючих наслідків та стійкої втрати здоров’я, відповідно значно заощадити державні кошти. Тому, вважаю доцільним та підтримую присудження Державної премії України в галузі науки та техніки, колективу авторів цієї роботи.

Завідувач відділу медико-соціальної експертизи та реабілітації при
захворюваннях хірургічного, ортопедо-травматологічного профілю
у сполученні з ураженням периферійної нервової системи,
ДУ «Український державний науково-дослідний інститут
медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України»,
д.мед.н., ст.н.с. Косинський О.В.

І.М. Притула, чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н.

Актуальність та важливість для України представленого авторами циклу робіт "Новітні технології діагностики і лікування бойової вогнепальної травми та її наслідків" не визиває сумнів. Розроблені авторами та клінічно впроваджені у практику охорони здоров'я принципово нові методи діагностики вогнепальних ран на базі «лазерної візуалізації» (спосіб трансілюминації м’яких тканин (патент України №100830), спосіб візуально асистованої ревізії ранового каналу (патент України №102139) та спосіб візуального визначення характеру вогнепального поранення (патент України №109534) є новаторськими і дозволяють покращити якість обстеження поранених та зменшити кількість діагностичних помилок. Виконання цих методик можливе у мобільних та польових умовах за рахунок використання розробленого авторами пристрою лазерного мобільного для опромінювання глибоких ранових каналів та порожнин (патент України №101131). Заслуговують уваги розроблені технічні умови для застосування фотодинамічної терапії (патент України №103233) з метою інактивації патогенних мікроорганізмів вогнепальних ран з застосуванням лазерного опромінювання.

Враховуючі розроблення та впровадження нової діагностичної техніки і технологій, у сфері військової медицини, що відповідають рівню світових досягнень, колектив авторів заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Директор Інституту монокристалів НАН України,
член-кореспондент НАН України,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
д.ф.-м.н.
ПРитула І.М.

Пешко В. А., к.т.н.

Стратегічно-важливим та актуальним напрямком досліджень в сучасній військовій медицині є розрозбка нових методів діагностики та лікування уражень вогнепальних травм, а також їх наслідків.
Проведені, авторами натурні експериментальні випробування на моделях уражених вогнепальними пораненнями, а також математичне моделювання обсягу поранення дозволили вдосконалити існуючі та запропонувати нові методи лікування. Окремої уваги заслуговує обґрунтовання методу непрямої реваскуляризації кінцівок при хронічних патологічних станах завдяки трансплантації прогеніториних клітин і клітин кордової крові.
Висока кількість публікацій з тематики конкурсної роботи свідчить про високу ступінь апробації наукових досліджень. Запропоновані в роботі лікувальні заходи дозволяють покращити ефективність надання хірургічної допомоги, тим самим зменшивши рівень інвалідизації поранених.
Враховуючи вказане вище, вважаю, що колектив авторів роботи «Розробка та застосування новітніх технологій в діагностиці та лікуванні вогнепальної бойової травми та її наслідків» у складі д.м.н. Хоменко І.П., д.м.н. Салютіна Р.В., д.м.н. Третяка І.Б., к.ф.-м.н. Великоднього О.М., к.ф.-м.н. Ковтуна К.В., Біленького В.А., к.м.н. Михайлусова Р.М. та к.м.н. Негодуйка В.В. безумовно заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Пешко Віталій Анатолійович, к.т.н., ас. каф. теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій, КПІ ім. Ігоря Сікорського.

к.т.н., с.н.с. Сенецький О.В.

Представлена колективом авторів робота «Новітні технології діагностики і лікування бойової вогнепальної травми та її наслідків» має велике Державне значення. Розроблені та впроваджені авторами хірургічні інструменти, технології, алгоритми дозволили покращити результати діагностики та лікування поранених.
Окрім безумовно значної медичної частини роботи вважаю за необхідне зазначити її технічну складову: авторами виконано велику низку теоретичних і практичних досліджень з розробки та виготовлення хірургічного інструментарію для обстеження, обробки ран та видалення сторонніх тіл, що у свою чергу вимагало точних розрахунків, продуманої форми інструментів, врахування властивостей матеріалів.
Дуже важливо, що розроблені пристрої та інструменти впроваджені у серійне виробництво й продовжують рятувати життя та здоров’я пораненим. Держава отримала значний економічний ефект – понад 56,8 мільйонів гривень, але найбільш важлива цінність виконаної роботи полягає у збереженні людського здоров’я та життя.
Вважаю, що колектив авторів роботи д.м.н. Хоменко І.П., д.м.н. Салютін Р.В., д.м.н. Третяк І.Б., к.ф.-м.н. Великодний О.М., к.ф.-м.н. Ковтун К.В., Біленький В.А., к.м.н. Михайлусов Р.М., к.м.н. Негодуйко В.В. безперечно заслуговує присудження Державної премії України.

