Офіційний веб сайт

Нові конструктивні системи та технології їх зведення

р1

Представлено Харківським національним університетом міського господарства імені О.М. Бекетова.

Автори: д.н.держ.упр. Бабаєв В.М, к.т.н. Бугаєвський С.О., д.т.н. Гайдайчук В.В., д.т.н. Євзеров І.Д., д.т.н. Лантух-Лященко А.І., Шеветовський В.В., чл.-к. Шимановський О.В., д.т.н. Шмуклер В.С.

Авторами визначено процедури і прийоми адаптації нових енергетичних принципів раціоналізації конструкцій, методи вирішення багатоекстремальних конструкторсько-технологічних завдань, методи розв'язання багатокритеріальних задач проектування конструкцій.

Створено наукові основи фундаментальних рівнянь напружено-деформованого стану елементів будівельних конструкцій у функції часу, новітні моделі оцінювання залишкового ресурсу будівельних конструкцій, що експлуатуються, та закономірностей деградації залізобетону в елементах будівельних конструкцій.

Сформовано базові концептуальні засади методу прямого проектування, який дозволяє побудувати енергетичний портрет конструкції. Запропоновано практичні моделі прогнозування життєвого циклу залізобетонних елементів будівельних конструкцій, нові фундаментальні моделі механіки деформованого твердого тіла та методи натурних випробувань конструкцій на силові і температурні впливи.

Реалізовано нові технології виробництва самоущільненого бетону з високим рівнем розтічності та технології безопалубкового формування монолітних залізобетонних пустотілих елементів, що базуються на торкрет-бетонуванні. Впроваджено нові системи полегшених конструкцій зі збірного і монолітного залізобетону та сталезалізобетону і технології їх зведення, вантові великопрогонові системи покриттів, мостів, переходів через природні і штучні перешкоди. Економічний ефект від впровадження складає 26,7 млн.грн. на рік.

 

 Кількість публікацій: 412, в т.ч. 19 монографій, 3 підручника, 7 навчальних посібників, 383 статті (21 – у зарубіжних виданнях).  Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно з базами даних складає відповідно: Web of Science– 88/5; Scopus – 92/6; Google Scholar –1172/14. Отримано 4 патенти України на винахід. За даною тематикою захищено докторську та 18 кандидатських дисертацій. 

 

Коментарі

Соболь Х.С.

Робота "Нові конструктивні системи і технології їх зведення" розглянута Вченою радою інституту будівництва та інженерії довкілля Національного університету «Львівська політехніка» (протокол №6 від 17.05.2018р.).
Проведена велика кількість теоретичних досліджень із розробки методів розрахунку і створенню нових раціональних конструктивних рішень будівель та інженерних споруд, вдосконаленню технологій їх виготовлення і монтажу, а також впровадженню результатів усіх цих робіт у будівельне виробництво дозволило авторам підготувати дуже якісну роботу.
Причому особливо важливим є те, що автори на базі запропонованих методів розв’язку багатокритерійних задач проектування конструкцій не лише сформулювали сучасні моделі оцінки залишкового ресурсу будівельних конструкцій, але й застосували їх для розрахункового обґрунтування життєвого циклу проектованих та існуючих будівель і споруд.
Отримані авторами рішення мають високу наукову оцінку: вони опубліковані в 412 наукових публікаціях, у тому числі 19 монографіях, 3 підручниках, 7 навчальних посібниках і 4 патентах України, а економічний ефект від впровадження цих розробок у будівництві складає близько 26 млн. гривень на рік. Крім того, з цієї наукової тематики захищена одна докторська і 18 кандидатських дисертацій, що свідчить про визнання широкою науковою громадськістю.
З урахуванням викладеного, ухвалено підтримати висунення роботи наукового колективу в складі Бабаєва В.М, Бугаєвського С.О., Гайдайчука В.В., Євзерова І.Д., Лантух-Лященко А.І., Шеветовського В.В., Шимановського О.В., Шмуклера В.С. на здобуття Державної Премії України в галузі науки і техніки 2018 р.

Соболь Х.С.
Професор, доктор технічних наук,
заст. голови Вченої ради інституту будівництва та інженерії довкілля
Національного університету «Львівська політехніка»

Д.т.н., професор Карпюк Василь Михайлович

Захоплюємося роботою колективу відомих як в Україні, так і за її межами вчених у галузі будівництва «Нові конструктивні системи та технології їх зведення» та підтримуємо її висунення на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки у 2018 році.
Представлена на здобуття премії робота базується на великій кількості теоретичних досліджень з розробки нових методів розрахунку і створення нових раціональних конструктивних рішень будівель та інженерних споруд, вдосконалення технологій їх виготовлення і монтажу, а також на активному впровадженні результатів цих досліджень безпосередньо у будівельне виробництво.
Авторам вдалося не тільки запропонувати нові методи розв’язку багатокритерійних задач проектування будівельних конструкцій та сформулювати сучасні математичні моделі оцінки їх залишкового ресурсу, але й застосувати їх для визначення життєвого циклу як щойно зведених, так і існуючих будівель та споруд.
За результатами досліджень опубліковано понад 400 наукових публікацій, в тому числі у великій кількості монографій, підручників, навчальних посібників, патентів України. Ці праці отримали визнання фахівців України. У концентрованому вигляді вони викладені в успішно захищених докторській та багатьох кандидатських дисертаціях.
З урахуванням викладеного глибоко переконані в тому, що робота наукового колективу у складі Бабаєва В.М., Бугаєвського С.О., Гайдайчука В.В., Євзерова І.Д., Лантух-Лященка А.І., Шеветовського В.В., Шимановського О.В., Шмуклера В.С. гідна здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки України.