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, переможець у Міському конкурсі «Молода людина року 2017 р.», переможець у обласному конкурсі «Кращий молодий науковець 2017 р.», лауреат премій Президента України для молодих вчених 2017 р. Сенецький О.В.

д.мед.н., д.біол.н., проф., Віктор Іванович Жуков

Діагностика та лікування вогнепальних поранень є одним з найбільш актуальним питанням сучасності. Новітні технології діагностики та лікування, хірургічні магнітні інструменти та прилади, розроблені на підгрунті виконаних морфологічних, імуногістохімічних, електронномікроскопічних, рентгеноспектрометричних експериментальних досліджень, дозволяють покращити практичні результати. Найбільш цінними є розроблені методики лазерної візуалізації, флюоресцентної діагностики, контактної цифрової мікроскопії, фотодинамічної терапії, визначення об'єму вогнепальної рани, готовності рани до закриття, клітинні технології, хронічна нейростимуляція.
Колектив авторів роботи «Розробка та застосування новітніх технологій в діагностиці та лікуванні вогнепальної бойової травми та її наслідків» авторів д.м.н. Хоменко І.П., д.м.н. Салютін Р.В., д.м.н. Третяк І.Б., к.ф.-м.н. Великодний О.М., к.ф.-м.н. Ковтун К.В., Біленький В.А., к.м.н. Михайлусов Р.М., к.м.н. Негодуйко В.В. достойний присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Віктор іванович Жуков, доктор медичних наук, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри біологічної хімії ХНМУ

Репетенко М.В.к.т.н. , доцент

Розробка та застосування новітніх технологій в діагностиці та лікуванні вогнепальної бойової травми та її наслідків є найактуальнішою роботою, з огляду на велику кількість поранених та постраждалих на Україні. Метою роботи авторського колективу стала розробка та впровадження нових способів і методів діагностики та лікування бойової вогнепальної травми та її наслідків, що відповідають рівню світових досягнень, що має не тільки медичне, но і соціальне та економічне значення.
Всі етапи рішення поставленої задачі вимагали глибоких теоретичних знань та практичних майже у всіх областях науки та техніки. Кінцевим етапом технічного етапу роботи стало розробка попереднього визначення феромагнітних властивостей сторонніх тіл (осколків мін та снарядів) до їх видалення, виготовлення пристроїв, інструментів для видалення сторонніх тіл у різних клінічних ситуаціях, що базувались на магнітних явищах.
Наукова робота була проведена разом з технічною реалізацією та медичним впровадженням, нові технічні рішення захищені патентами України та використовувались при лікуванні понад трьох тисяч поранених, що свідчить про більш ніж широке впровадження. Поряд з більш ніж значним економічним ефектом, слід додати, що результати цієї роботи вже дозволили покращити лікування великої кількості людей і продовжать це робити на далі.

Колектив авторів роботи «Розробка та застосування новітніх технологій в діагностиці та лікуванні вогнепальної бойової травми та її наслідків» авторів д.м.н. Хоменко І.П., д.м.н. Салютін Р.В., д.м.н. Третяк І.Б., к.ф.-м.н. Великодний О.М., к.ф.-м.н. Ковтун К.В., Біленький В.А., к.м.н. Михайлусов Р.М., к.м.н. Негодуйко В.В. безумовно достойний присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Репетенко Михайло Володимирович- доцент, доцент, к.т.н. кафедри теоретичної механіки, машиноведення та робототехнічних систем, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковского, «ХАІ», м. Харків, Україна.

Корогодський В.А., к.т.н., доц.