Мозговий Володимир Васильович

Мозговий Володимир Васильович
Цикл робіт «Нові конструктивні системи та технології їх зведення», представлено авторами , які є фахівцями в будівельній галузі, добре відомими як в Україні, так і за кордоном. Робота не викликає сумнівів, є актуальною і своєчасною для будівельної галузі. Авторами робіт розроблено сучасні методи, моделі, методики, а також технології щодо комплексного вирішення питань проектування, зведення, реконструкції та експлуатації сучасних конструктивних систем. Дані розробки знайшли широке практичне застосування, а саме: при проектуванні та будівництві унікальних об'єктів; при підготовці 29 монографій та підручників, 309 статей; новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 74 патентами; захищено 1 докторська і 18 кандидатських дисертацій.
Вважаємо, що за новизною та практичною значимістю отриманих результатів колектив авторів: Бабаєв В.М, Бугаєвський С.О., Гайдайчук В.В., Євзеров І.Д., Лантух-Лященко А.І., Шеветовський В.В., Шимановський О.В., Шмуклер В.С. - заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Д.т.н., завідувач кафедри Дорожньо-будівельних матеріалів і хімії Національного транспортного університету проф. Мозговий В.В.
Д.т.н., професор кафедри дорожньо-будівельних матеріалів і хімії, Національного транспортного університету Онищенко А.М.

Bohdan Demchyna

Chcę wspierać pracę „Nowe systemy strukturalne i ich konstrukcji technologia” grupa autorów Babajewie VN, Buhaevskoho SA, Haydaychuka VV Evzerova Y.D., worek-Liashchenko AI, Shevetovskoho V. , Shimanovsky AV, Shmukler VS, który jest prezentowany dla Państwowej Nagrody Ukrainy w dziedzinie nauki i technologii.
Praca koncentruje się na rozwiązywaniu palących problemów współczesnego budownictwa - od początkowych etapach projektowania, technologii, budowy, remontu do pracy przez cały okres eksploatacji konstrukcji. Najnowsze konstrukcje budowlane mają tutaj podstawowe teoretyczne uzasadnienie - opracowane modele ewolucyjnego projektowania oparte na zasadach racjonalizacji energii. Opracowywane są najnowsze uniwersalne modele szacowania i prognozowania zasobów eksploatowanych konstrukcji budowlanych. Autorzy dzieł znalazły szerokie przyjęcie w budowie - w najnowszych systemach stropowych, systemach konstrukcyjnych mostów, wantowy pokrywach o dużych rozpiętościch.
Autorzy prac - naukowcy, przemysłowcy, od dziesięcioleci owocnie pracują w branży budowlanej , znany z publikacji na Ukrainie iw Europie.
Uważam, że praca "Nowe konstruktywne systemy i technologie ich konstruowania" zasługuje na nagrodę Państwowej Nagrody Ukrainy w dziedzinie nauki i technologii

Саницький Мирослав Андрійович

Робота «Нові конструктивні системи та технології їх зведення» присвячена розробленню моделей, методології, а також технології комплексного вирішення питань проектування, зведення, реконструкції та експлуатації сучасних конструктивних систем. Наукові результати авторів вдало реалізовані при проектування, зведенні, реконструкції та експлуатації будівель і споруд, а також із зацікавленням сприймаються науковою спільнотою, проектантами, виробничниками, викладачами вузів у галузі будівництва. В даній роботі вперше в Україні широко поставлені дослідження, результатом яких є теоретичні засади еволюційного прямого проектування новітніх полегшених будівельних конструкцій та технологія їх зведення. Значна кількість реалізованих об’єктів демонструє актуальність і практичну доцільність цих досліджень. Яскравою характеристикою представленої роботи є, по-перше, наукові публікації результатів досліджень – їх більш ніж 400, зокрема 29 монографій і підручників та 74 патентів, по-друге, широке практичне впровадження вказаних розробок, економічний ефект від їх реалізації складає біля 30 млн. грн. на рік. Вважаю що представлена робота відомого своїми науковими здобутками колективу фахівців у складі Бабаєва В.М, Бугаєвського С.О., Гайдайчука В.В., Євзерова І.Д., Лантух-Лященко А.І., Шеветовського В.В., Шимановського О.В., Шмуклера В.С. є гідною для відзначення Державною премією України в галузі науки і техніки 2018 р.
Завідувач кафедри будівельного виробництва Національного університету «Львівська політехніка» лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки д.т.н., професор М.А. Саницький.

Іваницький Ярослав Лаврентійович

Цикл робіт «Нові конструктивні системи та технології їх зведення», представлено добре відомими в Україні та поза її кордоном авторами, що є вагомим внеском на шляху науково-технічної інноваційної розбудови інфраструктури країни. Концептуально роботи пов'язані єдиною науковою ідеєю пошуком вдосконалених конструкцій, що відповідають вимогам оптимальному вибору матеріалів, витрат енергії і при максимальному підвищенні несної здатності. Структура роботи досить логічно об'єднує нову, добре теоретично обґрунтовану, методологію проектування новітніх енергозберігаючих будівельних об'єктів, технологію їх спорудження з широким впровадженням у практику будівництва. Результати досліджень широко використовуються в нових полегшених залізобетонних системах перекриттів будинків, структурних системах перекриттів, вантових великопрогонових системах покриттів, мостових конструкціях.
Вважаю, що робота колективу авторів Бабаєва В.М, Бугаєвського С.О., Гайдайчука В.В., Євзерова І.Д., Лантух-Лященко А.І., Шеветовського В.В., Шимановського О.В., Шмуклера В.С. містить результати фундаментальних та прикладних досліджень, які заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 р.

Завідувач відділу Міцності та довговічності конструкцій за складного навантаження ФМІ НАН України, д.т.н., проф. Іваницький Ярослав Лаврентійович.

Волкова Вікторія Євгенівна

Робота присвячена вирішенню актуального науково-технічного завдання стосовно розробки методів, моделей, методик і технології щодо комплексного вирішення питань проектування, зведення, реконструкції та експлуатації сучасних конструктивних систем. Наукова новизна роботи складається у розробці методів розв'язання багатокритеріальних задач проектування конструкцій, процедур і прийомів адаптації нових енергетичних принципів раціоналізації.
Наукові положення авторів, а також результати їх роботи були оприлюднені та схвалені як на українських, так і європейських наукових конференціях і знайшли своє відображення в більш ніж 400 публікаціях, з яких монографій, 3 підручника і 21 закордонних публікацій.
Теоретичні розробки по даній роботі пройшли експериментальну верифікацію з метою безпечного і гарантованого впровадження в практику будівельної галузі, та були використанні при будівництві цілої низки сучасних інноваційних об’єктів.
Вважаю, що представлена робота «Нові конструктивні системи та технології їх зведення» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки

Волкова Вікторія Євгенівна
д.т.н., проф., професор кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

Позняков Валерій Дмитрович

В представленій роботі вирішується важлива для будівельної галузі України проблема, пов’язана з розробкою нових методів розрахунку та проектування, а також технологій зведення, реконструкції та експлуатації сучасних конструктивних систем. Запропонований підхід дозволяє створювати ефективні та надійні елементи будівельних конструкцій з максимальною несучою здатністю або з мінімальною витратою матеріалів на їх виготовлення при заданому ресурсі. Значна увага в наукових працях авторів, представленої на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки роботи, присвячення формулюванню життєвого циклу експлуатації будівельних конструкцій та розвитку уявлень щодо процесів деградації елементів будівель і споруд. Особливо важливим є те, що результати виконаних досліджень знайшли використання при будівництві цілого ряду об'єктів в різних містах України. що підкреслює прикладний характер роботи. Слід також зауважити, що члени колективу авторів є відомими фахівцями в будівельній галузі.
Вважаю, що колектив акторів роботи «Нові конструктивні системи та технології їх зведення», заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Позняков В.Д., завідувач відділу зварювання високоміцних сталей, Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Доктор технічних наук, професор Азізов Т.Н.

Створення прогресивних технологій виробництва матеріалів і конструкцій, які відрізняє екологічність та економічна доцільність є актуальним завданням сучасності. Авторами роботи побудовано новий науковий комплексний підхід до вирішення проблеми розрахунку, проектування та технологій зведення конструктивних систем, що мають раціональні параметри.
В результаті цілого циклу робіт авторів створено конструкції з максимальною несучою здатністю і жорсткістю при заданій витраті матеріалів, а також конструкції з мінімальною витратою матеріалів при заданому ресурсі. Автори вперше розглянули питання, пов’язане з оцінкою ресурсу запропонованих ними раціональних конструктивних систем.
Цикл робіт авторів відомий дослідникам не тільки України, а й за її межами і часто цитується, що також говорить про її важливість і актуальність.
Виконана велика і важлива робота. На мою думку автори заслуговують на присудження державної премії.

Гість Дехтяр А.С.