Надана науково- практична робота «Розробка та застосування новітніх технологій в діагностиці та лікуванні вогнепальної бойової травми та її наслідків» вирішує важливе питання нашого суспільства, це збереження та порятунок життя людей, внаслідок вогнепальних поранень. Створення нових медичних приладів є однією з складних задач науки і техніки, що має вагому складову, яка вимагає використання широкого спектру знань (медичних наук, фізико- математичних наук, технічних наук та ін.), а специфічністю стають рішення, що не мають право на помилку.

Низка представлених медичних приладів, вже захищені рядом патентів України. Особливістю роботи стало її практична реалізація, що проводилась навіть у тяжких умовах. Опит та новаторські рішення авторів використовувались при лікуванні понад 3000 поранених, а отже це вже є однією з найвищою відзнак проведеної роботи.

Вважаю, що колектив авторів Хоменко І.П., Салютін Р.В., Третяк І.Б., Великодний О.М., Ковтун К.В., Біленький В.А.,. Михайлусов Р.М., Негодуйко В.В. заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки та техніки.

Третяк Олексій, к.т.н.

Представлена робота «Розробка та застосування новітніх технологій в діагностиці та лікуванні вогнепальної бойової травми та її наслідків» має безцінний практичний вклад у майбутнє України. Рішення представлених задач авторського колективу вже впроваджені у військово-медичних клінічних центрах і військових мобільних госпіталях та випереджають світовій рівень розвитку науки у цьому напрямку, що дозволяє зберігати та покращувати життя наших співвітчизників.
Слід зазначити, що для видалення сторонніх тіл у різних клінічних ситуаціях розроблено комплект інструментів та пристроїв, конструкція яких відповідає сучасним вимогам до складних технічних об’єктів, серед яких пристрої та хірургічні магнітні інструменти для видалення феромагнітних металевих сторонніх тіл, що дозволяють проводити складні операції без додаткового розширення ранової поверхні. Всі нові технічні рішення захищені патентами України.
Особливо необхідно звернути увагу, що набір "Інструменти хірургічні магнітні" та прилад для стимуляції нервової системи "НейСі-3М" зареєстровані у Державному реєстрі медичної техніки і виробів медичного призначення та серійно виробляються, а отже він вже рятує життя.
Вважаю, що колектив авторів роботи «Розробка та застосування новітніх технологій в діагностиці та лікуванні вогнепальної бойової травми та її наслідків» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки та техніки.

Третяк Олексій Володимирович, Заступник завідувача відділу теоретичних досліджень і розрахунків турбогенераторів, гідрогенераторів і ВМПС, ДП"ЗАВОД"ЕЛЕКТРОВАЖМАШ", кандидат технічних наук.

Гість д.мед.наук., проф. Пойда О.І.

Розробка та застосування комплексу новітніх технологій в діагностиці і лікуванні бойової травми та її наслідків є, безумовно, актуальним і відповідальним напрямком сучасної військової медицини. Наукове обгрунтування патогенезу вогнепальних поранень, критеріїв оцінки адекватності хірургічних обробок вогнепальних ран м'яких тканин, термінів їх "закриття", методів непрямої реваскуляризації кінцівок при хронічних патологічних станах та наслідках бойової травми є важливим і цінним науковим та практичним внеском авторів, що звичайно забезпечить покаращення результатів надання висококваліфікованої медичної, зокрема хірургічної, допомоги цій складній категорії поранених. Особливої уваги заслуговує розробка та створення авторами хірургічних магнітних інструментів та методів апаратної візуалізації, які дозволяють значно успішніше виконувати діагностику та видалення сторонніх тіл у більшості поранених та хворих.

В.Й. Сморжевський,д.м.н.,професор,лауреат Державної пр Гість

Вогнепальні поранення на теперішній час мають місце не тільки в зоні бойових дій, а й серед мирного населення під час міжособистих конфліктів та терористичних актів. Важливість доробку претендентів на отримання Державної премії України в галузі науки і техніки полягає в розробці новітніх технологій в діагностиці та лікуванні вогнепальної травми та її наслідків.Знання та досвід претендентів щодо надання допомоги при отриманні вогнепальної рани мають велике значення для лікарів швидкої медичної допомоги,хірургів ( не тільки військових), а й співробітників цивільних медичних закладів.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.