Роботу «Нові конструктивна системи та технології їх зведення» авторський колектив у складі д.н.держ.упр. Бабаєва В.М., к.т.н. Бугаєвського С.О., д.т.н. Гайдайчука В.В., д.т.н. Євзерова І.Д., д.т.н. Лантуха - Лященка А.І., Шеветовського В.В., чл.-кор. Шимановського О.В. та д.т.н. Шмуклера В.С. представив на здобуття Державної премії України. В ній міститься нова система, яка охоплює всі етапи проектування, розрахунки будівельних конструкцій на різні види статичних і динамічних навантажень, процес спорудження, експлуатаційний супровід на різних етапах життєвого періоду. Серед інших властивостей системи, запропонованої в роботі, можливо, найважливішим є визначення залишкового ресурсу окремих конструкцій і всієї споруди в цілому, адже економічно обґрунтована експлуатація споруди і, головне, її безпека набагато важливіші від інших аспектів будівельної справи.
Інтерес до оптимального проектування в будівництві помітно зменшився в останні 20 – 40 років, хоча такий підхід, особливо багатокритеріальна оптимізація є важливим інструментом для підвищення ефективності будівельного проектування, промислового, цивільного і транспортного будівництва. Тому з приємністю відзначаю, що саме такий підхід поновлено, розвинено і доведено до практичного застосування в роботі, представленій на здобуття Державної премії України. Серед іншого зроблено суттєвий внесок в проблему двоїстості в оптимальному проектуванні, тут відшукання конструкцій найменшої вартості і заданої несності може збігатися, а може не збігатися з відшуканням системи найбільшої несності при фіксованих витратах на спорудження і на подальшу експлуатацію.
В роботі наведено численні приклади реалізації запропонованої теоріі. Автори – відомі науковці, добре знані в середовищі долідників, проектувальників і будівельників – практиків.
Авторський колектив у складі: Бабаєва В.М., Бугаєвського С.О., . Гайдайчука В.В., Євзерова І.Д., Лантуха-Лященка А.І., Шеветовського В.В., . Шимановського О.В. та Шмуклера В.С. заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Дехтяр А.С. , доктор технічних наук професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри архітектурних конструкцій Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури

Гамеляк Ігор Павлович

Автори роботи - значні фахівці в галузі, широко відомі в Україні та закордоном. Мета роботи – розроблення методів, моделей, методик, а також технологій щодо комплексного вирішення питань проектування, зведення, реконструкції та експлуатації сучасних конструктивних систем, які мають раціональні характеристики. Роботи побудовані на основі власних наукових результатів та охоплюють весь життєвий цикл конструкції та реалізовані при проектуванні, зведенні, реконструкції та експлуатації будівель і споруд. Особливо важливим для теорії та практики будівництва є розробка новітніх моделей оцінювання залишкового ресурсу будівельних конструкцій, що експлуатуються. Сформований підхід і наведений комплекс теоретико-експериментальних досліджень склав базу для розробки, проектування і впровадження в практику будівництва нових конструктивних систем і технологій їх виробництва.
Вважаю, що за новизною та практичною значимістю отриманих результатів автори розробки заслуговують присудження Державної премії Українив галузі науки і техніки.

Завідувач кафедри аеропортів Національного транспортного університету, д.т.н., проф. Гамеляк І.П.

Єгоров Євгеній Аркадійович

Робота «Нові конструктивні системи та технології їх зведення» представлена на здобуття Державної премії України і присвячена розробленню принципово нових методів проектування та технології зведення будівельних конструкцій, які враховують особливості законів деградації їх фізичного стану в процесі експлуатації. Всі ці розроблення базуються на фундаментальних концепціях та методах будівельної механіки, теорії множин, методів пошуку екстремумів складних функціоналів та інших методів. В результаті створено наукові основи прогнозування можливих змін напружено-деформованого стану елементів будівельних конструкцій та фізико-механічних властивостей їх матеріалу у функції часу. Це дозволяє значно підвищити достовірність наукових оцінок довговічності та загальної ефективності будівельних конструкцій різноманітного призначення, в тому числі на стадії їх проектування. Робота має дуже велике наукове та практичне значення і, безумовно, є дуже актуальною для будівельної галузі. Її результати опубліковані в багатьох наукових виданнях та апробовані в розрахунках широкого кола будівельних конструкцій. Всі члени колективу авторів є відомими фахівцями в будівельній галузі. Враховуя все вище наведене, можна без сумніву вважати, що висунута робота та її авторський колектив у складі д.н.держ.упр. Бабаєва В.М., к.т.н. Бугаєвського С.О., д.т.н. Гайдайчука В.В., д.т.н. Євзерова І.Д., д.т.н. Лантух-Лященка А.І., Шеветовського В.В., чл.-к. Шимановського О.В. та Шмуклера В.С заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Завідувач кафедри металевих, дерев’яних та пластмасових конструкцій, Придніпровської державної академії будівництва і архітектури, доктор технічних наук, професор Євгеній Аркадійович Єгоров.

Волошин Олексій Іванович

Висунута Харківським національним університетом міського господарства імені О.М. Бекетова робота «Нові конструктивні системи та технології їх зведення» на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки у 2018 році повністю відповідає всім завданням по визначенню процедур і прийомів адаптації нових енергетичних принципів раціоналізації конструкцій та сучасних методів вирішення різнопланових конструкторсько-технологічних завдань. Робота, безумовно, є дуже важливою, актуальною і своєчасною для будівельної галузі.
Заслуговують на увагу результати фундаментальних досліджень напружено-деформованого стану елементів будівельних конструкцій у функції часу, зокрема, новітніх моделей оцінювання залишкового ресурсу будівельних конструкцій під час їх експлуатації та закономірностей деградації залізобетону в окремих елементах будівельних конструкцій.
Основні науково - технічні результати роботи опубліковано монографіях, підручниках, навчальних посібниках та наукових фахових виданнях журналів. Новизна та конкурентноспроможність технічних рішень, які викладені в роботі, захищена авторськими свідоцтвами і патентами. Заслуговує на увагу і економічний ефект від впровадження результатів роботи авторів.
Вважаю, що в цілому представлена робота відповідає світовому рівню, а колектив авторів у складі Бабаєва В.М, Бугаєвського С.О., Гайдайчука В.В., Євзерова І.Д., Лантух-Лященка А.І., Шеветовського В.В., Шимановського О.В. та Шмуклера В.С. без сумніву заслуговує присвоєння високої нагороди – Державної премії в галузі науки і техніки за 2018 рік.

О.І. Волошин
Заступник директора з наукової роботи Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, чл.-кор. НАН України, д.т.н., професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Лауреат премії НАН України ім. С.П. Тимошенка

Andreas Hofer

Having considered this project, we would like to note the following.
Methods for calculating and designing constructive systems with rational parameters are proposed. These methods are based on energy principles and finite element modeling. The work was performed by well-known specialists in the field of construction mechanics and numerical methods. Especially it should be noted that the proposed methods are implemented in software systems and used in the design of a large number of real constructions. I think that the work certainly deserves awarding the State prize of Ukraine in science and technology.

Yours sincerely
Dr. Andreas Hofer
General Manager
ZEMAN BAUELEMENTE Produktionsges. m.b.H.
A-8811 Scheifling

Білик Сергій Іванович

Робота «Нові конструктивні системи та технології їх зведення» представлена на здобуття Державної премії України та присвячена розробленню нових методів, моделей, методик і технологій вирішення всіх питань при проектуванні, зведенні, реконструкції і експлуатації конструктивних систем, які створені авторами та реалізовані практично. Приведена робота є надзвичайно актуальною і перспективною як для науки, так і для техніки. Колектив авторів широко відомий в науковому світі своїми роботами в галузі будівництва. Одержані авторами д.н.держ.упр. Бабаєвим В.М., к.т.н. Бугаєвським С.О., д.т.н. Гайдайчуком В.В., д.т.н. Євзеровим І.Д., д.т.н. Лантух-Лященком А.І., Шеветовським В.В., чл.-к. Шимановським О.В. нові результати дослідження та комплексного підходу до розрахунків, проектування і технологій зведення будівель заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Завідувач кафедри металевих і дерев’яних конструкцій, Київського національного університету будівництва і архітектури, доктор технічних наук, професор Сергій Іванович Білик

Zoltán Agócs

Realization of plenty of theoretical researches on development of calculation methods and creation of new rational structural decisions of unique building and engineering structures, perfection of their making and erection technologies, and also application of all these works results in a building process allowed authors to prepare very good work under the general title "New structural systems and technologies of their erection".
Thus, especially important is that authors, basing on the offered methods of structural design multicriterion tasks decision, not only have it formulated the modern models of building structures remaining resource estimation, but also have been applied them for the calculation validation of the designed and existing building and structures life cycle. Therefore, it is not surprising, that this work is nominated for the State Prizes of Ukraine in Science and Technology 2018. This is confirmed by the fact that the decisions, got by the authors, have a high scientific rating: they are published in 412 scientific publications, including 19 monographs, 3 textbooks, 7 tutorials and 4 patents of Ukraine, and the economic benefit due to introduction of these developments in building makes up about 1 million U.S. dollars per year. What is more, there are one doctoral and 18 candidate's dissertations defended on this scientific subject, that is a recognition of wide scientific community.
With that said, I’m sure the work of creative group of Babaev V.N, Bugaevskiy S.А., Gajdajchuk V.V., Evzerov I.D., Lantuch-Ljashchenko А.I., Shevetovskiy V.V., Shimanovskiy А.V., Shmukler V.S. deserves to win the State Prizes of Ukraine in Science and Technology 2018, and the decision of the State Committee of Ukraine on awarding of this Prize to the group of authors will be a right step, as far as the contribution of this group to science and practice is considerable and irrefutable.

Zoltán Agócs,
Prof. h. c., Prof., Dr. Ing., PhD.,
Department of Steel and Timber Structures,
Faculty of Civil Engineering,
Slovak University of Technology

Вадим Сергійович Гудрамович

Підтримую роботу «Нові конструктивні системи та технології їх зведення», що подано Харківським національним університетом міського господарства ім. О. М. Бекетова на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 р. В роботі приведені новітні розробки, які були отримані авторами: математичні моделі і методи розрахунку, технології створення конструктивних систем мінімальної ваги з необхідною несучою здатністю.
Ці розробки реалізовані в багатьох проектах, важливих для народного господарства України. При цьому широко використовуються експериментальні дані, що одержано при модельних і натурних випробуваннях.
Результати досліджень викладено майже у 30 монографіях і підручниках, більш ніж у 400 публікаціях, зокрема у 74 патентах. Вони використані при захисті однієї докторської і 18 кандидатських дисертацій.
Розроблені підходи можуть бути використані при розробці нових конструктивних систем і технологій їх виготовлення для різних галузей техніки України, перш за все об’єктів промислового і цивільного будівництва.
Економічний ефект від впровадження складає більш ніж 26 млн. грн..
Вважаю, що колектив акторів роботи що розглядається, заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Член-кореспондент НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач відділу міцності і надійності механічних систем, Інституту технічної механіки НАН України і ДКА України (м. Дніпро), д.т.н., проф. В. С. Гудрамович

Воскобійник Олена

Робота «Нові конструктивні системи і технології їх зведення» виконана колективом фахівців чия висока кваліфікація у галузі будівельної механіки, будівельних конструкцій, чисельних методів добре відома в Україні та за її межами. Практично всі конструктивні рішення, запропоновані авторами, а також методи їх дослідження мають патентну чистоту, верифіковані численними чисельними і експериментальними тестами, а їх ефективність підтверджена шляхом виготовлення і зведення будівель і споруд різного призначення.
Позитивною рисою роботи є запроваджений авторами комплексний підхід щодо створення та дослідження сучасних типів раціональних будівельних конструкцій на всіх етапах їх життєвого циклу. Значний практичний інтерес представляють розроблені авторами технологічні процедури та алгоритми процесів виготовлення, транспортування і монтажу комплексних сталезалізобетонних конструкцій, виробництво яких передбачає запровадження принципів оптимального розкрою і, як наслідок, безвідходності матеріалів (перш за все сталі), а також високий ступінь заводської готовності запропонованих конструкцій. Також слід відмітити, що багато з теоретичних результатів, отриманих в роботі, склали основу широко відомого в Україні та за її межами обчислювального комплексу «ЛІРА 10.6».
Вважаю, що робота «Нові конструктивні системи і технології їх зведення» заслуговує присудження їй Державної премії України в галузі науки і техніки.

Доктор технічних наук, старший науковий співробітник
Воскобійник Олена, Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України,
керівник сектору: Реформа будівельної галузі
Офісу підтримки реформ

Antanas Sapalas

Based on energy principles and finite element analysis, methods for calculating, designing and constructing rational designs have been developed. Of particular interest is the implementation of the proposed methods and their use in software packages. The work was carried out by specialists in the field of mechanics and the finite element method, known in Ukraine and abroad, deserves awarding the State prize of Ukraine in science and technology.
prof.dr. Antanas Sapalas
Vilnius Gediminas Technical Univeristy
Dpt.of Steel and Composite structures
director of software company
Matrix Software Baltic

Тулебаев К. Р,

Выдвижение работы «Новые конструктивные системы и технологии их возведения» авторов Бабаева В.Н, Бугаевского С.А., Гайдайчука В.В., Евзерова И.Д., Лантух-Лященко А.И., Шеветовского В.В., Шимановского А.В., Шмуклера В.С. на соискание Государственной премии Украины в области науки и техники очень своевременно.
Знаю авторов работы очень долгое время и хорошо знаком с их научной и практической деятельностью. Могу сказать, что в коллектив авторов входят как известные теоретики по
расчету (прочностному, рациональному, оптимальному и прогнозированию эксплуатационного ресурса) строительных конструкций, так и практики, работы которых связаны с созданием новых типов строительных конструкций, проектированием зданий и сооружений, а также разработкой новых методов их натурных испытаний и технологий монтажа. Достижения авторов представленной на соискание Государственной премии Украины работы весьма впечатляют: ее результаты изложены в 412 научных публикациях, в том числе 19 монографиях, 3 учебниках, 7 учебных пособиях и 4 патентах Украины, а экономический эффект от внедрения этих разработок в строительстве составляет более 1 млн. долларов США в год. Кроме того, под руководством авторов защищена одна докторская и восемнадцать кандидатских диссертаций.
Поэтому считаю, что работа «Новые конструктивные системы и технологии их возведения», без сомнения заслуживает присуждения высокой награды ‒ Государственной премии Украины в области науки и техники 2018 г.

Тулебаев Копсекбай Раткулович,
директор ПИ «Алматыгипрогор ‒ 1»,
доктор технических наук, Лауреат Государственной премии Республики Казахстан, Заслуженный деятель Республики Казахстан

A.K.M. Nasiruddin

The work "New construction systems and technologies for their erection", presented for the State Prize of Ukraine, addresses current and pressing issues directed towards the image formation of structures. Timeliness and the need to create controlled structures are dictated, first of all, by the speed of the exhaustion of resources of all kinds and the need to use the best lands for dendrological and agricultural needs. This was fully reflected in the methods and procedures developed in the framework of the discussed topic to create rational designs and efficient technologies for their production. The methods presented and software systems compiled on their basis are used in Bangladesh in the construction of particularly critical facilities. Partnership with the authors of the technique, well-known specialists in the field of design and calculation of structures, has been long and fruitful. We believe that this work is necessary and useful for use not only in Ukraine but also in other countries and, undoubtedly, deserves the award.

A.K.M. Nasiruddin
B. Sc. Engg. (Civil)
Director
Building Information and communication Technology
Development Design Consultants Ltd.
47, Mohakhali C/A, Dhaka-1212, Bangladesh
Tel: +880 2 9842980, +880 15 52369858
akm.nasiruddin@gmail.com

Ловейкін В.С.

Колективом авторів поставлене надзвичайно актуальне для сьогодення будівельної та машинобудівної галузей України завдання: розробка нових методів, моделей і технологій проектування, зведення, реконструкції і експлуатації сучасних конструктивних систем. Ними розроблено новий науковий комплексний підхід для досягнення вказаної мети. Він дозволяє виконувати оптимальне проектування споруд із наперед заданими позитивними властивостями. Користуючись концепціями та методами будівельної механіки, теорії множин, методами пошуку екстемумів складних функціоналів та іншими методами, автори отримали цінні як з наукової так і прикладної сторони результати. Це підтверджується широкою апробацією результатів у розрахунках конструкцій та значною кількістю наукових праць, в яких знайшли свое відображення основні положення роботи.
Вказане вище дозволяє зробити висновок, що колектив авторів роботи заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Д.т.н., зав. каф. конструювання машин і обладнання
Національного університету біоресурсів і природокористування України
Ловейкін В.С.

Д.т.н., проф. каф. конструювання машин і обладнання
Національного університету біоресурсів і природокористування України
Ромасевич Ю.О.

Трофимчук Олександр Миколайович

Актуальність проблеми побудови нових підходів при проектуванні конструкторських систем, які мають наперед задані позитивні характеристики є беззаперечною. І саме таку проблему вирішено у представленій роботі «Нові конструктивні системи та технології їх зведення» авторам якої вдалось побудувати новий комплексний підхід до вирішення проблеми розрахунку та проектування конструктивних систем, що мають раціональні параметри. Зокрема у вказаній роботі побудовано прямі методи проектування, які дозволяють отримати топологію системи на базі аналізу енергетичного портрету конструкцій, та реалізовано їх верифікацію, яка проведена шляхом натурних експериментів на конструкціях, що мають оптимізовані параметри, що дає можливість прогнозувати їх ресурс за проектними параметрами та параметрами впливу на довкілля при їх експлуатації.

Слід відзначити, що результати цієї роботи вже впроваджено у практику з оцінкою їх конкурентоспроможності, а економічний ефект тільки для Харківської області складає 24,7 млн. грн. на рік.

Вважаю, що авторський колектив у складі: д.н.держ.упр. Бабаєва В.М., к.т.н. Бугаєвського С.О., д.т.н. Гайдайчука В.В., д.т.н. Євзерова І.Д., д.т.н. Лантух-Лященко А.І., Шеветовського В.В., чл.-к. Шимановського О.В. та д.т.н. Шмуклера В.С. заслуговую на присудження Державної Премії України в галузі науки і техніки.

О.М. Трофимчук
директор Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, чл.-кор. НАН України, д.т.н., професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України

A K M Saiduz Zaman

The issues discussed in the framework of the work "New construction systems and technologies for their erection" related to the principles and approaches developed for obtaining geometric and physico-mechanical attributes of structural systems, wherein, by calculation,are of undoubted interest. They are useful for theory and design practice. The combination of new energy regulations and finite element modeling allowed the authors to build sequences for the formation of an image of a construction with given positive properties. At the same time, it should be noted that the mentioned algorithms are included in the well-known (including in Canada) software package "Lira" (version 10.6). In addition to the above, the presented work is distinguished by the harmonization of all its sections, which predetermines the complete fulfillment of the logical sequence "rational system - technology - construction." Considering the long-term efforts of the authors of the technique, its scientific and engineering positivity, the economic feasibility and high competitiveness of the results obtained, we believe that it deserves, in all respects, to be awarded the State Prize of Ukraine in the field of science and technology.

A K M Saiduz Zaman, Ph.D., P.Eng.
Senior Civil, Building & Environmental Engineer,
Ph.D./Civil Engineering/Concordia University/Canada,
Ph.D. /Waste Water Engineering/ Russian Federation,
2331 Kingston Road, Unit B, Toronto, ON, M1N 1V1
Tel: (647) 294-8243
Saiduz.Zaman@SaveOurEnvironment.ca |

Семко Олександр Володимирович

Представлена робота розвиває сучасні методи розроблення, проектування, розрахунку і впровадження складних будівельних конструктивних систем, зокрема сталезалізобетонних стержневих систем, що є актуальним для розвитку будівельної промисловості України. Результати роботи успішно впроваджені на значних будівельних об’єктах Харківщини та України в цілому. Особливо мені імпонують імовірносні методи оцінювання залишкового ресурсу будівельних конструкцій, що експлуатуються. Результати роботи висвітлені в більш ніж 400 публікаціях, у тому числі 19 монографіях, 3 підручниках і 21 закордонній публікації.
Вважаю, що представлена робота «Нові конструктивні системи та технології їх зведення» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Семко О.В., завідувач кафедри архітектури та міського будівництва Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, д.т.н., проф., лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Матвєєв Валентин Володимирович

Представлена робота носить комплексний характер. Результати виконаних досліджень знайшли використання при будівництві цілого ряду об'єктів в різних містах України, що підкреслює її прикладний характер.
Тому вважаю, що колектив авторів заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2018 році.

Матвєєв Валентин Володимирович, академік НАН України, д.ф.-м.н., проф., головний науковий співробітник Інституту проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН України

Ясній Петро Володимирович

Робота присвячена створенню методів та прийомів адаптації нових енергетичних принципів оптимізації конструкцій та формування прямого підходу форми і структури елементів системи, методів вирішення багатоекстремальних конструкторсько - технологічних завдань, методів розв’язання багатокритеріальних задач проектування конструкцій, нових моделей механіки деформівного твердого тіла, теорем про оцінювання особливостей та швидкостей збіжності скінченних елементів плит і оболонок, нових моделей оцінювання залишкового ресурсу будівельних конструкцій, закономірностей деградації залізобетону в елементах конструкцій, моделей прогнозування життєвого циклу залізобетонних елементів, нових ефективних методів розрахунку вантових систем, методів натурних випробувань конструкцій на силові та температурні впливи.
Вважаю, що за актуальністю, рівнем фундаментальних досліджень та практичного впровадження колектив авторів роботи заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Посада, назва організації, почесні звання науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові

Ректор Тернопільського національного
технічного університету імені Івана Пулюя,
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
Доктор технічних наук,
член-кореспондент НАН України
Ясній П.В

Feirushah

The work "New Structural Systems and Technology of their Erection" is an interesting theoretical and experimental scientific research and contains a great scientific potential for further research.
We, as former alumni of O. M. Beketov NUUE and now the representatives of this school abroad, and academic staff of the Iraqi universities are convinced that this work will find its practical value, the effectiveness of this work has been discussed between us. Moreover, the authors directly touched the energetically methods and principles for the adaptation of rational structures, which in turn increases the relevance of the presented structures from the point of view of analysis, and their erection on the other hand.
The authors based on theoretical studies and experiments defined procedures and techniques for adopting new energy principles for the rationalization of structures, methods for solving multi-extremal design and technological tasks, and methods for solving multicriteria design problems.
Therefore, we are sure that the awarding of the work of Ukrainian scientists Babaev VN, Bugaevsky S. A., Gaydayichuk V.V., Evzerov I. D., Lantukh-Lyashchenko A. I., Shevetovsky V. V., Shimanovsky A. V., Shmukler, V. S. "New Structural Systems and Technology of their Erection" of the State Prize of Ukraine in the field of INDUSTRY, CONSTRUCTION AND AGRICULTURAL COMPLEX for the current year will be a right decision, which will push to the analysis and adaptation of the structures and their behavior in different stress states.
Dr. Feirusha S. H.
College of Engineering
Salahaddin University -Erbil Iraq

Dr. Soran Hma Rahim
College of Engineering
University of Sulaimani - Iraq

Valdek Kulbach

Information that the well-known Ukrainian scientists and engineers are in area of calculation, designing and erections of building constructions and engineering building submitted the research work "New structural systems and technologies of their erection" for obtaining of the State Prizes of Ukraine in science and technology 2018 year met with large satisfaction. From my point of view, awarding of this State Prize to the collective of authors of this research (Бабаев В.Н, Бугаевский С.А., Гайдайчук В.В., Евзеров И.Д., Лантух-Лященко А.И., Шеветовский В.В., Шимановский А.В., Шмуклер В.С.) will be the correct estimation of their substantial contribution to development of building science. In fact, firstly, this long-term research the results of that (both theoretical and practical) oftentimes appeared on scientific conferences and published in very plenty of scientific publications, secondly, application on the got results in building gave a considerable economic effect. In addition, on this scientific subjects doctoral and candidate's dissertations are protected, that confirms a scientific novelty and value of work.
Therefore I can say once again, that the research work "New structural systems and technologies of their erection", deserves awarding of the State Prizes of Ukraine in science and technology.

Valdek Kulbach,
Emer. Professor on Steel Structures, Dr. Sc. (Eng.),
Member of Estonian Academy of Sciences,
Department of Structural design, Tallinn University of Technology

Пічугін С.Ф.

Представлена робота має комплексний характер і суттєво розвиває сучасні методи розроблення, проектування, розрахунку і впровадження складних будівельних конструктивних систем. Особливу увагу привертають наукові результати авторів роботи щодо розв'язання багатокритеріальних задач проектування конструкцій із застосуванням енергетичних принципів раціоналізації конструкцій. Слід виділити також новітні методи оцінювання залишкового ресурсу будівельних конструкцій, що експлуатуються, та практичні моделі прогнозування життєвого циклу будівель і споруд. Результати роботи успішно впроваджені на великій кількості будівельних об’єктів різного призначення із одержанням значного економічного ефекту. Слід підкреслити, що автори роботи мають більше 400 публікацій, у тому числі 19 монографій, 3 підручники і 21 закордонну публікацію, захищені докторська та кандидатські дисертації.
Вважаю, що представлена робота «Нові конструктивні системи та технології їх зведення» заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

С,Ф. Пічугін, завідувач кафедри конструкцій з металу, дерева та пластмас Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, д.т.н., проф., лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.